Skip to main content

Full text of "Thucydides"

See other formats


ΡΑ 30 
ν. Ε, Ι 
υ^'οΖ-^'Ιάι-' ί/^?9^7ί''^^4.^Η^?/< =^'^;τ^^αί^^ ;^ χΗ/^Λοε- 


« ^ (δχηΐί αχώ ίαίτη £^10» 1111111111111111] ΤΗϋΟΥϋΙϋΕδ. ^0ΑΝXΕ8 αυΐΐΕΙ,Μυδ ϋΟΧΑΜ)δΟΧ, 8.Τ.Ρ., ΟΟΙ.Ι.. 53. ΤΚΙΧ. ΑΡΓΟ ΟΑΧΤΑΒΚ. ήσΟΧΟΑΚ δΟαΕβ. Λ^ΟΕ. π. 
ΝΕΛΥ ΥΟΕΚ: 
ΗΑΕΡΕΚ ΑΧϋ ΒΕ0ΤΗΕΕ8. ΡΕΑΝΚΜΝ 801ΤΑΙΙΕ. Ρ/\30 


;Ε8σΗΥΙ-υ8. 18ηιο, Ρΐβχϊωθ Βίηάίη^, 40 οβηΐβ. 
ΗΟΚΑΤίυδ. 18πιο, Ηβχίϋΐβ Βΐηάϊη^, 40 οβηίβ. 
ΕϋΕΙΡΙϋΕδ. 3 νοΐ3. Ιδιηο, ΠεχΐΜβ Βίηάίη^, $1 20. 
ΤΗυσΥΒΙϋΕδ. 2 νοΐ3. 18πιο, ΓΙβχϊΜβ Βΐηάίη^, 80 οβηίδ. 
νΕΚαίΙίΐυε. 18ιηο, ΠεχΛΙβ Βϊηάϊηε, 40 οεηίβ. 
ΗΕΚΟϋΟΤυδ. 2 νοΐ8. Ιδιηο, ΓΙθχϊΜβ ΒίΓκϋη^ι 80 οβηίβ. 

(ΟίΛίΓδ ίη ΡηραγαΙχοη.) ^ .ν ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

:5ΥΓΓΡΑΦΗ5 Ε'. Του δ' ετΓίγιγνο/Λενου θερονζ αΐ μίν ενιαύσιοι ΟΊΤον- 1 
δαί διελε'λνντο μίχρί ΙΙνθίων. και ε'ν ττ} εκεχειρία 
Ά^>;ΐ'αΓοι Αί7λιΌν5 ανάστησαν εκ Διόλου, ηγησάμίνοί 
κατά τταλαιοίν τίνα αΐτι'αν οΰ καθαρον; οντάς ιερω- 
σ^αι, και α^ΐλα ελλιττές σφισιν εΤναι τούτο τ^5 καθάρ- 2 
σεως 17 ττροτερόν /λοι δεδί7λωται ώς ανελοντες τας 
θηκας των τε^νεώτων ορθώς Ινόμισαν ττοιησαι. και 
οί μίν Αηλιοι Άτραμνττίον Φαρνάκον 8όντος αιττοΐς 
(V ΤΎ) Άσια ωκτ^σαν, ουτως ώς έκαστος ωρμητο. 

Κλε'ων δε Άθψαίονς ττείσας Ις τα εττι ®ράκης χω- 2 
ρία εΐε'ττλενσε /χετά Τ7?ν εκεχεφιαν, Ά^ϊ7ναιων ^έν 
οττλιταζ έχων διακοσιουζ και χίλιους και ίττττεας τρια- 
κόσιους, των δε ξνμμάχων ττλειΌυς, ναυς δε τριάκοντα. 
σχων δε ες 2κιώνην ττρωτον, ετι ττολιορκου/χεντ^ν, και 
ττροσλαβων αντο'^εν ονλίτας των φρονρων κατεττλευ- 
σεν ες τον Κολοφωνίων λιμένα, των Τορωναιων αττε- 
νοντα ου ττοΧν της ■ττόλεως. εκ δ' αυτοΰ, αΐσσο/χενος 3 
ΰττ' αντομόΧων οτι ούτε Βρασίδας εν τ^ Τορωντ; οντί 
οί ενόντες αξιόμαχοι εΤεν, ττ) μίν στρατιά ττ^ζχ) εχωρει 
ες την ττο'λιν, νανς δε ττΐριέττίμψε δε'κα ε'ς τον λιμίνα 
ττεριττλεΓν. και ττρδς το περιτειχισ/χα ττρωτον αφ- 
ικνεΐται, δ ττροσττερίί/^αλε ττ) ττόλει ό Βρασίδας, εντός 
βονΧόμΐ,νος -ποιησαι το χροάστειοι^, και διελων του 
τταλαιου τείχους ρ,ιαν αντην εττοιτ/σε ττολιν. ροηυΎ)- 3 
σσντες δε ες αντό Πασιτελίδας τε ό Λακεδαι/χονιος 
άρχων και τ; τταρουσα φνΧακη ττροσβαΧοντων των 
Αθηναίων τ^ρ-υνοντο. και ώς Ιβιάζοντο και αί ντ^ες 
αμα ιτεριεπλεον ες τον λι/λένα τηρνπίμφθίίσαι, δεισας 2 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΤ 

6 ΤίασιτΐλίΒας μη αϊ τε νηες φθάσωσι λαβονσαι 
Ιρτμον την ττόλιν και τον ταχίσματος άΧισκομΙνου 
ΙγκαταΧηφθη, αττολιττών αντο Βρόμω ίχωρζΐ €5 την 

2 ΤΓολιν. οί δέ Αθηναίοι φθάνονσιν οι τε άττο των ι/εών 
ελόντες ττ^ν Τορωντ^ν και, ό ττεζοζ Ιτησττόμενοζ αντο- 
βοεί, κατά το ζιηρημίνον τον τταλαιου τει;(ου? ζνν- 
εσπεσών. και τους )".έν αττεκτειναν των Πελοττοννϊ;- 
σιων και Τορωναιων €νθν<; ίν γΐ,ρσί, τους δε ζώντας 

3 ΐΚαβον καΧ Πασιτελιδαν τον άρχοντα. Βρασίδας δε 
€βοηθ€ί μίν τη Ύορωνη, αίσ^ο'/Λενος δε καθ' ό86ν 
εαλωκυιαν ανεχωρησ€ν, αττοσχων τεσσαρακοντα μα- 
Χιστα σταδιαυς μη φθάσαί Ιλθων. 6 δε Κλέων και 
οΐ ^Αθηναίοι τρόπαια τε εστίασαν δύο, το /χ.έν κατά 
τον λι/Λε'να το δε ττρος τω τει;(ΐ'σρ,ατι, και τάϊν Τορω- 
ναι'ων γυναίκας ρ,εν και τταΐδας τ^νδραπόδισαν, αυτούς 
δε και Πελοποννι^σιους και ει τις άλλος Χαλκιδε'ων 
ην, Ι^υρ,τταντας ες επτακόσιους, απε'περ,^/^αν ες τάς 

4 Ά^ί^νας• και αυτοΓς το μίν Πελοποννι^σιον ύστερον 
εν ταΐς γενο^αεναις σπονδαις άπήλθΐν, το δε άλλο 
Ικομίσθη νπ' Όλυνθιων, άνηρ άντ άν8ρ6<; λυθείς. 
εΤλον δε και Πάνακτον ^Αθηναίων εν μΐθορίοΐζ τείχος 
Βοιωτοί ντΓο τον αιτον χρόνον προδοσία, και ο ρ.έν 
Κλέων φυλακτών κατασττ^σα/χενος Τι7ς Τορώνι^ς αράς 
ττεριε'πλει τον "Α^ων ως ε'πι την Άμφίττολιν. 

4 Φαίαξ δε ό ^Ερασιστράτου τρίτο•; αντυς Αθηναίων 
ΤΓΐμττόντων νανσΐ δυο ες 'Ιταλιαν και ^ικελι'αν ττρζσ- 
β^ντήζ ντΓο τον αυτδν χρόνον ε^ε'πλευσεν. ΛεοντΓνοι 
γαρ, άπελ^ο'ντων Ά6ΐ7ναιων ε'κ Σικελίας ρ,ετα την 
ζνμβασιν, πολίτας τε επεγρα(//αντο πολλούς και ό 

2 Βημοζ την -γην επενόει άναδασασ^αι. οί δε δυνατοί 
αίσθόμενοι 2υρακοσιους τε επάγονται και Ικβάλλονσι 
τον 8ημον, και, οί //.εν Ιττλανηθησαν ως έκαστοι, οί 
δε δυνατοί όρ-ολογι^'σαντες Ί,νρακοσίοι•; και τι^'ν πόλιν 
εκλιπόντες και Ιρημωσαντίζ ^υρακουσας επι πολι- 

3 τεια ωκησαν. και ύστερον πάλιν αυτών τίνες δια το 
μη άρίσκίσθαι άπολιπόντες εκ των Συρακουσών Φω- ΣΪΠΤΑΦΗΣ Ε', Ε'. 3 

καίαζ τ€ τηζ "ττόλίως τι τηζ Αίοντίνων χωρίον καλόν- 
μενον καταλαίλβάνονσι και Έρικιννίας, ον Ιρνμα εν 
ττ} Λεοη-ιιο/. και των τοΰ 8ημου τότε εκττεσόιτων 
οί τΓολλοι ηλθον (05 αντονς και καταστοίντες εκ των 
τειχών (ΤΓολίμονν, ά ττυνθανόμενοι οΐ Ά^τ/ναΓοι τον 4 
Φαιακα ττίμττονσιν, ει ττωξ ττεισαϊτεϊ τονς σφισιν 
ονταζ αντόθί ζνμμάχονς και τον5 άλλοτ-•^, ην δι'νων- 
ται, 2ικελΐ(ι>τα5 κοιν^, ως 2νρακοσιων δνναμιν ττίρι- 
ΐΓθΐον)ΐιεΐ'ων, εττιστρατεϊσαι, διασώσειαν τον Βημον 
των Λεοντινων. ο δε Φαίαζ άφικόμενοζ τονς /χέ»/ 5 
Κα/ιαριναιον5 τείνει και Άκραγαντινονί, εν δε Γέλα 
αντιστα»το9 αντω τοΰ ττραγματος ονκετι εττι τον5 
άλλον•5 έρχεται, αισ6ό/ιενο? ονκ αν ττει^ειν αντονς, 
αλλ* άναχωρτ^'σας δια των 2ικελών ες Καταντών, και 
αμα εν ττ^ τταρό^ καΐ ες τάς Βρικιΐ'νιας ίλθών καΧ 
τταραθαρατναζ, αττεχλει. εν δε ττ) τταρακομι^Ύ) τ^ Ις Ο 
την ^ικελιαν και χάλιν αναχώρησα και εν τ^ Ιταλία 
τισΐ ττόλεσιν ίχρημάησε 'Π'ερΙ φίλιας τοις Ά^τ/ιαίοις, 
και Λοκρών εντνγχοίιει τοις εκ ^Ιεσστ^ντ/ς Ι—οίκοις 
εκττεϊΓτωκόσιν, ο* /ιετα τ»)ν των Σικελιωτών ομολο- 
γι'αν στασιασαντων Μεσστ^νιων και ετταγαγο/χένων 
των έτερων Λοκρονς Ι— οίκοι ΙζίττΙμφθησαν και εγέ- 
νετο Μεσσ-ί^'ντ/ Αοκρων τινά χρόνον. τούτοις ονν ο 2 
Φαια^ εντυχών τοις κομιζομίνοις ονκ ηΒίκησεν' εγε- 
■γίνητο γαρ τοις Λοκροΐς ττρδς αντδΐ' ομολογία ξνμ- 
βάσεωζ ττε'ρι ίτρος τονς Άθηναίονς. μόνοι γαρ των 
ξνμμάχων, οτε 2ικελιώται ^ιττ^λλάσσοντο, ονκ εσ- 
ττείσαντο Α6ΐ7*'^'^'"5, ουδ' αν τότε, ει ^^ αντονς 
κατεΓχεν ο χρος Ιτωνεας και ^Ιελαιονς ττολε/ιος, 
όρ.όροι.•ς τε όιτας και α— οίκους, και 6 μίν Φαίαξ ες 
τάς Άβ/ρας χρόνο) νστερον αφίκετο. 

Ο δε Κλέων, ως α— ό τ^ς Τορώ*τ75 τότε —εριίττλεν- 6 
σεν ετΓΐ τ>;ν Αμφίπολιν, ορμωμενοζ εκ Τ7;ς Ηιονος 
2ταγειρω ρ,έν ττροσβάλλεί Άνδριων άττοικια και οΰχ 
ειλεν, Γαλτ^ι^όν δε τι^ν Θασιων άττοικίαν λαμβάνει 
κατά κράτος, και χέ/χι^ας ώς Περδικκαΐ' τρεσβεις, 3 4 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΪ 

οττως τταραγίνοιτο στρατιά, κατά το ζνμμαγικόν, και 
£5 την Θράκην άλλους παρά. Πολλ^^ν τον Όδο/Λοίντων 
βασιλέα, αξοντα μισθού Θράκας ως ττλήστονς, αν- 

3 Τ05 "ησύχαζζ ττεριμίνων Ιν τύ) 'Ηιόνι. Βρασίδας θ€ 
Ίτυνθανόμ^νος ταντα άντΐκάθητο και αυτο5 «ττι τω 
Κερδυλιω• «στι δε το χωρίον τοντο 'Αρ-γιλίων Ιττι 
μΐτΐωρου ■πΐρα.ν τον ττοταμον, ου ττολν αττίχον της 
Άμφιττόλΐως, καΐ κατ(.φαίνΐ.το ττάντα αντόθ^ν, ώστε 
ονκ αν ίΧαθίν αντόθ^ν ορμώμενος 6 Κλέων τω στρα- 
τώ• οττερ ττροσεδίχζτο ττοιησαν αυτόν, επι την Αμ- 
φίτΓολιν, νττερώόντα σφων το ττληΟος, τύ) τταρονση 

4, στρατιά άναβησεσθαι. α/χα δε και τταρεσκευάζετο 
Θράκας τε μισθωτούς ττεντακοσίονς και ^^ιλιους και 
τους "Ηδωνας ττάντας τταρακαλών, ττελταστας και 
ίπττε'ας• και Μυρκινιων και Χαλκιδε'ων χίλιους ττελ- 
ταστάς εΐχ€ προς τοις εν Ά/Λφιττόλει. το δ' όπλιτι- 
κον ^υρ,τταν ηθροίσθη, Βισχίλιοι /χάλιστα, και Ίτητης 
"Ελληνες τριακόσιοι, τούτων Βρασίδας μεν έχων 
ε'πι Κερδυλιω εκάθητο ες πεντακόσιους και ;;(ΐλίους, 
οι δ' άλλοι ε'ν Άμφιπόλει μετά Κλεαριδον ετετάχατο, 

7 ό δε Κλε'ων τε'ως ρ,έν τ^συχαζεν, εττειτα ηναγκάσθη 
ΤΓΟι^σαι όπερ ό Βρασίδας ττροσεδε'χετο. των γαρ 
στρατιωτών άχθομενων μεν τύ} έδρα, άναλογι^ο/Αε'νων 
δε τ^ν εκείνον ηγεμονίαν προς οϊαν εμπειριαν και 
τόλρ,αν μετά οΓας άνε7Γΐστϊ7ρ.οσυν?;ς και μαλακίας 
Ύενησοιτο και οίκοθεν ως άκοντες αυτω ξννηλθον, 
αίσθόμενος τον θρονν και ου βονλόμενος αυτούς δια 
το εν τώ αυτω καθήμενους βαρΰνεσθαι άναλα^ών 

2 ηνεν. και εχρησατο τω τρόπω ωπερ και ες Τ7;ν 
Πυ'λον εύτυχήσας επίστενσέ τι φρονείν ες μάχην 
μεν γαρ ουδέ ηλπισεν οί εττε^ιε'ναι ουΖενα, κατά θεαν 
δε ρ,αλλον εφη άναβαίνειν του χωρίον, και την μείζω 
παρασκευην περιεμενεν, οΰχ ως τω ασφαλεΐ, ην αναγ- 
κάζηται, περισχησων, άλλ' ως κύκλω 7ΓεριστίΙ)7σΙΙας 

3 ;8ια, αίρ?^'σων τ^ν ττόλιν. ελ^ων τε και καθίσας επΙ 
λόφου καρτερου προ της Ά/χφιπόλεως τον στρατδν ^ΤΓΓΡΑΦΗΣ Ε', Η'. δ 

αντο5 έθΐατο το λι/χνώδες τον Ίτρνμόνο^ καΐ την 
θίσιν τη<; ίτόλεως 1—\ τι] &ρψ<τ] ω5 ^οι. απιέναι τε 
ΐνόμιζΐν, όττόταν ^δονλττται, άμαχίί• καΙ γαρ ονδέ 
(φαίνετο οντ ε— ι τον τείί;^ον? ονόείς οιτε κατά -πα-λαζ 
€$ι^(ί, κεκλι^/χε'ναι τε ήσαν ιτάσαι. ώστε καίμηχανάς 
ότι οΰ *κ[ατ]^λ^εν εχωΐ', άμαμτίίν εδόκει- ελεΐν γαρ 
αΐ' την ΊϊόΧιν διοι το Ιρημον. 6 δε Βρασιόαξ ευ^9 8 
ω5 είδε κΐνονμ^ον<ί τοι;? ^ ΑΘτ[ναίον<;, καταβά^ καΙ 
αυτδί ά~6 τον ΚερδυλιΌν εσερχεται ε5 την Αμφι- 
■π-ολιν. και εττε'ίοδον ρ,εν και αιτίτα^ιν ονκ €τονη- 
σατο —ροζ τον-9 Άθψ'αίον^, δεδιώ^ την αντον τταρα- 
σκενην και νο/χιΤων ι'— οδεεστεροι-^ εΤναι, ου τω 
ιτΧηθεί, άντί—αΧα γάρ —ω<; ην, άλλα τω άέιωματι — 
των γαρ Αθηναίων οττερ εστράτενε καθαρον εξήλθε 2 
και Αημνίων και 'Ιμβρίων το κράτιστον — τεχιητ^ δε 
ταρεσκενάζετο εττιθησόμεΐΌ^. ει γαρ δει^ειε τοΓϊ 
€να»τιοΐ9 τό τε ττΧηθοζ και την όττλισ-ιν αιαγκαιαν 
ονσαν των μεβ' εαντον, ονκ αν τ^εΓτο ραλλον ιτερι- 
■γενεσθαι η ανεν —ροόψεωζ τε αντων και *[ρ'}] αιτο 
τον όντο5 καταφροΐ'τησεω';. άττολεξάμενοζ οι-ν αιτδξ 3 
■ϊτεκπ^κοντα και εκατόν ό— λι'τας και τον9 αλλον9 
Κλεαριδα ιτροστάξαζ εβονλείετο ε—ιχειρεΐν αίφνι- 
διω9, τριν ά—ελθεΐν τονς Άθηναίον^, ονκ αν νομίζων 
αντονς όμοίοκ ά—ολαβεΐν ανθις [ρε/ιονωρενον^], ει 
τνχοι έλ^ονσα αντοΐζ η βοήθεια. ξνγκαλεσα<! δε 
τον5 •7Γάιτα9 στρατί ωτας και βονΧόμενος ιταραβαρ- 
σνναι τε καΐ την ε—ίνοιαν φρασαι έλεγε τοιαδε. 

"Άνδρεζ Πελο— οητ?σιο£, αττδ ρεν οΓα5 χώρα<; 9 
•ηκομεν, οτι αει δια τδ ενι!α•χον εΧενθερα<;, και ότι 
Δωριι^^ ρελλετε "Ιωσι μάγεσθαι, ων εΐιό^ατε κρείσ- 
σονς είναι, άρκείτω βραχέως δεδ/;λωρένον• τΐ7ν δε 
εττιχείρησιν ω τρόττω διαίΌονραι — οιεισ^αι διδάξω, 
Γνα μη τό [τε] κατ' ολίγον και μη α-αντα<; κινδννείειν 
ένδεέζ <^αινόρενον άτολμίαν τταράσχη. τον9 γαρ 2 
εναιτιονς εικάζω καταφρονήσει τε ημών και ονκ αν 
ελτΓ ισαντα9 ώϊ αν ε-εζελθοι 7ΐ5 αΰτοίϊ €5 μό^^ν άνα- 6 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΪ 

βηναί τ€ 7Γ/0Ο9 το χωρίον και ννν ατάκτως κατά θίαν 

3 τζτραμμίνονζ όλιγωρειν. όστις δε τάς τοιαύτας αμαρ- 
τία•; των Ιναντίων κάλλιστα ίδώι/ και ά/^α ττροζ την 
«αντοΰ Βνναμιν την Ιπιχαίρησιν ττοιεΐται /Αί^ άττο τοί5 
ττροφανονς μάλλον και άντίτταραταχθ εντός η εκ του 
7Γ/0Ο5 το τταρον ζνμφεροντος, ττλειστ' αν ορθοΐτο- και 
τα κλίμματα ταύτα καλλισττ^ν δό^αν ε^ει α τον ττολε- 
μιον μάλιστ' αν τΐ5 άπατησας τους φίλους /Αεγιστ' 

4 αν ωφελϊ/σειεν. έ'ως ουν ετι άπαράσκευοι θαρσονσι 
και του ΰττατηε'ναι -ττλε'ον ■^ του μένοντος, εζ ων εμοΧ 
φαίνονται, την διάνοιαν ε;(ουσιν, εν τω αναμένω αυ- 
τών ΤΤ79 γνώμης και ττριν ^υντα^^^^^'^'^'• /^άλλον ττ^ν 
οο^αμ, εγώ μεν έχων τους μετ' εμαντον και φθάσας, 
ην δυνω/Ααι, ιτροσπεσοΰμαι Βρόμω κατά μέσον το 

6 στράτευμα- συ 8ε, Κλεαριδα, ύστερον, όταν ε/χέ όρας 
η8η ττροσκείμενον και κατά το εΐκος φοβουντα αυ- 
τούς, τους /χετά σεαυτοΰ, τους τ Άμφίπολίτας και 
τους άλλους Συμμάχους άγων, αιφνιδίως τας ττυλας 
άνοι^ας εττεκθεΐν και εττείγεσθαί ως τάχιστα ζυμ- 
μΐξαι. ελτΓίς γαρ μάλιστα αυτούς ούτω φοβηθηναι• 
το γαρ ε'πιον ύστερον δεινότερον τοις πολεμίοις του 

6 τταρο'ντος και μαχόμενου, και αυτός τε άνί7ρ άγαμος 
γίγνου, ώσττερ σε εικός, οντά %παρτιατην, και ύμεΐς, 
ω άνδρες ζύμμαχοι, ακολουθήσατε ανδρείως, και νο- 
μίσατε εΤναι του καλώς ττολερ,ειν το εθελειν και το 

7 αίσχύνεσθαι και τοις άρχουσι ττείθεσθαι, και ττ^δε 
υρ,Γν τϊ; ήμερα η άγο.θοΐς γενομενοις ελευθερίαν τε 
νττάρχειν και Λακεδαι/Λονιων ζυμμάχοις κεκλησθαι η 
Αθηναίων τε Βούλοις, ην τα άριστα άνευ άνδραττο- 
δισ/Αοΰ τ^ θανατώσεως ττράζητε, και δουλειαν ^αλε- 
ττωτεραν η ττρίν εϊχετε, τοις δε λοιποΓς 'Έλλησι 
κωλυταΐς γενέσθαι ελευθερώσεως, άλλα μήτε υμεΐς 
μαλακισθητε, όρώντες ττερί. όσων ο άγων εστίν, εγώ 
τε δει'^ω ου τταραινε'σαι οΤός τε ών μάλλον τοις πελας 
η και αυτδς έργω εττε^ελ^ειν." 

10 Ό μεν Βρασίδας τοσαΰτα €ΐπών τι;ν τε ε$οΒον ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Ε', Ι'. 7 

ιταρεσκετά^ίτο αυτο5 και τονς άλλους /Α€τά τοΓ Κλεα- 
ρίΒα καθιστή εττι τας Θρακίας καλον/χενας των ττνλων, 
οττως ώσττερ ίίρητο Ι—εζίοίΟ'. τω δε ΚλεωΐΊ, ψανε- 3 
ρου γενο/χενου αυτού άττο του Κερδυλιου καταβαντοζ 
και εν τ^ ττόλει, εττιφανεΐ ουσϊ/ ε^'ω^εν, ττερί το ίερον 
Τ1/5 Αθηνάς θνομίνον και ταΰτα ττρασσοντοζ αγγελ- 
λεται, ■7Γρονκ€^ωρηκ€ί γαρ τότε κατά τ^ν 6εαν, οτι τ; 
τε στρατιά άττασα φανερά των ττολε/Αΐων εν τ^ ττολεί. 
και υτΓΟ τάζ -πτ,'λας «τττων τε ττόδες ττολλοι και αν- 
θρωττων ως είιόντων ΰ— οφαινονται. ο δε άκουσας 
ίττηΧθεν• καΐ ως ειδεν, ου βονλ6μ€νος μάχτ) διάγω- 3 
νίσασθαι ττριν οί και τους βοηθούς ηκΐΐν, και οίό/χενος 
φθησΐσθαι άίτελ^ωΐ', σήμαιναν τε α/χα εκε'λευεν άνα- 
)(ωρησιν και τταρτ^γγειλε τοις αττιοΰσιν εττι το ευοα- 
ννμον κέρας, ωσττ ερ /ιόνον οΤόν τ ^ν, υττ άγειν επ-ι 
τΐ7ς 'Ηιόνος. ως δ' αυτω εδόκει σ;(ολ^ γίγνεσθαι, 4 
αΰτος ΙττιστρΙψας το δε^ιον και, τά γυ/χνά ττρος τους 
ττολεμίονς δους ά-7;γε τ>}ν στρατιάν. καν τούτω 
Βρασίδας ως όρα τον καιρόν και το στρατευ/χα των 
Αθηναίων κινουρ,ενον, λέγει τοις /ιεθ' εαυτού και τοις 
άλλοις• ""Οτι οί άνδρες 7;ρ,άς ου ρ,ενουσιν, δ^λοι δτ) 5 
των τε δορα'των ττ^ κινησίΐ και των κεφαλών οΓς γαρ 
αν τούτο γίγνηταί ονκ (Ιώθασι μίνειν τους εττιόντας. 
άλλα τάς τε χυλας τις άνοιγίτω ΙμοΙ ας άρηται καΐ 
εττε^ιω/χεν οίς τάχιστα θαρσονντίς" και ο /χέν κατά β 
τάς ε— ι το σταύρωμα ττυΧας και τας ττρώτας του 
μακρόν τάχους τότε οντάς έξελθων εέ'ει δρο'/χω Τ7}ν 
όδον ταίτην (.νθίΐαν ϊ/ττερ νυν κατά το καρτερώτατον 
του χωρίου ιο'ντι τροτταΐον ΐστηκεν, και ττροσβαΧων 
τοις Άθηναίοις, ττεφοβημίνοις τε α/ια ττ^ σφετερα 
αταξία και ττ^ν τόλ/χαν αυτοΰ εκττεττλττγ/χενοις, κατά 
μίσον το στράτευμα τρε'-ει. και ό Κλεαριδας, ώσ- 7 
ττερ ίίρητο, ά/χα κατά τάς Θρακίας ττυλας Ιττΐξΐλθων 
τω στρατω εττεφε'ρετο. ξυνεβη τε τω άΒοκητω [και] 
εξαττίνης άμφοτερωθεν τους Ά^τ^ναιους θορυβηθηναι, 
και το /χεν ευωνυ/χον κέρας αυτών, το ττρος ττ^ν Ηιονα, 8 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ο7Γ€ρ δ/} και ττροκε^ωρτ^κει, €νθνς άττορραγεν Ιφυγεν• 

8 και ο Βρασίδας νττο^ωρουντοί 77^17 ο,^^ον εττιτταριων 
τω δε^ιω τιτρωσκ€ται, και ττεσόντα αυτδν οί /χ,ει/ 
Ά^τ;ναΓοι ουκ αισθάνονται, οι δε ττλί^σιον αραντες 
ατΓχ^νεγκαν. το δε Βεζιον των Αθηναίων ε/χενε /χαλλον, 
και 6 μεν Κλέων, ώς το ττρώτον ου διενοειτο μίναν, 
€υθνζ φευγων και καταληφθείς ΰττο Μυρκινιου ττελ- 

ταστοΰ άττοθνησκΐΐ, οί δε αυτού σνστραφεντα οττλι- 
ται επι τον Χόφυν τον τε Κλεαριδαν ημννοντο και 
δΐ9 η τρΙς -προσβαλόντα, και ον ττρότερον ενέδοσαν 
ττρίν η τε Μυρκινία και η Χαλκιδικ»; Γττττοδ και οί 
ττελτασται ττερισταντες και έσακοντίζοντες αντονς 

10 έτρεψαν, οΰτω δε το στράτευμα τταν η^η των Αθη- 
ναίων, φνγον χαΧεττωζ και ττολλάζ όδους τραπομενοί 
κατά ορη, όσοι μη ^(.εφθάρησαν η αντίκα εν χερσίν 
■η ΰτΓΟ τηζ Χαλκιδικής Γπττου και των ττελταστών, οί 

11 λοιτΓοι άττεκομίσθησαν ες Τϊ/ν Ήιόνα. οί δε τον 
Βρασιδαν αραντες εκ τ^ς Ι^-ό-ΧΊ'^ ι^^ΐ- διασο^σαντες ες 
Τί^ν ττόλιν ετι εμττνονν εσεκόμισαν και γισθετο μεν 
ΟΤΙ νικώσιν οί ρ,ε^' εαυτού, ου ττολυ δε διαλιπών ετε- 
Χεντησεν.' και η αΧΚη στρατιά αναχωρησασα /Αετα 
του Κλεαριδου εκ τ^ς διώξεως νεκρούς τε εσκυλευσε 

1 1 και τροτταΐον εστησεν. μετά δε ταύτα τον Βρασιδαν 
οί ^υρ./χα;ι(θΐ ττάντες ^υν οττλοις εττισττόμενοι Βημοσία 
ε^αι//αν ε'ν τ^ ττο'λει ττρδ τ^ς νυν αγοράς ουστ^ς• και 
το λοιτΓον οί ^ Αμφίπολΐται, ττεριε'ρ^αντες αΰτοΰ το 
μνημείον, ως ^ρωί τε εντεμνονσι και τι/λας δεδωκασιν 
αγώνας και ετησίους θυσίας και τί}ν άττοικιαν ώς οΐ- 

2 κισττ7 ■προσέθεσαν, καταβαλόντες τα Άγνωνεια οίκο- 
οομηματα και αφανισαντες ει τι μνημοσννον ττου 
εμελλεν αυτοΰ της οΐκίσεως ττεριεσεσθαι, νομίσαντες 
τον /χέν Βρασιδαν σωτηρά τε σφων γεγενησθαί και 
εν τω παρόντι α/χα τ•>)ν των Λακεδαιρ,ονιων ξυμμαχίαν 
φόβω των Αθηναίων θεραττενοντες, τον δε "Αγνωνα 
κατά το ΤΓολεμιον των Αθηναίων ουκ αν ο/ΛΟίως 

3 σφίσι έ,νμφόρως ουδ' αν ι^δε'ως τάς τι/χάς ε;(ειν. και ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ε', ΙΒ'. Γι 

τοι;9 ν€κρονς τοις ^Αθηναίοΐζ αττεδοσαν. άττίθανον 
δε Αθηναίων μίν ττερί ίξακοσίονς, των δ' ενάντιων 
ετΓτά, δια το μη εκ τταρατάξεως άττο δε τοιανττ75 έιψ- 
τνχίας και ττροεκφοβησεωζ την μάχην μάλλον γενέ- 
σθαι, μετά δε την άναίρεσιν οΐ μΙν Ι— οίκον ανε- 
ιτλενσαν, οί δε /ιετά τοΰ Κλεαριδου τα ττερι Τ7;ν 
ΆμφίτΓοΧιν καθίσταντο. 

Και ντΓ ο τονς αντονς χρόνονζ τοΰ θίρονζ τελετ-τών- 12 
Τ05 'ΐαμφίας καΐ ΑντοχαρίΒας και Έίτικνδι'δας Αακε- 
Βαιμόνιοι ίς τα εττι Θράκης χωρία βοΎ/βϋαν ηγον 
ίνακοσίων ό-π-λιτών, και άφικόμοΌΐ ες Ηρακλειαν 
ττ^ν εν Τρα^^Γνι καθίσταντο ο τι αντοΖς ΐΒόκει μη 
καΧως «χ^'ν. ίνΒιατρίβόντων δε αυτών ετυχεν η 
ΐιάχη αντη -γενομίνη, και το θίρος ετελεντα. 

Του δ' ετΓίγιγνο/χε'νου χει/χώνο9 ευ^υς μ^'ΧΡ'- /Αεν13 
Πιεριου τ^ς Θεσσαλίας δι^λ^ον οί ττερι τον 'ΐαμφίαν, 
κωλνόντων δε των Θεσσαλών και α/χα Βρασιδου τε^- 
νεώτο5, ωττερ 7;γον ττ^ν στρατιαν, αττετραττοντο εττ 
οικοΐ', νορ.ισαντε9 ονδενα καιρόν είναι ετι τών τε 
Αθηναίων ησση άττεΧηΧνθότων και ουκ α^ιόχρεων 
αυτών όντων δραν τι ών κάκεινος εττενοει. μάΧιστα 
δε άπηΧθον είδο'τες τους Λακεδαι/χονιΌυς, οτε ε^τ/εσαΐ', 
ττρδς ττ/ν ΐίρηνην μάΧΧον την γνω/λτ^ν έχοντας, ξνν- 14 
ε)8τ7 τε ευ^υς μετά την εν Άμφί—όΧευ μάχην και την 
'Έαμφίον άναχωρησιν εκ Θεσσαλίας, ώστε ττοΧεμον 
μεν μη8εν ετι άψασθαί μη^ετερονς, ττρος δε την είρη- 
νην μάΧΧον την γνωμην ειχον, οί μεν Αθηναίοι 
ττλτ/γε'ντες εττι τω ΑηΧίω και δι' ολίγου αυ^ις εν Άμ- 
φιττόΧει, και ουκ έχοντες την ελττίδα ττ^ς ρώμης τισ- 
την ετι, ιτ^ερ οΰ ττροσεδεχοντο ττρότερον τάς στνονΖάς, 
δοκουντες τη τταρονση ευτυχία καθνττερτεροι γενη- 
σεσθαι• και τους ξνμμάχονς άμα εδεδίεσαν σφων, μη 
δια τα σφάλματα ετταφόμενοι εττι ττΧεον ά— οστώσιν, 
μετεμεΧοντό τε οτι μετά τά εν Πυλω καλώς τταρασχον 
οΰ ζννεβησαν οι δ' αυ Λακεδαι/χόνιοι •ΓΓαρα -γνωμην 2 
μεν άτΓοβαίνοντος σφίσι τον -ττοΧεμον, εν ω ώοντο 10 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΪ 

ολίγων Ιτων καθαφησαν την των Αθηναίων Βνναμιν, 
(Ι την γην Τ€μνοιεν, ττεριττεσοντες δε τύ] ει/ ττ; νήσω 
ζνμφορα, οΓα ουττω γίγίνητο τύ] '^ττάρτη, και λτ/σ- 
τίνομίνη^; τηζ χωράς εκ Τ7μ Πίλου και Κνθηρων, 
αυτομοΧονντων τε των Ειλώτων και αεί 7τροσ8οκία<; 
ονσηζ μη τι και οί υπομένοντες τοΓς ^ζω ττίσννοι προς 
τα παρόντα σφίσιν, ωσπΐρ και πρότερον, νεωτερι- 
3 σωσιν. ξννεβαινε δε και προς του9 Άργειους αϋτοΓ? 
τα5 τριακονταετείς σπόντας επ εςόδω εΤναι, και άλλας 
ονκ ηθελον σπενΖεσθαι οί Άργειοι, ει μη τΐ5 αΰτοΓδ 
ττ^ν Κυνοσουρίαν ^ην άττοδώσει. ώστ' αδύνατα εΤναι 
εφαίνετο Άργείοις και "Αθηναίοις α/χα πολεμεΐν. 
των τε εν ΐίελοποννησω πόλεων νπωπτενον τινας 
αποστησεσθαι προς τους Άργείονς• όπερ και εγενετο. 

15ταυτ ουν άμφοτεροις αΰτοΐς Χο•γιζομενοις εδόκει ττοι- 
7;τε'α εΤναι η ξύμβασις, καΐ ονχ ησσον τοις Λακε- 
Βαιμονίοις, εττι^υ/χια των άν8ρων των εκ της νήσου 
κομίσασθαί' ήσαν γαρ οι 'Χπαρτιαται αυτών πρώτοι 
2 τε και ομοίως σφίσι $υγγενεΐς, ηρζαντο μεν ουν και 
ευ^υ? μετά την αλωσιν αυτών πράσσειν, άλλ' οί 
Αθηναίοι ου πως ηθελον, ευ φερόμενοι, επΙ τη ίση 
καταλΰεσθαι. σφαλεντων δε αυτών ε'ττί τω Αηλίω 
παραχρήμα οί Λακεδαι/Λονιοι, γ.^ο'ντεζ νυν μάλλον αν 
'^' 8εξαμενους, ττοιουνται την ενιανσιον εκεχειρίαν, εν 
η έδει ^υνιοντας και ττερι του ττλειονος χρόνου βου- 

1 λευεσ^αι, επεώη δε και η εν Άμφιπόλει ησσα τοις 
Άθηναίοις εγεγενητο και ετεθνηκει Κλε'ων τε και 
Βρασίδας, οΓττερ άμφοτερωθεν μάλιστα ηναντιουντο 
ΤΎ} εΙρηνη, ό μεν δια το εΰτυχεΐν τε και τι/χάσ^αι εκ 
του πολεμεΐν, 6 δε γενομένης ησυχίας καταφανέστερος 
νομίζων αν εΤναι κακούργων και άπιστότερος δια;8άλ- 

2 λων, τότε δτ} οί εν εκατερα. τύ] πόλει σπεΰΒοντες τα 
μάλιστα την ηγεμονίαν, ϊΐλειστοάναξ τε 6 Παυσανίου 
βασιλεύς Λακεδαιρ,ονίων και Νικίας ό Ί>ίικηράτου, 
πλείστα των τότε ευ φερόμενος εν στρατηγίαις, πολ- 

3 λώ δτ; μα,λλον προεθυμουντο, Νικίας μεν, βονλόμενος. ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ε', ΙΖ'. 11 

ΐν ω άταθηζ ην καΐ ηξιοντο, 8ιασωσασθαι την ευτν 
χίαν, και £5 τ€ το αντίκα ττόνων ττΐ—ανσθαι κάί αντο5 
και τονς ττολιτας ττανσαι, και τω μελλοΐΎΐ γρονω 
καταΧπΓίίν όνομα ω5 οτ,'δέι/ σψηλας την ττόλιν Βίΐγέ- 
νετο, νομίζων €κ του ακινδννου τοΰτο ένμβαιναν και 
όστις ελάχιστα τυ;^]; αντον τταραδιδωσι, το δε ακιν- 
Βννον την ίίρηνην τταρεχίίν ΐΐλΐΐστοάναζ δε, νττό 4 
των ΐχθρων 8ίαβαλλόμίνο<; ττερί τη<; καθόΒον και €5 
Ινθνμίαν τοίζ Λακεδαι/χονιΌις άει προβαλλόμενος νττ 
αντων, ότΓοτε τι ττταισειαν, ως δια την Ικΐ,ίνον κάθο8ον 
τταρανομηθ εισαν ταντα ζνμβαίνοί. την γαρ ττρό- 5 
μαντιν την Ιν ΔελφοΓς Ιττητιωντο αντον ττεισαι μετ 
Αριστοκλέους του αδελφού, ώστε γρησαι Λακεδαι- 
μονίοις, εττι ττολυ τοίδε θεωροΐς άφικνονμενοις, ^ιος 
νΙοΰ ημίθεου το σπέρμα εκ της αλλότριας ες την 
εαυτών άναφερειν, ει δε μη, άργνρεα ενλάκα ενλάζειν 
)^6νω δε προτρεψαι τους ΑακεΒαιμονίους φενγοντα 6 
αΰτον ες Λυκαιον δια την εκ της Αττικής ποτέ μετά 
δώρων δοκοίσαν άναγωρησιν και, ήμισυ της οικίας του 
ίεροΰτότε του Διός οίκονντα φόβω τω Αακεδαιμονίων, 
ετει ει δς δε'οιτι είκοστίο τοις όμοίοις χοροΐς και θν- 
σίαις καταγαγεΐν, ωσπερ οτε το πρώτον ΑακεΒαίμονα 
κτίζοντες τονς /3ασιλε'ας καθίσταντο. άχθόμενος ουϊΊ7 
τη Βιαβολη ταντη και νομίζων εν ειρήνη μεν, οΰδενος 
σφάλματος γιγί'ομενον και αμα των Αακε^αιμονίων 
τονς άν8ρας κομιζομένων, καν αντος τοις εχθροΐς 
άνεπιλητττος είναι, πολέμου δε καθεστώτος αεί. ανάγ- 
κην είναι τους 7Γρου;^οντας αττο των ξνμφορων δια- 
βάλλεσθαι, προνθνμηθη την ξνμβασιν. και τον τε 3 
χει/λώνα τοντον ^εσαν ες λόγους και ττρος το εαρ η8η 
παρασκευή τε προεπανεσείσθη άπο των ΑακεΒαιμο- 
νίων, περιαγγελλομενη κατά πόλεις ως εττι τειχισμόν, 
όπως οί Αθηναίοι μάλλον εσακονοιεν, και επειΒή εκ 
των συνο'δων άμα ττολλας δικαιώσεις προενεγκόντων 
άΧληλοις ζυνεχωρείτο ώστε α εκάτεροι πολεμώ εσχον 
ατΓοδοντας την είρηνην ποιεΐσθαι, Νισαιαν δ' εχειν 12 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

3 Αθηναιονζ — αντατταίτονντων "γάρ Πλάταιαν οΐ ®η- 
βαίοι (.φασαν ου βία άλλ' ό/χ,ολογια, αυτών ττροσχ^ϋ}- 
ρησάντων και ου ττροδοντων, «χειν το χωρίον, και οί 
Αθηναίοι τω αυτω τρόπω την Νισαιαν — τότζ Ζη 
τταρακαλ^σαντίζ τονζ εαυτών ζνμμάχονί οΐ Λακεδαι- 
/Αονιοι και ψ-ηφισαμίνων Ίτλην Βοιωτών και Κορινθίων 
και Ήλειων και Μεγαρέων τών άλλων ώστε κατα- 
λΰεσ^αι, του'τοις δε ουκ ηρζσκε τα ττρασσό/χενα, 
ΤΓΟίουνται τι^ν ζΰμβασιν και εσττεισαντο ττρος τους 
Αθηναίονζ και ώ/λοσαν, εκείνοι τε ττρος τους Λακε- 
οαι/Αονιους, τάδε. 

18 "^^ΤΓονδάς ετΓοη/σαντο 'Α^τ7^αΓοι και Λακεδαι/χό- 
νιοι και οί ζνμμαχ^οι κατά τάδε, και ωμοσαν κατά 
7Γολεΐ5. ττερι ^έν τών ιερών τών κοινών, 6υειν και 
ιεναι και μαντενεσθαι και θΐωρεΐν κατά τα ττάτρια 
τον βουλόμενον και κατά γην και κατά θάλασσαν 
αδεώς. το δ ίερον και τον νεών τον εν ΔελφοΓς του 
ΑτΓολλωνος και Δελφούς αντονομουζ είναι και αυτο- 
τελείς και αΰτοδικους και αυτών και τηζ γης της 

2 εαυτών κατά τα πάτρια, ίτη δε εΤναι τάς σττονδάς 
πεντήκοντα 'Αθηναίοις και τοις ζνμμάχοις τοις ^Αθη- 
ναίων και Λακεδαι/χονιΌις και τοις ζνμμάχοις τοις 
Λακεδαι/Αονιων άδο'λους και αβλαβείς και κατά γην 
και κατά θάλασσαν, όπλα δε μη εζεστω επιψερειν 
επί πημοντ] μήτε Αακε^αιμονίονς και τους ^νμμάχ^ονς 
επ' Αθηναίους και τους ξυμμάχονς μήτε Αθηναίους 
και τους ζυμμάχ^ους επι Λακεδαι/Αονιους και τους 

3 Συμμάχους μήτε τεχντ) μήτε μηχαντ) μη^εμια. ην δε' 
τι Βιάφορον ■η προς αλλήλους, δικαιω χρησθων και 
ορκοις καθ" ο τι αν ^υν^ώνται. άποδόντων δε Άθη- 
ναίοις Λακεδαιρ,ονιοι και οί ζνμμαχοι Αμφίπολιν. 
όσας δε πόλεις παρεδοσαν ΑακεΒαιμόνιοι Άθηναίοις, 
ε$εστω άπιεναι οποί αν βούλωνται αυτούς και τά 

4 εαυτών έχοντας, τάς δε πόλεις φέρουσας τον φόρον 
τον ετΓ Αριστείδου αΰτονόρ.ους είναι, όπλα δε μη 
ίξεστω επιφερειν Αθηναίους μηΒε τους ξυμμάχονς ΣΪΓΓΡΑΦΗ2 Ε', ΙΗ'. 13 

€7γΙ κακω, ατΓοδιδοντων τον φόρον, Ιττα^η αί σττονδαΐ 
Ιγίνοντο. ίΐσΐ δέ αΓδε, Άρ-γιΧος, 2ταγειρο9, *Ακαν- 
θοζ, "Ζκωλος,Όλννθος, '^ττάρτωλος. ξνμμάχον<ί δ' 6 
είναι μη^ετερων, μητ€ Αακε^αιμονίων μητ€ ^Αθψ 
ναίων ην δε ^Αθηναΐοί ττίίθωσί το 5 ττολείζ, βονλο- 
μίνα^ τανταζ έζίστω ζνμμα^ον<ΐ ττοΐίίσθαι αιτουξ 
Άθψαίοις. 'Μηκνβ€ρναίονς δε και 2αναιΌν5 και 
2ιγγαιΌυ5 οικεΐν τα; ττόλεΐζ τάς εαυτών, καθαπερ 
^Ολύνθιοι και Άκαν^ιοι. άττοδοντων δε Αθηναίοι^ 
Λακεδαί/λονιοι και οί ζνμμαγρι Πάνακτον. άττοδοντων β 
δε και Ά^?;ναΓοι Λακεδαι/Λονιοΐ5 Κορνφάσιον και 
Κ,νθηρα και Με^ωντ^ν και Πτελεον και Άταλάντην 
και του5 άνδρας όσοι εισι Λακεδαι/χονιων εν τω δτ;- 
μοσίω τω ^Αθηναίων η αλλοθί ττου όσης Αθηναίοι 
αρ)(ονσιν εν Βημοσίω• και τονς εν ^κιωη^ ττολιορ- 7 
κονμςνονς Πελοττοννί^σιων αφειναι και τονς άλλους 
όσοι Λακεδαι/χονιων ξνμμαχοι εν ^κιώντ; είσι και όσ- 
ους Βρασίδας ίσίττεμψεν και ει τις των ζνμμάχων 
των Λακεδαι/χονιων εν Ά^ϊ7ναις εστίν εν τω 8ημοσίω 
η άλλοθι ττου ■^ζ Άθι^ναΐοι αρχονσιν εν Βημοσίω. 
ατΓοδόντων δε και ΑακίΒαιμόνίοι και οί ζνμμαγρι ονσ- 
τινας ει^ουσιν Αθηναίων και των ζνμμάχων κατά 
ταντά. 2κιωναιων δε και Τορωναιων και 2ερ/λυλιων 8 
και ει τίνα αλλτ^ν ττόλιν ε^ουσιν Άθτ^ναΤοι, Άθηναί- 
ους βονλενεσθαι ττερι αντών και των άλλων ττόλεων 
ο τι αν δοκτ^ αντοΓς. όρκους δε ττοιησασθαι ^Αθηναί- 
ους ττρος Λακεδαι/χονιους και τους ζνμμάχονς κατά 
ΐΓολεις. θ)ΐινυντων δε τον ε— ι^^ωριον ορκον ίκάτΐροι 
τον /Αε'γιστον ε^ εκάστης ττόλεως. ό δ' όρκος έστω 9 
οδε• ' εμμένω ταις ^υνθτ/καις και ταΓς σττονδαις 
ταΤσδε δικαίως και άδο'λως.' έστω δε Λακεδαιρ,οιιοις 
και τοις ζυμμάχοις κατά ταντά όρκος ττρδς ^Αθηναί- 
ους, τον δε ορκον άνανεονσθαι κατ ενιαιτον άμφοτί- 
ροχ}ς. στι^λας δε στησαι Όλυ/χτΓίασι και ΠυθοΓ και 10 
Ισθμοί και εν Άθι^ναις εν ττόλει και εν Λακεδοιί/ιονι 
εν Ά/χυκλαιω. ει δε' τι άμνημονοΰσίν όποτεροωΐν 
Π— 2 14 . ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΪ 

και ότου περί, λογοΐ5 δικαιοις χρωμένοίς (νορκον 
ίΐναί άμφοτέροίζ ταΰτΎ] />ι,ετα^€Γΐ'αι οπτ) αν Βοκυ] άμ- 
φοτίροίζ, Άθηναίοίζ και Αακε^αιμονίοι•;. 

19 " "Αρ^ει δέ των σττονδών ίφοροζ Πλειστολας, Αρ- 
τε/Λίσιου μηνοζ ΤΐτάρτΎ) φθίνοντος, εν δε Ά^ι;'ναι? 
άρχων ΆλκαΓθ5, 'Έιλαφηβολιωνοζ μηνός €κτύ) φθί- 
νοντος• ωμννον δε οι'δε και εσττένδοντο, Αακεδαι- 
μονίων μϊν ϋΠλειστοάνα^, Άγΐ5,Ι1 Πλειστόλας, Δα- 
μά-^-ητος, Χίονΐ9, Μεταγε'νϊ/ς, "Ακανθος, Δάϊ^ος, 'Ισ- 
χαγόρας, ΦιλοχαρίΒας, Ζευ^ιδα5, 'Άντιπ7Γ09, Τε'λλΐ5, 

2 Άλκιι/ιδας, Έ/χ7Γεδια?, Μί^να5, Αάφιλοϊ" Αθηναίων 
δε οί'δε, Αάμττων, Ίσθμωνίκος, Νικιαί, Αάχης, Ένθΰ- 
Βημος, Τίροκλης, ΤΙνθόΒωρος, "Αγνών, Μνρτίλοζ, 
Θρασνκλης, Θεαγένης, Αριστοκράτης, Ιωλκίος, Τι- 
μοκράτης, Αεων, Αά)αα^ο?, Δημοσθένης. 

20 Αχίται αί στΓονδαι εγε'νοντο τελευτώντοξ του χει- 
μωνος α/χα ^ρι εκ Διονυσίων ευ^υ5 των αστικών, 
αϋτόδεκα ετών διελ^όντων και ήμερων ολίγων τταρεν- 
εγκονσων, η ως το -πρώτον η εσβολη η ες την Αττι- 

2 κην και η αρχή του ττολεμον τοΰδε εγενετο. σκοττείτω 
δε' τΐ5 κατά τους χρο'νουδ και μη των εκασταχοΰ η 
αρχόντων ή άττδ τι/λ^5 τινο5 την ατταρίθμησιν των 
ονομάτων ες τα -προγεγενημενα σημαινόντων ττιστευ- 
σας μάλλον, ου γαρ ακριβές εστίν, οίς και άρχομε- 
νοις και /χεσοΰσι και οττως ίτυχέ τω, επεγενετο τι. 

3 κατά 6ε'ρτ7 δε και χειρ,ώνας αριθμών, ωσττερ γεγραττ- 
ται, ευρήσει, ε$ ημίσειας εκατερου του ενιαυτου τί^ν 
δυνα/χιν εχοντο5> δε'κα ρ.έν θέρη ίσους δε χει/λώνας τω 
ττρώτω τΓολε'ρ,ω τωδε γεγενημενονς. 

21 Αακεδαι/χόνιοι δε', ελαχον γαρ ττρότεροι άττοδιδό- 
ναι α εΤχον, τους τε άνδρας εΰ^υς τους τταρά σφίσιν 
αίγρ.αλώτου9 άφίεσαν και ττεμψαντες ες τά εττι Θρά- 
κί;ς ττρεσβεις "ϊσχαγόραν και Μίαναν και Φιλοχαρί- 
δαν εκε'λευον τον Κλεαριδαν Τϊ}ν Άμφίττολιν τταρα- 
διδόναι τοις Ά^ί^ναιοις και τους άλλους τάς σττονδάς, 
ο5ο εΧρητο εκάστοις, Ζεχεσθαι. οι δ' ουκ ηθελον, Σ1ΤΓΡΑΦΗ2 Ε', ΚΒ'. 15 

νομΙζοντ(.<; ονκ ίττιτηΒΐίας είναι• ουδέ 6 Κλεαρίδαζί 
τταρέΒωκε την ττόλιν, χαριζόμ€νο<; τοΐζ Χαλκιδεΰσιν, 
λέγων ως οΰ δυνατο5 εΐη βία Ικείνων τταραδιδόναι. 
Ιλθων δε αντο9 κατά τάχοζ μετά ττρίσβ^ων αντό^εν 
άτΓολογησόμενόζ τε ες την Λακεδαί/λονα, ην κατηγο- 
ρωσιν οι ττερι τον 'Ισ^αγόραν οτι ονκ εττει^ετο, και 
αμα βονλόμενοζ εΐδεναι ει ετι μξτακινητή (.Ίη η ομο- 
λογία, εττειδτ} ενρε κατειλημμίναζ, αντοζ μίν -ττάλιν 
ΤΓ€μτΓΟντων των Λακεδαι/ϋΐονιων και κελευόντων μά- 
λιστα μ(.ν και το ■χωρίον τταρα^οΰναι, ει δε μη, όττο- 
σοι ΓΓελοτΓονντ^σιων ενεισ"ΐν ε^αγαγειν, κατά τά;^05 
ετΓορενετο. οΐ δε ξνμμαχοι εν τχι Λακεδαΐ/Αονι αυτού 22 
ίτνγρν δντες και αυτών του? μη δε^α/χενους τάς σττον- 
δάς εκε'λευον οί Λακεδαι/Λονιοι ττοΐίίσθαι. οί δε τ^ 
αυτ^ 7τροφασ€ί, Ύ)ΤΓ€ρ και το ττρωτον αττεωσαντο, ονκ 
ίφασαν 8ε$ασθαι, ην μη τινας δικαιοτερας τούτων 
τΓοιώνται. ώς δ' αυτών ουκ έσηκονον, εκείνον^ μεν 2 
άττίττεμψαν, αντοί δε ττρος τους Αθηναίους ξνμ- 
ρ,α^ίαν ετΓοιουντο, νο/Αΐζοντες ηκκττα αν σφίσι τους 
τε Άργειους, εττειδι; ουκ ΐ7^^^0'' ΆμττεΧίΒου και 
Αίχον εΧθόντων ετησττενΒεσθαι, νομίσαντες αυτούς 
άνευ Ά^τ/ναιων ου δεινούς εΤναι, και τΐ7ν άλλην Πελο- 
ττόννησον μάλιστ' αν ηανχάζειν ττρος γαρ αν τους 
Αθηναίους, εΐ εζην, γωρεΖν. τταρόντων ουν πρέσ- 
βεων άτΓο τών Αθηναίων και γενομένων λόγων ^'νε- 
βησαν και εγενοντο όρκοι και ^'/χ/χα^^ια τ^δε. 

"Κατά τάδε ζύμμαχοι έσονται ΑακεΒαιμόνιοι ίΓεν-23 
ττ7Κθντα ετ>;. -^ν δε' τίνες ιωσιν ες την γην ττοΧεμιοι 
την Λακεδαι/Λονιων και κακώς ττοιωσι Λακεδαι/χο- 
νίους, ωφελείν Αθηναίους Λακεδαι/χονιους τροττω 
οτΓοίω αν δυνωνται ίσρ^υροτάτω κατά το δυνατόν* ην 2 
δε δτ/ωσαντες οΐ^ωνται, ττοΧεμίαν εΤναι ταυτην την 
ττόλιν Λακεδαιρ,ονίΌις και ^Αθηναίοις καΐ κακώς ττάσ- 
■χειν υτΓο αμφοτέρων, καταλΰειν δε αμα άμφω τώ 
ΤΓολεε. ταΰτα δ εΤναι δικαι'ως και ττροθυμως και ά86- 
λως. και ην τίνες ες ττ^ν Αθηναίων γην ϊωσι ττολεμιοι 16 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

καΐ κακώς ττοιωσιν, Άθηναίονζ ωφεΧζΐν Αακε^αιμο- 

3 νίονζ τρόττω οτω αν δίινωνταί Ισχυροτάτω κατά το 
δυνατόν ην δέ δϊ/ωσαντ€5 οϊ)(ωνταί, ττολεμίαν εΤναι 
ταυττ^ν την ττύλίν Λακεδαι/ζ,ονιοΐζ και Άθηναίοις και 
κακώ; ττάσχαν νττ άμφοτψων, κατάλυαν δε α/ι.α 
άμφω τώ ττόλεε. ταί)τα δ' εΤναι δικαίως και ττροθύ- 
μωζ και αδόλως• ην δε τ; δουλεία εττανιστ^ται, εττι- 

4 κουρειν 'Αθηναίονζ Λακεδαι/Αονιοις τταντί. σθίνα κατά 
το δυνατόν. ό/Αουνται δε ταΰτα οιττερ και τα? αλλάς 
στΓονδάς ωμννον εκατερων. αναν€ονσθαι δε κατ 
ενιαυτδν Λακεδαι/χονιους )αέν ίόντας ες Ά^?^να? ττ/οος 
τα Διονυσία, Άθηναίονζ δε ΐόντας ες Λακεδαί/Λονα 

6 ττρός τα Ύακίνθια. στηλην δε εκατε'ρους στησαι την 
μ\ν εν Λακεδαί/λονι τταρ' Άττόλλωνι εν Άμνκλαίω, 
την δε εν Ά^>/ναις εν ττόλει τταρ' Άθηνα. ην δε τι 
δοκγ} Λακεδαιρ,ονιοις και ^Αθηναίοις ττροσθΐΐναι και 
άφελεΐν ττερί τ^ς ξνμμαγίας, ο τι αν δοκτ;, (.νορκον 
άμφοτίροΐζ εΤναι." 

24 Τον δε όρκον ω/χνυον Λακεδαι/Λονιων /λέν οΓδε, 
Πλειστοάνα^, 'Άγις, Πλειστόλας, ^αμάγητος, Χιο- 
νις, Μεταγε'νϊ;ς, "Ακανθος, Αάίθος, Ίσχαγόραζ, Φιλο- 
χαριδας, Ζευ^ιδας, "Αντιττττος, Άλκινάδας, Τε'λλις, 
Έρ,ττεδιας, Μτ^νάς, Αάφιλος• Αθηναίων δε Αάμττων, 
Ίσ^/Λΐόνικος, Αάχης, Νικίας, Ευ^υδί7/Χ09, Πρόκλος, 
Πυ^όδωρος, "Αγνών, Μυρτιλος, Θρασυκλης, Θεαγε'- 
νηζ, Αριστοκράτης, Ίωλκιος, Τιμοκράτης, Λε'ων, Λά- 
μαχος, ΑημοσθΙνης. 

2 Αυττ; η ^υρ./Λαχια εγε'νετο ρ,ετα τας σττονδάς ου 
τΓολλω ύστερον, και τους άνδρας τους εκ τ^ς νι^σου 
άττε'δοσαν οί Ά^ί/ναΐοι τοις Αακεδαιρ,ονιΌις και το 
^ερος ηρχε του ενδεκάτου έτους, ταϋτα δε τα δε'κα 
€τη ό ττρώτος ττόλερ,ος ζννεχως γενό/ι,ενος γεγραττται. 

25 Μετά δε τάς σττονδάς και ττ^ν ξνμμαχίαν των 
ΑακίΒαιμονίων και των Αθηναίων, αΐ εγε'νοντο μΐτα. 
τον δεκαετή ττόλερ-ον επι Πλειστόλα μίν εν Λακεδαί- 
/ΛοίΊ- εφόρου, Αλκαίου δ' άρχοντος 'Αθηνησι, τοις ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Ε, ΚΓ'. 17 

μ(ν Β^ζαιχίνοΐζ αντό.ζ άρηνη ην οΐ δέ "Κορίνθιοι και 3 
των έν Ί1ΐλο~ονν)ίσω — ολεών τιν€5 8ΐ€κίνονν τα ττε- 
ττραγμίΐ'α, και ειί^νς αλλι; ταραχτη καθίστατο των 
ζνμμάχων ττροζ ττ)ν Αακΐ^αίμονα. και α^ιια και τοις 
Άθψ•αίοι<; οί Λακεδαι/χονιοι ττροϊόντοζ του χρόνου 
ντΓΟ-τοι ίγ&οντο, εστίν εν οΓζ ου ττοιονντες εκ των 
^νγκει/χενων ά (χρητο. και εττι έ^ ετί; /ιέν και δέκα 3 
μηνα<; αττεσ^οντο /χτ; εττι ττ/ν ίκατίρων γην στρατίν- 
σαι, ε^ω^εν δε ^«,ετ' άνακωχτΐς ου βέβαιου ίβλατττον 
άλληλονς τα μάλιστα• εττειτα /χε'ντοι και αναγκασ- 
θΐ,ντα Χνσαι τας /^ετα τα δε'κα ετι; σττονδάς αί^ΐζ ε5 
ΐΓοΧεμον φανερον κατέστησαν, γεγραφε δε και ταΰτα 26 
ο αντο5 ΘονκνΒίδης Ά^τ^ναιοζ ίί'/5, 0^5 έκαστα εγέ- 
νετο, κατά θέρη και χειμιΖνας, μέχρι ου την τε άρχην 
κατέπαυσαν των Αθηναίων Λακεδαι/χόιιοι και οΐ 
ζΰμμαχοι και τα μακρά τείχη και τον Πειραιά κατ- 
ΐλαβον. ετη δε ε5 τοντο τά ζνμιταντα εγενετο τω 2 
νολεμω ετττα και είκοσι. και την δια μέσου ςνμ- 
βασιν ει τΐ5 μη αξιώσει ττόλεμον νομίζειν, ουκ ορθωζ 
δικαιώσει. τοΓζ τε γαρ εργοις ω<; διηρηται άθρείτω 
και ενρησει ουκ εΙκος ον είρηνην αυτήν κριθηναι, εν 
7] οΰτε α— εδοσαν ττάντα οϋτ α— εδε'^αντο ά ζυνεθεντο, 
εέω τε τούτων ττροζ τον ΪΝΙαντινικδν και Έττιδανριον 3 
ΤΓολεμον και ε5 άλλα αμφότεροι^ αμαρτήματα εγε- 
νοντο, και οί ετΓΐ Θράκης ζνμμαχοι ουδέν ησσον 
ΤΓολεμιοι ήσαν, Βοιωτοί τε εκεχειρίαν ^εχι^μερον 
η-γον. ώστε ξνν τω ττρωτω ττολεμω τω δεκαετει και 
τ^ μετ αντον νττότττω ανακωχή και τω ύστερον εξ 
αυτηζ ττολεμω ενρησει τις τοσαΰτα ετη, λογιζόμενος 
κατά τους χρόνους και ημέρας ου ττολλαζ τταρενεγ- 
κουσαξ• και τοΪ5 αττο χρησμών τι ισχυρισαμενοις 
μόνον δτ; τούτο ε;)(υρώ5 ξυμβάν άει γαρ εγωγε με- 
/>ιν?7/;ΐαι, και αρχομένου του πολέμου και μέχρι ου ετε- 4 
λενττ^σεν, ττροφερομενον υπο ττολλών οτι τρΙς εννέα 
ετη Βεοι -γενέσθαι αυτόν, εττεβίων δε δια τταντός αυ- 
τού, αίσθανομενος τε τη ηλικία και ττροσεχων την 18 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

6 γνωμην, οττως άκριβίζ τι ΐίσομαν και ζννίβη μοί 
φευγ€ίν τϊ]ν έμαντον ίτη είκοσι μετά την ες Άμφί- 
ΤΓολιν στρατηγίαν, και -γενομίνω τταρ άμφοτίροις τόΐζ 
ττράγμασί, και οΰχ ησσον τοις Πελοττοννησίων δια 
την φν^ην, καθ' ησν^ίαν τι αΰτώι/ μάλλον αίσθεσθαί, 
την ονν μ€τά τά δέκα εττ^ διαφοράν τε και ζνγχνσίν των 
στΓονδών και τά έπειτα ως Ιττολΐμηθη Ιξηγησομαι. 

27 Έττειδι; γαρ αί ττενττ^κοντουτεΐζ σττονδαι εγε'νοντο 
και ύστεροι/ αί |^ΐ)/Λ/ι,α;^ιαι, και αΐ άττο τ^5 Πελοττον- 
ντ^σου 7Γρεσ/3εΓαι, αίπερ τταρεκληθησαν ες αυτά, ανε- 

2 ;;(ώρουι/ εκ τ^5 Λακεδαί/χονος. και οί //.εν άλλοι εττ' 
οίκου άττηλθον, Κ,ορίνθωί δε ες "Αργός τραττόρ,ενοι 
ττρώτον λογούς ττοιουνταΐ ττρός τινας των εν τε'λει 
δντων Άργειων, ο'ς ;)(ρί7, εττειδτ; Λακεδαι/χόνιοι ουκ 
εττ' άγαθω άλλ' εττι καταδουλωσει τ^ς Πελοττοννϊ^- 
σον στΓονδάς και ζνμμα^ίαν ττρος Αθηναίους τους 
ττριν εχθίστονς ττεττοίηνταί, όράν τους Άργείονζ οττως 
σωθησεταί η Πελοττόννν^σος, και ψηφίσασθαί την 
βονλομίνην ττόλιν το3ν Έλλτ^νων, ^τις αΰτόνο^αος τ ε 
εστί και δι'κας ισας και ό/χοιας διδωσι, ττρδς Άργει'ους 
ξνμμαχίαν ττοιεισ^αι, ώστε ττ} άλλι/λων Ιπίμαχεΐν, 

3 άτΓοδεΐ^αι δε άνδρας ολίγους αρχήν αυτοκράτορας, 
και /Λτ} ττρος τον 8ημον -τους λογούς εΤναι, του μή 
καταφανείς γίγνεσθαι τους ρ,τ} ττεισαντας το -πλήθος- 
ίφασαν δε ττολλους ττροσχωρήσεσθ αι μίσει των 
Λακεδαι/Λονιων. και οί ρ,έν Κορίνθιοι διδάξαντες 

28 ταΰτα άνε^ωρτ^σαν εττ' οίκου, οί δε των Άργειων 
άνδρες άκουσαντες εττειδτ; άνηνεγκαν τους λόγους ες 
Τ€ τάς αρχάς και τον Βήμον, εψηφίσαντο Άργειοι, 
και άνδρας ε'ίλοντο δώδεκα ττρδς ους τον βουλόμενον 
τόϊν 'Έλλήνων ζυμμαχίαν ττοιεισ^αι ττλτ^ν Αθηναίων 
και Λακεδαι/Λονιων τούτων δε μηδετεροις εξειναι 

2 άνευ του Βημου του Άργειων σττείσασθαι. εδεξαντό 
τε ταΰτα οί ΆργεΓοι μάλλον ορώντες τον τε των 
Λακεδαι^αονιων σφίσι ττόλερ,ον εσόρ,ενον, εττ' εξόδω 
γαρ ττρδς αυτούς αί σττονδαι ^σαν, και άμα ελττισαντες ΣϊΓΓΡΑΦΗΣ Ε', Κθ'. 19 

της ΊΙελοιτοννησον ηγησζσθαί' κατά γαρ τον χρόνον 3 
τούτον η τ€ Λακίδαι'/χων μάλιστα 8ή κακώς ηκονσΐ 
και ντΓΐρωφθη δια τάς ζυμφοράς, οι τΐ Άργεΐοι άρισ- 
τα Ισχον τοις ττασιν, ου ξνναράμΐνοι τοΰ Άττικοΰ 
ΐΓολε/χου, άμφοτέροις δέ /ίΑαλλον Ινσπονδοι όντ£5 €κ- 
καμττωσάμζνοι. οί //.«ν ονν Άργεΐοι οΰτως €5 ττ)ν 
ζνμμα-^ίαν τΓροσΐ^ίχοντο τους ε^ίλοντας των Έλλτ^- 
νων, Μαντιν^ς δ αυτοΓς και οί ζνμμαχοι αυτών 29 
Ίτρώτοι ττροσΐχωρησαν, δεδιοτες τους Λακίδαι/χονιους. 
τοις γαρ Μαντινευσι μίρος τι της Αρκαδίας κατ€- 
στραπτο ν—ηκοον, ετι τοΰ ττρος ΆθΎμαίον; ττοΧίμον 
οντος, και Ινόμιζον ου ττεριόιΙ/ίσθαι σφας τους Λακί- 2 
οαιμονίονζ άρχειν, €7Γ£ΐδ77 και σχοΧην ηγον ώστε 
ασμενοι ττρος τους ΆργειΌυς ετραττοντο, ■π-όλιν τε 
μ^-γάλην νομίζοντας και Λακεδαιρ.ονιοις αεί Βιάφορον, 
οτημοκρατονμίνην τε ώσττερ και αΰτοι'. άττοσταντων 
δε τών ΐνίαντινεων και τ^ άλλτ^ Πελοττονντ^σΌς ες 
θρονν καθίστατο, ώς και σφίσι ττοιητεον τοντο, νομί- 3 
σαντες ττλε'ον τε τι είδότας ματαστηναι αυτούς και 
τους Λακεδαι/Αονιους α/Λα δι' οργής αχοντίς, ε'ν άλλοις 
τε και ΟΤΙ εν ταΐς σττονδαΓς ταις ΆττικαΓς εγε'γρατττο 
ευορκον είναι ττροσθΐΐναι και αφελεΐν ο τι αν άμφοΐν 
τοΓν τΓολε'οιν ^οκΎ], Λακεδαι/Λονιοις και 'Α^τ/ναιοις. 
τοΰτο γαρ το γράμμα μάλιστα την Πελοττοννί/σον 4 
^ΐίθορνβΐ.1 και ε'ς νττοψίαν καθιστή μη μίτά Αθη- 
ναίων σφάς /3ουλωνται Λακεδαι/χόνιοι δουλώσασ^αι• 
δίκαιον γαρ είναι ττάσι τοις ζνμμάχοις γεγράφθαι 
την μίτάθΐσιν. ώστε φοβοίμίνοι οί ττολλοί ωρμηντο 
Ίτρος τους ΆργειΌυς και αυτοί έκαστοι ζνμμαχίαν 
ΊΓοκχσθαι. 

Λακεδαιμόνιοι δε αισθόμενοι τον θρονν τούτον εν 30 
τ^ ΠελοτΓονντ^σω καθεστώτα, και τους Κορίνθιους 
διδασκάλους τε γενο/χε'νους και αυτούς /χε'λλοντας 
σττίίσασθαι ττρος το Άργος, ττίμιτονσι ττρίσβίΐς ες 
Τί^ν Κο'ριν^ον βονλόμενοι ττροκαταλαβΐΐν το μάλ- 
λον, και 7}τιώντο τ/;ν τε Ιστργησιν του ϊταντος και ει 20 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

2 Ά/3γ€ΐοι$, σφων άττοστάντες, ^υ/>ι/Λα;;^οι έσονται, ττα- 
ραβησεσθαί τε εφασαν αντοι;? τους ορκονζ, και ι^δϊ/ 
αδικεΓν οτι ου Βεχονται τα5 Ά^τ^ναιων σττονδαί, ειρτ;- 
μενον κτίψίον εΤναι ο τι αν το ττλ^^οζ τών ζνμμάχων 

3 ψηφίσηται, ην μη τι 6εών ^ ηρώων κωΧνμα ύ]. Κο- 
ρίνθιοι δε, "παρόντων σφίσι των ζνμμάχων, όσοι οΰδ' 
αΰτοι εδέ^αντο τας σπονδας — τταρεκάλεσαν δε αυ- 
τούς αΰτοι ττρότερον — άντελεγον τοΐς ΑακεΒαιμο- 
νίοΐζ, α μεν η8ικονντο, ου δτ^λοίί^τες αντικρνς, οτι 
ούτε 2όλλιον σφίσιν άττελαβον τταρ Αθηναίων ούτε 
Ανακτόρων, ει τε τι άλλο ενόμιζον ελασσουσθαι, 
7ΓρόσχΎ]μα δε ττοιονμενοι τους επΙ @ρακης μη ττρο- 

ά δώσειν όμόσαι γαρ αυτοΓς όρκον; ίδια τε, δτε μετά 
Ποτιδαιατών το ττρωτον άφίσταντο, και άλλους ύσ- 
τερον, ουκουν τταραβαίνειν τους των ξνμμάχων όρ- 
κους εφασαν ουκ εσιοντες ες τας των Αθηναίων 
στΓονδάς• θέων "γόρ ττιστεις ομόσαντες εκεινοις ουκ 

6 αν ευορκειν ττροδιδόντες αυτούς, είρησθαι δ' οτι "ην 
μη θέων η ηρώων κώλυμα ^•" φαίνεσθαι ουν σφίσι 
κώλυμα θεΐον τούτο, και ττερι μεν των τταλαιών 
όρκων τοσαΰτα εΐττον, ττερι δε τ^ς Άργείων ξυμμα- 
χι'ας ρ,ετοι των φίλων βουλευσάμενοι ττοιησειν ο τι 

6 αν δίκαιον ■^. και οί μεν Λακεδαι/Αονιων ττρεσβεις 
άνεγώρησαν εττ' οίκου, ετυ;!(ον δε τταρόντες εν Κ,ορίν- 
θω και Άργείων ττρε'σ^δεις, ο'ί εκελευον τους Κορίν- 
θιους ΐε'ναι ες τϊ;ν ζυμμαχίαν και ρ,τ; μελΧειν οί δε 
ες τον ύστερον ζνλλογον αΰτοΓς τον τταρά σφίσι 
ττροεΓτΓον ι^κειν. 
31 'Ηλ^ε δε και Ήλειων πρεσβεία ευθύς και εττοιη- 
σαντο ττρος Κορινθίους ξυμμαγίαν ττρωτον, έπειτα 
εκείθεν ες "Αργός ελθόντες, καθάττερ ττροείρητο, 'Αρ- 

2 γείων ^υ/Λ/Λα^^οι εγε'νοντο. διαφερόμενοι γαρ ετύγ- 
χαναν τοις Λακεδαι/Λονιοις ττερι Λεττρεου. ττολεμου 
γαρ γενομένου ττοτέ ττρος Άρκαδων τινάς Λεττρεαταις, 
και Ήλειων τταρακληθεντων υπό Αεπρεατών ες ^υρ,- 
/Ααρ^ιαν εττΐ τ^ ί^/Αΐσεια Τι^ς γ^ς καταλυσαντων τον -ΣΪΓΓΡΑΦΗ2 Ε', ΑΒ'. 21 

τόλίμον, Ήλίΐοι την γην νίμομένοις αντοΓς τοις 
Αίττρίάταις τάλαντον Ιταίαν τω Δα τω Όλυμ—ίω 
αίΓοφε'ρειν. και μέχρι τοί; Άττικοΰ ττολίμον άττέ- 3 
φΐρον €Τ€ΐτα ττανσαμίνων δια ττρόφασιν τον ττολέ- 
μον, οΐ Ήλαοι Ιπτμ'άγκαζον οΐ δ' Ιτρά-οντο νρ6<! 
τονς Λακεδαι/ζονιονς. καΙ δι'ιο/ς Λακεδαι/ιονι'οΐ9 εττι- 
τρατΓ€ίση^, τΐτοτοττησαντΐζ οΐ ΉλεΓοι /χι; Γίίον «^«ιν, 
αΐ'ότ€5 ττ^ν Ι—ιτροττην ΑατρίΟ-των την γην ίτεμον. 
οί δέ Αακΐ^Βαιμόνιοί ον^Ιν ■ησσον ΐΒίκασαν αντονό- 4 
μονς ίΤναι Λί— ρεάτας, και αδικεΐν Ήλίίους• και <05 
ονκ ίμμανάντων τί) ί—ιτροττη φρονραν οπλιτών Ισ€- 
ΐΓ€μφαν €5 Αΐ—ρεον. οί όέ ΉλεΓοι, νομιζοντα ττολιν 
σφων άφΐσηηκνίαν Βίξασθαι τον5 Λακεδαι/λονίου^ 
και την $ννθηκην τροφίροντίζ, (ν τ) (χρητο, α ΐχοντί^ 
€5 τον Άττικον Ίτόλεμον καθίσταντό τιιες, ταίττα 
ίι^οντας και ΙζΐΧθΐΐν, ως ουκ ίσον «χοντ€5 άφίσταυν- 
ται χρο5 τους ΆργειΌυς και την ζνμμαχίαν, ώσπ£ρ 5 
ττροΐίρητο, και ούτοι €:Γ0ΐί7σαιτο. εγείΌκτο δέ και οί 
Κορίνθιοι ευ^υς μ^τ' εκείνους και οί ε— ι Θράκης ^αλ- 
κώης Άργείων ξνμμαχοι. Βοιωτοί δε και Μεγαρ^ς 
το αντδ λε'γοιτες τ^συ^^α^ον, ττεριορω/χενοι χττο των 
Λακεδαι/ιονίων και νομίζοντας σφίσί την Άργείων 
8ημοκρατίαν, αυτοΓς <)λιγαρ;^οι7^ιί^'ο^ς, ησσον ζνμ- 
φορον ΐΐναι της Λακεδαι/ιονίων πολιτείας. 

Περί δε τους αυτούς χροΊ'ους τοΰ ΘΙρονς τούτου 32 
2κιωΐ'αίους μ\ν Ά^ναΓοι εκττολιορκι^σαντες άττεκτει- 
ναν τους ηβωντας, τταΐδας δε και γιταΓκας τ/νδραπό- 
Βισαν και την γην ΙΙλατα(εί;σιν εδοσαν νίμΐσθαχ, 
Δι^λίους δε κατφ/αγον τταλιν ες Δ//λον, Ινθνμον- 
μΐνοί τας τε εν ταΓς ^α;^αις ζνμφορας και τοΰ εν 
Δελφοΐς 6εοΰ ^τ^σαντος. και Φωκης και Λοκροι 2 
ηρξαντο ττολε/χεΐν. και Κορίνθιοι και Άργεΐοι ηβη 
ξνμμαχοί οντες ερ;^οντοι ες Τεγεαν άποσ-ττ^σοντες 
ΑακίΟαιμονιων, ορώντες /χεγα μίρος ον, και ει σφισι 
■προσ^/ενοιτο, νομίζοιτες άπασαν αν ε;^ειν Πελοπο'ν- 
νησον. ώς δε ουδέν αν Ιφασαν ΐναντιωθηναι οί 3 
Π— 3 22 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΤ 

Τίγίάται ΑακεΒαιμονίοις, οΐ Κορίνθιοι μέχρι τοντου 
ττροθνμως ττράσσοντα α.ν€Ϊσαν της φιλονεικίας και 
ωρρωοησαν μη ουδείς σφίσιν <ίτι των άλλων ττροσ- 
χω/οτ}. όμως δέ ίλθόντ€ς €5 τονς Έοιωτονς ΐΒΙοντο 
σφων Τ€ και Άργείων -γίγνεσθαι ζνμμάχονς και 

* ταλλα κοιντ) ττράσσειν τάς τ€ ^εχημίρονς ίττισττον- 
δας, αί ήσαν ^Αθηναίοις και ΒοιωτοΓς ττρός αλλτ^'λους 
ου ΤΓολλω νστερον γενόμεναι [τούτων] των ττεντηκον- 
ταετιδων σττονδών, εκελενον οί Κορίνθιοι τονς Βοιω- 
τούς ακολου^ι^σαντας Α^τ^ναζε και σφίσι ττοιησαι, 
ωσττερ Βοιωτοί εΐχον, μη Βεχομενων 8ε Αθηναίων 
απειττεΐν την εκεχειρίαν καί το λοιπόν μη σπεν^εσθαι 

6 ανεν αυτών. Βοιωτοί δέ δεο/χενων των Κορινθίων 
ττερί μεν 7ης Άργείων ζνμμαχίας επισχεΐν αντονς 
εκελευον, έλθόντες δε Άθηναζε μετά Κορινθίων ονχ 
ενροντο τάς Βεχημερονς σττονδας, άλλ' άττεκρίναντο οί 
*Α.θηνοΖοι Κορινθίοις εΤναι σττονδάς, ειττερ Λακεδαι/χο- 
νιων είσί $νμμαχοι. Βοιωτοί μεν ονν ουδέν μάλλον 
άττειτΓον τας ^εχημερονς, α^ιουντων καί αΐτιωμενων 
Κορινθίων ξννθεσθαι σφίσιν Κορινθίοις δε άνακωγίη 
άσπονδος ην -προς ^Αθηναίους. 
33 Λακεδαιμόνιοι δε του αυτοί θερονς ■πανΖημεΙ ίστρά- 
τευσαν, Πλειστοάνακτος του Παυσανιου Λακεδαι- 
μονίων /3ασιλεω5 ηγουμένου, της Αρκαδίας ες ΐίαρ- 
ρασίους, Μαντινε'ων νττηκόους οντάς, κατά στάσιν 
επικαλεσαμενων σφάς, α/χα δε καί το εν Κυψελοις 
τείχος άναιρησοντες, ην δυνωνται, δ ετείγισαν Μαν- 
τιν^ς καί αυτοί εφροΰρουν, εν ττ) Παρρασικ^ κείμε- 

2 νον εττί ΤΎ) 2κιριτιδι της Αακωνικης. καί οί μεν 
Λακεδαι/Αονιοι την γην των ΐίαρρασίων εΒγιονν, οί δε 
Μαντιν^ς την ττόλιν Άργείοις φνλαξι τταραδόντες 
αυτοί την ζυμμαχίαν εφρούρονν αδύνατοι δ' οντες 
διασώσαι τό τε εν Κυι/^ε'λοις τεΓ;)(05 καΐ τάς εν ΐίαρ- 
ρασίοις ττόλεις άττηλθον. Λακεδαι/Λονιοι δε τους τε 
ΤΙαρρασίονς αυτόνομους ττοιησαντες καί το τείχος 
κα^ελόντες άνεχωρτ^σαν εττ' οίκου. ΣΪΓΓΡΑΦΗΣ Ε', ΛΑ'. 23 

ΚαΙ του αντον θίρονζ, η8η ηκόντων αντοΐζ των α— ο 34 
&ράκη<; μίτά Βρασιδου ΐέεΧθόντων στρατκατων, ο?? 
ό Κλεαρι'δας /χετά τας σ— οιδας ίκόμισεν, οι Λακίδαι- 
ΐιονιοι έιΡηφίσαντο τονς μ.€ν μ€τα Βρασιόου ΕΓλωτος 
μαχεσαμένονζ ίλ^νθί-ρον; εΤναι και οικεΐν οττου αν 
βονλωνταί, και νστ(ρον ου — ολλω αντονζ /χετά των 
νεοδα/χωδών εδ Λε'π-ρεον κατάστησαν, κείμενον «τι 
τ^9 Λακωι•ικ-^5 και Τ775 Ηλείας, οντε? ■ηΒη διάφοροι 

ΗλειΌις• τον5 δ' εκ της νησον ληφθίνταζ σφων και 2 
τα οττλα τταραδόνταϊ, δεισα»τε5 μη τι δια την ζνμ- 
φοραν νομίσαντζζ ελασσωθησΐσθαι και όντες εττί- 
τιμοι ν€<ύτΐρίσωσιν, -η&η και αρχαζ τινας έχοντας 
ατίμον^ Ι—οίησαν, άτιμίαν δε τοιανδε ώστε /χι/^ε ά/>- 
χειν μητ£ ττριαμίνονζ τι 17 ττωλοΰκτας κυρίονς €ΐναι. 
ύστερον δε αΰ^ις χρόνω Ιττίτιμοι Ιγίνοντο. 

Του δ' αυτού θίρονς και Θιίσσον τί)ΐ' Ιν τβ "Αθω 35 
Δικτιδι^5 ειλον, Ά^τ^ΐ'αι'ων ουσαν ξνμμαχον. 

Και το 6ί.ροζ τοντο παν Ιτημιζίαι μεν ήσαν τοΓζ 

Αθηναίοΐζ και Πελοχοι^σιΌις, νττωτττευον δε αλλ^- 
λου5 ενθνς μετά τάζ σττονδάς οι τε Ά^τ/ναΓοι και 
Λακεδαι/Αονιοι κατά την των χωρίων αλλι^λοις ουκ 
αττόδοσιν. την γαρ Άμφίττολιν πρότεροι λαχόντ€<: 3 
οι Λακεδαι/χόνιοι άττοδιδοναι και τα άλλα ουκ άπο- 
οεοωκεσαν, ονΒε τους επι Θράκης παρείχον ξνμμά- 
χονς τάς σπονΒάς δεχομενονς ονδέ Βοιωτούς ουδέ 
Κορίνθιους, λε'γοντες αει ως μετ ^Αθηναίων τούτους, 
ην μη θελωσι, κοινή άναγκάσονσιν γόνους τε προν- 
6εντο άνευ ζνγγραφης εν οΓς χρην τους μη εσιόντας 
αμφοτεροΐζ ποΧεμιονς είναι, τούτων ουν όρώντες οΐ 3 

Αβϊ/ναιοι ουδέν έργω •γιγνόμενον νπετόπενον τους 
ΛακεδαιρΛνιους μη^εν δίκαιον διανοεισ^αι, ώστε οΰτε 
Πυλον απαιτούντων αυτών άττεδιδοσαν, αλλά και τους 
εκ τ^ς ντ7σου δεσ/χ.ώτας μετεμελοντο ά— οδεδωκότες, 
τα τε άλλα χωρία είχον, μένοντες εως σφίσι κάκεινοι 
ποιησειαν τα είρημένα. Λακεδαι/χόνιοι δέ τά /χέν 4 
δυνατά εώασαν πεποιηκεναι• τους γάρ παρά σφίσι 24 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

Βεσμωταζ οντάς Αθηναίων άττοδοΰναι και τους βττι 
®ρα.κ7]ζ στρατιωτας ατταγαγειν και ει του άλλου 
εγκρατείς ήσαν 'Α/χ,φιττόλεως δε ουκ ί<ρασαν κρατείν 

5 ώστε τταραδοΰναι, Βοιωτούς δε ττεφάσεσθαι και Κο- 
ρίνθιους ες τας σττονδας εσαγαγεΓρ- και Πάνακτον 
άτΓολα^βειν και Αθηναίων όσοι ήσαν εν ΒοιωτοΓς 
αιχ^ιάλωτοι κομίΐΐν. Πυλον μίντοι ηξίονν σφίσιν 
άτΓοΒονναί• ει δε μη, Μεσστ/νιους γε και τους Είλω- 
τας ε^αγαγειν, ώσττερ και αΰτοι τους άττο Θράκης, 
Αθηναίους δε φρονρεΐν το χωρίον αυτούς, ει ^ου- 

6 λονται. ΤΓολλάκις δε και ττολλών λόγων γενομένων 
εν τω ^ερει τούτω έπεισαν τους Αθηναίους ώστε 
ε^αγαγεΐν εκ Πύλου Μεσστ^νιους και τους άλλους 
Είλωτας τε και όσοι ηυτομοληκεσαν εκ της Λακω- 
νικές• και κατωκίσαν αυτούς εν Κρανιοις ττ^ς Κε- 
φαλληνίας• το μεν ουν θέρος τοντο ησυχία ην και 
έφοδοι τταρ* αλλήλους. 

36 Του δ' ετΓίγίγνομενον χειμωνος — ετυχονγάρ έφοροι 
έτεροι και ουκ εφ' ων αί σττονδαι εγενοντο άρχοντες 
η8η και τίνες αυτών και ενάντιοι σπον^αΐς — ελθου- 
σων -πρεσβειών άπο της $υμμαχί8ος και παρόντων 
Αθηναίων και Βοιωτών και Κορινθίων και ττολλά εν 
άλλι^'λοις ειττόντων και ουδέν ζυμβάντων, ως άττηεσαν 
επ οίκου, τοις ΒοιωτοΓς και Κοριν^ιοις Κλεό/3ουλος 
και Ξενάρί7ς, ούτοι οϊπερ των εφόρων εβονλοντο 
μάλιστα διαλΰσαι τάς σττονδάς, λόγους ττοιοΰνται 
ίδιους, τταραινοΰντες οτι μάλιστα ταύτα τε γιγνώ- 
σκειν και πειρασθαι Βοιωτούς, Άργειων γενομένους 
πρώτον αυτούς ξυμμάχους, αυ^ις μετά Βοιωτών Άρ- 

2 γειους Λακεδαιρ,ονιοις ττοι^σαι ξυμμάχους• οΰτω γαρ 
ηκιστα άναγκασθηναι Βοιωτούς ες τας Άττικας σττον- 
δας εσελ^ειν ελεσ^αι γσρ Λακεδαι/Λονιους ττρο τ^ς 
^Αθηναίων έχθρας και διαλύσεως τών σπονΒων Άρ- 

3 γειΌυς σφίσι φίλους και ξυμμάχους γενέσθαι, το 
γαρ "Αργός άει ηπίσταντο επιθυμονντας τους Αακε- 
δαι/χονιους καλώς σφίσι φίλιον γενέσθαι, ηγούμενοι ΣϊΤΓΡΑΦΗΣ Ε', ΑΖ'. 25 

τον £^ω ΤΙίλοτΓοννησου ττόλί/χον ράω αν ίΐναι. το 
μεντοί Πάνακτον «δεοντο Βοιωτούς οττως τταραδώσι 
Λακεδαι/ιονι'οις, Γνα άντ αντου Πυλον, ην δννωνται, 
άττολαβόντες ραον κα^ιστώνται Ά^τ^ναίοις €5 7ΓΟλ€- 
μον. και οί /χεν Βοιωτοί, και Κορίνθιοι ταντα «ττε- 37 
σταλμένοι άττό τε τοί) ^ενάρονζ και Κλεο/?οΰλου και 
"σοι φίλοι -^σαν αΰτοΓς των Λακίδαι/χ,ονίων ώστε 
άτταγγειλαι εττι τα κοινά, Ικάτεροι άνε;(ωρουν. Άρ- 
γει'ων δε Ζνο άνδρες ττ75 άρΧ'75 ''''?5 μεγίστης εττετη- 
ρονν ατΓΐόντας αΰτοΰς κα6' όόον και ^γγενο/χενοι ες 
Χο-γονζ ηλθον, ει ττως οι Βοιωτοί σφίσι ζΰμμαχοί 
γενοιντο ωσττερ "Κορίνθιοι και ΉλεΓοι και Μαντινι^^' 
νο/χ.ι{ειν γαρ αν τούτου 7Γρο;)(ωρ7;'σαντο5 ραδι'ως τ^δτ^ 2 
και ττολε/Λεΐν και σττενδεσβαι και ττρος ΑακΐΒαιμο- 
νιους, €1 βονλοιντο, κοινω λο'γω χρωμενονς, και ει 
τίνα χρος άλλον δε'οι. τοις δε των Βοιωτών -πρίσ- 
βεσιν άκονονσιν ηρ€σκεν• κατά τνχην -γαρ ίΒίοντο 3 
τούτων ώνττερ και οί εκ της Λακεδαιρονος αυτοΓς 
φίλοι εττεσ-τάλκεσαν. και οί των Άργειων άνδρες ιός 
Ύ]σθοντο αυτούς δεχο/χε'νους τον λόγον, είττόντες οτι 
7Γρε'σ/8εις ττίμψονσιν ες Βοιωτούς ά7π7λ^ον. άφικό- 
μενοι δε οί Βοιωτοί άιττ^γγειλαν τοις )8οιωτάρχαις τά 
Τ€ εκ τ^ς Λακεδαί/Αονος και τά ά— ο των ζνγγενομέ- 
νων Άργζίων και οί βοιωτάρχαι ηρεσκοντό τε και 
ΤΓολλω ττροθνμότεροι ήσαν, οτι άμφοτίρωθεν έννεβε- 
βηκΐΐ αντοΐς τους τε φίλους των Λακεδαι/χονιων των 
αυτών Βείσθαι και τους Άργειους ες τά ό/χοΐα σττευ- 
δειν. και ου ττολλώ ύστερον ττρε'σ/^εις —αρησαν Άρ- 4 
γειων τά ΐίρημενα ττροκαλονμενοι• και αυτούς άττε- 
ττεμψαν ετταινε'σαντες τους λο'γους οί βοιωτάρχαι καΙ 
■πρέσβεις νττοσχόμίνοι άττοστελεϊν ττερί τ^ς ένμμα- 
χι'ας ες'Αργος. 

Έν δε τοιτω εδοκει χρώτον τοις βοιωτάρχαις και 38 
Κοριν^ιΌις και Μεγαρευσι και τοΐς άττο Θράκης ττρεσ- 
βεσιν ομοσαι όρκους άλλι^λοις, 17 /"•'7'' ^^' "^"^ ■'^'Ρ τταρα- 
τυχοντι αμννεΐν τω δεορ-ειω και ρ.ι} 7Γθλε/Αϊ^σ•ειν τω 26 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

2 μη^ζ ξνμβησ€σθαί άνευ κοινής γι/ωμ-ηζ, και οΰ'τως 
■η8η τους Βοιωτούς και Μεγαρεας, — το γαρ αυτό εττοι- 
ουν, — 7Γρο5 του? Άργείουζ σπε'νδεσ^αι. ττρίν δε τους 
όρκους γενέσθαι οί βοιωταρ)(αι Ικοινωσαν ταις τεσ- 
σαρσι /?ουλαΓς τώι/ Βοιωτών ταύτα, αιπερ ατταν το 
κύρος ε;(ουσιν, και τταρτίνουν γενε'σ^αι όρκους ταΓς 
ττόλεσιν, οσαι βονΧονται έττ' ο^φελια σφισι ξννομ- 

3 νυναι. οί δ' εν ταις βονλαΐζ των Βοιωτών οντες οΰ 
ττροσδε'χονται τον λόγον, δεδιο'τες /λι; ε'ναντια Λακε- 
δαι^ονιοις ττοιτ^σωσι, τοις εκείνων άφεστώσι Κοριν- 

4 ^ιοις ^υνορ,νυντες• οΰ γαρ εΤττον αΰτοΓς οί βοιωτάρχαί 
τά εκ τ^ς Λακεδαί/Αονος, ό'τι των τε έφορων Κλεό- 
βουλος και Ξενάρι^ς και οί φίλοι τταραινουσιν Αρ- 
γειων ιτρώτον και Κορινθίων γενο/χ,ε'νους ξνμμάχονζ 
νστερον /χετα τών Λακεδαιρ,ονιων -γίγνεσθαι, οΐόμι- 
νοι ττ/ν βονλην, καν /λτ; ειττωσιν, ουκ άλλα ψηφι^ΐ- 

5 σ^αι ^ ά σφισι ττροδιαγνόντες τταραινουσιν. ώς δε 
άντίστΎ] το ττραγρ,α, οί )ΐιέν Κορίνθιοι και οί αττο 
®ράκης ττρεσ^δεις αττρακτοι άττηλθον, οί δε βοιωτάρ- 
;;^αι /Λε'λλοντες ττρότερον, ει ταύτα εττεισαν, και ττ/ν 
ξνμμαχίαν ττειράσεσ^αι ττρος Άργειους ττοιεΐν, ουκ- 
ετι εστ^νεγκαν ττερί Άργειων ες τας βονλάς, ουδέ ες 
το 'Άργοζ τους ττρε'σ^βεις ους νπίσχοντο εττερ,ττον, 
α/χε'λεια δε' τις εν^ν και διατρι^τ; ''"<^'' ττάντων. 

39 Και εν τώ αυτώ ;;^ει/ΛΟ;νι τούτω Μηκνβΐρναν 'Ολΰν- 
^ιοι ^Αθηναίων φρονρονντων εττιδρα/Αοντες εΤλον. 

Μετά δε ταύτα — εγιγνοντο γαρ αει λόγοι τοΓς τε 
Άθηναίοις και Λακεδαι/ΛονιΌις ττερι ών εΓ^^ον άλλι;- 
Χω,/ — €λπι^οντες οί Λακεδαι/χόνιοι, ει Πανακτον 
Αθηναίοι τταρά Βοιωτών άπολάβοΐ€ν, κομίσασθαι αν 
αυτοί Πυλον, •ζλ^ον ε'ς τους Βοιωτούς ττρεσ/ϊευο'ρ-ενοι 
και εδε'οντο σφισι Πάνακτο'ν τε και τους Ά^τ^ναιων 
δεσρ,ώτας τταραδοΰναι, Γν' αντ' αυτών Πυλον κορ,ι'- 
2 σωνται. οί δε Βοιωτοί ουκ εφασαν άττοδώσειν, '^ν )"•>; 
σφισι ξνμμαχίαν ίδιαν 7Γ0ΐ>;σωνται ώσπερ ^Αθψαίοις. 
Λακεδαι/Λονιοι δε είδό^ί^ες ρ-έν οτι άδικι^'σουσιν Ά^>;- 2ΪΓΓΡΑΦΗΣ Ε', Μ'. 27 

ναίονς, (Ιρ-ημίνον άνευ αΧΚ-ηΧων μητ€ σττίνδεσθαί τω 
(ΐιίτε ΤΓθΧ€μζΐν, βονΧόμΐνοι δε το Τίάνακτον τταρα- 
λαβΐΐν ω5 την Πνλον άντ αντοΰ κομιονμ^νοι και 
αμ.α των ζνγχίαί σττευδόκΓωι/ τάς σττονδαί ττροθυ- 
μονμίνων τα €? Έοιωτον•;, Ιττοιησαντο την ζνμμα-χίαν 
τον χΐίμώνοζ τΐΧεντωντοζ ηΒη και ττρος ^αρ' και το 
Πάνακτον εν^Οϊ καθγιρίίτο. καΧ ειδε'κατον ετθ5 τω 
ΤΓοΧίμω ετελευτα. 

"Αμα δε τω ηρι ίνθνζ τον €τηγι-/νομάΌν θερονζ οί 40 
ΑργεΓοι, ως οι τε ττρίσβΐ.ι.'ί τών Βοιωτών οί'9 εφασαν 
ΤΓΐμψζΐν ονχ^ ηκον, τό τε Πανακτον τ^ο'^οντο καθαί- 
ρονμζνον και ξνμμαχίαν ΐδιαν -γεγει-ημίνην τοις Βοι- 
ωτοΪ5 ττροΐ τους ΑακεΒαιμ.ονίονς, εδεισαν /χτ/ μονωθώσι 
και ες Λακεδαι/χονίους ττάσα τ; ^τ;/ι;«,αχια χωρηοΎ^' 
τους γαρ Βοιωτούς ωοντο ττειτεισ-^αι υττο Λακεδαι/ιο- 2 
νιων τό τε Πανακτον κα^ελεΐν και ες τάς Αθηναίων 
στΓονδάς ΙσιΙναί, τους τε Ά^ϊ/ναιους είδεναι ταΰτα, 
ώστε ουδέ ττρος ^ Αθήναιον^ ΐτί σφισιν είναι ζνμμα- 
χίαν ποίησασθαι, ττρότερον ελττι^οντες εκ τών διαφο- 
ρών, ει /χτ^ /χεινειαν αΰτοΓς αί ττρος Λακεδαι/χ,ονιους 
στΓονδαί, τοις γουν Άθηναίοΐζ ζνμμαχοι ΐσεσθαι, 
ατΓοροΰντες ουν ταΰτα οί ΆργεΓοι και φοβονμενοί 3 
/χτ; Λακεδαι/χονιοις και Τεγεάταις, ΒοιωτοΓς και 'Αθψ 
ναιΌις, ά,αα ττολερ,ώσιΐ', ττρότερον ου Βεχόμΐνοί τάς 
Λακεδαι/λονι'ων σττονδάς, άλλ' εν φρονηματι όντες 
Τ175 ΠελοτΓοννι^σου ηγήσεσθαί, εττε/χτΓον ως εδυναντο 
τάχιστα ες τ))ν ΑακΐΒαίμονα ττρε'σ^εις Ένστροφον 
και Αισωνα, οΊ ίόοκονν ττροσφιλεστατοι αυτοΓς είναι, 
η•γονμ€νοι εκ τών τταρόντων κράτιστα ττρδς Λακε- 
δαι/χονιΌυς σπονδάς ττοιησάμΐ,νοι, οτγϊ) αν $νγχωρ-η, 
•ησνχίαν ε;(ειν. και οί ττρε'σ^εις άφικό/χενοι αυτών 41 
λογούς ειτοιουντο ττρος τους Λακεδαι/χονιους, εφ ω αν 
σφίσιν αΐ σττονδαι γίγνοιντο. και το /αεν ττρώτον οί 
ΑργεΓοι ι;ίιΌυν δι'κτ^ς εττιτροτττ^ν σφίσι γενέσθαι, -η ες 
ττόλιν τινά ί} ίδιωτ>7ν, ττερι τ^ς Κυνοσουριας γ7;ς, 17? 
άει ττερι διαφερονται μεθόριας οϋσης — ε;(ει δε εν 28 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

αντΎ] Θυρεαν και Άνθηνην ττόλιν, νέμονται δ' αΰτ77ν 
ζΛακεδαι/χονιοι- έπειτα δ' ουκ εωντων Αακε^αιμονίων 
μζμνησθαι περί αντης, άλλ' εί βονΧονται σττε'νδεσ^αι 
ωσττερ ττρότερον, ΙτοΙμοι εΤναι, οι Άργεΐοι ττρίσβας 
τάδε ο/Λω5 εττηγάγοντο τους Λακεδαι/Αονιους ^υγχω- 
ρησαι, εν /χέν τω τταρόντι σττονδαζ ττοιησασθαί ετη 
πεντήκοντα, ε^εΐναι δ' όττοτεροίσονν προκαΧεσαμενοίς, 
μήτε νόσου ονσηζ μψε ττολεμου ΑακεΒαίμονί και 
Αργεί, δια)αά;^εσ^αι περί τι^ϊ γ^5 ταΰττ7?ί ωσττερ και 
ττρότερόν ποτέ, οτε αντοί εκάτεροι ηξίωσαν νικΰίν, 
διώκειι/ δε ρ,τ} ε^εΐναι περαιτέρω των προζ "Αργός καΐ 
3 Αακε8αίμονα ορών. τοΐς δε Λακεδαιρ-ονιοις το /χεν 
ττρώτον εδόκει μωρία εΧναι ταντα., έπειτα — επεθνμονν 
γαρ το "Αργός ττάντως φίλιον εχειν — ξυνεχωρησαν 
εφ' 015 ί^^ιουν και ξυνεγράφαντο. εκελενον δ' οί 
Λακεδαι/χόνιοι, ττρίν τε'λος τι αυτών εχ^ειν, ες το 
"Αργός πρώτον επαναχωρησαντας αυτούς δει^Όι τω 
πληθει, και ^ν άρεσκοντα >?, ΐ7'^^'•'' ^5 τα Ύακίνθια 
42 τους όρκους ποίησομενονς. και, οί /χέν άνεχωρησαν 
εν δε τω χρόνω τούτω, ω οί Άργειοι ταΰτα επρασσον, 
οί πρέσβεις των ΑακεΒαιμονίων, ΆνΒρομενης και 
Φαιδι/Λος και Άντιρ,ενιδας, ους έδει το Πάι/ακτοι/ 
και τους άνδρας τους τταρά Βοιωτών παραλαβόντας 
'Αθηναίοις άποδουναι, το ρ.εν Πανακτον ΰπο τών 

2 Βοιωτών αυτών καθγιρημενον ενρον, επ\ προφασει ως 
^σάν ΤΓΟτε Άθηναίοις και ΒοιωτοΓς εκ διαφοράς ττερι 
αυτοί; όρκοι τταλαιοι μη^ετερονς οίκειν το γωρίον 
άλλα κοινϊ7 νεμειν, τους δ' άνδρας ους εΤ;(ον αίχμα- 
λωτονς Βοιωτοί Αθηναίων, παραΧαβόντες οί ττερι 
τον ΆνΒρομενην εκόμισαν τοις Άθηναίοις και αττε- 
δοσαν, του τε Πανακτου ττ^ν καθαίρεσιν ελεγον αυτοΓς, 
νομίζοντες και τοΰτο άττοδιδοναι• πολέμων γαρ ουκ- 

3 ε'τι εν αΰτω Άθηναίοις οίκησειν ουδε'να. λεγο/χενων 
δε τούτων οί Ά^τ^ναΓοι δείνα εποίονν, νομίζοντες 
άδικεισ^αι «υττδ Λακεδαιρ,ονιων του τε Πανακτου τ^ 
καθαιρέσει, ο έδει ορθδν τταραδουναι, και πνν^ανορ,ενοι ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Ε', ΜΓ'. 29 

ΟΤΙ καΙ Βοιωτοΐζ ίδια ζνμμαχίαν ττετΓοίηνται, φάσ~ 
κοντ€9 τρότΐρον κοιντ) τον5 μη δε^^ο/χενονς τα? σττον- 
δα5 τροσανα-γκάσίΐν. τά τε άλλα Ισκόττονν δσα 
Ιξελελοίττεσαν της ζννθηκηζ και ενό/Αΐ^ον ΐξΎρτατη- 
σθαι, ώστ€ ;)(αλε7Γώ5 ■77ρο<ϊ τους τρίσβαζ άττοκρινά- 
μενοι ατΓ€π€μφαν. 

Κατά τοίαντ7]ν 8η Βίαφοράν όντων των Λακεδαι- 43 
μονίων -ΐτρος τονς Άθηναίονς, οί εν ταΓς Ά^τ^'ναις αν 
βονλόμ€νοι λνσαί τάς σιτονδάς εν5ν9 ενε'κειντο. -^σαν 
δε άλλοι τε και Άλκίβίά6-η<; 6 Κλεινιον, άνηρ ηΧίκία 
μ\ν ων ετι τότε νεο5 ω? εΐ' άλλτ; ττόλει, άζιωματί δε 
ττρογονων τιμωμενοζ- ω εόοκει /ζέν και α/ζείΓον είναι 2 
7Γρο5 του; Άργζίονς μάλλον χωρΐΐν, ον μίντοι άλλα 
και. φρονηματί φιλονεικων ψαντίοΐτο, οτι Αακεδαι- 
μόνιοι δια ΝικιΌυ και Α^άγτιτο'ζ ΐτ-ραξαν τάς σττονδάί, 
αντον κατά τε τ^ν νεόττ/τα ν— εριδοντες και κατά τν^ν 
τταλαιάν ττροζενίαν ττοτέ ουσαν ου τιμησαντ€ζ, ην του 
ττάτητου άτταττόντος αντοζ τους εκ Τ175 ι^σου αυτών 
αί;^αλωτου9 ^εραττευων διενοεΐτο άνανεώσασ^αι. 
7Γαντα;!^ό^εν τε νομίζων Ιλασσονσθαι τό τε ττρώτον 3 
αντεΐττεν, ου βΐβαίονς φάσκων είναι Λακεδαι/χονιου?, 
άλλ' Γνα Άργειους σφίσι σττασάμΐνοί ε^ε'λωσι και 
αυ^ΐ5 εττ' Άθηναίονς μόνονς 'ωσι, τούτου ένεκα σττε'ν- 
οεσ^αι αυτούς* και τότε, εττειδτ} η Βιαφορά 1•γ€γενητο, 
ττεμττα €νθνς ες "Αργός ίδια, κελευων ως τά;^ΐ(Γτα εττι 
την ένμμαχίαν ττροκαλου/χε'νους ΐ7κειν μίτα Μαντινε'ων 
και Ήλειων, ως καιρόν όντος και αυτός ζνμττράέων 
τα μάλιστα, οΐ δε Αργεΐοι άκοΰσαντες τ^ς τε άγγε- 44 
λιας και εττειδ/} εγιωσαν ου /:ι.ετ' Αθηναίων ττραχθίίσαν 
την των Βοιωτών ζνμμαγίαν, άλλ' ες Βιαφοράν με-γά- 
λην κα^εστώτας αυτούς ττρός τους Λακεδαι/χοιιΌυς, 
τών ^έν εν Λακεδαί/χοΐΊ ττρε'σ/ϊεων, οι σφίσι ττερι 
τών στΓονδών ετυ^ον άττόντες, ημΐλονν, ■ττρός δε τους 
Αθηναίους μάλλον την γνωμην εΤχον, νομίζοντ€ζ 
ττόλιν τε σφίσι φιλίαν άττο τταλαιου και 8ημοκρατον- 
μίνην, ωσττερ και αϊτοί, και δυνα/Αΐν μεγιιλην Ιχονσαν 30 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

την κατά θάλασσαν ξνμττολΐμησειν σφίσιν, ην καθ- 
2 ιστωνται ε? ττολβ/χ,ον. ίττεμτΓον οΐν ευθύς ττρζσβΐΐς 
ω5 τους 'Α^ι^ναίους ττερί της ζνμμαγίας• ξννεπρεσ- 
βΐύοντο δε και οί Ήλεϊοι και Μαντιν^9, άφίκοντο δε 
και Λακεδαι/Αονιων ττρίσβΐίς κατά τάχ^ος, δοκονντες 
ετΓίτί^δειοι εΤναι τοΓς Άθηναίοις, Φιλο;(αριδα5 και 
Λε'ων και "Ενδιος, δεισαντες μη την τε ξνμμαχίαν 
οργίζόμενοι ττρος τους Άργειους ττοιησωνταί και α/χα 
Πυλον άτταίτησοντες άντΙ Πανάκτου και περί της 
Βοιωτών ξνμμα^^ίας άπολογησόμενοί 0}ς ουκ ε'πι 

45 κακώ των Αθηναίων ίττοιησαντο. και λέγοντες εν 
ΤΎ) βουλτί -κερί τε τούτων και ώς αυτοκράτορες ηκουσι 
■περί ττάντων ξυμβηναι των διαφόρων, τ6ν'Αλκιβίά8ην 
εφόβουν μη και ^^ν ες τον Βημον ταύτα λε'γωσιν, 
ετταγάγωνται το ■πλήθος και ά-πωσθ-^ η Άργείων 

2 ξυμμαγία. μηχαναται δε ττρος αυτούς τοιόνΒε τι 6 
^Αλκιβιάδης" τους Αακεδαιμονίους πείθει, πίστιν αν- 
τοΖς δους, ην μη 6μολο•γησωσιν εν τω 8-ημω αυτοκρά- 
τορες ■ηκειν, Πυλον τε αυτοΓς άττοδώσειν — ττεισειν 
γαρ αυτδς Ά^τ^ναιους, ωσπερ και νυν άντιλε'γειν — 

3 και τάλλα ^υναλλα|ειν. βουλόμενος δε αυτούς Νι- 
κιου τε άττοστι^σειι ταΰτα έπραττε, και όπως εν τω 
δήμω διαβαλων αυτούς ώς ουδέν αλτ^^ές εν νω ε^ου- 
σιν ουδέ λεγουσιν οΰδεττοτε ταΰτα, τους Άργειους 

4 και Ηλείους και Μαντινε'ας ξυμμάχους ττοιήση. και 
εγενετο ούτως, επειδή γαρ ες τον δήμον παρελθόντες 
και επερωτωμενοι ουκ εφασαν, ωσπερ εν ττ} βουλ•^, 
αυτοκράτορες ■ηκειν, οί Ά^ΐ7ναΓοι οΰκε'τι 97νει;^οντο, 
άλλα του Άλκιβιάδου ττολλω ρ,άλλον η πρότερον 
καταβοωντος των Αακεδαιμονίων εσήκονόν τε και 
ετοΐρ,οι ήσαν είθύς τταραγαγοντες τους Άργειους και 
τους μετ αυτών Συμμάχους ττοιείσθαι• σεισμού δε 
"γενομένου, πρίν τι επικυρωθήναι, η εκκλησία αυτή 
άνεβλήθη. 

46 Τη δ' ΰστεραία εκκλησία ο Νικίας, καίπερ των Αα- 
κεδαιμονίων αυτών ήπατημενων και αΰτος ε^τ^παττ;- ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ε', ΜΖ'. 31 

μ€νο<; ΤΓΐρΙ του μη αυτοκράτορας ομοΧογησαι. ηκ^ιν, 
όμως τοις Λακεδαι/ΛονιΌις ίφη χρηναι φίλους μάλλον 
γίγνεσθαι, και ίττισχοντας τα ττρος Αργειους ττεμψαι 
€τι ω5 αντους και. €Ϊδεναι ο τι διανοοί3νται, λέγων εν 
μ(.ν τω σφ€Τ€ρω καλώ εν δε τα εκείνων α— ρεττεΐ τον 
ττόλε/χον άναβάλλεσθαι• σφίσι μίν -γαρ ευ έστοίτων 2 
των ττραγμάτων ως εττι ττλεΐστον άριστον είναι δια- 
σωσασ^αι ττ^ν ενττραγίαν, εκεινοις δε δυστυ;;(θίσιν 
ΟΤΙ τάχιστα εύρημα εΤναι διακινδυνευσαι. εττεισε τε 
ττίμψαί ττρίσβίΐς, ων και αυτο5 '^ν, κελεΰσοντας 
Λακεδαι^αονιου5, ει τι δι'καιον "διανοούνται, Πάνακτόν 
τε όρ^δν ατΓοδιδοναι και Άμφίττολιν, και ττ^ν Βοιωτών 
ξνμμαχίαν ανεΐναι, ην μη Ιζ τάς σπονδάζ ίσίωσί, 
καθάττΐρ ίίρητο άνευ αλλτ^λων μηΒαΊ ζνμβαίνειν. 
είττείν τε εκε'λευον οτι και σφάς, ει ίβονΧοντο οίδικεΓν, 3 
^δτ; αν Άργειουϊ ξνμμάχονς ττεττοιησθαι, ως τταρειναί 
γ αυτούς αυτού τούτου ένεκα, ει τε τι άλλο ενεκα- 
λουν, τταντα εττιστειλαντες αττεττε/Λΐ^αν τους ττερί τον 
Νικι'αν ■7Γρεσ/3εΐ5. και άφικορ.ενων αυτών και ατταγ- 4 
γειλαντων τα τε άλλα και, τελο? ει— όντων οτι εί μη 
την ζνμμαχίαν άνησονσι ΒοιωτοΓς μη εσιοΰσιν ες τάς 
στΓονδας, ττοιησονταί και αΰτοΙ Άργειους και τους 
ρ,ετ' αυτών ζυμμάγρνς, την μ\ν ζνμμαχίαν οί Λακε- 
δαι/Λονιοι Βοιωτοΐς ουκ εφασαν άντ^σειν, εττικρατουν- 
των τών ττερι τον 'Ξ.ΐναρη τον ΐφορον ταύτα γίγνεσθαι, 
και οο'οι άλλοι της αυτής γνώμης ήσαν, τους δε όρκους 
οεομένου Χικιου άνενεώσαντο* ΙφοβεΙτο γαρ μη ττάν- 6 
τα ατΐλη έχων αττελθη και Βιαβληθη, όπερ και εγενετο, 
αίτιος ^οκων είναι τών ττρδς Λακεδαι/χονιους σττονδών. 
αναχωρ-ί^σαντός τε αυτού ως 7;κουσαν οι ^Αθηναίοι 
ουδέν εκ Τ7]ς Λακεδαι/χονος ττεττραγμενον, ευθύς δι 
οργής είχον, και νομίζοντες άδικεισθαι, ετυχον γαρ 
"παρόντες οΐ Αργεΐοι και οί ξυμμαχοι, τταραγαγόντος 
Αλκιριαδου, εττοιτ^σαντο σττονδας και ζυμμαχίαν ττρος 
αυτούς την8ε. 

" 2•π•ονδάς ετΓοιησαντο εκατόν ^Αθηναίοι ετη και 47 32 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

'Αρ•γ€Ϊοι και Μαντινηζ και 'ΗλεΓοι νττερ σφων αΰτώι/ 

και των ένμμάχ^ων, ων αρ^ονσιν ίκατεροί, άδόλουζ και 

2 ά/9λα/?εΓ5 και κατά γην και κα τά θάλασσαν, οττλα 
[δί] /Αϊ} εζεστω επίφερειν εττΐ πημοντ) μήτε Άργείονς 
και Ηλείους ^<αι Μαΐ'τιι/εας και τουζ ζνμμάχονς εττΐ 
Αθηναίους και τους $νμμάχονς, ων αργρνσιν ^Αθη- 
ναίοι, μήτε Αθηναίους και τους ζυμμάχονς εττΐ Άρ- 
γειους και Ηλείους και Μαντινεας και τους ζυμ- 

3 μάχονς τεχντ^ μηΕε μηχαντ) /χτ^δε/Λία. κατά τάδε 
Συμμάχους εΤναι Αθηναίους και Άργειους και_]Ηλει- 
ους και,3Ιαντινεοις εκό^τον ετη' ην ττολε/χ,ιοι ιωσιν ες 
ττ}ν γΐ7*' ''''?*' Αθηναίων, βοηθεΐν Αργείους καυ Ηλεί- 
ους και Μαντινεας 'Αθηναζε, καθ' 6 τι αν ετταγγελ- 
λωσιν Αθηναίοι, τρόπω όττοίω άν.δυνωνται ισχνρο^ 

< τάτω κατά^ το δυνατοί/• ην δε δτ/ώσαντες οι^ωνται, 
ΤΓοΧεμιαν εΤναι ταΰτι^ν τι/ν ττόλιν Άργειοις και Μαν - 
τινεΰο:ι και Ήλειοις και Άθηναίοις και κακώς ττάσχειν 
υτΓο ττασών των ττόλεων τούτων κατα λΰειν δε /ίχ,τ} 
_ε|εΓναι τον ττόλε/χον ττρδς ταύτην την ■πάλιν μη^εμια. 

5 των ττόλεων, •^ν μη άττάσαις Ζοκύι. βοηθειν_Βε και 
Ά^τ^ναιους ες "Αργός και Μαντίνειαν και Ήλιν, ην 
πολέμιοι ΐωσιν επΙ την γην την Ηλείων η την Μαν- 
τινεων η την ' Αρχείων, καθ' 6 τι αν ετταγγε'λλωσιν αί 
ττόλεις αύται, τρόττω όττοι'ω αν δυνωνται Ισχνροτάτω 

6 κατά το δυνατόν ην δε δτ^ωσαντες οϊχωνται, πολε- 
μίαν εΤκαι ταντην την πόλιχ.'Αθηναίοις και Άργείοις 
και Μαντινεΰσι και Ήλείοις και κακώς ττασ^ι^ειν υττο 
ττασών τ ούτων τών ττό λεων καταλΰειν δε μή ε^ειναι 
τον ττόλερ,ον ττρός ταυτϊ^ν ττ^ν ττόλιν, ην { ΐη άττ άσαις 

7 Βοκη ταΐς ττόλεσιν. όπλα δε μή εάν έχοντας διϊε'ναι 
ετΓΐ πολεμώ διά της γης της σφετερας αυτών και των 
ζυμμάχων, ων αν αρχωσιν έκαστοι, ρ,ι^δέ κατά θά- 
λασσαν, ην μή ψηφισαμενων των πόλεων ό/πασων 
τήν διοδον εΤναι, Αθηναίων και Άργειων και Μαν- 

8 τινεων και Ήλει'ων. τοις δε βοηθουσιν ή πόλις ^ 
πέμπουσα παρεγετω μέχρι μεν τριάκοντα ήμερων 2ΧΙΤΡΑΦΗΣ Ε', ΜΖ'. 33 

σίτον, Ιττην (ΧΘύ] €5 την ττόλιν την ίτταγγΐίλασαν 
βοηθεΐν, καΐ άττιονσί κατά ταντά• ^ν δε ττλεονα βού- 
λωνται χρόνον ττ} στρατιά -χρησθαι, ;^_3πί^ΐ5 η μ^τα- 
ΤΓ€μψαμίνη διδότω σΓτον, τω μ^ν όττΧίττ} καΐ ι/Ίλώ 
και τοζοττ] τρεις οβολ ον£ ΑΙγι ναίονς Γηζ -ημΐρα^ 
ίκάστης, τω δ' ί— ττεΐ Βραχμην ΑΙγιναίαν. η δε ττόλίς 9 
η μΐτατΓ€μ\1/αμά•η την ■ψγ€μονίαν €χίτω, όταν εν τ^ 
αντ^5 6 τόλΐμοζ τ^ ην^ί ττοι ^όέη ταΐζ ττόλεσι κοιν^ 
στρατ€ν€σθαι, το ίσον της ηγεμονίας /χετεΐναι ττάσαι^ 
ταΓ<: τΓο'λεσιν. οιχ άσαι δε τα5 σ— ονδας 'Α^τ/ναιΌνς 
/Λεν νττε'ρ τε σψών αντών και των ξνμμάχων, Άργεΐοι 
δε και Μαντινϊ7? και ΉλεΓοι και οί ξνμμαχοι τούτων 
κατά Ίτόλεις ομννντων. ο/χννντων δε τον εττιχωριον 10 
ορκον έκαστοι τον μίγιατον κατά ίερών τέλειων, ό 
δε όρκο5 έστω όδε• " εμμένω τη ξνμμαγ^α κατά τά 
ζνγκείμεια δικαίως και άβΧαβως και άδόλως και ου 
τταραβησομαι τέχνη ονδέ μηχανή ονΒεμια." ομννν- 
των δε ^Χθηνησι μεν "η βονΧη και αί ενΒημοι άρχαί^ 
εζορκονντων δε οΐ ττρντοίνεις• εν Άργει δε τ; βονλη 11 
και οί όγδοτ^κοντα και αί άρτνναι, έζορκονντων δε οί 
ογδϋτ^κοιτα• εν δε Μαντινεία οί Βημιονργοί και 17 
βονλη και αί αλλαι άρχαί, είορκουντων δε οί θεωροί 
και οί ΤΓολέμαρχοι• εν δε "Ηλιδι οί ΒημιονργοΙ και 
οί τά τέλτ/ έχοντες και οί εξακόσιοι, εξορκονντων δε 
οί 8ημιονργοι και οί θεσμοφίλακες. άνανεονσθαι δε 12 
τους ορκονς Ά^τ^ναιους /ιέν ίοντας ες Ήλιν και ες 
Μαντινειαν και ες Αργός τριάκοντα ημέραις ττρδ 
Ολυ/χτΓίων, 'Αργείονς δε και Ήλειονς και Μαντινεας 
Ζοντας Ά^7?ναξε δε'κα ημεραις ττρο Πανα^ναιων των 
μεγάλων, τάς δε Ι^νν^ι^'κας τάς ττερί των σττονδών 13 
και των όρκων και της ζνμμαχίας άναγράψαι εν 
στήλη λιθίνη Άθηναίονς μεν εν ττόλει, Άργείονς δε 
εν αγορά εν τον Αιτολλωνος τω ίερω, !Μαντινεας δε 
εν του Διός τω ίερω εν τη αγορά• καταθέντων δε και 
Ολνμττίασι στηλην χαλκην κοιντ) Όλνμττίοις τοΓς 
νυνί. εάν 8ε τι 8οκ^ άμεινον εΤναι ταΓς ιτόλεσι του- 34 ΘΟΤΚΤΔΤΔΟΤ 

ται? ττροσθεΐναι -προς τοις ζνγκζΐμενοΐζ, ο τι [δ'] αν 
8ό$τι ταΓί τΓολεσιν αττάσαις κοιντ) βονλζνομίναίζ, 
τοντο κνριον εΤναι." 

48 Αί μ\ν στΓονδαι και αί ζνμμαχίαι ούτως εγενοντο, 
και αί των Λακεδαι/Αονιων και 'Α^ί^ναιων ουκ άττεί- 
ρηντο τοντου ένεκα ουδ' νφ' ίτίρων. Κορίνθιοι δε, 

Αργειων οντε? ξνμμαχοι, ονκ ΙσηΧθον ε9 αυτάί, οΐλλά 
και γενομένη•; ττρο τοντου Ήλειοις και Άργειοΐζ και 
Μαντινεΰσι ζνμμαχ^ία<; τοις αΰτοΓζ ττολε/χεΐν και εΐ- 
ρηνην αγειν, ου ^υνω/χοσαν, άρκείν δ' εφασαν σφίσι 
την ττρωτην γενομενην Ιττιμα-χίαν άλλτ^'λοις βοηθείν, 
ξννετΓίστρατευείν δε μιφενί. οί /χεν Κορίνθιοι οΰτως 
αττεστησαν των ζνμμάχων καΐ ττρο'; τους Λακεδαι- 
/χονιους τταλιν τ>/ν γνωμην ειχ^ον. 

49 'Ολυ/ΑΤΓία δ' εγενετο τον θερουζ τοντον, οΤς Άνδρο- 
σθένηζ Αρκάς τταγκράτιον το ττρώτον ενικά• και 
Αακεδαι/Αονιοι του Ιεροΰ ΰττο Ήλειων είρχθησαν ώστε 
μη θνειν μη^^ άγωνίζεσθαι, ουκ εκτινοντες τ?}ν 8ίκην 
αΰτοΓς, τ;ν εν τω Όλυ/Απιακω νό/χω ΉλεΓοι κατεδικά- 
σαντο αυτών, φάσκοντεζ σφας επι Φυρκον τε τεΓ;!^05 
οττλα εττενεγκειν και ες Αεττρεον αυτών οττλιτας εν 

2 ταις Όλυ/ΑΤΓίακαΓς σττονδαΐς εσττεμψαι. η δε κατα- 
δικϊ^ δισ^^ιλιαι μναί ήσαν, κατά τον όττλίτην εκαστον 
δυο μναΐ, ωσττερ 6 νόμος ε^ίΐ• Λακεδαι/χόνιοι δε 
ττρεσβεις -πεμψαντες άντε'λεγον μη δικαίως σφων 
καταδεδικάσ^αι, λε'γοντες μη επηγγελθαί ττω ες Λα- 
κεδαίμονα τάς σπονδάς, οτ' εσεπεμψαν τους όττλιτας. 

3 ΉλεΓοι δε τι^ν τταρ' αυτοΓς εκεχεφίαν η8η εφασαν 
είναι — πρίϋτοις γαρ σφίσιν αΰτοΓς επαγγε'λλουσιν — 
και τ^συ^^αζόντων σφων και οΰ ττροσΒεχομενων, ως 
εν στΓονδαΐς, αυτούς λαβείν αδικτ^σαντας. οί δε Λα- 
κεδαι/Αονιοι νττελάμβανον οΰ χρεών είναι αυτούς 
ετταγγεΐλαι ετι ες Λακεδαί/Λονα, ει άδικειν γε η8η 
ενόμιζον αΰτοΰς, άλλ' ονγ^ ως νορ,ίζοντας τούτο 
δρασαι, και όπλα ονΖαμόσε ετι αΰτοΓς εττενεγκειν. 

4 ΉλεΓοι δε του αΰτου λόγου εί)(οντο, ως μεν ονκ ΣΤΠΤΔΦΗΣ Ε', Ν'. 35 

αδικουσι μη αν ττείσθηναί, εΐ δε )8ουλονται σφίσί 
Αεττρεον άττοδουναι, τό τε αντων [Χΐροζ αφιεναι του 
άργνρων και ο τω 6εω γιγνεται αντοι ιίττερ εκείνων 
εκτισειν. ω9 δ' ουκ εστ/κονον, αυ^ις τάδε ■ηζίονν, 50 
Λε'ττρεον /χέν /χτ) άττοδοΰκαι, ει /ατ; βονλονται, ανα- 
βάνταζ δε εττι. τον βωμον του Διο5 τοΰ Ολυ/Αττιου, 
εττειδ»; ττροθνμοννται γρησθαι τω ίερω, άττομοσαί 
εναντίον των Έλλψ'ων ^ /Α>/ν άττοδωσειν ύστερον τι^ν 
κατα^ίκην. ώ? δε ουδέ ταΰτα ^^ελον, Λακεδαι/χόνιοι 2 
ρ,έν ειργοντο του Ιερου, θυσίας καΐ αγώνων, και οίκοι 
ίθνον, οί δε άλλοι ''Ελλ7;νε5 ε^εωρουν ττλτ^ν Λεττρεα- 
τών. ομω<; δε οί ΉλεΓοι δεδιότες μη βία θίσωσι, 
$νν ο7Γλοΐ5 των νεωτέρων φνλακην εΓ;(ον• ηλθον δε 
αΰτοΓς και 'ΑργεΓοι και Μαντιν:^^^ χίλιοι εκατερων, 
και Ά^τ;ναιων 1^x1759 οι εν "Αργεί υττε/χ,ενον ττ^ν εορ- 
ττ/ν. δεΌ9 δ' Ι-^ίνΐ,το τύ] ττανηγυρεί ρ.ε'γα ρ-τ; ^τ 3 
οττλοΐζ ελ^ωσιν οί Λακεδαιρ,όνιοι, άλλωδ τε και εττει- 
δι) και Αιχας ο Άρκεσιλάου, Αακεδαιρ,ονιο5, εν τω 
άγώνι υττδ των ραβΒονχων ττλϊ/γας ΐλαβεν, οτι νικών- 
Τ05 του εαυτού ^ευγους,και άνακηρνγθΐ.ντο<; Βοιωτών 
δί;ρ,οσιου κατά ττ}ν ουκ ε^ουσιαν τ;7? άγωνισεως, ττρο- 
ελ^ών ε5 τον αγώνα άνε'δτ^σε τον τ^νιΌχον, βουλόμενος 
ΒηΧωσαί οτι εαυτού ην το άρμα• ωστΐ ττολλω 8η 
μαλΧον ετΓζφόβηντο ττάντες και εδόκει τι νέον εσε- 
σθαί. οί μίντοί Αακεδαιρ,όνιοι ησύχασαν τε και η 4 
ίορτη αυτοΓ? ούτω δι^λ^εν. ε9 δε Κόριν^ον ρ,ετά τά 
Όλνμτηα Άργεΐοί τε και οί ξνμμαχοί άφίκοντο Βεη- 
σο/χενοι αυτών τταρά σφάίζ έλθζίν. και Λακεδαιρ.ο- 
νι'ων ττρεσ^εις ετυχον τταρόντες, και ττολλών λόγων 
"γενομένων τέλος ουδέν εττράχθη, άλλα σεισμού -γενο- 
μένου 8ιε\ΰθησαν έκαστοι εττ' οίκου, καΐ το θεροζ 
ετελευτα. 

Του δ' ετΓίγιγνο μενού χειρ.ώνο5 Ήρακλεώταις τοις 51 
εν Τραχΐνι μάχη εγενετο ττρδί Αίνιάνας και Δολοττα^ 
και Μϊ;λιε'α5 και Θεσσαλών τινας. ττροσοικοΰντα 
γαρ τά έθνη ταντα τη ττόλει ττολε/Λία ην ου -γαρ εττ 36 ΟΟΤΚΪΔΙΔΟΤ 

2 αλλ>7 τινί γί) ^ τ^ τούτων το γ<)^(.ον έταχ^ίσθη. και 
ΐυθνζ τε καθίσταμίντ} τύ] ττόλει ϊ'/ναντιονντο, €5 όσον 
Ιδνναντο φθίίροντες, και τότε τύ) ^^^άχ^| Ινίκησαν του5 
'Ηρακλ£ωτα5, και Ά^νάρης 6 Κνιδΐ09, Λακίδαι/χόνιοζ, 
άρχων αυτών, άττίθανεν, 8ίζφθάρησαν δε και άλλοι 
των Ήρακλεωτών. και ό χαρ-ων ετελεντα και δωδε'- 
κατον ετθ5 τω 7Γθλε/χ.ω ετελευτα. 

52 Του δ' ετΓίγιγνο/Λενου θίρονζ ενθνς άρχομίνον την 
Ηρακλειαν, ω5 /χετα τ?)ν μάχην κακώς έφθείρζτο, 
Βοιωτοί τταρίλαβον, και Ήγϊ^σιττττιδαν τον Λακεδαι- 
μόνίον ω<; ον καλώς άρχοντα Ιξίττεμψαν. δεισαντες 
δε τταρίλαβον το χωρίον μη Λακ εδαι/χ.ο νιων τα κατά 
Πελοττόνντ/σον θορνβονμίνων ^Αθηναίοι λάβωσιν 
Λακεδαι/Λονιοι μίντοι ωργίζοντο αΰτοις. 
2 Και τοί) αΰτοΰ θί-ρονζ Άλκίβιά8η<; 6 Κλεινιου, 
στρατηγός ων Αθηναίων, Άργειων και των ξνμμά- 
χων ζνμττρασσόντων, Ιλθών έζ ΤΙβλοττόννησον μ€Τ 
ολίγων Αθηναίων οπλιτών και το^^οτών και τών αΰ- 
το^εν ζνμμάχων τταραΧαβών, τά τε άλλα ζνγκαθίστη 
περί την ζνμμαχίαν διαττορ^νό/Αενος Πελοττόννϊ/σον 
τη στρατιά, και Πατρε'α? τε τείχ•*; καθίΐναι εττεισεν 
ε5 θάλασσαν και αΰτο? έτερον διενοειτο τει;^ισαι εττι 
τω 'Ριω τώ Άχαϊκω. Κ,ορίνθιοι δε και 2ικυωνιοι 
και 01$ ην εν βλάβη τει;;^ισ^έν βοηθησαντες διεκω- 
λυσαν. 

53 Του δ' αΰτου θέρους Έπιδαυριοις και Άργει'οις 
ίΓολερ,θ5 €γ€ν€το, 7Γροφασ€ΐ μίν ττερι τοί; θύματος 
του Α•7Γολλωνθ9 τοΰ Πυ^αεως, ο δέον ατταγαγεΐν ουκ 
ατΓε'ττε/ΛΤΓον υττέρ βοταμίων Έττιδαΰριοι• — κνριώτατοι 
2 δε του ίερου ί^ο'^'^ΐ' ΆργεΓοι• — εδόκει δε και άνευ της 
αιτίας την Έττιδαυρον τω τε *Αλκιβιά8η και τοΐζ 
Άργΐίοις ττροσλαβάν, ην δΰνωνται, τ^5 τε Κορίνθου 
ένεκα ησυχίας και εκ τ^5 Αιγίνης βραχυτίραν εσεσ^αι 
τι}ν ^δοτ^ό'ειαν ή 2κυλλαιον τΓεριττλεΓν τοΓζ Άθηναίοις. 
τταρεσκευάζοντο ουν οί ΆργεΓοι ώϊ αυτοί ε5 ττ/ν Έττι- 
δαυρον δια του θύματος την εσπρα^ιν έσβαλούντες. ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ε', ΝΔ'. 37 

είεοτράτπ'σαν δέ και οί Αακ^Βαιμόνίοι κατά τον<; 54= 
αντονς )(ρόνονζ ττανΒημα. €5 Αΐΐκτρα τη<; ίαντων 
μεθορίαζ ττρος το Λυκοιον, *Αγιδος τον Άρχώαμον 
βασίλέως ηγονμίνον• ■^8ΐΐ δέ οΰδεΐ5 οττοι στρατεν- 
ονσιν, ουδέ αί ττολεις €ξ ων Ιττ^μφθησαν . ως δ' αν- 2 
τοΓς τα διαβατήρια θνομεΐ'οΐζ ον ττρονχωρα, αντοί τε 
άττηλθον επ-' οίκου και τοΓ? ένμμάχοις ττεριτ/γγειλαν 
/ιετά τον μέλλοντα, — Καρι-εΓος δ' ην μην, Ιΐρομηνια 
Δωριευσι, — τταρασκενάζεσθαι ωι στρατενσομ-ένονζ. 
Άργεΐοι δ' άναχωρησαΐΎων αντών τοΰ ττρο του Καρ- 3 
ναού μηνός εξελθόντε•; τετράδι φθίνοντος, και άγον- 
τες ττ^ν ημεραν ταντην -πάντα τον -χρόνον, εσεβαλον 
£5 την Έττιδαυριαν καΐ εδτίονν. Έττώανριοι δε τους 
ξνμμάγονς εττεκαλονντο• ων τίνες οί μεν τον μήνα 
ττρονφασίσαντο, οί δε και ες μεθορίαν της Έ— ιδαυ- 
ριας ελθόντες ησνχαζον. και κα^' ον χρόνον εν τ^ 55 
ΈτΓίδανρω οί ΆργεΓοι ηααν ες Μαντινειαν ττρεσβεΐαί 
άτΓΟ των πόλεων ζννηλθον, ^Αθηναίων τταρακαλεσάν- 
των. και γιγνο/ιενων λόγων Έ.νφαμί8ας ο Κορίνθιος 
ουκ εφη τους λόγους Τοις εργοις ό/^ολογεΓν σφεΐς 
μεν γαρ ττερι είρηι-η^ ζ\τ•/καθησθαι, τους δ' Έττιδαυ- 
ριΌυς και τους ξνμμάχονς και τους Άργειους μεθ' 
οττλων αντιτετά^^αι• δκζλυσαι ουν ττρώτον χρηναι 2 
άφ' εκατερων ελθόντας τα στρατόπεδα και οΰτω 
ττάλιν λέγειν ττερι της ειρήνης, και ττεισθεντες ωχον- 
το και τους ΆργειΌυς άττηγαγον εκ της Έττιδαυριας. 
ύστερον δε ες το αυτό ^τελ^όντες οΰδ' ώς εδυντ^^τ^σαν 
ζνμβηναι, άλλ' οί Άργεΐοι ττάλιν ες ττ^ν Έ— ιδαυρίαν 3 
εσεβαλον και εδτ7ουΐ'•. ε^εστράτευσαν δε και οί Λα- 
κεδαιμόνιοι ες Κορυας, και ως ουδ' ενταύθα τα δια- 
βατηρυα αντοΓς εγε'νετο, εττανεχώρησαν. Άργεΐοι δε', 
τένοντες ττ^ς Έττιδαυριας ώς το τρίτον μέρος, άττηλ- 
θον εττ' οίκου, και Αθηναίων αντοΐς χίλιοι εβοηθη- 
σαν όττλΐται και 'ΑλκιβιάΒης στραττρ/ός• ττνθόμενοι 
δε τους \ακεδαι/χονιους εζεστρατευσθαι και ως ουδέν 
Ιτι αυτών Ιδεί, άττηλθον. και το θέρος ούτω δινλθεν. 38 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΤ 

56 Του δ' Ιττνγιγνομίνου χειμωνος Αακί^αιμόνιοι, λα- 
θόντΐζ ^Αθήναιον;, φρουρούς τε τριακοσίονς κοί Άγψ 
σιτΓΤΓίδαι/ άρχοντα κατά θάλασσαν «5 Έττιδαυροι/ 

2 ίσίττΐμψαν. Άρ-^ίίοι δ' Ιλθόντις τταρ' Αθηναίους 
έττεκάΧουν υτι, γεγρο.μμενον Ιν ταΐς σττονδαΓζ δια της 
εαυτώι/ εκάστους μη Ιάν ττοΧεμίους δαεναι, Ιάσζίο.ν 
κατά θόΧασσαν τταραιτλευσαΐ" και €ΐ μη κάκάνοι ες 
ΤΙΰλον κομίοΰσιν εττι Λακεδαι/χοη'ους τους Μεσστ^- 

3 νιους και Εί'λωτας, άδικι/σεσ^αι αυτοί. Αθηναίοι, δε, 
Άλκι/8ιαδου ττεισαντος, τύ) μεν Λακωνικγ) στήλη υπέ- 
γραψαν ΟΤΙ ουκ ενεμειναν οί Λακεδαι/χόνιοι τοις όρ- 
κοις, ες δε Πυλον εκό/χισαν τους εκ Κρανιοιν Είλωτας 

4 ληΐζεσθαι, τα δ' άλλα ησΰχο.ζον. τον δε ρ^ει/Αωνα 
τούτον τΓολε/^ιοΰντων Άργειων και Έττιδαυριων )«•ά;(•>7 
/Μεν ουδε/λία έ-γενετο εκ παρασκευής, ενε'δραι δε και 
κατα^ρομαί, εν αις ως τυ^οιεν εκατερων τίνες Βίεφθεί- 

5 ροντο' και τελευτώντος του χει^αώνος ττρδς εαρ 'ϊ^^^ 
κλίμακας ε-χοντες οΐ ΆργεΓοι -^λ^ον εττι τ?^ν Έττιδαυ- 
ρον, ως ερημον ούσης δια τον ττόλε/λον ^ια αίρησον- 
τες• και άπρακτοι άττήλθον.' και ό χείμων ετελεύτα 
καΐ τρίτον και δέκατον έτος τω ττολε/χω ετελεύτα. 

57 Του δ' ετηγίγνομενου θέρους μεσουντος Λακεδαι- 
/Λονιοι, ως αΰτοΓς οι τε Έττιδαυριοι ζύμμαχοι οντες 
εταλαιττωρουν και ταλλα εν τ>} Πελοττοννί^σω τα />ιέν 
άφεστηκει τά δ' ου καλώς εΓ;;(εν, νορ.ισαντες, ει /ατ} 
προκαταληφονται εν τάχει, εττι ιτλεΌν χωρησεσθαι 
αυτά, εστράτευον αΰτοι και οί Είλωτες ττανΒημεΙ εττ' 
*Άργος• 7;γεΐτο δε ' Αγις 6 Αρχιδάμου, ΑακεΕαιμονίων 

2 βασίλεΰς. ξυνεστράτευον δ' αΰτοΓς Τεγεαται και 
όσοι άλλοι Άρκά8ων Λακεδαι/.ιονιοις ^υρ,ρ,α;^οι •^σαν. 
οί δ' εκ της άλλτ^ς Πελοττονντ/σου ξΰμμαχοι και οί 
έξωθεν ες Φλιούντα ξυνελεγοντο, Βοιωτοί ρ,έν ττεντα- 
κισ;^ίλιοι όττλΐται και τοσούτοι ί/Ίλοι και ΙτΓττής πεν- 
τακόσιοι και άμιπποι ϊσοι, Κ-ορίνθιοι δε δισχίλιοι 
όττλΐται, οΐ δ' άλλοι ως έκαστοι, Φλιάσιοι δε τταν- 
στρατιά, οτι εν τ^ εκείνων τ^ν το στράτευμα. 1 ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ε', ^■Η'. 39 

'ΑργεΓοι δε ττροαισθόμενοι τό τ€ ττρωτον τηνπ-αρα- 58 
σκενην των Λακεδαι/ιονι'ων και ε— ειδτ/ ε5 τον Φλιούν- 
τα βονλόμενοί τοις άλλοις ■ΤΓροσμ'ϊξαι ίχ^ωρονν, τότε 
δτ/ ε^εοτρατενσαν και αντοι• ίβοηθησαν δ' αντοΓϊ 
και Μαντιν^5 (.χοντίζ τονς σφετερονξ ξνμμάχονς καΧ 
Ήλειων τρισχίλιοι όττλιται. και ττροϊόντεί άτταν- 3 
τώσι τοις Λακεδαι/χονιΌις εν Μείνδριω τ^ς Αρκαδίας 
και καταλαμβάνονσιν εκάτεροι λόφον. και οί //.εν 
Άργεΐοι ως μεμονωμίνοις τοις Λακεδαι/χονίοις τταρε- 
σκευάζοντο μάχεσθαι, ό δέ'Αγις ττ7ς νχ-κτος άνασπ/- 
σας τον οτρατόν και λαβών 1—ορεν€το ες ΦλιοΓντα 
ίταρά τονς άλλονς ^μμάχονς. και οί ΆργεΓοι οιΐ- 3 
σθόμενοί αμα εω εχωρονν -ζ-ρωτον μίν ες *Αργος, 
εττειτα τ} τΓροσίΒίχοιτο τονς Λακεδαι/χοιίους /χετά 
των ζνμμάχων καταβησεσθαι, την κατά Νε/ι.εαν όδόν. 
Αγις δε ταντην /χεν, ^ν 7Γροσεδέ;;(οντο, ονκ ετράιτετο, 
τταραγγείλας δε τοις Λακεδαι/χονίοις και Άρκάσι και 
Έ— ιδανριΌις άλλι;ν ίχωρησε χαλεττην, και κατΐβη ες 
το Άργειων ιτεδίον και Κορίνθιοι και Πελλτ;ν:75 ί^ί" * 
Φλιάσιοι *ορθριοι Ιτεραν εττορενοντο• τοις δε Βοιω- 
τοΓς και Μεγαρενσι και 2ικτ,•ωνίοις εϊρητο την εττ ι Χε- 
/λεας όδδν καταβαίναν, τ/ οί ΆργεΓοι Ικάθηντο, οττω<;, 
ίΐ οί ΑργεΓοι εττι σφας ίόντες ες το πεδίον βοηθοΐεν, 
(ψζΤΓομίνοί τοις Γττζ-οις )(ρωντο. 

Και ό ^έν οντω διατά^ας και εσ^αλών ες το ^εδιΌν 59 
εδικού ^ο^ινβόν τε και άλλα• οί δε ΆργεΓοι γνόντες 
ΐβοηθονν ημίρας η6η εκ Τ175 Νε/χεας, και ττερίτν- 
χόντες τω Φλιασίων και Κορινθίων στρατό— εδω των 
μεν Φλιασίων ολίγους α— ε'κτειναν, νττό δε των Κοριν- 
θίων αντοι ου ττολλω ττλείονς διεφθάρησαν. και οί 2 
Βοιωτοί και οί !Μεγαρ^ς και οί ^ικνώνιοι εχώρουν, 
ωσπερ ΐΊρηγτο αντοΓς, ε— ι τ^ς Νε/χεας, και τονς Άρ- 
γείονς ονκε'τι κατίΧαβον, άλλα καταβάντες, ως Ιω- 
ρων τα εαυτών 8ϊ}ονμ€να, ες μάχην τταρετάσσοντο. 
αντί— αρεσκευάζοντο δε και οί Αακεδαι/χόνιοι. εν 3 
μίσω δε αττίΐΧημμΙνοι ησα,ν οί ΆργεΓοι• εκ μεν γαρ 40 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

τον ΤΓίδι'ου οΐ Λακεδαι/χόνιοι €Ϊργον της ιτολεωζ και 
οΐ μ€Τ αυτών, καθνττερθεν δέ Κορίνθιοι καΐ Φλιά- 
σιοι και. 'Π.€λληνης, το δέ 7Γρϋ5 Νε/χεας Βοιωτοί, και 
^ικυωνιοι και Μεγαρν^ς. ί'ττττοι δέ αΰτοΐξ ου παρή- 
' σαν ον γάρ ττω οί Άθψαίοί μόνοι τ<2ν ξνμμά.χων 
4 ηκον. το /Λεν ουν ■πληθο': των Άργειων και των 
ξνμμάχων ονχ ούτω δεινον το παρόν ένόμιζον, άλλ' 
εν καλά) εδο'κει η μάχη εσεσ^αι και του$ Λακεδαι/ΛΟ- 
νιονς άττειλτ^φεναι εν ττ) αυτών τε και ττρος τύ] ττολει. 
6 των δέ Άργειων δυο ανδρεζ, Θράσυλλό; τε, των ττεντί 
στρατηνων εις ων, και Άλκίφρων, ττρο^ενοϊ Λακε- 
δαιμονίων, ηΒη των στρο.τοπί8ων όσον ου ^νν^οντων 
-ττροσελ^όντες "Αγιδι διελεγε'σ^ϊ;ν /αι; ττοιειν μάχην 
ίτοίμονζ γαρ εΤναι Άργειους δικας δούναι και δε'^α- 
σ^αι ισας και όμοιας, ει τι εττικαλοΰσιν Αργειους 
Λακεδαι^ΐΛονιοι, και το λοιττδν είρηνην αγειν σττονδάζ 
60 ΤΓΟίησαμίνονς. και οΐ /αέν ταΰτα είττοντες τών Αρ- 
γειων αφ' εαυτών και ου του ττληθονς κελευσαντοζ 
εΤτΓον και ό '^Αγις ^εξάμΐνος τους λο'γους αυτο'ς, και 
ου μετά των ττλειόνων ουδέ αυτδς βονλΐνσαμΐνοζ αλλ 
^7 ενι άνδρι κοινωσας των εν τε'λει ^υστρατευο/Αε'νων, 
σττενδεται τεσσάρας μήνας εν οΓς έδει εττιτελεσαι αυ- 

2 τους τα ρηθίντα. και απτ^γαγε τον στρατό ΐ' εΰ^υς, 
οΰδενι φράσας των άλλων ξνμμάχων. οΐ δέ Λακε- 
δαι/Λονιοι και οί ξύμμαχοι ειττοντο /λέν ως τ^γεΐτο δια 
τον νόμον, εν αίτια δ' εΤχον κατ' άλλϊ/λους ττολλ^ 
τδν'Αγιν, νομίζοντας εν καλώ 7Γαρατυ_)(ον σφι'σι ^υ/λ- 
βαΚίίν και ττανταχό^εν αυτών άττοκεκλ-τιμίνων και 
υπο ίτΓττε'ων και ττεζών ουδέν δράσαντες α^ιον τ^ς 

3 τταρασκζνης άτηε'ναι. στρατόττεδον γαρ δτ} τούτο 
κάλλιστον Έλλι^νικον τών μάχρι τοΰδε ξννηλθίν 
ωφθη δέ /χάλιστα εως ετι -^ν άθρόον εν Νε/^ε'α, εν ω 
Αακεδαι/Αονιοί τε ττανστρατια ^σαν και 'Αρκάδες και 
Βοιωτοί και "Κορίνθιοι και 2ικυώνιοι και Πελλΐ7ΐ^5 
και Φλιάσιοι και Μεγαρ:^ς, και ούτοι ττάντες λογάδες 
άφ' εκάστων, ά|ιό/Αα;^οι δοκοΰντες εΐναι οΰ τί^ 'Αρ- ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Ε', ΕΑ'. 41 

γΐίων μόνον ^)ΐι/χα^ια αλλά καν αλΧΎ] Ιτι ττροσγενο- 
μίντ]. το μίν ονν στρατό— εδον όντως έν αΙτία εχ^ον- 4 
τες τον Άγιν άνε^ωρο;,•ν τε και διελν^τ^σαν εττ' οίκου 
έκαστοι• ΆργεΓοι δε και αΰτοι Ιτι εν ττολλω ττλει'ονι 
αίτια εΤ)(ον τονς σττεισαμίνονς άνευ του 7Γλ7;^ου9, 
νομίζοντας κάκεΐνοι /λτ) αν σφίσι ττοτέ κάλλιον τταρα- 
σχον Λακεδαι/ΛονιΌι,'9 διαττεφευγεναι• χρός τε γαρ τ^ 6 
σφζτίρα τΓο'λει και ^ετά ττολλών και άγαμων ξνμμά- 
χων τον αγώνα αν γίγνεσθαι, τον τε Θράσυλλον 
αναχωρησαντΐζ εν τω Χαράδρω, ουττερ τάς άιτο στρα- 
τιάς Βίκας ττρίν εσιε'ιαι κρινουσιν, ηρξαντο λευειν. 
ό δε καταφυγών εττι τον βωμον τταρί'γίγνζταί' τα 
μίντοι χρήματα εδτ^'/χενσαν αΰτου. 

Μετά δε τοΰτο Αθηναίων βοηθησάντων χιλίων 61 
οττλιτών και τριακοσίων ίττττεων, ών Ιστρατηγονν Λά- 
;(Τ7? και Νικο'στρατο5, οΐ Άργεΐοι — ο/ζως γαρ τάς 
στΓονοας ωκνουν λΐσαι ιτρος τουζ Λακεδαι/χονιονς — 
ατΓίεναι εκελενον αυτον5 και ττρος τον Βημον ού ττροσ- 
ηγον βονλομίνονς χρηματίσαι, ττρΧν τ] ΙΝΙαντιν^ς 
και Ηλείοι, <ίτι γαρ τταρησαν, κατανάγκασαν δεο/Αε- 
νοι. και ελεγον οι Άθηναϊοι, ΆλκιβιάΒον — ρεσ/5ευ- 2 
του ΐΓαρόντο5, εν τε τοις ΆργειΌις και ξνμμάχοις 
ταντα, ΟΤΙ ουκ ορθώς αί σττονδαι άνευ τών άλλων 
ζνμμάχων καΐ γενοιντο, και νίν, εν καιρώ γαρ τταρει- 
ναι σφείς, ατττΐ,σθαι χρηναι τοί! τΐοΧίμον. καΧ ττει- 3 
σαντες εκ τών λόγων τους ζνμμάχονς ίνθύς Ιχωρονν 
εττι Όρχο/χενον τον Άρκαδικον ττάντες ττλ-^ν Άργείων 
ούτοι δε όμως και ττεισ^εντες υ— ελει— οντο ττρώτον, 
ειτειτα δ' ύστερον και ούτοι ηλθον. και ■προσκαθΐ.- 
ζομενοιτον Όρχομενον ττάντες εττολιόρκουν και ττροσ- 
ρολας ετΓοιοΰντο, βονλόμενοι άλλως τε ττροσγενάσθαι 
σφισι και όμηροι εκ της Αρκαδίας ί^σαν αυτόθι υπό 
Λακεδαι/ιονιων κεί/χενοι, οΐ δε 'Ορχομίνιοι δει'σαντες 4 
ττ/ν τε τοί" τείχους άσ^ε'νειαν και του στρατού το 
ττληθος και ώς ουδείς αΰτοΓς ίβοήθζΐ, μη ττροαττόλων- 
ται, ξννίβησαν ώστε ζνμμαχοί τε είναι και όμηρους 4'_' ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

σφων Τ€ αντων δούναι Μανηνευσι και ον? κατέθΐντο 

62 Αακε8αίμόνωι τταρα^ονναί. μετά δέ τούτο έχοντες 
ηΒη τοι/ Όρχομενον εβονλενοντο οΐ $νμμαχοι εφ' δ 
τι χρη πρώτον ίεναι των λοιττών. και Ηλείοι μεν 
εττΐ Αεττρεον εκελενον, Μαντιν^5 δε εττι Τεγεαν και 
Ή-ροσεθεντο οί 'Αργεΐοι και Αθηναίοι τοΓδ Μαντινευ- 

2 σιν. και οί μεν ΉλεΓοι οργισθεντεζ ό'τι ουκ εττι Λε'- 
ττρεον εψηφίσαντο άνεχωρησαν επ οίκον, οί δε άλλοι 
ξνμμαχοι τταρεσκενάζοντο εν ττ) Μαντινεία ως εττι 
Τε'γεαν ίόντες. και τίνες αΰτοΐς και αυτών Τεγεατών 
εν ττ^ ττόλει ενεδίδοσαν τα -πράγματα. 

63 Λακεδαι/λο'νιοι δε εττειδι) άνεχωρησαν εζ "Αργονς 
τάζ τετράμηνους σττονδας ττοιησάμενοι, *Αγιν εν με- 
•γάλη αιτία εΤχον ου χεφωσάμενον σφίσιν Αργός, 
•παρασχον καλώς ώς ονπω ττρότερον αυτοί ενομίζον 
αθρόους γαρ τοσούτους ζνμμάχονς και τοιούτους ου 

2 ράδιον εΤναι λαβείν. επει8η δε και ττερι Όρχομενοΰ 
ηγγελλετο εαλωκεναι, ττολλώ 8ή μάλλον ε;(αλε'παινον 
και εβούλευον ευθύς υπ οργής τταρά τον τρόπον τον 
εαυτών, ως χρη την τε οΐκίαν αυτού κατασκαψαί και 

3 δε'κα μυριάσι Βραχμων ζημίωσαν. 6 δε τταρητεΐτο 
μηΒεν τούτων δραν, έργω γαρ άγα^ω ρνσεσθαι τάς 
αίτιας στρατευσαμενος, η τότε ττοιειν αυτούς ο τι 
βοΰλονταί. οί δε ττ^ν ρ.έν ζημίαν και ττ^ν κατασκαφην 
εττεσχον, νόμον δε εθεντο εν τω τταρόντι, δς ουττω 
ττρότερον εγ ενετό αυτοΓς• δε'κα γαρ άνδρας %τΓαρτια- 
των ττροσείλοντο αϋτώ ζυμβούλους, άνευ ων μη κυ- 

6-ί ριον είναι αττάγειν στρατιαν εκ της πόλεως, εν τούτω 
δ' άφίκνεΐται αΰτοις αγγελία τταρά των επιτηΒείων^εκ 
Τεγεας οτι, ει μη παρε'σονται εν τάχει, αποστ)7σεται 
αυτών Τεγεα προς ^Αργείους και τους ζυμμάχους και 
όσον ουκ άφεστηκεν. ενταύθα δι} βοήθεια των Λακε- 
δαιμονίων γίγνεται αυτών τε και τών Ειλώτων παν- 
ΒημεΙ όζεΐα και σία ουπω ττρότερον. εχυψουν δε ες 
2 Όρεσθειον της Μαιναλίας• και τοις ρ,έν Άρκάδων 
σφετεροις ουσι $υμμάχοι,ς ττροείττον άθροισθείσιν ίε- ΣΪΓΓΡΑΦΗΣ Ε', ^Ε'. 43 

ναι κατά ττόδας αντοΐν €5 Τεγεαν, αντοι δε Ι^^^)(ρί /*εν 
τον Όρεσθζίον ττάντες ΐλθόντεζ, εκΐΐθίν δε το Ικτον 
μίροζ σφων αυτών άττοττίμψαντί-ϊ Ιττ οίκον, εν ω το 
ΤΓρΐσβντερόν Τ€ και το νεωτερον ην, ώστε τα οίκοι 
φρονρίΐν, τω λοιττω στρατεν/ι.ατι άφικνοννταί ες Τε- 
γεαν. και ον ττολλω νστερον οί ζτίμμαχοι αττ Αρ- 3 
κάδων τταρησαν. ττε/χτΓονσι δε και ε5 ττ^ν Κόριν^ον 
και Βοιωτονς και Φωκε'ας και Αοκρονς, βοηθΐΐν κε- 
λειοντες κατά τα;^05 ες ΙΙαντινειαν. άλλα τοις /χεν 
ε^ ολίγου Τ6 εγίγΐ'ετο και ου ράδιον ^ν /χι^ α^ροοις 
και άλλϊ^λους ττερι/^εινασι διελ^εΐν Τϊ;ν ίτολε/χιαν 
ζννέκλΎ]ζ γαρ διά μέσον ο/χως δε η—είγοντο. Λακε- 4 
δαι/ιόνιοι δε άναλαβόντες τοις τταρόντας ΆρκάΒων 
ξνμμάχονζ ΙσΙβαΧον ε? τι/ν Μαιτινικτ/ν, και στρατο- 
■3Γεδενσάρ.ενοι ιτρος τω Ήρακλειω εδ/^ουν Τ7}ΐ' γ57*'• 

Οί δ' ΆργεΓοι και οί ζνμμα)(θΐ ώς εΤδον αυτούς, 05 
καταλαβόιτίζ χωρίον Ιρνμνον και δυσττρόσοδον τταρ- 
ίτάίαντο ως ες μάχτην. και οί Λακεδαι/χόνιοι ευ^νς 
αυτοΓς ετιτ^εσαν και μί^χρι μεν Χίθον και άκοντίον 3 
βολη^ ΐχωρησαν, εττειτα των ττρεσβντίρων τις Αγιδι 
Ιττεβό-ησεν, όρων ~ρος χωρίον καρτερον Ιόντα^ σφάς, 
ΟΤΙ διανοείται κακδν κακω Ιασθαι, 8η\ων τηζ εζ'Άρ- 
γους ετταιτίου αναχωρήσεως την τταρονσαν ακαιρον 
ττροθνμίαν άνάληψίν βονλομενην είναι. 6 δε, είτε 3 
και διά ΤΟ επιβόημα είτε και αϋτω άλλο τι ^ κατά 
το αντο δοίαν εξαίφνΊ]ς, ττάλιν το στράτενμα κατά 
τάχος ττρίν ζνμμί^αι άττηγεν. και άφικόμενος ττρος 
την Τεγεάτιν το νδωρ εξετρεττεν ες ττ^ν Μαντινικτ/ν, 
ϊτερι ονττερ ως τα ττολλά βλάτττοντος οττοτερωσε αν 
εσίΓΠΓΤΥ] 'Μαντιΐ'ης και Τεγεάται ττολε/χοΓσιν. ε;3ου- 4 
λετο δε τους άττο τοί5 λόφου βοηθονντας ε— Ι την τον 
νοατος εκτροττην, ε— ειδάν ■ττυ^ωνται, καταβιβάσαι 
τους Αργείους και τους ξνμ.μάχονς, και εν τω όρ.αλω 
την ρ-αχην νοιεΐσθαι. και ό ρ.έν την ημεραν τατίτην 5 
μεινας αντον ττερι το ΰδωρ εζετρεττεν οί ό ΑργεΓοι 
και οί |^υ/χ/χα;^οι το /Λεν ττρ&τον καταττλα-γεντες τρ ε^ 44 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ολίγου αίφνώίω αυτών άναχωρησίί ουκ ΐΤχον ο τι 

β £ίκασωσιν• ίΐτ εττειδτ} άναχωρονντ€<; Ικύνοί Τ€ αττ- 
ίκρνψαν καΐ σφεΐς ησν^ζαζον και ουκ βτττ^κολουρουν, 
ενταύθα τους εαυτών στρατψ/ονζ ανθίς εν αίτια ει- 
χον, τό τε ττρο'τερον καλώξ ληφθΐντας προζ Αργεί 
Λακεδαι/χονίουζ άφεθηναι, και νυν οτι άττοδιδρά- 
σκοντας ουδείς εττιδιωκει, άλλα κα^' -ησνχίαν ηί /χεν 

7 σώζονται σφεΐς δε προδίδονται, οί δε στρατηγοί 
ίθορνβηθησαν /αεν το τταραυτίκα, ύστερον δε αττ- 
άγουσιν αυτούς άττο του Χόφον και ττροελσοντες ες 
το ό/ιαλον εστρατοπεδεΰσαντο ώς ίόντες επι τους 
ΤΓολε/Αΐους. 

66 Τ77 δ' υστεραία οι τε ΆργεΓοι και οί ξ,νμ,μαχοί 
ξννίτάξαντο, ώς ε/Αελλον μαχεΐσθαι, ην ττΐριτνχωσιν 
οι τε Λακεδαι/χο'νίοι άττο του ύδατος ττρος το Ήρά- 
κλειον ττάλιν ες το αΰτο στρατοττεδον ίόντες όρώσι 
δι' ολίγου τους εναντίους εν τά^ει τε η^η ττάντας 
και άττο του λο'φου ΤΓροελ-)7λυ0ότας. μάλιστα 8ή 
Λακεδαι/Αο'νιοι, ες δ Ιμ^μνηντο, ε'ν τούτω τω καιρώ 

2 ε^επλάγησαν. δια βραχ^ίίας γαρ μελλησεως η τταρα- 
σκενη αυτοΓς Ιγίγνετο, και εΰ^υς υττο σττουδτ^ς κα^- 
ίσταντο ες κόσμον τον εαυτών, Άγιδος του βασιλέως 

3 έκαστα εξηγονρΛνον κατά. τον νόμον. /?ασιλε'ως γαρ 
άγοντος νπ εκείνον ττάντα άρχεται, και τοΓς μεν 
ΤΓολεμάρχοις αντος φράζει το δέον, οί δε τοις λοχα- 
γοΓς, εκείνοι δε τοις ττεντηκοντηρσιν, αύ^ις δ' ούτοι 
τοΓς ενωμοτάρχαις και ούτοι τ^ ενωμοτια. και αι 
τταραγγελσεις, ην τι βονλωνται, κατά τα αυτά ;!(ω- 
ρουσι και ταχεΐαι εττερχονται• σχεδόν γα'ρ τι τταν 
ττλι^ν ολίγου τδ στρατοττεδον τών Λακεδαι/Αονίων άρ- 
χοντες αρχόντων είσί, και το επιμελές τον Βρωμενον 

67 ΤΓολλοΐς ττροσηκει. τότε δε κέρας μεν είιωννμον 2κι- 
ρΐται αυτοΓς καθίσταντο, άει ταυττ^ν την τάξιν μόνοι 
Λακεδαι/Αονίων επι σφών αυτών έχοντες• τταρά δ 
αυτοΓς οί επι Θράκης Βρασίδειοι στρατιώται και νεο- 

2 δαρ.ώδεις μετ αυτών επειτ' η^η Λακεδαι/χόνιοι αυτοί ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ε', ΞΗ'. 45 

ίξηζ καθίστασαν τοτ)? λόχους και τταρ αυτονς Αρ- 
κάδων Ήραιτ^ς, μετά δέ τουτονς Μαιναλιοι, και εττι 
τω δε^ιώ κέρα Τεγεαται και Λακεδαι/χονιων ολίγοι, το 
εσχατον έχοντες, και οί ίπττ^ς αυτών εφ εκατερω τω 
κέρα. Λακεδαι/Λονιοι ρ,έν ούτως ετάίαντο- οί δ' έναν- 3 
τιοι αΰτοΓς δε^ιδν /χέν κίρα^ Μαντιν^ς «'χον, οτι εν 
ττ; εκείνων το έργον εγιγνετο, τταρά δ' αυτούς οί ίι'/Λ- 
μαχοί ^Αρκά8ων ήσαν, εττειτα Άρ-γΐίων οί χίλιοι λο- 
γαδες, οΤς η ττολις εκ ττολλοΰ ασκ-ησιν των ες τον 
ττόλε/Λον Βημοσία τταρεΓχεν, και Ιχόμενοι αυτών οί 
άλλοι Άργειοι, και /χετ' αυτούς οί ένμμαχοί αντων, 
ΚλεωναΓοι και 'Ορνεαται, εττειτα Αθηναίοι έσχατοι 
το ευωνί'/χον κέρας έχοντες και ίττττ^ς /Λετ αυτών οί 
οικείοι. 

Τά^ις ρ.έν ΐ7δε και τταρασκευτ} αμφοτέρων ην, το δέ 68 
στρατοττεδον τών Λακεδαι^ΐΑονιων μείζον Ιφάνη. αριθ- 
μόν δέ γράψαι, η καθ' έκαστους έκατε'ρων ^ ^υρ,τταντας, 
ουκ αν ίΒννά,μην άκριβως' το /λέν γαρ Λακεδαιρ-ονιων 
ττληθος δια τι^ς ττολιτειας το κρυπτδν ηγνοά,το, των 
δ' αυ δια το άνθρωτταον κορ,ττώδες ες τα οίκεΐα ττληθη 
■ητΓίστεΐτο. εκ ρ,ε'ντοι τοιοΰδε λογισ/χοΰ ε^εστι τω 3 
σκοτΓ εΓν το Λακεδαι/λονι'ων τότε τταραγενό/χενον ττλι^- 
^ος. λόχοι ρ.έν γαρ έρ.αχοντο έτττα άνευ 2κιριτωι•, 
όντων εξακοσίων, εν δέ έκαστω λόχω ττενττ/κοστυες 
τ/σαν τέσσαρζς και εν ττ) ττενττ/κοστυϊ Ινωμοτιαι τέσ- 
σαρες, της τε ενωρ,οτιας ερ,άχοντο εν τω ττρώτω ^υγω3 
τέσσαρες- έττι δέ βάθος ετάζαντο μεν ου τταντες 
ομοίως, αλλ' ως λοχαγός έκαστος εβονλετο, έττι τταν 
δέ κατέστησαν εττι οκτώ. τταρά δέ ατταν ττΧην 2,κι• 
ριτϋν τετρακόσιοι και δυοΓν δέοντες ττεντηκοντα 
άνδρες ϊ; ττρωτη τα^ις ί^ν. 

Έττει δέ ίυνιε'ναι ερ,ελλον ■ΐ7δι?, ενταύθα και τταραι- 69 
νε'σεις κα^ εκάστους υττό τών οικείων στρατηγών 
τοιαίδε εγιγ>Όΐτο, Μαντινευσι /χέν ότι υ— ε'ρ τε ττα- 
τριδος 7^ μό-χη εσται και νττερ άρχης αρ,α και δουλείας, 
η^ν /χέν /χι? ττεφασαμενοις άφαιρεθηναι, της δέ /αϊ; Ίβ ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

2 ανβίζ ττειρασ^αι• Άργ€ίοις δε νττίρ τη<ί τ€ τταΧαιας 
■ηγΐμονίας και της Ιν ΐίελοττοννησο) ττοτε ισομοιρίας 
μη δΛι τταντοζ στερισκομ^νονς άνεχεσθαι, και άνδραξ 
α/Λα (χθρονζ καΐ άστνγείτονας νπίρ ττοΧΧίύν αδικη- 
μάτων άμννασθαι• τοΓζ δε ^Κθηναίοι<; καλοί/ ειιαι 
/Λ€τα τΓολλών και αγαθών $νμμάχων άγωνιζομίΐ'ονζ 
μηΒενος Χείττεσθαι, και ό'τι εν Π εΧοττοννησω Λακεδαι- 
μονίον•; νικησαντε<; την τε οίρχην βεβαιοτψαν και 
μείζω εζονσιν, και ου /α•»; ττοτε' τΐ5 αυτοΓς αλλθ5 ες 

3 την -γην εΧθϊ]. τοις /λέ»/ Άργείοι<; και ξνμμάχοΐζ 
τοιαίτα ΤΓαργ]νεθη, Αακεδαιμόνιοι δε κα^' εκάστους 
τε και μετά των ττοΧεμικων νομών εν σφίσιν αντοΐς 
ων ηττίσταντο την τταρακεΧενσιν της μνήμης ά.γαθοΐ<5 
ονσιν ετΓΟίονντο, εΐδοτε; έργων εκ ττοΧΧοΰ μεΧετην 
πΧείω σωζονσαν η λόγων δι' ολίγου καλώς ρηθεΐσαν 

70 παραίνεσιν. και μετά ταύτα η ξννο^ος ην, 'Αργειοι 
μεν και οί ξνμμαχοι εντόνως και οργ^ χωρονντες, 
Λακεδαι/χόνιοι δε βραδέως και. νττο ανΧητών ττοΧΧων 
νόμω εγκαθεστωτων, ου του ^ειου χάριν, άλλ' Γνα 
ο/Λαλώς /Λετά ρυθμού βαίνοντες ττροεΧθοιεν και /λι) 
Ζιασττασθείη αΰτοΓς ι; τά^ις, οττερ φιΧεΐ τα μεγάΧα 
στρατόπεδα εν ταις ττροσοδοις ττοιειν. 

71 Ξυνιόντων δ' ετι Άγις ό ;8ασιλευς τοιόνδε εβον- 
Χευσατο δρασαι. τα στρατοττεδα ττοιεΓ /Αεν και 
ατταντα τούτο• επι τα δε^ια κέρατα αυτών εν ταΐς 
^υνοδοις μάΧΧον εζωθειται, και ττεριίσχουσι κατά το 

. των ενάντιων ευωνυρ,ον αρ.φοτεροι τω δε|•ιω, δια το 
φοβούμενους ττροστεΧΧειν τά -γυμνά εκαστον ως μά- 
Χιστα τη του εν δε^ια παρατεταγμένου άσττίδι, και 
νομίζειν την πυκνότητα της ζυγκΧησεως ενσκεπαστό- 

Ίτατον ειναΐ' και ηγείται μεν της αιτίας ταυτϊ^ς ό 
-πρωτοστάτης του δεξιού κερως, προθυμούμενος εξαΧ- 
Χάττειν άεΐ των εναντίων την εαυτού γνμνωσιν, έπονται 
δε δια τον αυτόν φόβον και οί άλλοι, και τότε ττερι- 
εσχον μεν οί Μαντιντ^δ ττολυ τω κέρα το ν ^κιριτών, 
€τι δε ττλε'ον οΐ Λακεδαι/λόνιοι και Τεγεαται των ΣΪΓΤΡΑΦΗΣ Ε', ΟΒ'. 47 

Αθηναίων, οσω μείζον το στράτΐνμα €Ϊχον. δεισ"ας3 
δέΆγΐ5 μη σφων /ακΧωθ-ί] το αωι•νμον, και νόμισα^ 
άγαν ττερίίχΐ,ιν τον5 Μαντίνεα9, τοΪ5 μεν ^κφίταίζ 
και Βρασιδειοΐ5 Ισ^^μηνεν εττε^αγαγοντας α— ο σφων 
ίίισώσαι τοις ]Μαΐ'τα•€ί?σιν, €5 δε το διάκενον τοντο 
τταρηγγζΧλεν ά~6 τον Β^έιοΰ κερως Βνο \ό)(ονζ των 
ΤΓολζμάρχων 'Ι— ττοιοΐδα και Άριστοκλει ίχονσι τταρ- 
ελ^ειν και ίσβαΧόι-τα^ ττληρωσαι, νομίζων τω θ 
ίαντων δείιω ετι — εριονσιαν ίσεσθαι και το κατά τον5 
Μαιτιιεας β^βαιότίρον τετάίεσ^αι. ένΐ'ίβη οΐνΊ'. 
αντω, ατε Ιν αντη ττ] ίφόοω και ε^ ολίγου τταραγγει- 
λαντι, τον τε Άριστοκλε'α και τον 'Ιττττονοΐδαν μή 
θΐλησαι τταρελ^εΐν, αλλά και δια τοντο το αΐτίαμα 
νστίρον φεν-/€ΐν εκ ^—άρτης, 8ό$αιτα<; μαΧακισθη- 
ναι, και τον9 ττοΧεμίονζ φθάσαι τ^ 'ϊτ'ροσμίξα, και 
κελη'σαντο9 αντου ε'-ι τους ^κφΐ'τας, ώ? ου τταρηλθον 
οί λό_;^οι, τταλιν αν σφίσι ττροσμίζαι μη Βννηθηναι. 
ετι ρ.7;δέ τοντονζ ξ-υγκλ^σ-αι. άλλα /χάλιστα δ/^ κατά 2 
— άι τα ττ] ερ— ειρι'α Λακεδαι/Αονιοι ελασσω^έντες τότε 
τί} άιδρια έδειξαν οΰ;^ -^σσον ^εριγεΐΌρ.ενοί. εττειδϊ; 
γαρ εν ^ερσιν εγιγι-οντο τοις εναιτίοι?, το /χέν των 
!Μαιτιιεων δείιδν τρε'ττει αυτών τους ^κιρίταζ καΐ 
τονς Βρασιδει'ους, και εσ— εσόντες οΐ Μαντιντ75 και οί 
ξίμμαγοι αντων και των Άργειων οί ;!^ιλιοι λογάδες 
κατά το διάκενον και ον ζνγκλησθεν τους Λακεδαι- 
μονίονζ Βιίφθαρον και κι,•κλωσά/χ.ενοι έτρεψαν καΐ 
είεωσαν ες τάς ό.μάέαζ καΐ των ττρεσβντερων των, 
ε— ιτεταγ/ιειων άττεκτεινάν τινας. και ταντη μεν ησ- 3 
σώιτο οί Λακεδαι,αόνιοι• τω δ' άλλω στρατοττε'δω, 
και μάλιστα τω ρεσω, ^ττερ 6 /?ασιλευς Άγις ^ και 
ττερι αντον οι τριακόσια ι— —ης καλούμενοι, ττροσττε- 
σοντες των τε Αργειων τοις ττρεσ^υτεροις και ττέντε 
λοχοις ωνομασμενοΐζ και ΚλεωναίΌις και Όρνεάταις 
και Ά^ΐ77αιων τοις —α.ρατε~α•γμενοί<; ετρεχί/αν ουδέ ες 
χεΐραζ τονς — ολλους υ— ορ,ειναντας, άλλ' ως ε'ττί^εσαν 
οί Λακεδαιρ-όνιοι, ευ^υς ενδόντας και εστίν ους και 48 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

καταττατηθένταζ του μη φΟηναι την Ιγκατάληψιν. 

73 ως δε ταΰτη £νεδεδωκ€^ το των Άργειων και $νμμά- 
χων στράτΐνμα, τταρζρρη^ννντο η8η αμα και έψ' 
ΐκάτερα, και άμα το δε^-ιον των Λακεδαι/χονιων και 
Τεγεατώι/ εκυκλουτο τω ττεριεχοντί σφων τονς Αθή- 
ναιον; και άμφοτίρωθεν αυτούς κίν^ννοζ ττεριειστη- 

2 κει, τη μεν κνκΧονμίνονζ τη δε η^η ησσημενονζ. και 
μάλιστ' άν του στρατεί ματο<; εταλαιττωρησαν, εΐ μη 
οί ίτητηζ τταρόντες αΰτοΓς ωφέλιμοι ήσαν. και ξννεβη 
τον Άγιν, ώς ησθετο το εΰωνυ/χον σφών -ττονοΰν Τί' 
κατά τους Μαντινέας και των Άργειων τους χίλιους, 
■παραγ-γεΐλαι τταντι τω στρατενματι ^ωρησαι εττι το 

3 νικωμενον. και -γενομένου τούτου οί μεν Ά^ί^ναιοι 
εν τούτω, ώς τταρηλθε και εξεκλινεν άπο σφων το 
στράτευμα, καθ" ησυγίαν εσωθησαν και των 'Αργείων 

4 /Λετ αυτών το ησσηθέν οί δε Μαντιντ^ς και οί ^υ/χ- 
μαγρι και τών 'Αργείων οί λογάδες ονκέτι -προς το 
εγκεΐσθαι τοΓς εναντιοις τι}ν γνωμην είγρν, αλλ όρών- 
τες τους τε σφετερους νενικημενουζ και τους Λακε- 

5 δαι/Λονιους επιφερομενονς ες φυγην ετράττοντο. και 
τών /Λεν Μαντινεων και ττλείους Βιεφθόρησαν, των δε 
Αργειων λογαδων το ττολύ εσο'ίθη. η μεντοι φνγη 
και άτΓοχωρησις ου βίαιοζ ουδέ μακρά ην οί γαρ 
Λακεδαι/χόνιοι μέχρι μεν του τρεψαι )(ρονίονζ τάς 
/Λάτρας και ^ε/3αιους τώ μενειν ποιούνται, τρει/^αντες 
δε βραχείας και ουκ εττι ττολυ τάς διώκεις. 

74 Και τ; /χέν )αάχΐ7 τοιαυτί^ και οτι εγγύτατα τούτων 
εγε'νετο, πλείστου δε χρόνου μεγίστη [δ)}] τών Έλλτ;- 
νικών και υτΓο ά^ιολογωτάτων ττόλεων ςυνελ^οΰσα. 
οί δε Λακεδαι/Λονιοι ττροθεμενοι των ττολεμίων νεκρών 
τά οττλα τροτταΓον ευ^υς Γστασαν και τους νεκρούς 
εσκύλενον και τους αυτών άνειλοντο και. άπηγαγον 
ες Τεγεαν, ουπερ ετάφησαν, και τους τών ττολεμίων 

2 ΰ/Γοσττόνδους άττε'δοσαν. άττεθανον δε 'Αργείων μεν 
και Όρνεατών και Κλεωναίων επτακόσιοι, Μαντινε'ων 
δε διακόσιοι, και Αθηναίων $υν Λιγιντ^ταις διακόσιοι ΣϊΓΓΡΑΦΗΖ Ε', ΟΕ'. 49 

και οί στρατΎ]•γοΙ άμφότΐροί. Λακεδαιμονίων δε οι 
/ιέν ζνμμα^οι ουκ εταλαιχωρησαν ώστε και α^ιόλογον 
τι ατΓογενεσ^αι• αυτών δε ^^αλεττον μίν ην την αΧη- 
θ^ιαν τζιθίσθαι, ελεγοντο δε ττερι τριακοσίονς άττο- 
θαν€ίν. 

Τη^ δε μάχηζ μ€\λονσης Ισ^σθαι και Πλειστοά- 75 
ναξ ό €τ€ρος ^ασιλευ^ ε^ων τον5 τε νρζσβντερονζ 
και νεωτίρονς Ιβοηθησεν, και μίχρι /χεν Τεγε'αζ αφι- 
κετο, ττνθόμ^νος δε την νίκην άττΐχωρησίν. και τους 
ατΓο Κορίνθου και ε|ω Ίσθμον ξνμμάχονς ά—ίστραΐ/αν 
ΤΓΐμψαντες οί Λακεδαι/ζόνιοι, και αντοι αναχώρησαν- 2 
τε5 και τον5 ζνμμάχονς άφεντΐζ, Κοίρνεια γαρ αν- 
τοΐς ετν^η^ανον οντά, τι^ν Ιορτην ηγον. και την νττο 
των Ελλτ^νων τότε ίτηφερομενην αΐτίαν ες τε μαλα- 
κίαν δια την εν τη νήσω ζνμφοράν και ε5 την αλλην 
α^οιλι'αν τε και βραΒντητα ενι έργω τοντω αττελυ- 
σαντο, τνχη μίν, ώ$ εδόκονν, κακιζο/λενοι, γνώμη δε 
οί αυτοί ετι οντες. 

Τ^ δε τΓροτερα ημ^ρα ξχπ^έβη τη<! μάχη<! ταντη<; 3 
και τον5 Έ— ιδαυριουζ τταν^ημά ΙσβαΧίίν εξ την Άρ- 
γειαν ώ; Ιρημον ονσαν και τους ΰττολοιττους φύλακας 
των Άργειών ε^ελ^ο'ντων διαφ^εΐραι ττολλους. και \ 
Ηλείων τρισχιλίων όττλιτών βοηθησάντων ^Μαντι- 
νενσιν νστ€ρον τ^ς /^αχη? καΐ ^Αθηναίων χιλίων ~ρ6ζ 
τοις ττροτεροις, εστρατευσαν άιταντες οί ζνμμαχοι 
ούτοι εϋ^υς εττι Έττιδαυρον, εως οί Λακεδαι/χόνιοι 
Καρνεια τ/γον, και διελο/χενοι την ττόλιν ττεριετεί^^ι- 
^ον. και οί μ(ν άλλοι ε^ετταυσαντο, * Αθηναίοι δε, 5 
ωσττερ ττροσίτάχθησαν, την άκρον το ΉραΓον ευ^υς 
εςειργάσαντο. και εν τούτω ^-γκαταλιττόντες άτταν- 
τες τω τει^ισ/ζατι φρονράν αναχώρησαν κατά ττόλεις 
Ικαστοι. και το βέρος ετελευτα. 

Του δ εττιγιγνορ-ενου ;!^ειρ,ώνος άρχομίνον εΰ^υς οί 70 
Λακεδαι/χο'νιοι, ε-ειδτ/ τα Καρνεια ΐ7γαγον, ε^εστρά- 
τενσαν, και αφικόμενοι ες Τεγεαν λόγους τρονττζμπον 
ες το ' Αργός ξνμβατηρίον<;. ήσαν δε αΰτοΐς ττρόταρόν 50 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

Τ€ ανΒρεζ ΙτητηΖίίοι καΧ βονλόμζνοι τον Βημον τον 
(.ν "Αργεί καταλνσαι, και Ιττ^ίΒη η μάχη Ιγ^γίνητο, 
ϊΓολλω μάλλον εδΰναντο ττει^ειν τυνς ττολλονς ε5 την 

2 ομολογίαν. έβονλοντο δε ττρώτον σττονδάί ττοιη- 
σαντε9 ττρος τοτ;5 Λακεδαι^αονιουζ, αυ^ις ύστερον και 
ζνμμαχίαν, και ούτως ^7^»; τω δήμω Ιτητίθεσθαι. και 
άψικνειται ττρό^ενος ο*ν Άργειων Λί;^α5 ό Άρκΐσι- 
λάον -παρά των Λακεδαιρ,ονιων δυο λόγω φίρων εξ 
το "Αργός, τον ρ.έν κα6' ο τι ει βονλονταί ττολΐμεΐν, 

3 τον δ' ω5 €1 €ΐρηνην αγειν. και γενομένης ττολλης 
άντίλογίας, ετυ)(€ γαρ και ό ΆλκίβιάΒης τταρων, οί 
άνδρες οί τοις Λακεδαιρ,ονιΌις ταράσσοντες, η8η και 
€Κ του φανερού τολ/χώντες, έπεισαν τους Αργείονς 
προσΒεζασθαι τον ξνμβατηρίον λόγον. εστί δε 
οδε. 

77 " Καττάδε δοκεΐ τα εκκλησία των Λακεδαιρ,ονιων 
^ψβαλεσθαι ττοττως Άργείως, αττοδιδόντας τώς τταΐ- 
8ας τοις Όρχομενίοις και τώς άνδρας τοις Μαιναλιοις, 
και τώς άνδρας τώς εν Μαντινεία τοΓς ΑακεΒαιμο- 
νιΌις άτΓοδιδόντας, και εζ Έττιδαΰρω εκβωντας και το 

2 τεΓ;^ος άναιρουντας. αί δε κα μη εικωντι τοι Αθη- 
ναίοι εζ ΈτΓίδαυρω, -πολεμίους εΐμεν τοις Άργείοίς 
και τοις Λακεδαι/χονιοις και τοις των Λακεδαι/λονιων 
ξυμμάχοίς και τοις των Άργειων ^μμάχοίς. και αι 
τίνα τοι Λακεδαιρ,όνιοι τταΐδα εχωντι, άττοδόρ,εν ταις 
ΤΓολιεσι ττάσαις. ττερί, δε τω σιώ συρ,ατος εΤ/χεν λι^ν 

3 τοις ΈτΓίδαυριοις ορκον, 86μεν δε αντοΰς όρ,όσαι, τας 
δε ττόλιας τας εν Πελοττοννασω, και μικράς και μεγά- 
λας, αυτόνομους εΐμεν ττασας καττά ττάτρια. αι δε 
κα των εκτδς Πελοποννάσου τις εττι τάν Πελοττόν- 
νασον γαν "η εττι κακω, άλεξέμεναι άμόθι βουλευ- 
σαμενους, οττα κα δικαιότατα δοκ^ τοις Πελοττοννα- 

4 σίοις. όσοι δ' εκτός Πελοττοννασω των Λακεδαιρ,ονιων 
ξΰμμαχοί εντι, εν τω αυτω εσσουνται εν τωπερ και τοι 
των Λακεδαιρ,ονιων και τοι των Άργειων ζνμμαχοί 
εντι, τάν αΰτίύν έχοντες, εττώείζαντας δε τοις ξυμ- ΖΪΓΓΡΑΦΗ3 Ε', ΟΗ". 51 

μάχοις ζνμβαΧίσβαι^ αϊ κα αντοΓς Βοκ^. αϊ δε τι 
8οκϊ} τοΐζ ξνμμάχοις, οικαδ' άττ ιάλλτ/ν." 

Τοντον μίν τον λόγον — ροσεδί^αντο ιτρώτον οί 78 
Άργεΐοι, και των Λακεδαι,αονίων το στράτευμα άνε- 
;(ώρ-ί;σεν εκ της Τεγε'ας εττ' οίκου- /ιετα δε το€το ε— ι- 
μι$ία<; ονσης ηΒη τταρ' άλλτ^λονς, οι; ττολλω χστΐρον 
ετΓραζαν αν6ΐ5 οί αυτοί ανδρε; ώστε την Μαντινεων 
και την Αθηναίων και Ηλείων ζνμμαγίαν άφάτα^ 
*Αρ^/€ίον<; στΓονΒάς και έν;ιμα^ίαν ττοίησασθαι ιτροζ 
Λακεδαι/χονίοι-ζ. και εγ£^ο^το αΐδε. 

" Καττϋίδε εδο^ε τοις Λακεδαι/χονίοις και 'Αργειοις 79 
στΓονδας και ζυμμαγίαν ει/χεν ττενττ^κοντα εττ;, ε— ι 
τοις ΐσοΐ9 και όμοίοις, Βίκας δίδοντας καττα ίτάτρια• 
ται δε άλλαι χόλιες ταί εν Πελο— οιτάσω κοινανεόν- 
των ταν σττονδαν και ταν ζνμμα^ίαν αντόνομοί καΧ 
αντοττόλιες, ταν αντών ε^^οντες, καττα ίτάτρια δίκας 
δίδοντες τας Γσας και όμοιας, όσοι δε ε^ω Πελοττον- 3 
νασω Λοκεδαι/χονίοις ξτίμμαγρί εντι εν τοις αυτοΓς 
εσσουνται τοΓσ— ερ και τοι Λακεδαι/ιόνιοι• καιτοιτώΐ' 
'Αργείων ^-/χ/χα^^οι εν τω αντω εσσοννται τωττερ καΐ 
τοι ^Αργζίοι, ταν αυτών ε;^οντες. αι δε' ττοι στρατιάς 
δε'ι^ κοινας, βονΧενεσθαι Λακεδαι/χονίως και Άργειως 
όττα κα δικαιότατα κρίναντας τοις ζνμμάχοις. αϊ δε 3 
τινι ταν τΓολίων τ) άμφίλογα^ η ταν εντδς ^ ταν εκτδς 
ΠελοτΓοννάσον, αίτε ττερι όρων α?τε ττερι άλλου τινός, 
8ιακρίθημ€ν. αϊ δε τις των ξυμμάχων ττόλις ιτόλει 
ερίζοι, ες ττόλιν ελθειν αν τίνα ισαν άμφοΐν ταΓς 
ίτολίεσι δοκείοι. τοις δε εταις καττα ίτάτρια δικά- 
ζεσθαιΓ 

Αί /Λεν στΓονδαι και ι; ξνμμαχία αντη ΐγεγένητο' 80 
και οίΓοσα £ΐλλΐ7λων ττοΧεμω η εί τι άλλο εΓ;^ον, διε- 
λνσαντο. κοιν^ δε η8η τα ττρά-γματα τι^ε/χενοι ει/07- 
φισαντο κηρνκα και ττρεσ^είαν τταρ' ^Αθηναίων μη 
ττροσδεχεσ-θαι, ην μη εκ Πελσττοννι/σου είίωσι. τά 
τείχΐ7 ε'κλιττόντες, και /ιι} ξνμβαίνειν τω /χτ^δέ ττολε- 
/ιεΐν αλλ* ^ ά/ια. και τά τε άλλα θνμω ίφερον και 8 52 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

Ις τα €7Γΐ ®ράκη<; ■χωρία και ο'ϊ ΤΙΐρ^ίκκαν ίττεμψαν 
αμφότεροι ττρεσβίίς, και άνεττεισαν Ιΐ€|θδικ;<αν $νν- 
ομόσαι σφίσιν. ον μ.ίντοι ΐ,νθνζ γε άττίστη των 
Αθηναίων, αλλά διενοεΓτο, οτι και τουί Άργΐίονζ 
ίωρα' ην δέ και αντος το άρ;(αΓον ε^ "Αργούς, και 
τοις Χαλκιδεΰσι τους τε τταλαιους ορκον; ανενείό- 
3 σαντο και άλλους ωμοσαν. ίπΐμψαν δε και τταρά 
τους Αθηναίους οι Άργειοι ττρέσβίΐζ, το ε^ Έττι- 
δαυρου τεΓ;;(05 κελευοντες εκλιττειν. οι δ' ορωντίς 
ολίγοι -προ•; χλει'ους οντες τους ξνμφΰλακας ίττεμψαν 
Αημοσθΐνην τους σφετερονς έξάξοντα. ό δε άφικό- 
μίνοζ και αγώνα τίνα ττρόφασιν γνμνικον (.ζω τον 
φρονρίον ΤΓΟίησας, ως ΙζηΧθε το άλλο φρονρικόν, 
άτΓίκλησε τάς ττυλας• και νστίρον Έττιδαυριοις άνα- 
νεωσά/Αενοι τάς σπονδάς αΰτοι οί Ά^ϊ;ναΓοι άττε'δοσαν 

81 το τείχισμα, μετά δε τϊ/ν των Άργείων άττόστασιν 
εκ τ:^ς ζνμμαγία<; και οί Μαντιν^ς, το /λέν πρώτον 
άντε;(οντες, επειτ' ου δυνάμενοι άνευ των Άργείων, 
Συνέβησαν και αυτοί τοις Λακεδαιρ,ονίοις και τι^ϊ' 

2 αρχήν άφεΐσαν των ττόΧεων. και Λακεδαι/χ,ονιοι και 
ΆργεΓοι, χίλιοι εκάτεροι, ξνστρατενσαντεζ, τά τ εν 
2ικυώνι ες ολίγους μάλλον κατέστησαν αΰτοι οί 
Λακεδαι/Λονιοι ελθόντες και /χετ' εκείνα ζυναμφότεροι 
•η8η και τον εν "Αργεί Βημον κατελνσαν, και ολιγαρ- 
χία εττιτηΖεία τοις Λακεδαι/χονιοις κατέστη, και ττρος 
εαρ ι^δτ^ ταύτα -ί^ν του χειμώνα λήγοντος, και τέταρ- 
τον και, δε'κατον έτος τώ ττοΧεμω ετελευτα. 

82 Του δ' ετηγιγνομίνον θέρους Αιης τε οι εν'Άθω 
άττεστησαν Αθηναίων ττρος Χαλκιδε'ας, και Λακεδαι- ■ 
μόνιοι τά εν Αχαία ουκ εττιτηΒείως ττρότερον έχοντα 
καθίσταντο. και Άργείων 6 Εημος κατ ολίγον Συνι- 
στάμενος τε και άνα^αρσ>;σας εττεθεντο τοις ολίγοις, 
τηρησαντες αυτάς τάς γυ/Ανοτταιδιας των Αακε8αιμο- 

2 νί^ων και μάχης γενομένης εν τη ττόλει εττεκράτησεν 
ό Βημος, και τους μεν άττεκτεινε τους Βε εζηλασεν. 
οί δε Λακεδαι/Αονιοι, έ'ως μεν αυτούς μετεττέμποντο 2ΪΓΓΡΑΦΗ2 Ε', ΠΓ. 53 

οΐ φίλοι, ονκ ηλθον ίκ ττλβιονοϊ, άναβαλόμενοι δέ 
τάν γυμνοτταώίας έβοηθονν. και εν Τεγεα ττνθόμ,ε- 3 
νοι ΟΤΙ ν^νίκηνται οι ολίγοι, ττροελθζίν μίν ονκίτι 
ηθέλησαν δεο/^ενων τώι/ Βιαττεφειτγότων, άναχωρψ 
σαντεζ δε εττ' οίκου τάς γυμνοτταιΖία-ί ηγον. και νσ- 
τερον ελ^όντων ττρίσβααν άττο τε των εν τ^ τΐΌλεί 
[αγγέλων] και των ε^ω Άργειων, τταροντων τε των 
ζυμμά^ων και ρηθεντων ττολλων αφ ίκατίρων, έγνω- 
σαν μεν αδικειν τους εν τη ττόλει και εδο^εν αυτοΐ? 
στρατευειν ε5 "Αρ-γοζ, διατρι/3αι δε και ρ,ελλτ^σεΐδ 
εγίγνοντο. ό δε Βημοζ των Αργειων εν τούτω, φο- 4 
βονμενος τους Λακεδαι/Λονιους και τ?;ν των Ά^ϊ^ναιων 
ζυμμα^ίαν ττάλιν ττροσαγο/χενόί τε και νομίζων μΐ- 
■γιστον *[αν] σφαζ ωφΐλησειν, τειχι^ει μακρά τείχη 
ές θάλασσαν, οττως, ην τηζ γης ειργωνται, τ; κατά 
θάλασσαν σφάζ μετά των Αθηναίων ετταγίιτγη των 
ετΓίτηΒείων ωφελη. ^υν^ίδεσαν δε τον τειχισμον και 
των εν ΠελοτΓονντ^σω τινές ττόλεων. και οί ρ.έν *Αρ- 
γεΐοι ττανΒημεί, και αΰτοι και γυναίκες και οικε'ται, 
ετείχιζον και εκ των Άθηνων αυτοΓς ηλθον τε'κτονες 
και λιθονργοί. και το θέρος ετελεντα. 

Του δ' ετΓίγιγνομενον χειμώνος ΑακεΒαιμόνιοι, ως 83 
ησθοντο τειχιζόντων, εστροίτευσαν ες το "Αργός αυ- 
τοί τε και οΐ ξνμμαχοι ττλην Κορινθίων νττηρχε δε 
τι αΰτοΓς και ""[εκ τοΰ "Αργούς] αντόθεν νρασσόμε- 
νον. ηγε δε ττ^ν στρατιάν Άγις 6 ΆρχιΒάμον, Λα- 
κεδαιρ,ονιων βασιλεύς, καΐ τα μεν εκ της ττόλεως 2 
δοκουντα ιτρονττάργειν ον ττρονχωρησεν ετι• τα δε 
οίκοδορ,ουρ,ενα τει;^»; ελόντες και καταβαλσντες και 
Υσιάς χωρίον της Άργειας λα^όντες και τους ελευ- 
θέρους ατταντας ους ελαβον άττοκτείναντες άνεχώρη- 
σαν και διελυθτ^σαν κατά ττόλεις. εστράτενσαν 8ε 3 
ρ,ετα τοΰτο και ΆργεΓοι ες ττ7ν Φλιασιαν και 8ηώ- 
σαντες αττηλθον, οτι σφων τους ψυγάδας ΰττεδε^οντο• 
οί γαρ ΤΓολλοι αυτών ενταύθα κατωκηντο. κατεκλη- 4 
σαν δε του αυτού χειμωνος και Μακεδόνας Αθηναίοι, 
1 II. — ό 54 ΘΟΤΕΤΛΙΔΟΤ 

Περδι'/ίκα ^^ηκαλονντ€ζ την τ€ ττρος Άργίίον; και 
Αακζζαιμονίονς γενομίνην ξννωμοσίαν και οτι τταρα- 
σκενασαμίνων αύτων στρατιάν αγ€ΐν «πι ΧαλκιδΙαϊ 
τουδ €7Γΐ ®ρακηζ και Αμφίττολιν, Νικι'ου του Νικι^- 
ράτον στρατηγονντοζ, ίψενστο την ξυμμαχ^ίαν και ι; 
στρατιά /Λαλιστα διελΰ^τ; Ικΐ^ίνον άπάραντοζ• -πολέ- 
μως ουν ην. και ό χΐίμων ετελευτα ουτο5 και 
•πΐμπτον και δεκατον έτος τω ττολεμω ετελευτα. 

84 Του δ' εττιγιγνο/χει/ου θψονς Αλκιβιάδης τε ττλευ- 
σας ε$ Αργός ναυσϊι/ εικοσιν Άργίίων τονς δοκουν- 
τα5 ετι νττότΓΤους εΤι/αι και τά Λακεδαι/λονιων φρονίίν 
έλαβε, τριακόσιους άνδρας, και κατΙΘεντο αυτούς 

2 Αθηναίοι ες τας εγγύς νν^σους ών •7Ρχον• και επι 
Μτ^λον ττ^ΐ' νησον Αθηναίοι εστράτενσαν ναυσιι/ εαυ- 
τών ρ,έν τριάκοντα, Χιαις δε ε^, Λεσ^ι'αιν δε δυοΓν, 
και όττλιταις εαυτών ρ.έν διακοσιΌις και ^(ίλιοις και 
το^ότοΐς τριακοσιοις και ίττττοτοΙ^όταις είκοσι, τών δε 
ξνμμάχων και ν)7σιωτών όττλιταις /μάλιστα ττεντακο- 

3 σιοις και χιλίοις, οί δε Μϊ/λιοι Λακεδαιρ,ονιων /Λεν 
είσιν άποικοι, των δ Αθηναίων ουκ τ/^ελον ύττακούειν, 
ώ'σττερ οί άλλοι ντ^σιώται, άλλα το /ιέν ττρόΐτον ουδέ- 
τερων οντες Τ7σύ;^αζον, εττειτα, ως αυτούς ηνάγκαζον 
οί Ά^ί^ναΓο* δτ^οΰντες ττ^ν γ^ν, ες ττόλεμον φανερον 

4 κατέστησαν. στρατοττεΒενσάμενοι ουν ες ττ/ν γ:^" 
αυτών τ^ τταρασκευτ) ταυτ>7 οί στρατηγοί, Κ,λεομηΒης 
τε 6 Αυκομη^ονζ και Τισι'ας ό Τισιμάχ^ον, ττρΧν άδι- 
κεΐν τι τ^ς γ^ς, λογον<; πρώτον ττοιησομενονς εττεμ- 
ψαν -πρέσβεις, ους οί Μτ^'λιοι ττρος μεν το πλήθος 
ουκ ηγαγον, εν δε ταις αρχαΐς και τοις ολίγοις λέγειν 

85 εκελευον περί ων ηκονσιν. οί δε τών Αθηναίων 
πρέσβεις ελεγον τοιαδε• " επεώη οΰ ττρος το πλήθος 
οί λόγοι γίγνονται, οττως δτ} μη ζννε^εΐ ρησει οί ττολ- 
λοι επαγωγά και ανέλεγκτα εσάπαζ άκονσαντες ημών 
απατηθωσιν, γιγνωσκομεν •γαρ οτι τούτο φρονεί νμών 
η ες τους ολίγους άγωγη, νμε2ς οί καθήμενοι ετι ασ- 

2 φαλεστερον ποιήσατε, καβ' έ'καστον γαρ και μηΒ' ΣΤΓΓΡΑΦΗ2 Ε', Πζ-, 55 

ι'/Λ,εΓϊ ενί λόγω, άλλα ντροζ το μη Βοκονν εττιτηοΕίως 
λέγίσθαι ενθνς ντΓθλαμ.βάνοντ€ζ κρίν€Τ€. και ττρω- 
τον, ει αρίσκίΐ ώζ λε'γο/Αεν εΐττατε." οι δε των Μι^ 86 
λίων ^ι'νεδροι άττεκρίναντο' "η /χέν εττιεικεια τον 
διθασκειν κα^' ?7°^'Χ'"*' αλλτ;λοι,'5 οΰ ι/^εγετα:, τα δε 
του ΤΓολεμον -τταρόντα ηΒη και ου μέλλοντα δια- 
φέροντα αΰτου φαίνεται, ορωμεν γαρ αντον^ τε 
κριτάζ ηκοντας νμαζ των λεγθησομενων, και την τε- 
ληπ->7ν εξ αντοΰ κατά το είκόζ περιγενομενοις μεν τω 
8ικαίω, και δι' αυτό μη ενδοΰσι, ττόλεμον ημΖν φίρον- 
σαν, ττεισθεΖσι δε δουλειαν." 

ΑΘ. " Ει μεν τοίννν νττονοίαζ των μελλόντων 87 
λογιοι'/ιενοι η άλλο τι ^ΐ-τ^κετε η εκ των τταροντων 
και ων όρατε ττερί σωτηρίας βονλενσοντες τ^ ττόλει, 
ττανοίμεθ' αν ει δ' εττι τοΐτο, λεγοι/χεν αν." 

ΜΗΛ. " Είκ05 μεν και ξνγγνώμη εν τω τοιωδί 88 
κα^€στωτα5 εττΙ ττολλά και λεγονταξ και δοκονντας 
τρεττεσθαί' η μεντοι ^νοδθ5 και ττερι σωτηρίας η^ε 
Ίτάρεστι, και 6 λόγο5 ω ττροκαλεΓσ^ε τρόττω, εΐ δοκεΖ, 
γι-γνεσθω." 

ΑΘ. "Ήμεΐς τοάτν ούτε αυτοί μετ ονομάτων 89 
κάλων, ως ή 8ικαίως τον Μ^δον καταλνσαντες αρχο- 
μεν, η αδικούμενοι ννν επεξερχόμεθα, λόγων μήκος 
άτΓίστον τταρεξομεν, ονθ" νμας α^ιου/αεν η οτι Αακε- 
Βαιμονίων αττοικοι όντες ου ^ννεστρατευσατε η ως 
ημάς ουδέν 7^δικί;κατε λέγοντας οΓεσ^αι ττεισειν, τά 2 
δυτατά δ' ε^ ων εκάτεροι αληθώς φρονονμεν δια- 
Ίτράσσεσθαι, εττισταμενονς ττρος εΐΒότας, οτι δίκαια 
μεν εν τω άνθρωττείω λόγω α— 6 της ίσης ανάγκης 
κρίνεται, δυνατά δε οί -προύχοντες — ράσσουσι ^^αι οί 
ασ"^ενεΓ5 ζνγχωρονσιν." 

ΜΗΛ. " Ήμεΐς μεν 8η νομίζομεν γε γρησιμον — 90 
ανάγκη γάρ, εττειδ»; νμεΐς οΰτω τταρά το δίκαιον το ξνμ- 
φερον λέγειν νττεθεσθε — μη καταλυειν νρ.ας το κοινόν 
αγαθόν, αλλά τω άει εν κινδυνω γιγνομενω είναι τά 
ΐΐκότα δίκαια, και τι και εντός του άκριβονς ττείσαντά 56 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΪ 

τίνα ωφΐληθηναι. και ττρος νμών ονχ ησσον τούτο, 
οσω και «ττι μζ-γίσττ) τιμωρία σφαλεντεζ αν Τ0Γ9 άλ- 
λοις τταράδειγ/Αα γίνοισθε." ^\ 

91 ΑΘ. " Ήμΐΐ<; δέ της ημ€Τΐρας άρχης, ην και ,'κ 'ι; 
ΊτανθΎ], ουκ αθνμονμΐ,ν την τελευττ^ν ου γαρ οί ^Ρ\^^ ''^ 
χοντες άλλων, ώσπερ και Λακεδαι/χόνιοι, ούτοι δεινοί ^^ 
Τ0Γ5 νικηθάσιν εστί δε ου ττρος Λακεδαιρ,ονιους 

ημίν υ άγων άλλ' ην οί νπηκοοί ττου των άρξάντων 
2 αυτοί ΙτνίθΙμΐνοι κρατησωσιν. καΧ ιτζρΧ μ\ν τούτου 
ημΙν αφΐίσθω κινδυνευεσ^αι• ως δε εττ' ωφελία τε 
ττάρεσ/Λεν ττ7? ημετέρας άρχης καΐ ε'ττι σωτηρία νυν 
τους λόγου; ερονμεν της υμετέρας ττόλεως, ταντα 8η- 
λωσομεν, βονλόμενοι άττόνως μεν νμών αρξοχ, γρη- 
σίμως δ' υ/χας άμφοτεροις σωθηναί." 

92 ΜΗΛ. " Και ττώς χρησίμον αν ζνμβαίη ημίν 
δουλευσαι, ωσττερ και ΰ/χΐν αρζαι•" 

93 ΑΘ. " "Οτι ΰρ,Γν ρ,έν ττρδ του τα δεινότατα τταθείν 
νπακονσαι αν γε'νοιτο, ημείς δε μη Βιαφθείραντες 
νμας κερΖαίνοιμεν αν" 

94 ΜΗΑ. ""Ωστε δε ησνχίαν αγοντας ημάς φίλους 
μεν είναι αντί ττοΧεμίων, ζυμμάχους δε μηΒετερων, 
ουκ αν 8εξαισθε ;" 

95 ΑΘ. . " Ου γαρ τοσούτον ημάς βλάτττει η έχθρα 
νμών όσον η φιΧία μεν ασθενείας, το δε μίσος δυνά- 
μεως τταράδειγρ,α τοΙς άρχομενοις ΒηΧοΰμενον," 

96 ΜΗΛ. " ^κοτΓονσι δ' νρ,ών ούτως οί υττηκοου το 
εικός, ώστε τους τε μη ττροσηκοντας, και όσοι άποικοι 
οντες οί •7Γθλλοι και άποστα'ντες τινές κεχείρωνται, ες 
το αυτό τι^ε'ασιν ;" 

07 ΑΘ. "Δικαιω/Αατι γαρ ουδέτερους ελλειττεινί^γουν- 
I ται, κατά δυναρ,ιν δε τους μεν ττεριγίγνεσθαι, ημάς 
Βε φόβω ουκ επιεναι• ώστε ε^ω και του ττλεόνων 
άρζαι και το ασφαλές ϊ^ρ,Γν διά το καταστραφηναι αν 
τναράσχοιτε, άλλως τε και νι^σιώται ναυκρατόρων, και 
ασθενέστεροι έτερων όντες, εί μη ττεριγενοισθε." 

98 ΜΗΛ. "Έν δ' εκεινω ου νομίζετε άσφάΧειαν; ΣΪΓΓΡΑΦΗΣ Ε', Οθ'. 57 

δει γαρ αυ και Ιντανθα, ωσττερ ίμεΐς των δικαι'ωι/ 
λόγων ημάς Ικβίβάσαντες τω νμζτίρω ένμφόρω 
ΰπακοναν ττείθετί, και ημάς το ημΐν χρησίμον διδάσ- 
κονταζ, €1 τυγ;;^ανει και νμΐν το αντο ζνμβαίνον, 
ττειρασθαι ττείθειν. όσοι γαρ ννν μη8ίΤ€ροις ξνμμα- 
χονσιν, ττώς ου ττολεμωσεσθε αντονς, όταν Ις τάδε 
βλζψαντες ψ/ησωνταί ττοτε ν μας και εττι σφάς ηζειν; 
καν τούτω τι άλλο η τουζ μεν υτταρχρντας ττοΧεμίονς 
/Λεγαλννετε, τον5 δε μη^€ μεΧλησοντας γενε'σ^αι 
ακοντας εττάγεσ^ε;" 

ΑΘ. " Ου -γαρ νομίζομεν ημΐν τουτοΐ'9 δεπ^οτε'- 99 
ρον?, όσοι ηττειρωταί ττον ο^'τε? τω ελεν^ε'ρω ττολλί^μ 
τί^ν ^ιαμΙΧΧησιν της ττρος ημάς φνΧακης ττοιησονται, 
άλλα του5 ντ^σιωτας τε ττον αναρκτονς, ωσττερ νμάς, 
και του5 ^δτ^ τΐ79 ^.ρχης τω άναγκαιω ιταροζννομί- 
νονς. οντοί γαρ ττλεΐστ αν τω αλογιστω εττιτρε- 
ι/^αντε5 σφάς τε αυτονΐ και 7^ρ.α5 ε9 ττροντττον κάδυ- 
νον κατασττ^σειαν.' 

ΜΗΛ. "Ή ΤΓου αρα, ει τοσαύτιίν γε τρεις τε 100 
μη ττανθηναι ορχης και οί δουλενοιτες η8η άτταΧΧα- 
γηναι την τταρακινδνΐ'ετ,'σιν ττοιοίνται, ημΐν γε τοις 
ετι ΙΧενθίροις ττοΧΧή κακότης και δείλια μη ττάν ττρο 
τοί; δονλευσαι εττε^ελ^εΐν." 

ΑΘ. " Ονκ, ην γε σωφρόνως βονΧενησθε- ου 101 
γαρ ττερι άνΒραγαθίας ό άγων άττο του ίσου ΰρ,ΐν μη 
αίσχννην οφλεΐν, ττερί δε σωτηρίας μάΧΧον η βονΧη 
ττρος τονς κρείσσονας χολλω μη άνθίστασθαι." 

ΜΗΛ. " Άλλ' ίπιστάμΐθα τά των ττολερων εσ- 102 
τιν οτε κοινοτίρας τάς τυ;^α5 Χαμβανοντα η κατά το 
διαφε'ρον εκατε'ρων ττΧηθος. και ημΐν το ρέν εΤ^αι 
ευ^υς άνε'λιτιστον, ρετά δε του δρωμένου ετι και στη- 
ναι ελπΐ9 ορθώς." 

ΑΘ. " ΈλτΓίς δε, κινδυνω τταραμνθιον ούσα, τους 103 
ρ.εν ατΓΟ ττεριουσιας -χρο^μενονς αντη, καν βΧάψτ], 
ου κασειλεν τοΪ5 δ' ε5 άτταν το υττάρχον άναρριττ- 
τουσι, δαττανοζ γαρ φύσει, άρα τε γιγνώσκεται σφα- 58 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

λίντων και Ιν οτω Ιτι φνλάξζταί τΐ5 αντην γνωρισ- 
2 Οΐΐσαν ουκ Ιλλΐίπει. ο νμ€Ϊ<; άσ^ενεΓί τ€ και έττΐ 
ροττης μιόίζ οντ€5 μη βονλίσθζ τταθάν, μη^\ όμοιω- 
θηναι τοΓ? ττοΧλοί';, οΓς τταρον άνθρωπίίωζ Ιτι σω- 
ςεσ^αι, επειδαν ττιεζο/Λενους αυτούς εττιλιττωσιν αί 
φανίραΐ ελτΓίδες, εττι τάς αφανείς καθίστανται, μαν- 
τικην τε και χρησμούς και οσα τοιαύτα /Αετ' ελτΓίδων 
λυμαίνεται." 

104 ΜΗΛ. "ΧαλετΓοι/ /^έν και ημάς, ευ ιστέ, νο/Αΐ- 
ζομΐν ττρος Βυναμίν τε τ?}ν ΰμΐτίραν και τ^^ν τυ;^»^^» 
ει /Ατ} απο του ίσου εσται, άγωνίζΐσθαί' όμως δε 
ΤΓίστίύομεν τύ} μεν τύχη εκ του θείου μη ελασσώσε- 
σθαι, ΟΤΙ όσιοι ττρδς οΰ δίκαιους ιστάμεθα, της δε 
δυνάμεως τω ελλείττοντι τι^ν Α.ακε8αιμονίων ημΖν 
$υμμαχίαν ττροσεσεσθαι, ανάγκην εχουσαν, και εΐ 
μη του άλλου, τ^ς γε Συγγένειας ένεκα και αίσχυντ) 
βοηθεΖν. και οΰ τταντάττασιν οΰτως άλο'γως Ορασυ- 
νόμεθα." 

105 ΑΘ. "Τ^ς μεν τοίνυν ττρος το ^εΐον ευμενείας 
ουδ' τ^Α'εΓς οΐόμεθα λελείψεσθαι• ουδέν γαρ ε^ω τ77ς 
ανθρωττείας των μεν ες το ^ειον νομίσεως των δ' ες 
σψας αυτούς βουλήσεως Βικαιουμεν η ττράσσομεν. 
•ηγούμεθα γαρ τό τε θείον Βό^η το άνθρωπειόν τε 
σαφώς δια τταντος υττο φύσεως αναγκαίας ου αν 

2 κράτη αρχειν και ημεΐς ούτε θεντες τον νόμον ούτε 
κειμενω ττρωτοι χρησάμενοι, οντά δε τταραλαβόντες 
και εσόμενον ες αει καταλείψοντες χρωμεθα αύτω, 
εΐΒότες και ύμας αν και άλλους εν τύ) αύτη 8υνάμει 
•ημιν γενομένους δρώντας άν αυτό. και ττρδς μεν τό 
θείον ούτως εκ του εικότος οΰ φοβούμεθα ελασσω- 
σεσθαί' της δε ες Λακεδαι/Αονιους δό^τ^ς, ^ν δια το 
αΐσ^όν δτ) βοηθησειν ύμΐν ττιστεύετε αυτούς, μακα- 
ρίσαντες ύμων τό άπειρόκακον ου ζηλούμεν το άφρον. 

3 Λακεδαι/Λονιοι γαρ ττρός σφας μεν αυτούς και τα 
ετΓίχωρια νό/Αΐ/λα -ττλεΐστα άρετΎ] χρωνταΐ' -προς δε 
τους άλλους ττολλά αν τις έχων είττεΐν ως ττροσφέ- 2ΤΓΓΡΑΦΗΣ Ε', ΡΓ'. 59 

ρονται ξννελων μάΧιστ αν δτ^λωσειεν, οτι Ιττιφανί- 
στατα ών ισ/^εν τα μ\ν ηΒία καλά νομίζονσι, τα δε 
ζνμφίροντα δίκαια, καίτοι ον ττρυς της νμ^τίρα^ ννν 
αλόγου σωτηρίας η τοιαντη διάνοια. ' 

ΜΗΛ. " Ή/λεΐζ δε κατ' αΰτο τοίτο ηδη και )Μά- 106 
λίστα τιστευο/χεν τω ξνμφίροντι αίτων, Μι;λιου? 
άτΓοίκονς όντα5 /χϊ) βον\ησ€σθαί ττροδοντας τοΐ^ /χέν 
€υνοΐ5 τών Έλλ-ί;νων άττίστονς καταστηναι, τοΊζ δε 
•πολε/Αΐοΐ5 ωφελί/Αους." 

ΑΘ. " Ονκουν οιεσ^ε το ζνμφίρον μ^ν /χετ' άσφα- 1 07 
λείας είναι, τδ δε δίκαιον και καλδν /χετά κίνδυνου 
ορασθαι• ο ΑακΐΒαιμόνιοι ηκιστα ως Ι— Ι τδ ττολύ 
τολ/χώσιν." 

ΜΗΛ. "Άλλα και του; κινδύνους τετ^/χών ένεκα 108 
/Ααλλον ηγονμεθ' αν €•γχ€ΐρίσασθαί αυτούς, και )3ε- 
βαίοτ€ρους η ε? άλλους νο/χιειν, οσω ττρδς /χέν τά 
ε/3γα Τ7;5 Πελοττονντ^σου εγγύς κΐ,ίμεθα, της δε γνω- 
/χτ^ς τω ^υγγενεΐ πιστότεροι έτερων εσ/χε'ν." 

ΑΘ. " Τδ δ' Ιχυρόν γε τοις ξυναγωνωυμενοίς ου 109 
το ευνουν των ε— ικαλεσαρ,ενων φαίνεται, άλλ' ^ν των 
έργων τις δυνάμει πολύ ττρονχτ]" ο Λακεδαι/χόνιοι και 
ττλεΓον τι των άλλων σκοττοΰσιν. τ:75 γοΰν οικείας 
■7Γαρασκευ?;ς απιστία και /χετά ξνμμάχων ττολλων τοΓς 
ττελας εττερχονται, ώστε ουκ εΐκδς ες νησόν γε αυτούς 
•ημών ναυκρατορων όντων ττεραιωθηναι." 

ΜΗΑ. " Οί δε και άλλους αν εχοιεν χε'/χι^αι• 110 
πολύ δε τδ Κρτ^τικδν πέλαγος, δι' ου των κρατούντων 
άτΓορωτερος η ληψις η των λαθεΐν βουλομενων ή 
σΐύτηρια. και ει τούδε σφάλλοιντο, τράποιντ' αν και 
ες την -γην νμων και επι τους λοιπούς των ζυμμά)(ων, 
όσους μη Βρασίδας εττηλθεν και ου ττερί της μη 
ττροσηκοΰσης μάλλον η της οικειοτε'ρας ξυμμαχίδος 
τε και γ^ς 6 πο'νος ΰμΐν εσται." 

ΑΘ. " Τούτων μεν και ττεττειραμενοις αν τι γε- 111 
νοιτο και υμΐν, και ούκ άνεπιστημοσιν οτι ούδ' άπο 
/χιας πωποτε πολιορκίας ^Αθηναίοι δι άλλων φόβον 60 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

άττεχωρησαν. Ινθυμονμ.(.θα δέ οτι φηαταντΐζ ττερί 
σωτηρίας βον\ΐ.νσ(.ίν ουδέν εν τοσουτω λόγω ϋρ-η- 
κατε, ω ανθρωττοί αν τηστενσαντες νομίσαιεν σωθη- 

2 σεσ^αι, αλλ* νμων τα μεν ισχυρότατα ελττι^ό/Λενα 
μέλλεται, τα δ' νττάρχ^οντα βραχέα ττρόξ τα ^δτ; άντί- 
τεταγμενα ττεριγίγνεσθαι. ττολλην τε άλογιαν της 
διανοίας παρέχετε, ει μη μεταστησάμ.ενοι ετι ημάς 

3 άλλο τι τώνδε σωφρονεστερον -γνωσεσθε. ου γαρ δτ; 
επί γε την εν τοΐς αισχροΐς και ττροντττοις κινδυνοΐ5 
ττλειστα 8ιαψ9είρονσαν ανθρώπους αίσχννην τρέ- 
ψεσθε. ττολλοΓζ γαρ προορωμενοις ετι, ες οΓα φέ- 
ρονται, το αίσχρον καλονμενον ονόματος ετταγωγου 
δυνάμει επεσπάσατο, ησσηθεΐσι του ρήματος, έργω 
ζνμφοραις άνηκεστοις εκόντας περιπεσείν, και αίσ;;^ΰ- 

4 νην αίσχίω μετ άνοιας η τΰχης προσλαβεΐν. ο 
νμεις, ην ευ βουλευησθε, φυλάξεσθε, και ουκ άπρε- 
πες νομιεΐτε ττόλεώς τε τ;^^ μ^γίο'της τ^σσάσ^αι μέ- 
τρια προκαλούμενης, Συμμάχους -γενέσθαι έχοντας 
την υμετεραν αυτών ΰττοτελεΐς, και δοθείσης αίρεσεως 
πολέμου περί και ασφάλειας, μη τα χειρω φιλονει- 

5 κησαΐ' ως οίτινες τοΙς μεν ΐσοις μη είκουσι, τοΐς δε 
κρείσσοσι καλώς προσφέρονται, προς δε τους ησ- 
σους μέτριοί είσιν, πλεΐστ' άν ορθοϊντο. σκοπείτε 
ουν και μεταστάντων ημών και ενθυμεΐσθε πολλάκις, 
ΟΤΙ περί πατρίδος βουλεΰεσθε, ην, /Αίας ττέρι και ες 
μίαν βονλην, τυχονσάν τε και μη κατορθωσασαν 
*ιστατε." 

112 Και οί ρ-έν ^Αθηναίοι μετεχωρησαν εκ τών λόγων 
οι δε Μ,ηλιοι κατά σφάς αυτούς γενόμενοι, ως εδοέεν 
αυτοΐς παραπλήσια καΐ άντέλεγον, άπεκρίναντο τάδε. 
" οΰτε άλλα δοκεΐ τ;ρ.Γν ΐ) απερ και το πρίοτον, ω 
Αθηναίοι, ουτ εν ολιγω χρονω ττολεως επτακόσια 
ετη ηδη οικουμένης την ελευθερίαν άφαιρησόμεθα, 
2 άλλα τη τε μέχρι τούδε σωζουστ; τΰχη εκ του θείου 
αυτήν και τύ] άπό των ανθρώπων και Αακεδαιμονίων 
τιμωρία πιστεΰοντες πειρασόμεθα σώζεσβαι. προ- ΣΪΓΓΡΑΦΗΣ Ε', ΡΙΓ'. 61" 

καλονμίθα δε νμας φίλοί μεν εΤναι, ττοΧίμιΟί δέ 
μηΟίτίροις, και ίκ. τ^5 γη^ ημών άναχρησαι, σιτονοαζ 
ΤΓοιησαμ€νον<; αϊτιν^ζ δοκονσιν ΙτητηΒαοί είναι άμ- 
φοτίροίζ.^ οί μ€ν Βη Μτ^λιοι τοσαντα αττΐκρί- 113 
ναντο• οί δε Άθηναϊοι διαλυο/χενοι τ^δτ; £*« τά^ν λόγων 
ίφασαν " αλλ' ουν /ιόνοι γε αττο τοντων των ^ου- 
λευ/χάτωΐ', ω? ημΊν δοκεΓ^ε, τά /χεν /χελλοντα των 
ορω/χενων σαφέστερα κρίνετε, τά δε αφανή τω )3οι;- 
λεσ^αι ως γιγνό/Αενα 17817 θεασθε, και Λακεδαι/ιονιΌις 
και τυ;^!^ '^'^' ελττι'σι ττλεΓστον δτ} τταραβεβλημενοι 
και τηστετίσαντες ττλεΐστον και σφαλησεσθε." 

Και οί ^εν Αθηναίων τρεσβεα άνεχωρησαν ες 114 
το στράτευμα- οί δε στρατηγοί αντών, ως ονδέν ντη;- 
κονον οί Μτ/λιοι, ττρδς ττόλε/χον η'^νς ετρά—οντο, και 
διελο/χενοι κατά χολεΐ5 ττεριετείγισαν κνκλω τονζ 
Μι;λιΌν?. και ύστερον φνλακην σφών τε αντών και 
των ζνμμάχων καταλιττόντεζ οί Αθηναίοι και κατά 
γ^ν και κατά θάλασσαν άνεχώρησαν τω πλειονι τοίϊ 
στρατον. οί δε λειΐ70/χενοι παραμενοντε<; εττολιόρ- 
κονν το χωρίον. 

Και ΆργεΓοι κατά τον χρόνον τον αντον εσ-115 
βαΧόντε<ί ες την Φλιασίαν και λοχισ^ε'ντες νττό τε 
Φλιασιων και των σφετερων φν^/άΒων Βιεφθάρησαν 
ως όγδοι^κοντα. και οί εκ τ^ς Πνλου Αθηναίοι Λα- 
κεΒαιμονίων ττολλην λείαν ελαβον και Λακεδαΐ)Μονιοι 
δι' αντο τάς μεν σττονδάς ονδ' ώς αφέντες εττολεμονν 
αντοΐς, εκηρνξαν δε ει τις βονλεται τταρά σφών Άθψ 
ναίους ληίζεσθαι. και Κορίνθιοι εττολεμησαν ίδιων 2 
τινών Βιαφόρων ένεκα τοΓς Ά6ϊ/ναιΌις• οί δ άλλοι 
Πελθ7Γονντ;σιοι ϊ^σνχα^ον. εΤλον δε και οί Μτ^λιοι 
των Αστ/ναιων τοί! ττεριτειχίσματος το κατά την αγο• 
ράν ττροσβαλόντες νυκτός, και άνδρας τε άττε'κτειναν 
και εσενεγκάμενοι σΐτόν τε και οσα ττλεΐστα εδνναντο 
χρήσιμα άναχωρησαντες ησυχαζον και οί Αθηναίοι 
άμεινον την φυλακην το εττειτα τταρεσκευάζοντο. και 
το θέρος ετελευτα. 
1^ ΙΙ-6 62 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΪ ^ ' 

116 Του δ' Ιπι-^νγνομίνον χαμωνοζ Λακεδαι/χόΐ'ίοι 
μίλΧησαντα €5 την Άργείαν στρατενειν, ως αντοΐς 
τα Βίαβατηρια ^[ίερά Ιν τοις όρίοίς] ονκ Ιγίγνετο, 
άνεχωρησαν. και Άρ-γεΐοί δια την εκείνων μελλησιν 
των εν ΤΎ} ττόλίΐ τινάς νττοτοττησαντες τους μεν ζνν- 
2 ελαβον, οί δ' αυτούς και 8ίεφνγον. και οΐ Μι/λιοι 
ΊτερΙ του5 αυτούς χρόνους αυ^ις καθ" ετερόν τι τοΰ 
'περίτειχίσματοζ είλον των Αθηναίων, παρόντων ου 
ΤΓολλώι/ των φυλάκων, και ελθουσης στρατιάς υσ-τε- 
ρον εκ των 'Αθηνίϋν άλλης, ως ταύτα εγίγνετο, ης 
ηρχε Φιλοκράτης 6 έ^ημεου, και κατά κράτος η8η 
ΤΓολιορκοΰμενοι, γενομένης και ττροδοσιας τίνος αφ* 
£αυτών, έ;υνεχωρησαν τοις Ά^τ^ναιοις ωστ εκείνους 
ττερί αυτών βουλεΰσαι. οΐ 8ε άττεκτειναν Μηλίων 
όσους ηβωντας ελαβον, τταΐδας δε και γυναίκας 7/ν- 
δραττόδισαν. το δε χωρίον αυτοί ωκησαν, άττοίκους 
νστερον ττεντακοσίους πεμφαντες. 

Γ'. 

1 Του δ' αΰτου χειμωνος Αθηναίοι εβούΧοντο αυ^ΐδ 
/χει^ονι τταρασκευτ) της μετά Αάχητος και Έΰρυμε- 
δοντος ετΓΐ 2ικελιαν ττλεΰσαντες καταστρεψασθαι, ει 
ουναιντο, αττειροι οί ττολλοι οντες του μεγέθους της 
νήσου και των ενοικοΰντων του ττλτ^^ους και Έλ- 
λι^νων και βαρβάρων, και οτι ου ττολλώ τινι ΰττο- 
δεεστερον ττόλεμον άντιροΐντο η τον ττρος Πελοττον- 
νησίους. %ικελίας γαρ ττεριττλους μεν εστίν όλκάδι 
ου ττολλώ τινι έλασσον η οκτώ ήμερων, και τοσαΰτη 
ούσα εν είκοσι σταδίων μάλιστα μετρώ της θαλάσ- 

2 σης διείργεται το μη ήπειρος είναι, ωκίσθη δε η8ε 
το άρχαίον και τοσάδε ε^ντ; εσχε τα ζύμιταντα. ττα- 
λαιότατοι μεν λέγονται εν μέρει τινι της χωράς Κυ- 
κλωττες και Λαιστρυγόνες οίκησαι, ων εγώ ούτε γένος 
εχω είττεΐν ούτε οπόθεν εσηλθον η οποί απεχώρησαν 

2 αρκείτω 8ε ως ττοιι^ταις τε εϊρηται και ως έκαστος πτβ ΣΤΓΓΡΑΦΗ2 ς',Β'. 6; 

γιγνωσκ€ΐ ττερί αίΛ-ώΐ'. 2ικανοι δέ μ€Τ αντονζ ττρα 
τοι φαίνονται ενοικισάμενοι, ως μ-(ν αχτοί φασι, και / 
7Γρότ€ροί δια το αντόχθονίζ €ααι, ως δε η άληθίία ' 
ευρίσκεται, Ίβηρζζ όντ€5 και αττο του ^ικανον — οτα- 
/ιου του «ν Ιβηρία ν~ο Αιγνων ανασταντες. και αττ 3 
αυτών ^ικανια τότε η νησοζ εκαλεΐτο, ττρότερον Ύρι- 
νακρία καλονμίντ]• οίκονσι δε ετι και ννν τα ϊτρος 
Ισττεραν την 2ικελιαν. ΊλιΌυ δε άλισκομά'ον των 
Ύρωων τινεϊ διαφυγόιτες Ά;(αιον5 ίτλοιΌις άφικνονν- 
ται ττρος την Ιικελίαν, και όμοροι τοις ^ικανοΓς οΐ- 
κησαντίζ ή.'/χτταΐ'τες μεν Έλν/χοι εκλήθησαν, ττόλεις 
δ' αντών 'ϋρνξ τε και Έγεστα. ττροσζννωκησαν δε 4 
αΰτοΓ? και Φωκε'ων τίνες των αττο Τροίας τότε χειμωνι 
ες Κιβνην ττρωτον, ε— είτα ες 2ικελιαν αττ αυτ^ς 
κατεν€)φεντες. Σικελοί δ' εξ Ιταλίας, — ενταί^α γαρ 
ωκουΐ', — Βιεβησαν ες 2ικελιαν, φενν^ντες Όττικονς, 
ως μεν εΙκος και λέγεται, έττι σχεδίων, ττηραίσαντες τον 
ττορθμον κατιόντος του άνεμου, τά)(α. αν δε και άλλως 
ϊτως εσιτλενσαντες. εΐσι δε και νυν ετι εν τ^ Ιταλία 5 
2ικελοι, και η χωρά άττό Ίταλοΰ, /3ασιλε'ως τίνος Σι- 
κελών, τοννομα τοντο έχοντος, ούτως Ιταλία εττωνο- 
μάσθη. ελθόντες δε ες π/ν 2ικελιαν στρατός χ-ολυς 
τονς τε ^ικανονς κρατούντες μάχη ανέστειλαν ττρος 
τα μεσημβρινά και εσττερια αντ7]ς, και άντι 2ικανιας 
2ικελιαν την νησον έττοίησαν καλείσθαι, και τα κρά- 
τιστα τΐ7ς γης ωκησαν έχοντες, εττεί ^ιεβησαν, ετη 
εγγίς τριακόσια -ιτρίν Έλλτρας ες 2ικελιαν ελ^εΐν 
ετι δε και νυν τα μέσα και τα ττρός βορραν της νησον 
εχονσιν. ωκουν δε και Φοίνικες ίτερι ιτασαν μεν την 6 
2ικελιαν άκρας τε εττι τ^ θαλασσή άττολαβόντες και 
τα εττικείμενα νησίδια εμττορίας ένεκεν της ττρός τους 
2ικελους• εττειΒη δε οί Έλλτ^νες ιτολλοι κατά θά- 
λασσαν ε/τεσε'ττλεον, εκλι— όντες τα ττλει'ω Μοτυιτν 
«αι 2ολόεντα και Ό,άνορμον εγγύς των Έλυρ,ων ςυν- 
οικησαντες ενεμοντο, ζνμμαχία τε ιτίσννοι τ-τ) των 
Έλυρ,ων καΐ ότι. εντεύθεν ελάχιστον -ττλονν Καρχι^- ί\ 64 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

δώι/ 2ικ:ελία5 άττίχΐΐ. βάρβαροι μ\ν ονν τοσοιδβ 

"ΧικίΧίαν και ούτω5 ωκτ^σαν. 

3 'ΈιΧΚηνων δε ττρώτοί. Χαλκιδτ^δ «^ Ευβοίας ■π-λευ- 
σαντες /χ•ετα Θουκλεους οίκιστου 'Νάξον ωκισαν, καΐ 
Άττόλλωνος ορχηγίτον βωμόν, δστΐ5 νυν ίζω της 
ιτόλεως εστίν, ίδρυσαντο, ε'φ' ω, όταν εκ Σικελίας 

2 θεωροί ττλεωσι, ττρωτον ^ύουσιν. ^υρακουσας δε 
τον ίχομίνον ίτονς Άρ^^ιας των Ηρακλείδων εκ Κο- 
ρίνθου (ϋκισεν, 2ικελοι)5 ε^ελάσας ττρωτον εκ της 
νησον, εν ύ} νυν οΰκετι ττΐρικλυζομένρ η ττόλις η ίντός 
εστίν ύστερον δε χρόνιο και η ίζω ιτροστειχισθεΐσα 

3 ΤΓολυάν^ρωτΓος ίγίνετο. ®ονκλης δε και οί Χαλκιδ^5 
εκ Νά^ου ορμηθίντΐς, ετει ττίμιττω μετά ^νρακονσας 
οίκισθείσας, Αεοντίνονς τε, ττολερ,ω του5 2ικελου5 
ε^ελάσαντε5, οΐκίζονσι, και μετ αΰτουζ Καταντών 
οίκιστην δε αΰτοι Καταναΐοι εποιτ/σαντο Ευαρ^^ον. 

4 κατά δε τον αΰτον γρόνον και Κάμις εκ Μεγάρων 
άτΓΟίκιαν άγων ε? ΐΕικελιαν άφίκετο, και ΰττέρ Παν- 
τακΰου τε ττοτα/Αου Τρωτιλόν τι όνομα χωρίον οΐκί- 
σας καΐ ύστερον αΰτό^εν τοις Χαλκιδευσιν ε9 Λεον- 
τινου9 ολίγον χρόνον ζνμττοΧιτενσας και νττο αυτών 
εκττεσών και ©άψον οΐκίσας αυτο5 /^έν άττοθνησκει, 
οί δ' άλλοι εκ τ^5 @άψον άναστάντε?, "ΎβΧωνος βασι- 

2 λε'ω5 2ικελοΰ ττροδο'ντοδ τι^ν χωράν και καθηγησα- 
μενον, Μεγαρεας ωκισαν του5 Ύβλαίονς κΧηθεντας. 
και ετ•>; οικ7;σαντε5 ττε'ντε και τεσσαράκοντα και δια- 
κόσια ΰττδ Γε'λωνο9 τυράννου ^υρακοσίων άνεστησαν 

3 εκ τ^5 ττόλεωζ και χωράς, ττριν δε άναστ^ναι, ετεσιν 
ύστερον εκατόν -^ αΰτου; οΐκήσαι, ΐΐάμμιλον ττεμ- 
ζάντες ες Σελινούντα κτίζονσιν, και εκ Μεγ^χρων τ^5 
μητροπόλεως ονσης αΰτοΓς εττελ^ών ^υγκατωκισεν. 
Γελάν δε Άντίφημος εκ 'Ρόδου και "Εντιρ,ος εκ Κρτ;- 
τι^ς ετΓΟίκους αγαγοντες κοιν^ έκτισαν ετει ττεμπτω 
και τεσσαρακοστω ρ,ετά Συρακουσών οικισιν. και 
τί} )«,έν ττόλει άτΓο του Γε'λα ττοταμον τοΰνο/χα εγε- 
νετο, το δε χωρίον, ου νυν τ^ ττόλις εστί, και ο πρώτον ΖΤηΤΑΦΗΣ ς', Ε'. 65 

ίτ€ΐχίσθη, Λινδιβι καλίΓται• νόμιμα δέ Δωρικά έτίθη 
αντοίζ. Ιτεσι δε εγγντατα οκτώ και εκατόν /χετά τϊ)ν 4 
σφετεραν οΓκισιν Γελωοι Ακράγαντα ωκίσαν, την 
μίν ττόΧιν ατΓο του Ακράγαντος τΐοταμον ονομασαν- 
τε9, οίκιστά? δε 7Γ0ΐι;σαντε5 Άριστόνουν και Πνστί- 
λον, νόμιμα δε τα Γελωων δοντες. Ζαγκλτ/ δε τι}ν 5 
μ\ν αρχήν ατΓΟ Κυ/χτ79 τ^5 εν Ό— ικια Χαλκιδικής . 
■π-όλεως λιαστών άφικομίνων ωκίσθη, νστ€ρον δε και 
αιτδ Χαλκίδος και τη<; αλλτ^ς Ευβοίας πλ-ηθος ελ^δν 
ξνγκατενείμαντο την γην και οίκισταί Περα/ρτ^ς και 
Κραται/χε'νης εγενοντο αυτι^ς, ο /χέν αϊτό }ζ.νμης, ο δε 
άτΓο Χαλκίδος, όνομα δε τδ μίν ττρωτον Ζά^ρίΧη 6 
^ν νπό των 2ικελών κΧηθίίσα, ότι δρεττανοειδές τΎ)ν 
Ζδε'αν τδ χωρίον ε'στι, τδ δε δρεττανον οί 2ικελοι ζάγ- 
κλον καλονσιν νστ€ρον δ' αΰτοι /χεν νττδ ^αμίων 
και άλλων Ιώνων εκ— ιττ τουσιν, ο* ^Ιί/'δονς φεύγοντες 
ττροσίβαλον 2ικελια• τονς δε Ί,αμίονς Άνα^ιλας 'Ρι^ ^ , / /• 
γινων τύραννος οΰ ττολλω νστερον ίκβαλών, και τι)ν~ , ν )/ 
ττόλιν αντδς ζνμμίκτων ανθρώπων οΐκισας, ΙΛίσστηνην '^'"-*^ 
άττό τηζ Ιαντον τδ άρχαίον ττατριδος ά^'τωνό/^.ασ■εν. <5^/\/^ 
και 'ίμίρα άττο Ζάγκλη•; ωκίσθη νπό Εΰκλειδου και 3 ι 
^ίμου και ^άκωνος, και Χαλκιδι^ς μ^ν οί ττλεΓστοι 
^Χθον ες τ>)ν άττοικίαν, ζνιωκησαν δε αντοΓς και εκ 
^νρακονσίον φυγάδες στασει νικηθεντΐς, οί Μνλτ^τι- 
δαι καλου/χενοι• και φωνή μ\ν μζταζυ της τε Χαλκι- 
δε'ων και Δωριδος Ικράθη, νόμιμα δε τα Χαλκιδικά 
ΐκράτησεν, "Ακραι δε και Κασ/χ.εναι υττδ 2νρακο- 3 
σιων ωκίσθησαν, "Ακραι μίν ΐβΒομηκοντα ετεσι ρ,ετά 
2νρακονσας, Κασρ,εναι δ* εγγύς είκοσι ^ιχετά Άκρας. 
και Καμάρινα τδ ττρωτον ν-6 %νρακοσίων ωκίσθη, 
ετεσιν εγγύτατα ττε'ντε και τριάκοντα και εκατόν /χετά 
2νρακονσ-ών κτίσιν οΓκισται δε εγενοντο αυτής Λά- 
σκων και Μενεκωλος. ανάστατων δε Καμαριναίων 4 
γενορ-ειο^ν ττολε/ιω νττδ "Χνρακοσίων δι' άττόστασιν, 
χρόνω Ιπποκράτης νστερον Γε'λας τυραν-νος, λύτρα 
ανδρών 2νρακοσιων αιν^χαλώτων λαβών την γην την 66 ΟΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ΙΚ,αμαριναιων, αντος οίκιστηζ γ€νο/ΑθΌ5 κατωκισε 
ϊίαμαρίναν. και αυ^ΐ5 νττο Γελωνος αναστατοζ γενο- 
μ€νη το τρίτον κατωκίσθη νττο Γελωων. 
Ο Τοσαυτα ^θνη Ελλήνων και βαρβάρων ^ικίΧίαν 
ωκει, και εττι τοοπ^νδε οί;σαν αυτιών οί Άθηναΐοί στρα- 
τευειν ωρμηντο, Ιφΐΐμ^νοι μίν τύ] άληθίστάτγ] ττρο- 
φάσα τηζ ττάσης αρξίΐν, βοηθβΐν δε αμα εΰττρεττώξ 
βονΧόμΐνοι τοΓζ εαυτών έ,υγ^^νίσι και τοις ττροσγε- 

2 γεν>7/Αενοΐ5 ζνμμά^οι<;' /Αοίλιστα δ' αντους ί$ωρμησαν 
Έγεσταιων τε 7Γρε'σ/3εΐ5 τταροντες και ττροθνμότερον 
ίτηκαλονμ€νοί. όμοροι γαρ δντες τοις ^ελινονντιΌις 
€5 ττόλε/Λον καθίστασαν ττερι τε -γαμικων τίνων και 
ττερι γ^5 αμφισβητητον, και οί ^ελινουντιοι ]^υρα- 
κοσίονζ ίτταγόμενοι ζνμμά^ον; κατειργον αυτούς τω 

3 ΊΓοΧίμω και κατά γ^ν και κατά θάλασσαν ώστε τι;ν 
"γΐνομίνην εττι Λα;^>;το5 και του προτέρου ττολεμον 
Λεοντινων οί ΈγεσταΓοι ζνμμαγίαν άναμιμνησκοντ£<ί 
τους Αθηναίους Ι^εοντο σφίσι ναυς ττίμψαντα•; εττα- 
μυναι, λέγοντες άλλα τε ■ττολλα και κεφαλαιον, εί 
]§υρακοσιοι Λεοντινους τε αναστ?7σαντες ατιμώρητοι 
γενησονται, και τους λοιττους ετι ζυμμάχ^ους αυτών 
διαφθείροντας αυτοί την άττασαν δυνα/Λΐν τ^ς Σικε- 
λίας σ;(7^σουσι, κινδυνον εΤναι /χ,τ; ττοτε μεγάλη τταρα- 
σκευη ^ωριης τε Αωριευσι κατά το Συγγενές και άμα 
άτΓοικοι τοις εκπεμψασι ΐίελοποννησίοις βοηθησαν- 

4 τες και την εκείνων Βύναμιν ζυγκαθελωσιν σώφρον 
δ' εΤναι μετά των υττολοιττων ετι ζυμμάγων άντεχειν 
τοις 2υρακοσιοις, άλλως τε και -χ^ρηματα σφών τταρ- 
εζόντων ες τον ττόλεμον Ικανά, ων άκοΰοντες οί Αθη- 
ναίοι εν ταΐς εκκλησίαις των τε Εγεσταιων ττολλακις 
λεγόντων και των ^υναγορευοντων αυτοΓς, εψηφισαντο 
ττρεσβεις ττέμψαι ττρώτον ες την Εγεσταν ττερί τε 
των χρημάτων σκεψομένους εί υπάρχει, ώσπερ φασίν, 
εν τω κοινώ και εν τοις ίεροΐς, και τά του ττολε^ου 
αμα ττρος τους Σελινουντιους, εν οτω εστίν, εισομένους. 

7 Και οί μεν πρέσβεις των Αθηναίων απεστάλησαν ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Γ", Η'. 67 

^5 την Ί,ίΚΐλίαν Λακίδαι/Λονιοι δί τοί αΰτον γ€ΐμω- 
νοζ και οί ^μμαγοι ττΧ-ην Κορινθίων στρατη,σαιτες 
€5 την Άργειαν τη<ί τε 'ρϊ<ί Ιτ€/χον ον ττολλτ^ν και 
σΐτον άνεκομίσαντό τίνα ζενγη κομίσαντΐς, και €5 
Όρνεάς κατοικισαντ€5 τον5 Άργείων φνγάδαζ, και τ^ς 
άλλτ/ς στρατιάς ■π-αρακατοΛιττόντες αντοΓζ ολίγοι•^, 
και σττεισάμενοί τίνα χρόνον, ώστε μη αΒικεΐν Όρ- 2 
νεάτας και Άργείονς την άλλτ^λων, άττεχωρησαν τα 
στρατω €7γ' οίκου, «λεόντων δε Ά^ψ'αιων ου ττολλω 
νστερον ναυσι τριάκοντα και ε^ακοσιΌΐ5 όττλιταις, οί 
Άργεΐοι /ιετά των Ά^τ/ναιων ττανστρατια. εξε\θόντε<ί 
Τ0Γ5 εν Όρνεαις ^ιαν ημεραν εττολιόρκουν νττό δε 
νύκτα, ανλισαμενον τον στρατεύματος αττοθεν, εκδι- 
δρασκονσιν οί εκ των Όρνεών, και τ^ νστεραια οί 3 
Άργεΐοι, ώς -ησθοντο, κατασκάψαντες τάς 'Ορνεάς 
άνεχωρησ-αν και οί Αθηναίοι νστερον ταΐ$ νανσιν εττ 
οίκου. 

Και ε5 Με^ωντρ/ ττ^ν ομορον ^Ιακεδονια ίτΓττεας κατά 
βοίλασσαν κομίσαντες Ά6>7ναΓοι σ-φών τε αυτών και 
Μακεδόνων τους τταρά σφίσι φυγάδας εκακονρ-γοχν 
την Περδικκου. Λακεδαι/ιόνιοι δε ττεμψαντες τταρά 4 
Χαλκιδε'ας τους επί Θράκης, άγοντας ττρδς Άθψ'αίσνς 
8εχτ]μέρονς σ-ττονδάς, ξιμιτολεμεΐν εκέλενον ΊΙερ8ίκ- 
κα• οί δ' ονκ ηθεΧον. και ό -χειμων ετελευτα κα* 
έκτον και δε'κατον έτος ετελευτα τω νολεμω τωδε, ον 
Θουκυδίδης ξυνεγραιΙ/εν. 

Ύοϋ δ' επιγιγνο/χενου θερονς αμα ηρι οΐ των Άθψ 8 
ναιων ττρεσβεις ΐ/κον εκ της 2ικελιας και οι Εγε- 
σταΐοι μετ αυτών άγοιτες ε^κοντα τάλαιτα άσημου 
αργυρίου ως ες έ^κοντα ναυς μηνός μισθόν, ας εμε\- 
λον δετ;σεσ6αι -πεμττειν. και οί Άβτ/ναΓοι εκκΧησίαν 2 
■ΤΓΟιι/σαντες και άκουσαντες τών τε Έγεσταιων καΐ 
των σώετε'ρων ττρεσβεων τά τε άλλα ε— αγατ/ά κίΐι 
ουκ άληθη και περί τών ^ηρ.άτων, ως ε'ϊ/ ετοΓ/ια εν 
τε τοις ίε^οΐς ττολλά και εν τοις κοινοΐς, εχΙτηφίσαΐΎΟ 
ναυς εξηκοντα πε/χττειν ες 2ικελιαν και στρατψ/ονς 68 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

αυτοκράτορας ΆλκφίάΒην τε τον Κλεινιου και Νικιαν 
τον 'ίίικηράτου και Αάμαχον τον Έ^νοφάνονζ, βοη- 
θούς μίν 'Εγεσταίοΐ5 ττροδ ^ελινουντιους, ^υγκατοι- 
κισαι δε και Λεοντινους, ην τι ττερι-γίγνηται αντοΐς 
τον ΤΓοΧίμον, και ταλλα τα εν ττ] Σικελία ττραζαι, 
3 οτΓτ; αν γιγνώσκωσιν άριστα Ά^ϊ;ναιΌι?. /χ.ετά δε 
τοΰτο ημψ(ί• ττίμπτη εκκλησία αί)6Ί9 εγιγνετο, καθ 
ο τι χ/3ϊ} τϊ}ν τταρασκευτ^ν ταΐξ ναυσι τάχιστα γίγνε- 
σθαι, και Τ0Γ5 στρατηγοίζ, ει του ττροσδε'οιντο, ψηψι- 
σθηναι ες τον ίκττλονν. και 6 Νικίας ακούσιος /χέν 
Ί^ρημενος αρχειν, νομίζων δε ττ^ν ττόλιν ουκ ορθώς 
βΐβονλενσθαι, αλλά ττροφάσει βραχεία και εΰττρεπεΓ 
τ^ς Ι^ικελίας άττάσης, μεγάλου έργον, εφίεσθαι, τταρ- 
€λθών ό,ΤΓοτρέφαι εβονλετο, και τταρτ^νει τοις ΆΘ17- 
ναιοις τοιάδε. 

9 " Ή ρ-έν εκκλησία ττερι τταρασκενης τηζ ημετέρας 
η8ε ξννελεγη, καθ' ο τι χρή ες 2ικελιαν εκττλειν 
ερ.01 ρ.εντοι δοκεΐ και ■π-ερι αυτοΰ τούτου ετι χρηναι 
σκεψασθαι, ει αμεινόν εστίν εκπεμττειν τας ναΰς, και 
ρ,?7 ούτω βραχεία βονλτ) -περί μεγάλων -πραγμάτων 
άνδράσιν άλλοφυλοις ττειθομενονς ττόλεμον ου ττροσ- 

2 τ^κοντα αρασθαι. καίτοι εγωγε και τιρ-ώραι εκ του 
τοιούτου, και ■^σσον ετερο^ν ττερί. τω ερ,αυτοΰ σώρ,ατι 
όρρωδώ, νομίζων ομοίως αγαθόν ττολίτην είναι ος αν 
και του σωρ-ατός τι και τ^ς ουσίας 7Γρονοΐ7ται• ρ.α- 
λιστα γαρ αν ό τοιούτος και τα τι^ς ττόλεως δι' εαυ- 
τόν βονλοιτο ορθονσθαι, όμως δε ούτε εν τω ττρο- 
τερον χρόνω δια το ττροτιμάσθαι εΤττον τταρά γνώμην 

3 ούτε νυν, άλλα ^ αν γιγνωσκω βέλτιστα, ερω. και 
ττρος μεν τους τρόττους τους νμετερονς ασθενής αν 
μον 6 λόγος ε'ίη, ει τά τε υπάρχοντα σωζειν παραι- 
νοίην και μη τοις ετοίμοις ττερι των αφάνων και μελ- 
λόντων κινδυνευειν ως δε ούτε εν καιρώ σπεύδετε 
ούτε ράδια εστί κατασχειν εφ' ά ωρμησθε, ταντα 

10 διδάξω. <^ι;ρι γαρ ΰράς ττολεμίονς ττολλους ενθάδε 
ΰπολιττόντας και έτερους επιθνμεΐν εκείσε ττλευσαν- ΣΪΓΓΡΑΦΗΣ ς•, ΤΑ'. 69 

•τοξ ζενρο Ιτταγαγεσ^αι. και οΐίσθί ίσως τα5 γενο- 
μέναζ νμΐν σττονΒας ίχαν τι βίβαων, α* ησνχαζον- 
των μίν νμων ονόματι σττονδαι Ισονται — ούτω γαρ 
ενθά'Βί Τ€ άνδρες ίττραξαν αι,'τά και £Κ των ενάντιων 
— σφαλεντων δε που άξίόχρΐω Βννάμζΐ ταχίΐαν την 
ΐΤΓΐ^^ΐίρησιν ημΐν οί εχθροί ττοιτ^σονται, οΐ5 ιτρωτον 
μεν δια ξνμφορων η ξνμβασίζ και €Κ τον αίσχίονος 
•η ημΐν κατ ανάγκην «γε'νετο, €— είτα εν αυτ^ ταντϊ/ 
ΤΓολΑά τα άμφίσβητονμενα εχομεν. είσί δ οι ονδέ 3 
ταιπτ^ν ίτω ττ^ν όμοΧογίαν εδε^αντο, και ον;( οί ασθε- 
νέστατοι• αλλ' οί /Λεν άντικρυ? ττολε/χοΓσιν, οί δε 
και δια το Λακεδαι/χονιους ετι "ησνχάζειν 8εχτημεροις 
στΓονδαις και αυτοί κατε;!^ονται. τα;^α αν δ' ίσως, εΐ 
8ίχα ημών την δννα/χ,ιν Χάβοιεί', όττερ ννν σττενδομεν, 
και ττανυ αν ^ννεπίθοιντο μΐτά Σικελιωτών, οί? ττρο 
ιτολλών αν ίτιμησαντο ζνμμάχονζ -γενίσθαί εν τω 
νρίν χρόνω. ώστε χρη σκο-ττεΐν τίνα αντα, και μη 3 
μετεωρω τε ττόλει α^ιοίν κινδυνενειν και άρχης αλληζ 
όρεγεσ^αι ττρίν ην εχομεν βίβαιωσωμεθα, εί Χαλκι- 
δτ^ς γε οί εττί Θράκης, ίτη τοσαντα άφεστωτ(ζ άφ^' 
ημών, ετι άχΐίρωτοί εισι, και άλλοι τινές κατά τας 
ηττείρον; ενδοιαστώς άκροωνται. ημείς δε Έγεσται- 
015 δϊ; ουσι ζνμμάχοις ώς αδικον/χενοις ο^εως /^οιτ" 
θονμεν, τί'φ' ων δ' αντοι', -ττάλαι αφεστωτων, άδικοι;- 
με^α ετι, μελλομεν άμννεσθαι; καίτοι τονς ρ.εν11 
κατεργασα/ιενοι καν κατάσχοιμεν• των δ' ει και κρα- 
τησαιμεν, δια χολλοΰ γε και ττολλών όντων ^αλεττώς 
αν αρχειν Βνναίμεθα. ανότ/τον δ' εττι τοιοντονς ιεναι, 

ψ > \ ι \ \ 

ων κρατησαζ τε μη κατασχησει τις, και μη κατορ- 
θωσας μη εν τω όμοίω και ττριν εττιχειρησαι εσται. 
2ικελιώται δ' αν μοι δοκοίσιν, ώς γε νί;ν εχονσι, και 2 
ετι αν ησσον δεινοί 7;ρ.ΐν γενέσθαι, ει αρζειαν αυτών 
2νρακόσιοι, όττερ οί ΈγεσταΓοι μάλιστα ημάς εκφο- 
βονσιν. ννν μεν γαρ καν ελθοιεν ίσως Αακεδαι/ιο- 
νίων έκαστοι χαριτι, εκει'νως δ' ουκ είκος αρχΎ)ν εττι 
αργτην στρατενσαι• ω γαρ αν τροττω την ημετεραν 3 70 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΧ 

μ^τά ΙΙελοτΓοννησίων άψέλωνται, 6Ϊκο5 νττο των αυ- 
τών και την σφΐΤΐραν δια τοί5 αντον καθαίρεθηναι. 
ημάς δ' αν οί Ικΐί "Ελληνες μάλιστα μεν εκττεττλη^- 
μένοι εΐεν, εΐ μη άφικοίμεθα, εττειτα δε και ει δει^αν- 
τε5 την δυνα/Αΐν δι' ολίγου άπελθοιμεν ει δε σφα- 
Χείημεν τι, τό.)(ΐστ αν ΰττεριδόντες /Αετά των ενθά8ε 

4 επίθοιντο. τα γαρ δια ττλειστου ττάντες Ισμεν θαν- 
μαζόμενα. και τα ττειραν ηκιστα της Βόξης δοντα. 
όπερ νυν νμεΐς, ω Ά^77ναΓοι, ες Λακεδαι/χονιους καΐ 
του5 ζνμμάχονς ττεττόνθατε• δια το τταρά γνωμην αυ- 
τών, 7Γρο9 α εφοβεΐσθε το ττρωτον, ττεριγεγενησθαι, 

δ καταφρονήσαντες η8η και Σικελίας εφίεσθε. χρη δε 
μη ττρος τάς τνχας των ενάντιων ετταίρεσθαι, αλλά 
τάς Βιανοίας κρατησαντας θαρρείν μη8ε Λακεδαι/Λο- 
νίονς άλλο τι ϊ^γν^σασ^αι η δια το αίσ^ρον σκοττείν, 
οτω τρόπω ετι και νυν, ^ν δυνωνται, σφϊ^'λαντε; ημάς 
το σφετερον άπρεπες ευ θησονται, οσω και περί 
πλείστον και δια ττλειστου δό^αν αρετής μελετωσιν. 
ώστε ου περί των εν Σικελία Έγεσταιων ημΐν, αν- 
δρών βαρβάρων, 6 άγων, ει σωφρονονμεν, άλλ' όπως 
ΤΓολιν δι' ολιγαρχίας επιβονλενονσαν οζεως φνλαζ- 
12 ωμεθα. και μεμνησθαι -χρη ημάς, οτι νεωστι άπο 
νόσον μεγάλης και πολέμου βραχύ τι λελωφηκαμεν, 
ώστε και χρημασι και τοις σωμασιν ηνξησθαί' και 
ταΰτα ΰττέρ τ^'ρ,ών δίκαιον ενθά8ε εΤναι άναλουν και 
/Λΐ; ΰττέρ ανδρών φυγάδων τώνδε επικουρίας Βεομενων, 
015 τό τε ψενσασθαι καλώς χρησιμον και τω του 
πέλας κινδυνω, αυτών λόγους μόνον παρασχομενους, 
■η κατορθωσαντας χάριν μη άζίαν είδέναι, η πταίσαν- 

2 τάς που τους φίλους ξυναπολεσαι. ει τε τις άρχειν 
άσμενος αίρεθείς παραινεί νμΖν εκπλείν, τό εαυτού 
μόνον σκοπών, άλλως τε κα\ νεώτερος ετι ων ες τό 
άρχειν, όπως θαυμασθ^ μεν από της Ιπποτροφίας, δια 
δε τΓολυτελειαν και ωφεληθη τι εκ της άρχης, μηόε 
τούτω εμπαράσχητε τω της πόλεως κινδυνω ίδια ελ- 
λα/Απρΰνεσ^αι, νομίσατε δε τους τοιούτους τα μεν ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Γ', ΙΓ'. 71 

δημόσια άδίκβιν, τα δέ ίδια άναλονν, και το ττράγμα 
μίγα ζΤναι και μη οίον νεωτΐρω βονλ€νσασθαί τ€ και 
οζίωζ μζτα^ζίρίσαι. οί'5 εγώ όρων νυν €νθαΟ€ τω 13 
αντω άνδρι -π-αρακεληστοΓζ καθημΐνονς φοβοΐμαι, 
και τοις ΊτρεσβντΙροΐζ αντιτταρακΐΧΐχομαι μη καται- 
(τχννθηναι, «ι τω τΐ5 τταρακάθηται τώνδε, οττως μη 
δόζ\] αν μη ψηφίζηται ττοΧΐμ^ΐν, μαλακός ίΤναι, μηο , 
όττερ αν αυτοί ττοί^οιεν, δυσεροίτας εΤναι των αττοιτων, 2 
γνοντα9 οτι Ιτηθνμία μ\ν ελάχιστα * κατορθονται, 
Ίτρονοία δε ττλεΓστα, άλλ' νττέ/ϊ Τ7;9 ττατρίόος, ω9 /χε- 
γιστον δι/ των ττρίν κινδννον άναρριπτονσης, αντιχΐΐ- 
ροτονεΓν, και ψηφίζΐσθαι τονς μίν ^ικελιωτας οΓσττερ 
νυν όροις χρωμίνονς ττρός ημαζ, ου μεμτττο'ίς, τω τε 
Ίονίω κόλττω, τταρά γ^ν ^ν τΐ5 ττλε'τ;, και τω 2ικελικω, 
δια ■7Γελάγου9, τα αυτών νεμομίνονς καθ' αίτοίζ και 
ζνμφίρεσθαί' τοΓς δ' Έγεσταιοις ίδια ειττεΐν, ε-ειδτ) 3 
άνευ Ά^ϊ^ναι'ων και έννηψαν ιτρός 2ελα•ονντι'ον5 το 
ιτρ&Γον ττόλε/Λον, μετά σφών αυτών και καταλνεσ^αι• 
και το λοιττδν ζνμμάχον; μη ττοιεΐσθαι, ώσ— ερ ειώ- 
ΰαμεν, οΤς κακώς μίν ττράξασιν άμννονμεν, ώφελια? 
δ' αΰτοι δετ^^ε'ντες ου Τΐνζόμζθα. και συ, ω ττρυτανι, 14 
ταύτα, ειττερ η^/^Τ. σοι ττροσηκειν κη^ΐσθαί τε τ^5 
"ίτόλεωί, και βονλει γενέσθαι ττολίτης αγαθός, εττι- 
{{τηφιζε και -^/ΐ'ωμας ττροτίθει ανθις Άθηναίοις, νομί- 
σας, ει ορρωδεΐς τδ άναψηφίσαι, το /Αεν λΰειν τους 
νόμονς μη μετά τοσώνδ' αν μαρτνρων αίτίαν σχεΐν, 
της δε πόλεως βονΧενσαμεΐ'ης Ιατρός αν γενέσθαι, 
καΐ τδ καλώ; άρζαι τοΰτ' είναι, δς αν τΐ7ν ττατριδα 
ωφΐληση ως ττλεΐστα, η εκών εΤναι μηΒεν βλάιΙ/τ]." 

Ο ρ,έν Νικίας τοιαίτα εΤττεΐ', των δε Αθηναίων 15 
τταριοντες οί μεν ττλειστοι στρατευειν τταρηνονν και 
τα εψηφισμενα μη λΰειν, οί δε τίνες και αντελεγον. 
ίΐ'ηγε δε ττροθνμότατα την στρατείαν ^Αλκιβιάδης ό 
Κλειί'ΐου, βονΧόμενος τω τε Νικι'α εναντιοΰσ^αι, ών 
και ε? ταλλα διάφορος τα ττολιτικα, και οτι αΰτοί5 
δια/3όλω5 εμνησθη, και /χ,άλιστα στρατηγησαί τε 72 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

/ Ιτηθνμ,ύϊν, και ίΧτίζων ^ικελίαν τ€ οι' αυτοί; και ^αρ- 
I ^ϊ^δόνα Χηψεσθαί, και τα ίδια α/χ,α ζντν)(Τί)σαζ χρ'ή- 

2 μασί τε και δόζτ] ωφεΧησΐΐν. ων γαρ Ιν α^ιώ/Λατι 
ντΓΟ των αστών, ταις ίτηθυμίαις μείζοσιν η κατά την 
νιτάρχονσαν ονσίαν εχρητο '€5 τε τάς Ιπποτροφίας 
και τάς αλλάς δαττάνας- ό'ττερ και κα^ειλεν νστερον 

3 τι;ν των Αθηναίων ττόλιν ονχ^ ηκιστα. φοβηθίντες 
γαρ αντον οι ττολλοί το ρεγεθο•; τηζ τε κατά το 
εαυτού σωρα τταρανομίαζ ες την διαιταν, και της 
διάνοιας ων κα^' εν εκαστον, εν οτω γιγνοιτο, εττρασ- 
σεν, ως τυραννιδος ετηθνμουντι ττολεμιοι καθέστα- 
σαν, και 8ηρ.οσία κράτιστα δια^εντι τα τοΓ ττολεμον 
ίδια έκαστοι τοις εττιτηδεΰ/χασιν αυτοΰ αγθεσθεντες, 
και άλλοις εττιτρεψαντες, ου δια μακρόν εσφηλαντην 

, ττόλιν. τότε δ' ουν τταρελθων τοις Κθηναίοίς τταρτβ- 

νεί τοιάδε. 
16 •'Και ττροσηκει μοι μάλλον έτερων, ω Αθηναίοι, 
αρχείν — ανάγκη γαρ εντενθεν αρζασβαι, επεώη μου 
Νικίας καθηψατο — και α^ιος α/χα νομίζω είναι, ών 
γαρ ττε'ρι ετηβόητός εΙμι, τοις ρ,έν ττρογόνοις μου 
και ε/Αοι δό^αν φέρει ταύτα, τϊ} δε ττατρίδί και ωφε- 

2 λίαν. οί γαρ "Ελλ77νες και νττερ Βύναμιν μείζω ημών 
την ττόλιν ενόμισαν τω εμω διαπρέπει της Όλνμ- 
ττίαζε θεωρίας, πρότερον ελπίζοντες αντην καταπε- 
πολεμησθαι, διότι άρματα μεν επτά καθηκα, οσα 
ουδείς ττω ΐδιωτϊ^ς πρότερον, ενίκησα δε και δεύτερος 
και τέταρτος εγενόμην, και ταλλα ά^ιως τ^ς νικΐ7ς 

8 παρεσκενασάμην. νόμω μεν γαρ τιρ.»} τα τοιαύτα, 
εκ δε του δρωμένου και δυναρ,ις αρ,α υττονοειται. και 
οσα αυ εν τ^ ττόλει χορηγίαις η άλλω τω λαμπρύ- 
νομαι, τοις μεν αστοΓς φθονείται φνσει, προς δε 

4 τους ζενους και αυτή Ισχυς φαίνεται, και ουκ άχρη- 
στος ηδ" η άνοια, ος αν τοις ιδίοις τελεσι μη εαυτόν 
μόνον άλλα και ττ^ν ττόλιν ωφελτ], ουδέ γε αδικον 
ΐφ' εαυτω μέγα φρονουντα μη ίσον είναι, εττει και ο 
κακώς πράσσων προς ουδε'να ττ^ς ξνμφοράς Ισομοι- ΣΪΓΓΡΛΦΗΣ ς-, ΙΖ'. 73 

ρίί. άλλ' ωσττερ ^νστνχονντες ου ΤΓροσαγορενόμεθα, 
ίν τω όμοίω τις άνεχέσθω και {-α των ενττραγονντων 
ντΓΐρφρονονμΐνος, η τα ίσα νίμων τα όμοια αιτ- 
<ι^ιουτω. οΓδα δε τον5 τοιοντους, καΧ όσοι εν τίνος 5 
λαμττρότητι ττροΐσχον, €ν μεν τω κατ αυτονς βίω 
Χυττηρονς οντάς, τοΐ; όμοίοις μεν μάΧιστα, εττειτα δέ 
και τοις άλλοις ξννόντας, των δέ εττειτα άνθρωττων 
ττροστΓοίησίν τε ζνγ^/ενείας τισΐ και μη ονσαν κατα- 
λιττόντας, και ης αν ωσι ττατριδος, τανττ7 ανχησιν ως 
ου ττερί αλλότριων ονδ' άμαρτόντων, αλλ ως ττερι 
σφετερων τε και καλά ττραζάντων. ων εγώ ορεγο- β 
μένος, και δια ταΰτα τά ίδια εττιβοώμενος, τα δτ^/Αοσια 
σκοττεΓτε ει του ;^εΓρον μεταχειρίζω. Πελοττονη/σ^ου 
•γαρ τά δννατώτατα ζνστησας άνευ μεγάλου νμΐν 
κινδύνου και Βαττάνης Αακε8αιμονίους ες μίαν ημίραν 
κατέστησα εν ΙΜάκτινεια ττερι των ά— άντων άγωνί- 
σασθαί' εζ ου και ττεριγενόμενοι τ^ μάχτ] ονδε'ττω 
και νυν βεβαίως θαρσονσιν. και ταίττα η εμη νεότης 17 
και άνοια τταρά φνσιν δοκοΰσα είναι ες ττ^ν Πελο- 
ΤΓοννησιων Βύναμιν λόγοις τε ττρεττουσιν ώμίλησε, και 
οργ^ ττίστιν τταρασχομεντ] εττεισεν. και ννν μη πε- 
φοβησθε αντην, αλλ Ιως εγω τε ετι ακμάζω μετ 
αντης, και 6 Νικίας €ΐ;τυ;^ς δοκεΓ εΤναι, άττοχρη- 
σασθε ττ) εκατίρου ημίϋν ώφελία. και τον ες την 
2ικελιαν ττλονν μη μεταγιγνωσκετε ως εττι μεγάλην 
δύναμιν Ισόμενον. όχλοις τε γαρ ζυμμίκτοις ττολυ- 2 
ανδρονσιν αί ττόλεις, καΐ ραδι'ας ε;^ουσι των ττοΧιτειων 
τάς μεταβολάς και ΙττιΒοχάς. και ουδείς δι' αντο ως 
χέρι οικείας ττατρίΒος ούτε τά ττερι το σώμα όττλοις 
εί?7ρη,ται ούτε τά εν ττ] χώρα νομίμοις κατασκεναΐς' 
ο τι δε έκαστος η εκ του λέγων ττείθειν οιεται η στα- 
σιάζων άττ ο του κοινοί λαβών άλλην γην, μη κατορ- 
θωσας, οικησειν, ταΰτα ετοι/χά^εται. και ουκ εΙκος 3 
τον τοιοί5τον ομιλον ούτε λόγου ρ.ια γνωμτ] ακροά- 
σθαι ούτε ες τά έργα κοινώς τρεττεσθαι• τα^ δ* αν 
ώ? έκαστοι, ει τι κα6' ήΒονην λεγοιτο, ττροσχωροιει•, 74 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

αλλω5 τε και εΙ στασίάζονσυν, ωσΐΓ€ρ ■ττυνθανόμΐθα. 

4 και μην οΰδ' οττλΓται οντ Ικείνοα όσοι ττερ κομ- 
ΤΓοννταί, οντ€ οΐ άλλοι "Ελλ•)^ν€9 ^ΐΐ,φάνησαν τοσού- 
τοι οντ€ς, όσους έκαστοι σφαζ αυτούς ηρίθμονν, αλλά 
μίγιστον 8η αυτούς Ιψΐνσμένη η Έλλας μόλΐζ Ιν 
τωδε τω ττολε/χω Ικανω<; (ύττΧίσθη. τά τε ονν έκεΐ, 
ίξ ων εγώ άκο>7 αΙσθάνομαι, τοιαύτα και ετι ευττο- 
ρώτερα εσταΐ' βαρβάρονζ τε γαρ ττολλους εζομεν, οι 

5 2υρακοσιωι/ ρ,ισει ξ^υνε7Γΐ6?;σονται αΰτοΓς• και τά 
εν^αδε ουκ εττικωλυσει, ην ΰρ,εις όρθως βονλενησθζ, 
οΐ γαρ ττατερες ημών τους αυτούς τούτους, ουσττερ 
ννν φασί ττολε/Αΐους υττολειποντας αν ημάς ττλεΓν, και 
ττροσε'τι τον Μτ^δον εχθρυν έχοντες την άρχην εκτη- 
σαντο, ονκ αλλω τινί. η τύ} ττεριουσια του ναυτικού 

β Ιατχυοντες. και ννν ούτε ανέλπιστοι ττω μάλλον Πε- 
λοπονν??σίοι ες ημάς εγε'νοντο, ει τε και ττάνυ ερρων- 
ται, το μεν ες την •γην ημών εσβάλλειν, καν μη 
ΐκπλενσωμεν, Ικανοί εΐσιν, τω δε ναυτικω ουκ αν 
δυναιντο βλά-τττειν• νπόλοίττον γαρ ηρΧν εστίν άντι'- 
Ιδπαλον ναυτικον. ώστε τι αν λε'γοντες είκος η αυτοί 
άτΓοκνοΐμεν η προς τους εκεί ^μμαχονς σκητττόμενοι 
μη βοηθοίμεν ; οΓς χρεών, επεώη γε και ζννωμόσα- 
μεν, ετταμννειν, και μη άντίΤίθεναι, οτι ουδέ εκείνοι 
ημΐν. ον -γαρ ίνα 8ευρο άντιβοηθωσι ττροσεθεμεθα 
αυτούς, άλλ' Γνα τοις εκεί εχθροΐς ημών λνιτηροί 

2 οντες 8εΰρο κωλνωσιν αυτούς έτηε'ναι, Τ7;ν τε άρχην 
ούτως εκτησάμεθα και ημεΐς και όσοι δτ^ άλλοι ηρξαν, 
τταραγιγνό/Αενοι ττροθνμως τοις άει η βαρβάροις η 
Ελλί;σιν εττικαλονμενοις' επει, ειγε 7;συ^α^οιεν ττάν- 
τες η φνλοκρινοΐεν οΧς χρεών βοηθείν, βραχύ αν τι 
Ίτροσκτωμενοι αΰττ} ττερι αυτ^ς αν ταυττ^ς μάλλον 

3 κινδυνευοιρ,εν. τον γαρ ττρονχοντα ον μόνον εττιόντα 
τις α/Αυνεται, άλλα και μη οττως εττεισι ττροκαταλαμ- 
βάνει. και ουκ εστίν ημΐν ταμιενεσθαι ες όσον βον- 
λόμεθα αρχειν, άλλ' ανάγκη, εττεώη ττερ εν τωδε 
καθέσταμεν, τοις μεν ετηβονλενειν τους δε μη άνιε- 2ΤΓΓΡΑΦΗΣ ς", Ιθ'. 75 

ΐ'αι, δια το άρχθηναί αν νφ' ίτέρων αΰτοΓς κίν8ννον 
εΤναι, εί μη αντοί άλλων αρχ^οίμεν. και ονκ ίκ του 4 
αΰτοί5 ίΤΓίσκετΓτεον ΐί/χΤι/ τοΓ? αλΛοΐ9 το 7}συ;:^ον, ει 
/χί} και τα ΙττιτηΒενματα ές το ομοίον μεταληψίσθί. 
λογισά/χενοι ουν τάδε /«.άλλον αΟ^σειν, εττ' εκειί'α 
^ν ιω/Αεν, ΤΓΟιώ/χε^α τον ττλονν, Γνα Πελοττοννί/σιων 
τε στορέσωμζν το φρόνημα, ει δο'ίο/χει/ νττεριδο'ντες 
■η^ν εν τω τταροντι ησνχίαν και εττι 2ικελιαν ιτλεί;- 
σαι• και α/ία ϊ; Τι^δ Ελλαόθ5 των εκεΐ ττροσγΐνο- 5 
μένων ττάση•; τω είκότι άρζομεν, η κακώσομίν "^ί " 
^νρακοσίον<;, εν ω και αντοι και οί ζνμμα^οι ωφ€λη- 
σόμεθα, το δε άσφαλίζ, και /χένειν, 17" ''"^ ^Ρ^^^'^Ρϋ' 
και άττελ^εΐν, αί ν^ες τταρίξονσιν ναι,'κράτορες γαρ 
Ισόμεθα και ξνμπάντων "^,ικελιωτων. και /ϋτ} ν/χάζ 6 
9^ ΝικιΌυ των λόγων άττραγμοσΰνη και διάστασίζ τοις 
νεοΐ5 ε5 τουξ ττρΐσβντερονζ αποστρίψτ], τω δε είω^ο'τι 
κοσμώ, ωσττερ και οί ττατερε; ημών αμα νέοι γεραι- 
τεροΐ5 βονλζνοντίζ ες τάδε ^ραν αντά, και νΰν τω 
αυτω τρόττω ττειράσ^ε ■π-ροαγαγειν ττ}ν ττόλιν, και 7 
νο/Αΐσατε νεόττ^τα ρ,έν και γηραζ άνευ αλλήλων μη- 
δέν δννασθαι, ό/χοΰ δε τό τε φαΰλον και το μέσον καΐ 
το ττάνυ άκρίβ-ίς αν ζυγκραθΐν μάλίστ αν ίσχνειν, 
καΐ την ττόλιν, αν μίν ησνχάζη, τρίφΐσθαί τε αΰττ^ν 
ιτερι αυτιών ωσττερ και άλλο τι, και πάντων την εττι- 
στημην έγγηράσεσθαι, άγωνιζομένην δε άει ττροσλι;- 
ψζσθαί τ€ τι^ν ε/Αττειριαν και το άρ-ύνεσ^αι οΰ λόγω 
άλλ' έργω /χαλλον ^ντ^^ες ε^ειν. τταράτταν τε γι- 8 
γνωσκω ττόλιν μη άττράγμονα τάχιστ αν μοι δοκεΓν 
άιτραγμοσΰνης μΐταβολτ] διαφθαρηναι, και των αν- 
θρώπων άσφαλε'στατα τοΰτους οίκειν, οί αν τοις 
ιταροΰσιν ηθεσι και νόμοΐζ, ην και χίίρω ^, ηκίστα 
οιαφορωζ ττολιτενωσιν." 

Τοιαύτα /χέν ό ^ΑλκιβιάΒης ειττεν• οί δ' *Αί?ϊ;ναιοι 19 
ακοι;σαντε5 εκείνου τε και των Έγεσταιων και Λεον- 
τι'νων φυγάδων, οί τταρελθόντες εδε'οντό τε και των 
ορκίων ντΓομιμνησκοντ€^ ίκετευον βοηθησαι σφίσι. 76 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

•τΓολλω /Λϋίλλοι/ η πρότερον ωρμηντο στράτευαν, και 
ο Νικια9, γνονς οτι άττο μίν τ<2ν αυτών λόγων ονκ αν 
€τι αποτρέψΐΐεν, τταρασκΐνη'; δέ πΧηθει, ίΐ ττολλην 
ΙτΓίτάζίΐζν, τάχ' αν μ.ΐταστησίΐ€ν αντον<;, τταρΐΧθων 
αΰτοΐζ αυ^ΐ5 Ιλεγε τοιά^€. 

20 " ΈτΓβιδτ) ττάντως ορώ υ/λαϊ, ω Ά^τ^ναΐοι, ωρμημί- 
νονζ στρατενειν, ξννενί-γκοι μεν ταΰτα ω5 βουλό- 
μΐθα' €7Γΐ δέ τω τταρόντι α γιγνωσκω σημάνω, ειτί 
γαρ ττόλΐΐζ, ως ίγω άκοΎ) αισθάνομαι, μελλομεν Ιίναι 

' μΐ-γάλας καΐ ονθ" νπηκόονζ άΧΧηΧων οΰτε Βεομίνας 
μζταβοΧης, ύ} αν Ικ βιαίον τΐ9 δουλεία; ασμενος €5 
ραω μεταστασιν γωροίη, ουδ' αν την άρχ^ην την 
ημΐτίραν ΐΐκότωζ άντ ΙΧΐυθερίας -προσΒεζαμίνας, τό 
Τ€ ττΧηθος, ωζ Ιν μια νήσω, ττολλάς τάς Έλλί^νιδας. 

2 ττλι^ν γαρ Νά^ου και Κατάν•>;9, ας ίΧττίζω ημΖν κατά 
το Λεοντινων Συγγενές ττροσίσεσθαι, αλλαι εισιν 
ίτΓτα, και τταρεσκίνασμίναι τοΓς ττασιν ομοιότροπων 
μαΧιστα τη ημετέρα Βννάμει, και ονχ^ ηκιστα εττι ας 

3 μαΧΧον ττΧεομεν, ^ελινους και ^νράκονσαι. ττολλοι 
μεν -γαρ όττλιται ενεισι και το|ο'ται και άκοντισται, 
ΤΓολλαι δέ τριήρεις και ο^λος ό ττΧηρωσων αντάς. 
■^ηματά τ εχονσι τα μεν ίδια, τα δέ και εν τοις 
ίεροΓς εστί ^ελινουντιοις• "Χνρακοσίοΐζ δέ και άττό 
βαρβάρων τινών άτΓαρχτ} εσφερεται. ω δέ μάΧιστα 
ημών ττροεχουσιν, ιττττους τε ττολλους κεκτηνται και 

21 σιτω οίκείω και ονκ επακτω ^ρώνται. προς ουν 
τοιαυτϊ^ν Βνναμιν ον ναυτικής και φαύλου στρατιάς 
μόνον δει, άλλα και ττέζον ττολυν ζνμπΧεΐν, εϊπερ 
βονΧόμεθα άζιον της διάνοιας δραν και μη νττο ίττ- 
ττεων ΤΓολλών εϊργεσθαι της γης, άλλως τε και εΐ 
^υστώσιν αί πόλεις φοβηθεισαι, και μη άντιτταράσχω- 
σιν ημιν φίλοι τινές γενόμενοι άλλοι η ΈγεσταΓοι 
ω άμννονμεθα ίττπικόν αίσχρόν δέ βιασθ εντας 
άττεΧθεΙν η ύστερον εττιμεταττεμπεσθαι, τό πρώτον 

2 άσκετΓτως βονΧενσαμενονς' αΰτό^εν δέ παρασκεντ} 
άξιόχρεω εττιεναι, γνόντας οτι ττολΰ τε άττό τ^ς ημ€- ΣΤΓΓΡΑΦΗΖ ς-', ΚΒ'. 77 

τε/)ας αντων μ^λλομεν ττλειν, και ονκ εν τω όμοίω 
στρατίνσόμενοι και (Χ εν τοις ττ^δε νττηκόοι^ ζνμμα- 
χοί -ηΧθίΤί εττί τίνα, ο^εν ράδιαι αί κο/ιιδαι εκ τ^5 
φιλίας ων ττροσεδει, αλλ." ε? άλλοτριαν ττάσαν άτταρ- 
τησαντ€ς, ε^ τ^5 μηνών ονΒΙ τεσσάρων των χαμερί- 
νων αγγελον ραόιον ελ^ειν. 

" ΌτΓλίτας τε ουν ττολλονζ /χοι δοκει χρηναι τ'/μας 22 
άγειν και ημών αυτών και των ένμμάχων, των τε 
■ίητηκόων και ην τίνα εκ ΥίίΧοτοννησον δννωμεθα η 
ττεισαι τ; μισθω ττροσαγαγεσ^αι, και τοίοτας ττολλονς 
και σ^ενδοντ^ταζ, ο— ω5 ττρός το εκείνων ίτττΓίκον αντε- 
;(ωσιν, νανσι' τε και ττολύ ττεριειναι, Γνα και τα ε/7ΐΤ7;- 2 
δεια ραον Ισκομιζωμεβα, τον δε και αντό^εν σιτον 
εν όλκάσι, ττνρους και ττεφρχτγμίνα'ί κριθάς, άγειί', 
και σιτοτΓ οιον5 εκ των /ΐλνλώνων ττρος μέρος ηνα-γ- 
κασμίνονς έμμίσθονς, ίνα, ην ττον ν~6 ά—\οίας άττο- 
λαμβανωμεθα, ίχτ) η στρατιά τα εττιπ^δεια, — ττολλί} 3 
γαρ ούσα ου ττάσης εσται ίτόλεως νττοδε'^ασβαι, — τά 
τε άλλα όσον δυνατόν ίτοιμάσασθαι και μη εττι ετε- 
ροΐ5 γίγνεσθαι, //άλιστα δε χρήματα αντόθεν ώς 
ττλεΓστα ε;^ειν. τα δε τταρ' Έγεσταίων, ά λε'γεται 
εκεί έτοιμα, νομίσατε και λόγω αν μάλιστα ετοΖμα 
είναι, ην γαρ αυτοί ελθωμεν ενθεν8ε μη άντίτταλον 23 
μόνον Ίταρασκενασάμενοι, ττλην γε ττρος το /ια;!^ιρ.ον 
αυτών το οττλιτικον, αλλά και νιτερβάλλοντες τοΓξ 
ττασι, μόλις όντως οΓοι τε εσόμεθα των μεν κρατεΐν 
τά δε και διασώσαι. ττο'λιν τε νομίσαι χρη εν άλλο- 3 
φυλοΐ5 και ττολερ,ιοις οΐκιονντας Ιίναι, ονς ττρεττει ττ] 
τρωτή ήμερα ύ) αν κατάσχωσιν ευ^υ? κρατεΐν της γης, 
η εΐδε'ναι οτι, ην σφάλλωνται, ττάντα -πολέμια εξον- 
σιν. οττερ εγώ φοβούμενος και ειδώ? ττολλά μεν 3 
ημάς δέον ευ βονλενσασθαι, ετι δε ττλειω ευτυ^^σαι, — 
χαλετΓον δε άν^ρώττους οντάς, — οτι ελάχιστα τ^ τ^ΧΌ 
τταραδονς εμαυτον βονλο'μαι εκ-λίΐν, τταρασκετ-•^ δε 
ατΓΟ τών εικότων ασφαλής Γεκττλεΰσαι]. ταΰτα γαρ 
τ^ τε ξνμττάσ'β ττόλει βεβαιότατα ι^οΰ/ααι και ημΐν 
II— Ί 78 ΘΟΪΚΪΔΙΔΟΤ 

7015 στρατ€υσο/Αενοΐ5 σωτηρία, ει δε τω άλλως 8οκίί, 
■παρίημι αντω την αρ•χΎ]ν. 
2Α Ό μίν Νικίας τοσαντα ίΤιτΐ, νομίζων τους Αθη- 
ναίους τω -πληθα των τ-ραγμάτων η άττοτρίψΐίν, η, 
€1 αναγκαζοιτο στρατευεσ^αι, /Ααλιστα ούτως ασφα- 
λώς ίκτΓλείσαι• οι δε το μίν Ιτηθνμουν του ττλου 
ουκ ίξηρίθησαν νττο του ο;(λωδου5 τ-^ς τταρασκενης, 
ΤΓολυ δε μάλλον ωρμηντο, και τουναντίον ττψιίστ-η 

2 αυτω• ευ τε γαρ τταραινεσαι εδο|•ε και ασφάλεια νυν 
δη και ΤΓολλη εσεσ^αι. καΐ έρως ενε'ττεσε τοΐς ττασιν 
ομοίως εκττλεΰσαι• τοΐς μίν γαρ Ίτρ^σβυτίροίς ως η 
καταστρεψομίνοις εφ' α εττλεον η οΰδεν αν σφαλεΐσαν 
μεγάλην δυι/α/Αΐν, τοΐς δ' εν τύ) ηλικία της τε άττου- 
σης ττόθω όψεως καΐ θεωρίας, και εΰελττιδες οντες 

8 σωθησεσθαι• ό δε ττολυς ο)ΐΑΐλος και στρατιώτης εν 
τε τω τταρόντι άργΰριον οισειν και ττροσκτησασθαι 
δΰναμιν, όθεν αίδιον μισθοφοραν ΰττάρζειν. όίστε 
δια την άγαν των ττλειόνων εττιθυμίαν, ει τω αρα και 
μη ηρεσκεν, δεδιως μη αντι-^ειροτονων κακόνους δό^- 

25 ειεν εΤναι ττ^ ττο'λει ?;συχιαν •^γεν. και τε'λος τταρελ- 
θων τις των Ά^τ^ναιων και παρακαλεσας τον Νικιαν 
ουκ ε</»; γρηναι ττροφασίζεσθαι ουδέ δια/χελλειν, άλλ' 
εναντίον άτταντων τ^δτ; λέγειν ηντινα αυτω τταρασκευην 

2 Αθηναίοι ψηφίσωνται. ό δε άκων ρ-έν εΤττεν, οτι και 
)(Αετά των ^υναρρ(όντων κα^ τ^συ^^ιαν /λάλλον βου- 
λευσοιτο, οσα μέντοι ηδη δοκεΓν αυτω, τριηρεσι μεν 
ουκ έλασσον η εκατόν ττλευστεα είναι — αυτών δ' 
Αθηναίων εσεσθαι όττλιταγωγους οσαι αν δοκώσιν 
και, αλλάς εκ τών ξυμμάχων μεταττεμπτεας είναι — 

3 όττλιταις δε τοις ξ,ΰμττασιν Αθηναίων και των ξυμμά- 
^ων ττεντακιστ^ιλιων μεν ουκ ελάσσοσιν, ην δε τι 
δυνωνται, και ττλείοσιν την δε αλλην τταρασκευην 
ως κατά λόγον, και τοξοτών των αυτόθεν και εκ Κρή- 
της και σφενδονι^τών, και ην τι άλλο ττρεττον οοκ-^ 

26 εΤναι ετοιμασάμενοι α^ειν. α'κουσαντες δ' ')ί 'Α^ϊ;- 
ναιοι εψηφίσαντο ευθύς αυτοκράτορας εΤναι και ττερ» ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ', ΚΖ'. 79 

στρατιάς ττληθονζ και ττερι του τταντος τλοΰ τού^ 
στρατηγοί"; ττράσσειν ύ] αν αντοΐς δοκ•^ άριστα (ΐναι 
^Αθηναίοις. και μετά ταντα η ταρασκΐνη εγίγΐ'ετο, 2 
και €9 Τ€ τον5 $νμμάχον^ Ιτεμ—ον καΧ αντόθΐ,ν κατα- 
λόγους ίΤΓΟιονντο. άρτι δ" άνειληφΐΐ η ττολις ίαντην 
άτΓο τη<; νόσου και του ζνν€^(ον<ί τοΧίμον Ις τε ι^^ι- 
κίας τΧηθο^ ίττιγί-γενημένηζ και ες χρημάτων αθροι- 
σιν δια Τ7}ν €Κ€χ€ΐρίαν, ώστε ραον ττάντα €πορί£,€το. 
και οι μεν εν τταρασκευ•^ ήσαν. 

Έν δε τούτω, όσοι Έρ/ιαι ^σαν λίθινοι εν τ^ ιτόλεί 27 
τ^ ^Αθηναίων — είσι δε κατά το εττιχωριον, ι; τετρά- 
γωνος ερτ/ασία, ττολλοι και εν ίδι'οις τ-ροθνροΐζ και 
εν ίεροΐς — ^/λία νυ•κτι οΐ ττλεΓστοι ττεριεκόττησαν τά 
ίτροσωττα. και τους δράσαντας |]δει ουδείς, οΛΛα 3 
/Λεγαλοις μηνντροις δΐ7/ΐ•οσια αυτοί τ€ ε^ι/τουντο και 
νροσίτι Ιψηφίσαντο, και ει τις άλλο τι οΓδεν άσε- 
βημα γεγεντ^/Αενον, μηνΰειν άδεώς τον βουΧόμενον και 
αστών και ίενων και δου'λων. και το ττράγμα μειζό- 
νως ελάμβαναν του τε γαρ εκττλου οίωνδς εδοκει 
είναι και εϊτι ξννωμοσία άμα νεωτέρων ττραγ/χάτων 
και Βημον καταλύσεως γεγενησθαι. μηνύεται ουν28 
ατΓο μετοίκων τε τίνων και άκολου'^ων ττερι /χέν των 
Ερμων ουδεί', άλλο3ν δε αγαλμάτων ττερικοτταί τίνες 
ττροτερον υ— ο νεωτέρων /χετά τταιδιάς και οίνου γεγε- 
νημεναι, και τα μυστήρια α/χα ως ττοιεΓται εν οΐκιαις 
ε^ νβρει• ων και τον Άλκιβιά^τ^ν ετη[)τιωνΎθ. και 3 
αιτα ντΓοΧαμβάνοντεζ οί μάλιστα τω 'ΑΧκιβιάΒϊ) 
αχθόμειοι, ε/χτΓοδών όιτι σφίσι μη αυ'τοΓς του &ημον 
βεβαίω<! ττροεστάναι, και νο/χισαντες, ει αυτόν ε^ελά- 
σειαν, ττρωτοι αν είναι, εμεγάΧυνον και εβόων, ώς 
ετΓΐ Βημου καταλύσει τα τε μυστικά και >; τωΐ' Έρ- 
/ιων ττερικοττη γένοιτο, και οΰόέν είτ; αυτών ο τι ον 
/λετ εκείνου εττράχθη, εττιλεγοντες τεκμήρια την άλ- 
λτ^ν αντου ες τά ε— ιτί;δευ/ζατα ου Βημοτικην τζαρα- 
νομίαν. 6 Κ εν τε τω τταρόντι χρδς τά μηνύματα 29 
αίτελογειτο, και ετοΓ/χος ^ν ίτρίν εκττλεΓν κρίνεσβαχ. 80 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΥ 

€1 τι τούτων ^Ιργασμένοζ ην — ηΒη γαρ και τά της 

ναρασκενης εττεττοριστο — και ει μίν τούτων τι είρ- 

2 γαστο, Βίκην δούναι, ει δ' άττοΧνθΐίη, αρ^ειν. και 
€π€μαρτνρΐτο μη άττόντοζ ττίρι αΰτοΰ δια/3ολά? άττο- 
δέχ€σθαι, άλλ' η8η αττοκτεινειν, ει αδικεί, και δτι 
σωφρονε'στερον εΐι; /λτ} /χετά τοιαυττ^δ αίτιας, ττρϊν 
διαγνώσι, -ττεμ-τταν αυτδν εττι τοσουτω στρατεΰ/χατι. 

3 οΐ δ' ΐ^θροί, δεδιότες τό τε στράτευμα μη εννονν εχτ], 
ην η8η άγωνίζηται, υ τε Βημοζ μη μαΧακίζηταί, θερα- 
ττενων, οτι δι' εκείνον οι τ 'ΑργεΓοι ^υνεσ-τράτευον 
και των Μαντινε'ων τινε'?, άπετρεττον καΧ άττεσπευδον, 
αλλου5 ρήτορας ενιεντες, ο\ ελεγον νίν μει/ ττλεΓν 
αντον και μη κατασ^είν την άναγω-γην, ελθόντα δε 
κρίνεσθαί εν ημεραις ρηταΐς, βονΧόμενοι εκ μείζονος 
διαβολής, ην εμεΧΧον ραον αΰτου αποντοδ ττόριείν, 
μετάττεμτττον κομισθεντα αντον αγωνισασ^αι. και 
εδο^ε ■π-λεΐν τον 'ΑΧκιβίάΒην. 

30 Μετά δε ταντα θερονς μεσοΰντος η8η η άναγίύγη 
εγιγνετο ε5 ττ^ν 2ικελιαν. των μεν ονν ζυμμάχων 
τοις χλειστοις και ταΓς σιταγωγοΐς ολκασι και τοις 
τΧοίοίς, καΐ οση αΧΧη τταρασκευη ζννείττετο, ττροτερον 
εφητο ες Κε'ρκυραν ζνΧΧέγεσθαι, ώς εκείθεν άθρόοις 

2 εττι ακραν 'Ιαπυγι'αν τον Ίόνιον ΒιαβαΧονσιν αντοί 
δ' Ά^ί^ναιοι, και ει τινε5 των ξνμμάχων τταρησαν, 
ες τον Πειραιά καταβαντες εν ήμερα ρηττι α/χα έω 
εττλί^ρουν τάζ νανς ως αναγόμενοι, ^νγκατεβη δε 
και 6 αλλθ5 ομιΧος αττας, ως είττεΐν, ο εν τη ττοΧει, 

3 και άστων και ^ε'νων, οί μεν εττιχωριοί τονς σφετέ- 
ρονς αυτών έκαστοι -προττεμ-ττοντες, οί μεν εταίρους 
οί δε Συγγενείς οί δε νΐεΐς, και μετ' ελπίδος τε αμα 
Ιόντες και οΧοψυρμων, τά μεν ως κτησοιντο, τους δ' 
ει ΤΓΟτε οφοιντο, ένθνμούμενοι όσον ττΧοΰν εκ της 

31 σφετέρας άπεστεΧΧοντο. και εν τω τταροντι καιρώ, 
ως η8η εμεΧΧον μετά κινδύνων άλλι^λους άττολιττειν, 
/χάλλον αυτουζ ε'στ7ει τά δεινά η δτε εψηφίζοντο 
ττλεΐν ομ,ως δε τ^ τταροΰστι ρώμη, διά το ττΧηθος ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ ς", ΛΑ'. 81 

ίκάστων ων ίωρων, ττ} οι/έι άνεθάρσονν. οί δε ^ίνοι. 
και 6 οίλλθ5 ο;(λθ5 κατά θίαν ηκΐν ως ϊτγ' άζιόγρ^ων 
και άτΓίστον διάνοιαν. τταρασκίνη γαρ αντη ττρωτη 
εκττλίνσασα μιας ττόλεως Βννάμα Ελληνική ττολντε- 
λζστάτη Βη και εν— ρεττεστάττ; των ε9 εκείνον των 
^(ρόνον εγε'νετο. αριθμώ δε νεών και όττλιτών και ι; 2 
€5 ΈτΓίδαυρον μετά ΐίερικλίονς και ι; αΰττ; ε5 Ποτι- 
Βαιαν μετά "Αγνωνοζ ονκ ελοίσσων ην τετράκις γάρ 
φίλιοι όπλΓται αντων Αθηναίων και τριακόσιοι Ιττ-ττηζ 
και τριήρεις εκατόν και Αεσβίων και Χιών πεντή- 
κοντα καΐ ζνμμα^οι ετι ττολΧοΧ ζννεττΧενσαν άλλα 
€7Γΐ τε βραχεί ττλώ ώρμηθησαν και τταρασκεν^ φανλη• 
'οντος δε 6 στόλος, ως χρόνιος τε εσόμενος και κατ 3 
αμφότερα, ου αν δε'τ;, και νανσι και ττεξω άμα εξαρ- 
τνθείς, το μεν ναντικόν μεγάλαις Βαπάναις των τε 
τριηράρχων και της ττόλεως εκττονηθεν, του μεν 8η- 
μοσίον Βραχμην της ημέρας τω ναντη εκάστω δίδον- 
τος και ναΰς τταρασχόντοζ κενάς εξηκοντα μεν ταχείας 
τεσσαράκοντα δε οττλιταγωγους και νττηρεσίας ταυ- 
ταΐ5 τάς κρατίστας, των δε τριηράρχων εττιφοράς τε 
ττρός τω εκ δημοσίου μισθω διδο'ντων τοις θρανίταις 
των ναυτών και ταις νττηρεσίαις και τάλλα σημείοις 
και κατασκεναΐς ττολντελεσι χρησαμενων, και ες τά 
μακρότατα ττροθνμηθεντος ενός εκάστου, όττως αντω 
τινι ενττρεττεία τε η νανς /λάλιστα ττροεξει και τω 
τατ^υναυτεΐν, το δε ττεξον καταλόγοις τε χρηστοΐς 4 
εκκριθεν και οττλων και των ττερι το σώμα σκενων 
μεγάλη στΓουδτ; ττ ρο5 άλλϊ^λους άμιλληθεν. ^'νεβη 
δε 7Γρ05 τε σφάς αντονς άμα εριν -γενέσθαι, ω τις 
έκαστος ττροσετάχθη, και ες τους άλΧους "ΈΧληνας 
εττίδειέιν μάλλον είκασθηναι της Βυνάμεως και εκού- 
σιας 17 ε-ί. ττολεμίονς τταρασκενην^ «ΐ γάρ τις ελογι- 6 
σατο η]ν τε της ττολεως άνάλωσιν Βημοσίαν και των 
στρατευομένων την ίδι'αν, τ^ς μεν ττόλεως όσα τε ηΒη 
ττροσετετελεκει και ά. έχοντας τους στρατηγούς άττε- 
€Γτελλεν, των δε ιδιωτών ά τε ττερι το σώμα τις και 82 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

τρί'ηραρ)(θ'ί ες την νανν αναλωκει, και οσα ετι ε/Λελλεν 
άναλωσειν, ρ(ωρΪ5 δ' ά εΖκος ^ν και άνευ τοΰ εκ του 
δημοσίου μισθού ττάντα τινά τταρασκενάσασθαι ίφό- 
διον ω5 ετΓΐ χρόνιον στρατειαν, και οσα εττι μετα- 
βολ•^ τΐ5 ^ στρατιώτης η εμποροζ ίχων εττλει, ττολλά 
αν τάλαντα ευρέθη εκ τη<! ττόλεως τά ττάντα Ιζαγυ- 
6 μένα. και ό στόλος ου;)( ^σσον τόλ/Α•>;5 τε θάμβει 
καΧ δι/^εως λαμττρότητι ττεριβόητος εγενετο -^ στρα- 
τιάς ττρος ους ε7Γ7}εσαν υττερβολη, και οτι μέγιστος 
η8η διάπλους άττό τ^ς οικείας και εττι μεγίστη ελττιδι 
των /χελλόντων ττρος τά υττάρχοντα επε-χειρηθη. 

32 Έττειδι} δε αί ντ^ες ■πλήρεις ήσαν και εσεκειτο ττάντα 
ι^δτ; οσα έρποντες έ'/Λελλον άνάζεσθαι, τη μεν σάλττιγγι 
σιωττη ΰπεσημάνθη, ευ;^άς δε τας νομιζομενας ττρο τί75 
αναγωγές ου κατά ναΰν *εκαστοι, ζΰμιταντες δε υττο 
κηρυκος εττοιοΰντο, κρατήρας τε κερασαντες παρ ατταν 
το στράτευμα και εκπωμασι χρυσούς τε και άργυροΐς 

2 οΐ τε ετΓΐβάται καΧ οί άρχοντες σπε'νδοντες, ^υνεττευ- 
ρ^οντο δε και ό άλλος ο/χ.ιλος ό εκ τ?7ς γ^ς των τε 
ττολιτών καΐ ει τις άλλος ευνους τταρην σφισιν. 
τταιωνισαντες δε και τελεωσαντες τάς σττονδάς άντ;- 
γοντο, και εττι κερως το ττρωτον εκπλευσαντες α/Αίλλαν 
^^δτ; /^εχρ' Αΐγίνϊ^ς εττοιοΰντο. και οί )ΐλέν ες την 
Κερκυραν, έ'ν^α ττερ και το άλλο στράτευμα των 
ξυμμάχων ζυνελέγετο, ηττείγοντο άφικεσθαι, 

3 Ές δε τάς 2υρακοΰσας ηγγελλετο μεν πολλαχόθεν 
τά ττερι του επίπλου, ου /^εντοι επιστεΰετο εττι ττολυν 
χρόνον Όυδεν, άλλα και γενομένης εκκλησίας ελέχθη- 
σαν τοιοιδε λόγοι άπό τε άλλων, των ρ-έν ττιστευόν- 
των τά ττερι της στρατείας της των Αθηναίων, των 
δε τά ενάντια λεγόντων, και Έρμοκράτης 6 "Έρμω- 
νος παρελθών αυτοΐς, ως σαφώς οΐόμενος εΐδεναι τά 
ττερι αΰτόΐν, έλεγε και τταρηνει τοιάδε. 

33 " "Αττιστα μεν Ισως, ωσπερ και άλλοι τινε'ς, δό^ω 
■υμίν ττερΙ του επίπλου της άλτ^^ειας λέγειν, και γι- 
γνώσκω οτι οί τά μη ττιστά δοκουντα είναι η λέγοντες 2ΤΓΓΡΑΦΗΣ ς", ΛΔ', 83 

■17 απαγγέλλοντας ου μόνον ου ττίίθονσιν, «ίλλά και 
άφρονες δοκουσιν εΤναι* ο/λως δε ου καταφοβηθαΐ^. 
ετΓίσχτ/σω κινδυνευονσης Τ'.7? ττόλεωϊ, ττΐίθων γε ίμαν- 
τον σαφίστερόν τι έτερου είδώδ λέγειν. Αθηναίοι 2 
γαρ εφ' ί^/χας, δ ττάνυ θαυμάζετε, ττολλτ; στρατιά ιΓρ- 
/Χ7/νται και ναυτική και ττε^τ}, ττρόφασιν μεν Έγε- 
σταίων ζνμμα-^ία και Λεοντινων κατοικισει, το δε 
αλϊ^^ές Σικελίας επιθυμία, ρ.άλιστα δε τϊ/? -ημετέρας 
πόλεως, -ηγούμενοι, ει ταΰτην σγρΖεν, ραδιω? και 
ταλλα ε^ειν. ώς ουν εν τά;)(ει παρεσομενων, οράτε, 3 
άτΓο των ύτταρχόντων οτω τρόττω κάλλιστα άμυνεΐσθε 
αυτούς, και ρ-τ^τε καταφρονησαντες άφρακτοι ληφθη- 
σεσθε, μ-ητε άπιστ-ησαντες του ξΰμπαντος άμελ-ησετε. 
εΐ δε τω και πιοτά, την τόλ/χαν αυτών και δυνα^αιν 4 
/Ατ; εκττλαγ^, ούτε γαρ )8λα7Γτειν ?7ρ.α5 ττλειω οίοι τ 
έσονται η πασχειν, ου^' ό'τι μεγάλω στο'λω επέρχον- 
ται, ανωφελείς, αλλά ττρός τε του? άλλους ^ικελιωτας 
•ΤΓολυ άμεινον — μάλλον γαρ εθελ-ησουσιν εκπλαγεντες 
•ημΖν ζυμμαχέιν — και -ην άρα -η κατεργασωμεθα αύ- 5 
τους η άπρακτους ων εφίενται άπωσωμεν — ου γαρ δτ/ 
μ-η τΰχωσί γε ων προσδένονται φοβούμαι — κάλλισ- 
τον δ-η έργων ημΐν ζυμβησεται και ουκ άνελττιστον 
εμοιγε. ολίγοι γαρ δ-η στόλοι /ζεγάλοι ύ) Έλλψ'ων 
•η βαρβάρων πολύ από της εαυτών άττάραντες κατώρ- 
θωσαν, ούτε γαρ πλείους των ενοικουντων και άσ- 6 
τυγειτόνων ερχοντοΛ — ττάντα γαρ υπό Βεους Συνίστα- 
ται — -ην τε δι' άπορίαν των επιτηδείων εν αλλότρια 
γτ) σφαλωσιν, τοις επιβουλευθεΐσιν όνομα, καν περί 
σφίσιν αύτοΐς τα ττλειω ττταισωσιν, δρ,ως καταλει- 
ΤΓουσιν. οττερ και ^Αθηναίοι αύτοι ούτοι, του Μι^'δου 
τταρά λόγον ττολλά σφαλέντος, έπι τω ονόματι ως 
επ Ά^τ^'νας ■,^ει, ηύζηθησαν, και ι^ρ,Γν ουκ άνελπιστον 
το τοιούτο ^υμβηναι. 

" Θαρσοΰντες ουν τά τε αΰτοΰ παρασκευαζωμεθα, 34 
και ες το-υς Σικελούς πέμποντες τους ρ.έν ρ,άλλον 
βεβαιωσώμεθα, τοις δε φιλίαν και έυμμαχίαν πειρω- 84 ΘΟΤΚΥΔΙΔΟΥ 

μζθα ΤΓΟίΐίσθαι, « τε την αλλην 2ικίλιαν ττεμττωμΐν 
ττρίσβίίς, Βηλονντ^ζ ώζ κοινο5 ό κίνδυνος, και €? την 
'ΐταλίαν, ό'ττωδ η ζνμμαγίαν ττοιωμεθα ημΐν -η μη 

2 δ£;;^ωνται Αθηναίους, δοκει δε μοι και ε5 Καρ^ί^δόνα 
αμΐΐνον είναι ττΐμψαι• ου γαρ ανελττιστον αντοΐς, αλλ' 
άει δια φόβου είσΐ'μη ττοτε Ά^τ^ναΓοι αντοΐς ΐττίτην 
ττόλιν ελ^ωσιν, ώστε τά)^ αν ϊσως νομίσαντες, ει 
τάδε ττροησονται, καν σφεις εν ττόνω εΤναι, ΙθεΚη- 
σειαν 77/χΓν ■)7Τ0ΐ ιψνφα γε ■^ φανερως η εξ ενός γε τον 

3 τρόπου ά/Αί5ναι. δυνατοί, δ' είσι μάλιστα των νυν, 
βουληθεντες• - χρνσόν γαρ κοί αργυρον ττλεΐστον 
κεκτηνται, όθεν υ τε ττόλεμος και ταλλα ευττορει. 
ττεμττωμεν δε και ε5 ττ^ν Αάκε8αίμονα και ε? Κύριν- 
θον Βεόμενοι δευρο κατά τάχ^ος βοηθεΐν και τον εκεί 

ί ττόΧεμον κινειν. δ δε /αοίλιστα εγω τε νομίζω επι- 
καφον, νμεΐς τε δια το ζννηθες -ησυγον ηιαστ αν 
όξεως ττείθοισθε, όμως εΙρησετα.ι. ^ικελιώται γαρ εΐ 
θελοιμεν ζνμτταντες, ει δε μη, ό'τι ττλεΐστοι μεθ^ ημών, 
καθελκνσαντες άπαν το νττάργον ναυτικον μετά δυοΓν 
μηνοΐν τροφής άτταντησαι Άθηναίοις ες Ύάραντα και 
άκραν 'ϊαπυγίαν, και δί7λον 7Γ0ΐησο.ι αυτοΪ5, οτι ου 
περί ττ) Σικελία πρότερον εσται ο άγων τ; του εκεί- 
νους "ττεραίωθηναι τον 'ϊόνιον, μάλιστ αν αυτούς 
εκττληξαίμεν και ες λογισ/Λον καταστησαιμεν, οτι 
όρμωμεθα μεν εκ φιλίας ρ^ώρας φύλακες — υποδε'^εται 
γαρ τ^^άς Τάρας — το δε πέλαγος αυτοΓς πολύ ττερσ.ι- 
οΰσ^αι ρ,ετα πάσης της τταρασκενης, ^αλεττόν δε δια 
πλου μήκος εν τάξει μεΊνο.ι, και ?7ρ,Γν αν ενεπίθετος 

6 ει•)7, /?ραδεΓά τε και κατ' ολίγον προσπίπτουσα, ει δ' 
αυ τω τα^υναυτοΰντι άθροωτερω κονφίσαντες προσ- 
βάλοιεν, ει /.ιέν κωπαις γρησαιντο, επιθοίμεβ* αν 
κεκμηκόσιν, ει δε /ατ^ Βοκοίη, εστί και νπο•^ωρησαι 
■ήμΐν ες Ύάραντα• οί δε /χετ όλίγιον εφοδίων ώς επι 
ναυ/χα;!(ΐα. περαιωθεντες άποροΐεν αν κατά χωρία έρη- 
μα, και »^ μένοντες πολιορκοΓντο αν ^ πειρωμενοι 
παραπλείν την τε αλλτ^ν παρασκευ7/ν απολι'ποιεί' αν. ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ ς', ΛΕ'. 85 

και τα των ττόλεων σικ αν βεβαία €χοντ£9, €Ϊ ιττο- 
8€$οιντο, άθνμοίΐν. ώστ' Ιγωγε τούτω τω λσγισμω 6 
7;γου/χαι άτΓθκλΎ)ομίνου<ϊ αντονς ονό αν αττάραι αττο 
Κέρκυρας, αλλ,' η δια/^ονλενσα/χένους και κατασκο- 
■π-αις χρω/χενονς, οττοσοι τ Ισμεν και ο' ω τ^ωριω, 
ε$ωσθηναι αν τ^ *^Ρ?^ ^5 χει/χώνα, η καταττΧαγενταζ 
τω αδοκτ^τω καταλΰσαι αν τον ττλοίν, άλλως τε και 
του €/Λ7Γεφθτατου των στραττ/γών, ως εγω ακονω, 
άκοντος ηγουμένου και ασρ,έρΌυ αν πρόφασιν λαβόν- 
τος, €1 τι ά^ιό^^εων ά^' ημών οψθείη. άγγελλοίμεθα 7 
δ' αν εί οΤδ' οτι εττί το ιτλεΓον των δ' άνθρωττων ττρος 
τα λεγόμενα και αί γΐ'ώρ.αι Γστανται, και τους ττρο- 
ε7Γΐ;(ειρονντας, η τοΓς γε εττιχείρονσι ττροδτ/λοΐντας 
ΟΤΙ α/ζυνοννται, μάλλον ττεφόβηνται, ίσοκινδννους 
ηγούμενοι, οττερ αν νίΐν Ά^τ^ναΓοι ττάθοιεν. εττερ- 
χονται γαρ ι^ρ,Γν ως ονκ α/χννουρ,ε'νοις, δικαίως κατ- 
εγνωκότες οτι αυτούς ου /χετά Λακεδαι/χονιων εφθεί- 
ρομεν• ει δ' ΐδοιεν τταρα γνωμην τολμησαντας, τω 8 
αΒοκητω /ααλλον αν καταττλαγεΓεν ^ τί} αττο του 
αληβοΰς 8υνσ.μει. ττείθεσθε ονν, /ιάλιστα ρ.έν ταύτα 
τολ/ιι^σ^αντες, ει δε /λϊ;, ότι τά;^ιστα ταλλα ες τον 
ττόλεμον ετοιμάζειν, και τταραστηναι τταντι το /χέν 
καταφρονεΐν τους εττιοντας εν των έργων τ^ αλκί^ 
Βείκννσθαι, το δ' 17^^» ''''^5 ρ-ετα φόβου τταρασκευάζ 
ασφαλεστατας νομίσαντας, ως εττι κίνδυνου ττράσ- 
σειν γρησιμώτατον αν ζνμβηναι. οι δε άνδρες και 
εττερ^ονται και εν ττλω ευ οΤδ' ότι ^δτ^ εΐσι και όσον 
ουττω — αρεισ•ιν. 

Και 6 μεν Έρμοκράτης τοσαΰτα εΤττεΐ', των δε 35 
2υρακοσιων 6 8ημος εν •7Γθλλ^ ττρος άλλτ^'λους εριδι 
ήσαν, οί ρ.έν ως οΰδενί αν τρόττω ελθοιεν οί 'Α^7;ναΓοι, 
ουό αληθή εστίν α λέγει, τοϊς δε', ει και ελθοιεν, τι 
αν δράσειαν αυτούς, ό τι ονκ αν μείζον άντητάθοιεν. 
άλλοι δε και ττάνν καταφρονουντες ες γέλωτα ετρεπον 
το Ίτραγμα. ολίγον δ' ην το ττιστεΰον τω Έρμοκρά- 
τει και φοβονμενον το μέλλον, τταρελθών δ' αυτοΐς 86 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

'Αθηναγόρας, ο? 8ημον τε ττροστάτη•; ην και εν τω 
τταροντι ττίθανωτατοζ τοις ττολλοΓς, έλεγε τοιάδε. 
36 "Τον5 μίν Άθηναίονζ οστίζ μη βονλΐται οντω 
κακώς φρονησαι καΐ νττοχαρίονζ ημΐν γενε'σ^αι εν- 
ί?αδε έλκοντας, η δειλός εστίν η τη ττόλει ονκ ευνους* 
τους δ' αγγελλοντας τα τοιαύτα και ττίριφόβουζ νμα.'ζ 
ΤΓΟίονντας τηζ μίν τόλμη•; ον θαυμάζω, τη<; δε α^υν- 

2 εσιας, ει μη οιονται ίνΒηλοι εΤναι. οί γαρ δεδιότες 
ίδια τι βοΰλονταυ την ττόλιν ες εκπληξίν καθιστάναι, 
οττως τω κοινω φόβω το σφίτερον ΙττηΧνγάζωνται. 
και νΰν αύται αί αγγελιαι τοΰτο δύνανται• ονκ αττο 
ταΰτο/Αοίτου, εκ δε ανδ/αών οΓττερ άει τάδε κινοίσι 

3 ^υγκεινται. υ/χ,εΐς δε ην ευ βουλενησθί, ονκ Ιξ ων 
ούτοι άγγε'λλουσι σκοττουΐ'τες λογιεισ^ε τα εικότα, 
άλλ' ε^ ών άν άνθρωττοι δεινοί και ττολλών ε/Αττειροι, 
ωσττερ εγώ Ά^τ^ναιους ά^ιώ, δράσειαν. οΰ γαρ αΰ- 
τονς εικδς Πελοττοννι^σιους τε ΰττολιττόντας και τον 
εκεί 7ΓΟλερ.ον μηττω βεβαίως καταλελν μένους εττ' 
άλλον ττόλεμον ονκ ελάσσω εκόντας ελ^ειν, εττει 
έγωγε αγατταν ο'ίομαι αυτούς, οτι ου^ ημείς ίττ εκεί- 
νους ερχόμεθα, ττόλεις τοσαυτα και ούτω μεγάλαι. 

57 εΐ δε δτ;, ώσττερ λε'γονται, ελθοιεν, Ικανωτεραν ηγού- 
μαι ^ικελιαν Πελοττοννϊ^σου διαττολε/Λ'^σαι, οσω κατά 
ττάντα αμεινον εζηρτνται, την δε ημετεραν ττολιν 
αυττ^ν τ^ς νυν στρατιάς, ως φασίν, επιοΰσης, και ει 

2 δις τοσαΰττ; έλ^οι, ττολυ κρείσσω είναι, οΓς γ' επι- 
στα/ιαι ου^' Γττπους άκολου^τ^'σοντας, ουδ' αΰτό^εν 
ΤΓορισθησομένους, εΐ μη ολίγους τινας τταρ Έγε- 
σταιων, ου^' όττλίτας Ισοττληθεις τοις ημετεροις εττι 
νεών γε έλκοντας• με-γαγαρ το και αυταις ταις ναυσι 
κοΰφαις τοσούτον ττλουν δευρο κομισθηναι, την τε 
άλλην τταρασκενην, οσην δει εττι ττόλιν τοστ^νδε ττο- 

3 ρισΟηναι, ονκ ολιγην ουσαν. ώστε, τταρα τοσούτον 
γιγνώσκω, μόλις αν μοι δοκουσιν, ει ττόλιν ετε'ραν 
τοσαυ'τϊ^ν, όσαι %υράκουσαί είσιν, ελθοιεν έχοντες, και 
ομορον νικήσαντες τον ττολε/χον ττοιοΐντο, ουκ άν 2ΪΓΓΡΑΦΗΣ ς^, ΛΗ'. 87 

τται/τά— ασι 8ιαφθαρηναι, η ττον γε δτ; εν τταστ/ ττολε- 
μία 2ικ€λια — ^υση/σεται γαρ — στρατοττε'δω τε εκ 
νεών ίδρυ^εντι και εκ σκτ^νιδιων και. αναγκαία; τταρα- 
σκίνης ονκ εττι ττολυ ΰττδ των ημΐτίρων ίττττε'ων ε^ιον- 
τε5. το δε ξχμτταν οΰδ' αν κρατησαι αντοί'ζ τη<; γηζ 
■ηγονμαί' τοσοντω την ημίτίραν τταρασκευην κρ^ίσσω 
νομίζω. 

" Άλλα ταντα, ωσττερ εγώ λέγω, οι τε 'Α^7/ναΓοι38 
γιγνώσ•κοντε5 τα σφετερα αντίύν ευ οΤδ' οτι σωζονσι, 
και εν^ένδε άνδρες οντε οντά ούτε αν γενό^ιιενα λογο- 
ΤΓοιουσιν, ονς εγώ ου νίν ττρώτον, άλλ' αει έττίσταμαι 
■ητοί λο'γοΐ5 γε τοιοΓσδε και ετι τούτων κακονργοτέ- 
ροΐ9 η ΐργοίζ βονλομίνονζ, καταΊτληξαντα^ το νρ,ε'τε- 
ρον ΤΓληθος, αυτονς της ττόλεως άρ^ειν. και δεδοικα 2 
μίντοι, μη ττοτε ττολλά ττειρώντες και κατορθα,σωσιν 
■ημ€ί<; δε κακοί, ττριν εν τω ττα^ειν ω/χεν, ττροφυλά- 
^ασ^αι' τε και αίσθόμενοί εττε^ελ^ειν. τοιγάρτοι δι' 
αυτά τ/ ττολις ημών ολιγακις ρ.έν ησνχαζΐί, στάσεις 
δε τΓολλας και αγώνας ον ττρδς τους ττολε/ι,ιους ττλειο- 
νας 97 •7Γρδς αΰτ>}ν αναιρείται, τΐ'ραννιδας δε εστίν οτε 
και δυναστείας ά8ίκονς. ων εγώ ττίΐράσομαι, ην γε 3 
υ/Λεις ΙθίΧητί. εττεσ^αι, /χ,τ^ ττοτε εφ' -ϊ^^^ιών τι χεριϊδειν 
γενέσθαι, νμας μ\ν τονζ ττολλους ττίίθων, τους δε τα 
τοιαύτα μηχανωμενονς κολάζων, μη μόνον αυτόφω- 
ρους, χαλετΓον γαρ εττιττ,'γχάΐ'ειν, αλλά και ών βον- 
λονται /Λεν δύνανται δ' ου — τον γαρ Ιχθρον ουχ ων 
δρα ρ,όνον, άλλα και τ^ς διάνοιας ττροαμΰνΐ,σθαι χρη, 
ειττερ και μη ττροφυλαξάμζνός τις ττροττεισεται — τους 
δ' αυ ολίγους τά μίν ελέγχων, τά δε φυλάσσων, τα 
δε και διδάσκων ρ,άλιστα γαρ δοκώ αν μοι ούτως 4 
ατΓοτρεττειν τ:^ς κακουργιας. και δ^τα, ο ττολλάκΐζ 
έσκζψαμην, τι και βοΰλεσθε, ω νεώτεροι ; ττότερον 
αρχειν ηΒη ; άλλ' ουκ εννομον ό δε νόμος εκ του μη 
δυνασ^αι υρ,άς ρ,άλλον η δυνάμενους ετέθη άτιμάζειν. 
άλλα δτ; μη μετά ττολλών ισονομείσθαι ; και ττώς 
δίκαιον τους αυτούς /χτ) των αυτών ά^^ιουσ^αι; φησαΖ9 «8 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

τΐ5 Βημοκρατίαν ούτε ^ννετον οντ ίσον εΤναι, τονζ δ' 
ίχονταζ τα -χρήματα και αργΐ,ιν άριστα βΐΧτίστονζ. 
εγώ δε φημι ττρωτα μίν Βημον ζνμτταν ωνομάσθαι, 
ολιγαρχιαν δε μίρο<;, εττειτα φύλακας μ^ν άριστους 
εΤναι χρημάτων τους ττΧονσίονς, . βονλ^ΰσαί δ' αν 
βΐλτίστα τους ζννΐτονς, κρίναι δ' αν ακουσαντας 
άριστα του9 ττολλονς, και ταΰτα ομοίως και κατά 
2 /Αερϊ7 και ξνμτταντα εν δημοκρατία Ισομοφεΐν, ολι- 
γαρχία δε των //,έν κινδύνων τοις ττολλοΓς //.εταδιδω- 
ΟΓΐν, των δ' ωφελίμων ον ττλεονεκτεΓ μόνον, αλλά και 
ζνμτταν. άφ^λομίνη ίχίΐ' α νμων οι τε Βννάμ€νοι και 
ο'ι νέοι ττροθν μοννται, αδύνατα εν μεγάλη ττόλει κάτα- 
σχαν, άλλ' ετι και νίν, ω ττάντων άξννετωτατοι, ει 
μη μανθάνετ€ κακά σττευδοντεζ, ■^ αμαθέστατοι εστε 
ών εγώ οΤδα Έλλ?;νων, ■^ αδικώτατοι, ει είδότες τολ- 

40 μάτε• άλλ' 17Τ01 μαθόντες γε, η μεταγνόντες, το της 
ττόλεως ^υ/Λπασι κοινδν αυ^ετε, ηγησάμενοι τοντο μεν 
αν και ίσον και ττλέον οι άγαθοΙ νμων ηττερ το τ^5 
Ίτόλεως -πλήθος μετασχεΐν, ει δ' άλλα βονλησεσθε, 

2 και του τταντδς κινδυνεΰσαι στερηθηναι- και των 
τοιώνδε αγγελιών ώζ ττρος αίσθομενονς και μη εττι- 
τρεψοντας άτταλλάγητε. η γαρ ττόλις η8ε, και ει 
έρχονται Αθηναίοι, άμννείται αΰτου5 άζίως αντης, 
καΐ στρατηγοί είσιν ημΐν οι σκεψονται αυτά• και ει 
μη τι αυτών αληθές εστίν, ώσττερ ουκ οϊομαι, ον 
-προς τάς νμετερας αγγελίας καταπλαγεΊσα, και ελο- 
μένη νμάς άρχοντας, ανθαίρετον Βονλείαν εττιβαλεΐ- 

3 ται, αντη δ' εφ' αντης σκοπούσα του5 τε λόγου; αφ* 
νμων ως έργα Βνναμενονς κρίνει, και την ντνάρχονσαν 
ελενθερίαν ονχι εκ του άκονειν άφαιρεθησεται, εκ δε 
του έργω φυλασσόμενη μη επιτρε'ττειν ττειράσεται 
σωζειν." 

41 Τοιαύτα μεν Άθηναγόρας εΐττεν, των δε στρατη- 
γών εις άναστάς άλλον ρ,έν οΰδε'να ετι ειασε τταρελ- 
θείν, αΰτο9 δε ττρος τα τταρόντα ελε|^ε τοιάδε. " δια- 
βολάς μεν ον σώφρον οντε λέγειν τινάς ε'ς άλλι^λους :ξ:τγγραφης γ, μβ'. 89 

οντε τον<; άκονονταζ άττο^ίχ^εσθαι, ττροζ δέ τα εσαγ- 
γίλλόμίνα μάλλον οραν, ο~ω5 €15 τε έκαστος και η 
ζνμττάσα ττόλις καλώς τονζ εχιοΓτας — αρασκειασά- 
μζθα άμννεσθαι. καΐ ην άρα μηΒίν Βεηστ], ονΒεμια ζ 
βλάβν τον γε το κοινον κοσμηθηναι και ΐτητοις και 
οττλοις και τοΓζ αλλοΐ9 οΐ5 ο ■ττολεμοζ αγαλλεται — 
την δε Ιττιμίλααν και ε^ετασιν αντων τ^/χεΐς ϊξομ€ΐ' — 
και των ~ρ6ς τά<; ■ττολεις ΒιατΓομττών άμα ίς τε κατα- 
σκοττην και ην τι άλλο φαίνηταί Ιτητη&αον. τα δε 
και ίΤΓΐμεμελημεθα ηΒη, και ο τι άν αίσθωμεθα ες 
ν/ιαζ οισο/χεν. και οί /ιέν 2νρακοσιοι τοσαντα εί- 
7Γο;το9 του στρατηγού Βΐΐλνθησαν εκ του ^λλόγου. 

Οί δ' Άθηναΐοί ηΒη εν ττ^ Κέρκυρα αΰτοι τε και οί 42 
ζίμμαχοι άττοντες ^σαν. και ττρώτον μίν ί—εξίτασίν 
του στρατενματο<ϊ και ^υντα^ιν, ώσττερ ε/χελλον ορ- 
μιείσθαί τ€ και στρατοττεδέυίσ^αι, οί στρατηγοί 
Ι-οιησαντο, και τρία /χερ^ νει/χαντες εν εκαστω εκλι;- 
ρακταν, Τνα /χι^τε άμα ττλεοντες ά7Γορ(ί)<Γΐν ΰδατο9 και 
λιμένων και των εττιτηΒείων εν ταις καταγωγαΓ?, ττρός 
τε ταλλα ενκοσμότεροι και ράον; άρ^ειν ωσι, κατά 
τέλη στραττρ/ω — ροστεταγ/χενοι• έπειτα δε ~ροί—εμ- 
φαν και ες την Ίταλίαν και 2ικελίαν τρεΐς ναΐς, 
είσομενας αΓτινες σφάς των τόλεων δε^οιται. και 
ε'ρητο ανταΐς τροα—αιτάν, ο~ως εττιστάμεΐΌΐ κατα- 
ττλεωσιν. μετά δε ταΰτα τοσ^δε ηΒη ττ] χαροσκευ^ ^3 
Ά^>^ναΓοι άραντες εκ τ^5 Κερκύρας ες τ-ην 2ικελιαν 
ε— εραιοΐττο, τριηρεσι μεν ταΐς ττασαις τεσσαρσι και 
τριάκοντα και εκατόν και δυοΓν 'ΡοδιΌιν χειττ^κοντό- 
ροιν — τοχτων Αττικαι μεν ήσαν εκατόν, ων αί ^έν 
ε^; κοντά τα;^εΓαι αί δ* άλλαι στρατιώτιδες, το δε 
άλλο ναυτικδν Χιών και των άλλων ζνμμάχων — 
οττλιταΐζ δε τοις ^υ/χττασιν εκατόν και ττεντακισχι- 
λιΌΐ5 — και τούτων Άβϊ^ναιων μεν αυτών ^σ^αν ττεντα- 2 
κόσιοι μεν και χίλιοι εκ καταλόγου, επτακόσιοι δε 
^^τε5 ετΓΐβάται των νέων, ^υρ./ιαχοι δε οί άλλοι ^•ν- 
εστράτευον, οί μεν των νττηκόων, οί δ' Άργειωΐ', 90 ΘΟϊΚΤΔΙΔΟΧ 

ττεντακόσίοι, καΐ Μαντΐί'€ων και μισθοφόρων, ιτζί/τη- 
κοντα και διακόσιοι — το^όταΐξ δε Τ0Γ5 ττασιν ογΒοη- 
κοντα και τετρακοσιοις — και τοντων Κρητ€<; οί ογ- 
8οηκοντα ήσαν — και σφενδοντ^ταΐζ 'Ροδιωι/ ετττακο- 
σιοΐ5 και Μεγαρεΰσι ψίλοΐζ φνγάσιν είκοσι και 
εκατόν, και ιτττταγωγω ^ια, τριάκοντα αγονστ] ίττττεας. 
44 Τοσαυτϊ; ϊ/ ττρώτη τταρασκευή ττρος τον ττόλίμον 
διεττλει, τούτοις δε τα εττιτι^δεια αγουσαι όλκάδες /λέν 
τριάκοντα σιταγωγοι, και τους σιτοττοιους ε;;(ουσαι 
και λιγόλογους και τεκτονας και οσα ες τειχισ/Λον 
εργαλεία, ττλοΓα δε εκατόν, α ε^ ανάγκης μίτά των 
όλκάδων ^υνε'ττλει• ττολλά δε και άλλα ττλοΓα και 
όλκάδες εκούσιοι ^υν??κολου^ουν τ^ στρατιά Ιμττο- 
ρίαζ ένεκα• ά τότε ττάντα εκ τ^ς Κέρκυρας ^υνδιε- 

2 βαλλζ τον 'Ιόνιον κόλτΓον. και -προσβαΧονσα η 
ττάσα τταρασκΐνη ττρο'» τε ακραν Ιαπυγιαν και ττρός 
Τάραντα και ως έκαστοι ευπόρησαν, τταρΐ.κομίζοντο 
την Ίταλιαν, τών μίν ττόλεων ου δεχόμενων αυτούς 
άγορα ουδέ αστει, υδατι δε και ορμώ, Τάραντος δε 
και Αοκρων ουδέ τούτοις, εως άφίκοντο ες 'Ρτ^γιοκ 

3 τ^ς Ιταλίας άκρωτηριον. και ενταύθα τ^δϊ; ηθροί- 
ζοντο, και ε|•ω τ^ς ττόλεως, ως αυτούς εισω ουκ εδε- 
■χοντο, στρατόττεδόν τε κατεσκενάσαντο εν τω τ^ς 
Άρτε'ρ,ιδος ίερο3, ου αυτοΐς και άγοράν τταρείχον και 
τάς ναυς άνελκυσαντες τ^συρ^ασαν. και ττρόζ τε τους 
'Ρί/γινους λόγους Ιττοιησαντο, α^ιοΰντες Χαλκιδε'ας 

4 οντάς Χαλκιδευσιν ουσι Λεοντινοις βοηθίίν οί δε 
ουδέ ρ,εό' Ιτερων εφασαν εσεσ^αι, άλλ' ο τι αν και 
τοις άλλοις 'Ιταλιώταις ^υνδοκ^, τοΰτο ττοΐί^σειν. οί 
δέ προ•; τα εν τύ) Σικελία -πράγματα εσκόττουν, οτω 
τρόπω άριστα ττροσοισονται• και τας ττρόττλους ναυς 
εκ Τ575 Έγε'στϊ;ς α/Λα προσεμενον, βονλόμενοί εΐδε'ναι 
ττερί των χρημάτων εΐ εστίν ά ελεγον εν ταις ^Κθη- 
ναις οί άγγελοι. 

4.5 Τοις δέ 2υρακοσιοις εν τούτω 7Γθλλα;(ό^εν τε τ^δ^; 
και ατΓο τοΊν κατάσκοπων σαφή ηγγέλΧετο, οτι εν ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ', ΜΓ'. 91 

'ΐηγίω αΐ νη€ζ €ΐσι• και ως ίτη τούτοις τταρεσκενά- 
ζοντο ττάοΎ] ΤΎ] γνωμγ] και ονκ€τι ηττιστονν. και ε5 2 
τε τους ^ικελονς ττΐρι^—εμ-ττον, ίνθα /χέν φύλακας, 
ττροζ δε τους ττρίσβΐ,ις, κα\ ες τα ττεριττόλια τα Ιν τύ] 
χωρά φρονράς ίσΐκόμιζον, τά τε ίν τύ) ττολει οττλων 
εξετάσει και ΐτητων Ισκοπονν ει εντελι^ εστίν, και 
ταλλα 405 ετΓΐ τα^εΐ ττολε/χω και οσοΓ ου τταροντι 
καθίσταντο. 

Αί δ' εκ τΐ7? Έγε'στης τρεΓς ν^ες αί ττρόττλοι ττα- 46 
ραγίγνονται τοις Άθηναίυις Ις το 'Ρτ^γιον, αγγελλου- 
σαι ότι ταλλα /αέν ουκ εστί χρήματα ά νττεσχοντο, 
τριάκοντα δε τάλαντα μο'να φαίνεται, και οι στρα- 
ΤΎ]γοι €Ϊθνς εν άθυμία ήσαν, ότι αΰτοΓς τοΰτό τε 
ττρώτον άντίΚ€κρονκ€ΐ, και οί 'Ρί^γΓνοι ονκ ΐθίλψ 
σαντες ^στρατευειν, ους ττρώτον ηρ^αντο -ττείθΐΐν 
και είκο5 ^ν μάλιστα, Λεοντινων τε ^ττ^ενεΓς οντάς 
και σφισιν άει εττιττίδειους. και τω /χέν Νικία ττροσ- 2 
δε^ορ,ενω ι^ν τά τταρά των Έγεσταιων, τοιν δε ετε- 
ροιν και άλογώτερα. οί δε 'ΕγεσταΓοι τοιονδε τι 
ε^ετε^^νί;σαμτο τότε ότε οί ττρώτοι ττρίσβΐΐς των 
^Αθηναίων ηλθον αντοΐς ες την κατασκοττην των χρη- 
μάτων, ες τε το εν *Ερυκι ιερόν της Άφρο8ίτης 
άγαγόντες αυτούς εττε'δει^αν τά αναθήματα, φιάλας 
τε και οίνοχόας και θνμιατηρια και άλλην κατα- 
σκενην ονκ ολίγην, α οντά αργνρά ττολλω ττλειω τϊ^ν 
όι^ιν άττ' όλιγτ^ς δυνά/οιεως χρημάτων τταρΐίχΐτο• καΐ 3 
ίδια ξενίσεις ποιον/χενοι των τριηριτων τά τε ε^ 
αυτ^ς Εγε'στϊ/ς Ικττωματα και χρυσά και αργνρά 
ένλλε^αντες και τά εκ των εγγύς ττόλεων και Φοινι- 
κικο~ν και Ελληνίδων αΐτησαμενοι Ισίφερον ες τας 
εστιάσεις ως οικεία έκαστοι, και τταντων ως εττι το 
ΤΓολυ τοις αΰτοΓς χρωμίνων και ττανταχοίϊ ττολλών 
φαινομένων μ^-γάλην την ίκττληξιν τοις εκ των τριτ;- 
ρων Άθηναίοις τταράχο/, και άφικόμενοι ες τάς Άθη- 4 
νας Βιεθρόησαν, ως χρήματα ττολλά Γδοιεν. 

Και οί μεν αντοί τε άπαττ^βι^ντες και τους άλλους 92 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

τότε 7Γ€ΐσαι/τε5, εττειδτ; ^ίηΧθίν ;' λόγος δτι ουκ ϊΪύ} 
εν τ^ Έγε'στΐ7 τα χρη/,^ατα, ττολλην την αΐτιαν εΓ>(ον 
ντΓο των στρατιωτών οΐ οε στρατηγοί ττροζ τα τταρ- 

47 όντα έβονΧΐνοντο, και Νικιου • ^αεν ?/ν γνώμη ττλεΓν 
ετΓΐ Σελινούντα τταση τύ) στρατιά, ίφ οττΐρ μο.λιστα 
ΐΤΓίμφθησαν, και ■^ν μίν τταρε'χωσι χρήματα τταντί τω 
στρατΐνματί Έγεσταΐοι, ΤΓροζ ταντα βονλίνεσθαι, 
ει δε μη, ταΓζ ε^?^κοντα νανσίν, όσας ττερ τ^ττ^σαντο, 

2 ά^ιοίν διδόναι αντους τροφην, και ■παραμΐ.ίναντας 
%(Χινονντίον<: η βία η ζνμβάσει διαλλοί^αι αντοΐς, 
και οντω, ■παραττΧΐ.νσαντα•; τας αλλαζ ττολεις και 
επιδει^ανταζ ^έν ττ^ν ^νναμιν της Αθηναίων ττόλΐως, 
Εηλωσαντας δε ττ^ν ε; τον5 φίλον; και ξνμμάχονί 
■προθνμίαν, άττοπλειν οΓκαδε, ην μη τι δι' ολίγου και 
ατΓο του αδοκτ^του τ) Λεοντινους οΓοι τε ώσιν ωφ€λη- 
σαι τ) των άλλων τινά ττόλεων ττροσαγαγέσθαι, και 

48 ΤΎ) ττόλει δαττανώνταζ τα οικεία μη κινδυνευειν. Αλ- 
κιβιά8ηζ Βε ουκ ίφη χρηναι τοσαντΎ] Βννάμΐΐ εκττλευ- 
σαντας αισχρως και άπράκτως άττελ^ειν, αλλ ε5 τε 
τάζ 7ΓΟλεΐ5 ίΤΓίκηρνκετίκσθαι ιτλην 2ελινοΰντο5 και 
Συρακουσών τά? αλλάς, και ττειρασθαι και του5 
Σικελουδ τους μεν άφιστάναι άττο των %νρακοσίων, 
τους δε φίλους ττοΐίΐσθαι, ίνα σΖτον και στρατιαν 
€χωσιν, ττρωτον δε ττείθειν Μεσσηνίονς — ε'ν ττόρω 
γαρ μάλιστα και ιτροσβολ•^ εΐναι αυτούς τ^ς Σικε- 
λίας, και λι/Λενα και Ιφόρμησιν τη στρατιά ίκανω- 
τάττ^ν (.σεσθαι — • ττροσαγαγομίνονς δε τάς ττόλεις, 
είδότας ρ,ε^' ών τις πολεμήσει, οΰτως η8η %νρακον- 
σαις και Σελινοί;ντι έπιχειρεΐν, ην μη οΊ ρ,έν Έγε- 
σταιοις ξνμβαίνωσιν, οΐ δε Λεοντινους εώσι κατοικί- 

49 ^ειν. Λά/χα;^ος.δέ αντικρνς εφη χρηναι ττλειν ε'πι 
Συρακου'σας και ττρδς τη ττόλει ως τάχιστα την 
μάχην ττοιείσθαι, εως ετι άτταράσκευοί τ' είσι και 
μάλιστα εκττεττληγμενοι. το γαρ ττρωτον ττάν στρα- 
τευ/Αα δεινότατον είναι- "ί^ν δε χρονίση ττριν ε'ς οι/'ΐν 
ελ^ειν, ττ} γνώμτ} άναθαρσουντας ανθρώπους και ττ) ΣΪΓΓΡΑΦΗΣ ς", Χ'. 93 

οψα. καταφρονεΐν μάλλον, αΐψνίδιοι δέ ην ττροσττί.- 3 
σωσιν, €ω5 «τι ττίριδεεΐς ■«τροσδίχονται, μάλίστ αν 
σφάς ΤΓ€ριγΐνίσθαί και κατά τταιτα αν αντονς «κ- 
φοβησαί, τ-^ τε όι/'ει — ττλεΐστοι γαρ αν ννν φανηναι 
— και τ^ τΓροσδοκια ων ττεισονται, /ιαλιστα δ αν τω 
αντίκα κινδννω Τ7]9 μάχης, εΐκδζ δέ εΤναι και εν 
τοις άγροΓς ττολλονς άττοληφθηναι Ι^ω δια το αττι- 
στεΐν σφα5 μη ηξειν, και Ισκομιζομίνων αντων την 
στρατίάν ουκ άττορήσειν χρημάτων, ην Ίτρος τ^ 
ττόλει κρατοΐσα καθίζηται. τονς τε αλλονζ 2ικε- 3 
Χιά,τας όντως ηΒη μάλλον και εκεινοις ον ένμμαγττι- 
σειν, και σφι'σι ττροσιε'ναι και ον διαρ.ελλ>;σειν ττερι- 
σκοίΓονντας ό— ότεροι κρατησονσιν. νανσταβμον δέ 
ΐτταναχωρησαντας και ίφορμηθάτας ^Ιε'γαρα εφτ; 
γρηναι ττοαΐσθαί, ά ην (ρήμα, άττίγρντα 2νρακονσών 
οίπ-ε ιτλονν τΓολνν ούτε όδον. 

ί^,άμαγος μίν ταντα εΐττών ο/Αω5 ττροσίθίτο και 50 
αι;το5 Τ77 'ΑλκφιάΒον γνώμη. μ€τά δέ τοίτο Άλκι- 
^3ιάδ^75 τ^ αυτοΰ ντ^ΐ διαττλενσαζ ες Μεσσ77ν7;ν και 
λογονς 7Γθΐ/;σα/χενο5 χέρι ζνμμαγίας ττρος αντονς, 
ώς ονκ ίττειθεν, άλλ' α— εκριναντο ιτόλει /ϋέν αν ον 
Οΐζασβαι, ά-γοράν δ' ε^'ω τταρίξΐΐν, ατΓεττλει ε5 το 
Ρν^'γιον. και εν'ίυς ^'/ιτΓλϊ;ρώσαντε5 ΙξηκοΐΎα νανς 3 
εκ ττασών οι στρατηγοί και τα εττιττ/δεια λαβόντες 
ιταρε'ττλεον ες Νά^ον, ττ/ν άλλί;ν στρατιαν εν "Ρτ/γιω 
καταλιτΓο'ντες και ενα σφών αυτών. Ναίιων δέ δε^α- 
μίνων τη ττόλει τταρε'-λεον ες Καταΐ'τ/ν. και ως 3 
αντους οι Καταναΐοι ονκ Ι^Ιχοντο — ειτ7σαν •γάρ αν- 
τόθι άνδρες τα 2υρακοσιων βονλόμενοι — , Ικομίσθη- 
σαν €ΐΓΐ τον Ύηρίαν ττοταμόν, και αυλισοί/ιενοι τη 
νστεραια εττι 2νρακονσας ΐΐΓΧ€ον (ττΐ κίρως, Ιχοντες 
τας αλλάς ναΰς. δέκα δέ των νεών ττρονιτίμφαν ες 
τον ρ,εγαν λι/ιε'να ίτλενσαί τε και κατασκεψασθαι, ει 
τι ναυτικον εστί καθειλκυσρ.ε'νον, και κηρνζαι άττο 
των νιων ΤΓροσττλευσαντας, ότι Ά^ναΓοι ΐ7'<ονσι Λε- 
οντίνονς ε'ς την εαντων κατοικιοί?ντες κατά ένμμα- 
,. II _8 94 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

4 χίαν καΧ ξνγγένααν τους ονν οντά; Ιν ^υρακουσαις 
Λεοντινων ώξ τταρά φίλους και εΰεργετας ^Αθηναίους 
άδεώ; άπιεναι. εττεί. δ' έκηρνχθη και κατεσκε'ι^αντο 
Τλ/ν τ€ ττόλιν και του5 λιμίναζ καί τα ττερι ττ/ν χωράν, 
«ί ^75 οιυτοΐς όρμωμίνοίζ ττολΐμητΐα ην, απε'πλευσαν 

51 ττάλιι/ ε5 Τίατάνην. και Ικκλησίας γ€νομίνη<;, την 
μ\ν στρατιάν ουκ εδε;^οντο οί Καταναιοι, του? δε 
στρατηγούς εσελ^όντας εκελευον ει τι βονλονται 
είττειν. και λε'γοντο5 του ΆλκιβιάΒον και των ει/ 
τι^ ΤΓολει 7Γρο5 την ΙκκΧησιαν τετρα/Α/χενων οί στρα- 
τιώται ττυλιδα τίνα Ινωκο^ομημΙνην κακώς ελα^ον 
δί,ελόντεζ και εσελ^οντε? ηγόραζον ες ττ^ν ττόλιν. 
2 τών δε Καταναι'ων οί μίν τα των ^νρακοσίων φρο- 
νοΰντες, ως εΤδον'το στράτευμα ένδον, εΰ^υς ττερι- 
δεεις γενό/χενοι ΰπε^^λ^ον ου ττολλοι τίνες, οί δε 
άλλοι ίψηφίσαντό τε ζνμμαχίαν τοις Αθηναίοι•; και 
το άλλο στράτευμα εκε'λευον εκ 'Ρτ^γιου κομίζειν. 
μετά δε τοΰτο διαττλευσαντες οί Αθηναίοι ες το 
'Ρτ^γιον ΤΓΐίση ηΒη τύ) στρατιά, αραντες ες τ?)ν Κατά- 
νι^ν, εττειδί/ άφικοντο, κατεσκευάζοντο το στρατόττεδον. 

θ2 Έσι^γγελλετο δε αυτοΓς εκ τε Κ,αμαρίνης, ως, ει 
ελ^οιεν, ττροσχωροΐεν αν, και οτι 2υρακόσιοι ττλϊ^- 
ροΰσι ναυτικόν. ατταση ουν τη στρατιά τταρεττλευ- 
οταν ττρώτον ρ.έν εττι ^υρακοΰσας• καί ως ουδέν ευρον 
ναυτικόν ττληρούμενον, τταρεκομίζοντο αυ^ις εττί Κα- 
μαρίνης και σχοντες ες τον αίγιαλον εττεκηρυκευοντο. 
2 οί δ' ουκ εξέχοντα, λέγοντες σφίσι τά ορκια είναι 
μια νηϊ καταττλεόντων Αθηναίων Βέχεσθαι, ην μη αυ- 
τοί ττλειους μεταπεμπωσιν. άπρακτοι δε γενόμενοι 
απε'ττλεον καί άποβάντες κατά τι της 5υρακοσιας 
και αρτταγην ττοιησαμενοι, και των 2υρακοσιων ίττ- 
ττεων βοηθησάντων και των ψιλών τινας εσκεδασ/Αε- 

53 νους Βιαφθειράντων, άττεκομίσθησαν ες Κατάντ/ν. καί 
καταλα^α^δάνουσι Τϊ)ν 2αλα/Λΐνιαν ναΰν εκ τών Αθη- 
νών ηκουσαν επί τε Άλκιβιά^ην, ως κελευσοντας 
ατΓοττλειν ες αττολογιαν ων η ττολις ενεκαλει, και επ ΣΤηΤΑΦΗ2 ς-', ΝΛ'. 95 

<ιλλον5 τινα5 των οτρατιωτών των μετ αντον, μεμη- 
ννμίνων ~(ρΙ των μνστηρίων ως άσεβοίντων, των δε 
και ττερι των Έρμων, οί γαρ Άθψαίοι, £— ειδν) η 2 
στρατιά άττεττλενσεΐ', ονΒεν ησσον ζιρ^σιν εττοιοΐντο 
των ΊτερΙ τα μνατ-ήρια καΐ των ττερι τοΐ9 'Έ^ρμας 
Βρασθίντων, και ον 8οκίμάζοντ€<; τονς μψιττάς, άλλα 
ττάντα νττότΓτως άττοδε^όμενοι, δια -ττονηρων ανθρωττων 
τηχττιν ττανυ γρ-ηστονς των ίτολιτών ζνλλαμβάνοντεζ 
κατεδονν, χρησίμωτερον ηγούμενοι είναι βασανίσαιΖ 
το πράγμα και ενρεΐν ί] δια /ιτ^ιατοΰ ττονηρίαν τινά 
και )^ηστ6ν δοκονντα είναι αΐτιαθεντα άνεΧετ^κτον 
οιαφνγεΐν. εττιστάμενος γαρ 6 Βήμα άκσ^ την Πει- 
σίστρατου και των τταίόων τνραννί8α ^αλεττην τελετ- 
τώσαν γενομενην, και ττροσετι ονδ' ν<^' εαυτών και 
Αρμοδίου καταΧνθεΊσαν, αλλ* νττό ΑακεΒαιμονίων, 
εφοβεΐτο αεί και ττάντα τ.νόϊΓτω5 ελάμβανεν. 

Το γαρ 'Αριστογειτονο5 και Άρ/χοδιΌυ τόλμημα οί 
δι' ερωτικην ζνντνχίαν εττεχειρηθη, ην εγώ εττί ττλε'ον 
Βίτριτησάμενα άποφανω οντε του•5 άλλονς οντε αν- 
ΤΟΤ5 Άθηναίονζ -ττερι των σφετερων τυράννων ονΒε 
νερί τον γενομένου ακριβές οΰόεν λέγοντας. Πεισι- 2 
στρατού γαρ γηραιού τελενη]σαντος εν τη τνραννίΒι, 
ουχ^ ϊτηταρχος, ωσττερ οί ττολλοι οίονται, άλλ' 'Ιττ- 
7Γΐα9 τρεσβντατος ων εσχε την άρχτ)ν. γενομένου δε 
Αρμοδίου ώρα ηλικίας λαμττρον, Αριστογείτων, άνηρ 
των αστών, μέσος ττολιττ;^, εραστής ων εΐχ^εν αυτόν, 
ττειραθεις δε ό ΆρμόΒιος ύττό 'ϊττ— άρχου του Πεισι- 3 
στρατού και ου ττεισ^είς καταγορεΰει τω Άριστογεί"- 
τονι. ό δε ερωτικώς ττεριαλ^/ησας καΐ φοβηθείς την 
Ιτηταρχον Βχψαμιν, μη βία ττροσαγά^/ηται αντο'ν, ε^-ι- 
ρονλενει ευθύς, ως αϊτό της ντταρχούσης άξίωσεο)ς, 
καταλυσιν τη τυραννίΒι. και εν τούτω ο Ίττ τταρ^^ο^ 4 
(05 αύθις ττειράσας ον?>εν μάλλον έττειθε τον Αρμό- 
ζων, βίαιον μεν ουδέν εβούλετο δράν, εν τό~ω 84 
τινι α φάνει, ώξ ου δια τοί;το Βη, τταρεσκευάζετο ττρο- 
ττηλακιων αυτόν, ουδέ γό.ρ την άλλην αρχήν ειταχ- 96 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

6ήζ "ην €? του5 ττολλου^, αλλ' ανεπιφ^όνως κατ€στη- 

6 σατο' και ΙτΓζτη8£νσαν ΙττΙ ττλειστον 8ή τύραννοι 
οντοί άρίτην και ^υνεσιν, και Αθηναίους ίΐκοστην 
μόνον ττρασσό/χενοι των γιγνο/Αενων τι;ν Τ€ ττόλιν 
αυτών καλώς διεκοσ/ΛΤ/σαν και τους ττολε/Λους διε- 

β φΐρον και €5 τα ίερα ε^υον. τα δε άλλα αυτί; η 
ττόλίς τοις ιτριν Κΐΐμίνοις νόμοΐζ έχρητο, -πλην καθ* 
όσον αει τίνα εττε/χελοντο σφων αντών εν ταΐς αρ^αΓ? 
€Γναι. και άλλοι τε αυτών ηρζαν την ενιαυσιαν Άθη- 
ναι'οΐζ αρχτ^ν, και Πεισίστρατος ο Ιττττιου του τνραν- 
νευσαντο5 νΐόζ, του τταππου ε;(ων τοννομα, ο5 των 
δώδεκα ^εών βωμον τον ε'ν τ^ οίγορα άρχων άνίθηκΐ. 

7 και τον του Άπο'λλωνος εν Πυθίου, και τω μ^ν εν 
Τϊ} αγορά ττροσοικοδο/Ατ^σας ύστερον ό Βημος Αθη- 
ναίων μίίζον μήκος του βωμον ηφάνισε τονπίγραμμα• 
του δ' εν Πυθίου ετι και νυν δΐ7λόν εστίν άμνΒροΐς 
γράμμασί λεγον τάδε• 

μνήμα τόδ' -^9 "ρχ^? Πεισίστρατος Ίπττιου υίδς 
θηκεν ΆτΓολλωνος Πυθίου εν τερ.ε'νει. 
55 ΟΤΙ δε -πρΐσβυτατος ων 'ϊττπίας ηρζ(.ν, είδώς ρ,εν και 
άκοϊ5 ακρι^ε'στερον άλλων Ισχυρίζομαι, γνοίη δ' αν 
τις και αυτώ τούτω• τταιδες γαρ αΰτώ μόνω φαίνον- 
ται των "γνησίων αδελφών γενο'ρ,ενοι, ώς δ τε βωμός 
σί7ρ.αινει και η &τηλη ττερι της των τυράννων αδικίας, 

2 ί; εν τ^ ^Αθηναίων άκροττολει στα^εισα, εν Ύ] Θεσσα- 
λού /λέν ουδ' Ίππαρχου ουδείς τταις γε'γραττται, Ιττ- 
ττιου δε ττεντε, ο'ι αυτώ εκ Μυρριντ^ς ττ^^ Καλλιου 
του 'Υττερεχίδου ^υγατρος εγενοντο• εΐκδς γαρ ην 
τον ττρεσβντατον ττρώτον γΐ7Ρ-αι. και εν τύΙ αυτί] 
στηλτ] ττρώτος γε'γραττται ρ,ετά τον ττατίρα, ουδέ 
τοΰτο άττεοικότως δια το ττρεσ^βευειν τε αττ αΰτου 

3 και τυραννευσαι. ου ρ,ι^ν οΰδ' αν κατασχίιν μοι 
8οκει ττοτε Ίττπιας το τταραχρημα ραδιως την τυραν- 
νίδα, ει 'Ιτττταρχος ρ.έν εν τη άρχη ων απε'^ανεν, 
αΰτδς δε αυθημερόν καθίστατο• άλλα και δια το 
ττρότερον ζύνηθες τοις /αέν ττολιταις φοβ^ρόν, « δέ ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Γ', ΧΓ". 97 

τονς €7Γΐκονρον5 άκριβίς, -ϊτολλω τω ττβριόντι τοίϊ 
άσφαΧονς κατεκράτησεΐ', και ον;^ ω9 αδελφοί νεώ- 
τερος ων η—όρησ€ν, εν ω ου ττρότερον ^-νε^ώς ωμιλ.Ί]- 
Κ€ί τί) αρχΎ). Ίτητάρχω δε ζννίβη τον ττάθον•; τ^ 
δνστν;^ια ονομασθίντα και την δό^αν τη<ϊ τνραννιδθ5 
£5 τα εττειτα ιτροσΧαβ^Ζν. 

Τον δ' ουν ΆρμόΒίον άτταρνηθίντα ττ^ν ττείρασιν, 56 
ωσττερ διενοεΓτο, ιτρουττηλάκισεν άδελφτ}ν γαρ αν- 
τοΰ κορψ', ίτταγγείΧαντίς -ηκαν' κανονν οκτονσον εν 
ΊΓομτΓ^ τινι, ατη/λασαν, λέγοντες ονδέ ετταγγεΐλαι τι^ν 
ο-ρχην δια το /υ) α^ιαν εΤναι. ^^αλεττως δε ειεγκόντος 2 
τοΰ Άρμο?)ίον, ΤΓολλω δτ^ /χαλλον δι' εκείνον και ό 
Αριστογείτων τταρωζννετο. καΐ αντοΐζ τά μεν άλλα 
ΐΓρο? τον5 ζννετΓίθησομεΐ'ονς τω έργω εττε—ρακτο, 
—εριεμενον δε Πανα^>/ναια τα με-γάλα, εν ^ μόνον 
■ήμερα ονχ^ ντΓΟτττον εγίγνετο εν όττλοις των ττολιτών 
τον5 την τΓομ-π-ην -ττεμψοιταζ άθρόουί -γενέσθαι- και 3 
Ιδεί άρίαι μεν αντονς, ^τεττα/ΐΑννειν δε εΰθΐίζ τά '!Γρ6<! 
τονς Βορνφόρονς εκείνον<;. ήσαν δε ου ττολλοι οΐ 
$ι•νομωμοκότεζ ασφαλείας ένεκα• ηλ—ιζον γαρ και 
τονζ μη ιτρβειδότας, εΐ και όττοσοιοΰν τολμησειαν, εκ 
τον Ίταραχρημα έχοντας γε οττλα ε^ελι^σειν σφας 
αντσύς ξννελενθερονν. και ώς εττ^λ^εν τ; εορτή, Ίττ- 57 
ΤΓίας μεν εζω εν τω Κερα/χεικω καΧονμέΐ'ω μετά των 
Βορνφόρων Ειεκόσμει, ως έκαστα εχρην της -ττομιτης 
■προϊενοΛ, 6 δε Άρμό8ιος και 6 ^Αριστογείτων έχοντες 
η6η τά εγχειρίόια ες το έργον ττροτ^εσαν. και ως 2 
εΤδόν τιια των ζνΐ'ωμοτων σφίσι διαλεγο/χενον οΙκείο)ς 
τω Ί— τΓία, τ^ν δε ττάσιν ενττρόσοΒος ό ΊτΓτη'ας, εδεισαν 
και ενό)Μΐσαν μεμηνΐσθαί τε και όσον ονκ η8η ζν\- 
Χηφθησεσθαι. τον λι-τπ^σαντα οΰν σφάς και δι 
όνττερ ττάντα εκινδί-'νευον εβονΧοντο ■ττρότερον, ει 8ν- 
ναιντο, *^!7ροτιμωρ•ησασθαι, και ωσ-ττερ ειγρν ωρμησαν 3 
εισω των ττυλών, και ττεριετνχον τω Ίτητάργω -πάρα 
το Λεωκοριον καλου/ιιενον, και ενθνς αττερισκείττως 
ΐΓροστΓεσόντ€?, καΐ ώς αν μάλιστα δι' οργής 6 μεν 98 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ερωτικής, ό δέ νβρισμενοζ, (τνιττον καΧ άττοκτείνονσιν 
αυτοί/, και ό μεν τους δορυφόρους το αντίκα δια- 
φ€υγ€ΐ, ό Αριστογείτων, ζννΒραμόντοζ τον οχΧον, 
κα\ νστερον ληφθείς ου ραδιω? 8ίετεθη• Αρμόδιος 8ε 

58 αντον παραχρήμα αττόλλυται. άγγελθεντος δε Ίτητία 
ες τον Κ-εραμεικόν, ουκ εττΐ το γενόμενον, άλλ' εττΐ 
του5 ΤΓομπεας τους οπΧίτας ττροτερον "η αίσθεσθαι 
αυτούς, αττοθεν οντάς, ενθνς εχωρησεν, και άΒήλως 
ΤΎ) οψεί ττλασάμενος -προς την ζνμφοράν εκελενσεν 
αντονς, Βείξας τι χωρίον, άττελθεΐν ες αυτδ άνευ των 
οττλων. και οι μεν ανεχωρησαν οίομενοί τι ερεΐν 
αυτόν, 6 Βε τοις επικονροις φράσας τα όπλα υττο- 
λαβεΐν εξελεγετο ενθνς ονς εττητιατο και ει τις ευρέθη 
εγχειρίΒίον έχων μετά -γαρ άσττιδος και δόρατος 
€Ϊω^εσαν τάς ττομττάς ττοιεΐν. 

59 Τοιοΰτω μεν τρόπω δι' ερωτικην Χυττην η τε άρχτ] 
της επίβουλης και η αλόγιστος τόλ/Αα εκ του παρα- 
χρήμα περώεονς ΆρμοΒίω και Αριστογείτονι εγέ- 

2 νετο, τοις δ' Ά^τ^ναιοις χαλεπωτερα μετά τούτο ή 
τυραννίς κατέστη, και ό Ιππίας δια φόβου ηΒη μάλ- 
λον ων των τε πολιτών ττολλους έκτεινε και ττρος τα 
εζω αίμα Βιεσκοπεΐτο, ει πόθεν άσφάλειάν τίνα όρωη 

3 μεταβολής γενομένης νπαρχονσαν οΐ. ϊπποκλου 
γοΰν τον Ααμψακηνον τυράννου ΑΙαντίΒτ) τω τταιδι 
θυγατέρα εαυτού μετά ταΰτα ΑρχεΒίκην, Αθηναίος 
ων Ααμψακηνίύ, εδωκεν, αίσθανόμενος αντονς μέγα 
παρά βασιλεΐ Δαρειω δυνασ^αι. και αΰτΐ7ς σήμα εν 
Ααμψάκω εστίν επίγραμμα έχον τόδε• 

4 ανδρός άριστευσαντος εν Έλλαδι των εφ' εαυτού 

Ίττπιου ^ΑρχεΒίκην ηΒε κέκενθε κόνις, 
η πατρός τε και ανδρός αδελφών τ ούσα τυράννων 
τταιδων τ' ονκ ήρθη νουν ες άτασθαλίην. 

5 τυραννευσας δε ετη τρία Ιππίας ετι Αθηναίων και 
πανθείς εν τω τετάρτω νπό ΑακεΒαιμονίων και Αλκ- 
μαιωνιΒων των φενγόντων εχωρει νπόσπονΒος ες τ€ ΣΤΙΤΡΑΦΗ2 ς', Ξ'. 99 

'Χί-^Ιίΐον και τταρ' Αίαντιδτ/ν €5 Αάμψακον, Ικίίθεν δέ 
£05 )8ασιλ€α ΔαρεΓον, όθ(.ν και όρμωμενοζ €5 Μαρα- 
έ'ώΐ'α ίοΓΤίρον ετει είχοστω, ^δν; γίρων ων, μ€τά ^Μϊ/'- 
δων εστρατενσεν. 

^Ων Ινβνμονμ€νο% 6 8ημοζ ό των Αθηναίων και 60 
μιμνησκόμενος, οσα άκοτ] ίτερι αντών ηττίστατο, ;!^αλε- 
"ίτο•; ην τότε και νΐΓοτη~η<; Ις τονς ιτερι των /χυστικών 
τϊ}ν αΐτίαν λαβ6ντα<;, καΐ ττάντα αντοί<; εδο'κει ε'ττί 
ξννωμοσία όλιγαρ^ικ^ και τυραννική ττ^—ραχθαι. 
και ω5 αυτών δια το τοιούτον ορ-γιζομίνων ττολλοί 2 
Τ€ και αξιόλογοι άνθρωποι ηδη εν τω δΐσμωττηρίω 
•ήσαν, και οικ εν ττανλ-τ) εφαινετο, αλλά κα^' ημέραν 
εττεδιδοσαν ράλλον ε5 το άγριωτερόν τε και ττλειους 
ετι ξνλλαμβάναν, ίντανθα άναττει^εται εις των δεδε- 
μίνων, οσττερ εδόκει αίτιαίτατος ίίναι, νττο των ζνν- 
δεσ/χωτών τινο5 * είτε άρα και τα όντα /χτ/ι-νσαι είτε 
και ον ετΓ αμφότερα •γα.ρ εικάζεται, το δε σαφές 
ουδείς ουτί τότε οΰτε νστερον ε;^ει είττεΐν ττερι των 
δρασάντων το έργον, λέγων δε ειτεισεν αντόν ως 
χρη, ει μη και δε'δρακεν, αυτόν τε άδειαν ττοιησάμενον 
σωσαι και ττ^ν ιτολιν τ^ς τταρονσηζ νττοψίας ττανσαι• 
βφαιοτεραν "γαρ αντω σοηηρίαν εΤναι ό/χολογτ^'σαντι 3 
μ(τ άδειας η άρνηθίντί δια 8ίκηζ ελ^εΐν. και 6 μεν 
αντος τε κα^' εαυτού και κατ' άλλων μηνύει, το των 
Έ,ρμων' ο δε Βημοζ 6 των ^Αθηναίων άσ/χενος λαβών, 
ως ωετο, το σαφές και δεινόν χοιουρενοι ττρότερον, 
ει τους επι^ουλευοντας σφων τώ ιτλι^^ει ρ.17 είσονται, 
τον ρέν μηνντην ενθνς και τους άλλους μετ αυτοί;, 
όσων μη κατη^ορηκει, έλυσαν, τους δε καταιτια^ε'ντας 4 
κρίσεις ττοιι^σαντες τους /χεν άττε'κτειναν, όσοι ξνν- 
εληφθησαν, των δε διαφυγόντων θάνατον καταγνόν- 
τες εττανειΤΓον αργιριον τω αττοκτειναντι. καν τούτω 
οί μεν ναθόντεζ ά8η\ον ην εΐ αδίκως ετετιμωρηντο, η 
μεντοί άλλη ττολις εν τω ταρόντι περιφανώς ωφελτγτο. 

Περί δε τοΰ Αλκφίά^ου εναγόντων των έχθρων, 61 
οιττερ και ττριν εκττλεΐν αυτόν εττεθεντο, ^^αλεττώς οί 100 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

Αθηναίοι ΙΧάμβανόν κοΧ Ι-παΖη το τώι/ Έρμων 
ωοντο σαφζζ ^χ^ίν, ττολν Βη μάλλον και τα μυστικά, 
ων €7Γαιτΐ09 -ην, μΐτα τοΐι αντον λογού και τ^5 Συνω- 
μοσίας ετΓΐ τω ^ημω ο.π Ικτίνου βδόκίΐ ΤΓραχθηναι. 

2 και γοίρ τΐ5 και στρατιά Λακεδαι/Αονιων ον ττολΧτ/} 
ίτυχΐ κατά τον καιρόν τούτον, εν ω ττερι ταΰτα Ιθο- 
ρυβονντο, μίχρι Ίσθμον τταρίλθοΰσα, ττροζ Βοιω- 
τοι;? τι 7Γράσσοντΐ<;. «δόκει ουν εκείνου ττράζαντοζ 
και ου Βοιωτών έ'νεκα άττο ζυνθηματος ηκίΐν, και ει 
μη ΐφθασαν ^η αυτοί κατά το μήνυμα $υλλαβόντ€•ζ 

3 του5 άνδρας, ττροδοθηναι αν η ττόλις. και τίνα μίαν 
νύκτα και κατί8αρθον εν ®ησΐίω τω εν ττόλει εν 
οπλοίζ. οι τε ^ε'νοι του Άλκιβιά^ου οί εν "Αργεί 
κατά τον αντον χρόνον ΰπωπτ^νθησαν τω 8ημω εττι- 
τι^εσ^αι, και του? όμηρους των 'Αργειων τους εν ταις 
νησοις κείμενους οι Αθηναίοι τότ'ε τταρεδοσαν τώ 
Άργειων δτ^/^ω διά ταύτα Βιαχρησασθαι, -τταντα- 
χόθίν τε ττίρΐίστηκΐ,ι υττοι/^'α ες τον Άλκιβιά8ην. 

4 ώστε βουλομενοι αντον ε$ κρίσιν αγαγοντες άττοκτει- 
ναι "ττεμπουσιν ούτω ττ^ν ^αλαμινίαν ναΰν ες ττ^ν 
^ικελιαν εττι τε εκείνον και ων ττερι άλλων ίμεμη- 
νυτο. ΐίρητο δε ττροειπεΓν αΰτω άττολογησομίνω 
άκολουθΐΐν, ζνλλαμβάνίΐν δε ρ,ι;, ^εραττεΰοντες τό 
τε ττρος τους εν τη 2ικελια στρατιωτας τε σφΐτίρους 
και ΤΓολε/χιους /λ?; θορνβίΐν, και ου^ ηκιστα τους 
Μαντινε'ας και ΆργειΌυς βουλόμενοι τταραμείναι, δι' 

β Ικείνου νομίζοντας ττίΐσθηναι σφάς ^υστρατευειν. και 
ό ρ.έν ερ^ων τϊ^ν εαυτού ναυν και οί ^νν^ιαβεβλημάνοι 
άττεττλεον /Αετά τ^ς 2αλα/Λΐνιας εκ τ^ς 2ικελιας ως ες 
τάς Ά^ί^νας• και εττειδτ} εγένοντο εν Θουριοις, ουκε'τι 
ξυνίίτΓοντο, άλλ' άπελ^ο'ντες άπδ τ^ς νεώς ου ψανε- 
ροι :70""»'ϊ δεισαντες το επι δια/ϊολτ; ες δικϊ;ν κατα- 

6 ττλεΰσαι. οί δ' εκ της 2αλα/Αΐνιας τέως ρ,έν εζί7'''ο^*' 
τον ΆλκιβιάΒην και τους /χ.ετ' αυτοΰ, ως δ' ονδαμοΰ 
φανεροί ήσαν, ωχοντο αποπλέοντες, ο δε Αλκιβιά- 
δης η8η φνγάς ων ού πολΰ ύστερον επι πλοίου επε- ΣΪΠΤΑΦΗΣ Γ', ΞΒ'. 101 

ραιωθη €9 Π€λθ7ΓΟνη7σον €Κ τηζ Θούριας• οί δ Αθη- 
ναίοι ΐ^ρημχΐ δικτγ θάνατον κατεγνωσαν αντοΰ τ€ και 
των μίτ €Κ(.ινον. 

Μετά δε ταΰτα οί λοιττοι των Αθηναίων στρατηγοί 62 
εν τ^ Σικελία, δύο /λε'ρ^ ττοιτ^σαντες του στρατεύμα- 
τος και λα;)(ών Ικάτερος, εττλεον ξνν τταντί εττι Σελι- 
νούντος και Έγε'στί^ς, βονλόμενοι μεν είδε'ναι τα 
χρήματα ει δωσονσιν οί ΈγεσταΓοι, κατασκεψασθαι. 
δε και των Σελινονντιων τα ττράγματα και τα διά- 
φορα μαθεΖν τα ιτρος Έγεσταιονς. τταραττλεοντες δ 2 
εν αριστερά, την Σικελιαν, το μίρο<; το προζ τον 
Τνρστ^νικον κόλτΓον, εσχον ε'ς 'Ιμίραν, ηττερ μόνη εν 
τοΰτω τω ^ε'ρει της Σικελι'ας Έλλας ττόλις εστίν και 
ω9 ονκ ε'δ έχοντα αυτούς, τταρεκομίζοντο. και εν τω 3 
τταραπλω αίροίσιν Υκκαρα, ττολισ/χα 2ικανικον μεν, 
Έγεσταιοις δε πολε'/χιον '^ν δε τταραθαλασσίΒιον. 
και άνδραποδισαντες ττ^ν ττόλιν τταρε'δοσαν Έγεσταί- 
οΐ9, τταρεγενοντο γαρ αυτών Ιτητης, αυτοί δε ττάλιν 
τω ρ,έν ττεζω εχώρουν δια των 2ικελών, εως άφίκοντο 
«5 Καταντών, αί δε ν^ες ττεριεττλευσαν τα άνδράιτοδα 
αγονσαι. Νικίας δε εΰ^υς εζ Ύκκάρων εττι Έγέστης 4 
τταραττλευσας και ταλλα -χρηματίσας και λαβών τά- 
λαντα τριάκοντα τταρην ες το στράτευμα- και τάν- 
δράποδα *ά77•εδοντο και *€γενετο ε^ αυτών είκοσι και 
εκατόν τάλαντα, και ες τών 2ικελών τους ξνμμά- 
χους ττεριε'ττλευσαν, στρατιάν κελευοντες ττεμττειν τη 
τε τ^ρ,ισεια ττ7ς εαυτών ηλθον εττΙ'Ύβλαν την Γελεατιν, 
ΤΓολερ,ιαν ουσαν, και ουχ ειλον. και το θέρος ετελευτα. 

Τοί; δ' εττιγιγνομενον χει/χώνος ενθνς την εφο8ον 63 
οί Αθηναίοι εττι 'Χνρακονσας παρεσκενάζοντο, οί 8ε 
2υρακόσιοι και αΰτοι ώς ε'ττ' εκείνους ίόντες. εττειδτ; 
η^αρ αυτοΓς ιτρος τον ττριΖτον φόβον και την ττροσ- 
δοκιαν οί Ά^τ^ναΓοι ουκ ευβυς επεκειντο, κατά τε την 
ημεραν εκαστην ττροϊουσαν άνεθάρσονν μάλλον, και 2 
εττειδ»; ττλε'οντες τά τε εττεκεινα της 2ικελιας ττολύ 
ατΓο σψών εφαίνοντο και ττρδς την 'Ύ/3λαν ελ^ο'ντες 102 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

και ?Γ€ΐρασαντ€? ονχ^ εΤλον βία, ντί ττλεον καταφρό- 
νησαν και ηξίονν τους στρατηγονζ, οίον Βη οχλο<; 
φιλαΐ θαρσησαζ ττοΐίΐν, αγειν σψας εττΐ Ιίατάνην, 
8 €7Γ€ΐδί7 ονκ £κεΓνοι €φ' εαυτούς άρχονται. Ίιτπης τε 
■π-ροσελαννοντες αει κατάσκοποι των "^νρακοσίων 
ττροζ το στράτευμα των Αθηναίων Ιφνβριζον άλλα 
τε και ει ^υνοικτ^'σοντες σφίσιν αυτοΤς μάλλον ηκοαν 
εν Τ77 αλλοτρία η Αεοντίνουζ ες την οίκείαν κατοι- 
64 Κίονντες. α γιγ^ωσκοντες οΐ στρατηγοί των Αθη- 
ναίων και βονλόμενοι αυτούς αγειν τταν^ημεί εκ της 
ΤΓολεως υτι πλείστον, αΰτοι δε ταΓς ναυσιν ε'ν τοσου- 
τω υτΓο νΰκτα τταραπλευσαντες στρατόττεδον κατα- 

2 λαβείν εν ετητη^είω καθ" ησνχίαν, ειδο'τες ουκ αν 
ομοίως Βννηθεντες [και] εί εκ των νεάϊν ττρος τταρε- 
σκενασμενονς εκβίβάζοιεν η κατά γην ιόντες γνω- 
σθείησαν — τους γαρ αν ι/^ιλους τους σφων και τον 
6)(λον των %νρακοσίων τους Ίτητεας, ττολλους οντάς, 
σφίσι δ ου τταρόντων ίττττε'ων, βλάτττειν αν μεγάλα, 
ούτω δε λΐ7ΐ|Ζ'εσ^αι -χωρίον όθεν ΰπο των ίπττεων ον 

3 βλάψονται α^ια λόγον εδιδασκον δ' αυτούς ττερι τοί; 
ττρος τω Ολνμττιείω χωρίον, 'οττερ και κατέλαβαν, 
'Χνρακοσίων φυγάδες οί ζυνείττοντο — τοιόνδε τι ουν 

4 ττρδς ά εβονλοντο οΐ στρατηγοί μηχανώνται. ττέμ- 
ΤΓονσιν άνδρα σφίσι μεν ττιστόν, τοις δε των ^νρα- 
κοσίων στρατηγούς τη 8οκησει ουχ ησσον εττιτηδειον 
ην δε Καταναΐος 6 άνηρ και αττ' ανδρών εκ τ^ς Κατα- 
νης ηκειν εφη, ων εκείνοι τα όνό/χ.ατα εγίγνωσκον, και 
ηπισταντο εν τη ττολει ετι υπολοιττους οντάς των 

5 σφίσιν εΰνόων. έλεγε δε τους Αθηναίους αΰλι^εσ^αι 
ατΓΟ των οπλών εν τη ττολει, και ει βονλονται εκείνοι 
ττανΒημεΙ εν ήμερα ρητή α/χα εω επι το στράτευμα 
ελθεΖν, αΰτοι ρ.έν άποκλτ^σειν αυτούς τταρά σφίσι και 
τας ναυς εμπρησειν, εκείνους δε ραδιως το στράτευμα 
ττροσβαλόντας τω σταυρωματι αίρησειν είναι δε 
ταΰτα τους ^υνδράσοντας πολλούς Καταναιων, και 
ητοιμάσθαι ηδη, αφ ων αυτός ηκειν. ΣϊΓΓΡΑΦΗΣ Γ, £Ε'. 103 

Οί δί στραηγγοί των 2υρακοσιων, μίτά του και 65 
65 τά άλλα θαρσάν καΧ ίίναι Ιν διάνοια και άιτυ 
τούτων ίεναι [ΐΓαρεσκ£νάσ6αι] ε-π-ι Κατάνϊρ, «ττ ιστο;- 
σαν τ€ τω άνβρωττω πολλω ά—ερισκίτηότερον και 
εν^υί -ημεραν έν\'θ(.μενοί, ί) τταρεσονται, άττεντειλαν 
αΰτον, και αντοί — ϊ/δτ; γαρ και των ένμμαχων 5ελι- 2 
νοιίντιοι και άλλοι τινέζ παρησαν — ττροεΐτΓον τταν^η- 
/αει ττάσιν είιε'ναι 2νρακοσιΌΐ5. επει δε ίτοΖμα αντοΪ5 
και τά τη^ τταρασκίνης ην, και αί -ημίραι, εν αΐ5 ζυν- 
ίθίντο ηζίΐν, εγγνς ?;σαν, ττορενό/χενοι εττι Κατανηί 
ί;νλισαντο ε— ι τω ^νμαίθω ττοταμω εν ττ) Λεοντιιτ;. 
οί δ' Ά^τ^ναΐοι ώί ΐ]σθοντο αυτον^ ττροσιόΐ'ταί, ανα- 3 
λαβόντα τό τε στράτευμα άτταν το έαντών και όσοι 
2ικελών αι'τοΓς η άλλο9 τις ττροσίΧηΧνθ^ι και Ιττιβι- 
^άσαντες επί τάζ νανς και τά ιτλοΓα, νττο νν'κτα 
επλεον ε-ι τάς 2νρακονσας. και οι τε Αθηναίοι 4 
αμα εω εέίβαινον Ις το κατά το 'Ολν/χπιειον ώϊ το 
στρατόττεδον καταλτ;ι//όρ.ενοι, και οί Ιτητης οί ^υρα- 
κοσίων πρώτοι προσελάσαντες ε5 τϊ;ν Καταντών και 
αίσ^ορ,ενοι οτι το στράτευμα άπαν άνΐ7κται αποστρε- 
ί^αντες αγγελλουσι τοις πε^οΪ5, και ζίμτΐαντα ηόη 
άποτρεπό/ΑείΌΐ ίβοηθονν ε'πί τι}ν πο'λιν. εν τοντω 60 
δ' οί Ά^Ί^ναΐοι, μακράς ονσης της ο'δου αυτοΓς, κα6' 
ησνχίαν κα&Ισαν το στράτενμα ε5 χωρίον επιτϊ^δειον, 
και εν ω μάχης τε άρ^ειν ε/χελλον, όποτε βοίΧοιντο, 
και οί ί7Γ7π79 των 2νρακοσιων ϊ'κιστ' ■"[αν] αν'τονς 
και εν τω έργω και προ αυτού λντπ^σειν τ^ ρ.έν -γαρ 
τειτ(ΐα τε και οίκι'αι εΤργον και δένδρα και λίμνη, 
πάρα δε το κρημνοί, και τά ίγγυς δένδρα κόι^αντεζ 2 
και, κατενεγκόντεζ επί την θάλασσαν παρά τε τάς 
1 ανς σταύρωμα ίνηζαν και επί τω Αάσκωνι ερνμά 
Τ€, η ενεφοδωτατον ην τοΪ5 πολερ,ιοΐ5, λι^οι? λογάδτ/ν 
και ^λοΐ9 διά τα^ε'ων ωρθωσαν και τ>7ν τοί; Άνάπου 
γίφνραν ελνσαν. τταρασκεναζομίνων δε εκ /ιέν τ^5 3 
πόλεως ονδείς ε^ιων εκώλυεν, πρώτοι δε οί ίπτττ^ς των 
2νρακοσιων ττροσΐβοηβησαν, ^τειτα δε ύστερον και 104 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

το Ίτεζον ατταν ζννκΧίγη. και ττροσηλθον μίν £γγυ? 
του στρατεύματος των Αθηναίων το ττρωτον, εττίΐτα 
δί, ως ονκ άντίΤΓροΎ)€σαν αΰτοΓί, άναχωρησαντες και 
δια^άντ£5 την 'Έλωρινην όδον ηνλίσαντο. 

67 Τ^ δ' νστεραία οΐ Αθηναίου καΐ οί ξνμμα-χοι τταρε- 
σκενάζοντο ώς £5 μάχην και ξννετάξαντο ώδε. δε^ιδί' 
μεν κεραζ ΆργεΓοι εΐχον και, Μαντιν^9, Άθηναΐοι δέ 

2 το μέσον, τδ δε άλλο οΐ ζνμμαχοι οί άλλοι, και το 
^έν ήμισυ αντοίς του στρατεύματος εν τω ττροσθεν 
ην, τεταγ/χεΊΌν εττϊ οκτώ, τδ δέ ημισν επΙ ταΐζ ευΐ'αι^ 
εν ττλαισιω, εττι οκτώ και τούτο τεταγ/Αενον οις ει- 
ρητο, Ύ} αν του στρατεύματος τι ττονΎ) /Λαλιστα, ενο- 
ρώντας τταρα-γι-γνεσθαι. και τους σκευοφόρους εντδδ 

3 τούτων τών επιτάκτων εττοΐί^'σαντο. οί δέ ^υρακό- 
σιοι έταζαν τους μεν όττλίτας εφ' εκκαιδεκα, οντάς 
ττανΒημεΙ %υρακοσίους και δσοι ξύμμαχοι τταρησαν 
— ίβοηθησαν δέ αυτοΐς ^ελινουντιοι μεν μάλιστα, 
εττειτα δέ και Γελώων ίτητης, τδ ζύμπαν ες διακό- 
σιους, και Κα/χαριναιων Ίπττης όσον είκοσι και το^ό- 
ται ώς ττενττ^κοντα — τους δέ ίττττε'ας εττετά^αντο επι 

4 τω δε^ιώ, ουκ έλασσον όντας η διακόσιους και ;;^ιλιους, 
τταρά δ' αυτούς και τους άκοντιστας. μελλονσι δέ 
τοις Ά^ϊ^ναιοις ττροτεροις επιχειρησειν ο Νικίας κατά 
τε ε^νϊ^, εττιτταριών έκαστα, και ^υ/Λττασι τοιάδε τταρ- 
εκελευετο. 

68 *' Πολλ^ μεν τταραινεσει, ω άνδρες, τι δει χρησθαι, 
οι ττάρεσμεν εττι τον αΰτδν αγώνα ; αύτη γαρ η τταρα- 
σκευη Ικανωτερα μοι δοκει εΤναι θάρσος τταρασγείν 
η καλώς λεχθεντες λόγοι μετά ασθενούς στρατοπέδου. 

2 οτΓοι» γα/3 ΆργεΓοι και Μαντινι75 και Ά^ι^ναιοι και 
ν>/σιωτών οί ττρωτοί εσμεν, ττώς ου χρη μετά τοιώνδί 
και τοσώνδε ζυμμάχων τταντα τινά μεγάλην την ελ- 
ΤΓίδα τ^ς νίκης ^χ^ίν, άλλως τε και ττρδς άνδρας τταν- 
Βημεί τε αμυνόμενους και ουκ αττολεκτους ωσττερ και 
ημάς, και ττροσετι 2ικελιώτας, οι ύττερφρονονσι μεν 
ημάς νττομενουσί δ' ου, δια τδ την επιστημην της 2ΤΠΤΑΦΗΣ ς", Ξθ'. 105 

τ6\μη<ί ησσω Ιχειν ; τταραστητω δε τινι και τόΒΐ, 3 
ΐΓολυ Τ€ ατΓΟ ττ}•; •ημ.ζΤ(.ραζ αυτών «ιναι και ττροδ γ^ 
ονΒ^μια φίλία, ι^ντινα /χτ/ αντοι μαχόμενοι κτησ^σθε. 
και τονναντίον νιτομιμνησκω νμας η οί ττολέμωι 
σφισίν αντοΓς €υ οιό οτι τταρακελενοιται• οί μεν 4 
γαρ, ΟΤΙ ττερι ττατρίΒοζ Ισται ό άγων, εγώ δε, οτι ονκ 
εν ττατριδι, ε^ '^5 κρατάν δει ^ /λτ; ραδιως αΐΓο;;^ωρεΓν• 
οί γαρ ίτΓΤΓ^ς ττολλοι εττικεισοιται, τ^5 τε ουν υ/χετε- 
ρα5 αντών α^ιας μιηησθίντΐ.'ΐ ειτελ^ετε τοις εΐ'αντιοις 
ττροθνμως και ττ/ν τταρονσαν ανάγκην και άττορίαν 
φοβΐρωτΐραν ψ/ησάμενοι των ττολε/χιων." 

Ό /ιέν Νικίας τοιαντα τταρακίλενσάμίνοζ εττ^γε 69 
το στρατοττεδον ΐνθν<ς, οί δε 2νρακόσιοι άττροσΖόκτ)- 
τοι )ίΐεν εν τω καιρώ τοντω ήσαν ως η8η μαχονμενοι, 
και τίνες αντοΤς έγγνς της ιτόλεωδ ονσης και άττελι;- 
λν^εσαν οί δε και δια σ7Γονδΐ7? 'ττροσβοηθονντες 
δρο/χω νστίριζον μίν, ως δε εκασ-τός ττ»; τοΓ? ττλειοσι 
ττροσμίξίΐίν καθίσταντο. ου -γαρ 8η ττροθνμία ελλι- 3 
ττεΐς ^σαν ονδέ τόλμη οντ' εν ταντη τη μάχη οντ εν 
ταις άλλαΐ9, άλλα τη /χεν άνδρία ονχ ι^'^'^'ο^'ί ες όσον 
η Ιτησηίμη άντίχοι, τω δε ελλειττοντι αντ^ς και την 
βονλησιν «κοντές -π-ρονδιδοσαν. όμως δε οι'κ αν 3 
οίομενοί σφίσι τονς Αθηναίους ττροτερους εττελ^ειν 
και δια τά;!^ονς οιναγκαςό/χενοι άμννασθαι άναλαβόν- 
τες τα οττλα «ν^νς άντετη^εσαν. και ττρωτον ρέν 
αντών εκατε'ρων οι τε λιθοβόλοί και σφξΐΒονηται 
και το^οται ττρονμάχοντο καιτροττάς οΓας είκος ιί^ιλονς 
αλλτ^λων ε— οιονν εττειτα δε ράιτεις τε σφάγια ττρον- 
φ(ρον τα νοριζόρενα και σαλττιγκται ^ι-οδον εττοί- 
τρι-νον τοις όττλιταις, οί δ' Ιγωρονν, 2νρακο'σιοι ρ.έν •* 
ττερι τε ττατριδος ρ.α;^ονρ.εΐΌΐ και τ^ς ίδιας έκαστος 
το /χέν αντίκα σωτηρίας το δε ρελλον ελεΐ,•^εριας, τών 
δ ενάντιων Ά^τραιοι /χέν ττερι' τε ττ7ς αλλότριας οί- 
κει'αν σχειν και την οίκειαν μη ^βλάι^αι ησσώμενοι, 
ΆργεΓοι δε και τών ξνμμάχων οί αντόνορ.οι ίι-γκτι;- 5 
σασααι τε εκεινοις εφ' α ηλΟον καΐ την ύπάρχονσαν 106 ΘΟΧΚΤΔΙΔΟΤ 

σφίσι ττατρίΒα νικησαντβς ττάλιν εττιδειν το δ' νιτη- 
κοον των ξνμμάχων /χεγιστον μίν ττερΧ της αντίκα 
ανίΧττίστου σωτηρίας, ην μη κρατωσί, το ττρόθνμον 
ίΤχον, εττειτα δε εν ττσ.ρεργω και ει τι άλλο ζνγκατα- 
7 Ο στρίψαμΐνοις ραον αντοΐς -ύττακοΰσεται, γινομένης 
δ' ε'ν χερσι της μάχης εττι ττολυ αντεΓχον άλληλοις, 
και ζυνίβη βροντό.ς τε α/^α τινάς γενέσθαι και άστρα- 
■πάς και ί'δωρ ττολΰ, ο^στε τοις /χέν τΓρο'τον μαγρμέ- 
νοΐ5 και ελάχιστα -πολίμω ωμιληκόσί και τοΰτο ^υν- 
3 ίπιΧαβΙσθαι τον φόβον, τοις δ' ΙμπίφοτΙροις τα /Λεν 
γιγνο'/Λενα και ωρα έτους ττεραινεσ^αι δοκειν, τους δε 
άν^εστώτας •7Γθλι) μείζω ζκττληξιν μη νικωμίνονς 
τταρίγί,ιν. ωσαμίνων δε των Άργειων ττρώτον το 
ευωνν/Αον κέρας των ^νρακοσίων και /χετ αυτούς των 
Αθηναίων το κατά σφας αυτούς τταρερρηγνντο η8η 
και το άλλο σ-τράτευ/χα των ^υρακοσιων και ες φνγην 

3 κατέστη, και εττι ττολύ /^έν ουκ έδιωξαν οί Ά^τ/- 
ναΐοι — οί γαρ ίττττ^ς των 2υρακοσιων ττολλοι οντες 
και άτ;σσ?7Τ0ΐ εΤργον και εσ/3αλόντες ες τους όττλιτας 
αυτών ει τινας ττροδιωκοντας ί'δοΐεν, άνε'στελλον — 
€7Γακολου^?7^αντες δε αθρόοι, όσον ασφαλώς εΤγε, 

4 ττάλιν εττανε^^ωρουν και τροτταΐον ΓστασανΓ οί δε 2υ- 
ρακόσιοι άθροισθίντες ες τϊ^ν Έλωριν»}ν οδον και οίς 
€Κ των τταρόντων ζννταζάμενοι ες τε το Ολύ/ΑττιεΓον 
ο/λως σφων αντων τταρίπεμψαν φνλακην, δεισαντες 
/Λΐ^ οί ^Αθηναίοι των χρημάτοη' α ην αυτόθι κινη- 
σωσιν, και οί λοιττοί. εττανεχωρτ/σαν ες τ^^ν ττόλιν. 

71 οί δε Ά^τ^ναΐοι ττρος μ\ν το ίερον ουκ -ί^λ^ον, Ι^υγκο- 
μίσαντες δε τους εαυτών νΐκρόνς και εττι ττυραν εττι- 
^εντες ηνλίσαντο αντον. τύ) δ' ΰστεραία τοις ^αεν 
^νρακοσίοις άττέδοσαν υττοσττόνδους τους νεκρούς — 
άττίθανον δε αυτών και τών ξνμμάχων ττΐρΐ ίξηκοντα 
και διακόσιους — τών δε σφΐτψων τα οστά ^νελε^αν 
— άττέθανον δε ορΰτών και τών ξνμμάχων ως πεντή- 
κοντα — και τα τών πολεμίων σκνλα έχοντες άπε- 
ίτλευσαν ες Κατάνν^ν• χειμων τε -γαρ ην και τον ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ς-, ΟΕ'. 107 

ττόλ-εμον αντόβίν ττοίζΐσθαί ονττω ΐΕόκίΐ δννατον €ΐναι, 
-ίτρίν αν ίτητίας τ€ /ιχετα— ε/Αί^ωσιν εκ των Άθτρ'ων και 
« των αντόθ€ν ζνμμάχων άγΐίρωσιν, ό— ω^ μη τταντά- 
ττασιν ίτητοκρατώνται, και χρήματα δε α/>ια αντό^εν 
τε ^•λλ€^ωι•ται και τταρ' Αθηναίων (λθτ], των Τ€ 
ιτόλεών τιΐ'α5 ττροσαγαγωνται, α5 τ^λπι^ον /χετά τ^ι/ 
μότχην μάλλον σφων ννακοίσεσθαι, τά Τ€ όίλλα και 
σίτον και όσων δε'οι ιταρασκενάσωνται ώϊ ε5 το Ιαρ 
ε7Γΐ;^ειρΐ7σοντε5 ταΐς ^νρακονσαΐζ. 

Και οί μίν τανΓΤ] τ^ γνωμτ] άττίπλΐνσαν €5 την 72 
Χα^ον και Κατάντ/ν δια;^€ΐ/χασονΓε5, 2νρακόσιοι δέ 
τον? σφετερονζ αντων νίκροίζ βαι/^αντες ίκκλησίαν 
ίττοίονν. και τταρΐλθων αντοΐϊ 'Έ^ρμοκρώτηγ» ό Έρ- 
μωνος, ανηρ και ες ταλΛα ^ινεσιν ονόενο5 λει— ο^αενος 
και κατά τον ίτόλε/χον έμτταρία τε ίκανο5 γενό/χ€νθ5 
και άνδρια εττιφαη/ϊ, Ιθάρσννί τ€ και ουκ εΓα τω 
γεγεντ^/Αενω ε'νδιδόναι• τι^ν /χέν γαρ γνωμην αντών 3 
ου;;^ τ/σσ-^σβαι, ττ^ν δε άτα^ιαν βλάψαι. ον μίντοι 
τοσοντόν γε λειφ^^ναι όσον εΐκδς είναι, άλλως τ€ 
τοις •7ΓραίΤ0ΐ5 των Ελλ7;νων ίμιταρία, ΐΒιωτας, ως 
είττεΓν, ^ειροτε;^ναι?, ανταγωνισα^ένονς. μ^γΛ 8ε 
βλάψαι και το ττληθοζ των στρατηγών και την ττο- 
λναρχιαν — τ^σαν γαρ ττεντεκαιόεκα οΐ στραττρ/οΐ αν- 
τοΓς — των τε ττολλών ττ^ν ά^νντακτον άναρχίαν. ην 3 
δε ολίγοι τε στραττγγοί γενωνται ΐμττίΐροί καχ εν τώ 
•χειμωνι τοντω τταρασκειασωσι το ότλίτίκόν, (».ζ τε 
οπ-λα μι) εστίν εκ— ορίζοντες, οττως ως ττλεΐστοι έσον- 
ται, και τ^ άλλι; μΐλίτη ττροσαναγκά^οντες, εφτ; κατά 
το εικός κραττ^σειν σφας των ενάντιων, άνδριας /χεν 
σφισιν ντταρχονσης, εντάφιας δ' ες τά έργα ττροσγε- 
νομίνη^• ετΓίδώσειν γαρ αμφότερα αντά, τί?ν /ζ.έν 4 
ρ,ετά κινδύνων μελετωμενψ, την δ' ενψνχίαν αντην 
εαιττ^ς /χετα του ιτιστοί) τ^ς Ιτηστημη'ϊ θαρσαΧεω- 
τεραν εσεσθαι. τονς τε στρατηγούς και ολίγους κοί 
αντοκράτοραζ χρηναι ελεσθαι και ό/ιο'σαι αΰτοΓς το 
υρκίον η μην εάσειν άρ;^ειν, ότττ; αν εττίστωνταΐ" οντω 108 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΤ 

γαρ α τβ κρνπτισθαι δει )ΐΑαλλον αν στεγεσσαι και 

ταλλα κατά κόσμον και άπροφασίστωι; τταρασκΐνα- 

73 σ^^ναι. και οί ^ι^ρακόσιοι αΰτοΰ άκονσαντες ίψη- 
φίσαντό τ€ πάντα, ώς εκελευε, και στρατηγον αυτόν 

■ τ€ ειλοντο τον Έρμοκράτην και Ήρακλειδτ^ν τον 
Ανσιμάχ^ον και 2ικανον τον Έ^ΐ7κε'στου, τουτονς 
τρεΪ5, και ες ττ^ν Κόρινθον και ε5 τ?;ν Λακεδαί/χοΓα 
Ίτρίσβαζ άπε'στειλαν, οττως ζνμμα-^ία τε αυτοΐς τταρα- 
■γίνηται και τον ττρος ^Αθηναίους ττόλερ,ον βφαιότί- 
ρον ■πίίθωσι τΐοΐίίσθαι εκ του ττροφανουζ υπέρ σφων 
τους Λακεδαιρονιους, Γνα ^ αττο τ^5 Σικελίας αττα- 
γάγωσιν αυτούς ^ ττρος το εν 2ικελια στράτευμα 
ησσον ωφΐλίαν αλλην Ιτηπίμττωσιν. 

74 Το δ' ε'ν τί7 Κατάνϊ; στράτευμα των * Αθηναίων 
επλευσεν εΰ^υς επι Μ,εσσηνην ως ττροΒοθησομίνην. 
και α ρέν εττρα'σσετο ουκ εγε'νετο• Άλκφιά8η<; "^άρ 
οτ* άττγ^ει εκ τ^ς ο.ρχηζ η8η ρετάττερπτος, επισταρε- 
ΙΌ5 ΟΤΙ φενζοίτο, μηννεί τοις των ^υρακοσιων φιλοις 

2 τοις εν τη Μ-εσσηνη ^υνειδώς το μέλλον οί δε τους 
τε άνδρας διεφθεφαν ττρότερον, και τότε στασιοίζοντες 
και εν οττλοις οντες εττεκράτουν μη 8εχεσθαι τους 
*Α^ϊ;ναιους οί ταύτα βονλόμενοι. ημέρας δε ρει- 
ναντες ττερι τρεις και δε'κα οί Ά^τ^ναΓοι ως εχειμά- 
ζοντο και τα έττιτϊ^δεια ουκ εΤχον και ττρονχωρεί ου- 
δε'ν, απελθόντες ες Νά^ον και σταύρωμα ττερΙ το 
στρατόπεδον ττοιησάμενοι αντον διεχείμαζον και 
τριήρη απέστειλαν ε'ς τάς Ά^τ^'νας εττι τε χρήματα 
και ίττπε'ας, όττως αρα τω ^ρι τταραγε'νωνται. 

75 Έτείχιζον δε και οί 2υρακόσιοι εν τω χείμωνι 
προς τε τ^ ιτόλει, τον Τεμενίτην εντός ποιησαμενοι, 
τείχος παρά πάν το προς τάς Εττιττολας ορών, οπο)9 
μη δι' ελάσσονος εναποτείχιστοι ώσιν, ην αρα σφαλ- 
λωνται, και τά Μέγαρα φρουρών και εν τω 'Ολυρ.- 
ΤΓίει'ω άλλο• και την θάλασσαν προεσταυρωσαν 

2 τταντα;;^^ ύ} αποβάσεις ήσαν. καΐ τους Αθηναίους 
είδότες εν τύ) Νάίω χειρή^οντας εο-τράτευσαν ττανδτ^- ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ ς", Ος- . 109 

/ζει €7γΪ την Καταντ/ν, και τη•ί Τ€ γη<; αντοΐν ίτεμον 
και τά? των Αθηναίων σκηνάζ και το στρατόττ^Βον 
€/Α7Γρ7^σαντ€5 άνί^^ωρησαν Ιττ οίκον, και ττυν^αιο- 
/Α€νοι τοτ)5 'Κθψαίον<ί €5 τϊ)ν Καμάρίναν κατά ττ7ΐ' 
€7Γΐ Λά;(•>/το5 -γΐνομενην ^νμμαχίαν ττρίσβίνίσθαι, ει 
ΐΓω5 ττροσαγάγοιντο αυτονί, άντεττρΐσβΐνοντο και 
αυτοί- ήσαν "γαρ νττοτττοι αυτοΓζ οί Τίαμαριναίοι μη 3 
τ-ροθνμως σφίσί μητ επι ττ^ν ττρωτην μάχην ττέμψαι 
α εττε/χι/^αν, €9 Τ€ το λοιττον /ιατ; ονκετι βονλωνται 
άμνναν, όρωντεζ τους Αθηναίους Ιν ττ) μαγτ) εν 
ΤΓρά^αντας, ττροσχωρώσι δ' αντοΓς κατά ττ}ν ττροτίραν 
φιλίαν ττασθί-ντα. άφικομένων ουν εκ /χέν 2ΐ'ρα- 
κουσών 'Έιρμοκρατονί και άλλων ε? την Ιίαμαριναν, 
άτΓο δε των Ά^ϊ;ναιων Εύφημου μεθ' ΐτίρων, 6 
Έρμοκράτηζ ξυλλόγον γίνομίνον των Καμαριναίων 
βουλόμενοζ ΤΓροΒιαβαλίΐν τους Αθηναίους έλεγε 
τοιάδε. 

"Ου την τταρονσαν ^νναμιν των Αθηναίων, ω Κα- 76 
μαριναιοι, μη αΰτ>)ν κατατΓλαγΐ7τε δείσαντες εττρεσ- 
βίνσάμΐ,θα, αλλά μοΧλον του5 μέλλοντας άττ' αυτών 
λογούς, ττριν τι και ημών ακονσαι, μη νμας χεισωσιν. 
τ^κουσι γαρ ες την 2ικελιαν νροφάσει μ\γ ύ) ττννθά- 
νίσθε, διάνοια δε ην ττάντες υττονοουμεν και ^οι 2 
δοκοΰσιν ου Λεοντινους βονλεσθαι κατοικίσαι, άλλ' 
ημάς μάλλον ε$οικίσαι. ον -γαρ Βη ενλογον τάς μεν 
εκεί ττόλεις ανάστατους ιτοιεΓν, τάς δε εν^άδε κατοι- 
κι'^ειν, και Λεοντινων μεν Χαλκιδε'ων όντων κατά το 
^•γγενές κ^δεσ^αι, Χαλκιδε'ας δε τους εν Έυβοία, ων 
οΓδε άτΓοικοι είσι, δουλωσα/χενους ε^^ειν. ττί} δε αυτ^ρ 3 
ίδε'α εκεΙνά τε εσχον και τά ε'ν^άδε νυν ττειρώνται• 
η-γεμονες γάρ -γενόμενοι εκόντων των τε Ιώνων και 
όσοι άτΓο σφών ^σαν ξ^υρ.ρ.αχοι ώς εττι του "ίίιΐη^ου 
τιμωρία, τους ρ.έν λειττοστρατιαν, τους δε εττ' άλλτ^λους 
στρατευειν, τοις δ ώς εκάστοις τίνα εΤχον αΐτίαν 
εντζρεττη ε'ττενεγκόντες κατεστρεψαντο. και ον περί 4 
Τ7;ς ελευθερίας άρα ούτε οΰτοι των Ελλήνων οϋβ' οί 110 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

"ΕλληΡΐζ τηζ ίαντων τω Μή8ω άντί'σττ/σαν, ττερί δ β 
οί μίν σφίσιν αλλά μη Ικείνω καταδουλωσίως, οΐ δ' 
£7Γΐ Βίσττότον μεταβολτ], ονκ άζννετωτίρον, κακοζνν- 

77 ίτωτίρον δε. άλλ' ον γαρ 8η την των Αθηναίων 
(.νκατη-γόρητον ουσαν ττόλιν ννν ηκομεν άποφανονντα 
Ιν ίΐδόσιν οσα αδικεί, ττολι) δε μάλλον ημάς αντονζ 
αΐτιασόμενοι, ό'τι έχοντες παραδείγματα των τ εκεί 
Ελλήνων, ωζ εΒονλωθησαν ονκ άμννοντες σφίσίν 
αΰτοΐς, και ννν εφ ημάς ταύτα τταροντα σοφίσματα, 
Λεοντινων τε Συγγενών κατοικίσεις και Εγεσταιων 
ζνμμά)(ων ετΓίκονρίας, ον ζνστραφεντες βονλομεθα 
ττροθνμότερον δει^αι αΰτοΓς, οτι ονκ Ιωνες τάδε είσιν 
οΰδ' Έλλτ^σττόντιοι και νησιωται, οί 8εσποτην η 
Μτ^δον η ενα γε τίνα άει μεταβάλλοντες 8ονλοννται, 
αλλά Αωριης ελεύθεροι άττ' αντονόμον της Πελο- 

2 νοννησον την 2ικελιαν οίκοΰντεζ. η μενομεν, εως 
αν έκαστοι κατά ττόλεις ληφθωμεν, ει86τες οτι ταυττ; 
μόνον άλωτοι' εσμεν, και όρωντες αυτούς εττι τοϋτο το 
εΤδοζ τρετΓομενονς, ώστε τους μεν λόγοις ημών δι- 
ϊστάναι, τους δε ζνμμάγων ελττιδι εκττολε/Λοΰν ττρος 
άλληλονς, τοις δε ως εκάστοις τι ττροσηνες λε'γοντες 
δύνανται κακουργειν ; και οΐόμεθα τον άποΘεν ξννοίκου 
ττροαπολλνμενον ον και ες αυτόν τίνα ηξειν το 
δεινο'ν, ττρδ δε αυτοΰ μάλλον τον ττάσχοντα καθ* 
αυτόν 8νστνχ^ε1ν ; 

78 "Και ει τω αρα τταρεστηκε τον μεν ^υρακόσιον, 
εαντον δ' ου, ττολεμιον εΤναι τω Άθηναίω, και δεινόν 
ϊ^γεΐται υττερ γε της εμης κινδυνευειν, ενθυμηθητω ον 
ττερΙ της εμης μάλλον, εν ϊσω δε και της εαντον α/χα 
εν ττ) εμτ] μαχονμενος, τοσουτω δε και άσφαλεστερον, 
οσω ον 7Γρο8ιεφθαρμενον εμον, έχων δε ζνμμαγρν 

2 εμε καΧ ονκ έρημος άγωνιεΐται• τον τε Άθηναΐον μη 
την του "Χνρακοσίον ε-χθραν κολάσσ,σθαι, ττ) δ εμ^ 
ττροφάσει την εκείνον φιλίαν ονχ ησσον βεβαιω- 
σασ^αι βονλεσθαι. ει τε τις φθονεί μεν η και 
φοβείται — άμφό.ερα γαρ τάδε ττάσχει τα μείζω — , ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Γ', Οθ'. 111 

δίά δέ αι'τά τας 2νρακονσα5 κακωθηναι μίν. Ινα 
σωφρονισθωμεν, ^δούλεται, ττΐριγα'έσθαι δε €ν€κα 
τη<; αντοΰ άσφαλίίας, ονκ άνθρω^ίνη•; 8ννάμζο)^ 
βονλησιν ίλττιζει• ον -γαρ οίον Τ€ α/χα τη<! Τ€ Ιττιθυ- 3 
/£ΐα5 και τ^ς τ^'ΧΠ^ "^"^^ αντον ό/χοιω^ ταμίαν "γα-ίσθαι. 
και ίΐ γνωμΎ) άμάρτοι, τοις οντοΰ κακοΓς 6Χοφνρθ€ΐ<ϊ 
τάχ αν Γσως και τοις ε/ιοΓς άγα^οΓς ττοτε βονληθίίη 
αΐΟις φθονησαι. αδύνατον δε ττροεμάω, και μη τους 
αιτονς κινδννοι•ς, ον ττερι των ονομάτων άλλα ττΐρι 
των Ιργων, «^ελτ/σαντι ΤΓροσΧαβεΐν• λό^/ω μ€ν γαρ 
την ημΐτίραν Ζνναμιν σώζοι αν τις, φγω δέ την αντον 
σοπηρίαν. και μάλιστα είκος ^ν ν/ζα?, ώ Καμα- 4 
ριναΐοι, όμόρονζ όηας και τα δειττερα κινδννενσοντας, 
ττροοράσθαι αντα και /χι} /χίΐλακώς, ωσττερ ννν, ίΐ'/χ.- 
μαχ€Ϊν, αυτονς δέ ^ρος τ^Α^ας /χάλλον ίο'ντας, αιτερ, 
•€1 €ς την Καμαριναίαν ττρωτον άφίκοντο οι Άθτμ-αΐοι, 
δεό/χαοι αν εττεκαλεΐσ^ε, ταντα εκ του ό/χοιΌυ και 
νυν τταρακελευο/χένους, οττιος /χτ/δέν ενδοίσ^ο/χεν, «/>αι- 
νεσ^αι. οίλλ' ον6' ν/χεις νυν γε ττω ου6" οι άλλοι 
ετΓΐ ταύτα ωρμησθε. 

"Δείλια δε ίσως το δίκαιον ■7Γρό<; τε ί//χα5 και προς 79 
τοτ5ς ετΓΐόντας θεραπεύσετε, λεγοιτες ξνμμαχίαν εΤναι 
ι/χΓν προς Ά6ψαίον<;' ην •γ€ οι•κ επι τοις φίΧοι^ 
(ΤΓΟίησασθε, των δε (γθρων ην τις εψ' υ/χάς ΐτ/, και 
τοις γε Ά^ι^χαιοις βοηθίιν, όταν νττ άλλων, και /χτ 
αυτοί, ώσπερ νΰν, τους πέλας αδικώσιν, επει οΰδ" οί 
'Ρτ/γΐνοι όΐ'τες Χαλκίδας Χαλκιδεας όντας Αεοντινους 
ΙθίΧονσι ζχτγκατοικίζΐΐν. και δεινον ει εκείνοι μεν 3 
το έργον του καλοΰ δικαιω/χατος υπο<ΓτεχΌντες άλά- 
γως σωφρονονσιν, ΰ/χεις δ' ευλογώ τζροφάσει τους 
μεν φνσει πολε/χιΌυς βονλεσθε ωφελειν, τους δε ετι 
μάλλον φνσει ξν^^ενεΐς μετά των εχθίστων διαφθεΐ- 
ραι. αλλ* ου δίκαιον, άμννειν δε και /χτ; φοβεΐσθαι 
την τταρασκενην αυτών ου γοίρ, τ/ν τηρείς ξνστωμ,ατ 
πάντες, δεατ/ εστίν, άλλ' ΐ7*'» όπερ ούτοι σττενΒονσι, 
ταναντια διαστώ/χεν* επει ουδέ π/χίς τ//χας μόνονί 112 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

€λ^οντε9 και μάχτ) ττεριγενόμενοί έπραξαν ά ηβον- 

80 λοντο, άττηλθον δε δια Τ(χ_;^ου?. ώστε ουκ αθρόους 
γε ονταζ είκο5 άθυμείν, ιεναι δε ε9 την ζνμμαγίαν 
ττροθνμότερον, άλλως τε και αττο Πελοττονί'ϊ^σου 
τταρζσομίνηζ ωφίΧίαζ, οΊ τώνδε κρεισσους εΐσι το 
παράτταν τα ττολε/χια- και ρ,τ} ίκείνην την -η-ρομηθείαν 
δοκειν τω ημΐν' μίν ϊσην εΤι/αι, ΰ/Αΐν δε ασφαλή, το 
μηΒετεροΐζ Βη ώς και αμφοτέρων οντάς ζνμμάχονς 
βοηθΐΐν. ον γαρ έργω ίσον, ώσττερ τω δικαιω/χατι 

2 εστίν, ει γαρ δι' ΰ/λάς /α•>) ζυμμαγΎΐσαντα•; ο τε 
ττα^ών σφαλησ€ται και ό κρατών ττεριε'σται, τι άλλο 
^ ττ) αΰτ^ απουσία τοις /Αεν ουκ -ημννατε σωθηναι, 
τους δε ουκ εκωλυσατε κακούς γενέσθαι ; καίτοι, 
κάλλιον τοις αδικου/ι,ε'νοις και α/χα ^υγγενε'σι ττροσ- 
θεμενονς την τε κοινι^ν ώφελιαν ττ) Σικελία φνΧάζαι, 
και τους Ά^τ^ναίΌυς, φίλους δτ} οντάς, /λτ; εασαι άμαρ- . 

3 τειν. ^υνελόντες τε λίγομεν οί 2υρακοσιοι εκδι- 
δάσκειν /χέν ουδέν έργον είναι σαφώς ούτε ΰ/χας ούτε 
τους άλλους, ττερι ων αΰτοι ουδέν χείρον γιγνώσκετε* 
Βεόμεθα δε, και μαρτνρόμεθα αρ,α, ει //,τ} πείσομεν, 
ΟΤΙ ετηβονλενόμεθα μεν νττο Ιώνων αει ττολεμίων, 

4 ττροδιδό/Αε^α δέ υττο υ/χ,ών, Αωριηζ Δωριέων, και εί 
καταστρέφονται ημάς Αθηναίοι, ταις /λέν νμετερσ.ις 
γνωμαις κρατησονσιν, τω δ' αυτών ονόματι τιρ,ι;^»^- 
σονται, και Τ175 νίκηζ ουκ άλλον τίνα α^λον η τον 
ττ^ν νικϊ^ν τταρασχόντα ληψονται• και ει αν ημεΐζ 
ττεριεσόμεθα, τηζ αίτιας τών κινδυΐ'ων οί αυτοί την 

6 τιμωρίαν νφεξετε. σκοπείτε ονν και αίρεΐσθε η&η 
η την αντίκα ακινδύνως δουλείαν, η καν ττεριγενόμενοι 
μεθ" ημών τονσ8ε τε μη αΙσχρω<; δεσττότας λαβείν, 
και ττ^ν ττροζ ημαζ εχθραν, μη αν βραχεΐαν γενομε- 
νην, διαφυγειν." 

81 Τοιαύτα ρ.έν ό Έρμοκράτης εΐττεν, 6 δ' Ένφημοζ 
6 των Αθηναίων πρεσβεντης μετ αντον τοιαδε. 

82 " Άφικόμεθα μεν εττΐ της πρότερον ούσης ξνμμα- 
χίας ανανεώσει, του δέ ^υρακοσιου καθαψαμενον, ΣΤΠΤΑΦΗΣ Γ', ΠΓ'. 113 

ανάγκη κηΐ ττίρΐ ττ/ζ άρχης ζίττεΐν ωζ «ίκότως (χομίν. 
τυ μίν ονν /χ£γΐ0Γτον μαρτιρων αιτος ειιτεν, οτι οί 
Ιων£5 α£ΐ ΐΓ0Τ£ τοΧίμιοί τοΪ9 Λωριενσιν ίΐσίν. ίχ€ί 3 
δέ και όντως• ■ημ^ίς γαρ Ίοινίς όντ£5 Ιΐ£λθ7Γθΐατ^σιθί5 
Αωρΐ€Ϊσι και ττλει'οο-ιν ουσι και χαροικονσιν £σκ£- 
ψάμίθα ότω τρο— ω ^κιστα αΰτων νττακονσό/ιε^α, και 
/χ£τά τά Μηδικά »'αί? κτησαμενοί τη<; μεν Λακεδαι- 
μονίων άρχη^ καΐ τ^γε/Αονιας άτηηΧλάγημο', ούδίν 
Ίτροσηκον μάλλον τι εκ£ΐνον9 ϊ^/χϊν τ; '^'*^ τ]μα<; €Κ£ΐ- 
ΪΌ15 €7ητασσ£ΐν, ττλτ^ν κα6 όσον ίν τω τταροκτι ^εΓ- 3 
ζον ΐ<Γ)(νον, αντοί δέ τώννιτο βασιλεΐιτρότερον όντων 
■ηγεμόνες καταστάντε<ΐ οίκονμεν, νομίσαντες ηκιστ 
αν ντΓο ΊΙελοποννΊ]σίοι^ οντωξ είναι, δννα/χιν £;(οντε5 
"3 άμννονμεθα, και ες το ακριβές είττεΐν ονδέ αδίκως 
καταστρειί/άμενοι τονς τε Ιωνας και νησιωτας, ους 
ήτ/γεν£Ϊ5 φασιν όντας ι/Α'ας 2νρακόσιοι δεδουλώσ^αι. 
^λ6ον γαρ ετΓΐ ττ7»' μητρόττολιν εφ' ημά'; μετά του 1 
Μι^δου και ονκ ετόλμησαν αττοστάντες τα οίκεΐία 
φθεΐραι, ώσττερ τ^/^^Γς εκλιιτόντες τϊ^ν ιτόλιν, δουλείαι/ 
δε αντοί τε εβονλοντο και 17/^ΐν το αντδ εττενεγκεΐν. 
άν6* ων ά^ιοι' τε όντες ά/χα αρχομεν, οτι τε ναντικον 83 
χλειστόν τε και ττροθνμίαν άττροφάσιστον τταρεσ-χό- 
μέθα ες τονς "Ελληνας, και διότι και τω Μΐ7δω, ετοι- 
/χως τοίτο δρώιτες, οντοι 17/ιάς εβλαιττον, α/χα δε τ^ 
ιτρδς Πελθ7Γονη7σιονς ισχνός ορεγό/ιενοι. και αν 2 
καλλιε— ου/χεβα, ως η τον βάρβαρον μόνοι καθελάν- 
τες εικότως άρχομεν, η επ ελενθερία τη τώνδε μαλΧον 
η των ^νμτταντων τε και τη ημέτερα αντων κινδννευ- 
σαντες. ιτάσι δε άνεττίφθονον την ττροσήκονσαν σω- 
τηρίαν εκτΓορίζεσθαί. και ννν της ημετέρας ασφα- 
λείας ένεκα και εν^άδε τταροντες όρώμεν και νμχν 
ταΓτα ζνμφψοντα. άττοφαίνομεν δε ε^ ών οΓδε τε β 
δια^βάλλονσι και ν/χεις μάλιστα εττι το φοβερωτερον 
ν— ονοεΐτε, εΐδοτες τονς χεριδεως υ—οιττενοντάς τι 
λόγου μεν ι;δον^ το τταραντίκα τερ-π^ομενονς, τ^ δ' 
εγχειρήσει ύστερον τά ζνμφέροντα ττρασσοντας. ττ7ν 114 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

τε γαρ €Κ€Ϊ ο,ργτίν (Ιρήκαμεν δια δέος «χ^ιν κ-^<• τα 
ΙνΟά^ε δια το αντο ηκΐΐν μετά των φίλων ασφαλώς 
καταστησόμενοί, και ου 8υνλωσ6μ€νοι, μη τταθί'ίν δε 
μάλλον τοντο κωλνσοντΐζ. 

84 "ΎπολάβΎ] δε μηΒΐίς ω9 ουδει/ προσήκον νμων 
κη^όμίθα, γνονς οτι σωζόμενων νμων και δια το μη 
ασθενείς νμας οντάς άντίχείν "Χνρακοσίοΐζ ησσον αν 
τούτων ττεμφάντων τίνα Βνναμιν ΐίελοποννησίοις 

2 ημεΐζ βλαπτοίμίθα. και ε'ν τοΰτω -ττροσηκβτε η8η 
ημίν τα /χ,εγιστα. διο'ττερ και του5 Λεοιτινουζ ευ- 
λογον κατοικι^ειν, /α•)} ΰπϊ;κόου5, ωσττερ τονς ξνγ-γί- 
νεΐζ αυτών τοΟ? εν Ένβοία, αλλ ως δυνατωτατους, 
Γνα εκ τ^ς σφετίραζ όμοροι οντες τοΓσδε υπέρ ημών 

3 λν-ττηροΧ ωσιν. τα /λέν γαρ εκεί και αυτοί αρκονμεν 
ίτροδ τους πολεμίουζ, και ό Χαλκιδεΰς, όν αλογως 
ϊ^/χάς φτ^σι δουλωσα^αε'νους τους εν^α'δε ελευ^ερουν, 
ζνμφοροζ ημίν άτταράσκίνοζ ων και χρήματα μόνον 
φέρων, τα δε εν^άδε και Λεοντΐνοι και. οι άλλοι φίλοι 

85 ϋτι ρ,άλιστα αΰτονο/Λουρ,ενοι. ανδρι δε τυραννώ η 
ττόλει αρχήν εχοΰστ} ουδέν αλογον δ τι ζνμφΐ,ρον, 
οΰδ' οϊκεΐον ο τι μη πιστόν ττρος έκαστα δέ δει η 
ίχθρον η φίλον μίτα καιρού γίγνεσθαι, και ημάς 
τούτο ωφελεί εΐ'^άδε, ουκ ην τους φίλους κακωσω- 
μεν, αλλ' ^ν οί εχθροί δια ττ^ν των φίλων ρωμην 

2 αδύνατοι ωσιν. αττιστεΐν δέ ου χρη• και γαρ τους 
ε'κεΐ ξνμμάχους, ως έκαστοι χρήσιμοι, εξηγούμεθα, 
Χιους ρ,έν και Μν^^υρ,ναι'ους νεών τταροχη αυτόνο- 
μους, τους δέ ττολλους χρημάτων βιαιοτερον φορά, 
άλλους δέ και ττάνυ ελευθέρως ξνμμαχοϋντας, καίττερ 
νησιωτας οντάς και εΰλ>/πτους, διότι εν χωρίοις εττι- 

3 καιροις είσι ττερι τϊ^ν Πελθ7ΓΟννΐ7σον. ώστε και ταν- 
ΘάΒε εΙκος ττρος το λυσιτελουν και, δ λέγομεν, ες 
Χυρακοσίονς δε'ος καθίστασθαι. άρχης γαρ εφιενται 
ΰρ,ών, και βοΰλονται, έτη τω ημετέρω ξυστησαντες 
■ίμίΐς ΰττόπτο), ^ια γ) και κατ έρημίαν, απράκτων 
-,'αώναττελθόντων, αυτοί άρί'αι τ'^ς ^ιχελιας. ανάγκη ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ ς' , ΠΓ'. 115 

δ€, ην ξνστητ€ ττροζ αντονζ• ούτε γαρ ημΐν Ιτι Ισται 
ΐσ;^υ5 τοσαντη £5 «ν ξνστασα €νμ£ταχ€ίριστοζ, ονθ 
ΟΙΟ ασί7€Γ€ΐ? αν ημών μι] τταροντων ττρος νμα<; €(.€ν. 

"Και οτω ταΐτα /χτ} δοκεΐ, αντο το έργον ελέγξει. 86 
το γαρ Ίτρότερον ημα•; ετττ^γάγεσ^ε, ουκ άλλον τίνα 
•π•ροσειοντε5 φόβον η, ει -π-ΐριοψόμζθα νμας ν— ο 2υ- 
ρακοσιοις γενέσθαι, οτι και αΰτοι κινδννεισο//εν. 
και ννν ου δίκαιον, ωττερ και ι^/^ας τ/^ιοΰτε λόγω ττεί- 
^ειν, τω αντω αττιστειν, ονδ' οτι δυνά,αίΐ μείζον ηΓρο<; 
την τώνδε ίσ;^υν ττάρεσμεν νττοτττευεσ^αι, ττολυ δε 
μάλλον τοΓσδε α<ΓΐστεΓν. ημεΐ<; μεν γε ούτε εμμεί- 2 
ναι δυνατοί /λτ) ^ε^' υ/χών, ει τε και γενόρ.ενοι κακοΧ 
κατεργασαίμεβα, αδύνατοι κατασχειν δια μ-ηκός τε 
ττλου και αττορία φνλακη<; -ττολεων μεγάλων και τ^ 
τταρασκενΎ) ηττειρωτίΒων οΓδε δε ου σ^τρατοττεδω, ττό- 
λει δε μείζονί της ημετέρας -παρονσίας εττοικοΰντεξ 
υ/χ,Γν, άει' τε επιβονλενονσι, και όταν καιρόν λάβωσιν 
εκάστου, ουκ άνιασιν — έδειξαν δε και άλλα η8η και 3 
τα ε5 Λεοντινους — και νυν τολρ,ώσιν εττι τους ταύτα 
κωλύοντας και ανε';;^οντα5 την ^ικελιαν μέχρι τοΰδε 
μη νπ αντονς εΊναί τταρακαλειν νμάς ως άναισθψ 
τους. ΤΓολυ δε εττι άληθεστεραν γε σωτηρίαν ημείς 
αντίτταρακαλουμεν, Βεόμενοί την νπάρχονσαν άττ' 
αλλήλων άμφοτεροις μη ττροδιδόναι, νομίσαι τε 4 
τοΓσδέ μεν και άνευ Συμμάχων άεΐ εή> υρ,ας ετοίμην 
δια το πλήθος είναι όδόν, νμΐν δ' οΰ ττολλακις τταρα- 
σχτ^σειν μετά τοστ^σδε επικουρίας ά/χυνασ^αι• τ;^ «ί 
τω υττόπτω η άπρακτον εα'σετε άττελ^εΐν η και σφα- 
λεισαν, ετι βονλησεσθε και ττολλοστδν μόρίον αυ- 
τής ΐοειν, οτε ουδέν ετι ττερανει τταραγενόμενον νμιν. 
άλλα ρ-ΐ/τε ύμεΐς, ω Καρ,αριναΓοι, ταις τώνδε Βιαβο- 87 
λαις αναπείθεσθε μήτε οί άλλοι• είρηκαμεν δ' ΰ/Αΐν 
Ίτάσαν την αλτ^^ειαν ττερι ών υτΓοτττευό/χε^α, και ετί 
εν κεφαλαιοις υ7Γορ.νΐ7σαντες ά^ιωσο/χεν ττείθειν. φα- 2 
/ϋέν γαρ αρ;(ειν ^ιέν των εκεί, Γνα /ιλι; υττακουω/χεν 
άλλου, ελευθεροΰν δε τα εν^άδε, όπως μη νττ αυτών 116 ΘΟϊΚΤΔΙΔΟΤ 

βλατΓτώμΐθα, ττολλα δ' άναγκάζΐσθαί ττράσσίΐν, διότι 
και ΤΓολλά φνΧασσόμ(.θα, ζνμμαγρι δέ και ννν και 
ττρότΐρον τοΐζ ένθάζε νμων άδίκονμίνοις, ονκ ακλητοι, 

3 Ίταρακληθεντίζ δε, ηκΐΐν. και νμ€Ϊ<; μηθ' ωζ δικασται 
γ€νομ€νοί των ημΐν ττοίονμίνων μηθ ως σωφρονισται, 
6 )(αλ€7Γον -τβη, άττοτρίτταν τταρασθε, καθ' όσον δά 
τι νμΤ,ν της -ημίτίρας ■ποΧνττρα-^μοσννη'^ και τρόττου 
το αΰτο ξνμφερα, τούτω άττοΧαβόντΐ'; -χρησασθε, 
καΐ νομίσατε μη ττάνταζ Ιν ισω β\άπτ€ΐν αυτά, ποΧν 

4 δε ττΧείονς των 'ΈΧΧηνων και ωφεΧεϊν εν τταντι γαρ 
7Γ015 ^ωρίω, και ω /ατ) νττάργομεν, ο τε οΐο/Λενο5 αδι- 
κησεσθαι και ό επιβονΧενων, δια το ίτοίμην νττείναι 
ελτΓίδα τω /λέν άΐ'Τΐτυ;^εΓι/ επικουρίας α<^' ημών, τω 
δε, εΐ.ηξομεν, μη *άδεες εΤι/αι κινδυνευειν, αμφότεροι 
άνα-γκάζονται 6 μεν άκων σωφρονεΐν, 6 δ' άττραγμό- 

6 νω5 σωζεσθαι. ταντην ονν την κοινην τω τε δεο- 
μενω και ΰριν νυν τταροΰσαν ασφαΧειαν μη αττω- 
σησθε, άλλ' ε^ισώσαντε? τοΓζ άλλοις ρ.ε6' τ/ρών τοΓ? 
2υρακοσιοΐ5, άντι του αει φνΧασσεσθαι αυτούς, και 
άντεπιβονΧενσαί ττοτε εκ του ομοίου μεταΧαβετε. 

]8 Τοιαύτα δε ό Ένφημοζ είττεν. οΐ δε Καραριναΐοι 
εττετΓον^εσαν τοιόνδε. τοΓς μεν Άθηναίοις ευνοι -^σαν, 
ττλτ^ν κα^' όσον [εϊ] ττ^ν ^^ικελιαν ωοντο αντονζ 8ου- 
Χωσεσθαι, τοις δε ^υρακοσιΌις αει κατά το ομορον 

2 διάφοροι• δεδιοτες δ* ου;^ ^σσον τους Ι^υρακοσιους, 
έγγυς οντάς, μη και άνευ σφων ττεριγενωνται, το τε 
ΐτρωτον άυτοΓς τους ολίγους ίττπε'ας εττεμψαν και το 
λοιτΓον εδόκει αΰτοΓς ΰττουργεΐν ρ.εν τοις ^υρακοσίοις 
μαΧΧον έργω, οίς αν δΰνωνται μετριωτατα, εν δε τω 
τταρόντι, Γνα μη8ε τοις Άθηναίοί<: ελασσ-ον δοκώσι 
νεΐμαι, επεώή και εττικρατίστεροι ττ) μο-χτ) εγενοντο, 

3 λόγω άτΓοκρίνασθαί ί'σα άμφοτεροις. και ούτω ^ου- 
λευσά/Λενοι άττεκρίναντο, εττειδη τυγχάνει αμφότεροι•;, 
ουσι ζνμμά-^01% σφων, προς άΧΧηΧονς ττοΧεμοζ ων, 
ευορκον δοκειν είναι σφίσιν εν τω τταρόντι μηΒ έτε'- 
ροις άμννειν. και οι πρέσβεις εκατερων άττηΧθον. ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ', ΠΗ'. 117 

Και οΐ μεν "^νρακόσιοι τα καθ" εαντονς ΙζηρτνοΐΎΟ 4 

€? τον ττόΧεμον, οΐ δ' Ά^ναΓοι «ν ττ^ Ναίω εστρατο- 

7Γ£δη•//.ΟΌΐ τα ττρδς τον5 2ικ€λον5 (.ττρασσον, οττως 

αυτοΓς ως ττλεΐστοι τροζτγωρησονται. και οΙ μεν 5 

ττρδς τα ττεδια /χόίλλον των Σικελών, ντη/κοοι οντ€9 

των 2νρακοσιων, ου ττολλοι άφεστηκεσαν των δέ 

ττ^ν^ίσόγίίαν εχόντων, αυτόνομοι ονσαι καΐ —ρότερον 

άεΙ αΐ οΙκΤισεΐζ, ενθνς, ττΧην ολίγοι, μετά των λ-Θτ)- 

ναι'ων τ^σαν, καΐ σΐτόν τε κατεκόμιζον τω στρατενματι 

και εΙσΧν ο* και -χρήματα, εττΐ δε τους μη ττροσχω- 6 

ροΰντας οί ^ΧθψαΙοι στρατεΐΌΐτες τους μεν ττροσ-η- 

ναγκαζον, τονς δε και ΰ— δ των 2νρακοσιων, φρονρονς 

Τ€ ττεμτΓοντων και βοηθονντων, αττεκωλνοντο. τον 

τε χειμώνα μεθορμισάμεΐΌΐ εκ τη<; Ναίου ες την 

Καταντών, και τδ στρατόττε^ον, ο κατεκαίθη νττο των 

2υρακοσιων, αν^ις άνορ^ώσαντες, Β^χείμαζον. και 7 

εττεμψαν μεν ες Καρ^δόί'α τριήρη ττερΧ φιΧίαζ, ει 

δνναιντό τι ωφεΧεΐσθαι, εττεμψαν δε και ες Ύνρσηί'ίαν, 

εστίν ών ττόλεων ετταγγελλο/υιενων και αντων ζνμττο- 

λεμεΐν. ττεριτ/γγελλον δε και τοις 2ικελοΓς και ες 

την Εγεσταν ττέμψαντεζ εκελενον ιττττονς σφίσιν ως 

ϊτλειστους ττε^Μ,ττειν, και ταλλα ες τον ττεριτειχισμον, 

ττΧινθία και σίΒηρον, ητοίμαζον, και όσα έδει, ως 

άμα τω ηρι εξόμενοι τον ττολεμου. 

Οί δ' ες ττ^ν Κόριν^ον και Αακεδαί/χονα των 2νρα- 8 

κοσιων άττοστοιλέντες ττρεσβει^ τους τε Ίταλιωτας 

άμα τταρα—λεοντες Ιττειρωντο ττει^ειν μη ττεριοράν τά 

γιγνο/χενα υττο των Αθηναίων, ως και εκεινοις ομοίως 

ετΓΐ^ουλει,Ό/Λενα, και ε—ειΒη εν τη Κ.ορίνθω εγένοντο, 

λογούς εττοιονντο ά^ιοΰντες σφίσι κατά τδ Συγγενές 

βοηθεΐν. και οί Κορίνθιοι, ευ^νς ψηφισάμεΐ'οι αντοι 9 

ίτρώτοι οχττε ιταστ; ττροθνμία. άμννειν, και ες τι^ν 

Λακεδαί/ιονα ίυναίτε'στελλον αυτοΓς ττρεσβείζ, οττως 

και εκείνους ^ταναττει^οιεν τον τε αντοΰ πόλεμον 

σαφεστερον ττοιεΐσθαι ιτροζ τους Άθηναίον<; και ες 

την 2ικελιαν ωφελίαν τινά ττε/ιττειν. και οι τε εκ τη<; 10 
_ Π.— 10 11δ ϋΟΤΚϊΔΙΔΟΤ 

Κορίνθου ττρίσβεΐζ τταρησαν €5 την Λακεδαί/Λονα και 
ΑλκίβίάΒηζ μ,ετά των ζνμψνγάδων, 7Γΐραιωθ€ΐ<; τότ 
ευθ-υζ ίττι ττλοίον φορτηγικου έκ της Θούριας €? 
Κυλλτ^ντ^ν της Ήλειας ττρωτον, εττειτα νστ^ρον €? 
την ΑακίΒαίμονα, αυτώι/ των ΚακΐΖαιμονίων /χ.€τα- 
'ΐΓ€μ\^ό.ντων, ΰττοσττονδος ελ^ων Ιφοβ€ίτο γαρ αυτου? 

11 δια τί^ν ττερι των Μαντινικών ττράζιν, και ζννίβη ει/ 
τί} εκκλησία των Λακεδαι/χ,ονιων τους τε Κ-ορινθίους 
και του5 2υρακοσιΌυ5 τα αυτά και τον ^Αλκίβίά8ην 
δεο/Αενους ττΐ.Ίθΐ.ιν τους Λακεδαι/χονιου;. και διανο- 
ονμ^νων των τε άφορων και των εν τέλει όντων 
πρέσβεις ττε/χπειν ες 2υρακοΰσας κωλύοντας /ατ; 
$νμβαίν€ΐν Άθηναίοΐζ, βοηθάν δε ου ττροθΰμων όν- 
των, τταρΐΧθων 6 Αλκιβιάδης -παρωξννε τε τους Λα- 
κεδαι/χονι'ους και βξοψμησε λίγων τοιάδε. 
89 " Αναγκαίο ν '^ερ ι ττ;ς ^μης Βιαβολης ττρωτον ες 
υ/Λας είττεΓν, Γνα /λϊ; χεΓρον τα κοινά τω ΰττοτττω /Αου 
άκροάσησθε. των Βη εμων ττρογόνων ττ^ν ττροξενίαν 
υμών κατά τι έγκλημα άττειττόντων, αΰτος εγώ ιτάλιν 
άναλαμβάνων εθεράττενον νμας άλλα τε και ττερί την 

2 εκ Πύλου ζνμφοράν. και διατελούντος μον ττροθύ- 
μον, ΰ/χεις ττρος Ά^ϊ;ναιους καταλλασσό/χ,ενοι τοις 
μεν ε/ΑοΓς εχθροΐς δνναμιν, δι' εκείνων ττρά^αντες, 
έμοί δε άτιμίαν ττεριεθετε. και διά ταύτα δικαίως 
ντΓ εμον, ιτρός τε τά Μαντινε'ων και Άργείων τραττο- 
μένου και οσα άλλα ηναντιονμην νμιν, εβλάπτεσθε• 
και νυν, ει τις και τότε εν τω ττασ^^ειν ονκ είκοτως 
ωργίζετό μοι, μετά του άληθονς σκοττών άναττειθεσθω. 

8 ^ ει τις, διότι και το" δήμω ττροσεκείμην μάλλον, 
χεΐρω μ€ ενόμιζεν, μηδ' οΰτως ηγησηται ορθώς άχ- 
^εσ^αι. τοις γαρ τυράννοις άει ττοτε διάφοροι εσμεν 
•πάν δε το εναντιου^ενον τω δυναστευοντι δήμος 
ωνόμασται• και άττ' εκείνου ζνμτταρεμεινεν η ττροσ- 

4 τάσια ημίν του ττληθους. ^άμα δε της ττόλεως δημο- 
κρατουμένης τά ττολλς ανάγκη ην τοις τταρουσιν 
εττεσθαι. της δε ύπαρχονσης ακολασίας επειρωμεθα ΖΤΓΓΡΑΦΗ2: ς-', Ο'. Πίί 

μ€τριωτ€ροί έζ τα ττολιτικά βΤναι. άλλοι δ' ήσαν, και 
επί των ττάλαι και ιά^ν, ο'ί εττι τα ττονηρόηρα ίξήγον 
τον οχλον οίΤΓ€ρ και €/χ€ είί^λασαι/. ?7/^€Γ5 δέ του δ 
ένμ—αντος ττροίσ-τημεν, δικαιοΰ»τ€9 εν ω σγ^ηματι 
μ€-/ίστΎ} η ττόλΐζ ετνγ^ανε και ΙΧευθερωταττη ούσα 
και οτΓ€ρ εδείατό τΐ9, τούτο ^'νδιασιό^ειν, έττει Βημο- 
κρατίαν γε και εγιγνοίσκο/χεν οι φρονονντίς τι, και ^. 
αντδζ ονδενδς αν χεΓροΐ|^ οσω και~^ 1^7^-17/1 π ι ^^ λοι- β, 
οορ-ησαιμι. αΛΛα — ερι ομολογονμ(.ιτη<; άνοιας ονδέι/ Υυ^ι^. 
αν καινον λεγοιτο• και το μΐθίστάναι ανττ/ν ονκ. ^*>ι*^ *• 
εδοκει 7;/ΑΪν ασφαλές είναι νμων ττολε/χιων ττροσκαθτ]- ^ίιχηα. 
μέΐ'ων.Ο ^ ^ , ^ , *Ι^^ 

"Και τα /ιέν ες τας ε/χας δια^ολας τοιαντα ξυνίβτ]• 90 
ιτερι δε ών ΰ/χΓν τε βονλεντέον και ε/ιοί, εί τι ττλε'ον 
οΓδα, ίαιγγητίον, μάθίπ η8η. εττλενσ-α/χεν ες 2ι- 
κελι'αν ττρώτον μεν, ει δνναί/ιε^α, 2ικελιωτας κατα- 
σΎρεφόμενοι, μετά δ' εκεινονς αυ^ις και Ίταλιαττας, 
εττειτα και τ^ς Καρχηδονίων αρχή•; και αντών άττο- 
ττειράσοντες. εί δε ττροχωρί^σειε ταντα τ) 'τάντα τ^ 2 
και τα ττλειω, η8η τύ) ΐίελοττοννησω ε/Λελλο/χεν εττι- 
χειρησίΐν, κοαισαντες ξνμττασαν μεν την εκείθεν 
ττροσγενομενην Βνναμιν των Έλλ7;νων, ττολλους δε 
βαρβάρους μίσθοκτάμενοι, και "Ιβηρας και αλλονς 
των εκεί ομολογουμένως ννν βαρβάρων μαχιμωτατους, 
τριήρεις τε ττρδς ταις ημετεραις ττολλας ναυττηγησά- 3 
μενοι, εχονσης της Ιταλίας ξΰλα άφθονα, αΓς την 
Τίελοττόννησον τ^εριζ ττοΧιορκουντες, και τα ττε^ω 
α/χα εκ -γης έφορμαΐς των ττόλεων τάς μεν βία 
λα)8όντε5 τάς δ' εντειχισά/χενοι, ραδιως τ^λττι^ορ,εν 
κατατΓολε/ϋΐϊ/σ-ειν, και μετά ταύτα και του ^νμτταντος 
Ελλτ/νικοΰ άρξειν. χρτ;/ζατα δε και σιτον, ώστε 
εν— ορωτερον γίγνεσθαι τι αυτών, αυτά τά προσγενο- 
/ιεια εκείθεν χωρία ερ,ελλε διαρκή άνευ Τ7;ς ενί^ε'νδε 
ττροσοδου τταρεξειν. 

"Τοιαύτα /ζ,έν ιτερι του νυν οίχομενον στόλου τταρα 91 
του τά ακριβέστατα είδότος ώς Βιενοηθημεν άκηκόατε• 120 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

και όσοι υττόλοιττοι στρατηγοί, ην δυνωνται, 6μ.οίωξ 
αυτά ττράζουσίν. ω5 δε, εΐ μη βοηθησ£Τ€, ον ττΐρι- 
εσται τακεΓ, μάθετΐ. η8η. 2ικελιώται γαρ άττειρό- 
Τ€ροί μεν εΐσιν, ΰμω^ δ' αν ζνστραφεντε<; άθρόοί καΐ 

2 ννν £τι ττερίγενοιντο. "^υρακόσιοι δε μόνοι μάχτ} τε 
η8η ττανδημεί ησσημενοι και νανσϊν α/λα κατειργό- 
μενοι αδύνατοι έσονται τύ} ννν Αθηναίων εκεΐ τταρα- 
σκευτ} άντισρ^ειν. και ει αιίττ^ ι^ 7ΓΟλΐ9 Χηφθησεται, 
εχεται και ι^ ττάσα Σικελία και ενθύζ και 'Ιταλια• 
και ον άρτι κινδυνον εκείθεν ττροεΐττον, ονκ αν δια 

3 μακρόν νμίν επιττεσοι. ώστε μη ττερί τηί 2ικελια5 
τις οίεσθω μόνον βονλευειν, άλλα και ττερι τη^ 
ΠελοτΓοννι^σου, ει μη ττοιησετε τάδε εν τα;^ει, στρα- 
τιοίν τε ετΓΐ νεών ττεμψετε τοιαντην εκεΐσε, οιτινες 
αΰτερε'ται κομισθεντες και όττλιτενσονσιν ενθνς, καί, 
ο τη<ί στρατιά•! ετι ■χρησιμωτερον είναι νομίζω, 
άνδρα ^τταρτιάτην αρ•χοντα, ώ; αν τον? τε τταρόντας 

4 ^ντά^τ; και τοτ}^ μη θέλοντας ττροσαναγκάσΎ)• οντω 
■γαρ οι τε υπάρχοντες νμίν φίλοι θαρσησονσι μάλλον 
και οί ενδοιάζοντεζ αδεεστερον ττροσιασιν. και τα 
ενθά8ε χρη ά/χα φανερωτερον εκττολεμεΐν, ίνα 'Χνρα- 
κόσιοί τε νομίζοντες υμάς εττιμελεΐσθαι μάλλον 
άντεχωσι και Αθηναίοι τοις εαυτών ησσον άλλην 

6 ετΓίκονρίαν ττεμττωσιν. τει;^ι^ειν δε ;!^?7 Δεκε'λειαν 
της ^Αττικής, 'όττερ ^Αθηναίοι /χάλιστα αεί. φοβοννται, 
και μόνον αυτού νομίζονσι των εν τω ιτολεμω ον 
Βιαττεττειράσθαι. ^ε/3αιότατα δ' αν τΐ5 ούτω τους 
ΤΓολεμίονς βλάιττοι, ει ά μάλιστα δεδιοτας αντονς 
αίσθάνοιτο, ταντα σαφώς ττννθανομενος εττιφεροι• 
εΙκος γαρ αντονς ακριβέστατα εκαστονς τα σφετερα 

6 αντων δεινά επισταμενονς φοβεΐσθαι. α δ' εν ττ] 
ε7Γΐτει;(ίσει αΰτοι ώφελουρ,ενοι τους ενάντιους κωλύ- 
σετε, ΤΓολλά τταρεις τα ρ,εγιστα κεφαλαιωσω, οις 
τε γαρ η χωρά κατεσκενασται, τα ττολλα ττρος νμας 
τά μεν ληφθέντα τά δ' αΰτό/χ.ατα ΐ7^ει• και τας του 
Λαυρίου των άργνρείων μετάλλων προσόΒονς και ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ζ", ΟΒ'. 121 

οσα άτΓΟ γη^ καΙ 8ικασ~Γηρί(ύν ννν ωφεΧοννται, ενθνζ 
άτΓθστ€ρησονταί, μάλιστα δέ τη<; ά~6 των ξνμμάχων 
•προσόδου, ησσον διαφορονμίνης, οι τα τταρ' ίμων 
νο/Αΐσαιτ€5 "η^η κατά κράτος ττοΧζμΐΐσθαι όλιγωρτ^- 
σουσιν. 

"Τίγν€σθαί δε τι αυτών και εν τά;(€ΐ και τζροθνμό- 92 
Τ€ρον «ν ν/ΐΓν εστίν, ω Λακεδαι/χόνιοι, εττει ώ^ γε 
δννατά — και ου^^ άμαρτησ^σθαι, όΐμαι γνώμης — ττάνυ 
θαρσω. και ^^ίρων οϋδεμι ά^ιώ 8οκεΐν υμών εΤναι, 
€Ϊ Τ3 ίμαντου μετά των -πολεμιωτάτων φιλόττολίς 
ΤΓΟτζ 8οκων εΤναι νϊν εγκρατώς εττερχομαι, ονδέ 
ντΓΟτττενεσθαί μου ες την φυγαδικτ^ν ττροθυμίαν τον 
λόγον. φυγάζ τε γαρ εΐ,αι τ^5 των ε^ελασάιτων 2 
ΊΓονηρίαζ και οϋ ττ75 υμετέρας, ην ττείθησθε μοι, 
ωφελιας• και ττοΧεμιωτεροι ονχ^ οΐ τους ττολεμίους 
ΊΓον ;8λα(^αντε5 υμεΐς η οί τονς φίλους αναγκάσαντες 
ΤΓολε/Λίου» γεί'ίσθαι. το τε φιλόττολι ουκ εν ώ 
αόικοΰραι ε;^ω, <ιλλ εν ω ασφαλώς εχολιτεν^τ^ν. 
οΰδ' ε— ι ίτατριδα ουσαν ετι ηγουμσχ νυν Ιεναι, ττολΰ 3 
δε /χαλλον ττ^ν ουκ ουσαν άνακτασθαι. και φιΧό- 
ΐΓθλΐ5 ουτοζ όρθως, οΰχ^ ο? αν την ίαντοΰ αδίκως 
ατΓολεσας μη εττίη, αλλ' ος αν εκ τταντος τρόττου δια 
το ετΓΐθνμεΐν ττειραθ^ αυτήν άναλαβεΐν. ούτως εμοί \ 
γε ά^ιώ ΰμας και ε? κίνδυνον και ες ταλαιττωρίαν 
ττασαν αδεώς τ^ί^^^αι, ω Λακεδαι/χόνιοι, γνόντας 
τούτον 8η τον ύφ' άττάντων ττροβαΧλόμενον λογον, ώς 
€Ϊ ΤΓολερ,ιος γε ών σφόδρα εβλατττον, καν φίλος ων 
ίκανώς ωφελοίην, οσω τα μεν Αθηναίων οΤδα τα δ' 
νμετερα ηκαζον και αυτούς νυν νομίσαντας τερί με- 5 
•γιστων 8ή των διαφερόντων βονλείεσθαι μη ά—οκνεΐν 
την ες την 2ικελίαν τε και ες την Άττικην στρατειαν, 
ινα τατε εκεί βραγει μορίω ξυμτταραγενόμενοι μεγάλα 
σωσητε, και Κβη\αίων την τε ουσαν και την μελΧον- 
σαν ουναμιν καθελητε, και μετά ταύτα αυτοί τε ασ- 
φαλώς οίκητε και της άττάσης Ελλάδος εκοίσης και 
ου βία κατ εύνοιαν δε ηγησθε" 122 ΟΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

93 Ό μεν ΆΧκίβίάΒης τοσαντα ζΤττεν, οί δε Λακεδαι- 
μόνίοι διανοούμενοι μ\ν και αντοϊ ττρότερον στρα- 
Τ€ί;€ΐν επι τάς Άθηνας, μέλλοντα δ' Ιτι καΐ ττεριο- 
ρώμενοι, ττολλω μάλλον εττερρωσθησαν διδάξαντος 
ταϊτα έκαστα αυτού και νομίσαντες τταρα τοΐι σαφε- 

2 στατα είδοτος άκηκοεναι• ώστε τύ] εττιτειγίσει της 
Αίκελείας Ίτροσεΐ^ον ηδη τον νοίν και το τταραυτίκα 
καΐ τοις εν τύ} "Σικελία ττεμττειν τινά τιμωρίαν. και 
ΤνλιπτΓον τον Κλεανδριδου ττροστάζαντες άρχοντα 
τοις ^νρακοσιοις εκελενον, μετ εκείνων και των Κο- 
ρινθίων βονλευόμενον, ττοιεΐν, οτγύ) εκ των παρόντων 

3 μάλιστα και τάχιστα τΐ5 ωφελία ηζει τοις εκεί. 6 
δε δυο μεν νανς τονς }ίορινθίονς ηΒη εκελενεν οί 
ττεμπειν ες Άσίνην, τάς δε λοιττάς τταρασκενάζεσθαι 
όσας διανοούνται ττεμπειν, και όταν καιρός ύ], ετοίμας 
εΤναι ττλειν. ταύτα δε Συνθεμένοι άνεγωρουν εκ της 
Αακεόαίμονος. 

4 Άφίκετο δε και η εκ της Σικελίας τριήρης των 
Αθηναίων ην άττέστειλαν οί στρατηγοί επί τε χρή- 
ματα και ίτΓττε'ας. και οί Αθηναίοι άκονσαντες έψη- 
φίσαντο την τε τροφην πεμπειν ττ} στρατιά και τους 
Ιππέας, και ό χειμων ετελευτα και εβΒομον και δε- 
κατον έτος τω πολεμώ ετελευτα τωδε δν Θουκυδιδι^ς 
ξυνεγραψεν. 

94 "Αμα δε τω ηρι ευθύς άρχομενω του επιγιγνομενου 
θέρους οι εν τη "Σικελία Αθηναίοι αραντ€ς εκ της 
Κατάνης παρέπλευσαν επι Μεγάρων των εν τύ} Σι- 
κελία, οΰΐ ετΓΐ Γελωνο5 τοΰ τυράννου, ωσπερ και 
πρότερόν μοι είρηται, άναστησαντες %υρακόσιοι αυ- 

2 τοι ε;)(ουσι την γην. άποβάντες δε έΒηωσαν τους τε 
αγρούς και ελ^όντες επι ερυμά τι των "^υρακοσίων 
και ουχ ελόντες, αίΐ^ις και ττε^τ) και ναυσι παρακομι- 
σθεντες επΙ τον Τηρεαν ποταμόν, τό τε πεδίον άνα- 

3 βάντες εδηουν και τον σιτον ενεπίμπρασαν, και των 
%υρακοσίων περιτυχοντες τισιν ου ττολλοις και αττο- 
κτεά'αντες τί τινας και τροτταΐον στϊ^ο'αντες ανε^^ω- ΣΤΠΤΑΦΗΣ ς; ΟΕ'. 123 

ρ-ησαν ίττΐ τα9 νανς. καΐ ατΓΟττλενσαντΐ^ «5 Καταιτ^ν, 
€Κ€Ϊθεν δέ €~ίσιτισάμ€ΐοι, —άστ] τ^ στρατιά ί)(ωρονν 
ίΤΓΐ ΚοτόριίΓΟ, 2ικ€λών ιτόλισ/χα, και ίτροσαγαγό- 
μ€νοί ομοΧσγία ατητ/ΐσαν, ττιμτΓραντΐζ α/χα τον σΐτοκ 
των τ€ 'Ιντ^σσαιων και των Ύβλαίων. και άφικό- 
μοΌί €5 Κατάν>/ν καταλαμβάνονσί τοιίς Τ€ ί7ηΓ£α5 
7}κοιτα5 €κ των Άθηνων ττοττ^κοιτα και διακόσιους 
*[άνΓΐ; των Γτητων] μίτά σκενης, ω5 αντόθεν Γ^τττων 
ΊΓορίσθησομάων, και ίτητοτοΙότας τριάκοντα και τά- 
λαντα άργνρίον τριακόσια.. 

Του δ' αυτοΰ :7Ρθ5 και €~' "Αργός στρατευσχιντ€5 95 
Λακΐδαι/ιονιοι μίχρι μεν Κλεωνών ^λ^ον, σίΐσμοΰ 
δέ γενομίνον άττεχωρησαν, και 'Αργΐίοι μετά ταντα 
ΙσβαΧόντΐζ €5 τι^ν Θυρεατιν, ομορον ουσαν, λ€ίαν 
των Λακεδαί/χοΐ'ΐων ιτολλτ^ν ΐΧαβον, ■ή ΙτΓράθτ] ταλάν- 
των ονκ ίλασσον ττίντε και είκοσι, και ό Θεοττιεων 
δ^/χο5 εν τω αυτω ^^ει, ου ττολύ ύστερον, εττιθεμεΐΌζ 
Τ015 τάξ αρ;^α? Ι^^ουσιν ου κατεσχεν, άλλα βοηθτ}- 
σαντων Θηβαίων οί /λέν ζνιεληφθησαν οί δ* εξί—εσον 
Άθηναζε. 

Και οί ^^υρακόσιοι του αΰτοΰ θερον;^ ως εΊτόΘαντο 96 
τοι'ζ τε ί «ττε'αξ ^^'ίοντας τοις ^Αθ-ηναιοκ και μέλλοντας 
■η8η ε— ι σφας ΐέναι, νομίσαιτες, εάν μτ) των Έττι- 
ΐΓολών κρατησωσιν οΐ Ά^τ/ναΓοι, χωρίου άττοκμημνου 
τε και νττερ της ττόλεως ενθνς κειμένου, συκ αν ρα- 
οίως σφάς, ουδ ει κρατοΐντο, μάχτ] άττοτειχισθηναχ, 
διενοοίντο τα? ττροσβάσεις αυτών φνΧάσσειν, οττως 
μη κατά ταύτα λάθωσι σφας άναβάντες οί ιτολέμιοΐ' 
ου -γαρ αν άλλτ] γε αυτουχ δυττ^^ναι. εξηρττμαι 3 
γαρ το άλλο χωρίον και μέχρι τ^ς ττόλεως εττικλινες 
τ εστί και εττιφαι-ες ττάν είσω' και ωνομασται νττο 
των 2υρακοσίων, δια το ε—ιττολ^ϊ του άλλου είναι, 
Ε— ι— ολαι. και οί μεν εξελθόιτες ττανΒημεϊ ες τον 3 
λειμώνα τταρά τον Άναττον ττοταμον άμα τβ ημ-ψο• — 
ετι-γχανον γαρ αΰτοΓς και οί ■ζ-ερι τον 'Έρμοκράτην 
στρατηγοί άρτι ΐΓαρειλ7^<^ότε5 την άρχην — εξέταχτίν 124 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

Τ€ οπλών ΙτΓοιονντο καΐ ίξακοσίονς λογά8α<; των 
οπλιτών ενέκριναν ττρότ^ρον, ων ϊ?ρχε Αιόμιλος, φν- 
γα? ε^ "Ανδρου, υπω5 των τε Έπιπολών ίΐ-ησαν φν- 
λακες, και ^ν ε5 άλλο τι δε'ι^, ταχν ^υνεστώτες παρα- 
97γιγνωνται. οί δε Άθηναΐοί ταύτης τη% νυκτός Τ]7 
έπιγιγνο/χενϊ/ ■η/χέρα έζητάζοντο, και ελα^ον αυτοΐ'? 
τταντι ί^δί^ ''■<? στρατευρ,ατι εκ Τι7? Καταντάς σχοντες 
κατά τον Λέοντα καλουρ,ενον, δς άπίχΐί των Έπι- 
πολών έ^ η επτά σταδιΌυ?, και τους ττ^ζονζ άττοβι- 
βάσαντίζ, ταΐς τε ναυσιν ες τϊ)ν @άψον καθορμισά- 

2 ρ,ενοι• εστί δε χ^ερσόνησο<; μίν εν στενώ προέχουσα 
ες το πε'λαγος, τί^ς δε ^νρακοσίων πόλεως οίτε πλουν 
ούτε όδον πολλτ^ν απεργεί, και ο ρ-εν ναυτικός στρα- 
τός των Αθηναίων εν ττ^ &άψω διασταυρωσαρ,ενος 
τον Ισθμόν ησυ-χαζ^ν 6 δε πεζός Ιχωρα ενθνς δρόρ,ω 
προς τας Έπιπολας και φθάνει άναβάς κατά τον 
Ένρνηλον πριν τους ^υρακοσιους αίσθομίνονς εκ 

3 τοί) λειρ,ώνος και τ^ς εξετάσεως παραγενε'σ^αι. ε/3ο7;- 
^ουν δε οι τε άλλοι, ως έκαστος τάχους εΤχεν, και οί 
περί τον Διόρ,ιλον εξακόσιοι• σταδιοι δε πριν ττροσ- 
μΐξαι εκ τον λει/χώνος εγιγνοντο αΰτοΓς ονκ έλασσον 
η πε'ντε και είκοσι. 7ΓροστΓΐσοντ€<; ουν αυτούς τοιοντω 
τρόπω άτακτότερον και μάχη νίκηθίντες οί 2υρακό- 
σιοι επί ταις Έπιπολαις αναχώρησαν ες την πολιν 
και ο τε Διό/Αΐλος άποθνησκΐΐ και τών άλλων ως 

4 τριακόσιοι, και μετά τοντο οί Ά^τ^ναΓοι τροπαΐόν 
τε στησαντες και τους νεκρούς ΰποσπόνδους άπο- 
δόντες τοις ^υρακοσιοις, προς τϊ)ν πόλιν αυτήν ττ} 
νστεραία επικαταβάντες, ως ονκ εττεξηεσαν αντοΐς, 
ετταναχωρησαντες φρονριον επι τώ Ααβοαλω ωκοοο- 
μησαν, επ' άκροις τοις κρημνοΊς των Έπιπολών, ορών 
προς τα Μέγαρα, όπως ει•>; αυτοΓς, οπότε πρόίοιεν η 
μαχονμενοι η τειχιουντες, τοις τε σκευ'εσι και τοις 
χρημασιν αποθήκη. 

9 8 Και ου πολλώ ύστερον αΰτοΓς ^λ^ον εκ τε Έγε'στΐ7ς 
ίπτΓ^ς τριακόσιοι και Ι^ικελών και Να^ιων και άλλων ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ', Οθ'. 125 

τινώτ' ώς ίκατόν και Αθηναίων νττημχον ττ€ντηκοντα 
και διακόσιοι, οΤς Γττττουϊ τονς μ^ν τταρ' ΕγεσταΓων 
και Καταιαιων ίλαβον τονς δ' Ιτζρίαντο, και ίι/Α- 
τταντες ττίντϊ^κοντα και ίέακόσιοι Ιτητη'ί ςνν^Χίγησαν. 
και καταστ7^σαντ€5 «ν τω ΑαβΒάΧω φνλακην εχω- 3 
ρονν ττρος τϊ)ν 2νκ7]ν οί Ά^ψ-αΐοι, Γνα ττερ κα^ε^ο- 
μοΌί ετείχισαν τον κνκλον δια τάχους, και ΐκτ-ληξιν 
τοις 2νρακοσιΌΐ5 τταρίσχον τω τάχει τ^9 οίκοδο/χιας• 
και ε7Γείελ^όντ€5 μάγιην διενοονντο ττοιεΓσ^αι και /λι; 
Ίτεριοραν. και ϊ/δτ/ άνητταρατασσομίνων αλλτ^λοις 3 
οί των ^νρακοσίων στραττγγοί, ως εωρων σφισι το 
στράτευμα Βιεσ—ασμίνον τε και ου ραδιως ^ντασσο- 
μενον, άΐ'ψ/αγον τταλιν ε5 Τ7}ν χο'λικ ττλι^ν μερονζ 
τίνος των ίττπε'ων ούτοι δε υττομενοντες εκώλνον 4 
τουζ Αθηναίους ΧιθοφορεΖν τε και αττοσκιδνασ^αι 
μακροτεραν. και των Αθηναίων φνΧη μια των οττΧι- 
τών και οί ίπττ^ς ^ετ αυτών χαντες ετρεψαντο τους 
των ^νρακοσίων ιτητεας ττροσβαΧόντες, και αττεκτει- 
ναν τε τινας και τροτταΓον της Ι—ττομαχίας έστησαν. 

Και τ^ νστεραία οί μεν ετείχιζον των Α^•>^ναιων99 
το 7Γρο5 βορεαν του κύκΧον τεΓχο?, οί δε Χίθους καϊ 
$νΧα ξνμφοροΐντες τταρέβαλλον εττί τον Τρωγίλον 
καΧουμενον, αει ^ττερ βραγυτατον εγιγνετο αυτοΓς εκ 
του μεγάΧου Χιμενος εττΐ την ετεραν θάΧασσαν το 
άποτείγισμα. οί δε 2ΐ'ρακοσιθί, ονχ ηκιστα 'Έρμο- 2 
κράτους των στρατηγών εσηγησαμειου, μάχαις μεν 
ττανΒημεΙ ττρος Αθηναίους ονκε'τι εβοΰΧοντο διακιν- 
δυνεύειν, νττοτειχι'^ειν δε άμανον εδο'κει εΤναι η εκείνοι. 
εμεΧΧον άζειν το τείχος, και ει φθάσειαν, άττοκΧτβ- 3 
σεις γίγνεσθαι, και άμα και εν τούτω ει εττιβοηθοΐεν, 
μέρος αντητεμττείν αυτοί της στρατιάς και φθάνειν 
αν τοις στανροις ιτροκαταΧαμβάνοντες τάς εφόΒους, 
εκείνους δε αν ιταυο/ιενους τοΰ έργου τταντας αν ττρος 
σφάς τρεττεσθαι. ετεί-^ιζον ουν εζεΧθόντες άττο της 4 
σφετερας ττολεως αρ^άμενοι, κάτωθεν τοΰ κύκλου 
των Αθηναίων εγκα'ρσιον τείχος άγοντες, τας τ£ 125 ΘΟϊΚΤΔΤΔΟϊ 

ίλάας €κκ07Γτοντ€ζ τον τΐμένονς και ττνργονζ ξυλίι/ονζ 

καθίσταντζς. αί δε νηΐζ των Αθηναίων ονττω Ικ τη^ 

Θαι/^ου ττεριεττεττλευκεσαν ε5 τον μίγαν λιμένα, αλλ' 

ετι οί %νρακυσιοι Ικράτονν των ττερί. την θάλασσαν, 

κατά γην δ' εκ τη^ @άψου οι Αθηναίοι τα επ6Τ9^δ£ΐα 

Ιττηγοντο. 

100 Έττειδτ) 8έ Τ0Γ5 ^υρακοσιοις αρκούντως εδόκει 
εχειν οσα τε Ιστανρωθη και ωκο8ομηθη του υττοτει- 
γίσματο<;, και οί Αθηναίοι αΰτου; ουκ ηλθον κωλν- 
σοντίς, φοβονμ€νοι μη σφίσι 8ίχα γιγνο/χενοις ραον 
μάχωνται, καΐ αμα την καθ" αυτούς ττεριτείχισιν εττει- 
γομ^νοι, οί /λέι/ ^υρακοσιοι φνλην μιαν καταλιττοντες 
φνλακα του οίκοδομηματοζ άν€)(ωρησαν ες τι}ν ττόλιν, 
οΐ δε 'Α^ϊ^ναΓοι τους τε οχετούς αυτών, οί ες τϊ^ν 
"ττόλιν ντΓονομηΒον ττοτον ύδατος ηγμένοι ήσαν, Βιέ- 
φθειραν, και τηρησαντίζ τους τε άλλους ^υρακοσιΌυς 
κατά σκηνάζ οντάς ει/ μεσημβρία και τινας και ες 
την ττόλιν άτΓοκεχωρη κότας και τους εν τω σταυρω- 
ματι α/χελώς φνλασσοντας, τριακόσιους ρ,έν σφων 
αυτών λογάδας και των ψιλών τινας εκλεκτούς ώττλισ- 
/χενους ττρουταξαν θείν Βρομώ ε^αττιναιως ττρδς το 

2 ντΓοτείχισμα, η δ' αλλτ; στρατιά δί^α, η μ\ν μετά 
τον έτερον στρατηγον ττρδς την ττόλιν, ει έπιβοη- 
θοΐεν, εχ^ωρονν, η δε μετά του έτερον ττρος τδ σταΰ- 
ρωμα τδ τταρά τι}ν •7Γυλιδα• και ττροσβαλόντες οι 
τριακόσιοι αίρουσι το στανρωμα' και οι φυλακές αΰτδ 
εκλιτΓοντες κατεφνγον ες το ττροτει^ισρ,α το ττερι 

3 τον Ύεμενίτην, και αΰτοΓς ^υνεσεττεσον οί διώκοντες 
και εντδς -γενόμενοι βία εξεκρονσθησαν ττάλιν νπο 
των %νρακοσίων, και τών Άργειων τινές αυτόθι και 
τών Αθηναίων ου ττολλοι οιεφθαρησαν. και εττανα- 
χωρησασα η ττάσα στρατιά την τε υττοτει^ισιν κα^- 
εΐλον και τδ στανρωμ.α άνεσττασαν καΐ Βιεφόρησαν 
τους σταυρούς τταρ' εαυτούς και τροτταΓον εσττ^σαν. 

101 Τ^ δ' νστεραία άπδ του κνκλον ετείχιζον οί 
'Α^ι;ναΐοι τον κρ'.]μνον τον ΰττέρ του έλους, δς των ΣΤΙΤΡΑΦΗ2 ς-', ΡΑ'. 127 

ΈτΓίτΓολών ταντΎ] •7Γρο5 τον μίγαγ ΧιμΙνα άρα καΐ 
ντηρ αντοΐς βραχιτατον «γιγί'ετο καταβασί δια του 
"ολοϋ και τοΰ Ιλονς €5 τον Χιμά α το τϊίρίτίίχισμα. 
,αΐ οΐ 2νρακοσιοι €ν τοντω είελόυντες και αντοι αττε- 
σταίρονν αί^ις άρ$άμ€νοί άττο τ:75 •'ί'όλεωξ δια μίσον 
του Ιλοι,•5• και ταφρον α/χα τταρωρυσσον, οττως μ'η 
οΓόν τ€ ^ τοΪ5 Άθ-ηναίοις μ^χρί τη<ί θαλάσ(Γη<ί άττο- 
ταχίσαι. οί δ', ειτειδν) το τρ6<ί τον κρημνον αι'τοΐϊ 3 
είείργαστο, £7η;!(€ΐροίσιν αυ6ΐ5 τω των 2νρακοσιων 
στανρωματί και τα'φρω, τα9 /χεν ναν; κ€λ«;σαιτ€5 
ττερίίτλίΐσαι εκ τ^5 Θαψου €<; τον μί-γαν λίμίνα τον 
των 2υρακοσιων, αντοι δε ττερι όρθρον καταβάντεξ 
ατΓΟ των Εττιττολών ε5 το ομαλον και δια του ελοι.•^, 
■ζ ΊτηλωΒα ην και στεριφώτατον, θνρας καΐ ξνλα 
ττλατε'α εττιίε'ντες και εττ' αυτών δια/3αδισαντε?, αΐ- 
ροίσιν α/χα εω το τε σταύρωμα ττλϊ^ν ολίγου και την 
τάφρον, και ύστερον και χο ΰττολειφίέν είλον. και 3 
ρ.αρ0 εγόετο και εν αυττ; ενικών οί Άίτ^ναΓοι* και 
των ^νρακοσίων οί ρ,έν το δείιον κέρας ε^^οντες 7Γρο5 
ττ)ν ττόλιν Ιφνγον, οί δ' ετΓΐ τω ενωννμω τταρα τον 
ΤΓΟταμόν. και αυτούς βονΧόμενοι άττοκΧ-ησασθαι τηζ 
Βιαβάσίως οί των Ά^τ/ναίων τριακόσιοι λογαδες δρό- 
/χω η—ΐίγοντο ■ττρος την γίφνραν. δείσαντες δε οί 4 
2νρακόσιοι — ^σαν γαρ και των ίτητίων αντοΐζ οί 
ΤΓολλοι (.ντανθα — ομόσε χωροϊσι τοις τριακοσίοΐζ 
τούτοις, και τρεττονσι τε αυτούς και ΙσβαΧΧονσιν ες 
το δείιδν κέρας των Αθηναίων και ττροσϊτεσόιτων 
αυ•τών έννεφοβηθη και η ιτρωτη φνΧή του Κ€ρως. 
ίδών δε ό Αά/χα;;^ος τταρεβοηθει άττο του εΰωντ/χου τοί; 6 
εαυτών ρ,ετα τοξοτών τε ου ττολλών και τους Άργεί- 
ους τταραλαβων, και ΙττιΒιαβάζ τάφρον τινά καΧ 
μονωθεΐζ ρ,ετ' ολίγων τών ζυΛιαβάντων άττοθνησκα 
αυτός τε και ττεντε η (.ξ των μετ αντον. και τούτους 
μεν οί 'Χνρακόσιοι εΰ^ύς κατά τάχος φθάνονσιν άρ- 
ττασαντες ττεραν του ττοταμου ες το άσφαλε'ς, αυτοί 
δε ετΓίο' ντο; ηΒη και τβΰ άλλου στρατεν/χατος τών 128 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ί02Άθηναίων άπεχ^ωρονν. «ν τοντω δέ οί ττροζ την 
ττόλιν αυτών το ττρωτον καταφυγοντες ως ίωρων ταύτα 
γι•γνόμ€να, αυτοί τ€ παλίν απο Τ175 πολεω; αναθαρ- 
σησαντα άντίτάξαντο ττροζ τους κατά σφας Αθηναί- 
ους^ και μίροζ τι αυτώι/ ττίμττονσιν «πι τον κυκλον 
τον επι ταις Εττιττολαις, ηγονμίνοί ίρημον αίρησαν. 

2 και το /λεν δεκάπλε^ρον ττροτειχισ/Λα αυτών αφοΰσι 
και Βκπόρθησαν, αυτόν δε τον κνκλον Νικίας διεκω- 
λυσεν — ετυ^^ε γαρ εν αΰτω δι άσ^ενειαν υττολελει/χ.- 
μίνος. — τα5 γαρ μηχ^ανάς και $νλα, όσα ττρο του 
Τ€ίχους ην καταβεβλημένα, ίμπρησαι τους ΰπηρίτας 
εκελευσεν, ώς εγνω * αδύνατος *ε'σο'/Αενος έρημία 
ανδρών αλλω τρόπω ττεριγενε'σ^αι. και ξννίβη οίίτως* 

8 ου γαρ ετι ττροσηλθον οί 2υρακοσιοι δια το ττνρ, 
αλλ' άπεχωρουν ττάλιν. και γαρ ττρός τε τον κυκλον 
^οι^^εια η8η κάτωθεν των Αθηναίων αποδιω^άντων 
τους εκεί εττανηει, και αί νηες αμ αυτών εκ τηζ 
®άψου, ωσπερ είρητο, κατε'ττλεον ες τον μεγαν λιμένα, 
ά όρώντες οί άνωθεν κατά τοίχος άτττ^εσαν και ι; ξύμ- 
ττασα στρατιά τών Ί,υρακοσίων ες τι}ν ττόλιν, νο/ιι- 
σαντες μη αν ετι άττο Τ175 τταροΰσης σφισι δυνα/χεως 
ικανοί γενε'σ^αι κωλΰσαι τον εττι την θάλασσαν 
τειχισμόν. 
103 Μετά δε τοΰτο οί Αθηναίοι τροπαΐον έστησαν, 
καΧ τους νεκρούς ΰττοσπόνδους άττεδοσαν τοΓς ^υρα- 
κοσίοις και τους ρ,ετά Ααμάχου και αυτδν εκομίσαντο. 
και τταρόντος τ^'δ^^ σφισι τταντος του στρατεύματος 
και του ναυτικού και του ττεζοΰ, αττο τών Έττιττολών 
και του κρημνώδους άρξάμενοι άπετείχιζον μίχρί- της 
θαλάσσης τείχει διττλώ τους 2υρακοσιους. τά δ' 
ετΓίτι/δεια τη στρατιά εσηγετο εκ της Ίταλι'ας τταν- 

2 ταχό^εν. ηλθον δε και τών 2ΐ'<ελών ττολλοι ζύμμα- 
χοί τοις Άθηναίοις, οί ττρότερον ττεριεωρώντο, και εκ 
τ^ς Ύυρσηνίας νηες ττεντηκόντοροι τρεις, και ταλλα 
ττροχχωρει αΰτοΓς ες ελπίδας, και γαρ οί 2υρακοσιοι 
■πολεμώ μεν οΰκε'τι ε'νό/Αΐζον αν περιγενεσθαι, ως ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ ς", ΡΔ'. 1-29 

αντοι<; ονδέ ο'ττο τη<ϊ Πελοττ ονκτ/σου ώφΐΧχα αν8εμία 
■ηκεν, τον5 δέ λογον? (ν τε σφίσιν αντοϊς (.ιτοιονντο 3 
ξνμβατίκονζ και ττρός τοκ Νικίαν οντθ5 γαρ δ»; 
/ΧΟΙΌ5 εΤχε Λαμάχου τίθνεωτο^ την άρχην. καΐ κν- 
ρωσΐ5 /λέν ον8εμία εγίγνίτο, οία δέ εικός ανθρωττων 
ά—ορονντων καϊ μάλλον τ} ττρίν ττοΧιορκονμΐνω'ν, 
~ο\λα. €λ€•^/€Τθ ττρός Τ€ ΐκεΐνον και -ϊτλειω ετι κα-α 
την —όλιν. και -γάρ τίνα και νΊτοψίαν νττά, των 4 
-αρόιτων κακών €? ολΑϊ/λοΐίς εΤι^ον, και τον? στρα- 
ηρ/ονς τ€ «φ* ών αντοΓς ταύτα ζννίβη Ιττανσαν, ώ^ 
1} Ζνστνχία η ■προδοσία Τβ ίκείνων βλατηόμενοι, 
και άλλον^ άνθίίλοντο, Ήρακλεβην καΧ Ενκλεα 
κοί Τελλί'αν. 

Έν δε τοντω ΓνλιτπΓος ό Λακεδαι/ίονιο5 και αί 104 
α— ο της Κορίνθου νη£<; ιτερι Λεΐ'καδα ηόη ήσαν, 
βονλόμει-οι ες την 2ικελιαν δια τάχους βαηθησίύ.. 
και ώς αντοΓς αί άγγελιαι Ιφοίτων δειναι και ττάσαι 
εΐΓΐ το αντο εψενσμίναι ως η8η χαντελώς αττοτετει- 
χισρειαι αί 2τροκονσαι. είσιν, τ^ς /ίΐεν Σικελίας 
ονκέτι ελττίδα ονδε/ζι'αν εΓ^εν ό Γυλιττιτος, τι^ν δε 2 
Ίταλιαί' βονΧομίνος ττΐριττοιησαι αιττος μεν και 
ΤΙνθην 6 Κορίνθια νουσι Βνοΐν μεν Αακωνικαΐν ^ναϊν 
δε Κορινίιαιν οτι τα;^ΐ(Γτα εττεραιωθησαν τδ»» 'Ιονιον 
ες Ταρακτα, οί δε Κορίνθιοι ιτρδς ταΓς σφετεραις 
δε'κα Λη,'καδιας δυο και Ά/χττρακιΐιίτιδας τρεΙς τζροσ- 
νληρωσαντεζ νστερον εμελλον τλενσεσθαι. και 03 
ρεν ΓνλιτΓΤΓος εκ τοΰ Ταραιτος ες την θονρίαν ττρωτον 
τρεσβενσάμενοζ και την τοΰ ιτατρος ανανεωσαρενος 
ΐΓολιτειαν και ου δννάρενος αντοις ττροσαγαγεσθαι 
άρας ιταρειτλει τ^ν 'Ιταλιαν, και άρτζασθείς νττ άνεμου 
κατά τον ΤεριναΓον κολττον, ος εκττνει τανττ) μέγας 
κατά βορεαν εσττ^κως, αττοφερεται ες το ττελαγος, 
και —όλιν χειρασίεις ες τα /ιάλιπτα τω Τοίραντι 
ττροο-μίσ-γεί' και τας νανς οσαι ετΓονψταν ιττο του 
;^ειρώ»'ος άνελκυσας εττεσκενα^εν. 6 δε Νικίας ττνθό- 4 
ρενος αΰτδν προσχλε'οντα ΰπερεΐδε το νληθος των 130 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

νεών, ο7:ερ και οΐ ©ούριοι ίτταΟον, και λΎ}στικωτερον 
ΐ8οξε -τταρεσκενασμίνονζ ττλειν, και οι^δε/χίαν φνλα- 
κην ττω «ττοιειτο. 
105 Κατά δε τοι)? αυτούς χρόνου; τούτου του θίρουζ 
καΐ Λακεδαι/Αο'νιοι €5 το *Αργο9 ΐσεβαλον αυτοί Τ€ 
και οί $νμμαχοι και τ^5 γ^5 τ»}ν ττολλι}]/ εδτίωσαν, 
και Ά^ϊ^ναΓοι Άργειοις τριάκοντα ναυσιν (βοήθησαν, 
αΐττερ τά? σπονδάς φανερωτατα τάς ττρος του; Λακε- 

2 8αιμονίονζ αυτοΓς έλυσαν, ττροτερον ρ-έν γαρ λϊ7σ- 
τειαΐ5 εκ Πύλου και ττερι ττ^ν άλλην ΤΙελοπόννησον 
μάλλον η έζ την Αακωνίκην άττο βαίνοντες μετά τ€ 
Άργείων και Μαντινεων ζννεττολεμονν, και ττολλάκι^ 
Άργειων κελευόντων όσον σπόντας μόνον ζυν οττλοις 
ε5 τι^ν Λακωνικών και το ελάχιστον ρ.ετα σφων 

3 Βηωσανταζ άπελθεΐν ουκ ηθελον τότε δε Πυί?οδωρου 
και ΛαισποδιΌυ και Αημαράτον αρχόντων άττοβάντες 
εζ ΈτΓίδαυρον την Αιμηράν και Πρασιάς και οσα 
άλλα εδιγωσαν της -γης και τοις Λακεδαιρ,ονιοις η8η 
ενττροφάσίστον μάλλον την αιτιαν ες τους Αθηναίους 
του άμΰνεσθαι εποίησαν, άναχωρησάντων δε των 
Αθηναίων εκ του "Αργούς ταΐς ναυσί και των Αακε- 
δαιρ,ονίων, οί ΆργεΓοι εσβαλόντες ες την Φλιασιαν 
τ^ς τε γ^ς αυτών ετεμον και άττε'κτεινάν τινας, και 
άττηλθον έπ οίκον. 

71. 

1 *0 δε ΓυλιΤΓΤΓος και ό Πυ^τ^ν εκ τοί! Ύάραντος, 
εττει εττεσκευασαν τας ναΰς, τταρεττλευσαν ες Λοκρους 
τους ΈτΓίζεφυριους• και ττυνθανόμενοι σαφεστερον 
■η8η ΟΤΙ ου παντελώς πω άποτετειχισμέναι αί %υρά- 
κουσαι εΐσιν, άλλ' ετι οΐο'ν τε κατά τάς Έττιττολάς 
στρατιά άφικομενονς εσελθείν, εβουλενοντο ειτ' εν 
δε^ια λα^όντες ττ^ν 2ικελιαν διακινδυνεΰσωσιν εσ- 
πλευσαι, ειτ εν αριστερά ες ϊμεραν ττρίύτον ττλευ- 
σαντες και αυτούς τε εκείνους και στρατιαν αλλτ^ν 
ττροσλαβόντες, ους άν ττείθωσι, κατά γήν ελθωσιν. ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', Β'. 131 

και Ιδοίεν αντοΐζ ΙττΙ τ^ς Ιμέρας ϊτλεΓν, άλλως τε και 3 
των Αττικών τ£σσάρων νίών ονπω τταρουσοίν «ν τω 
'Ρηγι'ω, α? 6 Νικίας όμως ττννθανόμΐνος αντονς €ν 
Λοκροΐς Είναι άπί'στειλίν. φθάσαντίς δέ ττ/ν φυλα- 
κτών ταυττ^ν ττΕραιοΰνται δια του πορθμού, και σχόιτες 
'Ρηγίω και Μεσ(Γ)7νΐ7 άφικνοΰνται «ς Ίμίραν. «κει 3 
δέ οντες τους τε Ίμεραίονς εττεισαν ξνμττολ^μζίν και 
αυτούς τε εττεσ^αι και τοις εκ των νεών των σφΐτίρων 
ναυταις όσοι /ατ; εΓ;;^ον οττλα τταρασ^εΓν — τας γαρ 
ναΰς άνειλκυσαν εν Ίμερα — και τους 2ελινουντιους 
ΤΓερ,ι^αντες ίκίλΐνον άττανταν ττανστρατια ες τι χω- 
ρίον. Ίτεμψείν δε' τίνα αΰτοϊς υιτεσχοντο στρατιάν 4 
ου ΐΓολλ7}ν και οί Γελωοι και των Σικελών τίνες, οι 
■ΤΓολυ Ίτροθυμότερον ΤΓροσχωρείν ίτοΐμοί ήσαν τον τ€ 
Άρχωνιδου νεωστι τεθνηκότος, ος των ταΰτι; Σικελών 
βασιλενων τινών και ών ουκ αδύνατος τοΐς Άθηναίοΐζ 
φίλος ην, και τοί; ΓυλιτΓττου εκ Λακεδαί/χονος ττρο- 
θνμως δοκουντος ηκείν. και 6 μεν Γυλιττττος άναλα- 5 
^ών τών τε σφετερων ναυτών και ετηβατων τους 
ώττλισ/χε'νους επτακόσιους μάλιστα, Ίμεραίονς δέ 
όπλιτας και ι//•ιλους ξνναμφοτερονς χιλίονς και ίττττε'ας 
εκατόν, και 2ελινουντιων τε τινας ι/^ιλους και ίτητεας 
και Γελωων ολίγους, 2ικελών τε ες ;(ΐλιΌυς τους ττάν- 
τας, εχωρει ττρος τάς 2υρακουσας• οί δ' εκ ττ^ς Λευ- 2 
κάδος Κορίνθιοι ταις τε άλλαις ναυσίν ως ει^ον 
τά;)(ους εβοηθονν, και Γόγγυλος, εις τών Κορινθίων 
αρχόντων, /λία νηϊ τελευταίος ορμηθείς ττρώτος μεν 
άφικνεΐται ες τάς 2υρακουσας, ολίγον δέ •;Γρδ Γυ- 
λίτΓΤΓου, και καταλαβων αυτούς ττερι άτταλλαγ^^^ "'Όν 2 
7Γθλερ.ου ρ-ελλοντας εκκλησιάσειν διεκώλνσε τε και 
τταρεθαρσννε, λέγων οτι ν^ες τε αλλαι ετι ττροσττλε- 
ουσι και Γΰλιττττος 6 Κλεανδρίδου Λακεδαιρ,ονίων 
ατΓοστειλαντων αρίδων, και οί ρ-έν 2υρακόσιοι εττερ- 3 
ρωσθησαν τε και τω Γυλίτητω ευθύς ττανστρατίο. ώς 
ατταντησομενοι ε^λθον η8η -γαρ και εγγύς οντά 
Ύ]σθάνοντο αντόν. ό δέ Γε'τα τό τε τείχος εν τ^ 132 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΥ 

τταροδω των '!Ε,ικΐλων Ιλων και ξυνταξάμ^νοζ ως €5 

4 μάχην άφικνεΐται ττρος τα5 Έττιττολοίζ• και άναβάζ 
κατά τον ΈνρνηΧον, ^ττερ και οί ^Αθηναίοι το ττρώτον, 
€^ωρ€ΐ )ϋΐ€τα των ^νρακοσίων Ιττι το Τ£ΐ;^ισ/Αα των 
Αθηναίων. Ιτυ^^ε δί κατά τοίϊτο καιρόν ΙΧΘών, εν ω 
€7Γτά /λέν ^ οκτώ σταδίων ■ι^δ^ εττετετε'λεστο τοις 
Άθηναίοις ες τον /χε'γαν Χιμίνα διττλουν τεΓ;(09, ττλτ^ν 
κατά βραγν τι το ττροδ Τί/ν θάλασσαν τούτο δ' ετι 

6 ωκοδο^ουν. τω δε άλλω του κνκΧον ττρος τον Τρω- 
γιλον επι την ετε'ραν θάλασσαν λίθοι τε τταραβΐβλη- 
μίνοι τω ττλεονι η^η ήσαν καΐ εστίν ά και ημίίργα, 
τα δε και ε|^ειργασ/Λε'να κατελειττετο. τταρά τοσούτον 
μ\ν "Χνράκονσαι ηλθον κινδννου. 

3 Οί δέ Αθηναίοι αϊψνιδιως τοί! τε Τυλίτητον και 
των "Χνρακοσίων σφίσιν εττιόντων Ιθορνβηθησαν /Λεν 
το ττρώτον, τταρετάξαντο δε. ό δέ θίμίνοζ τα οττλα 
εγγΟί κηρνκα ττροττε'/χττει αΰτοΓς λε'γοντα, ει βονλον- 
ται Ιξΐίναι Ικ τη<; Σικελίας ττε'ντε τ^/λερών, λαβόν- 
τε? τά σφετερα αυτών, ετοΐ/Λος εΤναι σπε'νδεσβαι. οί 
δ' εν ολιγωρία τε εποιοίντο και ουδέν άτΓΟκρινό.μίνοι 

2 άπε'ττερ,ι/'αν. και /Λ,ετά τοΰτο αντιπαρεσκευά^οντο 
άλλι^λοις ώς ες μάχΎ]ν. και ο ΓυλιτΓττος, ορών τους 
^υρακοσιους ταρασσομίνονς και ου ραδι'ως ^υντασσο- 
/Αενους, ίπανηγε το στρατόττεδον ες ττ^ν ενρνχωρίαν 

3 /λάλλον. και ό Νικίας ουκ Ιπηγε τους Αθηναίους, 
άλλ' ησνχσ.ζε ιτρος τω εαυτών τείνει, ως δ' εγνω ό 
Γυλι-ΤΓΤΓος ου ττροσιόντας αυτούς, ά7π7γαγε ττ/ν στρα- 
τιάν ετΓΐ τ?}ν ακραν την Τερ,ενΓτιν καλουμίνην και 

4 αυτού ηνλίσαντο. τύ) δ' υστεραια άγων τν;ν /χέν 
■πλείστην τη<; στρατιάς τταρέταξζ ττρος τά τειρ^τ^ τών 
Αθηναίων, οττως /α^ ίττιβοηθοΐεν άλλοσε, μίροζ δε 
τι ττεαι/'ας ττρος το φρονριον το Αάβ8αλον αίρει και 
όσους ίλαβεν εν αυτώ ττάντας άττε'κτεινεν• ^ν δέ ουκ 
ετΓίφανές τοΓς Ά^τ^ναιοις το χωρίον, και τριήρης τύ) 
αντΎΐ ήμερα άλισκεται τών Αθηναίων υττο τών 2υρα- 
κοσιων ίφορμονσα τω μεγάλο) λι/Λε'νι. ::;ΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', Λ. 133 

Και μ€τά ταντα ίτζίχιζον οί "Σ,νρακόαηοι και οί 4 
ζυμμα^οί δια των Έττιττολών άττο της ττόλβως άρξά- 
μενοί ακω ττροζ το εγκαρσιον τεΓ;!^09 αττΧονν, οττως οί 
ΆΟηναΐοί, €ί μη δνΐ'αιιτο κωλνσαι, μηκίτΐι οΧοί Τ€ 
ώσιν άτΓοταχίσαι. και οι τε Ά^τ/ναΓοι άναβεβη- 2 
κεσαν 17^^ ανω, το εττι θαΧάσσΎ) τεΐ^ος εττιτ^λεσαν- 
τε?, και 6 Γνλιπποϊ, ^ν γαρ τι τοις Άθηναίοις του 
τει;(0ΐ.'9 άσ^ενε'9, νυκτο? άναΧαβών την στρατιαν 
ε7Γΐ}ει 7Γ/}05 αΰτο. οί δ' Αθηναίοι, ίτν)(^ον γαρ (.ξω 
ανΧιζόμενοι, ως "^σθοντο, άντΐπηΐσαν 6 δε γνονς 3 
κατά τα^09 αττηγαγε τον<; σφετερον; τταλιν. εττοι- 
κοδο/Λτ/σαντε5 δε αυτό οί Ά^τ/ναΓοι νφηΧότερον αυ- 
τοί //εν ταντΎ) ίφνΧασσον, τους δε άλλους ξνμμάχονς 
κατά το άλλο τίίχισμα η8η διέταξαν, τ^ττερ έμελλαν 
έκαστοι φρονρΐΐν. 

Τω δε Νικία εδόκει το Πλί;/χρ^υριον καλου/χενοΐ' 4 
τει;(ΐσαι• εστί δε άκρα άντιττερας ττ^ϊ ττολεως, 17""^ 
7Γρου;^ουσα του /χεγαλου Χιμίνος το στο/χα στενον 
ίτοιει, και ει τίίχισθΐίη, ραον αυτω εφαινετο τ; εσκο- 
ρ-ΐδτ} τώι/ ετΓίττ^δειων εσεσ^αι• δι' ελάσσονος γαρ 5 
ττρος τω λι/χενι τω των 2υρακοσιων ΐφορμησΐΐν 
σφάς, και ουχ ωσττερ νυν ε'κ />ιυ;^οΰ του λιρ,ε'νος τάς 
ετταναγωγάς ττοιησΐσθαι, ην τι ναντικω κινωνται, 
ττροσΐΐχΕ τε ι^ότ^ /χάλλον τω κατά θάλασσαν ττολε- 
/Λω, ο'ρών τα εκ ττ7? γΐ75 σφίσιν, εττειδτ) Γυλιττττος 
ι;κεν, ανελτΓίστοτερα οντά. Βιακομίσας ονν στρατιάν 6 
και τάς ναίς ε^ετείχιζε τρία φρονρια' και εν αϋτοΓς 
τα τε σκεύτ; τά ττλεΐστα εκείτο και τά -ττλοΓα ΐ7δΐ7 εκεί 
τα ρεγαλα ωρρει και αί τα;^εΓαι ντ^ες, ώστε και των 
■π-Χηρωμάτων ονχ ηκιστα τότε ττρώτον κάκωσις εγε'-• 
νετο• τω τε γάρ ΰδατι σττανίω χρωμενοι και ουκ 
ΐγγνθεν και εττί φρνγανισμον άρα, όττοτε Ι^ίΧθοιεν 
οι ναυται, υττο των ίττττεων των 2υρακοσιων κρατούν- 
των της γης διεφ^ειροντο• τρίτον γάρ μίρος των 7 
ιτητεων τοις "Χνρακοσίοΐζ διά τους εν τω ΤΙΧημμνρίω, 
ίνα μη κακουργτ^σοντες ίξίοιεν, εττί, τ^ εν τω Όλυ/Α- 134 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΪ 

ΤΓίειω ττολίχντ} ίΤίτάχατο. ίττννβάνζτο δέ και τα5 
λοιττάς των Κορινθίων νανς ττροσττλεοΰσας ό Νικία;• 
και ττε/χττει £5 φνΧακην αυτών είκοσι νανς, αί5 ειρτ^το 
ττερι τε Λοκρους και 'Ρί^γιον και την προσβοΧην τη^ 
Σικελίας νανΧο)(€ίν αΰτάς. 
5 Ό δε ΤνΧιτητος α/χα /^έν Ιτείχιζε το δια των Έττι- 
ΤΓολών τεΓ>(05, τοις Χίθοίζ χ^ρωμενοζ ους οί Ά^τ^ναΓοι 
"ττροπαρζβάΧοντο σφίσυν, αμα δε τταρετασσεν ενά- 
γων άει ττρο τοΰ τειχισ/χ,ατος τους ^υρακοσιους και 
τους ξνμμάχονς, και οί Ά^ί/ναιοι αντιπαρετάσσοντο. 

2 ε7Γειδ>} δε εδο^ε τω Γυλιττπω καιρός εΤναι, •7Ρχε ΤΤ75 
εφόδου• και εν χεροτΊ γενόρ,ενοι εμάχ^οντο μεταζν 
των τ€ίχίσμάτων, ^ της ΐτητον των %νρακοσίων ου- 
δεμία χρησις ην. και νικηθίντων των %νρακοσίων 
και των ζνμμάγων καΐ νΐκρονς νποσττόνδονς άνελο- 
μίνων και των ^Αθηναίων τροτταΐον στησάντων, 6 μεν 
ΓυλιτΓΤΓος, ^υγκαλεσας το στράτευμα, ουκ εφη το 

3 αμάρτημα εκείνων άλλ' εαυτοί) "γενεσθαί• της γαρ 
ΐτητου και των ακοντιστών την ώφεΧίαν τ^ τάξει, 
εντός λίαν των τειχο3ν ττοιησας, άφεΧεσθαι• νυν ουν 
αυ^ις εττάξειν. και διανοεισ^αι ού'τως εκε'λευεν αυ- 
τούς, ως ΤΎ) μεν τταρασκευτ} ουκ έλασσον έχοντας, ττ} 
δε γνώμη ουκ άνεκτον εσόμενον, ει μη άξιωσουσι, 
ΊϊεΧοττοννησιοί τε οντες κοΧ Αωριης, Ίωνων και 
νϊ;σιωτών και ^υγκλΰδων άνθρωττων κρατησαντες 

Ο εξεΧάσασθαι εκ της χωράς, και μετά ταύτα, εττειΒη 
καιρός ην, αΐιθις εττηγεν αυτούς. 6 δε Νικίας και οί 
Ά^ϊ;ναΓοι νομίζοντες και ει εκείνοι μη εθεΧοιεν μάχης 
άρχειν, άνα-γκαΐον σφίσιν είναι μη ττεριοραν τταροι- 
κο8ομούμενον το τείχος — η8η γαρ και όσον ου τταρ- 
εΧηΧνθει την των Αθηναίων του τείχους τεΧευτην η 
εκείνων τείχισις, και ει ττροεΧθοι, ταϋτδν ηδη εποίει 
αυτοΐς νικάν τε μαχομένοις δια τταντδς κάΙ μηΒε 

2 /χάχεσ^αι — άντεττΎ^εσαν ουν τοις 2υρακοσιοΐ5. και 
ο ΓυλιτΓΤΓος τους μεν όττλίτας ε^ω των τειχών μάΧΧον 
"η ττρότερον ττροεξαγαγων $υνεμισγεν αυτοΐς, τους δ ί ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', Ζ'. 135 

ΙΐίΊτέαζ και τοτ;9 ακοντιστάς εκ ττλαγιου ταζ^α; τώι^ 

Αθηναίίάν κατά ττ/ΐ' ενρνχωρίαν, τ^ των τ€ΐ^ών αμφο- 
τέρων αΐ «ργασιαι ΐληγον. και Ίτροσβαλοντεζ οί 
ί7Γ7η75 «ΐ' τί} /^άχτ; τω εΰωνν/λω κέρα τοΐν Άθψ'αίων, 
θ7Γ€ρ κατ αντονζ ην, έτρεψαν και δι αυτό και το 3 
άλλο στράτενμα νικηθίν νπο των "Χνρακοσίων κατη- 
ρά)(θη €9 τα τειχισ/χατα. και ττ] ίττιονστ} ννκτι ίφθα- 
σαν τταροικοΒομησαντεζ [και τταρελβόντεζ Τ7;ν των 
Αθηναίων οίκοδο/Λίαν], ώστε μηκίτι μήτε αυτοί κω- 
λυεσ^αι νττ αυτών, εκείνους τε και τταντά—ασιν 
αττεστερηκεναι, εΐ και κρατοϊεν, μη αν ετι σφα? αττο- 
τειχισαί. 

Μετά δε τούτο αι Τ€ των Κορινθίων νηες και Ά/λ- 7 
ττρακιωτών και Λευκαδιων €σε'7Γλευσαν αί υττόλοιττοι 
δώδεκα, λαβονσαι την των ^Αθηναίων φνλακην — ηρχε 
δ* ατ!τών Έρασινιδτ/ζ Κοριν^ιθ5 — και ξ^υνετείχισαν το 
λοΜτδν τοΓζ 2υρακοσιοΐ5 Ρ-^χρί- τον εγκαρσίου τεί- 
χονζ. και ο Γυλΐ7Γ7Γ05 ες την αλλϊ^ν ^ικελιαν εττι 2 
στρατιάν τε ωχετο και ναυτικών και 7Γε^τ]ν "[^υλλε- 
ζων^, και των ττόλεων α/Λα ιτροσαζό μένος ει τΐ5 η μη 
ττρόθνμος ην η τταντάττασιν ετι άφεστηκει του ττολε- 
μον. ττρεσβεις τε άλλοι των "^νρακοσίων και Κοριν- 3 
^ιων ε5 Λακεδαί/Λονα και Κ-όρινθον άττεστάλησαν, 
οττως στρατιά ετι ττεραιω^τ/ τρόττω ω αν [εν όλκάσιν 
η ττλοίοις η αλλω5 οττως άν] -ΐτροχωρΎΐ, ως και των 

Αθηναίων εττιμεταττεμττομενων. οι τε "^υρακόσιοι 
ναυτικον επληρονν και άνεττειρώντο ώς και τοΰτω 
ετΓίχειρι^σοντες, και ες ταλλα ττολυ εττε'ρρωντο. ό δε 8 
Νικίας, αίσθόμενος τοντο και όρων κα^' ημεραν εττι- 
διδουσαν την τε των ττοΧεμίων Ισχνν και ττ^ν σφετε- 
ραν α—ορίαν, ε—εμττε και αΰτος ες τάς Άθηνας άγ- 
γελλων χολλάκις ρ,έν και άλλοτε καθ" έκαστα των 
γιγνομενων, μάλιστα δε και τότε, *[νο/Λΐζων] εν δει- 
νοις τε είναι και ει μη ως τάχιστα η σφάς μεταττεμ- 
ψονσιν η άλλους μη ολίγους άττοστελουσιν, ονδεμίαν 
ίΐναι σωτηρίαν. φοβούμενος δε μι) οί ττεμττόμενοι 2 136 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΤ 

^ κατά του λέγειν άδυνασιαν η και μνήμην ίλλιττεις 
γίγνόμ^νοι η τω ο_;(λω ττρος χο-ρ^ν τι λεγοι/τεζ ου τα 
οντά άτταγγελλωσιν, ίγραψΐν έπιστολην, νομιζων 
ούτως αν /λάλιστα την αΰτοΰ -γνωμην μηοΐν έν τω 
άγγελω άφανίσθα,σαν μαθόντα'ζ τους Αθηναίους 

3 βονλενσασθαί ττερι ττ^ζ άληθΐίαζ. και οί /χει/ ά);^οι/- 
το φε'ροντες ''''[οΰ? άττε'στειλε] τα γράμματα και οσα 
έδει αυτούς ειττεΐι/• ό δε τα κατά το στρατόπεδον δια 
φυλακής /χ,άλλον ^δι; έχων η δι' εκουσίων κίνδυνων 
εττε/Αελεΐτο. 

9 Έν δε τω αΰτώ ^ε'ρει τελευτώντι και Εΰετιων 
στρατηγός Αθηναίων μ€τά. Περδικκου στρατευσας 
εττ' Ά/χφι'τΓολιν Θρα^ι ττολλοΓς τ>;ν /υιέν ττόλιν ουχ 
εΤλεν, ε'ς δε τον "Στρυμόνα ττερικο/Αΐσας τριηρΐΐς εκ 
του ΤΓΟταμοΰ επολιόρκει ορμώμενος Ιζ ϊμεραίου. και 
το θέρος ετελευτα. 

10 Του δ' επιγιγνο/χε'νου χει/χώνος ';7'<ο^"''^5 ^5 τας 
Ά^τ^νας οΐ παρά του Νικιου, δσα τε αττο γλωσσί;ς 
εΐρητο αυτοΓς εΤπον, και ει τις τι ίττηρωτα άττεκρίνοντο, 
και ττ^ν ε'πιστολ?;ν άπε'δοσαν. ό δε γραμματεύς ο 
της ττόλεως -παρελθών άνεγνω τοις 'Αθηναίοις δηλου- 
σαν τοιάδε. 

11 "Τά μεν ττρότερον ττραχθεντα, ω '^Κθηνα'ίοι, εν 
αλλαις [ττολλαις] εττιστολαΐς ιστέ• νυν δε καιρός ουχ 
ησσον μαθόντας νμας εν ω εσμεν ρουλευσασσαι. 
κρατησάντων γαρ ημών μάχαις ταΐς ττλειοσι 2υρα- 
κοσιους, εφ' ους επεμψθημεν, και τά τειχ77 οικοδο- 
μησαμενων, εν οίσττερ νυν εσμεν, ήλθε Γυλιττπος 
Λακεδαι/Αονιος στρατιάν έχων εκ τε Πελοττοννί/σου 

2 και των εν Σικελία ττο'λεων εστίν ων. και /χάχτ; τύ} 
μεν ττρώτ-η νικάται •ι;<^' ημών, τύ) δ' ΰστεραια ίττπεΰσί 
τε τΓολλοΓς και άκοντισταις βιασθεντες άνεχωρησαμεν 
ες τά τείχη, νυν ουν ημείς μεν τταυσαμενοί του 
ττεριτειχισμοΰ δια το πλήθος των ενάντιων ησυχα- 
ζομεν — ουδέ γαρ ξυμπάση τύ} στρατιά Βνναίμεθ' αν 
χρησασθαί άπαναλωκυιας τ^ς φυλακής των τειχών ΖΪΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΙΒ'. 137 

μ€ηο<; τι του οχλιτικου — οΣ δε τταρωκοΖομηκασιν 3 
ήμΐν τί.ΐχο<; αττΧονι; ωστΐ μη £ΐναι ίπ ττεριτει^ισαι 
αντονς, ην μη τΐ5 το τταρατίί^ισμα τοίτο χολλτ^ 
στρατιά ίττίΚθυίν ΐλτ], ξνμβΐβηκί τ(. ττοΚιορκ^Ζν 
δοκοίκτας ημα.'; οΧΚον% αντους μάλλον, όσα γε κατά 
γ;7»'? τοΰτο ττάσχείν ουδέ γαρ ττ7? χωράς εττι ττολυ 
δια τον5 ίτΓΤΓίας ΐ^ερχόμζθα. ττζττόμφασι δε και «12 
Πελθ7ΓΟι.•η;σον -ττρέσβας Ιττ αλλϊ^ν στρατιάν, και ε5 
τάς εν Σικελία ττόλεΐζ Γνλιττττοί οίχεται, τάς /ιέν και 
ίτει'σων ^'/ιττολε/χεΓν οσαι νυν ΐ7ση?χάξονσιν, άττο δε 
των ετι και στρατιάν ττε^τ^ν και ναυτικοί τταρασκΐνην, 
ην δνντ/ται, ά^ων. διανοούνται •γάρ, ως εγώ τττ'νβά- 2 
νομαι, τω τε ττε^ω α/ία των τειχών ημών —ΐΐραν και 
ταΐς νανσι κατά θάλασσαν, και δεινον μηΒενΙ νμων 
δο'^ εΤιαι, οτι και κατά θόΧασσαν. το -γαρ ναντικον 
ημών, οττερ κάκεινοι τη,τ^άνονται, το /ιεν ττρώτον 
ήκμαζε και τών νεών τ^ $ηρότητι και τών ττλτ/ρίο- 
μάτων τ^ σωτηρία• νυν δε αι τε ν^ες διάβροχοι, 
τοσούτον χρόνον ^δτ; ^αλασσευουσαι, και τά ττληρω- 
ματα ΐφθαρται. τα? /λέν γαρ ναΰς ουκ εστίν ανελ- 3 
κυσαιτας διαιίτΰ&ι διά το άντιττοίλους τω ττληθει και 
ετι ιτλειους τάς τών ττολεμίων ονσας άει ΤΓροσδοκίαν 
Ίταρίχαν ώ? εττιχλεισοιται• φανεροί δ' είσιν άναττει- 
ρωμειαι, και αί εττιχαρησεΐζ ε— ' εκείνοι^, και άττοξ-η- 
ράναι τά? σφετερα<ί' μάλλον εζονσία• ου γαρ ίφορ- 
μονσιν άλλοις. ι^/ιΓν δ' εκ ττολλ^^ς αν ττεριουσιας 13 
νεών ρ,ολις τοΰτο νττηρχε, και /α^ αναγκαζομενοις, 
ωσττερ νυν, ιτάσαις φνλάσσειν ει γάρ αφαιρησομεν 
τι και βραχύ της τηρήσεως, τά ε— ιττ^δεια ουχ εξομεν, 
Ίταρα την εκείνων ττόλιν χαλεττώς και νυν εσκομιζό- 
μενοι. τά δε -ττληρωματα διά τοδε εφθάρη τε ημΐν 2 
και ετι νυν φθείρεται, τών ναιτών ταν μεν διά 
φρχτγανισμον και άρτταγην και υδρείαν μακράν νττο 
τών ίτΓττεων αττολλυ/χενων οί δε θεράττοντες, εττειδν} 
ες αντιτΓίΐλα καθεστηκαμεΐ', αντομολοχσιν, και οί 
ςενοι οί /υιέν άναγκιιστοι εσβάντες ειθνς κατά τάς 138 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

•7Γολ€ΐ5 άποχωρονσιν, οΐ δ' νπο μεγάλου μισθοχ το 
ττρωτον έτΓαρθεντ€ς και οΐόμενοι γρηματίίΐσθαιμαΧΧον 
η /Λα^ίΐσ^αι, εττειδί} τταρα γνωμην νανηκόν τε Βη 
και ταλλα αττο των ττολεμίων άνθεστωτα όρωσίν, οί 
μίν ΙτΓ αντομολίαζ ιτροφάσα άττερχ^ονται, οί δ' ως 
έκαστοι δυ'νανται• ττολλτ) δ' -η "Σικελία" είσΐ δ' οΐ 
και, αυτοί εμπορευόμενοι, ανδράττοδα Ύκκαρικα 
αντεμβιβάσαι νττερ σφων ττείσαντες τους τριηράρχου^; 

14 την άκρίβειαν τοΰ ναυτικοΰ άφηρηνται. εττισταμενοΐζ 
ο υμϊν γράφω, ότι βραχεία άκμη ττΧηροίματοξ, και 
ολίγοι των ναυτών οί εζορμωντεζ τε ναυν και ^υνε- 
^οντε? την είρεσίαν. τούτων δε τταντων άττορωτατον 
τό τε μη οΤόν τε είναι ταΰτα ίμοί κωλυσαι τω στρα- 
τηγώ — ^αλετται γαρ αί ύμετεραι φύσεις αρζαι — και 
ΟΤΙ ουδ' οτΓοθεν εττιπΧηρωσόμεθα τάζ ναυς εχομεν, 
ο τοΓζ 7Γθλε/Λΐοΐ5 τΓολλα^ο^εν υπάρχει, άλλ' ανάγκη 
αή> ων ε>^οντε5 ηλθομεν τά τε οντά και ατταναλισκο- 

2 μένα γίγνεσθαι• αί γαρ νυν ουσαι πόλεις ξίιμμαχοι 
αδύνατοι, Να'^ος και Κατάντ;. ει δε ττροσγεντ^σεται 
εν ετι τοις ποΧεμιοις, ώστε τα τρεφοντα ημάς χωρία 
της Ιταλίας, ορόϊντα εν ώ τ εσμεν και υμών μη επι- 
βοηθοΰντων, προς εκείνους χωρησαι, ΒιαπεποΧεμη 
σεται αυτοΓ$ άμαχεί εκποΧιορκηθεντων ηρ.ων ο πό- 
λεμος. 

3 "Τούτων εγώ η8ίω μεν άν εΐχον ΰμΙν έτερα επι- 
στεΧλειν, ου μεντοι χρησιμωτερά γε, εΐ δει σαφώς 
εΐ^ότας τά ενθάΒε βουλεύσασθαι. και άμα τάς φύ- 
σεις επισταμένος υμών, βουλομενων μεν τά η8ιστα 
άκονειν, αΐτιωμενων δε ύστερον, ην τι υμΖν απ" αυτών 
μη όμοΐον εκβ-τ), άσφαλεστερον ηγησάμην τό άληθες 

15 δϊ/λώσαι. και νυν ώς εφ' α μεν ηλθομεν τό πρώτον 
και τών στρατιωτών και των ηγεμόνων υμΐν μη 
μεμπτών γεγενημενων, ούτω την γνώμην έχετε• 
επειΒη δε Σικελία τε αττασα ζυνίσταται και εκ Πελο- 
7Γονν??σου αλλτ; στρατιά ττροσδοκιρ,ος, αυτοί βουλεΰ- 
€σθε ηόη ως τών γ ενθάΒε μηΒε τοις παρουσιν ΣϊΓΓΡΑΦΗΣ Ζ, ΙΓ'. 139 

άνταρκονντων, αλλ' η τοντονς μεταττέμπαν δέον -η 
αλλην στρατιάν μη ελοίσσω εττιττε/χιτειν και ττεζην 
και ναυτικτ^ΐ', και χρήματα μη όλιγα, ε^αοι δε 8ια8θ)(6ν 
Τίνα, ω5 αδύνατος ει/χι δια νοσον νεφρΓτιν τταρα- 
μίνίΐν. ά^ιώ δ' ν/χ.ών ζνγγνωμη<; τνγχάνειν και γαρ 2 
οτ' έρρωμην ττολλά εν ■)77φθ»''«'5 ΰρ.α5 εν Ιττοίησα. 
ο τι δε μέλλετε, ά/Αα τω ^ρι εν^νς και /χτ; ες άναβολα.<; 
ττράσσετε, ως των ττολεμίων τα. μεν εν ]§ικελια δι' 
ολίγου τΓορίονμενων, τα δ' εκ Πελοττοντα^σου σ;!(θλαιτε- 
ρον μεν, ομωζ δ', ?}ν μη ττροσεγτητε την -^νωμην, τα μεν 
λτ/σονσιν νμαζ,ωσττερ καΐ ττρότερον,τά δε φθησονται." 

Ή /χέν τοί) Νικιον ετΓίστολτ} τοσαντα εδι^λου• οί 16 
δε Αθηναίοι ακουσαντες αυττ;; τον ρ.έν Νικίαν οΰ 
τταρελνσαν ττ75 ο-ρχη'») 'ΐλλ αντω, εως αν έτεροι 
ξννάρχοντεζ αίρεθεντες αφικωνται, των αυτοί) εκεί 
δυο ττροσειλοντο, Με'νανδρον και ΈίθνΒημον, ο7Γ0)ς 
ρ-ΐ; μόνος εν άσθενεία ταΧαιττωροίη, στρατιάν δε 
αλλι^ν εψηφίσαντο ττεμιτειν ναντικην και ττεζην 'ΑΘύ}- 
ναίων τε εκ καταλόγου και των ζνμμάχων, και ^ν- 2 
άρχοντας αυτω ειλοντο ^ημοσθενην τε τον 'Αλκι- 
σ^ε'νους και Ευρυ/χεδοντα τον Θονκλεους. και τον 
μεν ΈνρνμέΒοντα ενθνς ττερί ηλίου τροττας τας χειμε- 
ρινας άίΓοττεμτΓονσιν ες την 2ικελιαν μετά δε'κα νεών, 
άγοντα είκοσι τάλαντα αργυρίου, και α/χα άγγελοΰντα 
τοις εκεί, οτι ηξει βοήθεια και επιμέλεια αυτών εσταΐ' 
ό δε Δημοσθένης υπομένων παρεσκευάζετο τον εκ- 17 
χλουν ώς άμα τω ^ρι ποιησόμενος, στρατιάν τε 
ετταγγε'λλων ες τους ζυμμάχρυς και χρήματα αυτόθεν 
και νανς και οττλιτας ετοιμάζων. πεμπουσι Βε και 
ττερι την Πελοττόννϊ^σον οί Αθηναίοι είκοσι ναυς, 
οττως φυλασσοιεν μη^ενα άπο Κορίνθου και τ^ς 
ΠελοτΓονντ/σου ες την ^ικελι'αν ιτεραιοΰσ^αι. οί γαρ 2 
Κορίνθιοι, ώς αΰτοΓς οί πρέσβεις ηκον και τσ εν τ^ 
2ικελια βελτίω ηγγελΧον, νομίσαντες ουκ άκαιρον 
και την προτεραν πεμψιν των νεών ποιησασθαι, 
ΤΓολλω μάλλον επερρωντο, και εν όλκάσι τταρεσκευά- 140 ϋΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ζοντο αντοί τε άττοστελοΰντεδ όττλιταζ « την '2,ικ€- 
λίαν και €κ τη<; άλλη<; ΐΐίλοττοννησου οί Λακεδαι- 
3 μόνιοι τω αυτώ τρόπω ■πίμψοντΐ.'ΐ. ναν<; τε οί Κορίν- 
θιοι ττεντε και εΐκοσιν ίττΧηρονν, όπως ναυ/Λα_>(ία5 τε 
άποττεφασωσι 7Γ/509 τ>)ν ει^ ττ) Ναυττάκτω φνλακην, 
και τάς όλκάδαζ αύτώι/ ησσον οί εν ττ} Ναυπακτω 
'Λ^τ/ναΓοι κωλυοιεν ατταίρειν, ττρδδ Τί)ν σφετε'ραν 
άντίταζίν των τρίηρων την φνΧακην ττοιου/χενοι. 
1 8 Παρεσκευάζοντο δε και Τί^ν ε'ζ την Άττικην ίσβο- 
λην οί Λακεδαι/Αονιοι, ώσττερ τε ττροεδε'δοκτο αΰτοΐ? 
και των ^υρακοσίων και Κορινθίων ε'ναγόντων, εττειδτ; 
€πννθάνοντο την άττο το"ν Αθηναίων βοηθααν ες 
Τ7}ν 2ικελίαν, οπω$ δι^ ^σβολής -γζνομένης ΒίακωλυθΎ]. 

2 και ό ^ΑλκφίάΒης ττροσκίίμΐνο•; εδίδασκε τ?^ν Δεκε- 
λειαν τει_^ί^ειν και /αϊ} άνιε'ναι τον ττόλΐμον. /λάλιστα 
δε τοΓί Λακεδαι/χονίοις εγεγε'νϊ^τό τΐ5 ρώμη, διότι 
τοτ;5 Αθηναίους Ινόμιζον διττλοΰν τον πολε/Λον ε_;(ον- 
τα5, 7Γρ05 τε σφα? και 2ικελιωτα9, ίνκαθαφίτωτίρονζ 
εσεσ^αι, και οτι τα5 σπονδας ττροτε'ρουζ λελυκε'ναι 

3 ι^νο^'^^'Ό αυτούς• εν γαρ τω ττροτερω ττολε/χ,ω σφε'τε- 
ρον το τταρανομημα μάλλον γενεσραι, οτι τε ες 
Πλάταιαν Ύ/λθον ©ηβαΐοι εν σττονδαΓς, και ΐΧρημίνον 
εν ταις ττρότερον ξυνθηκαις οττλα ρ,τ; εττκ^ε'ρειν, τ^ν 
δίκας ^ε'λωσι διδόναι, αυτοί ου_)( ΰπτ^'κουον ε'ς δίκας 
ττροκαλονμίνων των ^Αθηναίων, και δια τοίτο εί- 
κότως δυστυ^εΐν τε Ινόμιζον και ενε^υρ,οΰντο τ•>/ν τε 
ττερί Πυλον ξνμψοράν και ει τις αλλ•/; αυτοΓς γε'νοιτο. 

4 εττειδτ} δε οί Άθηναΐοί ταΓς τριάκοντα ναυσίν ε^ 
"Αργούς όρμωμίνοι Επιδαύρου τε τι και Πρασιών 
και άλλα εδτ}ωσαν και εκ Πΰλου ά/χα «λτ^στευον, και 
οσάκις ττερί του διαφοραί γενοιντο των κατά τας 
στΓονδάς αμφισβητουμένων, ες 8ίκας ττροκαλουμίνων 
των Λακεδαι/Λονίων ονκ ηθελον εττιτρεττειν, τότε δτ) 
οί Λακεδαι/χόνιοι νο/Αΐ'σαντες το τταρανομημα, οττερ 
και σφίσι ττρότερον ήμάρτητο, αυ6ις ες τους Αθη- 
ναίους το αυτό ττεριεστάναι, πρόθυμοι ήσαν ες τον ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', Ιθ'. 141 

■7Γίλ€[Χον. και Ιν τω χειμωνί τοντω σί8ηρόν Τ£ ττερι- 6 
7;γγελλον κατά τοι)5 ξνμμάχου<; και. ταλλα εργαλεία 
ητοίμαζον €5 τον ίτητΐίχισμόν, και τοΓ; εν τί} 2ικελια 
αμα ω<; άττοττεμψοντίς εν ταΓ; όλκάσιν ίτηκονρίαν 
αντοί τε Ιττυριζον και τους άλλους ΠελοΐΓονν•/;σιον'5 
ττροσηνά-γκαζον. και ό ^^ει/^ιών ετελευτα, και ογδοον 
και δεκατον έτος τω ττοΧ^μω ετελεΰτα τωδε, δν ^ουκυ- 
διδτ^ζ ζννέγραψεν. 

Τοΰ δ' ετΓίγιγνο/χ,ενου ^ρο5 εΰ^υς αρχομένου ττρωί- 19 
τατα δτ; οί Λακεδαι/Αονιοι και οί ζνμμαχοί ^ς ττ/ν 
Άττίκην εσε/3αλον• τ^γεΓτο δε '^Αγις ό Άρχώάμον 
Λακεδαι/Αονιων βασιλίνς. και ττρωτον μ(.ν τ-ης χωράς 
τα ττερι το ττεδιον εδτ^ωσαν, εττειτα Δεκε'λειαν Ιτίίχι- 
ζον, κατά ί70λεΐ5 διελό/χ,ενοι το ίργον. άττίχεί δε 7^ 2 
Δεκε'λεια σταδιους μάλιστα ττ/ς των Αθηναίων ττόλεως 
είκοσι και εκατόν, τταραττλτ^σιον δε και ου ττολλω 
ττλεον και εττι τί^ς Βοιωτίας, εττι δε* τω ττεδιω και 
ττ/ζ χωραζ τοις κρατιστοις ες το κακουργεΐν ακοδο- 
μΐίτο το τεΓ;(05, εττιφανές μ^χρί Τ/75 των Αθηναίων 
τΓολεως. και οί ρ-έν εν τ^ Αττικτ) Πελο7Γονν77σιοι 3 
και οί ^υρ,ρ,α^οι Ιτίίχιζον, οί δ' εν ττ^ Πελοττονντ^σω 
αττεστελλον ττερι τον αυτόν ρ^ονον ταις όλκασι τους 
οιτλιτας ες ττ^ν 2ικελιαν, Λακεδαιρόνιοι μ\ν των τε 
Είλωτων ε7Γΐλε4-αρ.ενοι τους /βέλτιστους και των νεο- 
δαρ,ωδών, ξυναμφοτίρων ες ε^'ακοσιΌυς ο'ττλιτας, και, 
Εκκριτον ^τταρτιατην άρχοντα, Έοιωτοι δε τριακόσι- 
ους οττλίτας, ών ηρχον Ξένων τε και Νικών ®ηβαΐοι 
και ΉγησανΒρος Θεσττιευς. ούτοι /Λεν ουν εν τοις 4 
ττρώτοι ορμησαντΐ,ς άττό του Ταίναρου τ^ς Λακωνικτ^ς 
ες το ττελαγος άφηκαν μετά δε τούτους Κορίνθιοι. 
ου τΓολλω ύστερον ττεντακοσιους όττλιτας, τους ρ.έν 
ε^ αυτΐ75 Κορίνθου, τους δε ττροσμισθωσάμενοι Άρ- 
κάΒων, και άρχοντα ^Αλίζαρχον Κορίνθιον ττροσ- 
τά^αντες άπίττεμψαν. αιτε'στειλαν δε και 2ικυώνιοι 5 
διακόσιους όττλιτας όρ,οΰ τοις Κοριν^ιΌις, ών ηρχε 
"Χαρ-γεύς ^ικυωνιος. αί δε ττεντε και είκοσι νηες των 
Π— 1•2' 142 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΪ 

"Κορινθίων αί του χαμωνοζ ττΧηρωθίΙσαί άνθωρμουν 
ταΓς εν τύ] Ναυττακτω ακοσίν Αττικαΐς, €ως ττερ αυ- 
τοΐς ούτοι οί οττλΓταί. ταις ολκασιν αττο τ^5 Πελο- 
■ττοννησον απηραν ονπερ ένεκα και το πρώτον ίττλη• 
ρωθησαν, όπως /^τ; οί Αθηναίοι ττροζ τάς όλκάδας 
)ΐιαλλον ^ 7Γρο9 τάς τριηρ€ΐζ τον νουν ίχωσιν. 

20 Έν δε τοτίτω και οί Αθηναίοι αμα της Δεκελει'ας 
τω τει^ισ/χω και του ι^ροϊ ^νθνς άργομίνον ττερί τε 
Πελοττόννί/σον ναΰς τριάκοντα έστειλαν και Χαρι- 
κλεα τον Άττολλοδώρου άρχοντα, ω εϊρητο και ες 
"Αργός άφικομενω κατά το ζνμμαχικον τταρακαΧείν 

2 Άργειων [τε] όπλίτας επι τάς ναΰς, και τον Αημο- 
σθίνην ες την 2ικελιαν, ώσττερ εμελλον, άττεστελλον 
εζηκοντα μεν ναυσιν Αθηναίων και ττε'ντε Χιαις, 
όπλιταΐδ δε εκ κατάλογου Αθηναίων διακοσιοις και 
χιλίοις, και νι^σιωτών οσοις εκαστα^ό^εν οΓον τ ^ν 
ττλειστοΐϊ χρησασθαι, και εκ των άλλων ζνμμάχων 
των -υπηκόων, εΐ ττοθεν τι εΤχον εττιτηΒειον ες τον 

3 νόλεμον, ξυμττορίσαντες. εϊρητο δ' αΰτω πρώτον 
μετά τον ^ίαρικλεονς α/χα περιπλέοντα ζνστρατεν- 
εσ^αι ττερι την Αακωνικην. και 6 μεν Αημοσθενης 
ες την Αιγιναν ττλευσας του στρατεΰ/ι.ατό? τε ει τι 
ΰττελειττετο περιεμενε και τον Χαρικλεα του? Άρ- 
γειους παραλαβεΐν. 

21 Έν δε τη %ικελία υπο τους αυτού; χρόνους τούτου 
του •>7ρο5 και ο Γυλιππος ηκεν ες τάς ^νρακουσας, 
αγο^ν απο των ττολεων ων έπεισε στρατιαν οσην 
εκασταχόθεν πλείστην εδννατο. και ^υγκαλεσας 
τους "^υρακοσίονς εφη χρηναι πληρούν ναΰς ώς δύ- 
νανται ττλειστας και ναυμαχίας άπόπεφαν λαμβά- 

2 νειν ελπιζειν γαρ απ αΰτου τι έργον αζιον του 
κίνδυνου ες τον ττόλερ,ον κατεργάσασθαι. ζυνεπειθε 
δε και 6 'Έρμοκρατης ονχ ηκιστα του ταΓς ναυσι μη 
άθνμεΐν επιχειρησειν προς τους Αθηναίους, λέγων 
ουδ' εκείνους πάτριον την εμπειρίαν ουΚ αιδιον τ^ς 
θαλάσσης εχειν, αλλ' ι^ττειρωτας μάλλον των 2υρα- ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΚΚ. 143 

κοσίων ονταζ και άναγκασΟενταζ νπο Μτ/δων ναυτι- 
κούς γενέσθαι, και ττρος άνδρας τολ/Λτ^ρους, οΓονς 3 
και Άθηναίονς, τους άντιτολ/χώντας χαλεττωτατονς 
[αν] αΰτοΐς φαίνεσθαι• ώ γαρ εκείνοι τους ττελας, ου 
δυνά/Αει εστίν οτε 7Γρου;;(οντες, τω δε βράσει εττι^ϊ^ει- 
ροΰντες καταφοβονσιν, και σφας αν το αυτό ομοίως 
τοΓς εναντιοις υττοσ^εΐν. και 2υρακοσιους ευ είδε'ναι 4 
εφ•/; τω τοΧμησαι αττροσδοκτ^τως προς το Αθηναίων 
ναυτικον άντιστηναι ττλ^ον τι, δια το τοιούτον εκττλα- 
γεντων αυτών, ττεριγεντ^σο/Αενους ■^ 'Α^τ/ναιΌυς τ•]^ εττι- 
στημτ] την 2υρακοσιων αττειρι'αν βλαψοντας. ΐεναι 5 
ουν εκελευεν ες τϊ/ν ττΐΐραν του ναυτικού και /ατ^ 
ατΓοκνεΐν. και οί /λέν ^υρακοσιοι, του τε Γυλιττττου 
και Έρμοκράτονς και ει του άλλου ττει^οντων, ωρ- 
μηντο τε ες τν^ν νανμα^ίαν και τας ναΰς ίττληρονν 
6 δε ΓυλιτΓΤΓος, εττειδϊ) τταρεσκευάσατο το ναυτικον, 22 
αγαγών υττδ νύκτα ττασαν ττ^ν στρατιαν τϊ)ν •π•ε^?7ν 
αΰτος /ι,έν τοις εν τω ΐίλημμνρίω τείχεσι κατά γ^ν 
ερ.ελλε ττροσβαλειν, αΐ δε τριι/ρεις των 2υρακοσιων 
α/χα και άττο ξννθηματος ττε'ντε /χέν και τριάκοντα εκ 
του /μεγάλου λιρ,ε'νος εττεττλεον, αί δε, ττεντε και 2 
τεσσαρακοντα, εκ του ελάσσονος, ου τ^ΐ' '^'^'• το νεω- 
ριον αΰτοΓς, ττεριε'ττλεον, βονΧόμενοι ττρος τάς εντός 
ττροσμΐζαί και άρ.α ε'τΓίτΓλεΓν τω ΐίλημμνρίω, οττως 
οί *Α^τ/ναΐοι α.μφοτίρωθ(.ν θορνβωνται, οί δ' Αθη- 
ναίοι διά τάκους άντιττλϊ/ρώσαντες ίζηκοντα ναΰς ταις 
/Αεν ττεντε και είκοσι ττρος τάς ττεντε και τριάκοντα 
των ^υρακοσιων τάς εν τω μεγάλω ΧιμΙνι ενανμά- 
χονν, ταις δ' εττιλοιττοις άττι^ντων επι τάς εκ του 
νεωρίου ττεριττλεουσας. και ενθυς ττρο του στο/χατος 3 
του μΐ-γαλον Χίμενος ίνανμάχονν, και άντει^ον αλλι;- 
λοις εττί ττολυ, οί ρ.έν βιάσασθαι βονΧόμίνοί τον εσ- 
ΊΓΧονν, οί δε κωΧνειν. 

Έν τούτω δ' ό Γυλιττττος, των εν τω ΤΙΧημμνρίω 23 
Αθηναίων ττρος τϊ}ν θάΧασσαν ίττικαταβάντων και 
ΤΤ7 ναυ/χα^ια ττ^ν γνωμην -π- ροσ εχόντων, φθάνει ττροσ- 144 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ττεσων α/ι,α τύ} εω αΐψνώίωζ τοΓζ τείχίσίν, και αΙρεΐ 
το μΐ-γιστον ττρωτον, Ιττειτα δε και τα ελάσσω δυο, 
ονχ^ ντΓομειναντων των φυλάκων, ω<; εΤδον το μεγίσ- 

2 τον ραοιως Χηφθίν. και εκ /χέν του ττρωτον ά\όντο<; 
χαλΐττωζ οί άνθρωποι, όσοι και ε5 τα ττΧοΙα και όλ- 
καδα τινά κατίφυγον, ε5 το στρατόττεδον €$€κομίζοντο• 
των γαρ %νρακοσί.ων ταΪ9 εν τω /Λεγοίλω λΐ/Αε'νι ναυσι 
κρατούντων ττ} ναυ/χαχια, ΰττδ τριήρους μιας και ευ 

3 ττλεουστ^ϊ εττεδιωκοντο• εττειδτ; δε τα δυο τει^ισ/χατα 
ηλισκετο, εν τούτω και οί ^υρακοσιοι ετυγ;^ανον ^δτ^ 
νικωμίνοι καΐ οί ε^ αυτών φεΰγοντες ραον τταρί- 
ττλευσαν. αί γαρ των ^υρακοσίων αί ττρδ του σ^τό- 
ματος νηες ναυμαχοΰ(ταί βιασάμεναι τά? των 'Λ^τ;- 
ναιων ναΰς ουόενι κοσμώ εσεττλεον και ταραχθΐΐσαι 
ττερί άλληλας τταρε'δοσαν ττ^ν νικϊ7ν τοις Αθηναίοι^• 

4 ταΰταζ τε γαρ έτρεψαν και ΰφ' ων το ττρωτον ενικών- 
το εν τω Χίμενι. και ένδεκα ρ,έν ναΰς των 2υρακο- 
σιων κατεδυσαν και τους ττολλουζ των ανθρώπων 
απε'κτειναν, ττλτ^ν όσον εκ τριών νεών, οΰζ εζωγρη- 
σαν των δε σφετερων τρεις νηε<ζ ^ιεφθάρησαν. τα 
δε ναυάγια άνελκΰσαντες των ^υρακοσιων, και τρο- 
τταΓον εν τω νΐ7σ"ΐδιω στι^σαντες τω ττρδ του ΤΙλημ- 
μυρίου, άνεγωρ-ησαν ες το εαυτών στρατόττεδον. 

24: Οί δε 2υρακοσιοι κατά ^αέν ττ^ν νανμα)(ίαν ούτως 
εττεπράγεσαν, τά δ' εν τω ΐΙΧημμυρίω τείχη εΐχον 
και τρόπαια έστησαν αυτών τρία. και το μεν έτερον 
τοΓν δυοΐν τειχοΐν τοΓν ύστερον ληφθεντοίν κατεβα- 

2 λον, τά δε δυο εττισκευάσαντες εφροΰρουν. άνθρω- 
ποι δ' εν τών τειχών ττ} αλώσει άττε'^ανον και ε^ω- 
γρηθησαν χολλοι και χρήματα ττολλά τά ζΰμπαντα 
εάλω• ατε γάρ ταμιείω γρωμενων των ^Αθηναίων τοις 
τεΐτ^εσι ττολλά μεν εμπόρων χρήματα και σίτος ε'ν^ν, 
ΤΓολλά δε και τριηράρχων, επει και ιστία τεσσαρά- 
κοντα τριηρών και τάλλα σκεύη εγκατεληφθη και 

3 τριήρεις ανειλκυσμεναι τρεις, μεγιστον τε και εν 
τοις ττρωτον εκάκωσ€ το στράτευμα το των Αβη- ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΚΕ'. 145 

γαίων η του ΊΙλημμνρίου ληφι^• ον γαρ €ΓΙ ονδ' οί 
«Τίτλοι άσφαΧΐίζ ήσαν τη^ ειταγωγί/ς των εττιτηδειων 
— οί -γαρ 2νρακόσιοι νανσΐν αυτόθι Ιφορμονντ€<ζ 
Ικ(άΧνον και δια μάχη<ΐ η8η εγιγνοντο οί ίσκομώαί — 
€9 τε ταλλα κατάττληξίν χαρε'σχε και άθνμίαν τω 
οτρατΐχματι. 

Μετά δε τοΰτο ναυς τε Ικιτίμττονσι δουδεκα οί 25 
^νρακόσιοι και Άγάθαρχον εττ' αντών 2νρακο'σιον 
αρχοιτα. και αυτών ρ-ία /χέν ε5 Πελοίτόνι^σον ω;(ετο 
Ίτρεσβεΐζ άγουσα, ο— ως τά τε σφε'τερα φράσωσιν, 
ΟΤΙ εν ελτΓίσιν εισι, και τον εκεί ττολε/χον ετι μάλΧον 
ετΓοτρννωσι γίγνεσθαι• οί δ' ένδεκα νί^ες τρδ; ττ/ν 3 
Ίταλιαν εττλεΐ,'σαν, 7Γχτ^ανο)αεναι ττΧοΐα τοις ΆΘύ}- 
ναιοΐ5 γίμοντα -χρημάτων ττροσττΧάν. και των τε 
ίτλοιων εττιπ-'^ονσαι τά ττολλά διεφβειραν και ^'λα 
ναχτττηγησιμα εν τ^ Καυλωνιάτιδι κατεκανσαν, ά τοις 
Ά^7;ναιοΐ5 ετοΓ/χα 77»'• ^5 τε Λοκρους /χετά ταΰτα 3 
ηΧθον, και όρ/χονσών αυτών κατεττλενσε ρ.ια των 
όλκάδων τών άττδ Πελοττοννϊ^σου αγονσα Θεσττιεων 
όττλιτας• και άναλα^όντες αντους οί ^νρακόσιοι εττι 
τάς ναϋζ χαρεττλεον εττ' οίκου, φυλά^αντες δ' αντονς 
οί ^Αθηναίοι είκοσι ναυσι -προ•; τοις Μεγάροις μίαν 
μεν νανν λα/Α;8άνουσιν αυτοΓς άνδράσιν, τάς δ' άλλαξ 
ονκ ε^ννηθησαν, άλλ' ά—οφεύγονσιν ε? τάς ^υρα- 
κούσαζ. 

Έγενετο δε και ττερι τών στανρών ακροβοΧισμοζ * 
εν το Χιμενι, ονς οί ^ΐ'ρακοσιοι ττρδ τών π-αλαιών 
νεωσοίκων κατεττηξαν εν τ-η θαλάσστ], οττως αντοΓς αί 
νηε^ εντο? όρμοιεν και οί Αθηναίοι ετΓίττλεοντες μη 
βΧάττΓοιεν εμβάΧΧοντες. ττροσαγαγόντες γαρ νανν 
* μυριαμφόρον αντοΐζ οί Άβτ/ναΓοι, ττύργονζ τε ζυΧί- 
νους εχονσαν και τταραφράγματα, εκ τε των ακάτων 
ώνπΌν άναδον/χενοι τους σταυρούς και άνεκΧων καΐ 
κατακοΧνμβωντε•; εξεττριον. οί δε '^,νρακόσιοι άττο 6 
τών νεωσοίκων ε/3αλλον' οί δ' εκ τη'ϊ 6Χκάί>ο^ άντετ 
βαΧλον, και τέλος τους —άλλους τών σταυρών άνείλο;» 146 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

οί Αθηναίοι, ^^αλεττωταττ; δ' ην τηζ σταυρωσ€ω5 η 
κρνφιοζ• ήσαν γαρ των σταυρών ου? ονχ^ υπερέχον- 
τας τήζ θαλάσσης κατίπηζαν, ώστε Βευνον ην ττροσ- 
7Γλ£ί;σαι, μη ου ττροϊΒων τΐ5 ωσττερ ττερι έρμα ττερι- 
βάλη την ναυν. άλλα και τούτους κολυμβηται 

β Βυόμενοί εζεπρυον μισθού, όμως δ' αυ^ις οί 2υρα- 
κόσιοι εσταΰρωσαν. ττολλά δε και άλλα ττροζ αλλτ^- 
λου9, οίον εϊκο5 των στραταπεδων ε•γγυς όντων και 
άντιτεταγμενων, εμηχανωντο, και άκροβολισμοΐς και 
ττείραις τταντοιαις εχρώντο. 

7 "Επεμψαν δε και €? τάς πόλεις πρέσβεις οί 2υρα- 
κόσιοι Κορινθίων και Ά/χττρακιωτών και ΑακεΒαιμο- 
νίων, άγγέλλοντας την τε του Πλημμυρίου ληψιν και 
τ^5 ναυμαχίας περί, ως ου ττ} των πολέμιων ίσχυΐ 
/χ,αλλον ^ ΤΎ) σφετερα ταραχτ) ησσηθεΐεν, τα τε άλλα 
αυ δι^λωσοντας, οτι εν ελπίσιν είσι και ά^ιωσοντας 
ξυμβοηθεΐν επ αυτούς και ναυσί. και ττεζω, ως και 
των ^Αθηναίων προσδόκιμων όντων άλλη στρατιά, 
και ^ν φθάσωσιν αυτοί, πρότερον Βιαφθείραντες το 
παρόν στράτευμα αυτών, διαπεπολεμησομενον. και 
οί μεν εν τη "Σικελία ταΰτ' επρασσον. 
26 Ό δε Αημοσθενης, έπεί ξυνελεγη αυτω το στρά- 
τευμα ο έδει έχοντα ες την 2ικελιαν βοηθείν, άρας 
εκ της ΚΙ-γίνης και ττλευσας προς την ΪΙελοπόννησον 
τω τε ΧαρικλεΓ και ταΐς τριάκοντα ναυσι τών Ά^ϊ;- 
ναιων ^υμμίσγει, και παραλαβόντες των Αργει'ων 

2 όττλιτας επι τας ναί5ς εττλεον ες την Αακωνικην, και 
ττρώτον μεν της Έττιδαυρου τι της Αιμηράς εΒηωσαν, 
έπειτα σ;^όντες ες τα κατάντικρυ Κ-υθηρων της Λα- 
κωνικές, εν^α το ίερδν του Άττόλλωνός εστί, της τε 
"γης εστίν α εδτ^ωσαν και ετείχισαν ισθμωδες τι χω- 
ρίον, ίνα Βή οί' τε Είλωτες τών Αακεδαιμονίων αυτο'σε 
αυτο/Αολώσι και αρ,α λ27σταϊ ε$ αυτού, ωσπερ εκ της 

3 Πύλου, άρπαγην ποιωνται. και 6 μεν Αημοσθενης, 
εΰθυς επειδή ξυγκατελαβε το χωρίον, παρεπλει επι 
της Κέρκυρας, όπως και τών εκείθεν ξυμμάχων πάρα- ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΚΖ'. 147 

Χαβων τον «5 την ^ικελι'αν ιτλουν οτι τάχιστα ττοιη- 
ται• ό δε ^αρίκλης ττ^ριμ^ίναζ, €ω5 το χωρίον ίξ^τίί- 
χισε, και καταλιττών φνλακην αντον, άττίκομίζίτο και 
αντο5 νστερον ταΐξ τριάκοντα νανσιν €7γ οίκον και οΐ 
Αρ•γ€Ϊοί α/Λα. 

Άφίκοντο δε και των Θρακών των μαχαψοφορων 27 
τοΰ Διακοί γεί'ονί ε9 τα5 Ά^τ^ναζ ττελτασται εν τω 
αντω βίρίΐ τοντω τριακόσιοι και χίλιοι, ονξ έδει τω 
Αημοσθενει ε5 ττ^ν ^ικελιαν ^υ/ΑττλεΓν. οί δ 'Κθψ 
ναιοι, (05 νστερον ηκον, διενοονιτο αυτονζ ττίχλιν, οσεν 
^λ^ον, ε5 Θράκην αττοττε/Αττειν. το γαρ ε^ειν ττρος 2 
τον εκ τ^9 Δεκελειαζ ττόλεμον αΰτον5 ττολντελέ^ 
εφαι νετο- 8ραχμτ}ν γαρ της ημψα<; έκαστος ίλαμ- 
βανεν. Ιτνεώή -γαρ η Δεκε'λεια το μεν πρώτον υττο 
ττάσ-η'ζ της στρατιάς εν τω ^ερει τοντω τει^^ισσεισα, 
νστερον δε φρονραΐς άττο των ττόλεων κατά διαδο;;^ν 
χρόνου Ι—ιονσαις τύ) χι^^ρ^ εττωκειτο, ττολλα εβλατττε 
του5 Ά^ϊ;ναιου5, και εν Τ0Γ5 ττρωτοΐί χρημάτων τ 
ολίθρω και άνθρώττων φθορά ίκάκωσε τά πράγματα, 
πρότερον μεν γαρ βραχεΐαι γιγνόμεναι αΐ εσβοΧαί 3 
τον άλλον χρονον της γης άττολαύειν ονκ εκωλνον 
τότε δε ξννεχως επικαθημενων, και ότέ ρ.έν και ττλεό- 
νων ετΓίοντων, ότε δ' ε^ ανάγκης της ίσης φρονρας 
καταθεονσης τε την χωράν και λτ^στειας ποιονμενης, 
/Ιίασιλε'ωζ τε παρόντος τον των Λακεδαι/χονιων Αγι- 
δθ5, 05 ονκ εκ παρεργον τον πόλεμον εποιεΐτο, μεγάλα 
οί Αθηναίοι εβλαπτοντο. της τε γαρ χωράς ατταστ^ς 4 
Ιστερηντο, και άνδραττόδων ττλε'ον η δύο μνριαοες ην- 
τομοληκεσαν, και τούτων το ττολυ μέρος χειροτεχναι, 
πρόβατα τε πάντα άπωλωλει και νποζνγια• ίπποι 
τε, όσημεραι εζελαννόντων των ιππέων, προς τε την 
Δεκελειαν κατα8ρομάς ποιοΐ'μένων και κατά την 
χωράν φνλασσοντων, οί ρ.έν αττε^^ωλουντο εν γτ/ 
άποκρότω τε και ^υνε^ώδ ταλαιττωρουντεί, οί δ ετι- 
τρωσ-κοντο. η τε των επιτηδείων παρακομιΒη εκ τ^528 
Εΰ;3οια5, πρότερον εκ τοΰ Ώρωττοί; κατά γης δια της 148 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

Δ€Κ€λεια5 θασσον ονσα, ττερί '^οννιον κατά θάλασ- 
σαν -ττοΧυτίΧης εγιγν€το• των τε τταντων ομοίως 
βττακτών 48€Ϊτο η ττόλίζ, και άντι του ττόλΐζ εΤναι 

2 φρονριον κατίστη. νρος γαρ τ-η εττάλ^ει ττ^ν μεν 
•ημίραν κατά 8ια8ο^ην οΐ Αθηναίοι φνλάσσοντ€ζ, 
την δε νύκτα και ξΰμτταντες ττλ-ην των ίττττεων, οί μεν 
^φ' οπλοις ττοιου/χενοι, οί δ' εττι του τείχονς, και 
θίρονζ και -χειμωνοζ ΐταλαιττωρουντο. /χάλιστα δ' 
αυτούς εττιεζεν, δτι δυο ττολεμονζ αμα εΤχον, και ες 
φίλονακίαν καθίστασαν τοιαΰττ/ν, ϊ;ν ττριν γενέσθαι 

3 ηττίστησεν αν τΐ5 άκουσας, το γαρ αυτούς ττολιορ- 
κονμενουζ Ιτηταχισμω ΰττο Πελοττοννι^σιων /Λϊ^δ' ώς 
ά7Γοστΐ7ΐ'αι εκ Σικελίας, άλλ' εκεί ^υρακοΰσας τώ 
αυτω τρόττω άντιττολιορκειν, ττόλιν ουδέν ελάσσω 
αυττ^ν γε κα^' αΰττ^ν της Αθηναίων, και τον τταρά- 
λογον τοσούτον ττοιησαι τοις "Έλλτ^σι τ^ς δυνά/λεως 
και τόλμης, όσον κατ αρχάς του ττολερ,ου οί ^έν 
ενιαυτόν, οί δε δυο, οί δε τριών γε ετών ουδείς ττλειω 
ρ(ρονον (.νομιζον ττεριοισειν αυτούς, ει οί Πελοπονντ^- 
σιοι ΐσβάλοίεν ες ττ^ν χωράν, ώστε ετει ετττακαιδε- 
κάτω μετά την ττρωτην εσβολην ηλθον ες ^ικελιαν, 
η8η τω ττολεμω κατά ττάντα τετρνχωμενοι, και ττολε- 
μον ουδέν ελάσσω ττροσανειλοντο του ττρότερον νττάρ- 

4ι χοντος εκ ϋελοττοννησον. δι' ά και τότε υττο τε τ^ς 
Δεκέλειας ττολλά βλατττονσης και τόϊν άλλων ανα- 
λωμάτων μεγάλων -προσπηττόντων αδύνατοι εγείΌντο 
τοΙς χρημασίν. και τί}ν είκοστ>/ν νττο τούτον τον 
χρόνον των κατά θάλασσαν αντί του φορον τοις 
νττηκόοις εποίησαν, ττλειω νθ)ΐιιζοντες αν σφίσι χρή- 
ματα οντω ττροσιεναι. αί /χ,έν γαρ δαττάναι ονχ 
ομοίως και ττρίν άλλα ττολλω μείζονς καθεστασαν, 
οσω καΐ μείζων ό -πόλεμος ην, αί δέ ττρο'σοδοι άπωλ- 
λνντο. 
29 Τους ουν Θράκας, τους τω Αημοσθενει νστερη- 
σαντας, δια τ?;ν τταροΰσαν άττορίαν των χρημάτων ου 
βουλόμενοί δατταναν εΰ^υς άπεπεμιτον, ττροστάξαντες ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', Λ'. 149 

κομίσαι αυτούς Δ,ι'ΐτρίφα, και είττόντίζ α/χα Ιν τω 
τταράττλω, Ιττορενοντο γαρ δι Ένρίπον, και τον9 
7Γθλ€/Αΐου? ■^ν τι δΰΐ'ϊρ-αι αττ' αντών βλάψαι. ό δε 2 
€? τ€ Τ7;ν Ταναγραν άττΐβίβασεν αντονς και άρτταγην 
τίνα Ιττοιησατο δια τά;^ου5, και εκ Χαλκίδος τ^5 
Ένβοίαζ άφ' εσ-ττερας διε'ττλενσ-ε τον Ενριττον και 
ά7Γθβιβάσα<ϊ ες ττ^ν Βοιαττιαν τ^γεν αντους εττι !Μνκα- 
λΐ7σσόν• και ττ;^ /χέν νύκτα λα^ών ττρδς τω Έρμαίω 
τ^υλισατο — άττεχει δε τ^? Μνκαλτ/σσοΰ εκκαιόεκα 
μάλιστα σταδι'ους — αρ,α δε ττ] ημίρα ττ/ ττολει ττροσ- 
εκειτο, ουστ; ου μ^γάλτ], και αίρεΐ, αφυλακτοις τε 
ετΓίττεσών και άττροσδοκν/τοις //.ι; άν ττοτε' τίνα σφίσιν 
ατΓο θαΧάσσ~ηζ τοσούτον ΙίΓΟ,ναβάντα εττιθέσθαι, τον 
τείχους ασί/ενοΐς οντος και εστίν τ^ και ττετττωκοτος, 
του δε βραχ^ίοζ (ακο^ομημίνον και ττυλών αμα δια 
τϊ^ν άδειαν άνεωγ/χενων. εσττεσόντες δε οί Θράκες 3 
ες την Μυκαλτ^σσον τας τε οίκιας και τα ίερα Ιττορ- 
θονν, και τους άν^ρωττους εφονευον, φειδο/χενοι ούτε 
ττρΐσβντίραζ οΰτε νεωτέρας τ/λικιας, άλλα ττάντας 
ε^7;ς, οτω εντνχοιεν, και τταΐδας και γυναίκας κτίί- 
νοντες, και ττροσίτι και ΰττοζυγια και οσα άλλα 
ίμχ^νγα ΐδοιεν το γαρ γένος το των &ρο.κων, ο/χοΓα 4 
τοις μάλιστα τον βαρβαρικοί; εν ω αν θαρσΎ'στ], 
φονικωτατόν εστίν, και το'τε αλλι; τε ταρα;;^ ουκ 
ολί-γη και ΐδεα ττάσα καθεστηκα ολίθρον, και εττι- 
ίτεσόντες διδασκαλεία) τταίδων, οττερ μεγιστον ην 
αυτόθι και άρτι ίτν^ον οί τταΐδες εσελτ^λυ^ότες, 
κατίκοψαν ττάντας• και ζνμφορά τη ττόλει ττάσγι 
ουδε/χιάς '^σσον [ρ,άλλον ετέρας] άδο'κτ/τός τε εττε'ττεσεν 
αυτί/ και δειν»;. οί δε Θηβαίοι αίσθόμενοι (βοηθονν, 30 
και καταλα^όντες ττροκεχωρηκότας η8η τους Θράκας 
ου ΤΓολύ τι^ν τε λειαν άφει'λοντο και αυτούς φοβψ 
σαντες καταδιωκουσιν εττι τον Ενριττον και τ?/ν θά- 
λασσαν, ου αυτοις τα ττλοΓα ά •^γαγεν ωρμ.ει. και 2 
άτΓοκτεινουσιν αυτών εν τ^ εσ/3άσει τους ττλειστους, 
ούτε επιστα/χενους νεΓν, των τε εν τοις ττλοιοις, ώς 150 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ίωρων τά ίν ττ} γτ], ορμισάντων ε^ω το^ευ/χατος τα 
πλοία, £7761 £1/ γε τγι αλλγι άναχαίρησει ουκ άτόττω; 
οί θράκες -προς το των ®ηβαίων Ιππικον, όπερ ττρωτον 
'προσί.κΐ.ίτο, ττροεκβεοντε'ζ τε και ξυστρΐφόμενοι Ιν 
Ιτηγωρίω τά^ει την φνλακην έττοιοΰντο, και ολίγοί 
αντων €ν τούτω Βΐΐφθάρησαν. μίροζ δε τι και εν τ^ 

3 ΤΓολει αντΎ) δι' άρτταγήν εγκαταληφθίν αττωλετο. οί 
δε ξυμΎταντίζ των ®ρακ<χν ττεντηκοντα και διακο'σιοι 
άτΓο τριακοσίων και ρ^ιλίων αττίθανον. οιίφθΐ,ιραν 
δε και τώ»^ ®ηβαίων και των άλλων 0*1 ζννΐβοηθησαν 
€5 είκοσι /χάλιστα ίττπε'ας τε και όττλίτας ό/Αου και 
®ηβαίων των Έοιωταρ^^ων %κφφωνΒαν• των δε 
Μυκαλτ5σσιων μέροζ τι άπαναΧώθη. τά μίν κατά 
την Μνκαλησσον -πάθίΐ χρησαμίνων ουδενοδ οΐζ ίττΐ 
/χεγε^ει των κατά τον ττόλεμον ησσον ολοφτρασθαι 
άζίω τοιαύτα ξυνέβη. 
31 Ό δε Αημοσθίνης τότε αττοπλε'ων επι της Κέρκυ- 
ρας μετά την εκ της Αακωνικης τεί^ισιν, όλκά8α 
ορμούσαν εν Φεια τύ} Ηλείων, εν ύ) οί Κορίνθιοι 
όττλιται £5 τ?)ν "^ικελίαν εμελλον ττεραιονσθαι, αντην 
μεν διαφθείρει, οι δ' ανΒρες άποφνγόντες ύστερον 
λαβόντες αλλην εττλεον. και μετά τοντο άφικόμενος 
6 Αημοσθενης ες την Ζάκυνθον και Κεφαλληνίαν 
όττλίτας τε τταρελαβε και εκ της Ναυπ-άκτου των 

3 Μεσσι^νίων μετεττεμψατο, και ες ττ^ν άντιττερας ηπει- 
ρον της ^Ακαρνανίας Ειεβη, ες Άλυζιαν τε και Άνακ- 
τόριον, δ αυτοί εΐχον. οντι δ' αΰτω ττερί ταΰτα 6 
Έιρνμε8ων άπαντα εκ της %ικελίας αποπλέων, ος 
τότε του χει/χώνος τά -χρήματα άγων τ^ στρατιά 
άπεπεμφθη, και άγγε'λλει τά τε άλλα και ότι ττυ^οιτο 
κατά ττλουν η8η ων το ΐίλημμνριον νπο των ^νρα- 

3 κοσίων εαλωκός. άφικνεΐται δέ και Κόνων τταρ' 
αυτούς, 05 ηρχ^ Ναυπάκτου, αγγελλων οτι αί ττεντε 
και είκοσι νηες των Κορινθίων αί σφίσιν άνθορμονσαι 
ούτε καταλυουσι τον πόλεμον νανμαχεΐν τε μελλον- 
σιν πεμπειν ονν εκελενεν αυτούς ναυς, ως ουχ ίκανας ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ, Ζ', ΛΒ'. 151 

ονσαζ δυοΓν δίονσας είκοσι τάς Ιαυτών ττρος τας εκεί- 
νων ττε'ντε και είκοσι νανμαχίΐν. τω μΐν ονν Κο'νωνι 
Βεκα νανς 6 ^ημοσθίνη<; και ό Έύρνμίδων τά? άριστα 
σφισι /τλεουσαϊ οΐφ' ων αΰτοι εΓ;^ον ξνμττίμττονσί ττροζ 
τα9 εν τ^ Νανττάκτω• αυτοί δε τα ττερι της στρατιάς 4 
τον ξνλλογον ητοιμάζοντο, Ένρνμί^ν μίν €ς την 
Κε'ρκυραν χλενσας και ττεντεκαιδεκά τε νανς ττληρηνν 
κελεινας αΰτους και όττ λίτα? καταλεγό/χενος — ζνι^ρ- 
^ε γαρ -ηΒη Αημοσθ^να άττοτραττόμΐνος, ώσχερ και 
χΐρίθη — Αημοσθίνης δ' εκ των ττερι την Άκαρνανίαν 
χωρίων σφ€ν8ονητας τε και άκοντιστάς ξνναγείρων. 

Οί δ' εκ των 'Χνρακονσών τότε //.ετά την τον 32 
Τίλημμνρίου αλωσιν ■πρεσβας οΐχόμενοι ε5 τα5 ττό- 
λεΐ9, ε^-ειδι} εττεισάν τε και ^ναγείραντε; ε/χελΛον 
άΙ^ειν τον στρατόν, ό Νικίας τΐροττυθόμενος ττίμττίΐ. ες 
των Σικελών τοΟς ττ^ν δίοδον Ιχοντας και σφισι ^υ/χ- 
μάχονς, Κεντόριττάς τε και Άλικναιονς και άλλους, 
οττως /Αϊ; διαψϋρΐΐν^σουσι τους χολερ,ιους, άλλα ξνστρα- 
φε'ντες κωλΰσουσι διελ^εΐν άλλτ; γαρ αυτούς ουδέ 
ττειράσειν ΆκραγαντΓνοι γαρ ουκ εδιδοσαν δια» της 
εαυτών όδόν. πορενομίνων δ' 7/δϊ^ των Σικελιωτών οί 2 
Σικελοί", καθάτΓΐρ εδε'οντο οί Ά^ί^ναΤοι, ενε'δραν τίνα 
[τρι;^] ΤΓουησάμενοί άφυλάκτοις τε και ζξαίψνΊ]ς 
ετΓίγενό/χενοι Βιίφθΐψαν ες οκτακόσιους μάλιστα και 
τους ιτρίσβας, ττΧην ενδς του Κορίνθιου, ττάντας• ού- 
τος δε τους διαφυγόντος, ες ττεντακοσιους και τ^ιλιου-ς, 
εκό/Λίσεν ες τάς Σνρακουσας. και ττερι τάς αΰτάς33 
■ημίρας και οί Καρ,αριναΓοι άφικνοννται αυτοΐς /^οτ;- 
βοΰντες, ττεντακόσιοι /«.εν όττλιται, τριακόσιοι δε άκον- 
τισται και το^όται τριακόσιοι, ίττΐμψαν δε και οί 
Γελώοι ναυτικον τε ες ττεντε ναίς και ακοντιστας 
τετρακόσιους και ίτητεας διακόσιους. σ;;^εδόν γαρ τι 2 
■η8η ττάσα τη Σικελία ττλτ^ν Άκραγαντι'νων — ούτοι δ' 
ου'δέ /χε6' Ιτίρων ήσαν — οί δ' άλλοι εττι τους Αθη- 
ναίους μετά των Συρακοσιων οί ττρότερον περιορώ- 
Μενοι ^υστάντες εβσηθονν. 152 ΘΟΤΚΤΔΤΔΟΤ 

Και οί μ€ν 5υρακόσιοι, ως αυτοΓ5 το εν τοις 2ικ€- 
λοΓ? ττάθοζ Ι-γΙνίτο, Ιπίσχον το €νθίω<; τοις ΆθηνοΧ- 

3 015 ίπίχΐφΐίν ό δε Αημοσθένης και Εΰρυ/χε'δων, 
Ιτοίμης η8η της στρατιάς ονσης εκ τε Τ175 Κέρκυρας 
και ατΓο τ^ς ηττίίρον, ίττίραιωθ-ησαν ζνμπάσΎ] τη 
στρατιά τον Ιονιον εττ ακραν Ίαττνγίαν• και όρμη- 
^ε'ντες αΰτό^εν κατισ;^ουσυ/ ες τάς Χοιράδας ντ/σους 

4 Ιαττυγιας, και ακοντιστάς τέ τινας των 'Ιαττύγων 
7Γενττ;κοντα και εκατόν τοί; ΜΛτοταχιου έθνους ανα- 
βίβάζονται επι τας ναΰς, και τω "Αρτα, οσπερ και 
τους άκοντιστάς, 8ννάστη<; ων, τταρέσχεν αντοΐς, 
ανανεωσα/χενοι τίνα τταλαιαν φιλίαν, αφίκνοννται ες 

6 ΜετατΓο'ντιον τΐ7ς Ιταλίας, και τους Μεταττοντιους 
ττεισαντες κατά το $νμμαχ^ικ6ν άκοντιστάς τε ^υ/λ- 
ττε ,Λττειν τριακόσιους και τριήρης δυο και άναΧαβόντ€ς 
ταύτα τταρε'ττλευσαν ες Θουριαν. και καταλαμβά- 
νονσι νενίστί στάσει τους των Αθηναίων ενάντιους 

Ο εκττετΓτωκότας• και βονλόμ€νοι την στρατιάν αυτο'έΊ 
ττασαν αθροίσαντες ει τις ΰττολελειτττο ε^ετάσαι, και 
τους Θούριους ττεισαι σφίσι ^υστρατευειν τε ως ττρο- 
θνμότατα, καί, εττειδτ^ ττερ ε'ν τούτω τυ;(77ς εισι'ν, τους 
αυτούς εχθρούς καί φίλους τοις Άθηναίοις νομίζειν, 
ττεριε/χενον εν τ>7 Θούρια καί εττρασσον ταύτα. 
34 Οί δε Πελο7Γονν>/σιοι ττερί τον αΰτδν χρόνον τού- 
τον οί εν ταΐς ττε'ντε καί είκοσι ναυσι'ν, οΓττερ των 
όλκάδων ένεκα Τ175 ες 2ικελιαν κομώης άνθωρμονν 
•προς τας εν Ναυττακτω ναυς, τταρασκευασά/χενοι ως 
εττί ναυ/λατ(ΐα και ττροσττλϊ/ρώσαντες ετι ναυς, ώστε 
ολιγω ελασσους είναι αυτοΓς των Αττικών νεών, 
ορμίζονται κατά Έρινεδν ΤΊ75 Ά;;(αίας εν ττ} 'Ρυττικ^. 

2 καί αΰτοΓς του χωρίον μηνοειδονς όντος, ε<^' ω ωρμονν, 
6 μεν ττεζδς εκατέρωθεν ττροσβεβοηθηκως των τε 
Κορινθίων καί των αυτό^εν ξνμμάχων εττί ταις ττρο- 
ανεχονσαις ακραις τταρετετακτο, αΐ δε ν^ες το /(χ.ετα^ύ 
εΤ^ον εμφράζασαΐ' ηρχε δε του ναυτικού Πολυάν^τ^ς 

3 Κορίνθιος, οί δ' ^ Κθηναίοι εκ της Ναυπάκτου τριά- ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΛΕ'. 153 

κοντά νανσΐ και τρισίν, ^/ρχε δ' αντών Διφιλος, 
€— €7Γλη;σαν αυτοΓς. και οί Κορίνθιοι το μ\ν ττρωτον 
ησνχαζον, ίττίΐτα αρθίντοζ αιτοΓς του α~ημ€ίον, £~€ΐ 
καφοζ ί8όκ€ί ίΤναι, ωρμησαν £7γι τονς Άθηναίον; και 
ένανμάχουν. και χρόνον αντ£Ϊχον ττολι,ν αλλτ^λοίζ. 
και των μίν Κορινθίων τρ€Ϊς νη€ς διαφθείρονται, των 4 
δ' Αθηναίων κατίΒν μεν ονδε/ιια άπλώ^, «τττα δε 
τίνες άττλοι ίγίνοντο, άντίττρωροι ΐμβαλλόμεναι και 
άναρρα-γάσαι τά<; τταρε^ειρεσιας νττδ των Κορινθίων 
νεών ε— ' αντδ τοντο τταχυτε'ρας τα5 εττωτιδας ^\ονσών. 
νανμα)0σαντΐζ δε αιτιτταλα μίν και ως αντονς εκατε- 6 
ρους άζιονν νικαν, όμως δε των νανα-γίων κραττησαν- 
των των Αθηναίων διά τε την του άνίμου αττωσιν 
αντων ες το ττίλα-γος και διά την των Κορινθίων 
ονκίτι ίπανα-γοτγην, ^ιεκρίθησαν άττ αλλήλων, και 
δι'ω^ις ουδεμία εγενετο, ονδ' άνδρες ουδέτερων έαλωσαν 
οί ρ.έν γαρ Κορίνθιοι και Πελοπονντ^σιοι ττρος τρ γ^ β 
ναυ/χαχοΰντες ραδιως και διεσωζοντο, των δε 'Α^ 
ναιων ουδε/χια κατε'δυ ναυς. άττοττλευσαντων δε των 
Ά^τ^ναιων ε'ς Τί;ν Ναυττακτον οί Κορίνθιοι εΰ^υς τρο- 
ίταιον έστησαν ως νικώντες, οτι — λειοι-ς των ε'ναντίων 
ναΰς άττλους εποίησαν, και νο/ιισαντες δι' αντδ ονχ 
ησσασθαι, δι' οττερ οΰδ' οί έτεροι νικαν οι τε γαρ 7 
Κορίνθιοι ηγησαντο κρατεΐν ει μη και ττολυ εκρα- 
τονντο, οι τ' Αθηναίοι ενόμιζον ησσασθαι οτι ου 
ΐΓολύ ενικών, άττοττλευσάντων δε των Πελοττ οννι^σιων 
και του ττεζου διαλυ^εΊτος, οί ^Αθηναίοι εσττ;σαν τρο- 
ίταιον καΐ αΰτοι εν τί) Αχαία ως νικτ^σαντες, αιτεχον 
του Ερινεου, εν ω οί Κορίνθιοι ωρμονν, ως είκοσι 
οταδιΌυς. και η μεν νανμαχία ούτως ετελευτα. 

Ό δε Αημοσθενηζ και Ένρνμέ8ων, εττειδτ; ξύστρα- 35 
τευειν αΰτοΐς οί Θούριοι τταρεσκενάσθησαν ετττακοσίοις 
μεν όττλιταις τριοκοσιΌις δε άκοντισταΐς, τάς ρ.έν ναίς 
ΐΓαραττλεΓν εκελενον ε— Ι της Κροτωνιάτιδος, αΰτοι δε 
τον ττε^δν ττάντα ε^ετάσαντες ττρ&τον ε— Ι τω 'Χνβάρει 
ΊΓοταμω ηγον διά τ^ς Θουριάδος γ^ς. και ώς εγενοντο 3 154 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

€πΙ τω Ύλία ττοταμω, και αΰτοΓς οί Κροτωνιαται 
7ΓροστΓεμ.χΙ/αντε<ί εΐττον ονκ αν σφίσι βον\ομ.(.νοι<; 
ίΤναι δια Τ175 γ,^ σφων τον στρατό ν ίεναι, εττικατα- 
βάντ€ς ■ηνΧίσαντο ιτροζ την θάλασσαν και την εκ- 
βολήν του Ύλίον και αί νήΐζ αντοΐζ €5 το αυτό 
άττηντων. τύ) δ* νστεραία άναβφασάμενοι παρε- 
ττλεον, 1σχοντ€ς ττροζ ταΐς ττόλεσι ττλην Αοκρων, εως 
άφίκοντο ετΓΐ Πε'τραν τη<; '^ηγίνη•;. 
36 Οί δε ^υρακόσ-ιοι ει/ τούτω, ττυνθανόμενοί αυτών 
τον ετΓίττλουν, αυ^ΐ5 ταΓ? ναυσιν άττοττειρασαι ίβον- 
λοντο, και ΤΎ) άλΧτ] τταρασκευτ^ του ττεζοΰ, ηνττερ εττ 
αυτό τοΰτο, ττριν ελ^ειν αυτοΰ?, φθάσαι βονλομΐνοι 

2 ^υνελεγον. τταρεσκευάσαντο δε τό τε άλλο ναυτικον 
ώϊ εκ τη<; ττροτε'ρας ναυ/Λα;(ΐα5 τι ττλε'ον ενειδον σ^^;- 
σοντε5, και τάς πρώρας των νεών ^υντε/Αοντε; ες 
Ιλασσον στεριφωτερας Ιποίησαν, και τα? εττωτιοας 
Ιπίθεσαν ταΓζ ττρωραίζ τταχείαζ, και αντϊ/ριδας αττ 
αυτών υπε'τειναν ττρος του5 τοίχους ως έ^ ττί/χεις ε'ν- 
τ05 Τ€ και ε^ω^εν, ωπερ τρόττω και οί Κορίνθιοι ττρος 
τάς εν ττ} Ναυττάκτω ναΰς επισκευασά/Αενοι ττρωραθΐν 

3 εναυ/χάχουν. ενορ.ισαν γαρ οί 2υρακοσιοι ττρος τας 
τών Αθηναίων ναΰς ουχ ομοίως άντίνΐναυττηγημενας, 
αλλά λετΓτά τα ττρωραθΐν έχουσας δια το /χί^ «•'Τί- 
ττραροις ρ,αλλον αυτούς ^7 ^'^ ττερίττλου ταΓς εμβολαΐζ 
γρησθαι, ουκ έλασσον σχτ/σειν, και τί;ν εν τώ /χ,εγαλω 
ΧιμΙνι ναυρ,αχίαν, ουκ εν ττολλώ ττολλαις ναυσιν 

4 ονσαν, ττρος εαυτών εσεσ^αι• άντίττρωροι γαρ ταΐς 
ίμβολαΐς χρώρ,ενοι άναρρηζίΐν τα ■πρωραθεν αυτοΓς, 
στερίφοις και τταχε'σι ττρος κοίλα και ασθενή παίον- 
τες τοις ε/Λ,/^όλοις. τοις δε Ά^ϊ?ναίοις ουκ εσεσ^αι 
σφων εν στενοχώρια ούτε ττερίττλουν ούτε διεκττλουν, 

ε ώττερ τ^ς τε'χντ^ς μάλιστα εττίστευον αΰτοι γαρ κατά 
το δυνατόν το )ΐΛέν ου δώσειν "[διεκτΓλεΐν], το δε τΐ7ν 
στενοχωρίαν κωλισειν *[ώστε ρ,τ; ττεριπλειν]. τ^ 
τε ττρο'τερον άρ,αόΊ'α τών κυβερνητών δοκονση είναι, 
το άντιττρωρον ξνγκροΐσαι, ρ,άλιστ' αν αυ'τοι χρησα- ΣϊΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΛΖ'. 155 

σθαι• ττλίΓστον -γαρ εν αυτω σ^σειν την -γαρ άνά- 
κρονσιν οίκ ΐσίσθαί τοις Άθηναίοις Ιξωθονμάοις 
αλλοσε η £5 την γην, και ταντην Βυ ολ/γου και €5 
ολίγον, κατ αντο το στρατόττεδον το εαντών. του δ β 
άλλου λι/χενθ5 αυτοί κρατησειν, και ζνμφΐρομά'ονί 
αντοτίζ, -ην τγύ) βιάζωνται, ίς ολίγον τε και ■π-άντας εϊ 
το αυτό, π-ροσ— ΐ7Γτοντα9 άλλΐ7λοΐ5 ταράξΐσθαι• οττ ερ 
και ίβλατΓτε μάλιστα τοτ'5 Άθτρ'αίον'; εν άχασ"αΐ5 
ταΐς νανμαχίαΐζ, ονκ ονσης αντοΐς ες τταντα τον 
λιμένα ΤΎ}ς ανακρονσεως, ωσττερ τοις 2υρακοσιοΐ5. 
ττερί/τλεΰσαι δε ες ττ7ν ειρνχωρίαν, σφων εχόντων 7 
την ε— ι'ττλεί,'σιν αττο του ττελάγους τε και ανακρουσιν, 
ου δυντ7σ"εσ^αι αντονς, άλλως τε και του Ιίλημμνρίον 
ΤΓολεμίου τε αΰτοΓς εσομίνον και του στόματος ου 
μεγάλου οντος του λι/χενος. 

Τοιαύτα οί ^υρακόσιοι ττρδς την εαι,τών Ι—ιστημην 37 
τε και δυνα/χιν εττινα^σαντες, και ά/ια τεθαρσηκότες 
μάλλον ^δτ; άττδ τ>79 ■:τροτερας ναυ/Αα;^ιας, εττεχειρουν 
τω τε ϊτε^ω ά/χα και ταις ναυσιν. και τον μεν ττεζόν 
όλίγω τρότερον τον εκ της ττόλεως Γυλιττττος -ττροεζ- 
αγαγων ττροσηγε τω τεί^^ει των Αθηναίων, καθ' όσον 
ττρος την ττόλιν αντου εωρα' και οί άττδ του 'Ολνμ- 3 
ΤΓίείον, οι τε οττλΓται όσοι εκεί ήσαν και οί ίτπτ^ς 
και η γνμνητεία των ^νρακοσίων εκ τον εττΐ θάτερα 
—ροσηει τω τείχει• αί δε νι^ες μετά τοΰτο ευ^υς εττεξε- 
ττλεον των %νρακοσίων και ξνμμάχων. και οί Άθη- 3 
ναιοι το ττρώτον αυτούς οίομενοί τω ιτεζω μονω ττειρά- 
σειν, όρωντες δε και τάς νανς εττίφερομενας αφνω 
4θορνβονντο, και οί μεν εττΐ τα τει;^ και ιτρό των 
τει;^ών τοις -π-ροσιουσιν άντιτταρετάσσοντο, οί δε 
ττρος τους άττδ του 'Ολυμ— ιει'ου και των ε^ω κατά 
τάχος χωρονντας Ιτητεας τε ττολλοΰς και ακοντιστας 
αντεττε^εσαν, άλλοι δε τάς ναΰς εττληρονν καΐ αμα 
είτί τον αίγιαλδν ιταρεβοηθονν, και εττειδι) ιτληρεις 
ήσαν, άντανηγον τεντε και εβΒομηκοντα ναυς• και 
των 2υρακοσιων τ^σαν ογΒσηκοντα μάλιστα, της δε 38 156 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ημ-ίρας ίπΐ ττολυ ττροσττλίοντ^; και άνακρονόμ^νοι 
και 7Γ€ΐράσαντ£5 αλλήλων και ον^Ιτεροι 8ννάμ€νοί 
αξίόν τι λόγου ηταραλαβάν, α. μη νανν μίαν η δυο 
των Α-θηναίων οί 2υ/οακόσιοι καταδι;σαι/τ£9, ^ΐίκρίθη- 
σαν και 6 ττεζος α/χα αττο των τα^ων άπηλθεν. 

2 Τύ) δ' νστεραία οί μεν ^νρακόσίοι ησΰχ^αζον, ουδέν 
οτ)λονντ€ζ οποίον τι το μίλλον ττοίησονσιν 6 δε 
Νικίας ίδώι/ αΐ'τιτταλα τα τ•η<ί ναυμαχίας γενόμενα 
καΐ ελττίζων αυτούς αυ^ΐ5 ετηγειρ-ησειν τον% τε τριη- 
ράρχους ηνάγκαζεν επισκευάζειν τά<; ναΰζ, εϊ τίς τι επε- 
ΤΓονηκει, και όλκαδας ττροωρμισε ττρό του σφετερου 
σταυρώματος, 6 αυτοΐς ττρο των νέων αντϊ λιμενοζ 

3 κληστοΰ εν τύ) θαλασσή εττεττηγεί. Βιαλειιτούσας δε 
τα9 όλκάδας όσον διο ττλεθρα άττ αλλήλων κατεστη- 
σεν, 07Γω? ει τΐ5 βίάζοιτο ναυς, εΐη κατάφευζις ασ- 
φαλής και ττάλιν καθ ησυγίαν εκττλους. παρα- 
σκευαζόμενοι δε ταΰτα ολι;ν την ημεραν διετε'λεσαν 
οί Ά^τ^ναιοι μέχρι νυκτός. 

39 Τύ) δ' ύστεραία οί ^υρακόσιοι της μεν ώρας ττρωί- 
τερον, τ-η δ' επιχειρήσει τύ} αυτΎ] του τε πε^οί! και 
του ναυτικού, -προσεμισγον τοις Άθηναίοις, και 
άντικαταστάντες ταΐς ναυσι τον αυτόν τρόπον αυ^ΐ5 
ετΓΐ ΤΓολυ διί^γον της ημέρας πειρώμενοι αλλήλων, 

3 πρ\ν Βη Αρίστων ό ΙΙυρρίχου Κ,ορίνθιος, άριστος ων 
κυβερνήτης των μετά ^υρακοσίων, πείθει τους σφε- 
τερους του ναυτικού άρχοντας, πεμψαντας ως τουϊ ε'ν 
τ^ πόλει επιμελοαενους, κελεύειν ότι τάχιστα την 
αγοραν των πωλουμένων μεταναστησαντας επι την 
θάλασσαν κομίσαι, και οσα τΐ9 έχει ε^ωΒιμα, πάντας 
εκεισε φέροντας άναγκάσαι πωλείν, όπως αυτοί 
εκβιβάσαντες τους ναύτας ευθύς παρά τάς ναΰς 
άριστοποιησονται, και δι' ολίγου αυ^ις και αυθημερόν 

40 άττροσδοκτ/τοΐζ τοις Άθηναίοις επιχειρωσιν, και οί 
μεν πεισθεντες έπεμψαν άγγελον καΐ η αγορά παρε- 
σκευάσθη, και οί ^υρακόσιοι εζαίφνης πρύμναν κρου- 
σάμενοι πάλιν προς την πόλιν έπλευσαν, και εύθύξ 2ΤΓΓΡΑΦΗΣ, Ζ', ΜΑ'. 157 

€κβάντ€ζ αντοΰ άριστον εττοιονιτο* οΐ δ Αί?τ/ναΓοι, 2 
νομίσαντΐζ αντονς ως Ύ/σσ-ημενον; σφών 7Γρο5 την 
ττόλιν άνακρονσασθαι, καθ' ησχ'χ^ίαν €κβαντ€ζ τα τ€ 
άλλα διεττρασσοντο και τα άμφΐ το άριστον, ως της 
γε ημίρας ταύτν/ς ονκετι οΐόμενοι αν νανμαχτ^σαι. 
€$αίφνης δ' οί ^νρακόσιοι ττΧτηρωσαντίς τάς νους 
ίττίττλίον ανθις• οί δε δια ττολλοί θορνβον και ασιτοι 3 
»οί ττλειΌυς ονδενι κόσμω ίσβάντες μόλις ττοτέ άιτ- 
ονϊ/γοντο. καΐ ^όνον μίν τίνα άττεσ^οίτο αλλτ^λων 
φνλασσόμίνοι- εττειτ' ουκ εδοκει τοϊς 'Α^ϊ/^'^'^'^ '-'"^ 
σφων αντων Βιαμίλλοντας κόττω άλίσκ(.σθαί αλλ' 
ΐτηχ^εψΐΐν ότι τά_;(ΐστα, και ίττιφΐρόμ^νοι εκ τταρακε- 
λενσεωζ Ινανμάχονν. οί δε 2νρακοσ"ΐοι δε^α/χενοι 4 
και ταΓζ τε ναυσίν αντητρωροις ^ωμ^νοι, ωσττερ 
δΐ€νοηθτ}σαν, των ΐμβόΧων τη τταρασκεντ) άνερρη- 
γννσαν τάς των ΆΟτρ/αίων νανς εττι ιτολύ της ττα- 
ρΐζίΐρίσίας, και οί αττο των καταστρωμάτων αντοΐς 
ακοντι'ςοιτε? μεγάλα ίβλατττον τοι•? Άθΐ]ναίονς, ττολν 5 
δ' ετι μΐίζω οί εν τοΓζ λετττοΐϊ ιτ/λοιοΐζ ττερι^τλεοιτε; 
των ^νρακοσιων και ίς τε τονς ταρσούς υττοτΓίτττοντες 
των ΤΓολε/χιων νεών και ε5 τα ττλαγια τταραχ-λεοντες 
και ε^ αντών ες τονς ναυτας άκοντι^οντες. τέλος δε 41 
τοντω τω τροττω κατά κράτος νανμα^ονντες οι 2νρο- 
κοσιοι ίνίκησαν, και οί Ά^τ^ιαΓοι τραττόμενοι δια των 
όλκάδων τι;ν κατάφεν^ιν εττοιουντο ες τον εαυτών 
υρμον. αί δε των 2ΐ-'ρακοσιων ντ^ες μ^χρι μεν των 
όλκάδων επεδιωκον «τειτ* αντους αί κεραιαι νττέρ 
των εσχλων αί άττδ των όλκάδων δελφινοφόροι 
-ηρμεναι ΐκωλνον. δυο δε η7ες των ^υρακοσιων 2 
ίΊταψόμεναί τβ νίκη ττροσίμιζαν αντων Ιγγνς και 
8ΐΐφθάρτησαν, και η έτερα αΰτοΓς άν8ράσιν εάλω. 
καταδυσαντες δ' οί 2υρακόσ•ιοι των Ά6ι/ναι'ων ετττά 
ιανς και κατατρανματίσαντίς ττολΧάς, άιδρας τε τους 
μίν ζωγρησαντίς τους δε άχοκτεάαντες άττεχωρησαν, 
και τροχαία τε αμφοτέρων των νανμαγιων έστησαν^ 
και ττ/ν ελτι ιδα ^δι; εγνραν εΓ;^ον ταις /χέν ναυσι και 15» ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

τΓολυ κρείσσονζ εΤί'αι, ΐ8όκονν δε και τον πεξον 

χεψωσ€σθαι. 

Και οί μίν ως Ιττιθησόμΐνοι κατ αμφότερα τταρε- 
42 σκενάζοντο ανθίς, εν τούτω Βε Αημοσθενης και Ευ- 
ρνμε8ων 6χοντ€5 την άπο των Αθηναίων βοηΟειαν 
■παραγίγνονταί, νανς τε τρεις και εβ^ομηκοντα μά- 
λιστα ζνν ταΐς ζενικαΐς και οπλίτας ττερί ττεντακι- 
σχιΧίονς εαυτών Τ€ και των ζνμμάχων, άκοντιστάς τε 
βαρβάρους και'Έλλϊ^ΐ'αζ ουκ ολιγονς και σφενΒονητας 

2 και τομάτας και την αλΧην τταρασκενην Ικανην. και 
Τ0Γ5 μεν "^νρακοσίοις και ζνμμά^οίς κατάττληζις εν 
τω αντίκα ουκ ολίγη εγενετο, εΐ ττερας μη^εν εσται 
σφίσι τον άτταλλαγηναί τον κινδύνου, όρωντες ούτε 
δια τί^ν Αεκελειαν τεΐ)^ιζομενην ουδέν ησσον στρατον 
ίσον και τταραπλησίον τω ττροτερω εττεΧηΧυθότα, την 
τε των Αθηναίων δυνα/Αΐν τταντα^όσε ττοΧΧην φαινο- 

3 μενην τω δε ττροτερω στρατενματι των Αθηναίων 
ως εκ κακών ρώμη τΐ5 εγεγενητο. ο δε Αημοσθενης 
ίδών (05 εΐ)(ε τα πράγματα και νομίσας ονχ^ οΐον τ 
εΤναι διατρι/?ειν ουδέ ττα^ειν οττερ ό Νικίας επαθεν — 
άφίκόμενος γαρ το ττρωτον 6 Νικίας φοβερός, ως 
ουκ εύθνς ιτροσεκειτο ταις ^υρακουσαις άλλ' εν 
Κατάντ; 8ίεχείμαζεν, -ιττερωφθη τε και εφθασεν αυτόν 
εκ της ΤΙεΧοττοννησον στρατιά ό ΤυΧιππος αφικό- 

4, μενός, ην οΰδ' αν μετεττεμψαν οΐ ^νρακοσίοί, ει 
εκείνος ενθυς εττεκειτο' ίκανοι γαρ αντοί οΐόμενοί 
εΤναι άμα τ αν ε/χα^ον ησσους όντες και ά7Γοτετει;(ΐ- 
σμένοί αν ήσαν, ώστε μη^' εΙ μετεττεμψαν ετι ό/Λοιως 

5 αν αΰτου? ωφεΧεΐν — ταΰτα ονν ανασκοττών ό Δημο- 
σθένης καΧ γιγνωσκων υτι και αυτός εν τω τταροντι ττ) 
ττρωτΎ] ήμερα /Αοίλιστα δεινότατος εστί τοις εναντιοις, 
έβουΧετο ό'τι τάχος άττοχρησασθαι ττ) παρονσΎ) του 
στρατεύματος εκττΧηζεί. και ορών το τταρατείχισμα 
των ^υρακοσίων, ω εκωλυσαν ττεριτειγισαι σφα,ς 
τους Αθηναίους, αττλουν ον, και ει εττικρατησειε τις 
των τε ΈΐΓίτΓολών Τ7;ς αναβάσεως και αύθις του εν ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ, Ζ', ΜΓ'. 15.0 

αυταΐς στρατοττέδον, ραδίως αν αντο ληφθΐν — ουδέ 

γαρ ντΓομΐίναι αν σφας ονΒίνα — η—εί-γΐτο Ιπιθίσθαι 

τ^τΓίίρα, και [οί] ξνντομωτάτην ηγΐΐτο δίαπολίμησιν 

ή -γαρ κατόρθωσαν Ιξ^ιν 2υρακονσα5 η άττάξαν την β 

στρατίάν και ον τρίφ^σθαι άλλως Άβΐ7ναίον5 τε του5 

ξνστρατ€νομίνονζ και τ^ν ξνμττασαν ττόλιν. ίτρώτον 

μοί αυν την Τ€ γην Ιζΐλθόντίς των 'Χνρακοσίων 

Ιτ€μον ον Αθηναίοι ττίρΐ τον^Αναττον και τω στρατευ- 

/χατι ίττεκράτουν, ώσττερ το ττρωτον, τω τ€ ττεζω και 

ταΪ5 νανσίν — ουδέ γαρ κα6' έτερα οΐ 2υρακοσιοι αν- 

τεττείησαν, οτι μη τοΓδ ίττττεΰσι και ακοντισταΓς αττο 

του *Ολυ/ΐ7Γΐειου• — εττειτα μηχανα2<; εδο^ε τω ^ημο- 43 

σθίναί ττροτερον αττοττειράσαι του τταρατείχισματοζ. 

ω5 δε αυτω ττροσαγαγοντι κατΐκαυθησαν τε υπ•ο των 

ενάντιων άπο του τείχους αμυνομένων αΐ /[Α77χαναι και 

τ^ άλλτ/ στρατιά ττολλαχ^ ττροσ^αλλοντες αττε- 

κρονοντο, ουκετι έδοκει διατρί/ίειν, άλλα ττεισας τον 

τε Νικίαν και τους άλλους ^τΛ'άρχοντας, ως εττενοα, 

και τι}ν ίπν^ζίρησιν των Επιττολών εττοιειτο. και 2 

ημεραζ μίν αδύνατα εδόχει είναι λαβείν προσελσοντας 

Τ€ και αναβάνταζ, τταραγγείλας δέ ττεν^' ήμερων 

σιτία και τους λιγόλογους και τε'κτονας ττάντας 

λαβών και αλλην τταρασκευτ^ν τοξενμάτων τε και όσα 

έδει, ^ν κρατώσι, ταχίζονταζ ε;(ειν, αυτός /λέν απο 

■πρώτον νττνον και Ευρυ/χε'δων και Μένανδρος άναλα- 

βών την ττάσαν στρατιαν εχωρΐΐ ττρος τας Εττιττολας, 

Νικίας δ" εν τοις τεί;(εσιν ΰττελείττετο. και εττειδι; 3 

εγε'νοντο ττρος αυταις κατά τον Ενρυτ^λον, "^ττερ και 

η ϊτροτερα στρατιά το ττρώτον άνεβη, λανθάνονσί τε 

τους φύλακας των 2υρακοσίων, και ττροσβαντα το 

τίίχισμα, ο ■^ν αυτόθι, των 2νρακοσιων αίροΰσι και 

άνδρας των φυλάκων άττοκτείνουσιν. οΐ δέ ττλείου^ 4 

διαφυγόντες εν^υς ττρός τα στρατόπεδα, ά ην επι 

των 'ΕτΓίτΓολών τρία, εν μ\ν των 2υρακοσιων, εν δέ 

των άλλων Σικελιωτών, εν δέ των ζνμμαχων, αγγελ- 

λουσι ττ^ν εφοδον και τοις έ^ακοσίοις των ^νρακοσίοίν. 160 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

οι και πρώτοι κατά τοντο το μίροζ των Έττιττολών 

6 φνλακ€ζ ήσαν, ΐφραζον. οί δ' ίβοηθονν τ ίνθνζ, 
και αντοίς 6 ί^ημοσθίνη^ και οί ^Αθηναίοι βντυχόντες 
ημννομίνονζ Ίτροθύμως (.τρίψαν. και αυτοί μίν ίνΟν<! 
Ιγωρονν £5 το ττρόσθίν, οττως ττ} τταρουστ/ ορμγι τον 
ΤΓ€ραίν€σθαι, ων έ'νεκα ηλθον, μη βρα^ίΐς γίνωνται• 
άλλοι δέ το αττο της ττρωτη'ΐ παρατείχίσμα των 
%νρακοσίων, ον\ νττ ο μενόντων των φυλάκων, Ύ)ρονν 

β Τ€ και τάς «πάλ^εΐζ άττεσνρον. οί δέ "^νρακοσωι 
και οί ξνμμαχοι και ό Τνλιπποζ και οί μετ αντοΰ 
εβοηΟονν εκ των ττροτενχισμάτων, και άδοκι^του τοίϊ 
τόλμη ματ οζ σφίσιν εν ννκτΐ γενομένου ττροσεβαλόν 
τ€ τοΓδ Ά^7;ναιοΐ5 εκπεττληγμενοι και βιασθεντες νττ 

7 αυτών το ττρωτον ντΓε-)(ωρησαν . προϊόντων οε των 
Αθηναίων εν αταξία μάλλον η^η ως κεκρατηκοτων, 
και βονλομενων δια τταντος του μηττω μεμαχημένον 
των ενάντιων ω5 τάχιστα διελ^ίΐν, ινα μη ανεντων 
σφων της εφόδου αυ6ΐ5 ζνστραφωσιν, οί Βοιωτοί 
■πρώτοι αΰτοΓς άντεσχοί', και, ττροσβαλόντες έτρεφαν 
τε και €9 φνγην κατέστησαν. 

44 Και ενταύθα η8η εν ττολλΎ] ταραχΐ] και απορία 
εγιγνοντο οί Αθηναίοι, ην ουδέ πνθεσθαι ράδιον ην 
οΰδ' άφ' έτερων οτω τρόπω έκαστα ξυνηνεχθη. εν 
μεν -γαρ ήμερα σαφέστερα μεν, όμως δε ουδέ ταΰτα 
οί τταραγενό/χενοι πάντα πλην το καθ εαυτόν έκαστος 

2 μόλις οΤδεν εν δέ ννκτομαγία, η μόνη ^η στρατο- 
πέδων μεγάλων εν γε τώδε τω πολεμώ εγενετο, ττώζ 
αν τΐ5 σαφώς τι ^δει ; ην μεν γαρ σελήνη λαμπρά, 
εωρων δέ ούτως αλλήλους ως εν σελήνη εικός την μεν 
όψιν του σώματος προοράν, την δέ γνώσιν του οικείου 
άπιστεϊσθαι. όπλΐται δέ αμφοτέρων ουκ ολίγοι εν 

3 στενονωρια άνεστράφοντο. και τών Αθηναίων οί 
μεν η8η ενικωντο, οί δ' ετι τη πρώτη εφόΒω άησσητοι 
ενωρουν. ττολύ δέ και του άλλου στρατεύματος 
αΰτοΓς το μεν άρτι άναβεβηκει, το δ' ετι προσανηει, 
ωστ ουκ ηπίσταντο προς ο τι χρη χωρησαι. ηδη ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΜΛ', 101 

γαρ τά ΊτρόσΟ^ν, τη<; τροττης γεγεντζ/χενηί, Ιητάρακ- 
το τταντα και ^αλεττα Ύΐν ν— ο τ'η<; βοη•; διαγνώναι. 
οι Τ€ γαρ 2νρακοσιοι και οί ξνμμαχοί κρατούντες 4 
^αρεκελευοντό τε, κραυγτ^ ονκ ολίγι] χρωμζνοι, αδύ- 
νατον ον εν νυκτι άλλω τω (τηρ-ηναι, και α/^α τους 
■7Γροσφερορ.ε'νου5 εδε';^οντο• οι τε Ά(?7;ναΓοι ε^?;'τουν τε 
σφα.% αυτούς και τταν το ε^ ενάντιας, και ει φίλων 
€ΐη των ηΒη τταλιν φευγόντων, τζοΧίμιον Ινόμ.ιζον, και 5 
τοις Ιρωτημασι του ^υν^τ^/χατος ττυκνοΓς γρώμενοι, δια 
το /Λτ; είναι άλλω τω γνωρίσαι, σφίσι τε αυτοΓς 
θόρνβον τΓολνν τταρείχον, αίμα ττάντες ερωτώντες, 
και τοις ττολεμίοις σαφές αυτό κατέστησαν το δ' 
εκείνων ου;^ ομοίως ηττίσταντο δια το κρατουντας 
αυτούς και ρ,τ} διεσπασρ-ε'νους τ/σσον άγνοεΐσ^αι, 
ώστ' ει /χ.έν εντυ'χοιε'ν τισι κρείσσον<; όντες των ττολε- ο 
/χιών, διε'φευγον αυτούς, άτε εκείνων έττιστάμενοι το 
ζί'νθημα, ει δ' αΰτοι /Χ7/ άττοκρινοιντο, διεφ^είροντο. 
μεγιστον δε και. ου;)( ηκιστα εβλαψεν 6 τταιωνισρ-ος• 
ατΓο γαρ αμφοτέρων τταραττλτ^σιος ων α— οριαν τταρεΓ- 
;(εν. οι τε γαρ ΆργεΓοι και οί Κερκυραίοι και όσον 7 
Δωρικον /χ.ετ' ^Αθηναίων ην, όττότε τταιωνισειαν, φό- 
)8ον τταρεΐχε τοις ^Αθηναίοις, οι τε ττολεμιοί ομοίως, 
ώστε τέλος ζνμττεσοντες αυτοΓς κατά ττολλα του 
στρατοττεδου, εττει ατταζ εταράγθησαν, φίλοι τε φι'λοις 
και τΓολΐται ττολιταις, ου ρ,ονον ε'ς φόβον κατέστησαν, 
αΧλα και ες χείρας αλλτ;λοις ελ^ο'ντες /Λολις (χττε- 
λυοντο. και διωκο'ρενοι κατά τε των κρημνών [οί] 8 
ΤΓολλοι ρίπτοντες εαυτούς άττώλλυντο, στενί^ς ονσης 
ττς άτΓο των Έττιττολών ττάλιν καταβάσεως, και 
εττειδί) ες το ό/ιαλδν οί σω^όρ,ενοι άνωθεν καταβαΐεν, 
οί ρ.έν τΓολλοι αυτών και όσοι ί^σαν τών προτέρων 
στρατιωτών εμπειρία μάλλον της χωράς ες το στρα- 
το'ττεδον διεφυγγανον, οί δε ύστερον ηκοντες είσιν οί 
διαρ,αρτόντες τών οδών κατά τ^ν χώραν επλαντι/θησαν 
ους, εττειδτ; ήμερα εγε'νετο, οί ίττττ^ς τών 2υρακοσιων 
ττεριελάσαντες διε'φί?ειραν. 162 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

4.5 Ύύ) δ' νστεραία οί μ^ν %νρακ6σιοι δυο τρόπαια 
έστησαν, Ιττί τ£ ταις Έττιττολαΐζ •>7 "ή πρόσβασίζ και 
κατά το χωρίον τ^ ο^ Βοιωτοί ττρωτον αντεστησαν, οί 
δ' Αθηναίοι τον? ν€κροι;5 ΰττοσττόνδους €κομίσαντο. 
αττίθανον δε ουκ ολίγοι αυτών Τ€ και των ζνμμάχων, 
οττλα μίντοι €τι ττλειω 17 κατά τους νεκρουδ ΐληφθη• 
οί γαρ κατά των κρημνών βιασθίνης αλλεσθαι ψιλοί 
*[αν€υ των άσττιδων] οί /Α€ν'"' άττώλοντο οί δ' έσω- 
Οησαν. 

40 Μ«τά δέ τοΰτο οί μεν "^νρακόσιοι ως Ιτη άττροσ- 
Βοκητω ίυττραγια ττάλιν αυ άναρρωσθίντ€ς, ωσττερ 
και πρότερον, €5 ρ.€ν Ακράγαντα στασια^οντα ττεντε- 
καιδεκα ναυσι ^ικανον άττεστίΐλαν, οττως ΰτταγάγοιτο 
τι^ν ττόλιν, €Ϊ δυναιτο' Γυλΐ7Γ7Γ09 δέ κατά γ^ν €5 ττ^ν 
αλλην 2ικελιαν ωχ^ετο αύθις, άξων στρατιάν ετι, ω5 
εν ελτΓίΒι ων και τά τείτ^•»; των Αθηναίων αίρησειν 

47 βία, επει8η τά εν ταΐζ Έττιττολαις οΰτω ξννεβη. οΐ 
8ε των Αθηναίων στρατηγοί εν τον τω ε^βουλευοντο 
7Γρο5 τε την γεγενημενην ξνμφοράν και ττρος την 
ΊΓα,ρονσαν εν τω στρατοττε'δω κατά πάντα άρρωστιαν. 
τοΓϊ τε γάρ εττιχειρημασιν εωρων ον κατορθοΰντες 

2 και του? στρατιώτας άγθομενον; τη μονή• νοσώ τε 
γάρ επιε'ζοντο κατ' αμφότερα, τηζ τε ώρας τοί; ενι- 
αυτοΰ ταυτ>75 ονσης εν η άσθενονσιν άνθρωποι μά- 
λιστα, και το χωρίον άρ,α εν ω εστρατοπεδευοντο 
ελώδες και χαλεπδν ην, τά τε άλλα 'ότι ανέλπιστα 
αΰτοΓϊ εφαίνετο. τω ουν ^ημοσθενει ουκ εδο'κει ετι 
χρηναι μενειν, άλλ' άπερ και διανοηθείς ες τάς Έπι- 
πολάς διακινδυνευσαι, επειδτ; εσφαλτο, ε^ιε'ναι εψψ 
φίζετο και μη 8ιατρίβειν, εως ετι το πε'λαγος οΓόν τε 
ττεραιοΰσθαι και του στρατεύματος ταΪ5 γοΰν επελ- 

3 ^ουσαΐ5 ναυσι κρατειν. και τ^ πόλει ωφίλιμωτερον 
εφη εΤναι προς τους εν τη χωρά σφών επιτειχίζοντας 
τον πόλερ,ον ποιεισ^αι η %νρακοσίονς, ονς ονκέτι 
ράδιον εΤναι χειρωσασθαι• ουδ' αυ άλλως χρήματα 
πολλά δαπανώντας εΐκδς είναι προσκαθήσθαι. 2ΪΙΤΡΑΦΗΣ Ζ•, αΛΙΗ'. 103 

Και ό /χεν Αημοσθίνηζ τοιαύτα «γίγνωσκεν* 6 δε 48 
Νικι'ας ενό,αιζε /αέν και αιτο9 -ττονηρα σφων τα 
νράγματα ίΐναι, τω δε λόγω ονκ ερουλετο αυτά 
άσΟίνη ατΓοδεικννναι, ονδ' εμφανώς σφας ψηφιζομέ- 
νονς /:ι.ετά ττολλών τί}•/ άναχώρησιν τοΓί 7Γθλε/ιιΌΐ5 
καταγγε'λτους γίγνεσθαι• λα^εΐν γαρ αν, οπότε /3ον- 
λοίϊτο, τοίτο ΤΓΟιουντες ιτολλω τ)σσον. το δε' τι καΙ ϋ 
τα των ΤΓολε/υιιων, άφ' ων εττι ττλε'ον 7/ οί άλλοι Ύ}σθά- 
νετο αυτών, ελττιδοί τι ετι τταρΐΐχζ πονηρότερα των 
σφίτίρων εσεσί^αι, ην καρτιρωσί ττροσκαθημοΌΐ' 
)(ρημάτων γαρ άττορία αυτουϊ (κτρνχωσίΐν, άλλως τε 
και εττί ττλε'ον η8η ταΓς ντταρχονσαις ναυσι 6αλασ- 
σοκρατονντων. και, ην γά/ϊ τι και εν ταις 2νρακονσαΐ5 3 
βονλόμενον τοις Άθηναίοίζ τα ττράγματα ενδοΰναι, 
Λ7Γ€κηρνκ€ν€το (05 αΰτον και οΐ'κ εία αναττι'στασί^αι. 
α επιστα/Αενο5 τω μίν έργω ετι εττ' αμφότερα ίχων 
και διασκοττών άνεΐ^^εν, τω δ ε/χφανεΐ τότε λόγω οι;;ΐ( 
εφΐ7 αττά^ειν Τ7}ν στρατιαν. ευ γαρ εΐδε'ναι οτι Αθη- 
ναίοι σφων ταΰτα ουκ αποδέχονται, ώστε μη αυτών 
ψηφίσαμένων άττελβειν. και γαρ ου του? αυτούς 4 
χΙ/ηφίΐΐσθαί τε ττερι σφών [αυτών] και (τα πράγματα 
ώσττερ και αΰτοι ορώντας και ονκ άλλων επιτιμήσει 
άκουσαντας>γνώσεσ^αι, άλλ' ε^ ων αν τις ευ λε'γω:' 
διαβάλλοι, εκ τούτων αυτούς πΐίσεσθαι. των τε 
τταρόντων στρατιωτών ττολλονς και τους ττλειους 
εφη, ο* νυν /3οώσιν ως εν δεινοΓς οντες, εκεισε αφι- 
κο/Λε'νους ταναντια βοησεσθαι, ως νπο χρημάτων κατα- 
ττροδόντες οί στρατηγοί άπηΧθον. ονκονν βονλεσθαι 6 
αυτός γε, εττιστά/ιενος τας Αθηναίων φύσεις, εττ 
αισχρά τε αίτια και αδίκως ΰττ' ^Αθηναίων άπολίσβαι 
μαλΧον η νπό των ποΧεμίων, ει δει, κινδυνευσας 
τοΰτο παθεΐν(}βια^ τά τε 2υρακοσιων εφη ό/χως ετι 
ΐ7σσω τών σφετερων εΤναι• και χρημασι γαρ αυτούς 
ζενοτροφονντας και εν περιττολιοις α/χα αναλίσκοντας 
και ναυτικό ν ττολυ ετι ενιαυτον η6η βόσκοντας, τά 
μεν άπορεΐν τά δ' ετι ΐΛμηχαν>']σειν• δισχίλιά τε γαρ β 164 ΟΟΪΚΤΔΤΔΟΥ 

τάλαντα η8η άναλωκέναι και ετι πολλά ττροσοφειλειν, 
^^ν τ€ και οτιοΰν εκλιττωσι ττ^ϊ νυν τταρασκΐνηζ τω 
μη διδόΐ'αι τροφην, φβΐρίίσβαι αυτών τα. ιτράγματα, 
ΙτΓίκονρικα μάλλον η δι' ανάγκης, ωσττερ τά σψίτερα, 
οντά. τρίβείν ονν ίφη -χρηναι ττροσκαθημίνονζ, καΐ 
μη χρημασιν, *ω ττολύ κρείσσονς ίΐσί, νικηθίντας 
ατΓίεναι. 

49 Ό μεν Νικίας τοσαυτα λέγων Ιαχυρίζετο, αίσθό- 
/λ€νο? τά εν ταΐς 2υρακουσαις ακρφωζ, και την των 
χρημάτων άπορίαν, κα\ οτι ην αυτόθί ^ττον] το βον- 
λόμενον τοις Άθηναίοις γίγνεσθαι τά ττράγματα, και 
ετηκηρνκενόμενον ιτροζ αΰτον ώστε μη άττανίστασθαι, 
και άμα ταις γουν νανσιν η ιτρότερον θαρσησει 

2 κρατηθείς, υ δε Δημοσθένης ττερί μεν του -προσκα- 
Οησθαι ουδ' όπωσονν ενεδε^ετο• ει δε δει μη άττάγειν 
την στρατιάν άνευ Ά^τ^ναιων ψηφίσματος αλλά 
τρίβειν αυτούς, εφη χρηναι η ες την ®άψον άνα- 
στάντας τοντο ττοιειν η ες την Καταντών, ο^εν τω τε 
■πεζω επι ττολλά της χωράς εττιόντες θρέφονται ττορ- 
Οονντες τά των ττοΧεμίων και εκείνους βλάψουσιν, 

3 ταΐς τε ναυσιν εν ττελαγει και ουκ εν στενοχώρια, η 
ιτρος των πολεμίων μάλλον εστί, τους αγώνας ττοιη- 
σονται, αλλ εν ευρυχωρία, εν ύ) τα τε τ^ς εμττειρίας 
χρήσιμα σφίον εσται και αναχωρήσεις και επίπλους 
ουκ εκ βραχεος και περιγραπτοΰ ορμώμενοι τε και 

4 καταίροντες εζουσιν. τό τε ζυμπαν είττειν, οϋδενι 
τρόττω Όί εφη άρεσκειν εν τω αυτω ετι μενειν, άλλ' 
οτι τάχιστα η8η και μη μελλειν ε$ανίστασθαΐ' και 6 
Έυρυμε8ων αϋτω ταύτα ζυνηγόρευεν. άντιλεγοντος 
δε του Νικίου οκνος τις και μελλησις ενεγενετο, και 
άμα ΰττόνοια μη τι και πλέον είδώς 6 Νικίας Ισχυρί- 
ζηται. και θί μεν Ά^ι^ναΓοι τούτω τω τρόπω Βιεμελ- 
λησάν τε και κατά χωράν εμενον. 

50 Ό δε Γυλιττπος και 6 ^ικανός εν του'τω παρησαν 
ες τάς %υρακούσας, 6 μεν 2ικανος άμαρτών του 
Ακράγαντος — εν Γέλα γαρ οντος αυτοΰ ετι η τοις ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΝΑ'. 16δ 

2νρακοσιοΐ5 στάσΐ5 €? φίλια ΙζΐττετΓτωκΐί — • ο δέ 
Τνλιτητοζ αλλην Τ€ στρατιάν ττολλην ΐχων ηλθΐν 
άτΓο της Σικελίας και τονς ίκ της ϋΐλοττοννησου τον 
ηρος εν ταΐς όλκάσιν όττλιτας άττοσταλίντας, άφικο- 
μίνους αττο της Αιβνης ές Σελινούντας άττΐνεχθέν- 2 
Τ€? γαρ ε? Κιβνην, και δόντων Κ.νρηναίων τριήρεις 
8νο και τον ττΧον ηγεμόνας, και εν τω ττοράττλω 
Ένεσττερίταις ιτολιορκονμενοις ύττο Κιβνων ξνμμα- 
χησαΐΎες και νικήσαντες τονς Αίβνς, καΐ αντόθεν 
Ίταραπλενσαντες ες Νε'αν ττόλιν, Καρ^^τ^δονιακον εμ- 
ττόριον, όθεν ττρος ^ικελιαν €λα;^ιστον δυο ημερ<Ζν 
και ια•κτο5 ττλοΰν αττε'χει, και άττ' αυτοΰ ττεραιωθεντες, 
άφίκοντο ες 'ϊ.ελινονντα. και οι μεν "^νρακόσιοι 
€νθνς αυτών έλθόντων τταρεσκενάζοντο ως εττιθησο- 
μενοι κατ αμφότερα αυ^ΐ5 τοΓϊ Άθηναίοις, και ναυσι 
και ττεζω• οί δε των Αθηναίων στρατηγοί, όρωντες 3 
στρατιάν τε αλλην ττροσγεγενημενην αντοίς και τά 
εαντών α/ζα ονκ εττΐ το ^ε'λτιον ;^ωροΰντα άλλα καΟ^ 
ημεραν τοις ττάσι ;;^αλε7Γωτερον ΐσχοντα, μάλιστα δε 
ΤΎ) άσ^ενεία των άν^ρώττων -πιεζόμενα, μετεμελοντό 
τε ττρότερον ουκ άναστάντεζ, και ω5 άντοΐς ουδέ ό 
Νικίας ετι ομοίως ηναντιοντο αλλ η μη φανερως γε 
άέιών ψηφίζεσθαι, ιτροεΐπον ως τ^δυναντο άδτ^λότατα 
εκττλονν εκ του στρατοπέδου ττασιν και τταρασκενα- 
σασθαι όταν τΐ9 σημηνη. και μεΧλόντων αυτών, 4 
εττειδϊ) ετοΙμα ην, άττοττλεΓν η σελήνη εκλείπει• 
ετύγχανε γαρ ■πανσέληνος ούσα. και οί ^Αθηναίοι 
οι τε ττλειους εττισχεΐν εκε'λευον τους στρατηγούς, 
εν^ΰ/Μίον τΓοιουρ,ενοι, και ό Νικίας, τ^ν γάρ τι και 
άγαν ^ειασ/Αω τε και τω τοιοΰτω -προσκείμενος, οΰδ" 
αν δια^ουλευσασ^αι ετι εώτ;, ττριν, ως οί μάντεις 
εέηγονντο, τρις εννέα ημέρας /χειναι, οττως αν ττρό- 
τερον κινηθείη. και τοις μεν Άθηναίοις μελλησασι 
δια τούτο η μονή εγεγενητο. 

Οί δε 2υρακόσιοι και αυτοί τούτο ττυί^ό/ζενοι ττολλω 51 
μάλλον εγηγερμενοι ήσαν μη άνιεναι τά τών 'Αθψ 166 ΟΟΤΚΪΔΙΔΟΤ 

ναιων, ω5 και αυτών κατεγνωκότων η8η μηκέτι κρασ- 
σόνων ίΤναί σφων μητΐ [ταις] ναυσι μητί τω ττεζω — 
ου γαρ αν τον «κττλουν ίττιβονλίΰσαι — και α/χα ου 
βονλομζνοι αυτούς αλλοσ€ ττοι τηζ Σικελίας καθί- 
ζομίνονζ χαλίττωτίρον^ «Γναι ττροστΓολί/Λεΐν, αλλ* 
αΰτοΰ ως τάχιστα και εν ω σφίσι ζνμφψΐΐ άναγ- 
2 κασαι αυτούς ναυ/Αα^ειν. τας ουν ναυς ΐττληρονν 
και άνεττειρώντο -ημίραζ δσαι αΰτοΓς εδόκουν ίκαναι 
£Γναι. εττειδτ} δε καιρός ην, τ^ ρ,έν ττροτερα ττρος τα 
τεί^•»; των Αθηναίων ττροσεβαλΚον, και εττε^^ελ^όντος 
μΐρον<: τίνος ου ττολλοΰ και των οττλιτών και των 
ιΤΓΤτεων κατά τινας ττυλας αττοΧαμβανονσί τε των 
οπλιτών τινας και τρεψάμ^νου καταδιαίκουσιν ουστ/ς 
δε στενΐ7ς τ^ς εσο'δου οί Αθηναίοι ιττττους τε ίβδομη- 

52 κοντά άτΓολλυασι και τών όττλιτών ου πολλούς, και 
ταυτΊ7 μ^ν τ^ νμ^Ρ^ άπεχωρτ^σεν η στρατιά τών 
2υρακοσιων• τύ) δ' ΰστεραια ταις τε ναυσιν εκπλε- 
ουσιν, ουσαις έ^ και ίβΒομηκοντα, και τω πεζω άμα 
•προς τα τει;^τ/ ίχωρονν. οΐ δ' Αθηναίοι άντανηγον 
ναυσιν έ^ και όγδοι^κοντα και προσμίξαντ€ζ Ινανμά- 

2 χουν και τον Εΰρυ/χε'δοντα ε;^οντα το δε^ιον κέρας 
τών ^Αθηναίων και βονλόμενον περικλτ^σασ^αι τάς 
ναυς τών ενάντιων και επε^αγαγόντα τω πλω ττροζ 
την γην μάλλον νικήσαντες οι 2υρακοσιοι και οί 
ζυμμαχοι, το μίσον ττρωτον των Αθηναίων αττολαμ- 
βάνονσι κάκΐίνον εν τω κοιλω και μνχω τον λι/λενος 
και αυτόν τε Ζιαφθίίρονσι και τάς /χετ* αΰτου ναυς 
επισπο/Αε'νας• έπειτα δε και τάς πάσας η^η ναυς τών 
^Αθηναίων κατεδιωκόν τε και ε^εώ^ουν ες ττ)ν γην. 

53 Ό δε Γΰλιππος, ορών τάς ναυς τών -πολεμίων 
νικω/Λενας και ε^ω τών σταυρωμάτων και του εαυτών 
στρατοπε'δου καταφερομέναζ, βονλόμενος Βιαφθείρειν 
τους έκβαίνοντας και τάς ναΰς ραον τους ^υρακοσιους 
άφελκΐΐν της -γηζ, φιλίας ονσης, τταρεβοηθει επι τι;ν 

2 χηλην μέρος τι έχων της στρατιάς, και αυτούς οί 
Ύνρσηνοί — ούτοι γαρ εφΰλασσον τοις Άθηναίοις ΣΤηΤΑΦΠΣ Ζ', ΝΔ'. 167 

ταντϊ] — όρώντ€9 ατάκτως ■ττροσφ€ρομ.€νονς Ιτηκβοη- 
βησαντίζ και ΤΓροστΓίσόντΐς τοις ιτρώτοΐζ τρίττονσι 
και ίσβάλλονσιν « την λίμνην την Ανσιμίλααν 
καλονμίνην. ύστερον δέ ιτλείονος ηΒη τοί) στρατεύ- 
ματος τταρόντος των 2νρακοσι'ων καΐ ζνμμάχων και 
οί Άθγρ/αΐοί ετΓίβσηθησαντεζ και δ€ΐσαιτ£ς ττερί ταΓς 
νανσΐν ει μάχ7]ν Τι κατέστησαν χρος αντονς καΐ 
νικ7;σαντ65 £7Γ€διω^αν, και οΊτλίτας τε συ ττολΧονς 
άττεκτειναν και τάξ ναυ; τάϊ /ιέν ττολλαζ Βιεσωσάν 
Τ€ και ^υητγαγον κατά το στρατόπεΒον, δυοΐν δέ 
8εονσας ε'κοσιν οΐ 2νρακόσιοι και οί ζνμμαχοι ελα- 
^ον αυτών και τοΟί άνδρας ττάντας άττε'κτίΐναν. καίί 4 
«τΓΐ τάς λοιττάς, εμττρησαι βονλόμενοι, ολκάΒα ττα- 
λαιάν κλημάτων και δαδος -γεμίσαΐΎες, ην γαρ εττΐ 
τον5 Ά^ϊ7ναιΌυ5 ό άνεμος ούριος, άφεΐσαν την νανν 
Ίτνρ εμβαλόντες, και οί Άβΐ7ναΓοι δεισαντες ττερΙ 
τηΓς ναυσιν άντ€/η7;(αντ;σαντό τε σβεστηρια κωλύ- 
ματα και ιταυσαντες την φλόγα και το μη ιτροσελ- 
ΰεΐν εγγύς όλκάΒα του κινδννου άπτ/λλάγτ/σαν. μετά 54 
δε τοντο 2νρακοσιοι μεν της τε νανμαχ^ίας τροτταΐαν 
€^ΓΠ7σ■αν και της ανω της ττρος τω τειχει αττοΧηψεως 
των οπλιτών, όθεν και τονς ιτητονς ελαβον, Άβτ^ναΓοι 
δε ^5 τε οί ΎνρσηνοΙ τροττης εττοιι/σαντο τών ττεζών 
«5 την λίμνην και ης αυτοί τώ άλλω στρατό— έοω. 

Τεγενημενης δε ττ^ς νίκης τοις ^υρακοσιοις λαμ- 55 
τρας ηόη και του ναυτικοί — ιτροτερον μεν γαρ εφο- 
)8οί}ντο τάς μετά του Αημοσθενονς νανς εττελ^οΰσας 
— οί μεν ^Αθηναίοι εν ιταντι δη ά^υμιας ησ^ν και 6 
■παράλογος αυτοΐς μέγας ην, ιτολύ δε μείζων Ιτι της 
στρατιάς 6 μετάμελος. ττόλεσι γαρ ταυταις μο'ναις 3 
ηδ7; όμοιοτρονοις εττελ^όντες, δημοκρατουμέναις τε, 
ώσττερ και αΰτο4 και ναΰς και Γτητους και μετγεθη 
εχουσαις, ου δυνάμενοι εττενεγκεΐν οντ' εκ ττολιτείας 
τι μεταβολής το διαφορον αυτοΓς, ω ττροσψ/οντο άί', 
οΰτ' εκ τταρασκενης χολλώ κρείσσονς [όντας], σφαλ- 
λόμενοι δε τα ιτλειω, τά τε ϊτρο αυτών ηιτόρονν και 168 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

βττειδτ; γε και ταΐζ νανσΐν έκρατηθησαν, ο ονκ αν 
50 ωοΐ'το, τΓολλω δι; μάλλον ΐτι. οί δε 2υρακόσιοι τόν 
τε λι/Αενα εΰ^υς τταρεττλεον άδεώζ και το στόμα αΰτοΰ 
διενοοίι/το κλι^σειν, οττως μηκ^τι, μηΒ^ ει βονλοιντο, 
λάθοίεν αντονς οΐ ΆθηναΊοί εκττλευσαντες. ον γαρ 
•ττερι του αυτοί σωθηναχ /Λονον ετι τϊ/ν ΙτημΙλΐίαν 
ετΓΟίοΰκτο, άλλα και οττως Ικΐίνονζ κωλυσωσι, νομί- 
ζοντ€<;, οττερ ί^ν, άττο τε των παρόντων ττολν σφων 
καθντΓΐρτερα τα ιτράγματα είναι, και ει δυναιντο 
κρατησαι ^Αθηναίων τε και των ξνμμάχων και κατά 
γ^ν και κατά θάλασσαν, καλόν σφίσιν ε5 τους "Ελ- 

2 λϊ;να9 το αγώνισμα φανεΐσθαι• τους τε γαρ άλλους 
'Έλλϊ^νας ευ^υς τους ρ.έν Ιλενθερουσθαι, τους δε φό- 
βου άτΓολνεσθαι — ου γαρ ετι Βννατην εσεσ^αι την 
νπόλοιτΓον Αθηναίων δυνα/Λΐν τον ύστερον Ιτηνε^ζθη- 
σόμενον ττόλεμον ενεγκειν — και αυτοί δο^^αντες αυτών 
αίτιοι εΤναι ΰττό τε των άλλων άν^ρωττων και ΰττο 

3 των εττειτα ττολύ θανμασθησεσθαι. και ^^ν δε ά^ιος 
ό άγων κατά τε ταΰτα και οτι ου;^ι Ά^ι^ναιων μόνον 
ττεριεγίγνοντο, αλλά και των άλλων ττολλών ξνμμά- 
χων, και οΰδ' αΰτοι αυ μόνον άλλα και μετά των 
ζνμβοηθησάντων σφίσιν, ηγεμόνες τε γενόμενοι μετά 
"Κορινθίων και Λακεδαιρ,ονιων, και την σφετεραν 
ττόλιν εμπαρασχόντες •π-ροκινδυνεΰσαι τε και του 

4 ναυτικού μέγα μέρος προκόψαντες. έθνη γαρ πλείσ- 
τα 8η ετΓΐ ρ,ιαν ττόλιν ταυττ^ν ξννηλθε, ττλην γε 8η 
τον ζνμτταντος λόγου του εν τωδε τω ττολεμω προς 
ττ}ν 'Α6ΐ7ναιων τε ττόλιν και Λακεδαι/χονιων. 

57 Τοσοιδε γαρ εκάτεροι επί, Σικελία τε και ττερί 
Σικελίας, τοις μεν ξνγκτησόμενοι την χωράν ελθόντες 
τοις δε ^υνδιασώσοντες, εττί ^υρακουσας επολεμησαν, 
ου κατά Βίκην τι μάλλον ουδέ κατά ^υγγε'νειαν μετ 
αλλήλων στάντες, άλλ' ως έκαστος τ^ς |υντυχιας η 
2 κατά το ζνμφερον η ανάγκη εσχεν. Άθηναΐοι μεν 
αυτοί "Ιωνες εττί Δωριε'ας 2υρακοσιους εκόντες ηλθον, 
και αΰτοΓς τη αυτή φωνή και νομίμοις ετι χρωμενοι ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ'; >'Ζ'. 169 

Κημνιοι και Ίμβρίοί και Αΐ-γινηται, οι τότε Α'-γιναν 
ίΐχον, και Ιτι Έστιαιη^ οί εν Έ.ΰβοία. Εστιαιαν οΐ- 
κονντ€5, άτΓΟίκοί όντα ζννεστράτενσαν. των δ άλλων 3 
οί /χεν νττηκοοί, οί δ' άττο ^'μμαχ^ίαζ αυτόνομοι, είσι 
δί και ο* μισθοφόροι ξννίστράτενον. και των /ιέν 
ΰτΓΐ^κοων και φόρον νττοτελών Ερέτριας και Χαλκιδτ^ζ 
και 2τΐ'ρ^5 και Καρΰστιοι απ Εν/3οια5 ήσαν, αττο 
δε ν»7σων Κεΐοι και "Ανδριοι και Ύήνιοι, έκ δ' Ιωνία; 
Μιλϊ^σιοι και 2α/ιιοι και ΧΓοι. τοι.'των ΧΓοι ον;ι^ 4 
ντΓΟτελεΓς όντες φόρον, νανς δε τταρ^χοντες αντονομοι 
ζννΙστΓοντο. και το πλείστον Ιωνες οντεξ ούτοι 
χαντες και αττ' Ά^ϊ/ναιων ■π-λ7/ν Κορυστι'ων — ούτοι 
δ' εΐσί, Αρυοττες — υ7Γί7κοοι δ' οντε5 και άΐ'άγκτ; όμωζ 
Ίωνε'? *γε εττι Δωριε'ας ί7κολου^ουν. ίτροζ δ' αυτοΓδ 
Αίολΐ75> Μη^υ/χναΐοι /χέν ναυσι και ου φόρω νττηκοοί, 
Τενε'διοι δε και Αΐνιοι υποτελείς, οϊ-τοι δε Αίολος 5 
Αίολεΰσι τοΓς κτίσασι Βοιο/τοΐζ τοις μετά ^νρακοσί- 
ων κατ άνά-γκην εμάχοντο, Πλαταΐ'^5 δε κατάντικρυ 
Βοιο)τοι ΒοιωτοΪ5 ρ.όνοι εΐκοτω5 κατά το εχ^θοζ. Ρό- 
διοι δε και Κυ^ϊ;ριοι Αωριης αμφότεροι, οί μεν Αα- 
κεΒαιμονίων άττοικοι, }ζ.νθηριοι, επι Αακεδαιρ.ονιου5 
τονς αρ.α Γυλιππω μετ Αθηναίων όπλα εφερον, 
'Ρόδιοι δε, ΆργεΓοι γένος, 2νρακοσιοΐ5 ρ,έν Λωριεΰσι, 
Γελωοΐ5 δε και άποικοις εαυτο3ν ουσι, μετά 2υρα- 
κοσιων στρατενομενοις, ηναγκάζοντο πολε/χεΐν. των 6 
Τ€ περί Πελοπόννησον νΐ7σ"ΐωτών Κεφαλλ^^νες ρ-εν 
και Ζακυν^ιοι αυτονορ.οι μεν, κατά δε το ντ^σιωτικον 
μάλλον κατειρ-γόμενοι, ότι θαλάσσης εκρατονν οι 
Αθηναίοι, ζννείτΓοντο• Κερκυραίοι δε ου μόνον ί^ωριης 
αλλά και Κορίνθιοι σαφώς επι Κορίνθιους τε και 
^νρακοσίονς, των μεν άποικοι όντες των δε ξνγγενεΐς, 
άνάγκΎ) μεν εκ του ευπρεπούς, βονλησει δε κατά 
€)(θος το Κορινθίων ονχ^ ησσον εΐποντο. και οί 7 
Μεσστ7νιοι νΰν καλου/Αενοι εκ Ναυπάκτου και εκ 
Πύλου, τότε υπ' Αθηναίων εχ^ομενης, ες τον πολε- 
μον παρελήφθησαν, και ετι. Μεγαρε'ων φυγάδες ου 170 ΟΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ΤΓολλοί Μεγαρείσι, 2ελινουντ6θΐ9 ονσι, κατά ξνμφοράν 

ίμαχ^οντο, των δέ άλλων ίκονσιοζ μάλλον η στρα- 

8 Τ€6α εγι'γνετο η8η. ΆργεΓοι μεν γαρ ον της ζνμμα- 
χίας €ΐ/£κα μάλλον η της Λακεδαι/χ,ονιων τε ίχθρας 
και της τταραντίκα έκαστοι ίδιας ωφελια? Α,ωρίης εττι 
Δωριε'αξ /χετά ^Αθηναίων Ιώνων τ^κολου^ουν, Μαντι- 
^175 δε και άλλοι Άρκά8ων μισθοφόροι εττι τους άει 
7Γολε/Αΐου5 σφι'σιν άττοδεικνυ/Λε'νουζ είω^ότες ίεναι, και 
τότε του5 /Αετά Κορινθίων έλκοντας Αρκάδας ονδέν 
ησσον δια κέρδος ηγούμενοι πολεμίους. Κριτές δε 

9 και Αιτωλοί μισθω και ούτοι ττεισ^ε'ντες• ξυνεβη δε 
τοις Κρΐ7σι τι^ν Γελάν 'Ροδιοις ζνγκτίσαντας μη ξυν 
τοις ατΓοικοις αλλ εττι τους εποίκους εκοντας μετά 
μισθού ελθεΐν. και Άκαρνάνων τινές α/χα ρ.έν κερΒει, 
το δε ττλεον Αημοσθένους φιλία και Αθηναίων εύ- 
νοια ^υρ,ρ,ατ^οι οντες επεκούρησαν, και οΓδε /χέν τω 

10 'ΐονιω κόλττω οριζόμενοι• Ίταλιωτών δε ®ονριοι και 
Μεταπόντιοι, εν τοιαύταις άνάγκαις τότε στασιωτικών 
καιρών κατειλημμένων ζυνεστράτενον και Σικελιωτών 
• Νά^ιοι- και Καταναιοι, βαρβάρων δε Έγεσταιοι, οΓ- 
περ επηγάγοντο, και 2ικελών το πλέον και των εξω 
Σικελίας Τυρσι^νών τε τίνες κατά διαφοράν Συρα- 
κοσίων και 'Ιάττυγες μισθοφόροι. 
5^ Τοσαδε ρ.έν ρ-ετά Αθηναίων έθνη εστράτευον Συ- 
ρακοσιΌις δε άντεβοηθησαν ΚαραριναΓοι ρ,έν ορ.οροι 
οντες και Γελωοι οικοί5ντες μετ αχ'τους, εττειτα, Άκρα- 
γαντινων 7^συ;(αζόντων, εν τω επ' εκείνα ΊΒρυμενοι 
Σελινουντιοι. και οΓδε ρ,έν τ^ς Σικελίας το ττρός Λι- 
βύην μέρος τετραμμενον νεμόμενοΐ' Ίμεραΐοι δ' άπό 
τοί; ττρός τον Τυρστ^νικόν ττόντον -μορίου, εν ω και 
μόνοι "Ελλι^νες οίκουσιν, ούτοι δε και ε^ αυτού μόνοι, 

2 εβοηθησαν. και Έλλι^νικά ρ,έν έθνη των εν Σικελία 
τοσάδε, /λωριης τε και [οί] αυτόνομοι πάντες, ξυν- 
εμάχουν, βαρβάρων δε Σικελοί μόνοι, όσοι μη άφε- 

3 στασαν προς τους Άθηναίους' των δ' ε^ω Σικελίας 
Έλλτ^νων Λακεδαι/Αον^όι ρ,έν ηγεμόνα Στταρτιάτί^ν ΣΪΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ^■θ^ 171 

Ίταρεχόμενοι, νεοδα/χοίδεις δέ τον? άλλους και Είλω- 
τας — δύναται δε το νεοΒαμωΒες Ιλ^νθίρον η8η είναι — , 
Κορίνθιοι δέ και ναυσι και -ττεζω μόνοι τταραγενόμενοι 
και Λίυκάδιοι και Άμττρακιωται κατά τδ $νγγεν€<;, 4 
εκ δε Αρκαδίας μισθοφόροι νπό Κ,ορινθίων άποστα- 
λότες, και ^ικυωνιοι αναγκαστοι στρατευοντες, και 
των ίξω ΊΙίλοτΓοννησου Βοιωτοί. ιτρόζ δε τονς 
εττελ^όντας τούτους οί 2ικελιώται αντοι ττλτ^^ος 
ττλίον κατά ΤΓοίντα τταρίσχοντο, άτε /χεγάλας ττόλεις 
οίκοΰντες• και γαρ οττλΐται ττολλοι κάι νηε^ και ιττ- 6 
7Γ01 και ο άλλος ο/χιλος αφθονοζ ζννίΧίγη. και 
ττρος άτταντας ανθι% ως είττειν, τους άλλους "^νρα- 
κόσιοι αυτοί ττλειω εττορισαντο δια μίγεθό^ τε ττό- 
λεως και οτι εν μεγίστω κινΒύνω ήσαν. και αί μεν 59 
ίκατίρων Ιττικονρίαι τοσαίδε Ι^υνελεγτ^σαν, και τότε 
^δτ; ττάσαι άμφοτίροι<ϊ τταρησαν και οΰκε'τι ουδέν 
ουδετε'ροις ετπ^λ^εν. 

Οι τ€ ουν 2υρακόσιοι και οί ξνμμαχοι εικότως 
ΐνόμισαν καλδν ά-γωνισμα σφίσιν εΤναι εττι τη γεγε- 
νημίντ} νίκγι τηζ ναυ/χα;^ιας ελειν τε τδ στρατόττεδον 
ατταν των Αθηναίων τοσούτον ον, και μηΒε καθ* 
Ιτερα αυτούς, μητ€ δια θαλάσση<ΐ μήτε τω ττίζω, 
διαφυγειν. ίκλτ]ον ονν τόν τε λι/χ,ε'να εΰβυς τον 2 
μεγαν, έχοντα τδ στόμα οκτώ σταδίων /^άλισ-τα, τριη- 
ρεσι ττλαγιαις και ττλοιΌις και ακατοις, εττ αγκνρών 
όρμίζοντα, και τάλλα, ι^ν ετι ναυ/ια^εΐν οί 'Α^ί^ναΓοι 
τολ/χτ^σωσι, τταρεσκευά^οντο, και ολίγον ουδέν ες ου- 
δέν εττενόουν. τοις δέ Ά^τ^ναιοις Τϊ;ν τε άττόκλτ/σιν 00 
ορώσ-ι και την άλλην διάνοιαν αυτών αίσθομενοΐζ 
)βουλευτε'α εδόκει. και ^νελ^όντες οι τε στρατψ/οΐ 
και οί τα^ιαρ;^οι νρός την τταρονσαν άπορίαν των τε 
άλλων και ότι τα εττιττ/δεια ούτε αντίκα Ιτι εΐχον — 
Ίτροιτεμψαντεζ -γαρ ες Κατάντ/ν ως εκττλενσόμενοί 
άττεΐτΓον μη εττάγειν — οΰτε το λοιττδν εμεΧλον εξειν, 
ει μη νανκρατησονσιν, εβονλενσαντο τα μεν τείχη τα 
άνω εκλιττεΐν, ττρδς δ' αΰτ>χΓς ταις ναυσιν άττοΧαβόντεζ 3 172 ΘΟΤΚΤΔΤΔΟΤ 

Ζιατζί-χίσματι όσον οίον τ €λο'. 'ττον τοις τ€ σκ€υ- 
εσι και τοΓξ άσθ^νονσιν ίκανον γενέσθαι, τοντο μλν 
φρονρ^ΐν, ατΓο δε του άλλου ττΐζον τα<; νανς α7Γασα?, 
οσαι ΐ7"''<^'^ '^'^' δύναται και άπλοώτεραι, τταντα τίνα 
Ισβίβάζοντΐς ττληρωσαι, και διαναυ/Αα^7^'σαντ€5, ην 
μΐν νικώσιν, ε5 Καταντών κομ.ίζ(.σθαι, ην δε ρ.η, ε/Λ- 
ττρησαντΐζ τάς ναυς ττίζ-τ} ζυνταξάμΐνοί άττοχωρεΓν, ύ) 
αν τάχιστα μελλωσί τινοζ χωρίου η βαρβαρικού η 

3 Έλλί^νικοΰ φίλιου άντιληψεσθαι. και οί μεν, ω? 
εδο^εν αΰτοΓϊ ταΰτα, και Ιττοιησαν εκ τε γαρ των 
ανω τει;}(ών νττοκατίβησαν και τας ναΰζ ίπληρωσαν 
ττάσαζ, άναγκάσαντες ίσβαίνειν οστΐ5 και όττωσοΰν 
εδοκει ι^λικιας μετίχων επιτϊ^δειος εΤναι. και ςυν- 
€π\ηρώθησαν νηες αί ττάσαι δέκα μάλιστα και εκα- 
τόν το^ότα5 τε εττ' αΰτα5 ττολλους και άκοντισταζ 
των τε Άκαρνάνων και των άλλων ^ε'νων Ισεβίβαζον 
και ταλλα ως οΓόν τ' ην Ιζ αναγκαίου τε και τοιαυτϊ;5 

4 διάνοιας εττορισαντο. ό δε Νικίας, επειδν; τα ττολλά 
ίτοΐμα ην, όρων τους στρατιώτας τω τε τταρά τό 
είω^ος ττολυ ταις ναυσι κρατηθηναι α^υ/Λοΰντας και 
δια την των εττιττ/δειων σττάνιν ως τάχιστα ^ουλο- 
μενους διακινδυνευειν, ^υγκαλε'σας ατταντας παρεκε- 
λεΰσατό τε ττρωτον και ελε^ε τοιαδε. 

61 ""Ανδρες στρατιωται Αθηναίων τε και των άλλων 
Συμμάχων, 6 μεν άγων ό μέλλων ομοίως κοινός αττα- 
σιν εσται, ττερι' τε σωτηρίας και ττατριδος εκάστοις 
ουχ ησσον η τοις ττολερ,ιΌις• •^ν γαρ κρατησωμεν νυν 
ταις ναυσι'ν, εστί τω τν/ν ΰττάρχουσάν ττου οίκείαν 
ττόλιν ετΓίδεΐν. α^υ^αεΐν δε ου χρϊ} ουδέ ττάσχειν οττερ 
οί άττειρο'τατοι των ανθρώπων, οι τοις ττρώτοις αγώσι 
σφαλε'ντες εττειτα δια παντός τι;ν ελττιδα του φόβου 
2 όμοίαν ταις ζυμφοραΐς εχουσιν. οϊλλ' όσοι τε Αί?ι^- 
ναίων ττάρεστε, ττολλών τ^δ^; ττολεμων έμπειροι οντες, 
και όσοι των ζυμμάχων, Συστρατευόμενοι αεί, μνι,- 
σθητ€ των εν τοις ττολε/Αοις ττα/^αλόγων, και το Τ175 
τυγτ^ς καν )ΐΑε6' τ//Λών ελπισαντες στ^ναι, και ως ανα- ΖΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΕΒ'. 173 

Ιιαγονμ.(.νοι. άζίως τονΒε του -πληθον^, όσον αντοί 
νμών αυτών (.φοράτε, τταρασκΐνάζεσθε. α δέ άρωγα 02 
ΙνείΒομεν €7Γΐ τ^ τον λιμίνοζ στΐνότητι ιτρος τον 
μέλλοντα ό;(λον των ν€ών εσεσθαι και χρο9 την 
εκείνων επΙ των καταστρωμάτων τταρασκενην, οΐς 
■π-ρότερον εβλατΓτό μέθα, ττάντα κα\ ημΐν νυν εκ των 
τταρυντων μετά των κνβερνητων εσκεμμένα ητοίμα- 
σται. και γαρ το^οται ίτολλοί. και άκοντισται εττι- 3 
βησονται και ό;^λθ9, ω νανμαχ^ίαν μεν ιτοιονμενοι εν 
ττελάγεί οικ αν εχρωμεθα δια το βλάτττειν αν το 
τη<ί επιστήμης τη βαρντΊ]Τΐ των νέων, εν ^ε τη εν- 
ΟιχΒε ηναγκασμειη από των νέων πεζομαγία πρόσ- 
φορα εσται. ενρηται δ' ημΖν οσα χρη άντίνανττψ 3 
•γεΐσθαι, και προς τάς των επωτί^ων αντοΐς παχντη- 
τας, ωπερ Βη μάλιστα εβλαπτόμεθα, \ειρων σιΒηρων 
επιβολαί, αΐ σ^τ^σουσι την πάλιν άνάκρονσιν της 
προσπεσονσης νεωζ, ην τα επΙ τούτοις οΐ επιβάται 
νπονργωσιν. ες τούτο "γάρ Βη ηναγκάσμεθα, ώστε 4 
πεζομαχ^εΐν άπο των νέων, και το μητ αυτούς ανα- 
κρου'ίσ^αι μητ εκείνους εάν υίφελιμον φαίνεται, άλ- 
λως τ€ και της "γης, πλην όσον αν ό πεζός ημών 
επεχτ], πολέμιας ονσης. ων χρη μεμνημενονς δια- 63 
μαχεσθαι όσον αν Βννησθε, και μη εζωθεΖσθαι ες 
αυτι/ν, άλλα ζνμπεσονσης νη\ νεως μη πρότερον 
αίιοΰν άττολυεσ^αι η τονς άπό τον πολεμίον κατα- 
στρώματος όπλίτας άπαράζητε. και ταντα τοις όπ- 
λιταΐ5 ου;( ησσον των ναυτών παρακελενομαι, οσω 
τών άνωθεν μάλλον το ερ-γον τούτο• νπάρχει δ' ημΐν 
«τι νυν γί τα πλείω τω πεζω επικρατεΐν. τοΙς Βε % 
νανταις παραινώ και εν τω αΰτώ τώδε και Βεομαι μη 
εκπεπληχθαί τι ταις ξνμφοραΐς άγαν, τι^ν τε πάρα- 
σκενην από τών καταστρωμάτων βελτίω νυν £;(οντα5 
και τα5 νανς πλείονς, εκείνην τε την ηΒονην ενθν- 
/Α€ΐσσαι ως αςια εστί διασοχτασ^αι οι τέως Άθηναΐοι 
νομιζόμενοι και μη οντες νμών, της τε φωνής τη επι- 
στηαη και τών τροπών τη μιμησει, εθανμάζεσθε κατά 
II.— 14 174 ΘΟΪΚΪΔΙΔΟΤ 

ττ^ν Ελλάδα, και τη<; άρχη^ τηζ ημετέρας ουκ έλασ- 
σον κατά το ίΖφελεΐσθαι, ες τε το φοβερον τοις νττψ 
κοοίς και το μη άΒίκεΐσθαι πολύ ιτλεΐον μετείχετε. 
3 ώστε κοινωνοί μόνοι ελευθέρως ημΐν της άρχης οντες 
δικαίως αντην νυν μη καταττροδιδοτε, καταφρονησαν- 
τες δέ Κορινθίων τε, ους -πολλάκις νενικηκατε, και 
Σικελιωτών, ων οΰδ' άντιστ>/ναι ονδεΐ5, εως ήκμαζε 
το ναντϊκον ημ'ϊν, ηέ,ίωσεν, άμΰνασθε αυτούς και 
οει'^ατε οτι και μετ ασθενείας και $νμφορων η υμέ- 
τερα επιστϊ^'/χ•»; κρείσσων εστίν ετέρας εύτυχοΰσης 

64: ρώμης, τους τε Αθηναίους ύμων ττάλιν αυ και τάδβ 
■ίπομιμνησκω, οτι ούτε ναυς εν τοις νεωσοικοις αλλάς 
ομοίας ταΓσδε ούτε ο'ττλιτών ηλικίαν ύπελίττετε, ει τε 
ζυμβησεταί τι άλλο η το κρατεΐν ύμιν, τους τ ενθάΒε 
πολεμίους ευθύς επ' εκείνα πλευσουμενους και τους 
εκεί νπολοιτΓους ημών αδυνάτους εσομενους τους τ 
2 αΰτου και τους εττελ^οντας άμύνασθαι. και οί μεν 
αν υπό 2υρακοσιοις ευ^υς -γίγνοισθε, οΤς αΰτοι ιστέ 
οΓα γνώμη επηλθετε, οί δ' εκεί νπό Λακεδαι/λονιοις. 
ώστε εν ενι τωδε υπέρ αμφοτέρων άγώνι κα^εστώτες 
καρτερήσατε, εϊπερ ποτε', και ενθυμεΐσθε καθ' εκά- 
στους τε και ξύμπαντες, ΰτι οί εν ταΓς ναυσίν νμων 
νυν εσό/χενοι και ττε^οι τοΓς ^Αθηναίοις είσι και ν:7^ς 
και η υπόλοιπος πόλις και το μέγα όνομα των Αθη- 
νών, περί ων, ει τις τι έτερος έτερου προφέρει η επι- 
στήμη η εύψυχία, ουκ αν εν αλλω μάλλον καιρώ 
άποΒειξάμενος αυτός τε αυτω ωφέλιμος γένοιτο και 
τοις ^υ/ΑΤτασι σωτήριος. 

63 Ό μεν Νικίας τοσαυτα τταρακελευσά/χ,ενος εΰί^υς 
εκελευε πληρούν τάς ναΰς. τω δε Γυλίττπω και τοις 
2υ/3ακοσιοις παρην μεν αίσθάνεσθαι, όρώσι και αυ- 
τιών την παρασκευήν, ότι ναυμαχήσονσιν οί Άθηναωι, 
προηγγελθη δ' αΰτοΓς και η επιβολή των σώηρών 
χειρών, και προς τε ταλλα εζηρτύσαντο ως έκαστα 
και ττρος τούτο• τας γαρ πρώρας και η^ς νεώς ανω 
επΙ πολύ κατεβΰοσωσαν, όπως αν άπολισθανοι και ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΞΙί". 175 

μη €;^οι άνηλαβην η χειρ €-ιβαλλομίνη. και ΙτΓ€ΐ8η 
€τοΓ//.α ττάιτα ην, —αρίΚΐλενσαντο Ικ€ίνοΐζ οϊ τ€ στρα- 
τηγοί καΐ Γύλ<.7Γ7Γ0?, καΐ έλεγαν τοιαοε. 

"Ότι μ€ν καλά τα ττροειρ-γασμάα και νττίρ καλών 66 
των μελλόντων 6 άγων Ισται, ώ 2νρακοσιοι και 
ένμμαχοί, οι Τ€ ττολλοι δοκειτε τημΐν είδεναι- — ονδέ 
■γαρ άν οντωξ αυτών -ττροθνμωζ άνΎΐλάβΐσβε — , και 
εί τΐ5 μη εττί. όσον δει ^σ^τ/ται, σημανονμί^. ΆΟη- 2 
ναιονς γαρ ε9 ττ^ν ^ώραν τ>7νδε έλκοντας ττρώτον μ-Ιν 
έ-Ι της 2ικελια9 καταδουλώσει, ε— ειτ', ει κατορθω- 
σειαν, και της Πελθ7Γονν7;σου και της άλλϊ/ς Έλλάδθ9, 
και άρχην την η8η μίγίστην των τε ττρΧν Έλλϊ/νων και 
τών ννν κΐκτημίνονς, ττρώτοι άνθρα^ττων νττοσταντες 
τώ ναυτικώ, ωττερ — άντα κατίσγρν, τάς μεν νενικηκατ€ 
■η8η ναν/λατ(ΐα9, τι^ν δ' εκ του εικότος νιν νικι^σετε. 
άνδρες γαρ εττειδαν ω ά^ιονσι ττρου^γειν κοΧονθωσι, 3 
τό γ' νττόλοιτΓον αυτών της Βόξης άσθίνίστΐρον αντο 
εαυτοΰ εστίν η εί /χηδ' ωήθησαν το ττρώτον, και τω 
τταρ' ελτΓΐ'δα του ανχΎ]ματος σφαλλο/ιενοι και τταρα 
ίσ;(υν ττ75 δντα/χεως ενδιδόασιν δ ννν Αθηναίους 
είκδς χετΓον^εναι. ημών δε τό τε νπάργρν πρότίρον, 67 
αητερ και ανεπιστι^/^ονες εη οντες αττΐτολμησαμεν, 
βίβαωτερον ννν, και τ^5 δοκτ^'σεως ττροσγεγα'ημίνης 
αντω [τό] κρατιστονς εΤναι, ει τους κρατίστονς 
ίνικησαμΐ,ν, διττλασια Ικάστον η ελττίς• τά δε ττολλά 
ίτρος τα5 Ιττιγίίρηησαις η μεγίστη ελττίδ μεγίστην καϊ 
την ττροθνμίαν τταρίχ^εται. τά τε τ^ς άντιμιμησεως 2 
αυτών ττ^ς τταρασκενης ημών τω μίν ημετίρω τρόπω 
ζννηθη τε εστί και ονκ ανάρμοστοι ττρός εκαστον 
αυτών Ισόμΐ,θα• οί δ', εττειδαν ττολλοι μεν όττλιται 
εττι τών καταστρωμάτων τταρά τό καθεστηκος ωσιν, 
ττολλοι δε και άκοντισταί, χερσαίοι, ως είττεΐν, Άκαρ- 
νανες τε και άλλοι εττι νανς άναβάντες, οι ουδ' οττω5 
καθεζομενονς χρη τό βέλος άψεΐναι ενρησονσιν, ττώς 
ου σφαλοΰσι τε τας ναυς και εν σφίσιν αυτοΐς τταντες, 
ουκ εν τω αυτών τρόττω κινου/ιετοι. ταράζονται ; επει 3 176 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

και τω ττληθει των νβων ονκ ωφελησονται, €ΐ τΐ5 καΐ 
τοοε νμων, οτι ουκ ισαΐζ νανμαγι^σίΐ, ττεφόβηται• 
Ιν ολιγω -γαρ ττολλαι άργότεραι μίν £9 το 8ραν τι ών 
βονλονταί έσονται, ρασται δέ €5 το βΧάτττίσθαι ο.ή> 
ων ημΐν τταρεσκευασται. το δ' άληθίστατον γνώτ6 
4 έ$ ων ημ€Ϊς οΐόμΐ,θα σαφωζ τΐΐ.ττνσθαί' υττερβαλλυν- 
των -γαρ αυτοΓ? των κακών και βιαζόμενοι υττο της 
τταρονσΎβ απορίας €5 άττόνοίαν καθΐστηκασιν, ου 
τταρασκΐνης ττιστει μάλλον η τυ;(ΐ75 αττοκινδυνευσει 
οντω? οττως δυΐ'ανται, ΐν η βίασάμενοι εκττλεύσωσιν 
Ύ) κατά γην μετά τοντο την άττοχωρησιν ττοίώνται, 

68 ω? των γε παρόντων οίκ αν πράζαντίς χείρον, προζ 
ονν αταξίαν τε τοιαντί^ν και τνχην ανδρών εαυττ^ν 
τταραδεδωκυΐαν ττολε/λίωτάτων οργ>7 προσμίζωμεν, 
και νομίσωμεν α/χ.α /χέν νομιμώτατον είναι ττροζ τους 
εναντίους, οι αν ως εττι τιμωρία του ττροσπεσόντος 
δικαιϋ^σωσιν ατΓΟττλι^σαι τ^5 γνώμης το θνμονμενον, 
αμα δ' εχθρούς α^υνασ^αι εκγενησόμενον ημίν, το 

2 λεγό/Λενόν ττου •;7δΐ0'7Όν εΤναι. ώς δ' εχθροί και 
εχθιστοι, ττάντες Ιστέ, οι γ' εττι τ?}ν ημετεραν ηλθον 
8ονλωσόμενοι, εν ω, ει κατωρθωσαν, άνδράσι /χ-έν αν 
ταλγιστα προσέθεσαν, τταισι δε και γυναιξί τα 
απρεπέστατα, πάλει δε τ^ πάση την αίσχίστην 
επίκλησιν. άνθ" ων μη μαλακισθηναί τίνα πρέπει, 
μηΒε το άκινδυνωϊ άττελ^ειν αύτονς κερδοδ νομίσαι. 

3 τοίίτο /Αεν γαρ και εαν κρατησωσιν ομοίως Βράσονσιν 
το δε, πραζάντων εκ τον εικότος α βονλόμεθα, τονσΒε 
τε κολασθηναι, και τί) πάση Σικελία, καρπονμενη και 
ττριν ελενθερίαν, βεβαιοτ,εραν ΤΓαραδοΰναι, καλδς ό 
αγών. και κινδύνων ούτοι σττανιώτατοι, οι αν, ε'λά- 
χιστα εκ τον σφαληναι βλάπτοντες, ττλεΓστα δια το 
εντνχησαι ωφελώσιν." 

69 Και οί μεν των "^νρακοσίων στρατηγοί και Τν- 
λιππος, τοιαύτα και αυτοί τοΪ5 σφετεροις στρατιώταις 
παρακελενσάμενοι, άντεπληρονν τάς νανς ενθί/ς επει- 

2 δι; και του5 Αθηναίους τισθάνοντο. 6 δε Νικίας νπο ΖΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', Ο'. Ι',Ι 

των ναρόντων ΐΚΊΓίΤΓλψ/μ.€ΐ'θζ και όρων οΤθ5 ό κίνΒννο^ 
καΐ 0)5 ί77ΐ'5 ηθΊ] ην, Ι—ίΐύη και όσον ονκ. €/Λ€λλον 
άνάγεσί'αι, και νόμισα^, οττ ερ ττα'σ^ονσιν €ν τοις 
/χεναλοΐ5 αγώσιΐ', τταντα τ€ ε/>γω ετι σφίσιν ΐν8€α 
ίΐναι και λόγω αιτοΓς ονττω ικανά ^Ιρησθαι, α'^ΐ5 
των τριήραρχων Ινα «καστον ανεκοίλει, ττατροθεν Τ€ 
€7Γονο/χάζων και αυτονς όνο/ζαστι και φνλτ}ν, α^ιων 3 
τό τε καό' εαιτόν, ω χττηρχΐ λαμττρότητόζ τί, μη ττρο- 
διδόναι τιι ά και τα5 ττατρικας άρ(τά% ων Ιττιφανίΐζ 
ήσαν οί τρό-γονοι, μΎ άφανίζειν, ττατριόος τε τ^5 
€λο.'^ερωταττ75 ντΓΟ/ιι,αιτ/σκων και τ^ξ εν αντ^ ανεττι- 
τοίκτου ιτασιν ε? π^ν διαιταν ε|^ονσια5, οιλλα τε λέγων 
όσα εν τω τοιοντω η8η του καιροί οντά ανθρωττοι, 
ον ττρος το ^οκειν τιι ί. αρχαιολογεΐν φνΧαξαμ^νοι, 
εΐτΓοιεν αν, και ν— έρ ά-αντων ιταρα— λτ^'σια «5 τε -γυ- 
ναίκαζ και τταΐ^ας και θ^ονς ττατρωουξ ττροφ^ρομενα, 
αλλ' €—1 ττ} τταρονσι; Ικ-λήξΐί ωφίλιμα νομίζοντΐ^ 
Ιπφοωνται. και ο' /χεν ον;^ ίκανα μάλλον »/ αναγκαία 1 
νομίσας τταρτ^νησθαί, άττοχωρησα^ ϊ/γε τον ιτε^ον 
•π•ρ05 τ>;ν θάλασσαν και τταρε'ταίεν ω? εττι — λεΐστον 
έδιτατο, ό— ω5 ότι μνγίστη τοΪ5 εν ταις νανσιν ωφελια 
ες το ϋαρσεΐν -γί-γνοιτο• 6 δε Αημοσθ^νης και Μέ- 
νανδρος και Ενί^ι,•δ»;ρ.05 — οντοι γαρ ε'— ι τάς ναίς των 
Ά^ί;ναιων στρατη-/οΙ ΙττΙβησαν — αραντες αττδ τοΰ 
εαν-ών στρατοττί^ου €νθνΐ ε— λεον ~ρ6ς το ζενγμα 
τοΐ λι,αεΐΌ5 και τον ιταραλεκ^όότα διε'κττ λονν, /8ου- 
λό/ιενοι βίάσασθαι ες το Ιίω, 

Προε^αγαγό/ζετΌΐ δε οί 2ΐ'ρακοσιοι και οί ξνμμα- 70 
;(θΐ νανσι ιτσρα— λϊ/σιαις τον αριθμόν καΧ ττρότψον 
κατά τε τον εκπλοιτ/ /^ε'ρει αντών έφυλασσον και 
κατά τον άλλον κνκλω Χιμίνα, ό— ως ταΐ'τατ^ο^εν 
άαα ττροστΓίτΓτοιεν τοις Ά^τ^ιαιοις, και ό ττεζδς α^ 
αΰτοΓς ταραβοηθί], τ/ττ^ρ και αί ν^ες κατισχοιεν. 
^ρ;^ον δε του ναι-τικοΰ τοις 2υρακοσιΌις 2ικανδς μεν 2 
και Άγα^αρχος, κέρας εκάτερος του τταντος έχων, 
Πυ^τ}ν δε και οί Κορίνθιοι το μέσον. Ιττεώή ό' οί 178 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

[άλλοι] Αθηναίοι -ιτροσεμισγον τω ^€ΰγ/Αατι, τύ) μεν 
ττρωτΎ) ρνμτ] Ιτηττλίοντα ΐκρατονν των τεταγ/χει/ωι/ 
νιων 7Γρο5 αντω, και Ιττειρωντο Χν^ίν τα5 κλι^σεις• 
μζτα. δε τουγο ιτανταγόθίν σφίσι των ^νρακοσίων 
και ξνμμάχων Ιττιφερομΐνων ον ττρος τω ^ευγ/χατι 
εη μόνον η νανμαγία, άλλα και κατά τον λι/χενα 
εγιγνετο, και ην καρτερά και οία οΰ;^ έτερα των 

3 ττροτίρων. ΤΓολλη μίν ^άρ €κατίροι<; ττροθνμία άττό 
των ναυτών ες το ετΓίττλεΓν όττότε κΐλΐνσθΐίη εγιγνετο, 
ΤΓολλι} δε η άντιτίχνησίζ των κυβερνητών και άγω- 

νισ/χο5 7Γρο5 αλλί^'λουζ' οι τ εττιβάται εθεράττενον, 
οτε ττροσττεσοι νανζ νηί, μη λείπεσθαι τα αττο τοΰ 
καταστρώματος της άλλης τέχνης• ττας τε τΐ9, εν ω 
ττροσετετακτο, αΰτο? εκασ-το? ηττείγετο ττρωτος φαίνε- 

4 σ^αι. ζνμττεσονσων δε εν ολίγω ττολλο'ϊν νεών — 
ττλεΐσται γαρ δτ/ αύται εν ελαγίστω ενανμάχησαν 
βραχύ "γαρ αττελιττον ζνναμφοτεραι διακόσιαι γενέ- 
σθαι — αί μεν εμβολαΐ δια το μη είναι τάς ανακρού- 
σεις και διε'κπλου5 όλιγαι εγιγνοντο, αί δε προσβολαί, 
ως τνχοι νανς νηΐ ττροσπεσονσα η δια το φενγειν η 

5 αλλτ] ετΓίττλεονσα, ττνκνότεραι ήσαν. και όσον μεν 
χρόνον ττροσφεροιτο νανς οΐ αττο των καταστρωμάτων 
τοις άκοντίοις και τοξενμασι και λίθοις άφθόνως 
εττ' αντην εχρωντο• εττεώη δε ττροσμί^ειαν, οι εττι- 
βάται ες χεΐρα5 ίόντες εττειρώντο ταΓξ αλλήλων νανσιν 

6 ετηβαίνειν. ζυνετνγχανε τε ττολλαχον δια τ-ην στε- 
νοχοψιαν τα μεν αλλοΐ5 εμβεβληκεναι τα δ' αΰτοτ;5 
εμβεβλησθαι, 8νο τε περί μίαν και εστίν τ} και 
ττλειουζ νανς κατ ανάγκην ξννηρτησθαι, και τοις 
κνβερνηταις των μεν φνλακην των δ' ετηβονλην, μτ 
καθ" εν εκαστον κατά ττολλά δε ττανταχό^εν, ττερι- 
εστάναι, και τον κτυττον μεγαν αττο ττολλων [τών] 
νεών ^υ/χ7Γΐ7ΓΤονσών εκττληξίν τε αμα και άττοστερησιν 
της άκοης ων οι κελενσται φθεγγοιντο τταρεχειν. 

7 ΤΓολλη γαρ Βή η παρακελενσις και βοη ά</)' εκατερων 
τοΓξ κελευσταΪ5 κατά τε ττίν τεχνην και ττρος την ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΟΑ'. 179 

αντίκα φίλον€ίκίαν ίγίγνετο, τοΐς μεν Άθηναίοι<; 
βιάζίσθαί τ€ τον ΙκττΧονν Ιτηβοωντες και ττερι τη<; Ις 
την ττατρίδα σωτηρία<ί νυν, εϊ ττοτε και αυ^ΐ9, "ττρο- 
θΰμως άντιλαβεσθαι, τοις δέ 2υρακοσιοΐ5 και ξνμ- 
μάχους καλόν εΤναι κωλυσαι Τ6 αΰτουζ διαφυγεΐν και 
την οικειαν εκάστους ττατρι'δα νικτ^σαντας ίττανζησαί. 
και οί στρατψ/οί ττροσίτι ίκατερων, ει τίνα ττου ορωεν 8 
//.τ; κατ' ανάγκην ττρνμναν κρουόμενον, άνακαλονντες 
ονομαστί τον τριηραρχον ηρωτων οί μεν 'ΚθηναΙοι, εΐ 
την ττοΧεμιωτάτην γην οίκειοτεραν η8η τη'; ου δι' 
ολίγου κεκτημένης θαλάσσης ηγονμενοί νΐΓθ)(ωρονσιν, 
οί δε 5υρακοσιοι, ει ους σαφώς Χσασί ττροθυμονμενονς 
Αθηναίους τταντι τρόπω 8ιαφυγεΐν, τούτους αυτοί 
φεύγοντας φενγονσιν. ο τ εκ της γης ττεζος άμφο- 7 1 
τερων, ΙσορρότΓον της νανμα)(ίας καθεστηκυίας, ττολνν 
τον αγώνα και ^στασιν τΐ75 γνώμης είχε, φιλονεί- 
κών μεν ό αυτό^εν ιτερί του ττλείονος ηΒη καλόν, 
δεδιότες δε οί επελθόντες μη των τταρόντων ετι χείρω 
Ίτράζωσίν. πάντων γαρ Βη άνακειμενων τοις Άθη- 2 
ναίοις ες τας ναΰς, ο τε φόβος ην ΰπερ του μέλλοντος 
οΰδενι εοικως, και δια το '^ΙΙάγχωμαλον της άμίλΧης\\ 
ανωμαλον και την εποφιν της ναυμαχίας εκ της γης 
ψ'αγκάζοντο εχειν. δι' ολίγου γαρ ούσης της θέας 
και ου χαντων αμα ες το αντο σκοπουντων, εΐ μεν 
Τίνες ίδοιε'ν πη τους σφετερους επικρατοΐντας, άνε- 
θάρσησάν τε αν και ττρος άνάκλτ^σιν ^εών μη στερησαι 
σφας της σωτήριας ετρεποντο, οί δ' εττι το ησσωμενον 3 
βλεψαντες όλοφυρμω τε άμα μετά βοής εχριΖντο, και 
άτΓο των Βρωμενων της όψεως και Τ7;ν γνωμην μάλ- 
λον των εν τω έργω εδουλουντο. άλλοι δε και ττρος 
αντίτταλον τι της ναυμαχίας άπιΒόντες, δια το ακρίτως 
^υνε;^ές της άμίλλης, και τοις σω/^.ασιν αυτοΓς ίσα τ^ 
Βάξτ] περιΒεώς ζυναπονενοντες, εν τοις ;!^αλε7Γωτατα 
διτ^γον αει γαρ τταρ ολίγον η διε^ευγον η άπωλ- 
λυντο. ην τε εν τω αΰτω στρατενματι των ^Αθηναίων, 4 
εως αγ^^ω/ζαλα ενανμαχουν, πάντα όμοΰ άκονσαι. 180 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

ολοφνρμός, βοη, νι,κωντίς, κρατονμίνοι, άλλα δσα 
«ν μεγάλω κινδυνω μί-γα στρατόττεδον ττολνΐώή 
άναγκάζοιτο φθέγγεσθαι. ■παραπλήσια δε και οί 
έπι των νεών αι'τοΓϊ εττασ^ον, ττρίν γε δ>} οί 2νρα- 
κοσιοί και οί ζνρμαχοι, εττι ττολν αντισ;;^ου'σϊ^5 τι^ϊ 
ναυμαχίας, ίτρεψάν τε του5 Αθηναίους και εττικεί- 
/α,ενοι λαμπρώς, πολλτ) κραυγή και διακελευσ/Αω 

6 χωμένοι, κατεδιωκον ε5 ττ^ν γ'ίΐ'• τότε δε ό )ΐιέι/ 
ναυτικός στρατός αλλοδ αλλτ/, όσοι μτ) μετέωροι 
εάλωσαν, κατενεχθεντες εξεττεσυν ες το στρατόττεδον 
ό δε ττεζος ονκετι διαφόρως αλλ' αττο μιας όρμης 
οίμωγίϊ τε και στονω π-άντες, δνσανασχ^ετονντες το 
γιγνόμενα, οί μεν επΙ τάς νανς παρεβοηθουν, οί δε 
ττρδί το λοιττδν του τείχους ες φυλακην, άλλοι δε 
και οί ττλεΐστοι ^δ•»; τερι σφας αυτούς καΐ οπΎ] σω~ 

6 θτιΊσονται διεσκόττουν. ην τε εν τω τταραυτικα οΰδε- 
μιίχς δτ} των ζυμπασων ελάσσων εκπλη^ίς. τταρα- 
ττλι^σιά τε πεπόνθεσαν και έδρασαν αϋτοι εν Πυλω• 
διαφθαρεισίυν γαρ των νεών τοις Αακε8αιμονίοιςπροσ- 
απωλλυντο αΰταΐς και οί εν τύ) νήσω ανΒρες Βιαβε- 
βηκότες, και το'τε τοις Άθηναίοίς άνελπιστον ην το 
κατά γην σωθησεσθαι, ην μη τι τταρα λογον "γιγνηται. 
72 Τενομενης δ Ισχνρίις της ναυ/χα;^ια5 και ττολλων 
νεών άμφοτεροις καΧ ανθρώπων άπολομενων, οί 2υ- 
ρακόσιοι και οί ζνμμαχοι επικρατησαντες τα τε ναυ- 
άγια και τους νεκρούς ανειλοντο και αττοττλευσαντες 

2 ττρδς ττ^ν ττόλιΐ' τροπαΐον εσττ/σαν, οί δ* Αθηναίοι 
νπο μεγέθους των τταρόντων κακών νεκρών μεν περί 
η ναυαγίων ούδ' εττενόουν αΐτησαί άναίρεσιν, της δε 
νυκτός εβούλοντο ευθνς άναχωρεΐν, Αημοσθενης 8ε 
Νικία π-ροσελθων γνωμην εποιειτο πληρώσαντας ετι. 
τάς λοιττάς των νεών βίάσασθαι, ην δυνωνται, α/χα 
εω τον εκττλουν, λέγων οτι πλείους ετι αί λοιτται εΐσι 
ν^ες γρησιμαι σφίσιν η τοις πολεμίοις• ήσαν γαρ 
τοις μεν Άθηναίοις περίλοιποι ως εζηκοντα, τοις δ 
εναντιοις ελάσσους η πεντήκοντα, και ^υγρ^ωροΰΐ'τος ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΟΓ. 181 

Νι/ίΐ'ου ΤΎ] γνωμτ] και βονλομένων ττΧτηρονν αυτών, οί 
νανται ονκ ηθελον Ισβαίναν δια το καταττζττληχθαι 
τη ησστι και μη αν Ιτί οΊ(.σθαί κρατησαι. και οί μ\ν 
ω5 κατά γην άναχωρησοντ€ς '/Βη ζνμτταντεζ την γναί- 
μην €Ϊχ^ον, 'ΈρμοκράτΎ]<; δέ ο 2νρακοσιθ9 νΐΓονοησα<; 73 
αυτών ττ^ν διάνοιαν και νομίσας δεινον £α•αι ΐΐ το- 
σανττ] στρατιά κατά γην νττο^ωρησασα και καθεζο- 
μίν-η 7Γ01 τ-^5 2ικ€λια9 βονλησ€ται ανθίζ σφίσι τον 
ττόλε/Λον τΓΟίεισ^αι, Ισψ/εΐταί ΐλθυϊν τοΐ5 εν τέλει 
ουσιν ω5 ου χρεών αττογωρησαι τηζ ννκτοζ αυτούς 
ττεριϊδεΓν, λέγων ταΰτα α και αΰτώ εδοκει, αλλά ε^- 
ελ^όντας η^η ττάντας ^υρακοσιους και του5 ζνμμά- 
χους τάς τε όδους άττοικοΒομησαι καΐ τά στενόττορα 
τών χωρίων ττροφθάσανταζ φνλάσσειν. οί δε ^υν- 2 
εγίγνωσκον μεν και αυτοί ου';^ -^σσον ταΰτα εκείνου 
και εδοκει ττοιητεα είναι, του; δε άν^ρώττους άρτι _ 
ασ/Αενους απο ναυ/ια^^ιας τε μεγαΧηζ αναττεττανμε- 
νονς και α/χα εορτηζ οΰσης — έτυχε -γαρ αΰτοΓς Ήρα- 
κλεΓ ταυτην την ημέραν θνσία ούσα — ου δοκεΐν αν 
ραΒίως ε^ελι^σαι ΰττακουσαι• νττο γαρ του ττερι^αροΰς 
Τ175 νίκηζ 7Γρο5 ττόσιν τετράφθαι τους ττολλους εν τ^ 
εορτή και — άντα μάλλον ελττίζειν αν σφων ττείθεσθαι 
αυτούς η οττλα λαβόντας εν τω τταρόιτι εξελθεΖν. ως 3 
δε τοις αρχονσι ταύτα λογι^ο/ιενοις εφαίνετο άπορα 
και οϋκε'τι εττειθεν αυτούς 6 Έρμοκράτης, αΰτος εττι 
τούτοις τάδε /χτ^χανάται, δεδιώς μη οι Αθηναίοι καθ' 
ησνχίαν ττροφθάσωσιν εν τη νυ'κτι διελ^όντες τά 
;ΐ(αλε7Γωτατα τών χωρίων, ττεμττει των εταίρων τινάς 
των εαυτού μετά Ίττ—εων ττρος το τών Αθηναίων 
στρατοττεδον, ηνίκα ζννεσκόταζεν ο'ί ττροσελάσαντες 4 
ε^ όσου τ€5 εμελλεν άκονσεσθαι και άνακαλεσά/χενοί 
τινας ως όντες τών Α,θηναίων εττιτηΒειοι — :^σαν γάρ 
τίνες τω Νικία διάγγελοι τών ενΒοθεν — εκελευον 
φράζειν Νικία μη άττάγειν τ:^^ νυκτός το στράτευμα 
ως ^νρακοσίων τάς όδους φυλασσόντων, άλλα κα^' 
7;συχιαν τ^ς ημέρας τταρασκενασάμενον άττοχωρείν. 
II.— 15 182 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

και οί μεν €ΐποντ€ζ άττηλθον, καΐ οΐ άκουσαντες 8ιηγ- 

74γ€ΐλαΐ' τοΓ? στρατη-γοΐς των ^Αθηναίων οί δε ττρος 
το α-γ-γΐλμα Ιπέσχον την ννκτα, νομίσαντίζ ουκ άττά- 
την ΐΤναι. και έττει^η και ως ονκ ενθνζ ωρμησαν, 
εδο^εν αντοΐς και την Ιτηονσαν ημέραν ττερι/Λειναι, 
όπως ξνσκενάσαιντο ω<; εκ των δυνατών οί στρατιώ- 
ται ΟΤΙ )(ρησίμωτατα, και τα μεν άλλα τταντα κατα- 
λιττειν, άναΧαβόντα δε αΰτα οσα ττερι το σώμα ες 
2 διαιταν νττηρ^εν εττιτι^δεια άφορμασθαι. ^υρακό- 
σιοι δε και Τΰλιτητος τω μεν ττεζω ττροεξελθόντες 
τάς τε 68ονς τάς κατά την -χωράν, ύ] εΙκος ην τουδ 
Αθηναίους Ιεναι, άττεφρά-γνυσαν και των ρείθρων και 
ΤΓΟτα/χ,ών τάς διαβάσεις εφνΧασσον και ες νποΒοχτην 
του στρατεύματος, ως κωλνσοντες, ύ) εδοκει ετάσσον- 
8 ΤΟ* ταΐί δε ναυσί ττροσττλεΰσαντες τάί νανς των Αθη- 
ναίων άτΓο τοί) αιγιαλού άφεΐλκον, ενεττρησαν δε τινας 
6\ί•γας, ωσπερ διενοηθησαν, αυτοί οί ΆθΎ]ναΐοί, τάς 
δ' αλλάς κα^' ησνχίαν οΰδενο5 κωλΰοντος ω5 εκά- 
στί^ν 7Γ01 εκττετΓτωκυΐαν άναδησάμενοί εκόμίζον ες την 
ττόλιν. 

75 Μετά δε τοΰτο, εττειδί; εδοκει τω Νικία και τω 
Αημοσθενει ίκανώδ τταρεσκενάσθαι, και τ; άνάστασις 
■ηδη τον στρατεύματος τρίττ) ήμερα από της ναυμα- 
χίας εγιγνετο. δεινον ουν ην ον καθ" εν μόνον των 
ττραγμάτων, οτι τας τε ναυς αττοΧωλεκοτες ττασας 
άττεχωρουν και αντί μεγάΧης ελττιδος καί αυτοί και 
η τΓολΐ5 κινδυνευοντες, άλλα καί εν τ^ απολείψει τοΓ 
στρατοπέδου ξννεβαινε ττ) τε όψει εκάστω αλγεινά 

2 καί τ>7 ^νώμΎ) αΐσθεσθαι. των τε γαρ νεκρών άταφων 
όντων, όττότε τΐ5 ίδοι τινά των επιτηδείων κείμενον, 
ες Χνπην μετά φόβου καθίστατο, καί οί ζώντες 
καταΧειπόμενοι τρανματίαι τε καί ασθενείς, ττολύ 
των τε^νεώτων τοΓί ζωσι Χνπηρότεροι ήσαν καί των 

3 άτΓολωλότων ά^λιώτεροι. ττροδ γάρ άντιβοΧίαν καί 
οΧοφυρμόν τραπόμενοι ες άπορίαν καθίστασαν, αγειν 
τε σφάς ά^^ιουντες καί ενα εκαστον επιβοωμενοι, εΐ ΣΤηΤΑΦΗΣ Ζ', Οζ". 183 

τινά τον τι? ΐδοι 7] ίταίρων η οΙκείων, των Τ€ ζυσκη~ 
νων ^δτ; άτΓίοντων Ικκρζμανννμενοι και ΙττακοΧον• 
θονί'τες €5 όσον οίιαίντο, £1 τω δε ττροΧίττοι η ρώμη 
και το σώμα, ονκ άνευ ολίγων Ιττιθίΐασμών καΧ 
οΙμοΓ/ή<: ντΓολεητόμΐνοι, ώστε δάκρνσι παν το στρά- 4 
τεί'/χα 7Γλτ;σ6€ν και_ ά—ορία τοιανττ; /ι,7; ράδιων άφορ- 
μησθαι, καίττερ εκ'^ττολεμία•; τε και μείζω η κατά 
δάκρυα τά /ιέν ττεττον^ότας ί^δ»;, τα δε ττερι των εν 
άφανεΐ δεδιότας μη ττάθοχτιν. κατηφειά τε τι? άμα 
και κατάμεμψίζ σφών αυτών ιτολλι; ι/ν. ουδέν γηρ 
άλλο η ίτόλει εκττετΓολιορκημένΎ) εωκεσαν νττοφευ- 
γονση, και ταύτη ου μικρά.• μυριάδες "γάρ τον $νμ- 5 
7Γαντο5 όχλου ουκ έλάσσους τεσσάρων α/χα εττορευ- 
οντο. και τούτων οι τε άλλοι εφερον -τταντεζ ο τι 
τΐ5 εδυνατο έκαστος χρησιμον και οί όπλΐται και οί 
Ιτητη'ί χαρά το είω^δς αυτοί τά σφετερα αυτών σιτία 
υτΓΟ Τ0Γ5 σττλοΐζ, οί /χέν άττορια ακολουθών οί δε 
απιστία• άπηντομοΧηκεσαν •γαρ πάλαι τε και οί 6 
ιτλεΐστοι παράσημα, εφερον δε ονδέ ταύτα ίκανά• 
σίτος γάρ οΰκετι ην εν τω στρατόπεδο), και μην η 
άλλτ; αΐκια και η Ισομοιρία τών κακών, εχονσα τίνα 
ο/ιω; το μετά ττολλών κονφισιν, ουό ως ράδια εν τω 
πηρόντι εΒοζάζετο, άλλως τε και άπο οίας λαμπρό- 
τητας και ανχηματος του πρίάτου ες οΓαν τελευττ/ν 
και τα— εινότ7;τα άφΐκτο. μεγιστον -γαρ 8η το διά- 7 
φορον τοΰτο £λλτ;νικώ στρατενματι ε-γενετο, οις αντί 
μεν του άλλους δουλωσο/χενους ι^'^ειν αυτούς τούτο 
μάλλον δεδιότας μη πάθωσι ζννεβη άπιέναι, άντι δ* 
ευχτ;ς τε και ιταιάνων, μεθ' ων εζεπλεον, πάλιν τού- 
των τοις εναντιΌις επιφημίσμασιν άφορμάσθαι, πε- 
ζούς τε άντι νανβατών πορενομενους και όχλιτικω 
προσέχοντας /χάλλον η ναντικώ. όμως δε ΰπο μεγέ- 
θους τον επικρεμαμενου ετι κίνδυνου πάντα ταΰτα 
αυτοΓς οίστά εφαίνετο. 

Όρων δε ό Νικίας το στράτευμα άθνμονν και εν 7 6 
μεγάλη μεταβολή όν, επιπαριών ως εκ τών ΰπαρ- 184 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

χόντων Ιθάρσννί. τε και τταρζμνθίίτο, βοτ} τ€ χρω- 
μ€νο<ί €τι μάλλον ίκάστοις καθ" ον'ί γίγνοιτο νττο 
ττροθνμίας, και βονλόμΐνο<; ωζ εττι ττλειστον γεγωνι- 
77 σκων ωφελεΐν τι. " και εκ των τταρόντων, ω Αθηναίοι 
και ξνμμαχοι, ελττιδα ;)(ρϊ; ε;!(ειν• ■)7δί7 τινέί και εκ 
δεινότερων η τοιώνδε ίσωθησαν μη^€ καταμεμψΐσθαι 
■υμάς άγαν αυτούς μήτε ταΐζ ξνμφορα'ΐ'ϊ μήτε ταΐζ 

2 τταρα ττ^ν ά^ι'αν νυν κακοττα^ειαις. καγω τοι οΰδενος 
νμων ούτε ρ^μΎ] ττροφερων — άλλ' οράτε Βη ω5 διά- 
κειμαί νττυ της νόσου — οΰτ' ευτυχία Βοκων ττου 
νστερός του είναι κατά τε τον ΐδιον ^ιΌν και ε5 
ταλλα, νυν εν τω αυτω κινδυνω τοΪ5 φαυλοτάτοίς 
αίωρονμαί' καίτοι ττολλά μεν ες θεονς νόμιμα δεδιτ/- 
τημαι, ττολλά δε ες άν^ρωττους δίκαια και άνεττίφθονα. 

3 άν^' ων η μεν ελτης όμως θρασεΐα τον μέλλοντος, αί 
δε ξνμφοραΐ ου κατ άξίαν 8η φοβοΰσιν. τάχα δ' αν 
και λωφησειαν Ίκανα γαρ τοις τε ττολεμιοις ευτυχτ]- 
ται, και ει τω θέων εττίφθονοι εστρατεΰσαμεν, άπο- 

4 χρωντως η^η τετιμωρημεθα. ηλθον γοίρ ττου και 
άλλοι τινές η^η εφ' έτερους και ανθρωπεία δράσαντες 
ανεκτά επαθον. και ημάς εικός νυν τα τε αττο του 
*θείου ελττίζειν ηπιωτερα εξειν — οίκτου γαρ αττ' αυτών 
άζιωτεροι η8η εσμίν η φθόνου — και ο'ρώντες υμάς 
αυτούς, οίοι όττλΐται αρ,α και όσοι ζνντεταγμίνοι 

ε χωρείτε, μη καταττεττληχθε άγαν, λογίζεσθε δε οτι 
αΰτοι τε ττόλις ευ^ΰς εστε, ό'ττοι αν καθεζησθε, και 
άλλη ουδερ,ια υμάς των εν 2ικελια ουτ' αν εττιόντας 
δε^αιτο ραδιως ουτ' αν ίδρυβε'ντας ττου εέαναστησειεν. 
την δε ττορείαν, ωστ ασφαλή και ευτακτον είναι, 
αΰτοι φυλάξατε, μη άλλο τι ηγησάμενος έκαστος η 
εν ω αν άναγκασθχι χωρίω ρ,αχεσ^αι, τούτο και 

β ττατρίδα και τείχος κρατησας εξειν. σττουΒη δε 
ομοίως και νύκτα και ημεραν εσται της όδοΰ — τα 
γαρ ετΓίτί/δεια βραχέα Ιχομεν — και ην αντιλαβωμεθά 
τβυ φιλίου χωρίου των Σικελών — ούτοι γαρ ημΐν 
δια το 2υρακοσιων δε'ος ετι βέβαιοι εισίν — η^η 2ΪΙΤΡΑΦΗ2 Ζ', ΟΗ'. 185 

νομίζΐΤί €ν τω «χνρω €1^01. ττμονίτημιτται ο ως 
αντον? και αττανταν ίίρτημίνον και σιτια άλλα κόμι- 
ζαν, τό τ€ ξνμτταν γνώτε, ώ άνδρ€5 στρατιώται, 7 
άναγκαΓόν τ€ ον υ/Αΐν άνδράσιν αγα^οΓς γίγνεσθαι, 
ω5 /Χ17 όιτος χωρίον €γγι•5 οττοι αν μαΧακισθίντίς 
σωθείψ-ί, και ην νχν διαφιίγϊρ-ε τους ττολε/χιΌνς, οι 
Τ€ «ίλλοι τ€χ;^όρ.€νοι ων Ιττιθνμίίτΐ. τον «ττιδεΓν και 
οί ΆβψαΓοι την μεγάλην 8νναμιν της ττόλΐως καίττερ 
τΓ€ΐττωκνΐαν εττανορθ ωσοντζζ' άνδρες γαρ ιτόλχς, Κ(ΐ4 
ον τείχη ουδέ ν^ες ανδρών κεναί. 

Ό μεν Νικίας τοιαδε τταρακελενό/Λενος αμα εττρει 78 
το στράτενμα, και, εΐ τητ^ όρψη ^ιεστασμενον και μη 
εν τάξει χωροΐν, ξννά^ων και καθιστάς, και 6 Αψ 
μοσθενη<; ονδέν τ;σσον τοΐς καθ' εαυτόν τοιαΰτά τε 
και τΓαραττΧησια λέγων, το δε εχωρει εν ττλαισιω 
τεταγμένον, [ττρ&τον μεν ψ/ονμενον^ το ΝικιΌν, εφε- 
ττόμεΐ'ον δε το \ημοσθενονζ' τους δε σκευοφόρονς 
και τον ττλεΐστον όχλον εντός εΙ;(ον οί όττλΐται. καΐ 2 
εττειδτ^ τε εγενοντο εττι τ^ δια/?άσει τοί? Άνάττου 
ΤΓΟταμον, ενρον ε— αυτώ τταρατεταγμειονς των 2ι>- 
ρακοσιων και ξνμμάχων, και τρεψάμενοι αντονς και 
κραττ^σαντες τοί; ττόρου εχωρονν ες τδ χ•ρό<τ^εν• οί 
δε 2υρακοσιοι τταρι— ττευοιτες τε ττροσεκειντο και 
εσακοντι^οντες οί ψιλοί, και ταυττ; /ιέν τ^ ήμερα 
ττροελθόντες σταδιΌυς ««ίς τεσσαράκοντα -ηνλίσαντο 
ττρδς λόφω τινι οί 'Α^τ^ναΓοι* τ^ δ' νστεραία τρω 3 
ετορενοντο και ΤΓροηλθον ως είκοσι σταδιους, και 
κατέβησαν ες -χωρίον άττεδόν τι και αυτοΰ εστρατο- 
ϊτεδευσαντο, βονλόμενοι εκ τε των οικιών λαβείν τι 
εδωδί/ιον — ωκειτο γαρ ό ;(ώρος — και ΰδωρ /ιετά 
σόών αυτών φερεσθαι αντόθεν εν -γάρ τω ιτρόσθεν 
ε— ι ΤΓολλα στάδια, τ^ ε/χελλον ιεναι, ουκ αφθονον ην. 
ι ι δε 2υρακοσ-ιοι εν τούτω ΤΓροελβοιτες την ^ίοΒον 
την εν τω ττρόσθεν αττετείγιζον ην δε λόφος καρτε- 
ράς και εκατέρωθεν αυτοΰ χαράδρα κρημνωΒης, εκα- 
λείτο δε Άκραΐον λε'ίτας. τ^ δ' νστεραία οί Ά^τ/ναΓοι 4 186 ΘΟΥΚΤΔΙΔΟΤ 

Ίτρο-βΐσαν, και οί των %νρακοσίων και ξνμμάχων 
αντον<3 Ιττιτης και άκοντισταί. οντες πολλοί εκατέρωθεν 
εκωλυον και εσηκόντιζόν τε και τταρίτητενον. και 
;^όνον />ΐ€ν τΓολυν εμάχοντο οί Άθηναΐοί, έπειτα 
ανεχωρησαν ττάλιν €? το αυτό στρατόιτεΒον. και 
τα ετΓίτι^δεια ουκέτι ομοίως εΤχ^ον ον γαρ ετί άττο- 
79 χωρεΐν οΙόν τ ην νττο των Ιτητεων. ττρω δε αραντες 
ετΓορενοντο ανθίζ και εβίάσαντο προζ τον λόφον 
ελθεΐν τυν άττοτετειχισμενον, και ευρον ττρο εαντων 
νπερ τον άττοτειχίσματος την πεζην στρατιάν τταρα- 
τεταγμενψ ονκ εττ' ολίγων ασττιδων στενον γαρ ην 

2 το χωρίον, και ττροσβαλόντες οί Αθηναίοι ετειχο- 
μαχονν και βαλλόμενοι νττο ττολλών αττο του λοφον 
εττάντον; οντος — διϊκνοίίντο γαρ ραον οί άνωθεν — 
και ου 8ννά.μενοι βιάσασθαι άνεχωρουν ττάλιν και 
ανεπανοντο. ετνχον δε και βρονταί τίνες α/χα γενό- 
μεναι και ύδωρ, οΓα του έτους ττρος μετόττωρον η8η 
υντοζ φιλεΐ γίγνεσθαι- άή> ων οί Ά^τ^ναΐοι μάλλον 
ετι ηθνμονν και ενόμιζον επί τω σφετερω ολέθρια 

3 και ταί5τα ττάντα γίγνεσθαι, άναπανομένων δ αυτών 
ο ΓυλιτΓΤΓος και οί ^υρακοσιοι πεμπονσι μέρος τι 
της στρατιάς ά7Γοτει;(ΐουντας αυ εκ τοί! όπισθεν αυ- 
τούς η προεληλνθεσαν άντιπεμψαντες δε κάκεΐνοι 
σφων αυτών τινας διεκώλυσαν. και μετά τούτο πά- 
ση τη στρατιά άναχωρησαντες προς το ττεδιΌν )ΐιαλλον 
οί Ά^7;ναΓοι ηΰλίσαντο. τη δ' νστεραία προνχωρονν, 
και οί 2υρακοσιοι προσέβαλλαν τε πανταχη αυτοΓς 
κνκλω και ττολλους κατετρανμάτιζον, και ει μεν 

4 ετΓΐΌιεν οί Αθηναίοι, νπεχωρονν, εΐ δ' άναχωροΐεν, 
επεκειντο, καΐ μάλιστα τοις ΰστάτοις ττροσττιτττοντες, 
ει ττως κατά βραχύ τρεμάμενοι πάν το στράτευμα 
φοβησειαν. και επί πολύ /χ,έν τοιουτω τρόπω αν- 
τεΐ;^ον οί Αθηναίοι, έπειτα προελ^όντες πέντε ^ ε^ 
ΟΓταδιους άνεπαυοντο εν τω πεδι'ω• ανεχωρησαν οε 
και οί 2υρακόσιοι άπ' αυτών ες το εαυτών στρατο- 
ττεδον. ΣΤΠΤΑΦΗ2 Ζ', Π'. 187 

Τ^ς δέ νι;κτο5 τω Νικία και Α.ημοσθά'ει €δόκ€ΐ, 80 
€τ-€ίΒη κακω<; σφίσι το στράτευμα βΤχε των Τ€ Ιτηττ^ 
δ€ΐων Ίτάντων άττορία ηΒη καΐ κατατίτρανματισμενοί 
ήσαν ττολλοι εν — ολλαΐζ τροσβολαϊζ των ττολεμίων 
'γ€γ€νημ€ναίζ, ττνρά κανσαντας ω9 ττλαστα αιταγειν 
ττ^ν στρατιάν, μηκίπ την αντι^ν όδον τ^ 8ί€νοηθΎ}σαν, 
αλλά τονναιτίον η οΐ Ινρακόσωι Ιτηρονν, ττρος ττ/ν 
θάλασσαν, ην δέ ?; ξίμ—ασα όδθ5 αντί; οΐ'κ εττι 2 
}ίατάντ]ζ τω στρατειματι, αλΧα κατά το €Τ€ρον /χίρο9 
τ^5 2ίκ€λια5 το 7Γρο9 Κα/ιαριναν και Γελάν και τα5 
τανττ; — όλεΐϊ και Έλλττνιδας και βα^βάρον^. καν- 
σα»τ€9 ονν ττνρά ττολλα ε^ωρουν εν τρ ννκτι. και 
αντοΓ?, οΓον φιλεΓ και χάσι στρατοττεδοΐί, μάλιστα 
δε τοΓί /χεγιστοΐ9, φόβοι και δεί/ιατα εγγίγνεσ^αι, 
αλλω9 τε και εν ντ,'κτι τε και δια ■3Γθλε/ιια9 και άττο 
χολε/ίΐιων ου χολύ αιτεχοντων ίονσιν, ε/Αχιπτει ταρα- 
χή• καΐ το /[Α€ν Νικι'ου στράτευμα, ωστηρ τγγίίτο, 3 
ξνχΙμΐΐ'Ι τε και -ττρονλαβΐ ■ττολΛω, το δε ^ημοσϋέ- 
νον<;, το ημισν /χάλιστα και το ττλε'ον, ά-ΐσ—άσθτ} τε 
και άτακτότερον εχωρει. άμα δε τ^ εω άψικνοινται 
ό/ΐω9 ■π-ρο9 την ^άλασ-σαν, και Ισβάντίζ ε9 ττ/ν όδον 
τί)ν 'Ελωριντ}ν καΧονμάτην έπορευοντο, οττο)^ €ΤΓ€ΐ&η 
γένοατο εττ ι τω ττοταμω τ<Γ Κακντταρει, τταρα τον 
τΓοταμον ΐοιεν άνω δια μεσογΐίας• -ηλΊτιζον γαρ και 
τοι;9 2ικελον9 ταχττ}, ονς /ιετεττε/ιι^αν, αιτανπ/σεσ^αι. 
εχειδτ/ δ' εγάοντο ε— ι τω ττοταμω, ενρον και ενταν^α 
φνλακην τίνα των ^υρακοσίων άττοτειχίζονσάν τε 
και αττοσταιροίσαν τον ττόρον, και βιασάμενοι αντην 
8ίίβησάν τε τον ττοτα^ον και εχωρονν ανθι^ ττρο^ 
άλλον ΊΓΟταμόν, τον Έριιεόν ταιττ^ γαρ οί ι/γε/χόνες 
εκελετ-'ον. εν τούτω δ' οί ^ιρακόσιοι και οί ζνμμα~8\ 
χοι, (09 17 "^^ ημίρα εγε'ιετο και εχνωσαν τον9 Άθψ 
ναίονς α—ΐληλνθόταζ, εν αιτί'α τε οί ττολλοί τον 
Γι'λιτΓ— ον εΤχον εκόι-α αφεΐιαι τοις \\θψ'αίονς, καχ 
κατά τάχος διωκοντεί, ^ ον ;^αλε77ώί τΐσθάνοντο κε- 
^ι^ωρΐ7κότα9, καταλαμβάνονσι —€ρΙ άριστον ωραν. 183 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΪ 

2 και ώδ "ττροσίμιζαν τοις μετά του Αημοσθίνονς, 
νστίροις τ ονσί και σχολαίτερον και άτακτότερον 
χωρονσιν, ως της ννκτοζ τοτ€ ξννεταράγθησαν, (.νθνς 
ττροσττίσόντα Ιμάγοντο, και οί Ιττιτης των ^νρακο- 
σίων €κνκΧονντό τε ραοΐ' αυτούς, δί^χα δτ^ οντα?, και 
8 ξννηγον « ταΰτό. το δε Νικίου στράτευμα αττεΐχεν 
εν τω ττρόσθεν και πεντήκοντα σταδιους• θασσόν τε 
•γαρ 6 Νικίας '^γε, νομίζων ου το νττομενειν εν τω 
τοιουτω εκόντας είναι και /Αοίχεσ^αι σωτηρίαν, άλλα 
το ως τάχιστα ΰποχωρειν, τοσαΰτα μαχομενονς οσα 
4 αναγκάζονται, ό δε Αημοσθενης ετύγχανε τε τα 
ττλειω εν ττονω έ,ννεχεστερω ών δια το υστερώ ανα- 
χωροΰντι αυτω ττρωτω εττικείσθαι τους ττολε/χιους, και 
τότε γνους τους 2υρακοσιους διώκοντας ου ττρονχωρει 
/λαλλον ^ ες μάχην ξυνετάσσετο, εως εν^ιατρίβων 
κυκλουταί τε υττ' αυτών και εν ττολλω θορνβω αυτός 
6 τε και. οί /αετ' αΰτου ^λθηνοχοι ήσαν άνειληθεντες 
γαρ ες τι χωρίον, ω κύκλω /Λεν τειχίον ττεριην, οδός 
δε εν^εν τε και ένθεν, ελάας δε ου'κ ολίγας ειχεί', 
εβάλλοντο ττερισταδο'ν. τοιαυταις δε ττροσ^ολαις και 
ου ^υσταδον μάχαΐζ οί ^υρακο'σιοι εικότως εχρώντο' 
6 το γαρ άτΓοκινδυνευειν ττρος άν^ρωττους αττονενοψ 
μενονς ου ττρος εκείνων /χαλλον ■^ν ετι ϊ/ ττρος των 
Αθηναίων, και α/λα φειδώ τε τις εγίγνετο εττ ευ- 
ττραγια ι^δί^ σαφεΐ μη ττροαναλωθηναί τω, και ενομι- 
ζον και ως ταυτι; Τ'^ ϊδε'α καταΒαμασάμενοι ληιΐ/εσθαί 
82 αι'του'ς. εττειδτ} γουν δι' ημέρας βάλλοντες παντα- 
χόθεν τους Ά^ϊ^ναιΌυς και ξνμμάχονς εωρων η8η 
τεταλαιττωρημενονς τοις τε τραυ/χ,ασι και τ^ αλλτ; 
κακώσει, κήρυγμα ποιούνται Τύλιππος και '^,υρακυ- 
σιοι και οί έ,ΰμμαχοι πρώτον μεν, των νησιωτών ει 
τις βοΰλεται, επ' ελευθερία ως σφας απιεναι- και 
2 απεχώρησαν Τίνες ττο'λεις ου ττολλαι. έπειτα δ' ύστε- 
ρον και ττρος τους άλλους απαντάς τους μετά Αημο- 
σθενους ό/χολογια γίγνεται, ώστε όπλα τε τταραδοΰναι 
και μη άποθανείν μη^ενα μήτε βιαίως μήτε δεσαοις ΣΪΙΤΡΔΦΗ2 Ζ', ΠΓ'. 189 

μ.'ητε της άνα•γκαιοτάτη<ί βνδεια Βυαίτηζ. και τταρε- 3 
δοσαν οί ττάντίζ σψας αντονζ ίξακισχίλιοί, και το 
αργνριον ο ίΐχον ατταν κατίθ(.σαν εσβαλόντα €5 ασ- 
ιτίδαζ ντΓτία<;, και ένίττλησαν ασπίδας τεσσάρας, και. 
τούτους «.εν εν^υς άπ€κόμ.ιζον ες τ>}ν ττο'λιν Νικίας 
δε και οί μίτ αΰτου ταυττ7 τ^ νΗ-ψ*ί- αφίκνοννται εττι 
τον ποτα/ιον τον Έρινεον και διάτας προς μζτεωρόν 
τι καθίσω την στρατιαν. 

Οί δε ^υρακόσιοι ττ^ νστεραία καταλα/ίόντες αΰτον 83 
έλεγον, ότι οί μετά Δ,ημοσΘίνονς τταραδεδώκοιεν σφάς 
αντονς, κελευοντες κακεινον το αυτό δραν ό δ' άπισ- 
των σπε'νδεται ίππε'α ττεμψαι σκεψόμενον. ως δ' 
οΐχ^όμενο^ άτηίγγειΧε πάλιν παραδεδωκότας, εττικηρν- 
κευεταί Γυλιππω και 2νρακοσιοις είναι ετοίμοζ υπέρ 
^Αθηναίων ζνμβηναι, όσα ανάλωσαν χρήματα 2υρα- 
κόσιοι ες τον πόλε/Λον, ταΰτ' άττο^ονναι, ώστε την 
μετ' αΰτοΟ στρατιάν άφειναι αντονζ• ρ-εχρι ου δ' αν 2 
τα χρήματα άπο^οθΫ], άνδρας δωσειν Αθηναίων όμη~ 
ρονζ, ενα κατά τάλαντον. οί δε 2υρακόσιοι και Γυ- 
λιττπος ου προσεδε;(οντο τους λόγους, άλλα προσ- 
πεσόντες και περιστάντες παντα;^ό^εν ε^αλλον και 
τούτους μ^χρί οψε. εΤχον δε και ούτοι πον7^ρο>ς 
σίτου τε και των άλλων επιττ^δειων απορία. όρ.ως 3 
δε της ννκτο•; φνλά$αντες το ησνχάζον εμελλον 
ΤΓορενεσθαι. και άναλαμβάνονσί τε τα όπλα και οί 
2υρακόσιοι αισθάνονται και επαιώνισαν. γνόντες 
δε οί Ά^τ^ναΓοι, ότι ου λαν^άνουσι, κατεθεντο πάλιν 
πλί;ν τριακοσίων μάΧιστα ανδρών ούτοι δε δια των 
φυλάκων βιασάμενοι εχωρονν της νυκτός, ■^ εδυναντο. 
Νικίας δ', επειδι; ήμερα εγε'νετο, η-γε την στρατιάν 84 
οί δε ^υρακόσιοι και οί ένμμαχοι προσεκειντο τον 
αντον τρόπον παντα^όβεν βάλλοντες τε και κατα- 
κοντιξοντες. και οί Ά6τ;ναΓοι τ^πειγοντο προς τον 
Άσσιναρον ττοταμόν, άρ.α μεν /3ια^όρ.ενοι τ^πό τ^ς 
-πανταχόθεν ττροσβολης ίττπεων τε πολλών και του 
άλλου ορ^λου οίόρ.ενοι ραόν τι σφισιν εσεσθαι, ην 190 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΪ 

δια^ώσι τον ττοταμόν, α^αα 8' νπο Υηζ ταΧαιττωριας 

2 και τοί) ΤΓίεΓν ίτηθνμία. ω9 δε γιγνονται εττ αυτω, 
εσπιτΓΤουσιν οΰδε'νι κόσμω ετι, άλλα τταϊ τε τΐ5 δια- 
βηναι αυτδς ττρώτος βονλόμενοζ, και οί ττολε/Αίοι εττι- 
Κίίμΐνοι γοΧίττην η^η την διά^ασιν εττοιουν αθρόοι 
•γαρ άναγκαζόμΐνοι χωρειν επε'ττιτττόν τε αλλϊ^λοις 
και κατεπάτονν, ττερί τε τοις δορατιοις και σκευεσιν 
οί /Αεν ευ^υ? διεφ^ειροντο, οί δε ΙμπαΧασσομ^νοι 

3 κατίρρίον. ε5 τα επί. θάτερά τε του ποτα/χ.ου τταρα- 
στάντε? οί 2υρακόσιοι, •)7ν δε κρημνω8ίζ, ίβαλλον 
άνωθεν του5 Άθηναίονζ, ττίνοντάζ τε του5 ττολλους 
άσμενονζ και εν κοιλω οντι τω ττοτα/χω εν σφισιν 
αυτοΓ? ταρασσομίνον;. οί τε Πελοττοννϊ/σιοι επι- 
καταβάντεζ του? εν τω ττοταμω μάλιστα εσφαζον. 
και το ύδωρ ευ^Οζ 8ιεφθαρτο, άλλ' ονδεν ησσον εττι- 
νετό τε ό/Αοΰ τω ττϊ^λω ηβματωμενον και ττεριμάχητον 

85 ην τοΓδ 7ΓθλλοΓ?. τε'λοδ δε νεκρών τε ττολλών εττ 
άλλι^λοις Τ7^τ; κείμενων εν τω -ποταμω και διεφθαρ- 
μένου τον στρατεύματος τον μεν κατά τον ττοταμόν, 
τον δε και, ει τι διαφυγοι, ΰπδ των ίττττε'ων, Νικίας 
Γυλιττπω εαυτόν τταραδιδωσι, ττιστευ'σας μάλλον αυτω 
^ τοις 2υρακοσιοΐ5• και έαυτω /χέν χρησθαι εκέλενεν 
εκείνον τε και Λακεδαι/Αονιους ο τι βονλονται, τους 

2 δε άλλους στρατιωτας τταυσασ^αι φονεύοντας, και 
ό ΓυλιπτΓος /χετά τοΰτο ^ωγρειν ■^δτ; εκελενε• και 
τους τε λοιττους, όσους /ατ) άπεκρνψαντο — ττολλοι δε 
ούτοι εγενοντο — , ζννεκόμισαν ζώντας, και εττι τους 
τριακόσιους, οί την φνλακην Βιεξηλθον της νυκτός, 
ττεμψαντες τους διω|^ο/Αε'νους ζυνελαβον. το μεν ονν 
άθροισθεν του στρατεύματος ες το κοινον ου ττολυ 

3 εγενετο, το δε διακλαπέν ττολυ, και διεττλτ^σ^τ; ττάσα 
Σικελία αυτών, άτε ουκ άπδ ξνμβάσεως ωσττερ των 
μετά Αημοσθενονς ληφθέντων, μέρος δε' τι ουκ 
ολίγον και άττεθανεν ττλεΐστος γαρ 8η φόνος ούτος 
και οΰδενδς ελάσσων τών εν τω ^ικελικώ ττολεμω 

4 τούτω εγενετο. και εν ταις άλλαις τΓρ-^σβολαΐς ταΐς ΞΪΠΤΑΦΗΣ Ζ', ΠΓ'. 191 

κατά την ττορίία^ σ-ν)(ναΐζ -γενομεναΐζ ονκ ολίγοι 
€Τίθνηκ€σαν, ττοΧλοΙ δε δμως καΐ ^ι^φνγον, οί μεν 
και τταραντίκα, οί δέ και δονλ€νσακτ€5 και διαδιδρά- 
σκοντ€5 ύστερον τοντοι^ δ' ην άναχωρησι^ €5 Κο- 
τάνην. 

"Βυναθροισθεντα δέ οί 2υρ<ικόσιο( και οι ξνμμα- 86 
χοι, των τ ε αί;^(ΐλωτων όσους εδυναντο ΊτΧείστον^ 
και τα σ#ά;λα άια\αβόντ€ζ, άνεχωρησαν Ις την ττόλιν. 
και τοις μεν άλλονς Άθτμ'αίων και των ζνμμάχων, 
ότΓοσονς ΐλαβον, κατεβίβασαν ες τάς λιθοτομίας, 
άσφαλεστάτην είναι νομίσαντες τηρησιν, Νικίας δε 
και Αημοσθενην άκοιτος του Γυλιττττου άττεσφαξαν. 
6 -γαρ ΓνλιτΓΤΓος καλόν το αγώνισμα ενόμιζεν οί ειιαι 2 
εττί τοις άλλοις και τους άντιστρατττγους κομίσαι 
Αακεδαι/ίΐονιοις. ζννεβαινε δε τον μεν ττοΧεμιωτατον 
αΰτοΓς εΤναι, Δ^ημοσθενην, δια τα εν τ^ νήσω και 
Πΰλω, τον δε δια τα αυτά εττιτηδειότατον τους γάρ 3 
«κ τ>7ς νησον άνΒρα<ϊ των Λακεδαι/ιονιων 6 Νικίας 
νρανθνμήθη, σττ ονδάς ιτείσας τους Ά^τρ-αιΌνς ίγοιττ- 
σασθαι, ώστε άφεθηναι. άνθ' ων οι τε Αακε8αιμό- 
νιοι ^σαν αντω ττροσφιλεις κάκεινος οΰ;( ΐ7κιστα δια 
τούτο τΓίστεχ'σας εαυτόν τω ΤυΧίτητω τταρεδωκεν. 
άλλα τών 2υρακοσίων τίνες, ως ελεγετο, οί /ιέν δει- 4 
σαντε^, ότι ττρος αΰτον ίκεκοινοΧόγηντο, μη βασανι- 
ζόμενος δια το τοιούτο ταραχην σφίσιν εν ενττραγία. 
ΤΓΟιηση, άλλοι δε, και ον^ζ^ ηκιστα οί Κορίνθιοι, μη 
)(ρημασι Βη ίτείσας τινάς, ότι ττλονσ-ιος ην, άττοδρα 
και αυ^ις σφίσι νεώτερο ν τι άττ' αυτού γενηταχ, ιτεί- 
σαντες τους ξνμμάχονζ ά— ε'κτειναν αυτόν, και ό /ιεν 
τοιαύτη η ότι εγγύτατα τούτων αιτία ετεθνηκει, ηκιστα 
8ή ά^ιος ών των γ' εττ' εροΰ Έλλτ;νων ες τούτο δυο"- 
τνχίας άφικεσθαι δια την ττασαν ες άρετην νεί'ομισ- 
μενην εττιπ/δευσιν. τοις δ' εν ταις Χιθοτομίαΐζ οί 87 
2υρακόσιοι ^^αλεττως τους ττρωτοι-ς ;)(ρόνους μετεχεί- 
ρισαν. εν γαμ κοίΧω ^ωρίω όιτας και ολίγω ττολλους 
οι τ€ ΐ7λιοι το ττρωτον και το ττνιγος «-ι έΛιήτει δια 192 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

το αστεγαστον, και αΐ νύκτες ίτηγιγι/ομεναι τσυναν- 

τίον μΐτοττωριναί και ψυχροί τγί μίταβολ-τ] €5 ασθί- 

2 νααν ΐΡίωτέριζον, ττάντα τε ττοιονντων αυτών δια 
στ€νοχωρίαν ίν τω αυτω και ττροσίτι των νεκρών 
όμοΐ) £7γ' άλλτ7λοΐ5 ξνννΐνημίνων, οΙ (.κ τε των τραυ- 
μάτων και δια την μεταβοΧην και το τοιούτον αττε- 
θνησκον, καΐ οσμαΐ ήσαν ουκ ανεκτοί, καΐ λιμω αμα 

3 και ^ίψει επιεζοντο• εδιδοσαν γαρ αυτών εκάστο) εττΐ 
οκτώ μήνας κοτνλην ίίδατος και δυο κοτυλας σίτου, 
άλλα τε οσα «ΐκος εν τοιουτω χωριω εμπετττωκοτας 

4 κακοπαθησαι, ουδέν ο τι ουκ εττεγενετο αΰτοΓς. και 
■ημέρας μεν εβΒομηκοντά τινας ούτω ΒίΎ]τηθησαν 
αθρόοι• έπειτα πλην Αθηναίων και ε'ί τιν€9 Σικελιω- 
τών η 'Ιταλιωτών ζυνεστράτευσαν, του5 άλλους αττε- 
δοντο. ελήφθησαν δε οί ζΰμπαντες, άκριβεία μεν 
χαλεπον έζειπεΐν, όμως δε ουκ ελάσσους επτακισχι- 

6 λιων. έ,υνεβη τε έργον τοΰτο Έλλί^νικον των κατά 
τον πόλεμον τόνδε με-γιστον γενέσθαι, οοκεΐν ο εμοι- 
γε και ων άκοη Ελληνικών ΐσμεν, και τοΓς τε κρατη- 
σασι λαμπρότατον και τοις Βιαφθαρεΐσι Βυστυχε- 

β στατον κατά πάντα γαρ ττάντως νικηθεντες και ουδέν 
ολίγον ες ουδέν κακοττα^ί^σαντες, πανωλεθρία Βή το 
λεγόμενον και πεζός και νηες και ουδέν ο τι ουκ 
άπώλετο, και ολίγοι αττο ττολλών επ οίκον αττενο- 
στι;σαν. ταύτα μεν τα ττερι ^ικελίαν γενο'ρ-ενα. 

Η. 

1 Ές δε τα5 ^Αθήνας επειΒη ηγγελθη, επΙ πολν μεν 
■ηπίστουν και τοις ττάνυ των στρατιωτών ε| αυτοΰ του 
έργον διαττεφευγοσι και σαφώς άγγε'λλουσι, μη ούτω 
γε άγαν ιτανσυδι Βιεφθάρθαί' επειΒη δε έγνωσαν, 
ναλετΓοί μεν ήσαν τοις ξνμπροθνμηθεισι τών ρητό- 
ρων τον εκττλουν, ώσττερ ουκ αΰτοι ψηφισαμενοι, 
ώργίζοντο δέ και τοις χρησμολόγοις τε και μάντεσι 
και όττόσοι τι τότε αΰτου? θειάσαντες επηλπισαν ως 

2 λτ^ι/ίονται 2ικελιαν. ττάντα δέ τταντα^^οί'εν αυ-ους ΣΠΤΡΑΦΗΣ Η', Β'. 193 

€λν7Γ6ΐ Τ6 και ττερίΕΐστη κ€ΐ £—1 τω γεγενημά-ω φόβος 
Τ€ και κατάττΧηζι^ μεγίσττ] 8τη. άμα μεν -γαρ στε~ 
ρόμενοι, και ιδία εκαστο<; και -ή τόλΐζ, όττλιτων τε 
ΤΓολλών και ίτΓ— εων και Τ7λικια5, οιαν ον^^ ετεραν 
εωρων νττάργ^ονσαν, εβαρννοντο• άμα δε ναι"; ονχ^ 
όρωίΎε^ εν τοΪ5 νεοχτοίκοι^ ίκανα; οχδέ χρήματα εν 
τω κοινω ουδ' ίττηρεσίας ταΓς νανσιν ανελττιστοι ήσαν 
εν τω τταρόντί σωθησεσθαι, τον9 τε αϊτό ττ75 Σικελίας 8 
•π•ολε/ιίθΓ5 ετ;^'5 σφίσιν ενόμιζον τω νατ,τικω ε— ι τον 
Πειραιά ιτλενσεΐσθαι, αλλωί τε και τοσούτον κραη^ 
σαντα^, και τους αντό^εν ττολεμίον^ τότε Βή καί 
διττλασιως πάντα τταρεσκενασμένον; κατά κράτος 
•η&η και εκ γης και εκ ^αλάσστ^ς εττίκείσεσθαι κ(ΐί 
τονζ ζνμμάχονς σφων μετ αντών άττοστάντας. ό/χως 4 
δε ώζ εκ των ντταρχόντων εδοκει γρηναι μ-η ενδιδοκαι, 
άλλα ιταρασκενά^εσ^αι και ναυτικόν, όθεν άν Ζννων- 
ται, ^'λα ζνμΊΓορισαμενονς και χρήματα, και τα των 
ζνμμάχων ες άσφάλειαν ττοιεΐσθαι, και μάλιστα την 
Ένβοιαν, των τε κατά την ττόλιν τι ες εΰτελειακ 
σωφρονίσαι, και άρχην τίνα ττρεσβντερων ανδρών 
ελεσ^αι, οΓτινες ττερί των ~αρόντων ως αν καιρός ^ 
Ίτροβονλενσονσιν. πάντα τε ττρδς το τταραχρημα 5 
περιδεε'ς, όπερ <^ιλεΓ 8ημος ποιειν, ετοΙμοι ήσαν 
εντακτειν. και ως εΒοζεν αντοΓς, και εττοίονν ταίτα, 
και το θέρος ετελεντα. 

Του δ' ετΓίγιγνομενου χειμωνος προς Τϊ}ν εκ τ^ς2 
^Εικελιας των Αθηναίων μεγάλτρ/ κακοπ ραγι'αν εν^^ς 
οί Έλλτ/νες πάντες εττηρμενοι ήσαν, οί ρέν μηΒετερων 
οντες ζύμμαχοι, ως, ην τις και ρτ; παρακαλ^ σφας, 
ονκ άποστατεον ετι τον ιτολεμον εϊη, άλλ' ε^ελοντι 
ΐτεον επί τονς Άθτρ'αιΟΓς, νορισαντες καν επι σφας 
έκαστοι ελθεΐν αιτονς, εί τα εν τη Σικελία κατώρ^(ι>- 
σαν, και άμα [τ^γονρενοι] βραχίν Ισεσθαι τον λοιπόν 
πολερον, ου μετασχεΐν καλδν εΤναι, οί δ' αυ των Λα- % 
κε8αιμονίων ^ρρα;^οι ξνμττροθνμηθέντες επι πλέον 
•η πριν άπαλλάίεσ^αι δια τά;^οι;ς πολλές ταλαιπον- 194 ΘΟΥΚΥΔΓΔΟΤ 

ρίας. μάλιστα δε οί των Αθηναίων νττηκοοι ίτοΐμοι 
ήσαν καΧ τταρά δύνα/Λΐν αυτώ^' άφίστασθαι, ^ίά. το 
οργώντ£5 κρίναν τα ττράγματα και μη^ νττοΧίίττίίν 
λογον αι;τοΓ5 ω5 τό γ' Ιττιον θέροζ οίοι τ έσονται 
ΊΓίρι-^ίνΙσθαι. η δε των Αακί^αίμονίων ττόλίζ ττασί 
Τ€ τοντοΐζ Ιθάρσει και μάλιστα οτι οί εκ της ^ικΐλίαζ 
αντοίίζ ζνμμαγρι ττολλτ) Βννάμ€ΐ, κατ ανάγκην η8η 
του ναυτικοί) -προσγεγενημίνον, άμα τα ηρι ως είκο? 

8 τταρίσεσθαι εμίλλον. 'ττανταχόθίν δ' εΰε'λτηδες οντες 
άπροφασίστως άπτεσθαι διενοοΰντο του ττολε'/Αου, 
λογιζό/Αενοι καλώς τελευτ7^σαντο5 αΰτοΰ κίνδυνων τε 
τοιούτων άττηλλάχθαι αν το λοιττόν, οΓθ9 και ό αττο 
των Αθηναίων τηριίστη αν αΰτουξ, ει το 2ικελικον 
ΤΓροσίλαβον, και κα^ελόντες εκείνους αυτοί Τ175 ττάσης 

3 Ελλάδος ^δτ; ασφαλώς ηγησεσθαι. ευ^υς ουν'Άγις 
/.ιέν ό /βασιλεύς αυτών εν τω ^ει/χ,ώνι τούτω ορμηθίίς 
στρατω τινι εκ Δεκέλειας τά τε των $νμμάχων ηργν- 
ρολόγησΐ,ν ες το ναυτικόν, και τραττό/Αενος ε'ττι του 
Μϊ;λιέως κόλττου Οίταιων τε κατά την τταλαιάν εχ- 

2 θραν τηζ λείας την ττολλι^ν απολαβών ^^τ^/^ατα 
Ιττράξατο, και Αχαιούς τοις Φ^ιωτας και τους άλλους 
τους ταύτη Θεσσαλών νττηκόονζ, μβμφομενων και 
ακόντων τών Θεσσαλών, ομηρονς τε τινας ί^ναγκασε 
δούναι και -χρήματα, και κατίθετο τους όμηρονς ες 
Κόριν^ον, ες τε την ξνμμαχίαν επεφάτο ττροσάγειν• 

3 Λακεδαι/Αονιοι δε την ττρόσταζιν ταις ττόλεσιν εκατόν 
νεών της νανπηγίας εττοιουντο, και έαυτοΓς μεν και 
ΒοιωτοΓςττεντε και εικοσιν εκατεροις έταζαν, Φωκευσι 
οέ και Λοκροΐς ττεντεκαιδεκα και Κοριν^ίοις ττεντεκαι- 
δεκα, Άρκάσι δε και Πελλι^νευσι και ^ικυωνιοις δε'κα, 
Μεγαρευσι δε και Τροιζηνίοις και Έττιδαυριοις και 
Έρ/Αΐονεΰσι δε'κα• τά τε άλλα τταρεσκενάζοντο ως 
εΰ^υς ττρος το εαρ επόμενοι τον ττολέμον. 

4 Παρεσκευά^οντο δε και Ά^ι^ναιοι, ώσπερ διενοΐ7- 
θησαν, εν το αΰτω χει/λώνι τοΰτω την τε νανττηγίαν, 
ξτύλα ξνμτΓορισάμενοι, και 2ουνιον τειχισαντες, αττως 2ΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', Ε'. 195 

αντοΐς ασφάλεια ταΓς σιταγωγοΓς νανσίν ΐΐ-η τοίϊ 
7Τ(ρί~Χον, και το τ€ Ιν τ^ Λακωνική τ€ίχ^ίσμα εκλι- 
χόντ€9, ο όωκοδο/Αησαν τταραττλεοντες €5 ^ικελια^•, 
και ταλλα, «ί που τι «δο'κει άχρειον άναλισκεσ^αι, 
^■στελλο/χενοι «ς ευτελειαν, μάλιστα δε τα των ^'/λ- 
μάχων 8ιασκοτΓθΐ'ντΐ<;, όπως μη σφάν άττοστησονται. 

Πρασσοντων δε ταΰτα αμφοτέρων και όντων ουδέν 5 
άλλο η ωσττερ αρχομίνων εν κατασκευή του ττολε/χου, 
ττρωτοι Ένβοης ως Αγιν ττερι αττοστάσεωζ των Α^/;- 
ναιων Ι—ρΐσβίνσαντο εν τω ;!^ει^ώνι τούτω, ό δε 
π•ροσδε^α'/χενθ5 τους λόγους αυτών /ιχεταττε'/χπεται ε'κ 
Λακεδαί/χονος ΑΧκαμενην τον 2^ενελαιδου και Μέ- 
λαν^ον άρχοντας ως ες τι^ν Εΰ;3οιαν• οί δ* ^λ^ον 
€;(οντες των νεοδα/Λωδών ως τριακόσιους, και τταρε- 
σκενα^εν αϋτοΓς ττ^ν δια'/3ασιν. εν τούτω δε και 2 
ΑίσβίΟί ηλθον βονλόμενοί και αΰτοι άττοστ^ναι• και 
ζυμττρασσόντων αΰτοΓς των Βοιωτών άναττείθίται 
Αγις «2στε Ευβοίας μεν ττερι Ιττισχεΐν, τοις δε Λεσ- 
^ιΌις τταρεσκευαζε τι}ν άπόστασιν, Άλκαμενην τε 
άρμοστην διδους, ος ες Εΰ/3οιαν ττλεΐν έμελλε, και 
δε'κα /χέν Βοιωτοί ναυς ΰττε'σχοντο, δε'κα δέ*Αγις. και 
ταΰτα άνευ ττ^ς Λακεδαι/Αονιων ττόλεως εττράσσετο' 
6 -γαρ Άγις, όσον χρόνον ην ττερι Δεκελειαν έχων ττ^ν 3 
μεΟ' εαυτού Βύναμιν, κύριος ην και άττοστε'λλειν ει 
«"01 τίνα εβουλετο στρατιάν και ^ναγείρειν και )(ρη- 
ματα ττρασσειν. και ττολυ μάλλον, ως είττειν, κατά 
τούτον τον καιρόν αΰτοϋ οί ζ;ΰμμαγοι νττηκουον η 
των εν Γ^ ττόλει Λακεδαι/χονιων δυνα^αιν •γάρ έχων 
ΐυθυς εκασταχόσε δεινός τταρην. και ό μεν τοις 4 
Αεσβιοις εττρασσεν, ΧΓοι δε και 'Ερυ^ραΐοι άττοστηναι 
και αυτοί έτοιμοι οντες ττρος μεν Αγιν ουκ ετρά- 
ίτοντο, ες δε την Αακεδαί/Λονα. και τταρά Τισσα- 
φέρνους, ος /8ασιλεΓ Δαρειω τω Άρταζερζου στρα- 
τι^γος ην των κάτω, ττρεσρευτης α/ια μετ αυτών 
τταρην εττηγετο -γαρ και ό Τισσαφέρνης τους Πελο- 
χονι^σιΌυς και υπ-ισχνειτο τροφην τταρεζειν. νττο Λ 196 ΘΟΤΚϊΔΙΔΟΤ 

βασ-ιλίωζ γαρ νεωστί €τνγχαν€ ττεττραγ/Αενος τούϊ €κ 
τηζ εαυτοί ο-ρχ^'ί φόρονζ, ονς δι' Άθηναίονζ άττο 
τ<2ν Ελληνίδων ττόλεων ου 8ννάμ€νο<; ττράσσεσθαι 
ζΐτωφ^ίλησΐν τους τε ονν φόρους μάλλον ίνόμιζΐ 
κομίίΐσΟαί κακωσας τονζ ^Αθηναίους, και α/χα βα- 
σιλ€Ϊ ^υμμά^ονς ΑακεΒαίμονίονς τταησ^ιν και Άμόρ- 
γϊ]ν *Γθΐ/ ΐΐίσσονθνον νίον νόθον, άφεστώτα ττερί 
Καριαν, ωσττερ αυτω προσέτα^ε βασίλΐνζ, η ζωντα 
αζειν η άττοκτεΐναι. 
6 Οί μίν ονν ΧΓοι και ΤίσσαφΙρνης κοιντ} κατά το 
αυτό ίττρασσον, Καλλιγειτος δε ο Λαοφώντος, Με- 
γαρείς, και Τι/Λαγόρα5 ό Ά^ϊ/ναγόρου, Κυ^ικ•>;νο5, 
φυγάδες της ίαυτων αμφότεροι τταρά Φαρναβάζω 
το Φαρνάκου κατοίκοΰντες, άφικνοΰνται ττερί τον 
αυτοί/ καιρόν Ις την Αακεδαίμονα ττεμψαντος Φαρνα- 
βαζου, όπως ναΰς κομίσειαν ες τον Έλλησττοντον, 
και αυτόζ, ει δυναιτο, αττερ ό Τισσαφέρνης ττρουθυ- 
μεΐτο, τάς τ εν τύ} εαυτού άρχί} ττόλεις άττοστησειε 
των Αθηναίων δια του? φόρους, και άφ' εαυτού 
)βασιλεΐ την ξυμμαχ^ίαν των Αακεδαιμονίων ττοιη- 

2 σειεν. ττρασσόντων δε ταίίτα χωρίς εκατερων, των 
τε ατΓΟ του Φαρναβάζου και των αττο τοΰ Τισσαφέρ- 
νους, ΤΓολλη άμιλλα εγίγνετο των εν τύ] ΑακεΒαίμονι, 
οττως οι μεν ες την Ίωνίαν και Χιον, οί δ' ε5 τον 
'ΈιλΧηστΓοντον ττρότερον ναΰς και στρατιαν ττείσουσι 

3 ττεμττειν. οί μεντοι ΑακεΒαιμόνιοι τα των Χιών και 
Τισσαφέρνους τταρά ττολυ ττροσεδε^αντο μάλλον 
ζυνεπρασσε γαρ αυτοΓς και Αλκιβιάδης, Ένδιω εφο- 
ρευοντι πατρικός ες τα μάλιστα ξένος ων, υθεν και 
τοΰνομα Αακωνικόν η οικία αυτών κατά Τϊ;ν ^ενίαν 

4 εσχεν "Ενδιος γαρ Άλκιβιάδου έκαλειτο. όμως δ' 
οί Αακεδαιμόνιοι ττρωτον κατασκοττον ες την Χιον 
Ίτέμψαντες Φρΰνιν, άνδρα ττερίοικον, ει αϊ τε νηες 
αυτοΐς είσΐν όσας ττερ ελεγον καί. ταλλα η ττόλις 
Ίκανη εστί ττρος την λεγομενην δό^αν, ατταγγείλαντος 
αΰτοΓς ως ειι^ ταύτα άληθη αττερ ηκουον, τους τε ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ, Η', Ζ'. 197 

Χιους και τοϋζ Έρνθραίονς ενθνς ζχ>μμάχονς Ι-πονή- 
σαντο και τεσσαρακοντα ναν<; ίψηφίσαντο αντοίζ 
ΐΓ£/Λ7Γ£ΐν, ω5 €κ« ονκ Ιλασσον η έζηκοντα, άφ' ων οί 
ΧΓοι ελεγον, υτταρχουσών. καΐ το μίν ττρωτον δέκα 5 
τούτων αι,τοι εμΐΧλον ιτίμψζΐν και Μελαγκριδαν, 05 
αντοΓς ναναρχοζ ην ίττειτα σεισ/χον γενομένου άντΙ 
του Μελαγκρίοου Χαλκιδεα εττεμττον και άντΙ Τ(Γν 
δέκα νεών ττεντε τταρεσκευάζοντο εν τ^ Λακωνική, 
και ό \είμων ετελευτα και ενδς δέον εΐκοστον ετο5 τω 
■πολεμώ ετελευτα τωδε δν Θουκυδιδι^ς ζυνεγραψεν. 

Α)αα δε τω ϊ^Ρ' του εττίγίγνομένου θέρους ευθυζ 7 
εττειγομενων των Χιών αττοστειλαι τα5 νανς και δεδι- 
οτων μη οί Άθηναΐοί τα ιτρασσόμενα αΐσθωνται, 
τταντεζ γαρ κρνφα αυτών εττρεσβεύοντο, άττοττεμ- 
ΤΓονσιν οί Λακεδαι/λόνιοι άνδρας ^τταρτιάτας ε5 Κό- 
ρινθον τρεις, οττως άττο της ετέρας θαλάσσης ως 3 
τα;^ιστα εττι την ττρος Άθηνας ύττερενεγκόντες τάς 
ναΰς τον Ίσθμον κελευσωσι ττλεΓν ε5 ΧιΌν ττάσας, 
και ά? ό Άγις ϊταρεσκευα^εν ε5 ττ^ν Αεσβον και τα5 
αλλαζ• ήσαν δε αί ζνμττασαι των ζυμμαχικών νηες 
αυτόθι μιας δε'ουσαι τεσσαρακοντα. 6 μεν ουν Καλ- 8 
λιγειτο5 και Ύιμαγόρας υπέρ του Φαρναβάζου ουκ 
εκοινοϋντο τον στόλον ε5 τϊ;ν ΧιΌν, ουδέ τα χρήματα 
εδιδοσαν α ηλθον έχοντες ες την άττοστολην, ττεντε 
και είκοσι τάλαντα, αλλ ύστερον εφ' εαυτών διενο- 
ουντο άλλω στόλω ιτλεΐν• 6 δε *Αγΐ9, επειΒή εώρα 2 
του5 ΑακεΒαιμονίους ες την Χίον ιτρώτον ώρμημενους, 
ουδ αυτο5 άλλο τι εγιγνωσκεν, οίλλά ^υνελ^οντεζ ε5 
Κοριν^ον οί ζΰμμαχοι εβουλεΰοντο, και ε8οξε ττρωτον 
ες Χιον αυτοΓζ ττλεΐν άρχοντα ε;!(οντα5 Χαλκιδε'α, ο5 
εν τη Αακωνικη τάς ττεντε ναΰς τταρεσκεΰαζεν, εττειτ* 
ε9 Αεσβον και Άλκαμενην άρχοντα, ονττερ και Άγις 
διενοειτο, το τελευταΐον δε ες τον Έλλτ^σττοΐ'τον 3 
αφικεσθαι — ττροσετετακτο δε ες αυτόν άρχων Κλέ- 
αρχος ο 'Ραμφίου — διαφερειν δε το'ν 'ΐσ^ον τάς 
17/Αΐσ-ειας των νεών ττρωτον και ευ^υς ταύτας άτιο- 
Π— 10 198 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ίτλεΐν, δττως μη οί ^Αθηναίοι ττρος τάζ άφορμ.ωμ4ναζ 
τον νονν μαΧλον ϊ^ωσιν η τάζ νστ€ρον Ιττι^ιαφερο- 
/χενα5. και γαρ τον ττλοΰν ταντΎ) €κ τον ττροφανονς 
Ιποιονντο, καταψρονησαντες των Αθηναίων άΒννα- 
σίαν, ΟΤΙ ναντικον ουδέν αντων •πο\ν ττω βφαι'νετο. 
ώϊ δε εδο^εν αντοΊ';, καΐ διεκο'/Λίσαν €.νθν<ϊ μίαν και 
9 είκοσι ναϋζ. οί δε Κορίνθίοι, εττειγο/χενων αντων τον 
■πΧοΐν, ον ■προΐ.θνμηθησαν ζνμττΧζΐν ττριν τά "Ισθμία, 
ά τότε ην, διεορτάσωσιν. 'Αγις δε αυτοΓς ίτοΐμος ην 
εκείνου5 μ^ν μη λΰειν δι; τα5 Ίσθμιά^αζ σττονδάί, 

2 εαυτόν δε τον στόλον ίδιον ττοιησασθαι. ου $νγχω- 
ρονντων δε των Κορινθίων, άλλα Βιατρφηζ εγγιγνο- 
μίνης, οί Αθηναίοι 'βσθοντο τά των Χιών /χόιλλον και 
ττίμή/αντίζ Ινα των στρατηγών ' Αριστοκράτην Ιττη- 
τιώντο αυτου?, καί, αρνουμένων των Χιών, το τηστον 
ναΐς σφίσι ζνμττεμπειν ίκίλενον ε5 το ζνμμαγικόν 

3 οί δ' εττε/χι/ζαν ετττά. αίτιον δ' ίγίνετο της άττοστολης 
των νέων οί μεν ττολλοι των Χιών ονκ ειδότε? τά 
ττρασσόμενα, οί δ' ολίγοι και ^υνειδότε? τό τε ττλ^^οδ 
ου βονΧόμενοί ττω ττοΧεμιον ΐχ^ί^) ττριν τι και Ισχν- 
ρον Χάβωσι, και του5 Πελοττοννι^σιουζ οΰκετι ττροσ- 
Βεχόμενοι ηζειν, οτι 8ιετριβον. 

10 Έν δε τοντω τά "Ισ^/χια έγίγνετο, και οί Αθηναίοι, 
εττηγγεΧθησαν γάρ, εθεωρονν ες αντά, και κατάδί;λα 
μάΧΧον αυτοϊς τά των Χιών εφάνη. και εττειδι/ 
άνε^ώρϊ^σαν, τταρεσκενάζοντο ενθνς, οττως μη Χησον- 
σιν αυτουϊ αί νί;ε5 εκ των Κεγ;(ρειών άφορμηθεΐσαι. 
2 οί δε /Αετά την εορτην άνηγοντο μια. και είκοσι ναυ- 
σίν ε? την Χιον, άρχοντα 'ΑΧκαμενην έχοντες, και 
αυτοΓζ οί Αθηναίοι το ττρωτον Ισαις ναυσι ττροσ- 
ττΧενσαντες νττηγον ες το ττελαγο;. ω? δ εττί ττοΧυ 
ονκ επηκοΧονθησαν οί Πελοττοννι/σιοι άλλ' άττετρα- 
ΤΓοντο, εττανεχωρησαν και οί Ά^τ^ναΓοι• τάί γάρ των 
Χιών επτά ναυς ε'ν τω αριθμώ μετά σφων έχοντες ου 
ΤΓίστάς ενόμιζον, άλλ' νστερον αλλάς ττροσττΧηρω- 
σαντε? ετττά [καΐ τριάκοντα] τταραπΧεοντας αυτούς ΣΪΓΓΡΑΦΗ2, Η', ΙΑ'. 199 

καταΒίωκονσιν €9 Πειραιον τηζ Κορίνθιας• Ιστι δέ 
λιμην €ρημοζ και ίσχατοζ ττρος τα μεθόρια τη£ 
ΈτΓί,δαυριας. και μίαν μίν νανν άττολλνασι μετίωρον 3 
οΐ Π€λοΐΓθκιτ7<'''°'» """^^^ δέ άλλαζ ξννα-γαγόντ€ς όρμί- 
ζονσίν. και ττροσβαλόντων των Αθηναίων καΐ κατά 
θάλασσαν ταΐς ναυσΐ και « την γην άττοβάντων 
θόρνβόζ Τ€ £γ€ν€Τ0 χολυδ και ατακτο5, και των τ€ 
ν€(Γν τα5 χλειΌυς κατατραΓ/ιατιΧοΓσιν €ν ττ) γ^ οΐ 
^Αθηναίοι και τον άρχοντα'Αλκαμίνην άττοκτείνονσιν 
και αυτών τιν£5 άττίθανον. διακριθέντες δε ττρδς ρ.έν 1 1 
τα5 7Γθλε/Λΐα5 ναΰς Ιττίταξαν ίφορμα,ν Ικανάς, ταις 
δε λοιπ-αις ές το νϊ;σιδιον όρμίζονται, εν ω ον ττολύ 
άττίχοντί ΙστρατοπεΒενοντο, και ε5 τα5 Αθηνα<; ειτι 
)8θ7^'^ειαν εττε/χτΓον. τταρησαν γαρ και τοις Πελοττον- 
νησίοις τ-^ νστεραι'α οι τε Κορίνθιοι, βοηθονντ€'ζ ΙπΙ 
τάζ νανς, και ου ιτολλω ύστερον και οί άλλοι ττροσ- 
χωροι. και όρώντες ττ^ν φνλακην εν χωριω Ιρημω 3 
ετΓίτΓονον ονσαν ηττορονν, και ίττενοησαν μϊν κατα- 
κανσαι τας ναίϊ, Ιχειτα δε εδο^εν αυτοΓς ανελκυ'σαι 
και τω ΊΓίζω ττροσκαθημ^νονζ φνλακην ε;^ιν, εως άν 
τΐ5 τταρατνγτ) διαφυγτ} εττιτηδεια. εττε^αι^ε δ αΰτοΓς 
και *Αγΐ5 αίσ^ό/χενος ταύτα άνδρα "^παρτιάτην Θε'ρ- 
μωνα. τοις δε Λακεδαι/χονιΌις ττρώτον /χέν ηγγίλθη 3 
δτι αί νΐ7ε? άνηγ/χέναι εϊσιν εκ του Ίσ^/Λου — ίϊρητο 
γαρ, δταν γίνηται, τοΰτο, Αλκαμενα νττο των Ιφορων 
Ιτητία ττε'/Αΐ/^αι — και εϋ^υ? τα5 τταρά σφων ττίντε ναΰς 
και Χαλκιδε'α άρ;(οντα και Άλκιβιάδην μετ αντοΰ 
εβονλοντο ττεμιτειν εττειτα ωρμημενων αυτών τα 4 
ττερι ττ^ν εν τω Πειραιω τών νεών καταφνγην ηγγελ- 
θη, και ά^υ/Αΐ^ο'αντες, ότι -πρώτον άτττόμενοι του 
'ϊωιικοΰ ΤΓολε/Λου επταισαν, τας ναΰ? τάϊ εκ τ^5 
εαυτών οΰκε'τι διενοοΰντο ίτε/χττειν άλλα και τινας 
-π-ροανηγμενας μετακαλε'ίν. "γνονς δε 6 Άλκιβιά8Ύ]<; 1 2 
ττείθεί αυ^ις'Ένδιον και τους όίλλους εφόρονζ μη άττο- 
κνησαι τον ττλουν, λέγων ότι φθησονταί τε ττλεΰσαν- 
τες, ίτριν την των νέων ξνμφοράν Χιου? αΙσθεσΟαι, 200 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

και αντος οτι, ην ττροσβάλγ) 'ίο^νια, ραδιως ττείσα 
τάζ ττόλεΐζ άφίστασθαί, την τε των Αθηναίων άσθί- 
νειαν λέγων και την των Λακεδαι/Αονιων ττροθνμίαν 
2 ΤΓίστότερος γαρ άλλων φανάσθαι. Ένδιω τε αΰτώ 
ίδια έλεγε καλόν είναι δι' εκείνου άττοστησαί τε 'Ιω- 
νιαν και βασιΧία ξνμμαχον ττοιησαι Λακεδαι/Λονίοις, 
και /Ατ} "Αγιδος το αγωνισ/χα τοΰτο γενέσθαι• ετύγ- 
χανε γαρ τω "Αγιδι αΰτο5 Βίάφοροζ ων. και ό ^έν 
ττεισας τοΰζ τε άλλους εφόρου; και "Ενδιον άνη'/ΐτο 
ταις ττεντε ναυσι /χετά Χαλκιδε'ωςτοί; Λακεδαι/χονιου, 
και δια τα;(ου5 τον ττλουν εττοιουντο. 

13 Άνεκομίζοντο δε υττο τον αΰτον χρόνον τούτον και 
άτΓο τηζ 2ικελια5 Πελοποννι^σίων εκκαίδεκα νί^ες αϊ 
/«,ετά ΓυλιτΓΤΓου ζννΒιαττοΧεμησασαί• και ττερι τϊ^ν 
Λευκαδιαν άποΧηφθΐ,ΐσαι και κοττεισαι ΰττο των 
Αττικών επτά και είκοσι νεών, ων ηρχ^ν Ίπποκλης 
ΜενιτΓΤΓου, φυλακτών ε;^ων των άττο της 5ικελια? νεών, 
αί λοιτται ττλτ^ν /Αίας διαφυγουσαι τους Αθηναίους 
κατέπλευσαν ες ττ}ν Κόριν^ον. 

14 Ό δε Χαλκιδευς και 6 ΆλκιβιάΒης πλε'οντες όσοις 
τ' επιτυχοιεν έννελάμβανον του /«,τ} ε^αγγελτοι γενέ- 
σθαι, και προσ^αλόντες πρώτον Κωρυκω ττ^ς ηττΐίρον 
και αφέντες Ιντανθα αντονς, αυτοί ρ.έν προ^υγγενο- 
/ίλενοι των ζνμττρασσόντων Χιών τισι, και κελευόντων 
καταπλειν /χι} ττροειποντας ες Τϊ^ν πολιν, αφικνουνται 

2 αιφνίδιοι τοις ΧιΌις. και οί μ\ν πολλοί εν θαΰματί 
ήσαν και εκπλι^^ει• τοις δ' ολίγοις τταρίσκΐύαστο, 
ώστε βουλην [τε] τυ;;(εΐν ξυλλΐγομίνην, και γενο- 
μίνων λόγων από τε του Χαλκιδε'ως και ΆλκιβιάΒου, 
ως αλλαι [τε] ντ^ες πολλαι προσπλεουσι, και τα περί 
της ΤΓολιορκίαζ των εν τω Πειραιω νεών οΰ 8ηλω^ 
σάντων, αφίστανται ΧΓοι και αυ^ις Έρυ^ραΐοι Αθη- 
ναίων, και ρ,ετα ταΰτα τρισι ναυσι πλευσαντες και 

3 Κλαζο/χενας αφιστάσιν. δια^δάντες τε οί Κλα^ο- 
ρ,ένιοι ευ^ύς ες ττ/ν ηττίΐρον την Πολιχναν ετείχιζον, 
ρΪ τι οεοι σφίσιν αυτοΐς εκ τ^ς νι^σΐδος εν Ίβ οίκοΰσι ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΙΕ'. 201 

ττροζ ανα^^ωρησιν. και οΐ μίν αώεστώτε^ Ιν τει- 
^ισμω τε τταντεί ήσαν και τταρασκενί} -ττοΧ^μον, ες 15 
δε τά? Άθψαζ ταχύ αγγελία ■η7? Χίου άφίκνείταΐ' 
και νομίσαντ€ς /χεγαν τ;δ7; και σαφή τον κινδννοι/ 
σφα5 ττεριεσταναι, και τους λοιττους ζνμμάχονζ ονκ 
Ιθίλησειν τη^ μεγίστης πόλεως μεθεστηκυίας ησν~ 
)(άζΐΐν, τά τε χίλια τάλαντα, ων δια τταιτος του 
•ΤΓολε/Λου εγλιχοντο μη αψασθαι, εΐ'όυς ελυσαι» τας 
ετΓίκει/Λενας ζημία<ί τω εί— όΐ'τι ^ Ιττιψηφίσαντι νττο 
της τταρονσης ίκπληζίως, καΐ Ιψηφίσαχτο κινεΐν, και 
ΐ'αΰς ττΧηρονν ουκ ολίγας, των τε εν τω ΊΙίΐραιω2 
Ιφορμονσων τάς μ\ν οκτώ ι^δτ; ττε'/Αττειν, αί άπολιττου- 
σαι τ)^ν φνΧακην τας /χετά Χαλκιδε'ως διώ^^ασαι και 
ου καταΧαβονσαι άνακεχωρτ/κεσαν — ^ρχε δ' αυτών 
^τρομβι^βης Αιοτίμον — άλλας δε ου ττολύ ύστερον 
βοηθών δώδεκα ρ,ετά Θραστ;κλεου5, άττολιττουσας 
και ταύτας την ίφόρμησιν. τάς τε των Χιών ετττά 3 
ναΰς, α* αΰτοΓς ^τ^νεττολιόρκουν τάς εν τω Πειραιω, 
ατταγαγόντες τους μίν δούλους εί αυτών ηλενθΐρωσαν 
τους δ' ελευθέρους κατεΒησαν. ίτίρας δ' άντι τασων 
των άττελθονσων νέων ες Τ7)ν Ιφόρμησιν των Πελο- 
ΤΓονντ/σιων δια τάχους ττλτ/ρώσαντες άντίττεμψαν καΐ 
άλλας διενοοΰντο τριάκοντα ττΧηρονν. και ττολλϊ; 
ην η ττροθνμία, και ολίγον εττράσσετο ουδέν ες τι^ν 
βοηθειαν την εττι την ΧιΌν. 

Εν δε τοΰτω ^τρομβι^ίΒηζ ταΐς οκτώ ναυσϊν 1 6 
αφικνειται ες "Χάμον, και ττροσλαβων 'Χαμίαν μίαν 
εττλευσεν ες Τε'ων και ησνχάζειν ηξίου αντονς. εκ 
δε τ^ς Χίου ες την Τε'ων και 6 Χαλκιδευς μετά τριών 
και είκοσι νέων εττε'ττλει και ό πεζός άμα 6 των Κλα- 
ζομενίων και Έρυ^ραιων τταρηει. προαισ^ό/χενος δε 2 
ο 'ΧτρομβιχίΒης εζανηγετο και μετεωρισθείς εν τω 
πελαγει, ώς εοίρα τάς ναΰς πολλάς τάς άπό της 
ΧιΌυ, φνγην εττοιείτο επι ττ75 '^άμον αί δ' εδιωκον. 
τον δε πεζον οί Τίμιοι το ττρωτον ονκ έσΒεχόμενοι, 
ως εφνγον οί Άθηναΐοι, ίσηγάγοντο. και έπεσνον 3 202 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

μεν οί -ττεζοί, και Χαλκιδεα έκ τηζ διώξεως ττίρψίν- 
οντζζ' ω? δ' Ιχρόνίζεν, καθχιρονν αυτοί το τά)(ο<;, ο 
άνωκο^όμ-ησαν οΐ Αθηναίοι τη<; Ύηίων ττόλεως το 
προς ηττεψον, ξυγκαβγιρονν δε αΰτοΐξ και των βαρ- 
βάρων ΐπελθόντες ου ττολλοι, ων ηρχεν 6 2τάγϊ^5, 
1 7 ν7Γαρχο<; Τίσσαφίρνους. Χαλκιδευς δε και Άλκι- 
βιά8ης, ωζ κατεδιω^αν €5 %άμον "^τρομβιχβην, εκ 
μεν των εκ ΐίελοτοννησου νέων τους ναυτας όττλι- 
σαντε5 εν Χιω καταλι/Αττάνουσιν, αντιττλϊ^ρώσατ/τεί 
δε ταυτα? τε εκ Χίου και αλλάς εικοσιν εττλεον ε; 

2 Μιλτ^τον 0^5 άίΓοστησοντες' εβούλετο -γαρ ο Αλκι- 
βίά8-ης, ων εττίτη^ειοζ τοις ττροεστώσι των Μιλι^σιων, 
φθάσαι τα5 απο της ΐίελοποννησον ναΰζ ττροσαγα- 
γό/Αενο5 αυτούς και τοις Χιοις και εαυτω και Χαλκι- 
δει και τω αττοστειλαντι Ένδι'ω, ωσττερ νττεσχετο, 
το ά•γωνΐ(τμα -προσθεΐναι, οτι ττλείσταζ των ττολεων 
μετά ΤΎ}ζ Χιών δυνά/χεως και Χαλκιδεως αττοστησαζ. 

3 λα^όντε? ουν το ττλειστον του ίτλοΰ και φθασαντεζ 
ου ΤΓολυ τον τε '^τρομβιχί8ην και τον Θρασυκλεα, 
05 ετνχεν εκ των Άθηνων δώδεκα ναυσιν άρτι τταρα,ν 
και ^υνδιώκων, αφιστασι την Μίλητον. και οί 
Αθηναίοι κατά ττόδας /Αΐα5 δεουσαις είκοσι ναυσιν 
επιττλευσαντες, ω? αυτούς ουκ εΒεχοντο οί Μιλησιοι, 
Ιν Αά8η ΤΎ) ετηκειμενη νήσω εφωρμουν. και η ττρος 
βασιΚεα ^υ/Α/χα^^ι'α Λακεδαι/χονιΌις η ττρωτη Μιλ>;- 
σιων εΰ^υς αττοστάντων δια Τισσαφέρνους και Χαλ- 
κιδεως εγενετο η8ε. 

18 " ΈτΓΐ τοίσδε ξνμμαχίαν εττοιησαντο ττρος βασιλέα 
και Ύισσαφερνην Αακε8αιμόνιοι και οί ζνμμαχοι. 
όττόσην χωράν και ττο'λεις βασιλενζ έχει και οί 
ττατερες οί βασιλέως εΐχον, βασιλέως έστω• και εκ 
τούτων των ττόλεων όττόσα ^Αθηναίοις εφοίτα χρήματα 
η άλλο τι, κωλυοντων κοιντ^ βασιλεύς και Λακεδαι- 
μόνιοι και οί $νμμαχθΐ, οττως μήτε χρήματα λαμβά- 
2 νωσίν ^Αθηναίοι μητ άλλο μ.η8εν. και τον ττολεμον 
τον ττρος Ά^ΐ2ναίους κοιντ} ττολε^αουντων βασιλεύς ΣϊΓΓΡΑΦΗΣ Η', Ιθ'. 203 

ΛαΙ Αακβδαι,αονιοι και οΐ ένμμα^^οι.• και κατάλνοΊν 
του χολε/ιου ιτροϊ ^Αθηναίον^ μη ΐξίστω -τζοίίχσθαι, 
■ην μη αμφότεροι•; Βοκγ], βασιλεΐ και Λακ€3αι/ιον(θΐ5 
και τοΪ9 ζνμμάχοίζ. ην Βί τιν€5 άώιστώνται ά— ο 
βασιλίως, ττολί/Αίοι Ιστωσ-αν και Λακεδαι/ιονιΌις και 
τοΪ5 ζυμμάχοα• και ην τιν€? αφιστωνταί αττ ο Λακί- 
δαι/Λονιων και των ζυμμάχων, -ττολίμιοι Ιστωσαν ^α- 
σιλει κατά ταντα. 

Ή /λέν ξνμμαχία αντη €-γένίτο, μετά δε τοΰτο οί19 
Χιοι €υθύ•; δέκα έτερα; ιτλϊ/ρωσαντες ναν? ε— λει-σαν 
€5 Αναια, βονλομα'οι χέρι τε τώΐ' εν Μιλϊ;τω ττυ• 
θίσθαι και τάς ττολεις ααα άφιστάναι. και ελ^ονστ/ϊ 
ίταρα Χαλκιδε'ως αγγελίας αντοΓς αιτοχλεΐν ττάλιν, 
και ΟΤΙ Άμόργης τταρε'σται κατά γην στρατιά, εττλευ- 
σαν ες Διδς ίερον και καθορωσιν εκκαιδεκα νανς, α5 
ύστερον ετι Θραστ,'κλε'ους Διο/Αε'δων ε;^ων άττ Άθηνων 
Ίτροσετ-Χει. και ως εΤδον, εφειτ/ον μια. μεν νηΐ ες 3 
'ΐίφεσον, αί δε λοιτται εττι Τ175 Τε'ω. και τεσσάρας 
μεν κενας οί Αθηναίοι λαμβάνονσι, των ανδρών ες 
την γην φθασάντων αί δ' άλλαι ες την Ύηίων -ττόλιν 
καταφεχτ/ονσιν. και οί μεν Αθηναίοι εττι τ^ς "^άμου 
αττε—λενσαν, οί δε Χιοι ταις λοιτταις νανσιν αναγαγό- 
μενοι και ό ττεζος μετ αντών ΑεβεΒον άττεστησαν 
και αυ^ις ^Εράζ. και μετά τούτο έκαστοι εττ' οίκου 
αττεκομίσθησαν, και ο ττε^δς και αί νηες. 

ΎτΓΟ δε τους αυτούς ^^όνους αί εν τω Πειραιώ 20 
είκοσι νν/ες των Πελοττονντ^σιων, καταδιω^^^εισαι τότε 
και εφορμονμ.ενοι ισω αριθμώ νττο Αθηναίων, εττεκ- 
ιτλονν ΊΓΟιησάμεναι αιφνίΒιον και κρατησασαι ναν- 
μο-χία τεσσάρας τε νανς λαμβάνονσι των Αθηναίων, 
και άτΓο— λευσασαι ες Κεγ;^ειας τον ες την Χι'ον καί 
τι^ν Ιωνιαν ττλονν αυ^ις ϊταρεσκεχ'ά^οντο. και ναν- 
αρχος αυτοΓς εκ Λ<ικεδαι/Λονος Άστυο;^ος εττηλϋεν, 
ωττερ εγί-^ετο η8η ττασα η ναναρχία. 

Αναχωρησαντος δε του εκ τι^ς Τε'ω ττε^οΰ, και 8 
Τισσαφέρνης αυτδς στρατιά, τταρα-γενόμενος και επϊ- 204 ΘΟΤΚΤΔΤΔΟΤ 

καθΐλων το Ιν τύ} Τεω τείχος, 6ΐ τι νπΐλίίφθη, αν€- 
■χωρησε. και Διο/Λ€δων, αττελ^όντοζ αυτοί), οΰ ττολύ 
ύστερον δέκα ναυσίν Αθηναίων άφικομενοζ εσττεισατο 
Τι/ίοΐδ, ώστε δέχεσ^αι και σψα?. και τταραττλευσαϊ 
ετΓΐ Έράς και ττροσβαλων, ώδ ουκ ΙΚάμβανΐ την 
■πόΧιν, αττε'ττλευσεν. 

21 Έγε'νετο δε κατά τον χρο'νον τούτον και η εν ^α/χω 
ίττανάστασίϊ υττδ τοΰ Ζημον τοίζ δυνατοΓς μετά Αθη- 
ναίων, οι ετυχον εντρισι ναυσί τταρόντεζ. και ο 
8ημο<; 6 2α/>ιίων ε5 διακόσιους /λεν τινας τους ττα'ντας 

2 τών δυνατών αττε'κτεινεν, τετρακόσιους δε φνγη ζη- 
/Λΐώσαντες και αϊτοί την -γην αυτών και οικίας ναμά- 
μενοι. Αθηναίων τε σφισιν αυτονομιαν //.ετα ταύτα 
ώς βίβαίοΐζ η8η ψηφίσαμίνων, τά λοιττα διώκουν τι^ν 
ττόλιν, και τοις γεωρ,όροις /Αετεδιδοσαν ούτε άλλου 
οΰδενός, ούτε εκδαΰναι οΰδ' αγαγε'σ^αι τταρ εκείνων 
οϋδ' ες εκείνους οΰδε'νι ετι τοΰ δτ^'ρ,ου έξην. 

22 Μετά δε ταύτα τοΰ αΰτοΰ θέρους οί Χΐοι, ωσττερ 
ηρξαντο, ουδέν άττολείττοντες προθυμίας, άνευ τε Πε- 
λοτΓονν>ίσιων ττληθεί παρόντες άποστησαι τάς ■πό- 
λεις, και βουλόμενοί αμα ως πλείστους σφίσι $υγ- 
κινδυνεΰειν, στρατεύονται αΰτοι' τε τρισκαί^εκα ναυσίν 
ετΓΐ Τί;ν Αεσβον, ωσπερ εϊρητο ΰπο των Λακεδαι/ΛΟ- 
νι'ων δεύτερον εττ' αΰτην Ιεναι, και εκείθεν επΙ τον 

2 Έλλί^στΓοντον, και 6 ττε^ος α/χ,α Πελθ7Γοννΐ7σιων τε 
των τταρόντων και των αΰτο'^εν ξυμμάχωνπαρηει επΙ 
Κλαζομενων τε και Κύμης- ηρχε δ' αΰτοΰ Ευάλας 
Σπαρτιάτης, των δε νεών Δεινιάδας περίοικος, και 
αί μεν νηες καταπλενσασαι Μ-ηθυμναν πρώτον αφι- 
στασιν, και καταλειττονται τέσσαρες νηες εν αύτΐ], 

23 και αυ^ις αί λοιτται Μυτιλτ^'ντ^ν άφιστάσιν. Άστύο- 
νος δε 6 Λακεδαι/χόνιος, ναύαρχος, τεσσαρσι ναυσιν, 
ωσπερ ωρμητο, πλέων εκ των Κεγχρειων άφικνεΐται 
ες ΧιΌν. και, τρίτην ημεραν αυτοΰ ηκοντος αί Άττι- 
και ν^ες πέντε και εικοσιν εττλεον ες Αεσβον, ων 
ηρχε Λε'ων και Διο/Αε'δων Λέων γαρ ύστερον δε'κα ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΚΛ'. 205 

νανσΐ ηνροσφοηθ-ησεν εκ των ^Αθηνών, άναγαγό- 2 
μ€νο<ΐ δέ καΙ ό Άσπ;ο;^θ5 τ»} αιτϊ) ημίρα €5 ο»/^ί, καΐ 
νροσΧαβών Χιαν νανν /Αΐ'αν Ιττλει «5 η/ΐ' Α,ίσβον, 
όττως ωφ€λοίη, ίΐ τι δύναιτο. και αφικν-ειται £5 ττ}ν 
Πνρραν, εκίΐβεν δέ τ^ νστεραία €? Έρεσον, ό'^α 
ιιατ^άνεται ότι ί; Μντιληντ^ νττο των Άθτμ-αίων αν- 
τοβοΐΐ ίάλωκεν- οί γαρ Άβτ/ναΓοι, ωσττερ Ιττλεον, 
άιτροσ^κητοι κατασ^όντες ε9 τον λι/χενα των τε 
Χίων νεών Ικράτησαν και άττοβάντα τους άντιστάν- 
τα5 μάχτ] νικησαντ€<; την ττόλιν ίσγον. α τπ,-ν^ανό- 3 
μ€νοζ 6 Αστυοχοζ των τε Ερεσιων και των εκ τ^5 
^■ηθνμνηζ μετ Έ,νβονΧον Χιών νεών, αι τότε κατα- 
λειφθείσαι και ώς η Μντιλτ/ντ/ εάλω φενγονσαι ττερι- 
έτν^ον αντω τρεις — μία. -γαρ έάΛω νττο των Α^τ/- 
ναχων — ουκετι εττι τϊ^ν λίντιλί/ντ/ν ωρ/ιτ^σεν, άλλα 
τϊ^ν Έρεσον αίΓοστί^σ-ας και όττ λισας και τονς από 
των έαι,τον νεών όιτλιτας ττε^ϊ) τταραττίμ-ττει ΙττΙ την 
Άντισσαν και ^Ιι/'^ν/χναν, άρχοντα Έτεόνικον ττροσ- 
τάξα^' και αυτός ταις τε /χε6' εαιτου νανσι και ταΤς 4 
τρισι ταις Χιαις τταρεη-λει, ελττι^ων τονς ^Ιηθνμναί- 
ονς θαρσησαν τε ίδοντας σφας και Ιμμενίίν τβ 
άτΓοστασ-ει. ώς δε αντω τα εν τ^ Αίσβω τταντα 
τ/ναντιοντο, α— ε'ττλει-σε τον εαΐ,τοΰ στρατον ττε^ον 
άιαλαβων ες ττ^ν Χι'ον. αττΐκομίσθη δε ττόλιν κατά 
ίτόλεις και ό αιτο τών νεών ττε^ός, ος εχ-ι τον Ελλτ;- 
στΓοντον εμίλλησεν ίεναι. και άττο τών εν Κεγχρεια. 5 
ζνμμαχΙ^ων Πελοττοννησίων νεών άφικί'ονί'ταί αΰτοΓς 
ε^ /χετά ταύτα ες ττ^ν ΧιΌν. οί δε Ά^ψ'αΓοι τά τ' εν 
ΤΎ) Αεσβω ττάΧιν κατεστησαντο, και ιτλενσ-αντες ε^ 
ουτι^ς, Κλα^ο/ιενιων την εν τβ ηττείρω Πολι^ταν τει- 
^ίζομάηην έλόντες, διεκό/ιισαν ττόλιν αντονς ες την 
εν τ^ νϊ;σω ττόλιΐ', ττλτ/ν τών αίτιων τ^ς αττοστασεοις• 
ούτοι δε ες Δαφνοΰντα άττηΧθον. και ανθκ Κλα/^ο- 
μεναί προσεχωρησαν Ά^τ/ναιοις. 

Του δ' αΰτου θερον^ οι τ εττι Μιλι/τω *Αθτρ^άχοι, 24 
ταΓς είκοσι νανσιν εν τ^ Λόδ^ εφορμονντεζ, άπόβασιν 206 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ΤΓΟίησά/Λ,ζνοί «? ΤΙάνορμον τη•; Μιλησίαζ Χαλκιδεα 
Τ€ τον Λακίδαι/Αονιον άρχοντα μετ ολίγων τταραβοψ 
θήσαντα άποκτείνονσι και τροτταΓον τρίτ-ρ ημίρα 
νστερον διαπλεΰσαντεζ ΐστησαν, ο οΐ Μιλτ^'σιοι ω? 

2 ου μετά κράτους της -/ης σταθίν άνειλον καΐ Αίων 
και Διο/χ.εδων εχοντίς τάς Ικ Κίσβον Αθηναίων 
νανς, ίκ τε ΟΙνονσσων των ττρο Χίου νήσων και «κ 
]Ειδουσσ•>7? καΐ ίκ ΐΐτελεου, α εν τύ) Ερυθραία εΐχον 
τείχη, και εκ της Αεσβον ορμώμενοι τον ιτρος τους 
α,ίους ττόΧεμον αττο των νεών εττοιουντο• ειχον ο 
ετΓΐβάτας των όττλιτών εκ καταλόγου αναγκαστου;. 

3 και εν τε Καρ^αμυλτ) άττοβάντες και εν Βολισσω 
του5 -προσβοηθησαντας των Χιών μάχη νικήσαντες 
και 7Γθλλου9 Βιαφθείραντες ανάστατα εττοίησαν τα 
ταντη χωρία, και εν Φάναις αυ^ΐ5 άλλτ; μάχη ενίκη- 
σαν καΧ τρίτη εν Αευκωνίω. και μετά τοντο οί μεν 
ΧΓοι ηΒη ουκετι εττεξηεσαν, οί δε ττ^ν χώραν καλώς 
κατεσκευασμενην και άτταθη ουσαν άπο των Μτ^δικών 

ά μέχρι τότε Βιεττόρθησαν. ΧΓοι -γαρ μόνοι μετά Λακε- 
δαιμονίονς ων εγώ ησθόμην ευ^αιμονησαντες α/χα 
και εσωφρόνησαν, και οσω εττεδίδου η ττολις αυτοΐς 
ετΓΐ το μείζον, τόσω και εκοσ/αουντο εχυρωτερον. και 
οΰδ' αντην την άττόστασιν, ει τοΰτο δοκουσι τταρα το 
άσφαλεστερον 'ττράξαι, ττρότερον ετολμησαν ττοιη- 
σασ^αι η μετά ττολλών τε καγα^ών ξυμμάχων εμελ- 
λον ^υγκινδυνεΰσειν, και τους Αθηναίους ι^σθάνοντο 
ουδ' αΰτου? άνηλε'γονταζ ετι μετά. την '^ικελικην 
ζυμφοράν, ως ον ττάνν ττονηρα σφων ρεραιωξ τα 

β ττράγματ εΙη• ει δε' τι εν τοις άνθρωττείοις τον βίου 
■παραλόγοις εσφάλησαν, μετά ττολλων, οΐ5 ταύτα 
εδο^ε, τα των Αθηναίων ταχύ ξνναναψεθησεσθαι, 
την άμαρτίαν ξννε-γνωσαν. είργομενοις ουν αύτοΐς 
της θαλάσσης και κατά γ-^ν ττ ορθόν μεν οις ενεχείρη- 
σάν τινε9 ττρός Αθηναίους άγαγεΐν τι^ν ττόλιν ού? 
αίσθόμενοι οί άρχοντες αυτοί μεν ησύχασαν, Αστυο- 
χον δε εζ 'Έιρνθρίϋν τον ,ναΰαρ;!^ον μετά τεσσάρων ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΚΕ'. 207 

ν€ων, αί ιταρησαν αντω, κομίσαντ€ζ ΐσκόττονί', ο-ττωζ 
μίτριωτατα η ομήρων ληψίΐ ή αλλω τω τρο~ω κατα- 
Ίτανσονσι την ΐττιβοιΧην. και οΐ μίν ταντ' ίτρασσον. 

Έκ δέ των Άθηνων του αντου θίρον^ τίΧεντωντος 25 
;^ίλιοι όττλΐται Αθηναίων και ττεντακόσιοι και ;;^ιλιοι 
Άργίίων — τον9 -γαρ ττίντακοσιονς ταν Ά/5γ€ΐων ι/ί- 
λον9 οΓτας ώττλισαν οί Άβ^ι^ναΓοι — και χίλιοι των 
ζνμμάχων νανσι δνοΓι/ δίοισαις ττεντηκοντα, ων ήσαν 
και 07Γ λιταγωγοι, Φρυνίχου και Ονο/ιακλ£ου5 καΐ 
2κιρωτ'ΐδου στρατψ/οχντων, κατεττ λίυσαν «ς ^άμον 
και 8ιαβάντ€ς Ις "Μίλτρ-ον Ιστρατοτη^είσαντο. Μι-2 
λησιοι δί ε^ίλ^όντες αντοί τε, οκτακο'σιοι όττλΐται, 
και οί /χετά Χαλκιδεως ελ^ο'ντεί Πελοττονντ^σιοι και 
Τισσαφέρνους τι ^ειικδν εττικουρικον, και αΰτδς Τισ- 
σαφΐριη<; τταρών και η ϊ—ττοζ αντοΐ; ζννίβαΧον Τ0Γ9 
ΑΟψ'αίοις και τοΓζ ξνμμάχοις. και οί μ(ν Άργείοι 3 
τω σφΐτερω αντων κίρα. ττροίξάξαντες και *[κατα- 
φροΜ^σαντες] ω5 εττ' "Ιωνάς τε και ου δε^ορ.ε'νου? 
ατακτότερον χωρουντ€9, νικώνται υττδ των Μιλτ^σιων 
και διαφθείρονται αυτών όλίγω ελάσσους τριακοσίων 
ανδρών Αθηναίοι δε τους τε Πελοττοννϊ/σίους ττρω- 
του5 νικϊ;σαντε5 και τους βαρβάρονζ και τον άλλοκ 
οχλον ωσα/χενοι, τοΓς ΊΜιλι^σιΌις ου ξυμμίξαντες, αλλ* 
ντΓογωρησαντων αιτών αττο τ^5 των Αργείων τροιτη<; 
€9 ττ/ν ΤΓολιν, ω5 εωρων το άλλο σφών ησσωμ€νον, 
'7Γρ6<; αντην την ττόλιν των Μιλτ;σίων κρατουντε5 ^δτ; 
τά οτΓ λα τίθενται, και ζννεβη εν τ^ Ι^'^ΧΟ ταυττ^ 4 
του5 Ιωνα9 α/χφοτερωίεν των Δωριών κρατησαΐ' 
τον; τε γαρ κατά σφας Πελθ7Γθΐ'η7θ''•ον9 οί *Α^τ;ναΓοι 
Ινίκων και τους Άργείους οί Μιλϊ;σιοι. στ7;σαντε9 
δε τροτταΓον τον τερντειγισμον ισθμωΒονζ όντο9 του 
χωρίου οί Ά^ψ'αΐοι τταρεσκευάξοντο, νομίζοντ€<ΐ, ει 
ίτροσαγάγοιντο Μίλψ•ον, ραδίως *[«>'] σφίσι και 
ταλλα ττροσχωρησειν. εν τούτω δε χερϊ δείλΐ7ν ΐ7δ7; 26 
όψιαν άγγε'λλεται ατ;τοΓ9 τά9 άττό Σικελίας και Πελο- 
ΐΓοννησον ττέντε και ττεντηκοντα ναν% όσον ου τταρεΓ- 208 ΘΟΤΚΤΔΤΔΟΤ 

ναι. των τε γαρ Σικελιωτών, Ερμοκρατονζ τον 
^νρακοσίον μάλιστα ενάγοντος ^ννίττίλαβίσθαι και 
της νττολοίτΓον Αθηναίων καταλνσεο}ς, είκοσι νηες 
%νρακοσίων ηΧθον και "^(ΧινοννΊ ιαι δυο, α'ί τε εκ 
Πελοποννήσου, αδ τταρεσκενάζοντο, ετοΓ/χαι η^η ου- 

2 σαι• και &ηραμενει τω Αακε^αιμονίω ξνναμφότεραι 
ως Άστυο^ον τον ναίαργρν προσταχθεΐσαι κομίσαι, 
κατέπλευσαν ες Αερον ττρωτον την ττρο Μιλτ^του 
νι^σον εττειτα εκείθεν, αίσθόμενοι εττΐ Μιλι^τω οντάς 
Αθηναίους, ες τον 'Ιασικον κόλττον πρότερον ττλεύ- 
σαντες εβοΰλοντο εΐ^εναι τα, ττερί της Μίλητου. 

3 ελθόντος Βε ΆλκιβιάΒου ιττπω €5 Τει-ί^ιουσσαν της 
Μιλΐ7σια5, οΐπερ του κόλττου ιτλεΰσαντεζ ηνλίσαντο, 
ττυνθάνονται τα ττερΙ της μάχης• τταρην γαρ 6 Αλκι- 
βιάδης και ζννεμάγετο τοΖς Μιλησίοις και Τισσα- 
φερνει, και αΰτοΓί τταρτ^νει, ει μη βουλονται τα τε 
εν Ιωνία και τα ζνμτταντα ττράγματα διολεσαι, ώς 
τάχιστα βοηθείν Μιλητω και μη ττεραδειν ατι^τει- 

27 ^ισ^εισαν. και οί μεν άμα τύ^ εω εμελλον βοηθη- 
σειν Φρύνιχος δε ό των Αθηναίων στρατηγός, ως 
ά,τΓο της Αερου επύθετο τα των νεών σαφώς, βουλο- 
μενων των ζυναρχόντων νττομείναντας Βιαναυμαχεΐν, 
ουκ εφη ουτ αυτο? ττοιησειν τούτο ουτ εκείνοις ουο 
2 αλλω οΰδενι ε? 8ΰναμιν εττιτρέψειν. δττου γαρ εζ- 
εστιν εν υστερώ, σαφώς εΐΖότας προς οττόσας τε ναΰς 
πολεμίας και οσαις προς αυτας ταΐδ σφετεραις, ικα- 
νως και καθ' ησυχίαν παρασκευασαμενοις [εσται] 
άγωνισασ^αι, οΰδε'ττοτε τω α^σχρω όνείδει ει^α? άλό- 
γως διακινδυνεΰσειν. ου γαρ αισχρον είναι Αθη- 
ναίους ναυτικω μετά καιρού νποχωρησαι, άλλα και 
μετά ότουοΰν τρόπου αϊσχιον $υμ.βησεσθαι ην ησση- 
8 ^ώσιν και την πάλιν ου μόνον τω αισχρω, άλλα και 
τω μεγίστω κινδυνω περιπίπτειν. Τ} μόλις επΙ ταΐς 
γεγενημεναις $υμφοραΐς εν8εχεσθαι μετά βεβαίου 
παρασκευής καθ" εκουσίαν, η πάνυ γε αναγκΎ], πρό- 
τερα ποι επιχειρείν, που *δ?} μη βιαζομέντ} γε προς 2ΤΓΓΡΑΦΗ2 Η', ΚΗ'. 209 

ανθαψίτονζ κίνδυνους ίεναι; ώς τα^^ιστα δε ΙκέΧζνε 
του? τ€ τραυματίας άναΧαβόντας και τον ττΐζον και 
των σκίνων οσα Τ7λ^ον €χοντ€5, α δ' εκ της ττολεμίας 
ίίληφασί καταλι—όντας, οττως κονφαι ώσιν αί ντ,ΐς, 
άτΓοπλειν ες ^άμον, κακεΓ^εν ^δι^ ζνναγαγόντας ττά- 
σας τάς ναΐζ τους ενίττλους, ■^ν που καιρός ^, ■π-οιει- 
σ^αι. ως δ' έπεισε, και έδρασε ταύτα• και εδοίεν 5 
ουκ εν τω αντίκα μάλλον η ύστερον, ουκ ες τοΰτο 
/λόνον, άλλα και ες οσα άλλα Φρννΐ)(0<; κατέστη, ουκ 
άξυν^τοζ εΤναι. και οί μίν Άθηναΐοι άφ' εσπέρας 
εΰ^υς τούτω τω τρόπω άτελεΐ τ^ νικτ^ άπο τ^ς Μιλτ^- 
του ανάστησαν, και οί Αρ•γΐΐοι κατά τάχος και προς 
οργην της ζνμφορας απε'πλευσαν εκ τ^ς "Χάμον επ' 
οίκου• οί ^έ Πελοποννϊ^σιοι α/χα τι^ εω εκ τ^ς Ταχί- 28 
οΰσστ^ς άραντες επικατάγονται, και /χειναντες ημέραν 
μίαν, τ^ ΰστεραια και τας Χι'ας ναυς ιτροσλαβόντ€ς 
τάς μΐτά ΙίαΧκιΒίως το πρώτον ζν^καταΒίωχθίίσας 
ε/?ουλοντο πλενσαι επι τά σκΐνη, ά ε^ειλοντο, ες Τει- 
χιοΰσσαν πάλιν, και ως ηλθον, Ύισσαφίρνης τω 2 
πε^ω παρελθών πείθει αυτούς επί 'Ιασον, εν τ) Άμόρ- 
γης πολέμιος ων κατείχε, πλενσαι. και προσβα- 
λοντες 1^ Ιάσω αιφνίδιοι, και ου προσΒεχομενων 
αλλ* ^ Άττίκας τάς ναυς εΤναι, αίρονσι• και μάλιστα 
εν τω έργω οί 2υρακο'σιοι επ-ρνεθησαν. και τον τε 3 
Άμόργην ^ώντα λαβόντες, Τΐισσονθνου νόθον υίον, 
άφεστωτα δε βασιλέως, παραδιδοασιν οί ΙΙελοπον- 
νν^σιοι Ύισσαφερνει άπαγαγειν, ει βονλεται, βασιλεΐ, 
ώσπερ αυτω προσεταζεν, και τϊ^ν *Ιασον Βιεπόρθησαν 
και χρήματα πάνυ πολλά ι^ στρατιά έλαβε• παλαιό- 
πλοντον -γαρ ^ν το χωρίον, τους τ' επίκουρους τους 4 
περί τον Άμόργην παρά σφάς αντονς κομίσαντες καί. 
ουκ άδικησαντες ^-νετα^αν, οτι ^σαν οί πλείστοι εκ 
ΙΙελοπονν7?σου. τό τε πόλισμα Τισσαφερνει παρα- 
δοντες καί τά ανδράποδα πάντα, καί δούλα καί ελευ- 
θέρα, ων καθ" εκαστον στατηρα Δαρεικον παρ' αΰτοΰ 
ξυνεβησαν λαβεΖν, έπειτα άνεχιίρτ^σαν ες ττ^ν Μίλτ^- 210 ΘΟΪΚΪΔΤΔΟΤ 

6 τον. καΧ Πίδαριτον τε τον Λ€οντο5 «? την Χιον 
αρχ^οντα, Αακΐ^αιμονίων ττΕμψάντων, άττοστίλλονσι 
πεζ-τ] μίχρι. Έρνθρων, €;(οντα το τταρά Άμόρ-γου 
ΙτΓίκονρικόν, και £? την Μ.ίλητον αντου Φίλίττπον 
καθιστασιν. και το θΐρο% £Τ£λευτα. 

29 Του δ' ΙτΓίγίγνομίνον ■χζίμωνοζ, €ΐΓ€ΐδϊ} την "ϊασον 
κατίστησατο 6 Ύίσσαφίρνη•; £5 φνλακην, τταρηλθεν 
£5 την Μίλητον, και μηνοζ μεν τροφην, ώσπερ υττ- 
€στΐ7 εν ττ) Λακεδαί/χονι, €5 8ραχ^μην Άττίκήν εκαστω 
ττασαις ταΐζ ναυσι διεδωκεν, του δε λοιττου )(ρ6νον 
εβοίιλετο τριωβολον διδόναι, εως αν βασιλέα εττερη- 
ταΐ' ην δε κεΧεντβ, δωσειν εφη εντεΧη την Βραχ^μην. 

2 Έρμοκράτον^ δε άντειπόντος του ^νρακοσίου στρα- 
τηγού — 6 γαρ ®ηραμενης, ου ναύαρχος ων άλλ' Άσ- 
τνόχω τταραδουναι τα5 ναΰ? ζνμττλεων, μαλακός ην 
ττερί του ρ,ισ^ου — όμως δε τταρά ττεντε νανς ιτλεον 
ανδρι εκάστω η τρεις οβολοί ωμολογηθησαν. ες γαρ 
ττεντε νανς τρία τάλαντα εδιδου του μηνός• και τοΓ? 
αλλοΐ5, οσω ττλειουί ν^£5 ήσαν τούτου του αριθμόν, 
κατά τον αυτόν λόγον τούτον εδιδοτο. 

30 Του δ' αυτού ρ^ειρ,ώνο5, Τ0Γ5 εν τύ] ^άμο) ^Αθηναίοις 
ττροσαφιγμεναι γαρ ήσαν και οίκοθεν αλλαι ν^ε? 
ττεντε και τριάκοντα και στρατηγοί Χαρμΐνος καΙ 
"^τρομβιχιΒης και Ένκτημων, και τά? αττο ΧιΌυ και 
τά9 αλλάς ττάσας ζϋναγαγόντες, εβονλοντο Βιακλη- 
ρωσαμενοι εττι μεν ττ) Μιλτ^τω τω ναυτικω εφορμεΐν, 
■προς δε τι^ν Χιον και ναυτικον και ττε^ον ττεμψαι. 

2 και εποιι^σαν οΰτως• 2ιΤρομβιχί8ης μεν γάρ και Όνο- 
μακλης και Ένκτημων, τριάκοντα νανς έχοντες και 
των €5 Μι'λϊ^τον ελ^ο'ντων ;^ιλιων όττλιτών μεροζ 
άγαγόντες εν ναυσιν όττλιταγωγοις, επι Χιον λα;^όν- 
τε5 εττλεον, οι δ' άλλοι εν ^άμω μένοντες τεσσαρσι 
και εβ8ομηκοντα ναυσιν εθαλασσοκράτονν και επι- 
ττλονς ΤΎ) Μιλτ/τω εττοιοΰντο. 

31 Ό δ' Άστνοχος ως το'τ' εν τ^ Χιω ετνχε δια την 
ιτροδοσίαν τονς όμηρονς καταλεγόμενος, τούτου μεν ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΛΒ'. 211 

€ΤΓ€(τχεν, (Ίτα^η -^σθίτο τάζ τε μετά Θηραμένους ναν<; 
■ηκοτίσαζ και τα ττερι την ζνμμαγίαν βελτίω οντά, 
Χαβων δέ νανς τάς τε Ίίελοττοννησίων δε/ία και Χια; 
δέκα ανάγεται, και ττροσβαλων Πτελεω και οΰ;^ ελών 
παρεπλενσεν εττΐ ^λαζομεναζ, και εκελενεν αντων 
τους τα Αθηναίων φρονονντας άνοικίζεσθαι ες τον 
Ααφνουντα και ττροσχωρείν σφίσιν ζννεκελενε δε 
και Ύαμως, Ιωνίας ντΓαρ)(ης ων. ως δ' ουκ εσηκονον, 2 
εσβολην ττοιησάμενος τη ττόλει, ονσΎ] άτειχίστω, καΐ 
ου δυνάμενος ελεΐν, απε'πλενσεν άνεμω μεγάλω, αΰτος 
μεν ες Φωκαιαν και }ίύμην, αΐ δε άλλαι νηες κατηραν 
ες τάς ετηκειμενας ταΐς ΤίΧαζομεναΐς νήσους, Μαρά- 
θουσσαν και ΐΐηλην και Αρυμουσσαν. και οσα ιττ- 
εξεκειτο αυτόθί των Κλαζομενίων, ημέρας εμμείναντες 
δια του5 άνεμους οκτώ, τά μεν διηρττασαν και ανά- 
λωσαν, τα δ' εσβαλόμενοί άττεττλευσαν ες Φωκαιαν 
και Κύμην ως Άστΰοχον. οντος δ' αΰτοΰ ε'νταΰ^α, 32 
Αεσβίων άφικνουνται, πρέσβεις, βουλόμενοι αύθις 
άποστηναι, και αΰτον μεν ττείθουσιν, ως δ' οι τε 
Κορά'βιοι και οί μλλοι ζΰμμα•)^οι άττρόθυμοι ήσαν 
δια το ττρότερον σφάλμα, άρας εττλει εττΐ της ΧιΌυ. 
και -χειμασθεισων των νέων ύστερον άφικνουνται 
άλλαι άλΧοθεν ες την Χιον. και μετά τοΰτο Πεδά- 2 
ριτος, τότε τταριων τ^εζτ) εκ της Μιλ^^'του, γενόμενος 
εν Έρυθραΐς διαττεραιοΰται αυτο5 τε και η στρατιά 
ες Χιον νττηργρν δ' αυτω και εκ των ττεντε νέων 
στρατιωται υττο Χαλκιδεως «9 ττεντακοσιους ίυν 
οττλοις καταλειφ^εντες. ε/Γαγγελλο/χενων δε τίνων 3 
Αεσβίων την άττόστασιν ττροσφερει τω τε Πεδαρίτω 
και τοΪ5 ΧιΌις 6 Άστΰοχος τον λογον, ως χρη τταρα- 
γενομενους ταις ναυσιν άποστησαι την Αεσβον η 
γαρ $υμμάχονς πλείους σφάς εξειν, η τους Αθηναίους, 
ην τι σφαλλωνται, κακώσειν. οί δ' ουκ εσηκουον, 
ουδέ τα5 ναΰς ο Πεδάριτος εφη των Χι'ων αυτω ττροη- 
σειν. κάκεΐνος λαβών τάς τε των Κορινθίων ττεντε 33 
και εκτην ΜεγαρίΒα και μίαν ΈρμιονίΒα και ας αντος 212 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

Αακωνικας ηλθεν έχων, «ττλει (.-ϊ τηζ Μιλί/του ττροζ 
την ναναρχίαν, πολλά άπαλησας τοΓς Χιοΐ5 η μην 
μη €πφοηθησίΐν, ην τι δί'ωνται. και ττροσβαλων 

2 Κωρνκω τη<; Ερυθραίας Ινηνλίσατο. οί δ* άπο τη^ 
"^άμον Αθηναίοι, Ιπι την Χιον ττλεοντες τύ] στρατιά, 
και αντοι εκ του επι θάτ€ρα λόφου διείργοντοξ 
καθωρμίσαντο' και Ιλεληθεσαν αλλήλους. Ιλθοΰσης 
δε τταρα Πεδαριτου τ^ττο νύκτα εττιστολ^ί, ώξ Έρυ- 
θραίων άνδρες αιχ^μάλωτοι εκ %άμον εττι ττροδοσία 
ε5 Ερυθράς τ^^ουσΊν άφειμίνοι, ανάγεται 6 Άστυοχος 
ίΰθύς Ις τάς Ερυθράς ττάλιν, και τταρα τοσούτον 

3 εγενετ αυτω /αϊ} ττεριττεσεΓν τοις * Κθηναίοις. δια- 
ιτλευσας δε και ο Πεδαριτος ττρος αυτόν, και άναζη- 
Τΐ7σ"αντε5 τα ττερι των δοκουντων ττροδιδοναι, ως 
ίυρον άπαν εττι σωτηρία των ανθρώπων εκ ττ7ς 2α- 
/Λου προφασισθίν, άπολύσαντες της αιτίας απέπλευ- 
σαν 6 μεν ες την Χιον, ό δ' ες την Μίλητον [εκο- 
μίσθηΐ^, ωσπερ διενοεΐτο. 

34 Έν τούτω δε και η των Αθηναίων στρατιά ταΓς 
ναυσίν εκ του Κωρνκου ττεριπλίουσα κατ Άργινον 
ετΓίτυγχάνει τρισι ναυσι των Χιών μακραΐς, και ως 
εΤδον, εδιωκον και ^ειμων τε μέγας επιγίγνεται και 
αί μεν των Χίων μόλις καταφεΰγουσιν ες τον λιμένα, 

2 αΙ δε των Αθηναίων αί μεν /χαλιστα όρμησασαι τρεις 
διαφθείρονται και εκπίπτουσι προς την πολιν των 
Χίων, και άνδρες οί μεν άλίσκονται οί δ' άποθνη- 
σκουσιν, αί δ' αλλαι καταφεΰγουσιν ες τον υπό τω 
Μιναντι λιμένα, Φοινικοΰντα καλούμενον, εντεύθεν 
δ' ύστερον ες την Αεσβον καθορμισάμενοι παρεσκευ- 
άζοντο ες τον τει;(ΐσρ.ο'ν. 

35 Έκ δε τ^ς Πελοττοννϊ/σου του αΰτου χειμωνος 
Ιπποκράτης ό Λακεδαι/χόνιος εκττλευσας δε'κα /Αει^ 
Θουριαις ναυσίν, ων ηρχΐ- Δωριευς ο Αιαγορου τρίτος 
αυτός, μια. δε Αακωνικη, μια δε 2υρακασια, καταττλεΓ 

2 ες Κνιδον η δ' άφεστηκει η8η από Τισσαφέρνους. 
και αυτούς οί εν τύ} Μιλν^τω, ως -^σθοντο, εκελευον ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΛΓ'. 213 

ταΐς μ€ν ημισ€ίαι<: των νίων Κνιδον φύλασσαν, ταΓ? 
δέ ττερί ΤριότΓίον ουσαΐζ τάς αττ' Αίγντττου όλκάδα? 
ττροσβαΧλονσαζ ξυλλαμβάνίΐν Ιστι δε το Ύριόττιον 
άκρα τηζ Κνιδιας ττρονχονσα, Άττόλλωνος ιερόν. 
τΓνθόμΐνοί δε οί ^Αθηναίοι και ττλευσαιτες εκ τ^ς 
2α/χου \αμ.βυ.νονσι τα<; Ιπι τω Τριοττιω φρονρονσας 
έ^ ναίς• οί δ' αΓ§ρε? αττοφευγονσιν ε^ αντών. και 3 
μετά τούτο ε? την Κνιδον καταττλευσαντες και ττροσ- 
βα\όντ€^ τ^ ΤΓολει, ατειχιστω ουστ], ολίγου είλον. 
τ^ δ' νστεραία αν^ις ττροσίβαλΧον, και ως, α^ιεινον 
φραζαμένων αυτών υπο νύκτα και εττεισελ^οντων 
αυτοΓί των απο του Τριοπιου εκ των νεών διαφυγόν- 
των, ονκίθ" όμοίωζ ΐβλατττον, άττελ^όντες και δρω- 
σαντες τ>}ν των Κνιδιων γ^ν ες την "Χαμον αττε- 
ττλευσαν. 

ΎτΓο δε τον αΰτδν χρόνον Άση,Ό;^ου ι^κοντο9 ες 36 
την Μι'λί^τον ετΓΐ το ναυτικόν, οί Πελοττοννϊίσιοι ευ- 
τΓορως ετι ίιχον άπαντα τα κατά το στρατοττεδον 
και γαρ μισθός εδιδοτο αρκούντως, και τα εκ τη<ϊ 
Ία'σου με-γάλα χρήματα Βιαρττασθίντα νττην τοΓς 
στρατιωταις, οι τε 'Μιλησιοι ττροθνμοίζ τα του ττολε- 
μον ίφερον. ττρος δε τον Ύισσαφίρνην εΒόκοχη' 2 
δμως τοις Πελοττοννϊ/σίοις αί ττρώται ζννθηκαι αί 
ττρδς Χαλκιδεα γενό/Αεναι ενδεείς είναι και οϋ 'πρ6<ί 
σφων μάλλον, και αλλάς ετι Θηραμίνονς -παρόντος 
Ιτϊοίονν• και εΐσΐν αιόε. 

" Ξυνθ^και Λακεδαι/χονιων και των ^νμμαχων 37 
ττρος /3ασιλεα Δαρεΐον και τους τταΐδας τους /3ασιλεως 
και ΎισσαφΙρνην, σττονδάς είναι και φιλίαν κατά 
τάδε. όττόστ; χωρα και πόλεις βασιλέως ΐΐσΐ /Δαρείου, 
η του πατρός 7/σαν ι; των προγόνων, επί ταύτας μη 
Ιεναι επι ττολεμω μη^ε κακω μη^ενΐ μήτε Λακεδαι- 
μονίονς μήτε τους $νμμάχους τους Λακεδαι/Αονιων, 
/Ατ;δέ φόρους πράσσεσθαι εκ των πόλεων τούτων 2 
μήτε Λακεδαι/Λονιους μήτε τους ένμμαχονς των Λα- 
κεδαιμονίων • Μ>;δέ ΛαρεΓον ^ασιλε'α /Αηδέ ων βασιλεύς 
Π-17 214 ΘΟΤΚΥΔΙΔΟΤ 

αρχΐί ετΓΐ Λακίδαι/ίονιους μη^ϊ τους ξνμ,μάχον; Ιΐναι 
€7Γΐ ΤΓοΧίμω μη^β κακω μηζ^νί. ην δε Τ6 δεωνται 
Λακεδαι/Λοι/ιοι ^7 οί ζνμμαγρι /βασιλέως ι; /βασιλεύς 
Αακΐόαίμονίων η των ζνμμά^ων, 6 τι αϊ/ ττίίθωσιν 
3 αλλτ^λους, τούτο ττοιοΰσι καλώς 'Χ^^ΐ'• το ι/ δε 
■7Γολ€μον τον προς Άθηναίονς και τους ξυμμάχονς 
κοίντ} αμφοτίρονζ ττολΐμάν ην δε κατάλυσιν ττοι- 
ώνται, κοινΫ; άμφοτίρονζ ττοκΐσθαι. όττόση δ' αν 
στρατιά έν τύ} χωρά τ^ ^ασιλε'ως ■^ μΐταττΐμψαμίνον 
βασιλίως, την δαττάνην βασιλία τταρίχίΐν. ην δε 
τις τώι/ τΓολεων όπόσαι Ι^υνε'^εντο βασιλ€ΐ επί. τϊ}ν 
βασιλίως ϊη χωράν, τους άλλους κωλυειν και άμννΐΐν 
ρασιλεΐ κατά το δυνατόν και ην τις τών εν τύ) 
/3ασιλε'ως χωρά η όσης /βασιλεύς άρχει «ττι την Λα- 
κεδαι/χονιων ιτ; ^ τών ξνμμάχων, /βασιλεύς κωλυε'τω 
και ά/χυνε'τω κατά το δυνατόν." 
38 Μετά δε ταύτας τάς ζννθηκας ®ηραμίνης μίν 
τταραοονς Αστνόχω τάς ναυς άττΟπλεων εν κίλητι 
αφανίζεται, οι δ' εκ τΐ7ς Αίσβον ^Αθηναίοι, η8η δια- 
βΐβηκότίς ες τλ}ν ΧιΌν ττ^ στρατιά, καΐ κρατούντες 
και γι^ς και θαλάσσης, Δελφινιον ετείχιζον, χωρίον 
άλλως τε εκ γ^ς καρτΐρον και λι^ιιενας ε^ον και τ^ς 

2 τών Χιών ΤΓολεως ου ττολυ άπερ^ον. οί δε ΧΓοι εν 
ΤΓολλαις ταΐς ττρίν μάχαις τΓζττληγμενοι, και άλλως 
εν σφισιν αυτοΐς ου ττανυ ευ διακεί/ζ,ενοι, άλλα και 
τών μζτά Τυδε'ως του "Ιωνος η^η νττο Πεδαριτου εττ' 

Αττικισμω τεθνεωτων και ττ^ς αλλιώς ττόλεως κατ 
ανάγκην ε'ς ολίγον κατεχόμενης ΰποπτως διακείμενοι 
αλλϊ^λοις 77συ_;^αζον, και οΰτ' αϋτοι διά ταύτα ου^' οί 
^ετά Πεδαριτου επίκουροι ά^ιόρ,α^οι αυτοΓς εφαί- 

3 νοντο. ες μεντοι την Μιλ•»7τρν επε/χπον κελευοντες 
σφίσι τον Άστυο;(ον βοηθεΐν ως δ' ουκ εστ^κουεν, 
επιστε'λλει περί αΰτοΰ ες τ?/ν Αακε^αίμονα Πεδάριτος 
ώς άδικουντος. και τά )ΐιέν εν τύ) Χιω ες τοΰτο 
καθεστηκει τοις Άθηναίοις• αΐ δ' εκ τ^ς ^άμον νηες 
αυτοΓς επίπλους /ιχέν εποιουντο ταΓς εν τγ} Μιλτ^τω, ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', Αθ'. 215 

ΐ7Γ£ΐ δέ μη αντανάγοιεν, άνα;ι^ωρονντ€9 ττάλιν «5 την 
2α/Λθν ησνχαζον. 

Έκ δέ τη<ϊ ΙΙελοτΓοννησου Ιν τω αι,τώ -χειμωνι αί39 
Τ(Λ) Φαρναβάζω ν— ο Καλλιγίΐτου του Μεγαρί'ωξ και 
Τιμαγόρου τοί; Κυ4ΐίίΐ;νοί) ΐΓρασσόντων τταρασκενα- 
σθίΐσαι νττο Λακίδαι/ιονιων ίτττα και «ικοσε ντ/ε^ 
άρασαι ΐττλεον ίττΐ Ιωνίας ττΐρΐ ηλίου τροττας- και 
άρχων ΙΐΓίττλα αντών ^Αντισθένης "^,-ιταρτιάτης. ^νν- 2 
ίπΐμψαν δέ οί Λακίδαι/ζόνιοι και Ινδ£κα άνδρας 
2-αρτιατών' ξνμβονλονς Άστνόχω, ων £19 ην Λιχας 
ό Άρ»ί£σιλαΌυ• και (χρητο αντοΐς £5 Μ,ίλητον άψικο- 
μίνους των τε άλλων ^υν£7Γΐ/χ£λ£Ϊσ6αι, -ρ μίλλα 
άριστα €$£ΐν, και τάς νανς ταύτας η αΰτάδ η ιτλείονς 
η και £λάσσον5 £? τον Έλλησποντον ως Φαρνάβαζον, 
ην δοκ^, ά— 0ΤΓ£/ζ7Γ£ΐΐ', Κλ£αρ;^ο»' τον Ραμφίον, ος 
ζννίττλα, άρχοντα ιτροστάξαντας, και Αστύοχον, ην 
Βοκ-^ τοις £νδ£κα άνΒράσι, ιταυειν της ναναρχίας, 
^Αντισθίνην δε κα^ιστάναι• -ττρος γαρ τάς τον Πεδα- 
ρίτου ίΤΓίστοΧάς νττωΊττίνον αντον ττλεονσαι ονν 3 
αί ν^£ς άίΓο Μαλεας ττελάγιαι ]Μι/λω ττροσίβαΧον, 
και 7Γ£ριτνχο'ντ€5 νανσι δίκα Αθηναίων τάς τρεις 
λαμβάνονσι κΐνάς και κατακαιΌισιν. ρ,ετά δε τοίτο 
δεδιότες μη αί διαφνγονσαι των Άθψαίων εκ τ;75 
Μί^λου ν^ες, οττερ ΐγίιετο, μηννσωσι τοις εν τ^ 
2ά/χω τον ί—ίττλονν αντών, ιτρδς ττ/ν Ιίρητην ιτλεν- 
σαντε9, και ττλειω τον ιτλονν δια φνΧακης τζοιησάμαοι, 
ες τΐ7ν Καννον της Ασίας κατηραν. έντεν^εν δτ/, 
ως εν άσφαλει όντες, άγγελιαν εττερ-ττον εττι τάς εν 
τ^ Μιλτ^τω ναυς τοΰ $νμΐΓαρακομισθψαι. οι δέ 40 
ΧΓοι και Πεδάριτος κατά τον αντον χρόνον οΰδεν 
ησσον, καιιτερ δια/χελλοντα, τον Άστνοχον — ε'/χ— ον- 
τες άγγε'λονς ηξίονν σφίσι τολιορκονμίνοις βοηθί}- 
σαι α— ασαις ταϊς νανσιν και μη ττεραδεΐν τ>^ν 
με^/ίστην των εν 'Ιωνια ξυμμαχίΒων ττόλεων εκ τ€ 
θαΧάσσ-ης είργο/χε'ντ/ν και κατά γί7ν ληστίίας ττορ- 
θονμενην. οί γάρ οίκεται τοις ΧιΌις, ττολλοι όντες 3 216 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

και μια γ€ ττόλίΐ -πλην ΑακίΒαιμονίων ττλεΓστοι 
•γενόμενοι και α/Λα δια το πλΎ)θο<; )(αλίπωτίρως Ιν 
ταις αδικιαις κοΧαζόμενοι, ω? η στρατιά, των Αθη- 
ναίων βΐβαίω•; ί8οζζ μετά τείχ^ονζ ΙΒρνσθαι, ίνθνζ 
αντομολία τ€ Ιγωρησαν 6ί ττολλοι ττροζ αντονζ, καΧ 
τα ττλεΐστα κακοί, Ιττιστάμενοι την γωραν, οντοι 
Β ίΒρασαν. ίφασαν ονν χρηναι οί ΧΓοι, εως ετι ελττις 
και 8ννατ6ν κωλνσαι, τίίχιζομίνου του Αΐλφινίου 
και ατελούς οντος, και στρατοττεόω και νανσιν ίρν• 
/ΐΑατοδ μίίζονοζ ττροστΓεριβαλλομένον, βοηθησαι 
σφίσιν. ό δε Άστνοχοζ, καιττερ ον 8ιανοονμίνο<ί 
δια τ>}ΐ' τότε άπειλην, ω5 εω/5α και του5 ζνμμάχονζ 
41 ττροθνμους ονταζ, ωρμητο ες το βοηθίΐν. εν τούτω 
δ' εκ τΐ7? Καυνου τταραγίγνεται αγγελία, οτι αί ετττά 
και είκοσι νηε<; και οί των Αακεδαιμονίων ζΰμβον- 
λοι ττάρεισι• και νόμισα•; τταντα υστέρα είναι ταλλα 
-προς το ναί)? τε, οττως θαλασσοκρατοΐεν μάλλον, 
τοσαύτας ζνμπαρακομίσαι, και του? Λακεδαι/ΑονιΌυς, 
οί ι/κον κατάσκοποι αυτοί), ασφαλώς ττεραιωθηναι, 
εΰ^υς άφεΐζ το ες ττ^ι^ Χιοι/ εττλει ες ττι/ Καυι/ον. 

2 και ες Κων την Μεροπί8α εν τω τταράπλω άποβάς 
την τε ττόλιν, άτείχιστον ουσαν και ΰπο σεισμού, δβ 
αΰτοΓς ετνχε μεγιστόζ γε δ»; ων μεμνημεθα γενόμενος, 
ζνμττετττωκνιαν, εκπορθεί, των άνθρωττων ες τα ορη 
ττεφενγότων, και τ?;ν ;^οίραν κατα^ρομαΐζ λείαν εποι- 

3 ειτο, ττλην των ελευθέρων τούτους 8ε άφίει. €Κ δε 
τ^ς Κώ άφικόμενοζ ε'ς την Κνι'δον νυκτός αναγκά- 
ζεται ΰπδ των Κνιδιων τταραινουντων μη εκβιβάσαι 
τους ναυτας, αλλ' ωσπερ ειχεν ιτλειν εΰ^υς επι τάς 
των Α^7;ναιων ναΰς εικοσιν, ας ε;^ων Χαρ/Αΐνος, εις 
των εκ "Χάμου στρατηγών, εφΰλασσε ταύτας τάς 
ετΓτα και είκοσι ναΰς εκ τϊ7ς Πελθ7Γονν>;σου ττροσπλε- 

4 ούσας, εφ' άσττερ και 6 'Κστύοχος τταρεττλει. επύ- 
θοντο δε οί εν τ^ Χάμω εκ της Μϊ^λου τον επίπλουν 
αύτων, και η φυλακή τω Χ,αρμίνω περί την Χ,ύμην 
και Χάλκην και 'Ρόδον και ίτερι τι^ν Αυκίαν ην ηΒη ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΜΒ'. 217 

γαρ Ύΐσθάνΐτο και €ν τ^ Κουνώ ονσας αντάζ. ΙττΙ- 42 
ιτλίΐ ονν ώσ-ερ «Τχεν τρο<; την Ίνμην 6 Άστνοχο5, 
ιτρίΐ' ίκ—νστοζ -γίνίσθαι, €ΐ ττως ττεριλάβοί ττου /λ€Τ€- 
ωροΐ'5 τα5 νανς. και αντω ν€Τθζ τ€ και τα €Κ του 
ουρανού ζννΎίφίλα οντά ττλάνησιν των νεών εν τω 
σκότει και ταραχτ^ν τταρίσχα. και ά/ιια τ^ εω διε- 3 
σττασμίνον του ναντικον, και του /χέν φανερού Τ/ότ; 
όντο5 τοΓϊ Ά^7/ναιΌΐ5, του εΰωνυ/ιου κίρως, του δε 
άλλου ττερι τι;ν νησον ετι χλανω/χε'νου, εττανάγοτται 
κατά ταχο5 6 Χαρρ.»Ό5 και οί Α^ι^ναιοι έλασσ-οσιν 
^ ταις είκοσι ναυσι, νομίσαντίς, ασττερ ΙφιΧασσον 
νανζ, τάζ ατΓο τΐ75 Καυί'ου ταιταζ είναι, και ττροσττε- 3 
σόντες εν^υ5 κατε'δυσάν τε τρεις και κατ (τραυμάτισαν 
αλλάς και εν τω έργω ίτηκράτουν, μίχρι ου επεφα- 
νησαν αντοΓς ιταρά δο^αν αί χλειους των νεών και 
ττανταχόθεν άπεκλτ^οντο. έπειτα δε ε? φνγην κατα- 
στάντες ί$ μ(.ν νανς αττολλυασιν, ταις δε λοι-αις 
καταφευγουσιν 1<; την Τευτλουσσαν νι^σον, ειτεΰ^εν 
δε ες Άλικαρνασόν. /χετά δε τοντο ο\ μ\ν Πελοττον- 4 
νϊ^σιοι ες ΚνΓδον καταραντες και ξυμμιγασών των 
€κ τ^ς Καυνου ετττά και είκοσι νεών αυτοΓς ξυμττά- 
σαι<ί ττλενσαντες και τροτταΓον εν τ^ 2νρ?7 στί/σαΐ'τες 
■π-άλιν ες την Κνιδον καθωρμίσαντο' οί δε Ά^7;ναΓοι43 
ταΓς εκ της "Χάμου ναυσι ττασαις, ώς ^σ^οντο τα τ>;ς 
ναυμαχίας, ιτλευσαντες ες την "Χίμψ και ε'ττι ρ.εν το 
εν τ^ Κνίδω ναιτικον οΰχ όρμησα\'Τ(ς, ονδ' εκείνοι 
€7Γ* εκείνους, λα^ο'ντες δε τα εν ττ) 2ν/>ιτ/ σκίύη των 
νεών και Λορυμοις τοις εν τ^ ηπίφω 7Γροσ/?αλο'ντες 
αττεττλευσαν ες ττ^ν Σαμον. 

Άττασαι δ' -^δτ; ουσαι εν τ^ Κνίδω αί τών Πελο- 8 
ΤΓονιτ^σίων ν^ες επεσκευ-ά^οντό τε, ει τι εόει, και ττρος 
τον Ύισσαφίρνην, τταρεγε'νετο γαρ, λογουις εττοιοίντο 
οί ένδεκα άνδρες τών Λακεδαι/χονίων χερί τε τών ■ΐ7δι; 
ττεχραγρ-ενων, ει τι /χί/ ηρεσκεν αυτοΓς, και χέρι του 
μέλλοντος τολίμου, οτω τροττω άριστα και ξνμφο- 
ρωτατα άμφστίροις -ττολίμησεται. μάλιστα δε ο 3 218 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

Αίχα<! ί,σκότΓίΐ τα ττοιου/Λενα, και τα? σπονδας οΰδε- 
τερα?, ούτε τα5 Χαλκιδε'ωζ ο^υτε τά5 Θηραμένους, ίφη 
καλώς ζνγκίΐσθαι, αλλά ^ίΐνόν €ίναί ει χωράς, όσης 
βασιλεύς και οί ττρό-γονοι ηρζαν ττρότερον, ταντη<$ 
4 και νυν αξιώσει κρατεΤν ει^εΓναι γαρ και νησονς 
άιτάσας ττάλιν δουλευειν και Θεσσαλι'αν και Αοκρούζ 
και τά μίχρ^ Βοιωτώί', και αντ ελευθέριας αν Μν^δι- 
κην ορχην τοις Έλλτ/σι τους Λακεδαι/Λονιους ττερι- 
θεΐναί. ετέρας ονν εκε'λευε /βελτιους σ7Γενδεσί?αι, ^ 
ταυταις γε ου χρησ^σθαι, ουδέ τι^ς τροφής εττι τούτοις 
δεισ^αι οΰδει/. αγανακτώ^ δε 6 μίν Τισσαφέρνης 
44 άπεχωρησίν άττ αυτών δι' οργής και αττρακτος, οί δ' 
ες τι^ν 'Ροδον, έτηκηρνκευομίνων άττδ τών δυνατωτα'των 
ανδρών, τϊ^ν γνωμην €ΐχον ττλειν, έλπι^οντες νησόν 
τε ουκ αδύνατον και νανβατων ττληθίΐ και -ττεζω 
ττροσάζεσθαι, και αρ.α ϊ^γουρ-ενοι αυτοί αττδ τ^ς 
υτταρ^οΰσι^ς ζνμμαχίας δυνατοί ίσεσθαι, Τισσαφερ- 

2 ν?;ν μη αιτούντες χρήματα, τρε'φειν τάς ναυς. ττλευ- 
σαντες ουν ευ^υς ε'ν το3 αυτώ χειρ,ώνι εκ Τ175 Κνι'δου 
και ττροσ/ίαλοντες Καρ,εΓρω τ^ς 'Ροδιας ττρωτη ναυσί 
τε'σσαρσι και ε'νε ν^/κο ντα έζΐφόβησαν μίν τους ττολ- 
λους, ουκ είδο'τας τά ττρασσόρ,ενα, και (.φενγον, άλλως 
τε και άτει;^ιστου ονσης της ττόλεο);* εΤτα ^υγκαλε- 
σαντες οί Λακεδαι/χονιοι τούτους τε και τους εκ τοΓν 
δυοΓν πολε'οιν, Λίνδου και Ίηλνσον, 'Ροδιους επ-εισαν 
άποστηναι ^Αθηναίων, και ττροσεχωρησε 'Ρο'δος Πε- 

3 λθ7Γονν•>;σιΌις. οί δ' Αθηναίοι κατά τον καιρόν τούτον 
ταις εκ τ^ς 2ά/Λου ναυσιν αίσθόμΐνοι έπλευσαν ρ,εν, 
βονλόμενοι φθάσαι, και Ιφανησαν ττελαγιοι, νστερ- 
-ησαντες δε ου' ττολλώ το ρ.έν -παραχρήμα άττε'ττλευσαν 
ε5 Χάλκτ^ν, ε'ντεΰ^εν δ' ε'ς %άμον, ύστερον δ' εκ Τι7? 
Χ-άλκης και εκ τ^ς Κώ και εκ τ^ς 2ά/Αου τους εττ/'- 
•πλους ποιουρ,ενοι εττι τν}ν 'Ρο'δον επολε/Λουν. οί δε 
χρήματα μεν εζέλεζαν ες δυο και τριάκοντα τάλαντα, 
οί Πελοπονντ^'σιοι, τταρά τών 'Ροδιων, τά δ' άλλα 
ΐ7συ;!^α^ον ημέρας ογ^οηκοντα, άνελκνσαντες τάς ναυς. ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΜΕ'. 219 

Έν δέ τούτω και Ιτι πρότερον, ττρίν ες την 'Ρόδον 45 
αυτούς άναστηναι, τάδε Ιττράσσ^το. Αλκιβιάδη•; 
/ϋίετα τοί' Χαλκιδεως θάνατον και την Ιν Μιλι^τω 
μα)(Ύΐν τοις Πελοττονιο^σιοις υττοτττος ων και αττ 
αντων αφίκομΐνηζ Ιπιστολης ■ττρος Άστυο;(ον «κ 
Λακίδαι/ίχονος, ώστ' άποκτεΐκαι — ί^" 7"Ρ '^'^^ '''4* "Αγιδι 
Ιχθρο^ και άλλως αττιστος ίφαίνίτο — ττρωτον μίν 
ντΓοχωρΕί δίΐσας παρά Ύισσαφίρνην, ΐττί.ιτα Ικάκον 2 
ιτρος αυτόν, όσον εόι,νατο μάλιστα, των Πελοπονντί- 
σίων τα πράγματα, και διδάσκαλος πάντων γιγνο'/χενος 
ττ;ν τε μισθοφοράν ξννίτίμ^ν, αΐ'τι 8ραχμηζ Άτηκης 
ώστε τριωβολον, και τοίτο μή ξννίχως, Βίδοσθαι, 
λέγειν κελευων τον Τισσαφίρνην ττρος αιττοιίς, ως 
Αθηναίοι εκ ττλειονος ;!^ο'νου ίπιστημονΐζ οντες του 
ναυτικού τριωβολον τοις εαυτών διδόασιν, ου τοσοΟ- 3 
τον ττενια όσον ινα αντων μη οί ναΰται εκ π€ρίονσίαζ 
νβρίζοντ€ζ οί /χέν τα σώματα χεΓρω ε;(ωσιν, δαττα- 
νοίντες ες τοιαύτα άφ' ων *[?;] ασ^ε'νεια ζνμβαίνίΐ, 
οΣ δέ τας ναΰς ατΓολει'ττωσιν, οΰχ ΰττολιττόντες ες 
ομηρΐίαν τον *προνφ€ΐλόμ€νον μισθυν και τους 
τριήραρχους και τους στρατηγούς των πόλΐων εδί- 
δασκεν ώστε δόντα χρήματα αυτόν πεισαι, ιΓστε 
ξχτγχωρησαι ταΰτα εαυτω, ττλι/ν των Ί,νρακοσίων 
του'των δε Έρμοκράτης, στρατηγός ων, ηναντιοντο 
υττέρ του τταντδς $νμμαχικον. τάς τε ττόλεις δεο/χενας 4 
■χρημάτων απηλασΐν, αυτός άντιλίγων υπέρ του Τισ- 
σαφέρνους, ως οί μίν ΧΓοι αναι'σ;^υντοι ειεν, ττλουσι- 
ωτατοι οντες των Ελλ7;νων, εττικουρια δ' όμως σωζό- 
μενοί άξιοΐσι και τοις σωμασι και τοις χρημασιν 
άλλους υττέρ τ^ς εκείνων ελευθέριας κινδυνενςιν τάς 5 
δ αλλάς ττολεις εφτ^ άδικειν, αϊ ες Αθηναίους πρότί- 
ρον η αποστηναι αναλουν, ει μη και νυν και τοσαυτα 
και ετι ττλειω υττέρ σφων αυτών ε^ελτ^σουσιν εσφε- 
ρειν. τον τε Ύισσαφίρνην ατΓε'φαινε νυν ρεν, τοις 
ίδιΌις χρημασι ττολε/χοΰντα, εΐκότως φ^ιδόμενον, ην 
δε ΤΓΟτε τροφή καταβγ} παρά /βασιλέως, εντελή αι- 2-20 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΪ 

τοΓϊ α7Γοδωσ£ΐΐ' τον μισθον και τάς ττόλεις τα (Ικότα 
46 ωφΐλησειν. τταρτβνει, δέ και τω Ύισσαφερνα μη άγαν 
ίπείγεσθαι διαλυσαι τον ττόλε^ιιον, )υΐ77δέ βουληθήναί 
κομίσαντα η να£<: Φοινισσας ασττΐρ τταρεσκευα^ετο, ^ 
Ελλτ^σι ττλειΌσι μυσθον ττορίζοντα, τοΓ? αΰτοΓ? Τι7? 
Τ€ γΐ7? και Τί7? θαλάσσης το κράτος δοΰναι, £;(ειν δ' 
αμφότερους εάν δί^^α τ•))ν άρχ^^ν, και )8ασιλεΐ ε^ειναι 
αεί. επί τους αΰτοΰ λυ7Γ77ρου5 τους Ιτερονς εττάγειν. 
2 -γενομίνης δ' αν κα^' εν ττί^ς ες γ^ν και θάλασσαν 
α,ρχτϊς, άπορεΐν αν αΰτδν οΓς τους κρατοΰντας ζυγκα- 
θαιρησίΐ, ην μη αντος βονληται μεγάλη Βαττάνη και 
κινδυνω άναστάς ττοτε διαγωνισασ^αι. ευτελέστερα 
οέ τα δεινά βραχ^εΐ μορίω της δαττανϊ^ς και α/^,α /Λετά 
Τι7ς εαυτοί! ασφαλείας αυτούς ττερι εαυτούς τους 
β'Ελλτ^νας κατατρΐφαι. εττιτηΒειοτερους τ εφη τους 
Αθηναίους είναι κοινωνούς αυτω της άρχης' ησσον 
γαρ των κατά γην εφίεσθαι, τον λογον τε ζυμφορω- 
τατον και το έργον εχ^οντας ττολεμεΐν τους μεν γαρ 
ζυγκατα8ουλοΰν αν σφίσι τε αυτοΐς το της θαλάσσης 
μέρος και εκεινω όσοι εν τ^ βασιλέως Ελλτ^νες οΐ- 

4 κοΰσιν τους δε του'ναντιον ελευ^εροίσοντας ηκειν, 
και ουκ εικός είναι Λακεδαιμονίους άπο μεν σφων 
[των 'Ελλ>;νων] ελευθερουν νυν τους "Ελλτ^νας, άττο 
δ' εκείνων [των βαρβάρων], ην ^[^μη ττοτε αυτούς] μη 
εζελωσι, μη ελευθερωσαι. τρίβειν ουν εκελευε ττρω- 
τον αμφότερους, και αποτεμομενον ως /χε'γιστα άπο 
των Ά^ι^ναιων επειτ' η8η τους ΙΙελοττοννησίους 
άτταλλάξαι εκ της χωράς, και διενοειτο το πλε'ον 
ούτως ο Τισσαφέρνης, οσα γε απο των ποιούμενων 

5 ην εικάσαι. τω γάρ Αλκιβιάδη διά ταίϊτα, ως είί 
περί τούτων παραινοΰντι, ττροσθείς εαυτόν ες πι'στιν 
τί^ν τε τροφην κακώς επόριζε τοις Πελοποννΐ7σιΌις 
και ναυμαχεΐν ουκ εια, άλλα και τάς Φοινισσας 
φάσκων ναυς ηζειν και εκ περιόντος άγωνιεισ^αι 
έφθειρε τά πράγματα, και την ακμην του ναυτικοί) 
αΰτιον άφείλετο, γενομενην και πάνυ ισχυράν, τά τε ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΜΖ'. 221 

άλλα καταφανίστίρονηωστΐ λάνθαναν ον νροθνμως 
ξννίΤΓολίμίί. 

Ό δέ Αλκιβιάδης ταΰτα α//α μίν τω Ύισσαφίρνα 47 
και τω βασίλΐΐ, ων τζαρ Ικίίνοΐ'ΐ, άριστα «ιναι νομι- 
ζων τταρ-ηνει, ά/χα δέ την ίαντοΟ κά^οδον €5 την 
■ττατριδα 1-ιθ{ρα-€νων, 6ίδω5, «ί μη Βιαφθίρίΐ αντην, 
ΟΤΙ ΐσται χοτέ αΰτω πεισαντι κατίλθίΐν• ιΤίΓσαι δ' 
αν Ινόμιζΐ. μάλιστα «κ του τοιοιτου, £1 Ύισσαφ€ρνη<; 
φαίνοιτο αντω «ττιττ/δίίος ών, 07Γ£ρ και «γενίτο. 
€7Γ€ΐδΐ7 γαρ ^σ^οντο α ντο ν ίσχνοντα ιταρ' αντω οί εν 8 
τ^ ^άμω Αθηναίων στρατιώται, τα /χίν και Αλκι- 
βιάΒον τΓροσττίμφαντοζ λόγονς «9 τον5 δι,•νατωτατο«5 
οντών άιδρας, ωστ€ μνησθηναι ιτΐρΐ αντοΰ £5 του9 
βίλτίστονζ των ανθρώπων, τ5τι £ίΓ* ολιγαρχία βονλΐ- 
ται και ου ττονηρία οΰδε Βημοκρατία τβ Ιαντον 
ΐκβαλονση κατίλθων, και τταρασχων Ύισσαφΐρνην 
φίλον αντοΓς ^ΐ'/χττολιτευειν, το δε -ΐτλ^ον και αιτο 
σφων αυτών οί εν τι] 2α/Λω τριήραρ)^ί τε το"ν * Αθη- 
ναίων και δυνατοίτατοι ωρμη\το ες το καταλΰσαι την 
8ημοκρατίαν. και Ικινη^θη ττρότερον εν τω στρατό- 48 
ιτε'δω τοντο και ε5 την ττόλιν εντεύθεν ύστερον ^λθεν 
τω τε ^ΑλκιβιάΒη Βιαβάντ€ζ τινε5 εκ τ^9 2α/Αου £? 
λογουί ηλθον, και υττοτεΓνοντος αντοΰ Ύισσαφίρνην 
μ€ν ττρώτον, εττειτα δε και βασιλιά φίλον ττοιησΐΐν, 
€1 μηΒημοκρατοΐντο, — οντω γαρ αν ίτιστενσαι μάλλον 
βασιλιά, — π-ολλας ελττιδας (ΐχον αντοι' θ" εαυτοΓς οί 
δυνατοί των ττολιτών τά -πράγματα, οΓττερ και ταλαι- 
ιτωρον-νται μάλιστα, ε5 εαντους ιτεριποιτ^σειν και των 
τΓολε/Λίων επικρατ)7σ£ΐν. ε5 τε τι;ν ^άμον ελθόντες 3 
ξννίστασάν τε των ανθρωιτων τον•5 ε'τητι^δειΌυξ ες 
ζννωμοσίαν και ες τους ττολλους φανερώς ελεγον, ότι 
βασιλίνζ σφίσι φίλος εσοιτο και χρήματα τταρίζοι 
Ά λκιβιάΒον τε κατελθόντος και /λτ) Βημοκρατονμίνων, 
και ο /χέν ο;^λος, ει και τι παραντίκα ηχθΐτο τοίί 
πρασσομίνοις, δια το εΰττορον τ^*» £λ7Γίδος τοϋ πάρα 
^ασιλε'ως /χισθοΰ ησυ;^αξεν• οί δε ^υνισταντες την 
11—18 222 ΘΟΪΚΪΔΙΔόΤ 

ολιγαρχίαν, ΙτταΒή τω πληΟίΐ Ικοινωνησαν, ανθίζ 

καΐ σφίσιν αντοΓζ και του εταιρικού τω ττΧίονι τά 

3 απο του ΑλκιβιάΒον ίσκόττουν. και τοις /^εν αλλοΐ5 
ίφαίν€Τ0 ίνπορα και πιστά, Φρννίχω δε, στρατηγώ 
ίτι δντι, ουδέν ηρίσκΐν, αλλ' ο τε ΆλκιβίάΒης, οττερ 
και ^ν, ουδέν μάλλον ολιγαρχίας η 8ημοκρατία<: 
δεισ^αι εδόκει αΰτω, οΰδ' άλλο τι σκοττεισ^αι η δτω 
τρόττω εκ του παρόντος κόσμου την πόλιν μεταστη- 
σας υπο των εταίρων τταρακληθίΐς κάτεισι, σφίσι δε 
τΓεριοτΓτεον είναι τοΰτο μάλιστα, οπω5 /αι^ στασιασω- 

4 σιν [τω] βασιλΐΐ τε ουκ ευπορον είναι και Πελο- 
ΤΓοννησίων -τβη ομοίως εν τ^ θαλάσστ] όντων και 
ίτόλεΐδ ε;(ο'ντων εν τ^ αΰ/οΰ άρχ^ ου τάς ελάχιστα^, 
Ά^ι^ναίοις -προσθίμΐνον, οΓς ου πιστεύει, πράγματα 
εχειν, ε^ον Πελοποννί^σιουζ, ΰφ' ών κακδν ουδε'ν ττω 

5 πίπονθί, φίλονζ ποιησασθαι. τάζ τε ζυμμαχί8ας 
πόλΐΐς, αΐς νπεσχησθαι Βή σφα? όλιγαρχίαν, οτι δτ; 
και αΰτοι ου Βημοκρατησονται, ευ εΖδε'ναι ίφη οτι 
ουδέν μάλλον σφίσιν οΰθ" αί άφεστϊ/κυιαι προσχ(α- 
ρησονται ονθ' αι νπάρχονσαι βφαιότεραι έσονται• 
οΰ γαρ )3ουλι;σεσ^αι αυτούς μετ ολιγαρχίας η δη- 
μοκρατίας δούλευε IV μάλλον η μ(θ οποτίρον αν 
τυχωσι τούτων ελευθέρους είναι• τους τε κάλους 
κάγαθους ονομαζόμενους οι κ ελάσσω αυτούς νομίζειν 
σφίσι πράγματα παρεέειν του 8ημου, ποριστας οντάς 
και εσηγητάς των κακών τω Βημω, εζ ων τά ίτλειω 

β αυτούς ωφελεΐσθαί' και το μεν επ' εκείνοις είναι, 
και άκριτοι αν και βιαιότερον άποθνησκειν, τον δε 
8ημον σφων τε καταφυγην είναι και εκείνων σωφρο- 
νιστην. και ταΰτα παρ αυτών των έργων εττιστα- 
μενας τάς ττόλεις σαφώς αυτδς είδε'ναι, οτι ούτω 
νομίζουσιν. ουκουν εαυτω γε των αττ Αλκιβιαοον 
49 και εν τω παρόντι πρασσομενων άρεσκειν οΰδε'ν. οί 
δέ Ιυλλεγεντες των εν τ^ ξυνωμοσία, ωσπερ και το 
πρώτον αυτοΓς εδόκει, τά τε παρόντα εδε'χοντο και ες 
τάς Άβϊ/νας πρέσβεις Πείσανδρον και άλλους τταρ- ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', Ν'. 223 

€<τκ(νάζοντο "ττίμτηιν, οττω^ -τηρί τ€ τηζ τον ^Αλκιβι- 
άδου καθόδου ττράσσοκν και τηζ τοΰ ίκεΐ δήμου 
καταλύσεως και τον Ύισσαφΐρνην φίλον τοΐζ Άθψ 
ναίοις ΐΓΟίτ/σίΐαν. γΐ'ονς δέ 6 Φρννιχ^ο<;, οτι ίσοιτοδΟ 
■7Γ€ρι τηζ του Ά\κιβιά8ου καθόδου Χόγοζ και οτι 
Αθηναίοι €νδ€^ονται αι.ν7ν, δ€ΐσα5 ττρος την Ιναντί- 
ΟΗΤίν των νφ' αυτού Χζ^θίντων μη, ην κατίλθη, ω5 
κωΧντην όντα κακώς δρα, τρεττεται Ιττι τοιόνδε τι. 
7Γ€/χ7Γ€ΐ ω5 τον ΆοΎνοχον τον Αακίδαιμονίων ναναρ- 2 
χον, ίτι'οΐ'τα τότε ττΐρι την ΜίΧητον, κρνφα εη- 
στειλαϊ, οτι ΆΧκιβιάδης αντών τα ττράγματα φθείρει, 
Ύισσαφερνην Άθηναίοις φίΧόν ττοιων, και ταΛΑα 
σαφώς εγγραι/^ας* ζνγγνωμην δ* ε7ναι εαι,τω ττερί 
ανδρο5 ποΧεμίον και μετά του της ττόΧεως άζνμφόρου 
κακόν τι βονΧενειν. ό δε ^Αστνοχος τον μεν 'ΑΧκι- 3 
βιαοην, άλλως τε και ονκετι ομοίως ες γείρας Ιόντα, 
ουδέ διενοειτο τιμωρείσθαι, άνεΧθων δε τταρ' αντον 
€5 Μαγντ^σιαν και παρά Ύισσαφερνην αμα λέγει τε 
αι.τοΓ5 τα εττισταλεντα εκ της ^άμον και -γί-γνεται 
αυτοΓζ μηνυτής, ττροσεθηκε τε, ως εΧεγετο, εττι ιδίοις 
κερδεσι Ύισσαφερνει εαυτόν και ττερι τούτων και 
ττερί των άλλων κοινοΰσ^αι• διόττερ και ττερι της 4 
μισθοφοράς ονκ εντελούς ονσΎ]ς μαΧακωτερως άνθηττ- 
τετο. 6 δε ΆΧκιβιάδης ενθνς πέμπει κατά Φρυνίχου 
γράμματα ες την 2ά/χον προς τοις εν τε'λει οντάς, 
οια δέόρακε, και άίιών αϋτον άπο^ντ/σκειν. θορυ- 
ροι,ρ.εΐ'05 δε ο Φρυνι;^05 και πάνυ, εν τω μεγίστω 
κινδννω ων δια το /χτ/νυ/χα, αποστέλλει αυ^ις προς 
τον Αστνοχον, τά τ€ πρότερα μεμφόμενος ότι ου δ 
καλώς εκρνφθη και νυν ότι όλον το στράτευμα το 
των Α^τ/ναιων ετοΊμος ειη το εν τύ] 2ά/χω παραχτχεΐν 
αντοΓς διαφθεΐραι, γράφας καθ" έκαστα, ατείχιστου 
ούσης Ιαμον, ω αν τρόπω αντά πράξειε, και οτι 
ανεπιφ^ονον οΐ ηδη ε'η περί της ψν)(ης δι εκείνους 
κινδυνευοντι και τούτο και άλλο πάν δράσαι μάΧλον 
Ί} νπο των €\θίστων *αΰτος διαφθαρηναι. ό δ* 51 224 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

Άστνοχος μψνα και ταύτα τω ΆλκιβιάΕτ}. και ως 
ΤΓροτΓΐσθΐ.το αι^τομ ό Φρννιχο% αδικονντα και όσον ου 
τταρυνσαν αττο τοί> ΆλκιβιάΒον ττερί τοι;των «ττιστο- 
λΐ7ν, αυτοδ προφθάσα<; τω στρατ(.νματι ίξάγγίλος 
γίγνΐται, ως οί ττολίμιοι μίλλουσιν, άτ€ίχίστον ονση<; 
τϊ}<; Χάμου, και α/χα των νεών ου ττασών Ινδον ορμον- 
σών, Ιπιθησίσθαι το3 στρατοπ£δω, και ταΰτα σαφώς 
ΤΓίΤΓνσμΙνος ΐχη, και ■χρηναι τει^^ι'ζίΐν τε 2ά/Αον ω5 
τα;^ιστα και ταλλα €ν φυλακή £ΐ(€ΐν• ίστρατηγει δέ 
2 καΐ κύριος ην αΰτδς ττράσσων ταύτα, και οί /Λ£ν 
τον τ£ΐ;(ΐσ/χόν τε παρεσκευάζοντο και «κ του τοιού- 
του, και ως μΙλΧονσα, "Χάμος θασσον Ιταγίσθη• αί 
δέ τταρά τον 'Αλκι/?ιάδου εττιστολαι ου ττολυ νστίρον 
ηκον, οτι ττροδιδοται τε το στράτευμα νπο Φρυνίχου 
και οί ΤΓολίμιοί /χ,έλλουσιν Ιτηθησί.σθαι. δό^αξ δε 
6 ^ Αλκιβιάδης ου πιστός εΤμαι, άλλα τα αττο των 
ΤΓολε/Λΐ'ων ττροειδώζ τω Φρννίχω ως ζννΐΐΒότί κατ 
ίχθραν άνατιθε'ναι, ουδέν εβλαφιν αυτόν, άλλα και 
ζννίμαρτνρησΐ. μάΧΧον ταντά εσαγγείλας. 

52 Μετά δε τούτο Αλκιβιάδης μεν Τισσαφερνην 
τταρεσκίίαζε και άνε'ττει^εν, δπως φίλος εσται τοις 
Άθηναίοις, 8ΐ8ιότα μίν τους ΐΐίλοττοννησίονς, οτι 
■πλείοσι ναυσί των Αθηναίων τταρησαν, βουλόμενον 
δε 'όμως, ει δυναιτό ττως, ττίΐσθηναι, άλλως τε και 
Ιπεώη την εν τη Κνι'δω Βιαφοράν ττερί των Θηραμέ- 
νους σπονδών ησθίτο των ΐΐΐλοττοννησίων — η8η γάρ 
κατά τούτον τον καιρόν εν τιτ} 'Ρο'δω όντων αυτών 

2 εγί-γΐνητο — ε'ν ^ τον του ΆλκιβιάΒου λόγον ττρότΐρον 
(Ιρημίνον ττερΙ του ίλευθερονν τους ΑακΐΒαιμονίονς 
άττάσας τάς πόλεις επτ^λι^^ευσεν ό Λί^ας, ου φάσκων 
άνεκτδν εΤναι ζνγκΐίσθαί κρατάν βασιλΙα των ττό- 
λεων, ων ττοτε και πρότερον 17 αυτδς ^ οί ττατίρες 
ηρχον. και ό /αέν 'Αλκιβιά8ης, άτε περί μεγάλων 
αγωνιζόμενος, ττροθυμως τον Τισσαφερνην θεραττενων 

53 προσε'κειτο• οί δε /ιετά του Πεισάνδρου πρέσβεις 
των ^Αθηναίων άποσταλεντες εκ τ^ς 2ά/χ,ου, άφικο- ΣΤΠΤΑΦΗΣ Η', ΝΑ'. 225 

μενοι £5 τα5 ^Αθήνας, λόγονζ Ιιτοίονντο εν τω 8ημω 
κΐφαλαιοΐΎΤίζ Ικ ττολλών, μάλιστα δέ ω5 ίζ^ιη αν- 
τοι? 'Αλκφιά^ην κατα-γαγονσι, καΐ μη τον αντον τρό- 
ΊΓον δημοκρατονμίνοΐζ, βασιλία τΐ. ξνμμαχον εχίΐν 
και Πίλοττοητ^σιων ττεριγενίσθαι. άιτιλ€γοντων δε 2 
ΊΓοΧλων καΐ άλλων -ττερί τηζ Βημοκρατίαζ, καΐ των 
^Αλκφιά8ον άμα έχθρων Ζιαβοώντων, ώ<: ^€ίν6ν €νη, 
£ί τοις νόμονς βιασάμίνος κάτεισι, και ΈνμολττιΒών 
καΐ Κ,ηρνκων ττερι των μνστικωΐ', δι αττερ ίφνγ€, 
μαρτνρομενων και εττι^εια^οντων μη καταγειν, ο Πει- 
σανδρο5 ΤΓίίρελ^ών ιτροζ ττολλήν άντιλογίαν και 
σχετλιασ/ϋοΐ' ηρωτα Ινα Ικαστον τταράγων των αντι- 
λεγοντων, ει τίνα ελττι'δα Ιχει σωτηρίας τβ ττολει 3 
ΙΙελο7Γθΐ'νί7σιων ναυ$ τε ονκ έΧασσονς σφων εν Τβ 
θαλασσή άιτητρωρονς Ιχόντων και ττολει^ ζνμμαχί- 
δας ττλειοϊ,-^, βασιΧίως τε αΰτοΓς και Τισσαφίρνονς 
χρήματα τταρεχόντων, σφίσι τε ονκε'τι όντων, ει μη 
τις ττεισει βασιλέα μεταστηναι τταρά σφας. ό— ότε 4 
δε μη φαίησαν ερωτώ/ιενοι, ενταύθα δτ; σαφώς ελεγεν 
οντοΓς ότι "τοντο τοάα'ν ονκ εστίν ημΐν γενέσθαι, εί 
μη ΊΓολιτενσομίν τε σωφρονε'στερον και ες ολίγους 
μάλλον τάς αρχάς ττοιησομ(ν. Ινα ττιστ^νη ημ'ίν 
βασιλζύς, και μη ττερι ττολιτειας το ττλίον βονλεν- 
σομεν εν τω τταροιτι η ττερι σωτήριας — νστερον γαρ 
ε^ε'σται ϊ;/ΑΓν και μίταθίσθαι, ην μη τι άρίσκη — 
'Αλκιβιά&ην τε κατάξομεν, ος μόνος των ννν οΙός τε 
τοντο κατεργάσασθαι." ό δε Βημος το ρ.έν ττρωτον 54 
ακονων χαλεττώς εψερε το ττερι τ^5 ολιγαρ;(ΐα5• σα- 
φώς δε διδασκό/Αενος νττο τοΰ Πεισάνδρου μη ζΐναι 
άλλην σωτηρίαν, δει'σας και άρ.α ελττί^ων ω$ και 
μΐταβαλίίται, ενεδωκε. και Ιψηφίσαντο ττλενσαντα 2 
τονΠεισανδρον και δε'κα ανΒρας μίτ αντον ττράσσειν, 
ότΓΤ7 αν αντοΐς Βοκοίη άριστα είειν τά τε —ρος τον 
Τισσαφερνην και τον ΆλκιβιάΒην. άμα τε 8ιαβα- 
λόντοί και Φρυνιχον του Πεισάνδρου τταρελνσεν ο 
Βημος της άρχης καΐ τον ^-νάρχοντα Σκιρωνιδι/ν, 226 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

άντίττίμψαν δε στρατηγον'; εττι τα5 ναΰς Δ^ο/xεδοντα 
3 και Λε'οντα. τον δε Φρννιχον 6 Πεισανδρο5, φάσκων 
"ίασον ττρο^ονναι και Άμόργήν, διε'^αλεΐ', ου νομίζων 
επιτί/δειον εΤί'αι τοις προ; τον ΆλκίβίάΒην πρασσο- 
/Αενοίζ. και ό //.εν Πεισανδρος τοίς τε ζννωμυσία<;, 
αιπερ ετύγχαναν ττρότζρον εν τ^ ττο'λει ουσαι εττι 
δικαις και άρχαΐς, άττάσας ΙττΐΧθων και τταρακελευ- 
σα/χ,ενος, όπως ίυστραφε'ντες και κοιντ] βονλζνσάμ^νοί 
καταλΰσουσι τον δ/'/χον, και ταλλα τταρασκευάσαζ 
επι τοΓζ τταρουσιν ώστε μηκίτί δια/Λε'λλεσ^αι, αΰτδδ 
^ετά των δε'κα ανδρών τον ττλοίν ω5 τον ΎισσαφΙρνην 
ΤΓΟιεΓται. 
55 Ό δε Λε'ων και Διο/χε'δων εν τω αΰτω χει/χώνι 
άφι-μίνοι η8η επι τα? των Αθηναίων ναυ5 επιττλουν 
ττ} 'Ρόδω ετΓοιι^σαντο. και τάς ρ-εν ναΰς καταλαμβά- 
νουσιν άνειλκυσ/Λε'νας των Πελοττοννϊ^σιων, ε$ δε την 
-γην άπόβασίν τίνα ττοιησάμ^νοι και του5 προσβυηθη- 
σαντας 'Ροδιων νικι^σαντες /^άχ^} αττΐχωρησαν ες τϊ^ν 
Χ-άλκην, και τον ττόλε/χον εντεί^εν ρ,αλλον τ; «κ τ^ς 
Κω ετΓοιοίντο• ευφυλακτότερα γαρ αντοΓζ εγιγνετο, 
ει 7Γ01 ατταιροι το των Πελοποννι^σιων ναυτικόν. 

2 Ήλ^ε δ' ες τι}ν 'Ρόδον και Ξενοφαντιδας Λάκων 
τταρα Πεδαριτου εκ Χίου, λέγων ό'τι το τείχος των 
Αθηναίων η8η επιτετε'λεσται και ει μη /ίοτ^^ί^σουσι 
ττάσαις ταΐς ναυσιν, άττολειται τα εν Χιω ττραγρ,ατα. 

3 οί δε διενοουντο βοηθησειν. εν τούτω δε 6 Πεδοί- 
ριτος αυτός τε και το ττερι αυτόν εττικουρικδν έχων 
και τους Χι'ους ττανστρατια ττροσβαΧών των Αθηναί- 
ων τω ττερι τας ναΰς Ιρνματι αίρει τε τι αυτοΰ και 
νεών τίνων άνειλκυσρ,ε'νων Ικράτησίν Ιπεκβοηθη- 
σάντων δε των Αθηναίων και τρει^αρ,ενων τους Χιους 
ττρωτους νικαται και το άλλο το ττερι τον Πεδάριτον, 
και αΰτδς αττο^ντ^σκει και των Χιών ττολλοι και οττλα 

50 Ιληφθη ττολλά. Μετά δε ταύτα εκ τε γ^ς και 
θαλάσση'ζ οΐ ΧΓοι ετι μάλλον η ττρότερον επολιορ- 
κουντο, και ό λι,αδς αυτόθι ^ν ρ.ε'γας. ΣΪΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΧΖ'. 227 

Οί δέ ττερί τον ΤίείσανΒρον *Αθηναίων τρίσβα^ 
άφικόμενοί ώς τον Ύισσαφίρνην λόγους ττοιονντα* 
ΤΓ€ρΙ τηζ ό/ιολογια5. ΆλκιβίάΒηζ δε — ον "γάρ αντω 2 
ττάνν τα από Ύισσαφίρνονζ ^ε^αια ην, φοβονμίνου 
τονς ΊΙίλοτΓοννησίονζ /χόίλλον και Ιτι βονλομενον, 
καθάττίρ και νττ' εκείνου εδιδασκετο, τρίβίΐν αμφό- 
τερους — τρέπεται εττι τοιόνδε είδος, ώστε τδνΤισσα- 
φίρνην ω^ /χεγιστα αίτονντα τταρά των ^Αθηναίων μη 
ζνμβήναι. δοκει δε μοι και 6 Ύισσαφίρνη<ί το αντο 3 
βονληθηναι, αντδς μεν δια το δεΌ?, 6 δ' Αλκιβιάδης, 
έττζίΒη ίωρα εκείνον και ως ου ζνμβασείοντα, δοκειν 
τοΓδ ^Αθηναίοΐζ εβονλετο μη αδύνατος εΤναι ιτεΓσαι, 
όλλ' ίι>5 ττεττεισμενω Τισσαφε'ρνει και βονΧομενω 
ιτροσγωρησαι τους Αθηναίους μη ικανά διδόναι. 
^ει γαρ τοσαυτα ΰττερβάλλων 6 'Αλκιβιά8ης, λέγων 4 
αυτός υττέρ παρόντος Τισσαφέρνους, ώστε το των 
Ά^τ^ναίων, και— ερ εττι ττολυ ό τι αΐτοίη $υγχωρούν- 
των, όμως αίτιον γενε'σ^αι• Ίωνιαν τε γαρ ττασαν 
ηξίουν δι'δοσ^αι και αυ^ις ντ^οτους τε τάς εττικειμενας 
και άλλα, οΐς ουκ εναντιουμενων των Αθηναίων τέλος 5 
εν τ^ τριπ^ 17^ ^^νόδω, δεισας μη -πάνυ φωραθ-η 
αδύνατος ων, ναΰς ηζίου εαν ^βασιλέα ττοιεΐσ^αι και 
«•αραττλεΓν την εαυτών γην οττη αν και όσαις αν βού- 
ληται. ενταΰ^α Βη ουκετι τι, «ΐλλ' άττορα νομίσαντεζ 
οί Αθηναίοι και ΰττδ τοί3 Άλκΐ)διάδου εξητταττσθαι^ 
δι' οργής άττελθόντες κομίζονται ες την ^άμον. 

Ύισσαφερί'ης δε ευ^υς μετά ταΐτα και εν τω αυτω57 
χει/ιώνι τταρερχεται ες την Καΰνον, βουλόμενος τού? 
ΠελοτΓοννι/σιους ττάλιν τε κομίσαι ες την Μιλτ/τον 
και ζυνθηκας ετι άλλας ττοιησάμενος, ας αν δυντ^αι, 
τροφην τε τταρεχειν και μη τταντάττασιν εκττεπολε- 
μησθαι, δεδιώς μη, ην άττορωσι ττολλαΓς ναυσι τ^ς 
τροφής, η τοις Ά^ι^ναιΌις ανάγκασα ε'ντες ναυμαχεϊν 
ησα~ΐ]θωσιν η κενωθεισων των νέων άνευ εαυτού γενη- 
ται τοΓς Άθηναίοις ά βούλονται. ετι δε εφοβείτο 2 
μάλιστα μη της τροφής ζητήσει ττορθησωσι την 228 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ητΓΐΐρον. τταΐ'των ουν τοντων λογισ/χω και ΐΓρονοια, 
ώστΓίρ ΐβονλΐτο Ιτταησονν τονς Έλληνας -προ•; 
άλλϊ;λου5, μίταπΐμψάρ.€νος ονν τους Τΐ€λοποννησίονς 
τροφην τ€ αΰτοΖς διδωσι και σπόντας τρίτα•; τάσδε 
σ7Γ€νδεται. 
58 "Ύρίτω και δεκάτω £τει Δαρείου βασιλίνοντοζ, 
εφορευοντος δε Άλε^ιτΓττιδα εν Λακεδαι/Λονι, ζννΟηκαι, 
ενενοντο εν Μαιάνδρου ττεδιω Λακεδαιρ,ονιων και 
των ξνμ,μάχων ττρος Τισσαφίρνην και Ιίραμίνην 
καΐ τους Φαρνάκον τταΐδας ττερι των βασίλεως ττραγ- 

2 μάτων και Λακεδαιρ,ονιων και των ζνμμάχυ)ν. χωράν 
την βασιλέως, οση της Ασίας εστί, βασιλίως είναι• 
και ττερι τ^ς χωράς της εαυτού βονλίυίτω βασίλίνς 
οιτως βούλ€ταί. ΑακΐΒαίμονίονς δε και τους ^υ/Α- 
/λάχουδ /Λτ} ίε'ναι ε'ττι χωράν Τϊ)ν βασιλέως εττι κακω 
μη^ίνί, μη^€ ^ασιλε'α εττι τ>?ν Λακεδαιρ,ονιων /χι/δέ 

3 των ξνμμάχων επι κακω μη^ενί. ην δε τΐ5 Λακε- 
δαιμονίων η των ζνμμάχων επι κακω ιτ; εττι ττ^ν 
βασιλέως χωράν, Λακεδαι/Λονίους και τους ζνμμάχονς 
κωλΰειν και ην τίς ε'κ τι^δ βασιλίως ΐη ε'ττι κακω 
εττι Λακεδαιρ,ονιΌυς η τους ξνμμάχονς, βασιλΐνς 
κωλυε'τω. τροφην δε ταις ναυσι ταΓς νυν τταρουσαις 
Ύισσαφέρνην τταρε'χειν κατά χα ξυγκΐίμενα μέχρι αν 

4 αί ν^ες αί ^ασιλε'ως Ιλθωσιν ΑακεΒαιμονίονς δε 
και τους ζνμμάχονς, Ιττην αί ^βασιλε'ως ν^ες άφίκων- 
ται, τάς εαυτών ναΰς •^ν )8ουλωνται τρε'φειν, ε'φ' 
εαυτοΐς είναι, ^ν δε τταρά Τισσαφέρνους λαμβάνειν 
εθελωσυ την τροφην, Ύισσαφερνην τταρεχειν, Λακε- 
δαι/ΑονιΌυς δε και τους ξυμμάχονς τελευτώντος του 
ΤΓολεμον τα χρήματα Ύισσαφερνει αποδοΰναι, όπο'σα 

6 αν λάβωσιν. εττην δε αί βασιλέως νηες άφίκωνται, 
αι τε Λακεδαι/Αονιων ν^ες και αί των ξνμμάχων και 
αί βασιλέως κοιντ} τον ττόλερ,ον ττολε/Λου'ντων, κα^ 
ο τι αν Τισσαφε'ρνει δοκτ] και Λακεδαιρ,ονιΌις και 
τοις ξνμμάχοις. ην δε καταλυ'ειν /?ουλωνται ττρος 
Άθηναίονς, εν όμοίω καταλνεσθαι. ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η', Νθ'. 229 

ΑΣ μεν στΓονδαί ανται ζγένοντο, και μετά ταντα59 
ιταρΐσκευάζετο Ύισσαφίρΐ'ηζ τας τ€ Φοίνίσσας νανζ 
αζων, ωστΓ€ρ ΐ'ρητο, και ταλλα, όσα ττερ νττίσγίτο, 
και Ιβονλετο τταρασκεναζόμΐνοζ γονν 817X05 εΐναΐ' 
Βοιωτοί δε τελευτωντος ηΒη του χαμωνο<ί ΏρωττονΟΟ 
εΤλον ττροδοσια ^Αθηναίων εμφρονρουντων. ζνν€- 
Ίτραζαν δί Έρετρίί'ων τ€ ανΒρίζ καΐ αντών Ώραπτιωκ, 
€τηβονΧΐνοντΐ<! ά—όστασιν τη<! Έ.νβοίας• ΙιτΙ γαρ τ^ 
Ερέτρια το χωρίον ον άΒννατα ην ΆθΎ}ναίων εχόντων 
μη ου μεγάλα βλάπτειν καΐ Έρετριαν καΙ την άΧλην 
Έ,νβοιαν. έχοντες ονν ηΒη τον Ώρωττον άφικνοννταχ % 
€? 'Ρόδον οί Έρετρι^5, επικαλούμενοι £5 την Ένβοιαν 
τον$ ΐίελο—οννησίου^. οί δε ιτρος ΤΎ/ν της Χίου 
κακονμενηζ βοηθειαν μόίλλον ωρμηντο, και αραντες 
Ίτάσαις ταΓς νανσΧν εκ της 'Ροδου εττλεον. και γενο- 3 
μενοι Ίτερι Ύριόττιον καθορώσι τάς των Αθηναίων 
νανς ίτελαγι'ας αττο τ:^^ Χοίλκης ■τλεονσας• και ώ; 
ΟΙ δετεροι άλΑν^λοι^ επενΧεον, αφικνοινται οί ^έν ε5 
την 2α'/χον, οί δ' ε5 την ΊΜιλτ/τον, και εωρων ουκε'τΐ 
άνευ ναυ/χαχιας οΓον τ* εα-αι ε? την Χι'ον βοηθήσαι. 
και ο χειμων ετελει,τα ουτο9 και είκοστον ετο5 τω 
ΐΓθλε'/χω ετελεντα τωδε, ον ΘονκνΒί&ης ζννέγραψεν. 

Του δ' ετΓίγιγνομενου θέρους άμα τω ηρι εν^ςβΐ 
άρχομένω Δερκνλι'δας τε, ακ>7ρ Στταρτιαττ/^, στρα- 
τιαν ε;^ων ου ττολλην τταρεττεμφθη πεζτ) εφ' Έλλη- 
σττόντου "ΑβνΒον άνοστησων — εΐσι δε Μιλϊ;σίων 
ατΓοικοι — και οί ΧΓοι, εν οσω αυτοΐς ο ΑοΎυοχος 
ηττόρει όττως βοηθησοι^ ναυμαχτϊσαι, ττιεζόμενοι τ^ 
ΤΓολιορκι'α, ηναγκάσθησαν. ετνχον δ' ετι εν 'Ροδω 3 
οντος Αστι,Ό;(ου εκ της ΙΝΙιλτ^του Αεοντά τε, άνδρα 
27Γαρτιάττ/ν, 05 Άντισ^ε'νει εττιβάτης ζντ'εξηλθε, 
τούτον κεκομισμενοι μετά τον Πεδαρίτου θάνατον 
άρχοντα και ναΓ5 δώδεκα, αί ετνχον φί-Χακες Μιλτ;- 
του ονσαι, ων ήσαν Θουριαι ττειτε και ^υρακόσιαι 
τέσσαρες και μία Άναατΐ5 και μία 'Μιλησία και 
Λεοντο5 μία. εττεζεΧθόντων δε των Χιών ιτανΒημεΙ 3 230 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

και καταΧαβοντων τι ίρνμνον χωρίον και των νέων 
αντοΐζ α/χα έ^ και τριάκοντα ετγι τοις των Αθηναίων 
8νο και τριάκοντα άναγαγομίνων ίνανμάχησαν και 
καρτίρας -γΐνομέν-ηζ νανμαχιαζ ονκ ίλασσον ίχοντΐζ 
εν το" «ργω οί ΧΓοι και οί ίυ/χ.)αα;)(οι, — ^817 γαρ και 

62 όι/'έ ην, — αναχώρησαν €5 τϊ)ν ττόλιν. μ€τά δέ τοΰτο 
ευ^υς τον Δερκυλιδου πεζτ) εκ τ:75 Μίλητου τταρεξ- 
(λθόντοζ, "ΑβυΒο'ϊ εν τω Έλλτ/σπόντω αφίσταται 
7Γρο5 Δερκυλιδαν και Φαρνάβαζον, και Αάμψακοζ 
8νοΐν ημίραιν νστΐρον. Χτρομβιχί8η<; δ' εκ τηζ 
Χι'ου πυ^ό/χενο5 κατά τά;(09 βοήθησα•; ναυσιν Αθη- 
ναίων τίσσαρσι και εικοσιν, ών και στρατιωτιδεϊ 

2 ^σαν όπλίταζ αγονσαι, επε^ελ^όντων των Λα/Αΐ/^α- 
κτ/νών /Αοίχι; κρατησας και αντοβοίΐ Αάμψακον άτει- 
^^ιστον ονσαν ελών, και σκεύη μΐν και άνδράττοδα 
άρπαγην ττοιησάμενοζ, τονς δ' ελευθέρους πάλιν 
κατοικισας, εττ' "ΑβυΒον ηλθΐν. και ώς ούτε ττροσί- 
χωρουν ούτε ττροσβάλλων εδυνατο ελειν, ε5 το 
άντιττερας τ^5 Άβν8ου άττοττλευσαζ ^ι^σ^τόν, ττόλιν 
Τι75 Χερσοντ/σου, ^7" τότε Μΐ7δοι εΤ;(ον, καθίστατο 
φρονριον και φνλακην τον τταντόξ Έλλί^σπόντου. 

63 Έν τοΰτω δε οί Χΐοι τε θαλασσοκράτορες //.άλλον 
ΙγΙνοντο, και οί εν τύ] Μιλητω καΐ 6 Άστνοχος ττυθό- 
μ€νο<; τα ττερί τ^ς νανμαχία<; και τον ^τρομβιχίΒην 
και τάς ναυς άπεληλνθότα έθάρσησΐ. και τταρα- 
ττλευσας δυοΓν,νεοΓν Άστυο^ος ες ^ίον κομίζει αν- 
τόθεν τάς ναυς και ζνμττάσαΐζ η8η επίπλουν ποιείται 
επί την-'^άμον και ώς αυτω διά το άλληΚοΐζ ύπό- 
πτως «χειν ουκ άντανί^γοντο, άπε'πλευσε πάλιν ες την 

2 Μιλτ^τον. υπό γαρ τούτον τον χρονον και ετι -ττρο- 
τερον ι; εν ταΐς 'Α^τ/ναις δημοκρατία κατελΰετο. 
επειδί} γάρ οί περί τον Πεισανδρον πρίσβεΐζ παρά 
τον Τισσαφέρνους ες την 5ά/Λον ■^λ^ον, τά τ εν αυτω 
τώ στρατΐ,νματι ετι βΐβαιότερον κατέλαβαν, και 
αυτών των %αμίων ττροτρεψάντων τους δυνατούς 
ώστε ττειράσθα•. μετά σφων ολιγαρχηθηναι, καιπερ ΣΤηΤΑΦΗΣ Η', ΕΔ'. 231 

6παναστάντ€5 αυτοί αλλτ/λοι;, Γνα μη όλιγαρχώνται, 3 
και εν σφίσιν αντοΐζ α/χα οΐ εν τύ] ^άμω Τ(Γν Αθη- 
ναίων κοίνολογονμενοί εσκε'ι^αντο ΆλκιβιάΒην μίν, 
εττειδί/ ττερ ον βουλ^ται εαν — και γαρ ονκ εττι-η^δειον 
αντον εΤναι ε? ολιγαρχ^ίαν ελ^ειν — , αντονς δε έττΐ 
σφων αυτών, ώς 17^17 '^'^' κινδυν€υοντα?, όραν οτω 
τροττω /[Ατ) ανίθησΐται. τα ττραγματα, και τα του ττο- 
λερ.ου άρ.α άντε_;^ειν, και ΙσφΙραν αυτούς εκ τών 
ίδιων οίκω!» ττροθίμωζ ^^τ^/^ατα και ^ν τι άλλο δε»/» 
ω5 οΰκετι άλλοΐ5 ι} σφι'σιν αΰτοΓζ ταλαιττωροΰντας. 

Παρακελευ-σά/ιενοι ουν τοιαύτα τον μίν Πει'σαν- 64 
8ρον ενθνζ τότε και τών ττρε'σ^εων του? ημίσίΐζ 
άιτεστελλον εττ' οίκου ττρα^οντας τακεΓ, και ίϊρητο 
αυτοΓς τών νττηκοων ττόλεων αΐ5 αν ττροσισ^^ωσιν 
ολιγαρ^^ίαν καθιστάναι.• τους δ' ημίσα'ί ες ταλΛα τά 
νττηκοα ^ωρία άλλους άλλτ^ διεττε/Λττον, και Διοτρε- 
φτ^ν, οντά ττερι ΧιΌν, ηρημίνον δε ες τα εττι Θράκης 
αρχαν, οΐττεΌτελλον εττι τι^ν άρχην. και άφικόρ.ενος 2 
ες τ-ί}ν Θάσον τον Βημον κατε'λυσε. και α-ελ^όντο? 
αι'τοΰ οί Θϋίσιοι δευτερω ρΐ7νι μάλιστα την ττο'λιν 
ετει;:^ιζον, ώς τ:75 Ρ^^ν ρετ' Ά6τ;ναιων αριστοκρατίας 
ουδέν ετι ττροσδεόρενοι, τ))ν δ' άπο Λακεδαιρονιων 
ΐλζνθΐρίαν όστ/ρεραι 7Γροσδε;^ό/χενοι• και γαρ και 
φνγη αυτών ε^ω ^ν ΰττο τών Αθηναίων τταρά τοις 
ΠελοτΓονντ^σιοις, και αυη; /χετά τών εν τ^ ττόλει 
επιτϊ/δει'ων κατά κράτος ΐττρασσί ναΰς τε κομίσαι και 
την Θάσον άττοστησαι. ζννίβη ουν αυτοΓς ρ.άλιστα 3 
α (βονλοντο, την ττόλιν τε ακινδύνως ορθονσθαι. και 
τον εναντιωσόρ.ενον Βημον καταλελνσθαι. ττερί, ρ,έν 
ουν την Θάσον τάναντια τοις την όλιγαρ^ίαν καθι- 
στάσί των Αθηναίων εγενετο, Βοκεΐν δε ροι και εν 
άλλοις χολλοΐς τών υχτ^κόων σωφροσννην -γαρ λα- 
βονσαι αί ττολεις και άδειαν τών ττρασσομίνων ΐχω- 
ρησαν εττι την άντικρυς ελευ^εριαί', Τ7}ν αιτδ τών 
Α,θηναίων ΰττουλον αΰτονο/Αίαν ου ττροτιρ,ι/σαντες. 
Οί δ αμφί τον Πεισανδρον τταραττλέοντες τε, ω<Γ- 05 232 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ττερ ΐΒΐΒοκτο, τους Βημονς εν ταΓς ττόλεσι κατε'λνον, 
και αμα εστίν αφ ων χωρίων και οττλιτας ε;^οντε5 
σφίσιν αντοΐζ ζυμμάχ^ονς ηΧθον ες τάζ Άθηνας. 
και καταΧαμβάνονσι τα ττλεΓστα τοΪ5 εταίροις προ- 

2 ειργασ/χε'να. και γαρ Άνδροκλε'α τε τίνα, του δτ^/χου 
μάλιστα ττροεστώτα, ^υστάντες τινές τών νεωτε'ρων 
κρνφα ατΓοκτεινουσιν, οσπερ και τον Άλκιβίαζην 
ονχ ηκίστα ίξηλασεν, και αΰτον κατ' άμφότίρα, της 
Τ€ 8ημαγω-γίας έ'νεκα και οιόρ.ενοι τω ΆλκίβίάΒγ) ώ? 
κατιόντι και τον Τισσαφερντ^ν φιλον ττοιησοντι ^α- 
ρΐΐχσθαι, μόίλλόν τι διίφθζίραν και άλλους τινας 
ανεπιτϊ/δειους τά) αΰτω τρόττω κρνφα ανάλωσαν. 

3 λόγος τε εκ του φανβροΰ ττροσείργαστο αιτοΓς ως 
ούτε μισθοφορητίον άη άλλους ι^ τους στρατευο- 
μενονς, οντί. μίθίκτίον των ττραγ/χάτων ττλειοσιν ^ 
ττεντακισ^ιλιοις, και τούτοις οΊ αν μάλιστα τοις τε 

66 χρημασι και τοις σω^ιιασιν ωφελειν οίοι τε ωσιν. ι^" 
δε τούτο εΰττρεττές ττρός τους ττλειους, εττει ε^ειν γε 
ττ^ν ττόλιν οΓττερ και μΐ,θιστάναι ερ,ελλον. 8ημο<; 
μέντοι ομωζ ετι και βουλή ή άττο τον κνάμον ξννε- 
λε'γετο* ε^ουλευον δε ουδέν ο τι ρ.17 τοις ^υνεστώσι 
8οκοίη, αλλά και οί λε'γοντες εκ του'των ^σαν και τα 

2 ρηθησόμ^να ττρότερον αΰτοΓς ιτρουσκετΓΤΟ. άντε'λεγε 
τε ουδείς ετι των άλλων, δεδιώς και ορών ττολΰ το 
ζνν€στηκός' ει δε τις και άντει'ττοι, ευ^υς εκ τρόπον 
τινός ετΓίτϊ/δειου τΐθνήκει και των δρασοίντων ούτε 
ζήτησίζ, ουτ', εί υττοπτεΰοιντο, δικαιωσις εγιγνετο, 
άλλ' 7^συ;^ιαν εΤ;(εν ό Βήμοζ και κατάττληξιν τοιαντην 
ώστε κίρ8ος ό /αϊ} ττασχων τι βίαιον, εϊ και σιγωη, 

3 ενόρ,ι^ε. και το ίυνεστ97κός ττολυ ττλεον ηγουμίνοι 
εΤναι τ) ό'σον ετΰγχανεν ον τ^σσώντο ταις γνω/χαις, και 
ε^ευρεΐν αυτό [αδύνατοι όντες] δια το μίγΐθος της 
■ττόλεως και δια τ?;ν άλλΐ7λων αγνωσιαν ουκ ει;(ον. 
κατά δε ταΰτό τούτο και ττροσολοφνρασθαί τινι 
αγανακτ?7σαντα, ώστε άμννασθαι εττι^ουλευσαντα, 
αδύνατον ί^ΐ'* 'ί ν^Ρ αγνώτα αν ευρεν, ω ερει, τ; γνω- 2ΤΙΤΡΑΦΗΣ Η', ΕΖ'. 233 

ριμον ατΓίστον <ιλλϊ;λοΐ5 "γαρ ατταντβς νττότττως 4 
ττροσιβΐσαν οΐ του δτ^/Αον, ώζ μίτίχοντά τίνα των 
γιγνο/χενων• «^σαν γαρ και οΰδ ουκ αν ττοτε τΐ9 
«ΐ)€Το £5 6\ί•γαρχίαν τραπίσθαι• και το απιστον ούτοι 
쀕γίστον ττρος τοΐ5 χολλονς Ιττοιησαν και ττλεΐστα 
€5 Τ7/ν των ολίγων ασφαλίίαν ωφίΧησαν, βίβαιον 
την άτΓίστιαν τω δί^/χω προ9 «αιττον καταστι^'σαντίς- 

Έν τούτω ονν τω καιρώ οί ττερι τον Πείσανδρον 67 
€λβοντί5 ίΰ^νς των λοιπών ε'^οντο. και ττρώτον μεν 
τον ζημον ζνΧλέζαντΐζ εΤπον γνωμην δίκα άνδρας 
ίλίσθαι Συγγραφέας αυτοκράτορας, τούτους δέ ^ίγ- 
γράψαντας γνωμην εσενεγκεΐν ες τον Βημον ες ημίραν 
ρητην, καθ' ο τι άριστα η ττόλις οΐκήσίταΐ' εττειτα 2 
εττειδτ/ ί^ ημίρα Ιφηκΐ, ^υνε'κλτ^σαν την ΙκκΧ,-ησίαν 
ες τον Κολωνόν — εστί δε ίερον Ποσειδώνος ε^ω χό- 
λεως, άττε^^ον σταδιΌυς /χάλιστα δε'κα — και εσν^νεγκαν 
οί ξνγγραφή<; άλλο /χέν ουδέν, αι'το δε τοΰτο, ε^εΐναι 
/ιεν Α^ψ'αιων ανειττ εΓν γνωμην ην αν τις βονληταΐ' 
■ην δε τις τον είπόντα ^ -γράψηται παρανόμων η άλλω 
τω τρόττω βλάψη, ρεγοίλας ζημίας εττε'^εσαν. έντανθα 3 
8ή λαρττρώς ελε'γετο ^δ57 Ρ•>?νε άρχτ?ν άρχίΐν μηΒίμίαν 
ετι εκ του αντοΰ κόσμον μητΐ μισθοφορίΐν, ιτροέ- 
δρονς τε ελε'σ^αι ττεντε άνδρας, τούτους δ' ελεσ^αι 
εκατόν άνδρας, και τών εκατόν εκαστον ττρος εαυτόν 
τρεΓς• έλκοντας δε αυτούς, τετρακόσιους όντας, ες το 
βονλίντηριον άρχΐΐν, ότττ^ αν άριστα γιγνώσκωσιν, 
αυτοκράτορας, και τους ττεντακισχιλιους δε ^λλε'γειν 
οττόταν αΰτοΓς δοκτ}. ην δε ό /χέν την -γνωμην ταντην 68 
εΐττων Πεισανδρος, και τάλλα εκ τοΰ ττροφανοΰς ττρο- 
θνμοτατα ^υγκαταλυσας τον Βημον ό ρε'ντοι άπαν 
το πράγμα ξννθίίς, οτω τρόπω κατέστη ες το£το, και 
εκ ίτλειστου εττιρελτ^^εις Αντιφών ■^ν, άντ^ρ Άθψ 2 
ναι'ων τών κα6' εαυτο'ν άρετ^ τε ουόενος ύστερος και 
κράτιστος ενθνμηθηναι γενόμενος και α αν γνοίτ/ 
ειπείν, και ες μεν 8ήμον ου παριών οΰδ' ες άλλον 
αγώνα εκούσιος οΰδένα, άλλ' υπόπτως τω πλι^^ει 234 ΟΟΪΚΤΔΙΔΟΪ 

δια οοξαν οανότητοζ Βίακείμενος, τονζ μίντοι άνωη- 
ζομίνονς και ίν 8ίκαστηρίω και εν 8ημω, ττλαστα εις 
άνηρ, οστΐ5 ξ,νμβον\ΐ.νσαιτό τι δυνα/χενος ώφελειν. 

3 και αΰτο? δε, εττειδτ} τα των τετρακοσίων εν νστίρω 
μεταπεσόντα νττο του Βημυν Ικακοντο, άριστα φαί- 
νεται των μέχρι εμον νπερ αυτών τούτων, αιτιάσεις 
ω5 ξιτγκατεστησε, θανάτου 8ίκην άττοΧογησάμενος. 
παρέσχε δε και ο Φρύνιχος εαυτόν πάντων διαφερόν- 
τω5 προθυμότατον ες την ολιγαρχίαν, δεδιώς τον 

Αλκιριαδτ^ν και επιστάμενοζ εΐδοτα αυτόν οσα εν 
ΤΎ] ^αμω ττρος τον Άστύοχον εττραξεν, νομίζων ουκ 
αν ΤΓΟτε αΰτον κατά το είκοζ ΰττ ολιγαρχίαζ κατελ- 
θεΐν ΤΓολυ τε ττροζ τα δεινά, επειδηττερ υττεστη, 

4 φερεγγυωτατος εφανη. και Θηραμένης 6 του "Αγνω- 
νος εν τοις ^υγκαταλυουσι τον 8ημον ττρωτος ην, 
ανηρ ουτ' εΐττειν ούτε γνώναι αδύνατος, ώστε άττ' 
ανδρών ΤΓολλών και Συνετών ττραχθεν το έργον ουκ 
αττεικοτως, καίπερ μέγα ον, ΤΓρονχωρησεν χαλεττον 
γαρ ην τον Αθηναίων 8ημον [εττ'] ετει εκατοστω 
μάλιστα εττειδτ) οί τύραννοι κατελΰθησαν ελευθερίας 
Ίταυσαι, και ου μόνον μη υττηκοον οντά, άλλα και 
νττερ ήμισυ του χρόνου τούτου αυτόν άλλων άρχειν 
εΐωθότα. 

69 Εττειδι^ δε η εκκλησία ουδενος άντειττόντος αλλά 
κυρωσασα ταύτα Βιελνθη, τους τετρακόσιους η8η 
ύστερον τρόπω τοιωδε ες το βουλευτηριον εσηγαγον. 
ήσαν [δ'] Ά^τ^ναΓοι ττάντες άει οί μεν εττι τεί^^ει οί δ' 
εν τά^ει τών εν Δεκέλεια πολεμίων ένεκα εφ' όπλοις. 
2 τη ουν ήμερα εκείνη τους μεν μη |τ;νειδότας ειασαν, 
ωσπερ είώθεσαν, άπελθεΐν, τοΓς δ' εν τη ζυνωμοσία 
είρητο ήσυχη μη επ' αΰτοΓς τοις οττλοις άλλ' άποθεν 
περιμενειν, και ην τις ενιστηται τοις ττοιου/χε'νοις, 
λαβόντας τά οττλα μη επιτρεπειν. ήσαν δε και "Αν- 
δριοι και Τηνιοι και Καρυστιων τριακόσιοι και ΑΙγι- 
νητων των εποίκων, ους Αθηναίοι έπεμψαν οίκησον- 
τας, εττ' αΰτο τούτο ι^^οντες εν τοις εαυτών οττλοις. 2ΪΓΓΡΑΦΗΣ Η', Ο . 235 

οΓς ταΰτα τρο^ίρητο. τοντων δέ διατεταγ/ιενων ον- 3 
τως ίλθόντ€ζ οι τετρακόσιοι, μετά έίφιΒίου άφανονζ 
ίκαστο<;, και οί είκοσι και εκατόν μετ αντων "Ελλ-»;- 
νεζ νεανίσκοι, οΓ? εχρωντο ει τι ττου δε'οι χειρονργεΐν, 
επέστησαν τοις άττο του κνάμον βονλενταΐς, ονσιν εν 
τω βονΧεντηρίω, και εΐιτον αυτοΓς ε^ιε'ναι λαβοΐσί 
τον μισθόν εφερον δε αντοΐς του υττολοιττου χρόνου 
τταντόζ αντοί και είιουσιν εδιδοσαν. 

Ως δε τούτω τω τρόττω η τε βονΧτί] οΰδεν αντει- 70 
ϊΓουσα νπεζηλθε, και οί άλλοι ττολΓται ονδέν ενεωτε- 
ριζον αλλ ησύχαζαν, οι [δε] τετρακόσιοι εσελ^ο'ντες 
€9 το βονλεντηριον τότε μεν ττρντάνεΐζ τε σφων αυ- 
τών άττεκληρωσαν, και όσα τΓρός τους θεονς, ευ;^αΓ5 
και θνσίαις καθιστάμενοι ες τ?;ν άρχην εχρησαντο, 
νστερον δε πολύ /ιιεταλλά^αντες της του Βημον διοι- 
κησεω<;, ττΧην τους φεύγοντας ου κατηγον τον Άλκι- 
βιά8ου ένεκα, τα δε άλλα ενεμον κατά κράτος την 
ΤΓολιν. και άνδρας τε τινας άττεκτειναν ού ττολλους, 2 
οί εδόκουν εττιτι^δειοι εΤναι νττεζαιρεθηναι, και άλλους 
εΒησαν, τους δε και μετεστησαντο• ττρός τε *Αγιν τον 
Αακεδαι/Λονιων βασιλέα όντα εν ττ) Δεκέλεια εττεκη- 
ρνκενοντο, λέγοντες διαλλαγΐ7»'"' /?ουλεσ^αι και εικός 
είναι αυτόν σφισι και ονκέτι τω άπι'στω 8ημω μάλ- 
λον ξν/χωρεΐν. ό δε νομίζων την ττόλιν ουχ *[>;συ- 7 1 
■χάζειν^, ουδ' εΰ^ύς οΐτω τον Βημον την τταλαιάν ε'λευ- 
θερίαν τταραδωσειν, ει τε στρατιάν ττολλην ϊ8οι σφων, 
ουκ αν *ησνχαζειν, ουδ' εν τω τταρόντι ττάνν τι ττισ- 
τευων ρ,ι; ούκε'τι ταράσσεσθαι αυτούς, τοις ρ,εν από 
των τετρακοσίων ελ^ουσιν ουδέν ζνμβατικόν άπεκρι- 
νατο, Ύτροσμεταττεμιράμενος δε εκ Πελοποννϊ;σου 2 
στρατιάν πολλι}ν ου πολλω ύστερον και αυτός τ^ 
εκ τ^ς Δεκέλειας φρουρά μετά των ελθόντων κατέβη 
ττρος αυτά τα τείχη των ^Αθηναίων, ελπισας η ταρα- 
χΟέντας αυτούς μάλλον αν χειρωθήναι σφίσιν, ■§ 
βονλονται, η και αυτοβοεί αν δια τόν ένΒοθέν τε και 
έξωθεν κατά το εικός γενι^σό/ϋΐ,ενον θόρνβον των γάρ 236" ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

μακρών τ€ΐ^ώι/ δια την κατ αντά ίρημίαν \ιίψ€ωζ 

8 ουκ αν ημαρτάν. ω5 δε ■προσέμιξί τε εγγύς και οί 
Αθηναίοι τα μίν ενδο^εν ουδ' όττωστιουν ίκίνησαν, 
τουδ δ' Ιππίας έκπίμψαντΐζ και μίροζ τι των οπλι- 
τών και ψίΧων και τοξοτών άνδρας τε κατΙβαΧον 
αυτών δια το εγγι)? ττροσελ^ειν και οττλων τινών και 
νεκρών (.κράτησαν, οίτω δτ} γνους άττϊ^γαγε ττάλιν 

4 την στρατιαν. και αυτός μ(.ν και οί /χετ αυτού κατά 
^ωραν εν ττ; Δεκέλεια ε/χενον, του? δ' εττελίίόντας 
ολίγας τινας ημίρας εν τ^ γ^ /χειναντας απίπΐμψΐν 
ίττ' οίκου. /Αετά δε τούτο τταρά τε τον *Αγιν εττρεσ- 
βενοντο οί τετρακόσιοι ουδέν ί^σσον, κακείνου ρ,αλ- 
λον τ^δϊ/ προσΒεχομενου και τταραινουντος Ικπίμπονσι 
και ες τί;ν Λακεδαίρ,ονα ττερι ζυμβάσίως πρίσβίΐς, 
)βουλό/χενοι διαλλαγι^ναι. 

72 Πε'ρ,τΓουσι δε και ες τ?}ν "^άμον δε'κα άνδρας τταρα- 
μνθησομενονζ το στρατόττεδον και διδάσκοντας, ώς ουκ 
ετΓΐ βλάβη της ττόλεως και τών ττολιτών 7/ ολιγαρχία 
κατέστη, άλλ' επι σωτηρία των $νμπάντων πραγμά- 
των, πεντακισχίλιοί τε οτι εΤεν και οΰ τετρακόσιοι 

2 /Λονον οί ττράσσοντες• καίτοι ου ττωττοτε Αβηναίονς 
δια τας στρατείας και ττ/ν νπερόριον ασχολίαν ες 
ουδέν πράγμα ούτω ρ,ε'γα ελβειν βονλενσοντας εν ω 
πεντακισχ^ιλίονς ζννελθεΐν. άλλα τ επιστείλαντες 
τα πρεποντ ειπείν απέπεμψαν αυτούς εΰ^υς μετά 
την εαυτών κατάστασιν, δει'σαντες μη, όπερ εγενετο, 
ναυτικός όχλος ουτ αυτός μενειν εν τω ολιγαρχικω 
κόσμω εθελτ}, σφας τε μη εκείθεν άρξαμενον του 

73 κακοί) ρ,εταστΐ}'σωσιν. εν γαρ ττ) "^αμω ενεωτερίζετο 
■ϊβη τα περί την ολιγαρχίαν και ξννέβη τοιάΒί 
γενέσθαι ΰττ' αυτόν τον χρόνον τούτον ονπερ οί τε- 
τρακόσιοι ξννίσταντο. οί γαρ τότε των %αμίων 
ετταναστάντες τοις δυνατοΐς και οντες δήμος, μετα- 
βαλλόμενοι αυ^ις και ττεισ^ε'ντες νττό τε του Πεισαν- 
δρου, ότ' ^λ^ε, και τών εν τη "Χάμω ξννεστωτων 
Αθηναίων, εγε'νοντό τε ες τριακόσιους ^υνω/λόται και ΣΤΓΓΡΑΦΗ2 Η', ΟΔ'. 237 

£/4ελλον τοις άλΑοις ώς δήμω όντι Ιτηθησΐσθαι. 
και Ύττερβολόν Τ€ τίνα των Αθηναίων, μοχθηρον 2 
άνθρωτΓον, ωστρακίσμίνον ον δια δν-να/Αβως και αξιώ- 
ματος φόβον άλλα δια ττονηρίαν και αίσγννην τηζ 
ΤΓο'λεως, άττοκτείνονσι μ€τα. Χαρμίνον τε, ενός των 
στρατηγών, και τιΐ'ων των παρά σφίσιν Αθηναίων, 
τΓίστιν δίδοντες αυτοΐς, και άλλα μζτ αΐίτων τοιαύτα 
ζννέπραζαν, τοις τε ττλειΌσιν ωρμηντο έτητίθΐσθαι. 
οΐ δε αίσθόμενοί των τε στρατηγών Λε'οντι και Διο- 3 
μίδοντί — οντοι γαρ ου;^ έκοντες, δια το τι/χάσσαι νττο 
τοί) Βημον, ίφίρον την ολιγαργίαν — το μέλλον ση- 
μαίνονσι και ®ρασνβονλω και ®ρασνλλω, τω μεν 
τριηραρ^ονντι τω δε οττλιτει,'οντι, και άλλοις οι εδο- 
κονν αεί μάλιστα εναντιονσ^αι τοις ^υνεστώσιν και 
ονκ ηζίονν ττεράΒεΐν αυτούς σφάς τε οιαφθαρενταζ 
καΐ Ί,άμον Άθηναίοις άλλοτριωθάσαν, δι' ην μόνον 
η άρχη αυτοΓς ες τοΰτο ^υνε'/χεινεν. οί δε άκουσαν- 4 
τες τών τε στρατιαττών ενα εκαστον μετΎ](.σαν μη 
Ιτϊίτρίτϊίΐν, και ονχ^ ηκιστα τουβίΐίαράλους, άνδρας 
*Α677ναιΌυς τ ε και ελενβερους τταντας εν τη νηί ττλε- 
οντας και αει Βη ττοτε ολιγαρχία, και μη τταρονση, 
ΐ~ικ€ΐμ€νονς' ο τε Λε'ων και 6 Διο/χε'δων αυτοΐς ναΰς 
τινας, οτΓοτε ττοι ττλεοιεν, κατελειπ-ον φύλακας, ωστ 5 
εττειδτ; αι/ΓοΓς εττετι^εντο οί τριακόσιοι, βοηθησάντων 
νάντων τούτων, μάλιστα δε τών Παραλων, ττεριεγε- 
νοντο οί τών 2α/χιων πλείονες, και τριάκοντα μίν 
τινας άττε'κτειναν τών τριακοσίων, τρεις δε τονς αΐ- 
τιωτϋίτους φνγη (ζημίωσαν τοις δ' άλλοις ον μνησι- 
κακονντες δημοκρατονμενοι το λοιπόν ^υνεττολιτευον. 
Τ77ν δε Πάραλον ναυν και Χαιρε'αν εττ' αΰτ-^ς τον 74 
Άρ\€στράτου, άνδρα Αθήναιον, γενό/χενον ες τϊ;ν 
μΐτάστασιν ττρόθνμον, άποττίμπονσιν οι τε Σαμ.ιοι 
και οί στρατιώται κατά τά^^ος ες τάς Α,θηνας ατταγ- 
γελοΰντα τα γ(.γ(.νημίνα• ον γαρ ^Βεσάν ττω τους 
τετρακοσι'ους αρ;^οντας. και καταττλευσαντων αυτών 2 
«υβεως τοϊν μεν Παροίλων τινάς οί τετρακόσιοι, δυο 
11—19 238 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ . 

η τρΐΐς, ίδησαν, τους δ' άλλους άφζλόμ€νθί την νανν 
και μζτ€μβφάσαντ€<; Ις αλλην στραπωτιν νανν 
ίταξαν φρονρίΐν ττψ\ Εΐί^οιαν. 6 δέ Χαιρεας (.υθν•;, 
διαλα^ώι/ ιτως, ως €Τδε τα τταρόντα, ττάλιν «ς την 
%άμον έλθων αγγελλει τοις στρατίωταΐζ, ίτη το 
3 μείζον -πάντα δεινωσας, τα εκ των ^Α-θηνων, ως ιτλι^- 
γαΓς τε πάντας ζημιονσι και άντειττεΐν εστίν ουδέν 
ττρος τους ε;!(οντας ττ^ν ττολιτειαν, και. οτι αυτών και 
γυναίκες και τταΐδες υβρίζονται και διανοοννται, όττό- 
σοι εν 2ά/Λω στρατεύονται μη οντες τ^ς σφετερας 
γνωμηζ, τούτων ποίντων τους -προσηκοντας λαβόντε•; 
εΐρξειν, ίνα, ην μη νττακονωσι, τεθνηκωσι• και άλλα 
75 τΓολλά ετΓίκαται/^ευδο/Αενος ελεγεν. οί δ' άκουσαντες 
ετΓΐ τους ττ^ν όλιγαρ^ιαν μαΚιστα ττοιησαντας και 
επι των άλλων τους )αετασχόντας το μεν ττρωτον 
ωρμησαν βάλλειν, εττειτα μεντοι υπο των δια μέσον 
κωλνθεντες, και διδαχ^ε'ντες, μη των πολεμίων άντι- 
ττρωρων εγγύς εφορμονντων απολε'σωσι τα ττράγματα, 

2 επανσαντο. μετά$Βε τούτο, λαμπρώς η^η ες 8ημο- 
κρατίαν βονλόμενοι μεταστησαι τα εν τ^ "Χάμω, δ 
τε Θρασύβουλος ό του Λύκου και Θρασυλλος — οντοι 
γαρ /Λοίλιστα προεστηκεσαν της μεταβολής — ωρκω- 
σαν ττάντας τους στρατιώτας τους μεγίστονς όρκους, 
και αυτούς τους εκ τΐ7ς ολιγάρκειας μάλιστα, η μην 
Βημοκρατησεσθαί τε και ομονοησειν, και τον ττρος 
ΙΙελθ7Γονν>ίσιους πόλεμον προθνμως διοισειν, και 
τοις τετρακοσιΌις πολέμιοι τ εσεσθαι και ουδέν εττι- 

3 κηρνκενεσθαι. ξυνωμνυσαν δέ και Ί^αμίων πάντες 
τον αΰτδν ορκον οί εν τ|7 ηλικία, και τα πράγματα 
χάντα και τα άποβησόμενα εκ των κίνδυνων ^υνεκοι- 
νώσαντο οί στρατιώται τοις %αμίοις, νομίζοντες ουτ' 
εκεινοις άποστροφην σωτηρίας ούτε σφίσιν είναι, 
άλλ' εάν τ€ οί τετρακόσιοι κρατησωσιν, εαν τε οί εκ 

76Μιλϊ;του ττολε'/χιοι, 8ιαφθαρησεσθαι. ες φιλονεικιαν 
τε καθεστασαν τον ^όνον τούτον οί /χ.έν ττ^ν πολιν 
άναγκάζοντες Βημοκρατεΐσβαι, οί δέ το στραΓοττεδον ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΟΓ'. 239 

ολιγαρχ^ΐσθαι. Ιττοίησαν δε και ΙκκΧησίαν ίνθν<5 
οί στρατίώται, Ιν τ\ τους μ.\ν ττροτερους στρατηγούς 
και €1 τίνα των τριηραρχιών ντΓΐτότΓ^νον, ετταυσαν, 
άλλους δε άνθείλοντο και τριηράρχονζ και στρατη- 
γοΰς, ών Θρασύβουλος τ€ και Θράσυλλος νττηρχον. 
και τταραινε'σεις άλλας τ' εποιοΰντο εν σφίσιν αυτοΓς 2 
ανιστα/Αενοι, και ως ου δει άθνμΐΐν οτι τ^ πολις αυτών 
αφίστηκε• τους γαρ ελασσους αττο σφων των ττλεο- 
νων και ες πάντα ττοριμωτέρων /Αε^εσταναι. εχόντων 
γαρ σφων το τταν ναυτικο'ν, τάς άλλας πόλεις, ων 
άρ;;^ουσιν, άναγκασειν τα χρήματα ομοίως διδο'ναι και 
ΐΐ εκείθεν ωρμώντο. ττόλιν τε γαρ σφίσιν νττάρχαιν 3 
"Χάμον ουκ ασθενή, άλλ' η τταρ' ελα;^ιστον δτ} ^λ^ε 
το Αθηναίων κράτος της θαλάσσης, οτε Ιπολίμησεν, 
αφΐΧίσθαι, τους τε ττολε/χιους εκ του αυτοΰ χωρίον 
άμννΐσθαι ονττερ και ττρότερον. και δυνατώτεροι 
είναι σφΐΐς Ιχοντες τάς ναΰς ττορίζεσθαι τα ειτιττ^δεια 
των εν ΤΤ7 τόλει. και δι' εαυτούς τε εν τη %άμω 4 
προκαθήμενους και ττρότερον αυτούς κρατειν του ες 
τον Πειραιά εσττλον, και νυν ες τοιούτον καταστη- 
σονται /χτ} βουλομενων σφίσι πάλιν την ττολιτείαν 
αποδουναι, ώστε αυτοί και δυνατώτεροι ε'ναι ειργειν 
εκείνους της θαλάσσης η ύττ εκείνων εϊργεσθαι. 
βραχύ τε τι είναι και ουδενός α^ιον ω ττρος το ττερι- 5 
•γίγνεσθαι των πολεμίων η πόλις σφίσι χρήσιμος ην, 
και ουδέν απολωλεκεναι, οι γε μήτε άργυριον εΤ;^ον 
ετι πεμπειν, άλλ' αυτοί επορίζοντο οί στρατιωται, 
μήτε βούλευμα χρηστόν, ουττερ ένεκα ττόλις στρα- 
τοπέδων κρατεί• αλλά και εν τοιτοις τους ρ-έν ημαρ- 6 
τηκεναι τους ττατριους νομούς καταλυσαντας, αυτοί 
δε σωζειν και εκείνους πειράσεσθαι προσαναγκάζειν 
ώστε ουδέ τούτους, οΓττερ αν βουλεύοιεν τι χρηστόν, 
παρά σφίσι χείρους είναι. Άλκιβιά8ην τε, ην αΰτω 
αδειάν τε και κάθοΒον ποιησωσιν, άσμενον την παρά 
/βασιλέως ξυμμαχίαν παρεξειν. τό τε μεγιστον, ην 
απάντων σφαλλωνται, είναι αΰτοΐς, τοσούτον ζγουσι 240 ΘΟΤΚΤΔΤΔΟΤ 

ναντικήν, τΓολλάζ τα? άττοχωρησεΐζ, εν αΤς και ιτόλίΐς 

77 και γην ίχρησονσι. τοιαύτα εν άλλι^λοΐ9 ^κκλ■η- 
σιάσαντε?, και τταρα^αρσυναντες σφας αντον•;, και 
τα του πολέμου τταρεσκευάζοντο ονδεν ^σσον, οί δ' 
άτΓο των τετρακοσίων ττβμφθεντζζ εξ ττ^ν '^άμον, οΐ 
δέκα πρΐσβΐνταί, ως ταΰτα, εν τί} Δτ^λω ^δι/ οντες, 
7)σ^άνοντο, 7;σι';(αζον αΰτοΰ. 

78 'ΥίΓο δε τον χρόνον τούτον και οί εν τύ] Μιλϊ;τϋ) 
των ΠελοτΓοννί^σιων εν τω ναυτικω στρατιώται κατά 
σφα<; αίιτονς διε/3όων, ώζ νπό τε Άστυο^ου και Τισ- 
σαφέρνους φθείρεται τα πράγματα, τον /Λεν ονκ Ιθί- 
λοντο5 ούτε προτ€ρον ναυ/χατ^ειν, εως ετι αυτοί τ€ 
€ρρωντο μαΧΧον και το ναυτικδν των ΚθΎΐναιων ολί- 
γον "ην, ούτε νυν, οτε στασιάζειν τε λέγονται και αι 

2 ν^ες αυτών ουδεττω εν τω αυτω εΐσιν, άλλα τας πάρα 
Ύίσσαφερνονς Φοινισσας ναυς ρ,ενοντες, άλλως άνομα 
και ουκ ψγον, κινδυνευσειν Βιατριβηναι• τον δ' αν 
Τίσσαφέρνην τάς τε ναΰς ταύτας ου κομίζΐίν, και 
τροφην ΟΤΙ ου ^υνε^ώς οΰδ' εντελι^ διδους κακοί το 
ναυτικόν. ουκουν εφασαν γρηναι /Λελλειν ετι άλλα 
ναυ/χα;(εΓν. και /ϋΐάλιστα οί 2υρακόσιοι εντ^γον. 

79 αίσθόμΐνοι δε οί ξνμμαχοι και ό Άσττυ'οχος τον 
θρονν, και δό^αν αΰτοΐς άττο Συνόδου ώστε διαναυ/Λα- 
;)(εΓν, εττειδϊ} και εστ^γγελλετο αΰτοΓς ι^ εν ττ^ 2α/Αω 
ταραχή, αραντες ταΐς ναυσί ττάσαις, ουσαις δώδεκα 
και εκατόν, και τους Μιλι^σιους ίτε^^ κελευσαντες 
εττί τ^ς Μυκάλη•; παριίναι, εττλεον ώς ττρος την Μυ- 

2 κάλϊ;ν. οί δ' Ά^ϊ^ναΓοι ταις εκ %άμου ναυσί δυοΓν 
και ογδθ7;κοντα, α'ί ετυ^^ον εν Γλαυκι^ Τ77ς Μυκαλι^ς 
όρμονσαι — διε;!(ει δ' ολίγον ταΰττ; η ^άμοζ τ-η<; ηπεί- 
ρου προζ την Μ,νκάλην — ώς εΤδον τας των Πελο- 
ποννησίων ναΰς ττροσττλεουσας, νπεχωρησαν ες την 
%άμον, ου νο/χ,ισαντες τω πληθει διακινδυνεΰσαι ττερι 

3 του παντός ίκανοί εΐναι. και άμα — προησθοντο γαρ 
αυτούς εκ τηζ Μιλτ^του νανμαχησείονταζ — ττροσεδε'- 
χοντο και τον %τρομβίχί8ην εκ του Έλλτ^σττόντου 2ΪΓΓΡΑΦΗ2 Η', Π'. 241 

σφίσι ταΓς €Κ τ^ς Χίου νανσΐν Ιττ Άβν^ον άφίκομ^- 
ναις ττροσβοηθησαν ττρον-ζ—εμτττο "γάρ αντω άγ- 
-γίλος. και οί /ζεν οΰτωϊ €-1 της 2ά/χου αν€;^ωρησαν, 
οί δέ ΤΙελοττοννησίΟί, καταπλενσαντα €χΙ Τ75 Μνκά- 
λτ^ϊ, €στρατο7Γ€δ€νσαντο, καΐ των Μΐ/λϊ^σίων και των 
Ίτλησιο^ωρων ό 7Γ€4ο5. και ττ) νστεραία, /^€λλο^των 4 
αυτών εχιττλεά' τ^ 2α/χω, άγγελλεται ό "^,τρομβιχίδης 
τάΐζ ατΓο τοΰ Έλλτ/σιτοντου ναυσιν άφιγ/χενος" καΐ 
εΰ^νς άτΓεττλεον ττοίλιν εττι τ^ς Μιλί/του. οί δ* 'Α^τ;- ^ 
ναΤοί, ΤΓροσγενο/χει-ων σφίσι τών νεών, εττίτΓλουν αυτοί 
ϊΓοιοννται τ^ Μιλϊ/τω ναυσιν οκτώ και εκατόν, βοχ}- 
\ομ€νοι νανμα^σαΐ' και ως ουόεις αυτοΓς αντανη- 
•γ€το, άττεττλευσαν τταλιν ες την 2α/χον. 

Έν δε τω αύτώ θβρα μετά τούτο εΰ^*ς οί Πελο- 80 
ΤΓονη^σιοι, εττειδϊ} ά^ρο'αις ταΐς ναυσιν ουκ ά$ωμαχοί 
νομίσαντες είναι ουκ άντανηγοντο, άττορησαντεζ όττό- 
θεν τοσαυταις ναυσί γρηματα ε^ουσιν, άλλως τε καΐ 
Τισσαφέρνους κακώς δίδοντος, άττοστελλουσιν (ός 
τον Φαρνάβαζον, ώσττερ και το πρώτον εκ τύ]<; Πελο- 
ΤΓονντ/σου προσετάχθη, Κλίαρχον τον 'Ραμφίον έχον- 
τα ναΰς τεσσαρακοντα. εττεκαλεΐτο τε •γαρ αυτούς 2 
ο Φαρνάβαζοζ και τροφην ετοΓ/χος ϊ;ν τταρερ^ειν, και 
α/λα και το Βυ^αντιον ε— εκτ/ρυκευετο αυτοΓς άττοστη- 
ναι. και αί /ιέν τών Πελοττονντ/σίων αύται ν^ες 
αττα'ρασαι ες το ττε'λαγος, όπως λάθοίεν έν τω •π-λω 
τους Άθηναίονς, χειμασθεΐσαι και αί /χέν Αιόλου 
Χαβομεναι αί ττλείους /ϋίετά Κλέαρχου και ύστερον 
τταλιν έλ^οΰσαι ες ^Μίλτ^τον — Κλέαρχος δε κατά γην 
αυρις έ? τον Έλλι^σττοντον κομισθείζ ^ρχεν — αί δε 
μετά Ελί^ου τοΰ Μεγαρεως στρατηγού δε'κα ες τον 
Ελλι^στΓοντον διασωθεισαι Βυζάντιον άφιστασι. 
και μετά ταύτα οί εκ τ^ς %άμον τζεμττονσιν αίσθό- 3 
/λενοι νεών βοηθειαν και φυλακτών ες τον 'Ελλ7;σ7Γον- 
τον, και τις και νανμαχία βραχεία γίγνεται ττρο τοΰ 
Βυζαντίου ναυσιν οκτώ ττρο'ί οκτώ. 

Οί δε ττροεστώτες έν τ^ 'Χάμω και μάλιστα Θρα- 81 242 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

σνβονλος, άίί [τε] τ^5 αΰτ^ς γνώμης Ιχόμζνος, εττ- 
ειδ/} μετίστησε τά -πράγματα, ώστε κατάγειν Άλκι- 
βίά^ην, [και] τέλος εττ' ΙκκΧησία^ εττεισε το ττΧηθοζ 
των στρατιωτών, και ψηφισαμίνων αντών ΆλκιβιάδΎ/ 
κάθο8ον και αδειαν, ττλευσας ως τον Τίσσαφίρνη 
κατη-γεν ες τ•>)ν "^άμον τον Άλκιβίά^ην, νομίζων 
μόνην σωτηρίαν ει Τισσαφέρνην αντοΐς μεταστησειεν 

2 ατΓο Πελοττοννησιων. 'γενομί.νη<; δε εκκλησίας την 
' τε ίδιαν ^νμφοράν της φυγηζ εττ^τιασατο και ανωλο- 
φνρατο 6 Αλκιβιάδης, και ττερι των ττολιτικών ττολλά 
ειπών ες ελττιδας αι;τους ου σμικράς των τε μελλόν- 
των καθιστή και υπερβάλλων εμεγάλννε την εαντοΰ 
δΰναμιν πάρα. τω Τισσαφερνει, ΐν' οϊ τε οίκοι την 
όλνγαρ-χίαν έχοντες φοβοΐντο αντον και μάλλον αί 
ζννωμοσίαι διαλνθεΖεν, και οΐ εν τύ) ^αμω τιμιωτερον 
τε αντον αγοιεν και αΰτοι επι ττλεΓον θαρσοίεν, οι τε 
ΤΓολε^αιοι τω Τισσαφερνει ως /χάλιστα Βιαβάλλοιντο 

8 και των νπαρ)(ονσων ελπίδων εκπίτττοιεν. νπισ- 
ρ^νεΓτο δ' ονν τάδε, )αεγιστα επικομπων, ο Αλκιβιά- 
δης, ως Τισσαφέρνης αΐιτω νπεδεξατο η μην, εως αν 
τι των εαυτόν λείπηται, ην Άθηναίοις π-ιστενση, μη 
άίΓορησειν αυτούς τροφής, ονδ ην δεη τελευτώντα 
την εαυτοί στρωμνην εξαργνρίσαι, τας τε εν Ασ- 
ττενδω ηδη ούσας Φοινίκων νανς κομιειν Αθηναίοις 
και ου Πελοποννϊ/σιοις• πιστενσαι δ' αν μόνως 'Αθη- 
82 ναιοις, ει αΰτος κατελθων αντω άναδεξαιτο. οί δ' 
ακουσαντες ταί;τά τε και άλλα ττολλα στρατηγον τε 
αΰτον ευ^υς ειλοντο μετά των προτέρων και τά πράγ- 
ματα ττάντα άνετίθεσαν, την τε παραντίκα' ελπίδα 
έκαστος της τε σωτηρίας και της των τετρακοσίων 
τιμωρίας οΰδενος αν ηλλάξαντο• και ετοΐμοι ηδη 
ήσαν κατά το αντίκα τους τε παροντας ττολεμίονς 
εκ των λε'χβεντων καταφρονε'ίν και ττλειν εττι τον 

2 Πειραιά. 6 δε το μεν επΙ τον Πειραιά ττλεΓν τους 
εγγυτερω ττολε/Αΐους υττολιττόντας και ττάνυ διεκω- 
λνσε, τΓολλων επειγομενων τά δε του ττολεμον ττρω- ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΠΓ'. 243 

τον ίφη, €7Τ€ΐ8η και στρατηγοζ '^ρητο, 'ττλζνσα'; ως 
Τισσαφερντ/ν ττράξαν. καΐ άττο ταυττ/9 τη^ έκκλψ 3 
σίας εν^ι)? <^χ€Τ0, ίνα 8οκύ} ττάντα μετ εκείνου κοι- 
νουσθαι, καΐ α/λα βονλόμ^ΐΌς αυτω τιμαότερός τε 
είναι και ενδεικνυσ^αι, οτι και στραττγγ6<; ηδη τ/ρηται 
και ευ και κακώς οΤ05 τε εστίν αΰτον ηδη ττοιειν. ζνν- 
ίβαίνε δε τω Αλκιβία^Ύ] τω μεν Τισσαφε'ρνει τον 5 
Ά^ϊ^ναιους φοβίΐν, εκεινοις δε τον Ύισσαφίρνην. 

Οί δε Πελο— οντο^σιοι εν ττ7 Μιλτ;τω ττυν^ανό/χενοι 83* 
την Άλκιβιά8ον κάθο8ον, καΐ ττρότΐρον τω Τισσα- 
φίρνει άπιστονντίζ, ττοΧΚω οί) μαλΧον Ιτι διε/3ε- 
βληντο. ξννηνέχθη γαρ αΰτοΐς κατά τον εττι ττ'ν 
Μ,ίλητον των Αθηναίων ΙττίπΧονν, ως ονκ ηθέλησαν 
ανταναγαγόντες ναυμαχησαι, ττολλω ες την μίσθο8ο- 
σιαν τον Ύισσαφέρνην αρρωστοτερον γενομενον και 
ες το μισείσθαί χιπ αυτών ττρότερον Ιτι τοντων δια 
τον Ά\κιβίά8ην ετΓίδεδωκεναι. και Συνιστάμενοι 2 
κατ' άλλτ^λους οίάπερ και ττρότερον οΐ στρατιώται 
άνελογι^ο ντο, και τίνες και των άλλων των άζίων 
λογού άν^ρώττων και ου μόνον το στρατιωτικον, ώς 
οίττε μισθον εντελή ττώττοτε λάβοιεν, τό τε Βώόμενον 
βραχύ και ουΒε τοντο Σννεχώς' και ει μη τις η 
Βιανανμαχησει η άπαλΧάξεται όθεν τροφήν εξει, 
απολειι^ειν τους άν^ροίττους τάς ναυς• ττάντων τε 
Αστυο^ον είναι αίτιον, εττιφεροντα οργάς Τισσα- 
φερνει δια ίδια κέρΒη. όντων δ' αντων εν τοιοντω 8-ί 
άναλογισμω ξννηνεχθη και τοιόσδε τις θόρυβος ττερί 
τον ^Κστνοχον. των -γαρ %νρακοσίων και Θουρίων 
οσω μάλιστα και ελεύθεροι ήσαν *[το ττλ^^ος] οί 
ναυται, τοσουτω και θρασντατα ττροσττεσοντες τον 
ρ,ισ^δν ατΓτ^τουν. ό δε αΰ^αδεστερον τε τι άττεκρί- 
νατο και ηττείλησέν, και τω γε Δωριει ^υναγορευοντι 
τοΓς εαυτοί) ναυταις και εττανηρατο την βακτηρίαν. 
το δε ττληθοζ των στρατιωτών ώς εΤδον, οΓα δτ^ 2 
ναυται, ωρμησαν εγκραγόντες εττι τον Αστυο^ον 
ώθΓΤ€ βάλλειν 6 8ε ττροΐδων καταφεύγει εττι βωμόν 244 ΘΟΤΚΪΔΤΔΟΤ 

τίνα. ον μίντοι Ιβληθη γε, άλλα Ζι^Χνθησαν άττ' 
αλλτ^λων. £λα/3οι/ δε και το Ιν ττ) Μιλτ^'τω ενωκοδο- 
μ,ημίνον του Ύισσαφίρνονς φρονριον οΐ Μίλησιοι 
λάθρα £πΐ7Γ€σοντ65, και τους ΐνόντας φΰΧακας αυτόν 
€κ/3αλλουσι• ^νεδόκει δε και τοις άλλοις ζυμμάχοΐζ 
3 ταύτα και ου;^ ηκιστα τοις 2υρακοσιοΐ5. ό μίντοι 
Λί^^ας ούτε ηρέσκίτο αΰτοΐς, εφϊ; τε χρηναι Τισσα- 
■φερνει και δουλευειν Μιλι^σιους και τους αλλου? 
τους εν τύ) βασίλίως τα. μέτρια και εττι^εραττεΰειν, 
Ιως αν τον ττόλεμον ευ ^ώνται. οί δε Μιλτ^σιοι 
ωργίζοντό τε αΰτω, και δια ταύτα και άλλα τοιουτό- 
τροττα και νοσώ ύστερον άττο^ανοντα αυτόν ονκ 
ειασαν θάψαυ ου Ιβονλοντο οί τταρόντες των Λακε- 
85 δαι/Λονιων. κατά δτ} τοιαΰτι^ν Βιαφοράν όντων 
αυτοΓς των -πραγμάτων ιτρός τε τον Άστυο;(θν και 
τον Ύισσαφΐρνην, Μινδαρος διάδοχος τ^ς Άστυό;)(ου 
ναυαρΐ(ΐας εκ Λακεδαι/κ,ονος Ιττηλθε και παραλαμ- 

2 βάνα την άργγ/ν 6 δε Άστυο^^ος άπεπλει, ^υν- 
ίττεμψζ δε και Τισσαφέρνους αΰτω ΐΓρεσβεντην των 
Ίταρ εαυτού, Γαυλιττ/ν όνομα, ίίάρα δίγλωσσον, 
κατηγορησοντα των τε Μιλ>;σιων ττερι του φρουρίου 
και ττερι αΰτοΰ ά/Αα άττολογο^σό/χ-ενον, είδώς τους τε 
Μιλτ^σιους ττορευο/Λενους εττι καταβο^ τύ) αντοΰ 
μάλιστα και τον 'Έρμοκράτην μετ αυτών, δς ε/Αελλε 
τον Τίσσαφερνην άττοφαινειν φθΐ,ίροντα των Πελο- 
τΓοννησίων τα ττράγματα μ(τά Άλκιβίάδου και 

3 ετταμφοτερίζοντα. ^χθρα δε ττρος αυτόν ^ν αυτω 
άει ΤΓΟτε ττερι του //,ισ^οΰ τι^ς άττοδόσεως• και τά 
τελευταία φυγόντος εκ Συρακουσών του Έρμοκράτους 
και έτερων ηκόντων εττι τάς ναυς τών Συρακοσιων ες 
τι}ν Μιλι^τον στρατηγών, Ποτά/Αΐδος και Μυσκωνος 
και Αημάρ-χου, ενε'κειτο ό Τισσαφέρνης φυγάδι οντι 
^δτ; τώ 'Έιρμοκράτει πολλώ ετι ρ,άλλον, και κατηγορεί 
άλλα τε και ώς χρήματα ττοτε αΐτήσαζ αΰτον και ου 

4 τυχών την εχθραν οί ττρόθοιτο. 6 μεν ουν Άστΰοχος 
κα,ί οί Μιλι^σιοι κα) 6 'Έρμοκράτης άττεπλευσαν ες ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΠΓ'. 245 

την Λακεδαί/χονα, ό δ' Άλκιβίά8η<! 8ΐ€β€βηκ€ί ττάλιν 
ηΒη Ίταρά τοί; ΎισσαφΙρνον; Ις την 'Χάμον. 

Και οί €κ Τ175 Δτ^λου αττο των τΐτρακοσίων ττρεσ- 8( 
βενταί, ονς τότε εττε/χι/ταν ΤΓαραρ.νθησομίνον<ί και 
άναδιδά^οι^ας του? εΐ' τ^ 2α/χω, άφίκνοννται τταρόν- 
Τ09 τοί; Άλκιβιά8ον, και εκκλησίας γ€νομ€νη<; λέγειν 
εττεχείρονν. οί δε στρατιώται το /χέν ττρώτον ονκ 
ϊ/^ελον άκονειν, άλλ' αττοκτεινειν ίβόων τους τον 
ο^/Αον καταλνοντα?, έπειτα μίντοί μόλίζ ησνχάσαντζζ 
ηκονσαν. οί δ' άτη/γγελλον, ας οίτ' εττι 8ίαφθορα. 2 
τι^ς ΤΓολεως ϊ; /χεταστασις γίγΐ'οιτο, αλλ εττϊ σωτηρία, 
ονθ ίνα τοΓς ττολε/ΛΐΌις τταραΒοθΎ) — ε^ειναι γαρ, οτε 
εσε^αλον ΐ7δΐ7 ο-φων αρχόντων, τούτο ττοιησαι — των 
τε 7Γεντακ£σ;)(ΐλιων οτι τταντες εν τω /λερει μεθέξονσιν, 
οι τε οικείοι αντών ου^' νβρίζονται, ώσττερ ^αιρίαζ 
οια/3αλλων άτπτγγείλεν, ούτε κακόν ε^ουσιν ουδέν, 
αλλ επι τοις σφΐτεροΐζ αυτών έκαστοι κατά γωραν 
/χενουσιν. άλλα τε ττολλα είττόντων ουδέν μάλλον 3 
Ισηκονον, αλλ ε^^αλέπαινον, και γνω/χας άλλοι αλλάς 
ελεγον, μάΧιστα δ' ειτι τον Πειραιά ττλειν. και εδό- 
κει Αλκιβιάδης ττρώτον τότε και ουδενός ελασ-σον 
ττ^ν ΐΓολιν ωφβΧησαΐ' ωρμημενων γαρ τών εν ^άμω 
Αθηναίων ττλειν εττι σφας αντονς, εν ω σαφέστατα 
Ιωνι'αν και Έλλ7;σττοντον ευ^υς είχαν οι ττολεμιοι, 
κωλντης γενέσθαι, και εν τω τότε άλλος μεν ουδείς 4 
αν ίκανος εγενετο κατασχειν τον ογΧον, εκείνος δε 
του τ εττι'ττλου Ιτταυσε και τους ίδια τοις -πρεσβεσιν 
οργιζομένονς λοιδορών αττέτρεπεν. αυτός δε αττο- 
κριναμενος αυτοϊς άττεττεμπεν, οτι τους μεν ττεντακισ- 
χιλιους ου κωλυοι αρ;^ειν, τους μεντοι τετρακόσιους 
ατταλλασσειν εκέλευεν αυτούς και καθιστάναι την 
βονλην, ωσττερ και ττρότερον, τους ττεντακοσιους• ει 5 
δε ες ευτε'λειάν τι ζνντέτμηται, ώστε τονς στρατευό- 
μενους μάλλον εχειν τροφην, ττανυ ετταινεΐν. και 
ταλλα εκέλευεν άντέ;(ειν και μηΒεν ένδιδόναι τοις 
τΓολε/ιιοις• ττρός μεν γάρ σφάς αυτούς σωζόμενης 246 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

της ΤΓολεως ττολλην ελττιδα ίΤναι και ξνμβηναι, εί δ' 
άπαξ το Ιτζρον σφαλησεται, η το ίν ^ά/χ,ω ^ κεΓνοι, 
ουο οτω διαλλαγτ^'σεται τις £τι εσεσ^αι. 

β Παρ^σαν δε και Άργειων ττρε'σ^εις, ετταγγελλό- 
/χενοι τά) ε'ν ττ^ ^ά/χω των Αθηναίων 8ημω, ώστε 
βοηθάν 6 δε ^ Αλκιβιάδης, ετταινε'σαζ αυ'τοτίς και 
ειττων οται/ τΐ5 καλ•^ τταρϋναι, όντως άττίπΐμπεν. 
αφικοντο δε οί ΆργεΓοι /χετά των Παράλων, οί τότε 
ετάχθησαν Ιν τύ) στρατιωτιδι ντ^ϊ ΰττο των τετρακο- 

7 σιων ττεριπλεΓν Ένβοιαν, και άγοντες Αθηναίων ες 
Λακεδαί/Λονα απδ των τετρακοσίων ττε/ΛτιτοΟς ττρεσ- 
/5εις, Λαισποδιαν και Άριστοφωντα και Μελτ^σιαν, 
[οΥ] εττειδτ} Ιγενοντο ττλε'οντες κατ' "Αργός, τους /χέν 
ΊτρΙσβεις ξνλλαβόντες τοις Άργειοις τταρε'δοσαν ώς 
των ου;^ ηκιστα καταλνσάντων τον Βημον οντάς, 
αντοί δε ουκε'τι ες τας Ά6?;νας άφίκοντο, άλΧ' 
άγοντες εκ του "Αργούς ες τ?}ν %άμον τους πρέσβεις 
αφίκνοΰνται Ύ)περ εΤχον τριηρει. 
87 Του δ' αυτοΰ θέρους Τισσαφέρνης, κατά τον 
καιρόν τούτον εν ω μάλιστα διά τε ταλλα και δια 
τι^ν Άλκιβιά8ου κάθοΒον ηχθοντο αυτω οι Πελοττον- 
νησιοί ως φανερως ηΕη άττικίζοντι, βουλόμενος, ώς 
εδοκει δ97, άττολΰεσ^αι ττρος αυτούς τάς 8ιαβολάς, 
παρεσκευάζετο πορεΰεσθαι επ\ τάς Φοινίσσας ναυς 
ες Ασττενδον, και τον Κίχαν ζυμπορενεσθαι εκελευε• 

2 ΤΎ] δε στρατιά προστάξειν εφη Ύαμών, εαυτού υπάρ- 
χον, ώστε τροφην εν οσω αν αυτός άπη διδόναι. 
λέγεται δε ου κατά ταυτο, ουδέ ράδιον εΐδεναι τινι 
γνώμη παρηλθεν ες την "Ασττενδον και παρελθών 
ουκ ηγαγε τάς ναυς. οτι μεν γαρ αί Φοινισσαι ν^ες 
ετΓτα και τεσσαράκοντα και εκατόν μέχρι ΆσπενΒον 
άφίκοντο, σαφές εστί• διότι δε ουκ ηλθον 7Γθλλα;(ΐ^ 

3 εικάζεται, οί ρ,έν γάρ, ίνα Βιατρίβη άπελθων, ωσπερ 
και οιενοηθη, τα των ΐίελοποννησίων — τροφην γουν 
ουδέν βελτιον, άλλα και χείρον 6 Ταμως, ω προσε- 
ταχθη, παρεΐχεν — οΐ δε, Γνα τους Φοίνικας ττροαγα- 2ΤΙΤΡΑΦΗ3 Η', ΠΗ'. ..Γ 

γών «5 την Ασττο-δον Ικ-χρηματίσαιτο άφζίς — και 
γαρ ως αντοις ονδέν Ι/χελλε γρησίσθαι — άλλοι δ', 
ω9 καταβοης ενΐκα της « Αακε^αίμονα, τον λίγ^σθαι 
ως ονκ αδικίΐ αλλά και σαφώς οϊχεται εττΐ τάς ι αν5 
αληθώς ττε-ληρωμά'ας. ίμοί /χότοι δοκεΓ σαφί- 4 
στατον «ααι τριβής ένεκα και ανακωχής των Έλλί;- 
νικων το ιαντικδν ονκ αγαγεΓν, φθοράς μ(.ν εν όσω 
τταρι^ει εκεισε και διε'/ιελλεν, άνισωσζως δε, οττως 
μη^ετίρονς ττροσθίμενος ισγνροτίρονς ττοιηστ], εττεί", 
είγε ΙβονΧηθη, διαποΧΐμησαι *ί1άν1Ι, Ιττιφανίς Βψτου 
ονκ ενδοιαστώς• κομίσας γαρ αν ΑακεΒαιμονίοις την 
νίκην κατά το ε?κο5 εδωκεν, οι γε και εν τω Ίταρόντί 
αντιττάλως μάλλον η νττοδεεστερως τω ναντικω άν- 
Θωρμονν. κατάφωρα δε μάλιστα και ι^ν εΤ-τε ιτρο- 5 
φασιν ον κομισας τας νανς. ίφη -γαρ αυτάς ελοσσονϊ 
•η όσας βασιλενς Ιταξΐ ξνΧλεγηναι• 6 δε χάριν αν 
δτ^τΓου εν τούτω μείζω Ιτι εσχο', ουτ' άναλωσας 
•ΤΓολλα των βασιλέως, τα τε αυτά άττ ελασσόνων 
ιτράζας. ες δ' ονν την "Ασττενδον τ^τινι δτ; γνώμτ] ό 
Τισσαφέρνης αφικί'εΐται και τοις Φοινίκι ^νγγιγνεται• 
και οί ΠελοτΓονντ/σιοι εττε/ιιί-αν ώς εττι τά^ ναυ5, 
κελενσαντος αντον, Φιλιττττον άνδρα Λακεδαι/ιόνιον 
δύο τριηρεσιν. Αλκιβιάδης δε εττειδτ/ και τον Ύισ- 83 
σαφερνην ησθετο τταριόντα εττι Τί79 Άσττενδου, εττλει 
και αντος λαβών τρεις και δέκα νανς, ντΓοσχόμενος 
τοις εν Τβ 2ά/χω ασφαλή και /χεγάλτ^ν χάριν — ^ 
γάρ *αντοΓ5 ά^ειν [Ά^ψ-αιοις] τά9 Φοινίσσαζ νανς 
7] ΊΙελοίΓοννησίοις γε κωλνσειν ελ^ειν — είδω^, ώϊ 
ε£κο5, εκ ■77λειονο9 ττ^ν Ύισσαφερνονς γνωμην, οτι 
ουκ α^ειν έμελλε, και βονλόμενος αντον Τ0Γ5 Πελο- 
ΤΓοίΊ-ησίοίς ες την εαυτοί και *Α6τ;ναιων φιλίαν ως 
μάλιστα οιαβαλλειν, οττως ρ,άλλον δι' αντδ σφίσιν 
ανα-γκάζοίτο —ροσχωρειν. και 6 μεν άρας ενθύ της 
Φασηλι8ος και Καννου άνω τον ττλοίν εττοιειτο. 

Οί δ' εκ της ^άμου άττο των τετρακοσίων ττεμ- 89 
φθεντες ττρεσβεις εττειΒη άφικόμενοι ες τάς Άθηνας 248 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

άττηγγΐΐλαν τα •7Γαρα τον ΆλκιβιάΒον, ως κΐλ€ν€ΐ τί 
άντίχΐίν και μη^Ιν ίν^υ^όναι τοΓζ 7Γθλε/Λΐοΐ5, ελττιδας 
Τ£ ΟΤΙ τΓολλας «χει κάκίίνοις το στράτίνμα διαλλά^ειν 
και Πελοποννι^σιων ττεριίσεσθαι, άχθομίνονς και 
ττρότερον τους ττολλους των /Λετεχόντων Τί75 ολιγαρ- 
χίας και ί^δεως αν απαλλαγεντας ιγϊ; ασφαλώς του 

2 ττράγματοζ ττολλω δη μάλλον εττε'ρρωσαν. και. ^υνι- 
σταντό τε ^δτ; και τα ττράγματα 8ίζμΐμφοντο, έχοντες 
ΐ7γε/Αο'να5 των ττάνυ στραττ/γών των εν τύ} ολιγαρχία 
και εν άρχαις όντων, οίον ©ηραμίνψ τε τον Άγνωνος 
και Άριστοκράτϊ^ν τον ^κελλίου και άλλους, οΊ 
/χετεσχον /χέν εν τοις ττρώτοι των -ττραγματων, φο- 
βούμενοι δ', ώς Ιφασαν, τό τ' εν ττ) "Χάμω στράτευμα 
και τον ^ΑλκίβιάΒην *[σ7Γουδί5 ττανυ], του'ς τ ε ε'ς την 

8 Λακεδαί/χονα 7Γρεσ/5ευορ,ε'νους *[επε/Απον] /ατ; τι άνευ 
των ττλειονων κακόν δρασωσι τί;ν ττόλιν, *1Ισ7Γουδ3 
πάνυ βπεΓπονΙΙ ούτοι *απαλλα^11ει||ειν του άγαν ες ολί- 
γους ελθεΐν, άλλα τους ττεντακισχιλίους έργω και μη 
ονόματι γρηναι άττοδεικνυναι και ττ^ν ττολιτειαν ϊσαι- 
τεραν κα^ιστάναι. ■^ν δε τούτο ρ.έν σχήμα ττολιτικον 
του λόγου αυτοΓς, κατ' ιδίας δε φιλοτιμίας οί ττολλοι 
αυτών τώ τοιουτω ττροσεκειντο, εν Μττερ και μάλιστα 
ολιγαρχία εκ Βημοκρατίαζ γενομένη αττολλνταΐ' 

4 ττάντες γαρ αυθημερόν ά^ιουσιν οΰχ οττως ίσοι, άλλα 
και ΤΓολύ ττρωτος αΰτδς εκαστοζ εΤναι• εκ δε δημο- 
κρατίας αφέσεως γιγνομενης ραον τα άποβαίνοντα 
ως ουκ άττο των ομοίων ελασσονμενος τις φέρει. 
σαφέστατα δ' αυτούς εττηρε τα εν τύ} 2αρ,ω του 
*Αλκιβιά8ου ισχυρά όντα και ότι αΰτοΓς ουκ εδοκει 
μόνιμον τό τ^ς ολιγαρχίας εσεσβαι• ■)^γωνιΧετο ουν 
ίΤς έκαστος αυτός ττρώτος προστάτης του δ}?ρ.ου 
90 γενέσθαι, οί δετών τετρακοσίων ρ,άλιστα Ιναντίοι 
όντες τω τοιουτω εϊδει και ττροεστώτες, Φρύνιχος τε, 
ος και στρατηγησας εν τύ) %άμω [ποτέ] τω Αλκι- 
^ιάδτ; τότε διηνεχθη, και Άρίσταρχος, άν77ρ εν τοις 
μάλιστα και εκ ττλείστου εναντίος τω δ}?ρ.ω, και ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΟΑ'. 249 

Πίίσανδ/^ος και ^Αντιφών και άλΑοι οί δννατωτατοι, 
ττρότίρόν τ€, €7Γ€ΐ τάχιστα κατέστησαν, και €— ειδϊ/ 3 
τοί εν ΤΎ) "Χάμω σφων €5 Βημοκρατίαν άττίστη, ττρίσ- 
βίΐς τε άττεστελλον σφων ες ττ^ν Λακεδαί/Αονα και 
η^ν όμολογίαν ττρονθνμονντο, και το εν τ^ Ηετιω- 
νεία καΧονμίνΎ) τεΓ_;^ο? ειτοιουντο, ττολλω τε μαλΧον 
(ΤΙ, εττειδί/ και οί εκ τΐ7? 2ά/Αθυ ίτρε'σ^εις σφων 
•ηΧθον, όρωντ€% του? τε ττολΑουϊ και σφων τον^ 
Βοκονντας ττρότίρον ττιστονζ είναι μ€ταβαλλ.ομ€νονζ, 
και άττε'στειλαν /λέν Αντιφώντα και Φρννι;(ον και 3 
αλλονς δέκα κατά τάχο?, φοβούμενοι και τα αΰτοΰ 
και τά εκ ττ^δ ^άμον, εττιστείλαντεδ •7ΓαντΙ τροττω, 
όστις και όττωσονν ανεκτός, ζνναλλαγηναι ττρος τονς 
Αακΐόαιμονίονς, ωκοΒόμονν δε ετι ττροθνμότΐρον το 
εν Τ77 Ήετιωνεια τείχος, ην δε του τείχονζ η γνώμη 4 
αυτή, ως ίφη Θηραμένης και οί μ€τ αντον, ονχ ινα 
τον9 εν ^άμω, ην βία Ιττιπλίωσι, μη δε^ωνται ε5 
τον Πειραιά, άλλ' Γνα τους ττολε/χιΌυς μαΧλον, όταν 
βονλωνται, και ναυσι και ττεζω δέ^ωνται. χτ^λτ; γάρ 
εστί τοΰ Πειραιώς η Ήετιωνεια, και τταρ' αντήν 
€νθνς 6 εσττλους εστίν, ετειχι^ετο ουν οΰτω $υν τω 5 
ττροτερον ττρδς ηττειρον νττάρχοντι τείχει, ώστε καθε- 
ζομενων ες αυτό άνθρωττων ολίγων αρχειν τοΰ γε 
εσττλον εττ αντον γαρ τον επι τω στοματι τοΰ 
λιμενος στενού όντος τον έτερον τήργον ετελεντα τό 
τε τταλαιον το ιτρος ηττειρον και το εντός το καινον 
τείχος τειχιζόμενον ττρος θάλασσαν. ΒιωκοΒόμησαν β 
δε και στοάν, ηττερ ην μεγίστη και εγγύτατα τοντον 
ευθνς εχομενη εν τ^ ΤΙειραιεΐ, και ηρχον αυτοί αυτ:^^» 
ες ην και τον σΐτον ηνάγκαζον ττάντας τον νττάρ- 
χοντά τε και τον ε'σττλε'οντα εξαιρεΐσθαι και εντεύθεν 
ιτροαιρουντας ττωλειν. ταυτ' ουν εκ ιτλειΌνός τε ο 9 1 
Θηραμένης Βιεθρόει, και επειδτ} οί εκ ττ7ς Λακεδαι- 
μονος -πρέσβεις ουδέν ττράζαντες άνεχωρησαν τοις 
ξυμπασι ζνμβατικόν, φάσκων κινδυνευσειν το τείχος 
τοΰτο και ττ^ν ττόλιν διαφθεΐραι. α/χα γαρ και εκ 250 ΟΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

της Ή-ζλοττοννησου Ιτν-γγανον Ένβοίων εττικαλου/χε- 
νων κατά τον αυτοί/ χρόναν τούτον δύο και τεσσαρά- 
κοντα νη€<;, ων ήσαν και €Κ Τάραντο9 και Λοκρών 
Ίταλιωτιδ€5 και ^ικελικαι τινε5, όρμονσαι η8η εττι 
Λα τη<; Λακωνικές και τταρασκευαζο'/Αεναι τον €5 ττ^ν 

2 Ένβοίαν ττλοΰν ηρχ^ δ' αυτών Άγϊ^σανδριδας 'Α^γη- 
σάνδρου, ^τταρτιάττ/ς• α5 εφτ; Θί^ρα/χ,ε'νϊ/ς ουκ Ένβοία 
μάλλον η Τ0Γ5 τει;!(ΐζουσι τί}νΉετιωνειαν ττροσττλεΐν, 
και εί ^τ; τΐ5 η8η φνλάξΐται, λησειν Βιαφθαρέντας. 
ην δε τι και τοιούτον αττο των την κατηγορίαν Ιχόν- 

8 των, και ου ττάνυ διαβολή μόνον του λόγου, εκείνοι 
γαρ μάλίστα ρ,έν ΐβονλοντο όλιγαρχου/χενοι αρχειν 
και των $νμμάχων, εί δε /χ•);, τάξ τε ναΰ? και τα 
τείχη έχοντες αΰτονομίΐσθαι, έ^ειργό/χενοι δε και 
τούτου ρ,ϊ^ ουν υπό του Βημου γε αυ^ι? γενο/χ,ενου 
αΰτοι ττρό των άλλων μάλιστα Βίαφθαρηναι, άλλα 
και τους ττολερ,ίους εσαγαγόρ,ενοι άνευ τει;^ών και 
νεών ξνμβηναί και όττωσουν τα τι^ς ττόλεως ε;;(ειν, ει 
92 τοις γε σωμασι σφων άδεια εσται. διόττερ και το 
τείχος τούτο, και ττυλίδας έχον και εσοδους και εττει- 
σαγωγάς των ττολε/Λίων, ετείχι^όν τε ΤΓροΘνμω<; και 
φθηναί ε/3ουλοντο ε^εργασά/Αενοι. ττρότψον μεν 
ουν κατ' ολίγους τε και κρνφα μάλλον τα λεγό/Αενα 

2 ^^ν' έττειδι} δε ό Φρύνιχος, ΐ7'<ων εκ τ^ς ες Λακεδαί/ίονα 
ττρΐσβΐίαζ, ■πληγείζ νττ ανδρός των ττερητόλων τινός 
ε^ Ιπίβονληζ εν *[τ^] αγορά ττληθονσΎ] και ου ττολυ 
άτΓΟ του βονλζντηρίον άττίλθων άττίθανε τταραχρημα, 
και ό ρ.έν πατάτας διε'φυγεν, ό δε Συνεργός, Άργειος 
αν^ρωτΓος, ληφθείς και βασανίζόμενος υπό των τε- 
τρακοσίων ουδενός όνομα του κελεΰσαντος εΤπεν, 
ουδέ άλλο τι ^ οτι ειδείτ/ πολλούς ανθρώπους και ες 
του περιπολάρχου και άλλοσε κατ οικίας ^υνιόντας, 

3 τότε δν^, ουδενός γεγενημενου απ αυτού νεωτέρου, και 
ό Θηραμένης ηΒη θρασντερον και Αριστοκράτης, και, 
όσοι άλλοι των τετρακοσίων αυτών και τών έξωθεν 
ήσαν όμογνωμονες, -τμσαν επι τά πράγματα, αμα. ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΟΒ'. 251 

•γαρ και άπο τηζ Λα9 αϊ νη€<ί η8η ΤΓ€ρητ€ΤΓΧΐνκνίαί 
και όρμισάμεναι ες την Έττιδαΐ'ρον την Αιγιΐ'αν 
καταΒΐ8ραμηκ€σαν• και ονκ ίφη 6 Θηραμ4νη<; ζΐκοζ 4 
είναι €7γ' Έ,νβοιαν ττλεονσας αντας €? Αίγιναν κατα- 
κολτΓίσαι και τταλιν εν Έττιδαυρω όρμίίν, ει /χ^ 
ταρακληθί-ΐσαι ηκοιεν ΐφ' οΓσττερ και αντο5 άει 
κατ7/γόρει• ονκετι ουν οΓόν τε εΤναι τ^σα'χά^ειν. τε'λος 
δε ΤΓολλώι/ και στασιωτΓκώι/ λόγων και νττοι/^ιών 
Ίτροκτγενομίνων και έργω //δτ; ηιττοντο των ττραγμα- 
των οί γαρ εν τω Πειραιεΐ το τηζ Ηετιωνειας τ£Ϊχοζ 6 
όττλΐται οίκοδο/χουντες, εν οΤς και Αριστοκράτης ην, 
ταξίαρχων κα\ την εαυτού φνλην έχων, ξνλλαμβά- 
νουσιν Άλε^ικλε'α, στρατη-γον όντα εκ ττ75 ολιγαρ- 
χίας και μάλιστα ττρδς τους εταίρους τετραμμίνον, 
και ες οίκιαν άγαγόντες εΤρ^αν. ζννίττελάβοντο δε 6 
αυτοΓς α/χα και άλλοι και Έρ/χων τις των ττεριττόλων 
των Μουνυχιασι τεταγμένων άρχων το δε /χεγιστον, 
των όττλιτών το στΐφος ταύτα εβονΧζτο. ως δ* 
ίσηγγελθη τοις τετρακόσιοι•; — ετυχον δ' εν τω )8ου- 
λεντηρίω ζνγκαθημενοι — ευ^υς, ττλην όσοις /χι} 
βονΧομενοις ταυτ' ^ν, έτοιμοι ήσαν ες τά οττλα 
ίεναι, και τω θηραμενει και τοις /χετ αυτού ηττείΧονν. 
ό δ' ατΓολογου/χενος ετοΓ/χος εφτ; εΤναι ξνναφαιρη- 7 
σό/χενος ίε'ναι τ/δτ;. και -παραλαβών ενα των στρατη- 
γών, ός ην αυτω ο/χογνω/χων, εχωρει ες τον Πειραιά* 
εβοηθει δε και Άρίσταρχος και των ίττττε'ων νεανίσκοι. 
^ν δε θόρυβος ττολνς και εκττλτ/κτικός• οι τε γαρ εν 
τω άστει •^δτ; ωοντο τον τε Πειραιά κατειληφθαι και 
τον ξννειΧημμενον τεθνάναι, οι τ εν τω ΠειραιεΓ τους 
εκ του αστεος όσον ουττω επι σφας τταρεααι. μόλις 8 
δε των τε τρεσβντερων διακωλυόντων τους εν τω 
αστει διαχέοντας και εττι τά ό~λα φερομένους, και 
Θουκυδιδου τοίί ΦαρσαλιΌυ, του ττροζενον της ττόλεως, 
τταρόντος και ττροθνμως ε/χττοδών τε εκάστοις γιγνο- 
μένον και εττιβοωμένου μη εφεΒρενόντων εγγύς των 
7Γθλς/χ:ων αττολεσαι την ττατρίόα, ησύχασαν τε και 252 ΘΟΪΚΪΔΙΔΟΤ 

Ο σφων αυτών άπίσχοντο. και ο μ\ν ©ηραμει^ηζ 
ίλθων €5 τον Πβιραια — ην δε και αυτο? στρατηγός — 
όσον και άττο βοής £ν€;<α ωργίζ€το τοΐ•; όπλιταις• ό 
δ' Αρίσταρ^οζ και οί ενάντιοι τω άλι^^ει ερ^αλετται- 
νον. οί δε όττλΐται όμόσί. τε εχώρουν οι ττλειστοι 
τω ε/)γω και ου μ^τεμίλοντο, και τον ©ηραμίνην 
ηρωτων, ει δοκει αυτω εττ' άγα^ω το πΐχ^οζ οίκοδο- 

10 /ίλεισ^αι, και ει άμεινον είναι καθαψΐθίν. 6 δε, εΐττερ 
και εκεινοΐ5 δοκει καθαιρείν, και εαυτω εφτ^ ^υνδοκειν. 
και εντεύθεν εΰ^υ? άναβάντΐς οι τε όπλιται και 
ττολλοι των εκ του Πειραιώδ άν^ρωττων κατέσκατττον 
το τει;)(ΐσρ.α. ^ν δε ττρος τον ο_;(λον ?; τταράκλησις, 
ώί ;^97, οστΐ5 του5 7Γεντακισ;(ΐλιου5 βονλεται αρχαν 

11 άντι των τετρακοσίων, ΐε'ναι εττί. το ψγον. εττεκρυττ- 
τοντο γαρ ο/χως ετι των ττεντακισ^^ιλιων τω ονόματι, 
μτ] αντικρυζ δημον οστΐ5 βονλεταί αρ^ειν ονομάζειν, 
φοβούμενοι μη τω οντι ώσι, και ττρόξ τίνα εΐττών τΐ5 
τι αγνοία σφαλτ). και οί τετρακόσιοι δια τοΰτο ουκ 
τ^^ελον του5 ττεντακισ^^ιλιους ουτ' εΤναι ούτε μη 
οντάς δήλους είναι, το ρ,έν καταστ57σαι /[Λετό;(ου5 
τοσούτους αντικρνς αν Βημον ϊ/νοι^/^^^Ό'» το δ' αν 
αφάνες φόβον ες άλλ>;λου5 τταρεξειν, 

93 Τύ) δ' ΰστεραια οί ρ.έν τετρακόσιοι ες το βονΧεν- 
τηριον όμως και τεθορνβημενοι ζννεΧεγοντο• οΊ δ' εν 
τω Πειραιει όττλΐται τόν τε Άλε^ικλεα, ον ζννεΧαβον, 
αφέντες και τό τειρ^ισρ,α κα^ελόντες, ες το ττρός τ^ 
Μουνυ;(ΐα Διονυσιακόν θεατρον ελθόντες και θεμενοι 
τα όττλα εζεκλησίασαν, και δό^αν αΰτοΓς εΰ^υς ε;(ϋ>- 
ρουν ες τν άστυ, και ε^εντο εν τω Άνακειω τα όπλα. 
2 ελ^όντεν δε αττό των τετρακοσίων τινές τ^ρημενοι 
ττρός αυτούς ανι}ρ άνδρι διελε'γοντό τε και εττειθον 
ους ιδοιεν ανθρώπους επιεικείς αυτούς τε ησνχάζειν 
και τους άλλους παρακατε';^ειν, λέγοντες τους τε 
•πεντακισχιλιους άποφανεΐν και εκ τούτων εν μέρει, 
γι αν τοις πεντακισχιλίοις Βοκη, τους τετρακόσιους 
εσεσθαι, τέως δε τϊ^ν πόλιν μη8ενΙ τρόπω 8ιαφθείρειν ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ, Η', ΟΑ'. 253 

μη8' €5 τονς νολίμ-ίονς άνώσαι. το δέ ττάν ττΧηθο<ί 3 
των οττλιτών, αττο ττολλώΐ' και ττρος ιτολλονς λόγων 
γιγνο/Λ€ΐ/αΗ', ητηωτΐρον ην η ττρότίρον, και ίφοβ^ΐτο 
μάλιστα ττερι του τταητος ττολιτικοί)• ξννεχωρησάν 
Τ6 ωστ €9 τημίραν ρητην Ικκλησίαν ττοα/σαι εν τω 
Διοννσιω ιτερι ομονοίας. ΙπαΒη δε ετπ^λ^εν "η εν 94 
Διονύσου εκκλησία και όσον ου ^υνειλεγ/Αενοι ήσαν, 
άγγε'λλονται αί δνο και τεσσαρακοντα νη€ζ και 6 
ΆγησανΒρί8ας αττο των Μεγάρων την Σαλαμίνα 
ΤΓαραττλεΓν• και ττας τΐ5 των ττολλών αυτό τούτο 
ένόμιζ€ν εΤναι το τταλαι λεγο/χενον υττο θηραμίνονς 
και των /ιχετ' αντου, ως ες το τειχισ/>ια ε— λεον αί 
ν^ες, και χρησίμως έΒόκα καταττετΓτωκε'ναι. ό δε 2 
Αγ>;σανδριδα5 τα;^α αεν τι και οιπο ζνγκΐΐμίνον 
λόγου ττερί τε ττ^ν Έττιδαυρον και ταντΎ) ανεστρε'φετο, 
είκος δ' αΰτδν και ττρδς τον τταρόντα στασιασρ,ον των 
Αθηναίων, δι' ελπίδος ως καν ες δέον τταραγενοιτο, 
ταυττ^ άνΐχ^ειν, οί δ' αυ Αθηναίοι, ιός ηγγίλθη αυτοις, 3 
εΰ^υς δρό/χω ες τον Πειραιά ττανδτ^/Αει ε^ώρουν ως 
τοΰ ίδιου ττολερ,ου, μείζονος η αττο των ττολεμίων, ονχ^ 
εκας άλλα ττρδς τω λιρ,ε'νι όντος. και οί /λέν ε'ς τάς 
'τΓαρΙΙορ/χΙΙουσας ναυς ΙσΙβαινον, οί δε αλλάς κα^εΐλ- 
κον, οί δε τίνες επι τα τείχτ) και το στόμα τον λιμενος 
τταρεβοηθονν. αί δε των Πελοττονντ^σιων ν^ες τταρα- 95 
ττλει,'σασαι και ττεριβαλονσαι 2οΰνιον όρμίζονται 
μεταζν Θορικού τε και Πρασιών, ύστερον δε άφικ- 
νουνται ες Ώρωττόν. Αθηναίοι δε κατά τά^^ος και 
α^ττ^κροτ7;τοις ττληρωμασιν άναγκασθεντες γρησασ- 
θαι, οΓα ιτόλεως τε στασιαζονσ•>;ς και ττερΧ τον με- 
γι'στου εν τά;(ει βονλόμενοι βοηθησαι — Ένβοια γαρ 
αντοΐς ατΓοκεκλημενης της Αττικής τταντα ην — ττεμ- 
ΤΓουσι θνμοχάρην στρατψγόν και νανς ες Έρετριαν, 
ων αφικομενων ζνν ταις χρότερον εν Ένβοία ονσαις 
εζ καΧ τριάκοντα εγενοντο. και εν^υς ναυ/χα;^εΓν 
ηναγκάζοντο• 6 -γαρ ' ΑγησανΒρί8ας άριστοττοιησά- 8 
μένος εκ του Ώρωποΰ άνηγε τάς νανς, άπερ^ει δε 
II.— 20 254 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΤ 

/αάλιστα 6 Ώ/οωπος τηζ των Έρετριεων ττόλίως θα- 
λάσσης μίτρον Ιζηκοντα. στα^ίονς. ως ονν επεττλει, 
€ν6νς ΙττΧηρονν και οί ^Κθ-ηνα1οι τα5 νανς, οΐόμίνοι 
σφίσι τταρα ταΓς ναυσι του? στρατιωτας είναι• οί δ' 
ετυ^ον ουκ εκ της αγοράς άριστον ίττίσιτίζομΐνοι — 
ουδέν γαρ εττωλεΐτο άττδ ττρονοιας των Έρετριεων — 
αλλ' εκ των εττ' έσχατα του άστεος οικιών, οττως 
σχολϊ) ττλϊ^ρουρ,ε'νων φθάσααν οί ττολε'/χ,ιοι ττροσπε- 
σόντεζ και ε^αναγκάσειαν τους ^Αθηναίους ούτως 

8 όττως τΰχοιεν άνάγΐσθαι. σημεΐον δ' αΰτοΓ? ες τον 
ΏρωτΓον εκ τ^ς Ερέτριας, όποτε χρτ/ άνάγεσθαι, 
■ήρθη. δια τοιαυτϊ^ς δτ; τταρασκευ^ς οΐ Αθηναίοι 
αναγαγο/Αενοι και νανμαγτ^σαντες νττίρ του λιμένος 
των Έρετριεων ολίγον μεν τίνα γρόνον όμως και 
άντεσχον, εττειτ' ες φνγην τραττόμενοι καταδιώκονται 
ες την γην. και όσοι /χέν αυτών ττρος τ?/ν ττόλιν 
τών Ερετριεων ως φιλιαν καταφευγουσι ρ^αλεττωτατα 

4 εττραζαν, φονενόμενοι νπ αυτών ο'ι δε ες το τειχισ/^,α 
το εν τ^ Έρετριαια, δ ειχον αυτοί, ττεριγιγνονται και 
οσαι ες Χαλκίδα άφικνοννται των νέων. λαβόντες 
δ' οί ΠελοτΓονντ^σιοι δυο και είκοσι νανς των Αθη- 
ναίων, και άνδρας τους ρ,έν άττοκτειναντες τους δε 
ζωγρησαντες, τροτταΐον εστίασαν, και ύστερον ου 
ΤΓολλω Έινβοιάν τε αττασαν άττοστι^σαντες ττλι^ν 
Ώρεον — ταχιτην δε αΰτοι Ά6?;ναΓοι εΤ^^ον — και ταλλα 
τα •7Γερι αντην καθίσταντο. 
90 Τοις δ' Ά^ί^ναιΌις ως ^λ^ε τα ιτερι τ^ν Ένβοιαν 
γεγενημενα, εκιτληξις μεγίστη 8η των ττρίν -παρέστη. 
ούτε γαρ η εν %ικελία ζνμφορά, καίττερ μεγάλη τάτε 
δό^ασ.α είναι, ουτ άλλο ουδέν ττω οΰτως εφόβησεν. 
οπού γαρ στρατοττε'δου τε του εν 2αρ.ω άφεστηκότος, 
άλλων τε νέων ουκ οΰσών ουδέ τών εσβησομενων, 

2 αυτών τε στασιαζόντων και αδ77λον δν οπότε σφίσιν 
αυτοΓς ζνρράξονσι, τοσαντη η ξυμφορά επεγεγίητο, 
εν ^ ναυς τε και το ρ-εγιστον Εΰ)8οιαν αττολωλεκεσαν, 
ε^ η% ιτλείω η της Αττικής ωφελονντο, πως ουκ ει- ΣΤΠΤΑΦΗ2, Η', ΟΖ'. 255 

κότως ηθνμονν ', μάλιστα δ' αντου5 και δι' Ιγ^'ντάτου 
Ιθορνβΐ.1 £1 οί ττολε/Αίοι τολ/;χ7;σονσι νενικηκότ^'ζ εν~ 
θί'ζ σφων ίΤΓΐ τον Πειραιά, ερημον οντά νέων, ττλεΓν 
και όσον ονκ ηόη ίνόμιζον αντοι;9 τταρεΓι αι. οττερ 3 
άν, (Ι τολμηρότεροι ήσαν, ραδιως αν ίττοίησαν, και ^ 
8ί€στησαν αν ετι μάλλον την ιτόλιν εφορμοΐντες η 
€1 ετΓολιόρκονν μενοντΐζ, και τα9 αττ' 'Ιωι ι'α; ναν5 
τ^νάγκασαν άν, καίττερ ττολεμίας ονσας τ^ ολιγαρχία, 
Τ0Γ9 σφετίροις οίκείοΐζ και τζ ζνμττάστ} ττόλει βοη- 
θ-ησαι• και εν τοντω Έλλι^σποντόί τε αν ην αντοΓς 
και 'Ιωνια και αϊ νήσοι και τα μίχρι Βοιιατιας και ω5 
εΐττειν η Αθηναίων αργΎ] ττάσα. αλλ. ονκ εν τοιτω 4> 
μόνω Αακώαιμόνιοι 'Αθηναίοιι ττάντων δτ; ξνμφορω- 
τατοι ΊτροστΓολΐμησαι εγενοντο, άλλα και εν άλλοΐ5 
ΤΓολλοΓς• διάφοροι γαρ ττλεΓστον όντε? τον τρόττον, 
οί /λέν οξείς οί δε βραΒεΐς, και οί ^έν επι^^ειρηται οί 
δε άτολμοι, άλλως τε και εν άρχη ναντικτ] ττλεΐστα 
ωφελούν, εδειίαν δ' οί 2νρακόσιοι• μάλιστα -γαρ 
ομοιότροποι γενό/χενοι άριστα και ττροσεπολεμησαν. 

Έίτί δ' ονν τοΪ9 ψ/^ελμενοΐζ οί Ά^τ/ναιοι ναίϊ τε 97 
εικοσιν όμως εττληρονν και εκκλησίαν ζννελεγον, μίαν 
μεν €υθνς τότε ττρώτον ες την ΐίνκνα καλονμένην, 
ου—ερ και άλλοτε είαί^εσαν, εν τί~ερ και τον5 τετρα- ■ 
κοσίους καταττανσαντες τοΐς τεντακισχιλίοις εψηφί- 
σαντο τα ττράγ/χατα τταρα^ονναι — εΤναι δε αυτών 
οτΓοσοι και ο~λα τταρε^^ονται — και μισθόν μηΒένα 
φερειν μηΒεμια, άρ^• ει δε μη, εττάρατον εττοιησαντο. 
ε-γίγνοντο δε και άλλαι νστερον τπ,'κναι εκκλησίαι, 2 
άφ' ών και νομοθετας και ταλλα ει/ο^φισαντο ε5 την 
ϊΓολιτειαν. και ου^^ ηκιστα 8η τον ττρώτον χρόνον 
εττί γ' εμοΰ Άθψα'ίοι φαίνονται εν ττολιτενσαντες' 
μετρία γαρ η τε ες τον5 ολίγους και τονς ττολλονς 
ξνγκρασις εγένετο, και εκ ττονηρων των πραγμάτων 
γενομένων τούτο πρώτον άνηνεγκε την πόλιν. εψη- 
φίσαντο δε καΐ Άλκιβιά8ην και άλλονς μετ αντου 
κατιεναι, και παρά τε εκείνον και τταρά το εν "Χάμω 256 ΘΟΪΚΪΔΙΔΟΪ 

στρατόττεΒον 'πεμψαντΐζ διεκελευοντο άνθάτττεσθαι 
των ττραγ/χάτων. 

)8 Έν δε ΤΎ] μεταβολτ) ταντγ} ίνθνζ οί μεν πΐρΐ τον 
Πει'σανδρον και Άλε^ικλε'α καΐ όσοι ήσαν τη<: ολι- 
γαρχίας μάλιστα νττεξερχονται ε5 την Δεκε'λειαν 
Άρίσταρχοζ δ' αυτών μόνοζ, ίτνχε -γαρ και στρατη- 
γών, λαβών κατά τάχος τοξότας τινάδ τους βαρβα- 

2 ρωτάτονί ίχωρίί ττρος την ΟΙνόην. ην δε Αθηναίων 
Ιν μεθορίοίζ της Βοιωτίας τεΐχοζ, Ιττολιόρκονν δ' 
αυτό, δια ξυμφοράν σψίσιν εκ τ:75 Οινο'τ^ς γενομενην 
ανδρών εκ Δεκέλειας άναχωροΰντων διαφθοράς, οί 
Κορίνθιοι ε^ελοντι^δόν, ττροστταρακαλε'σαντες τους 
Βοιωτούς. κοινολογ•>7σά/Αενος ουν αΰτοΓς ο Αρισταρ- 
χος άπατα τους εν τ^ Οΐν027> λε'γων ως και οί εν ττ) 
ττόλει ταλλα ξ,νμβφηκασι Λακεδαι^αονιοις, κακει'νους 
δει ΒοιωτοΓς το χωρίον τταραδουναι• εττί τούτοις γαρ 
8 ξυμβΐβάσθαι. οί δε, ττιστευσαντες ώς άνδρι στρα- 
τηγώ και ουκ είδότες ουδέν δια το ττολιορκεισσαι- 
■ΰπο'στΓονδοι εξέρχονται, τούτω ρ,έν τω τρόπω Οίνοτ^ι. 
ληφθεΐσαν Βοιωτοί κατέλαβαν, και η εν ταις Ά^ϊ^ναις 
ολιγαρχία και στάσις επαΰσατο. 

)9 'Υπό δε τους αυτούς χρόνους του θέρους τούτου 
και οί εν τη Μιλτ^τω Πελοπονντ^σιοι, ώς τροφην τε 
ουδείς εδιδου τών υπό Τισσαφέρνους τότε ότ' επί την 
*Ασπενδον παρι^ει ττροσταχθεντων, και αί Φοινισσαι 
ν^ες ουδέ 6 Ύισσο.φερνης τέως που ηκον, ο τε Φίλιπ- 
πος, 6 ξυμττεμφθείς αντω, επεστάλκει Μινδοίρω τω 
ναυάρχω, και άλλος, Ίτητοκράτης, άνηρ Σπαρτιάτης 
και ών εν Φασι^λιδι, ότι ούτε αί ν^^ες παρεσοιντο 
2 πάντα τε άδικοΐντο υπό Τισσαφέρνους, Φαρνάβαζός 
τ επεκαλεΐτο αυτούς και ην -πρόθυμος κομίσας τάς 
ναυς και αυτός τάς λοιπάς ετι πόλεις της εαυτού 
άρχης άποστησαι των Αθηναίων, ώσπερ και ό Τισ- 
σαφερνης, ελπίζων πλέον τι σχησειν άπ' αότοΰ, ούτω 
δι} ό Μινδαρος πολλω κόσμω και άπό παραγγέλματος 
αιφνώίου, όπως λάθοί τους εν %άμω, αράς από τ)]? ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η', Ρ'. 257 

Μιλί^του νανσΐ τρισΐ και ίβΒομηκοντα Ιττλει ^^η τον 
Έλλϊ^στΓοντον. ττρότζρον δ' «ν τω αυτω θερει ταόε 3 
€κκαί8€κα €? αντον ν57ε5 εσεττλενσαν, αι και τν^ς 
"Κερσονησου τι μίρος κατί8ραμον. -^^ειμασθεΐζ δέ 
άνέμω και άναγκασ^είζ καταίρα £5 ττ^ν Ικαρον, και 
μείνας Ιν αντΎ) νττο άττλοιας Χ€ντ€ ι) €^ ημίραζ αφικ- 
νειται €5 τί^ν Χιον. ό δέ Θράσνλλος «κ τ^5 %άμον, 100 
«πίΐδϊ; Ιττνθετο αντον €Κ τϊ75 Μιλϊ^'του αττηρκοτα, 
ίπλίΐ και αΰτος ναυσίν ο;^ν5 7Γ€1'Τ€ και 7Γ€ντΐ7κοντα, 
£π€ΐγό/[Λ€νος, μη φθάστ] €5 τον 'Ελλτ/σττοντον «σπλευ- 
σα5. αίσ^ό/χ€νθ5 δ' οτι εν τ^ Χιω €1^; και νο/χισας 2 
αντον καθί$€ΐν αντον σκοττονς μεν κατΐστησατο και 
«ν τ^ Αίσβω και εν τ^ αντιττε'ρας ητΓΐίρω, εϊ αρα ττοι 
κινοΓντο αί ν^ε?, οττως μη λά^οιεν, αντο5 δ' ε? την 
Μ,ηθνμναν τταραττλενσας αΧφιτά Τ€ και ταλλα ειτι- 
ττ^δεια τταρασκενα^ειν εκε'λενεν, ως ην πλει'ων χρόνος 
γίγντ/ται, εκ Τ175 Αεσβου τονς ετΓίττλονς τ^ Χιω 
ΤΓοιησόμενοζ. άμα δε, 'Ερεσος γαρ τ^ί Αεσβον 3 
άφειστ7;κει, εβούλετο εττ' αυτ7;ν ττλενσας, ει δνναιτο, 
εΙ^ελειν. Μτ^^ν/αναιων γαρ ον_χ οί άδννατώτατοι φν- 
γάδες διακο/Αΐσαντες εκ τε τ^ς Κν/Λτ^ς ττροσεταιρισ- 
τονς όττλιτας ώς ττεντηκοντα και των εκ ττ75 ηττείρου 
μισθωσάμενοι, ζυμπασιν ως τριακοσιοις, Ανα^άνδρου 
Θΐ7/3αιΌν κατά το ^χτ^ενές ηγονμένον, ττροσεβαΧον 
ΊτρωτΎ} Μηθνμντ]• και α,ιτοκρονσθεντε^ τη<; ττείρας διοί 
τονς εκ Τ175 Μντιλϊ/ν7;ς Αθηναίων φρονρονς ττροελ- 
θόνταζ, ανθί'ί εζω μάχτ) άπωσθεντεζ και δια τον 
ορονς κομισθεντε<; αφιστάσί την Ερεσον. ττλενσας 4 
ουν ό Θροίσ-νλλος εττ' ανττ/ν ■τοίσαις ταις νανσι διενο- 
ειτο Ίτροσβολην ττοιεισθαι. ττροαφιγμένοζ δ' αντοσε 
ην και 6 Θρασύβουλος πέντε νανσίν εκ τηζ "Χάμου, 
ως η^γελθη αντοΓς ι; των φνγαδων ανττ; δια/?ασις• 
νστερτ/σας δ' επί τϊ}ν "Ερεσ-ον εφωρμει έλθων. ιτροσ- 6 
«γενοντο δε και εκ τοί; Έλλ?;σ7ΓΟντον τίνες δνο ν^ες 
€7Γ οίκον άνακομιζόμεναι και αί ΊΝΙτ^^ν/χναιαι• και αί 
πασαι ν^ες -καρησαν επτά και εξηκοντα, άφ' ων τω 258 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

στρατίνματί τταρεσκευάζοντο ως κατά κράτος /«.ϊ^χα- 
ναΓ$ τε και τταντί τρόττω, ην δυνωνται, αίρησοντΐς 
την Ερεσοι/. 

101 Ό δε Μινδαρος εν τούτω και αί εκ της Χίου των 
Πελοπονντ^σιων ν^ες εττισιτισοί/χεναι δυοΓν ημέραις, 
και λα/3οντε5 τταρά των Χιών τρεις τεσσαρακοστάς 
έκαστος Χι'ας, τ^ τρ^τ~ϊ} δια ταχέων άτταίρονσιν εκ 
Τί^ς Χίου, [ου] ττελάγιαι, Γνα /λτ} ττεριτυχωσι ταις εν 
ΤΤ7 Ερε'σω ναυσιν, άλλ' εν αριστερά ττ^ν Α,Ισβον 
έχοντες εττλεον εττι τι^ν ηπαρον. και ττροσβαλόντζς 
της Φωκαίδος ες τον εν Καρτεριοις Χιμίνα καΧ άρι- 
στοτΓοιησάμΐ,νοι, τταραττλεΰσαντες τι/ν Κυρ,αιαν δει- 
ττνοτΓοιουνται εν Αργεννουσαις τι^ς ηπίίρον, εν τω 

2 αντιττερας τ^ς Μυτιλτ^ντ/ς'. εντεύθεν δ' ετι ττολλτ^ς 
νυκτός τταραττλευσαντες, και αφικορενοι τ^^ς ηττίίρον 
ες Κρματονντα κατάντικρυ Μ,ηθνμνης, άριστοττοιη- 
σάμΐνοί δια ταχέων, τταραπλευσαντες Αίκτον και 
Λαρισσαν και Άρ,α^ιτον και τα ταντη χωρία άφί- 
κνουνται ες 'Ροιτειον Τ/δι; του Έλλϊ^σττο'ντου, ττρωί- 
τερον μέσων νυκτών, εισί. δ' αΐ των νεών και ες 

102 ^ίγειον κατηραν και αλλοσε των ταντη χωρίων, οί 
δ Αθηναίοι εν τ^ 2•>7στω δυοΐν δεοΰσαις είκοσι ναυ- 
σιν οντες, ως αυτοΓς οί' τε φρνκτωροί εσημαινον και 
ΐ^σ^ανοντο τά ττυρά Ιζαίφνης ττολλά εν τ^ ττολε/Λία 
φανεντα, έγνωσαν οτι εσττλεουσιν οί Πελοττονντ^σιοι. 
και τί^ς αντης ταύτης ννκτος ως εΤχον τάχους ΰττο- 
/χι^αντες ττ) Χερσοντ^'σω τταρε'ττλεον εττ' Έλαιοΰντος, 
βονλόμΐνοι εκττλευσαι ες ττ/ν ευρυχωριαν τάς των 

2 ΤΓολερ,ιων ναυς. και τάς ρ,έν εν 'Αβν8ω εκκαιδεκα 
ναΰς ελα^ον, ττροζίρημένης φνλακης τω φιλίω εττι'- 
ττλω, όττως αΰτο3ν άνακώς ε^ουσιν, ^ν εκττλε'ωσιν τάς 
δε μΐτά του Μινδάρου άρ,α τύ] εω κατιδο'ντες τι)ν 
διω^ιν ευ^υς ττοιουρ,ενοι ου φθάνονσι ττάσαι, άλλ' αί 
ρ,έν ττλειους εττι τ^ς "Ιμβρου και Αημνον Βιέφνγον, 
τέσσαρες δε των νεών αί ΰσταται ττλεουσαι καταλαμ- 

3 ρανονται τταρά τον Έλαιοΰντα. και μίαν μίν εττο- ΣΤΠΤΑΦΗΣ Η', ΡΓ'. 259 

κείλασαν κατά το Ιερον του Πρωτεσίλαου αΰτοΓζ 
ανΒράσι Χαμβάνονσι, δυο δ' ετέρας άνευ των αν- 
δρών την δε ρ,ιαν ττροδ τι} "Ιμβρω κεντ/ν κατακαί- 
ουσι. /Αετά δε τοΰτο ταις τε ε^ Άβν8ου ^υ/χρ,ι- ] 03 
γεισαΐ5 και ταΐς αλλαΐ5 ζνμττάσαΐζ έ^ και όγδοτ^κοντα 
■ΤΓολιορκτ/σαντες Έλαιουντα ταντην την ημίραν, ώζ 
ου ττροσΐ,χωρζΐ, άττε'ττλευσαν ε5 "ΑβνΒον, 

Οί δ' Αθηναίοι, ψ€νσθ(.ντ€<; των σκοττων και ουκ 
αν οίο/Λενοι σφας λαβείν τον τταράπλουν των χολε- 
/Αΐων νεών, αλλά κα^' τ/συχιαν τει^ορ,α^οΰντες, ως 
τ^σ^οντο, εΰ^υς άττολιττόντες την "Ερεσον κατά τά;^ος 
Ιβοηθονν ες τον Έλλι/στΓοντον και δυο τε ναΰς των 2 
ΠελοτΓονντ^σιων αίροΰσιν, αί ττρος το ττέλαγος τότε 
Ορασντερον εν τ^ διώκει άπάρασαι τΓεριε'ττεσον αΰτοΓς, 
και ημίρα ύστερον άφικόμενοί όρμίζονταί ες τον 
Ελαιουντα και τάς εκ τηζ "ϊμβρον, οσαι κατε'φυγον, 
κομίζονται και ες Τ7}ν ναυρ,α^ιαν ττίνθ" τΊμεραζ τταρ- 
ΐσκενάζοντο. μετά δε τοΰτο εναυρ.ά;^ουν τρο'πω 104 
τοιωδε. οί Ά^ί^ναΓοι τταρε'ττλεον εττι κερω^ τα^άρ,ενοι 
τταρ* αΰτ^ν ττ/ν γ^ν επι τ^ς 2ϊ;στου, οί δε Πελοττον- 
ϊ^σιοι αίσθόμενοι εκ τήζ Άβν8ου άντανι7γον και 
αυτοί, και ως έγνωσαν νανμα)ζησοντες, παρέτειναν 
το κεραζ οί μεν Αθηναίοι τταρά τι^ν Χερσόντ^σον, 
άρζάμενοι άττο Ίδάκου μέχρι Άρριανών, ν77ες ε^ και 
εβοομηκοντα, οί δ' αυ Πελοττοννι^σιοι άπο ΆβνΒου 
μέχρι Δαρδάνου, νΊ7ες οκτώ και ε^τ^κοντα. κέρας δε 2 
τοις ρ,εν Πελοποννι^σιοις ει;)(ον το ρ,έν δε^ιον 2υρα- 
κοσιοι, το δ έτερον αΰτος Μινδαρος και τών νεών αί 
άριστα ττΧεονσαι, Άθηναίοΐζ δε το μεν άριστερον 
Θρασυλλος, ό δε Θρασνβονλοζ το δε^ιόν οί.δ' άλλοι 
στρατηγοί ως έκαστοι διετά^αντο. εττειγομένων δε 3 
τών ΠελοτΓοννί/σιων ττρότερόν τε ξνμμΐξαι και κατά 
μεν το δε^ιον τών ^Αθηναίων, νττερσχόντεζ αυτοί τω 
ευ'ωνυρ,ω, άττοκλ^σαι του ε^ω αυτούς εκττλου, εί δυ- 
ναιντο, κατά δε το μέσον έ^ώσαι ττρος την γην ονχ 
εκας ουσαν, οί ^Αθηναίοι γνόντες, ^ ρ.έν εβονλοντο 260 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

αίΓοφραξασθαι αντονς οί ενάντιοι, άντ€'7Γζξηνον και 
ττεριεγιγνοντο τω ττλω, το δ' ^νώννμον αΰτοΓϊ υπερε- 
βΐβληκίΐ η8η την ακραν, ή Κννός σήμα καλείται. 
4 τω δε μέσω, τοιούτον $νμβαίνοντος, άσ^ενε'σι και 
διεσχασ/Λε'ναις ταΓς ναυσι καθίσταντο, άλλως τε και 
ελάσσοσι χροψενοι το ττληθοζ και του χωρίον τον 
π€ρΙ το Κυνο5 σ^/Λα ό^ειαν και γωνΐωδ?7 τ?}ν ΤΓΐ,ριβο- 
λην ΐχοντοζ, ώστε τα εν τω εττε'κεινα αΰτοΰ γιγνό/λενα 

105 μη κάτοτΓτα είναι, ττροσττεσόντεί ουν οί Πελοττον- 
ντ/σιοι κατά το μέσον ε^ε'ωσάν τε ε5 το ξηρον τάζ 
νανς των Αθηναίων και ες τι}ν γ^ν ίττίζίβησαν, τω 
έργω ττολυ '7Γερισ;(ο'ντε5. α/Αυναι δε τω /Λε'σω ου^* 
οί ττερί τον ®ρασνβονλον άττο του δεξιού υττο ττλη- 
θονζ των ετΓίκει^αε'νων νεών εδυναντο, ονθ' οί ττερι τον 

2 Θρασυλλον αττδ τον ΐνωννμον άφανίζ τε γαρ ην δια 
τι?ν ακραν το Κυνδς σήμα, και ά'/λα οί ^υρακόσιοι 
και οί άλλοι ονκ ίλασσονς επιτεταγ/χενοι ειργον αυ- 
τούς, ττριν οί ΠελοτΓοννι^σιοι, δια το κρατησαντίς 
αδεώξ άλλοι αλλΐ7ν ναΰν διωκειν, ηρζαντο μέρα τινι 

3 σφων ατακτότεροι γενέσθαι, γνόντες δε οί ττερί τον 
Θρασνβονλον τάξ εττι σψίσι νανς εττεχονσας τταυ- 
σαμενοι της επεξαγωγης η8η τοί3 κερως και εττανα- 
στρεψαντες ενθνς ημνναντο τε και τρεττονσιν, κα\ 
τα5 κατά το νίκησαν των ΐίελοττοννησίων μέρος υττο- 
λαβοντες ττεττλανημενας εκοτττον τε και ες φόβον τάς 
Ίτλείονς άμαχεί καθίστασαν. οι τε %νρακόσιοι ετυγ- 
χανον και αυτοί ηΒη τοις ττερί τον Θρασυλλον ενδε- 
δωκοτες και μάλλον ες φνγην ορμησαντες, εττειΒη 

106 και του9 αλλουζ εωρων. γεγενημενης δε της τροττης 
και καταφν-γόντων των Ύίελοττοννησίων ττρος τον 
Μειδιον μάλιστα ττοταμον το -πρώτον, νστερον δε ε5 

Α/3υδον, ναυ5 μεν ολίγας ελαβον οι Αθηναίοι — 
στενός γάρ ων 6 Ελλήσποντος βραχείας τάς αττο- 
φνγάς τοΓί εναντίοις τταρεΐχειν — την μεντοι νίκην 
2 ταυτί;ν της ναυρ,αχιας εττικαιροτάτην Βή εσχον. φο- 
βονμενοι γάρ τέως το των ΐίελοττοννησίων ναυτικδν ΣΪΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΡΖ'. 261 

διά Τ€ τα κατά βραχν σφάλματα και δια την Ιν τ^ 
2ικ€λια ξνμφοράν, άττηλλάγησαν του σφάς Τ€ αι,'τουδ 
καταμίμφ(.σθαι και τους ττοΧ^μίσνς Ιτι άβιους τον ^<; 
τα ναντίκά νομίζειν. ναν<; μεντοι των Ιναντίων Χαμ- 3 
^ϋίνονσι Χια5 μίν οκτώ, Κορίνθιας δέ ττεντε, Αμ- 
ττρακιωτίΒας δε δυο και Βοιωτια? δυο, Λευκαδι'ων δε 
και Λακεδαι/Λονιωι/ και ^υρακοσιων και Τίζλληνίων 
μίαν εκάστων αυτοί δε ττεντεκαιδεκα ναυς άπολλυα- 
σιν, στί^σαντεζ δε τροτταΐον επί ττ} άκρα, ου το Κυ- 
νδ? (τημα, καί τα ναυάγια ττροσαγαγό/χείΌΐ και νεκρουξ 
τοις εναντίοΐ5 ΰττοσττόνδους άττοδοντες, άττεστειλαν και 
€5 τάς Άθηνας τριήρη αγγελον τηζ νίκης, οί δ', αφι- 4 
κομίνης της νεώς καί άνελττιστον τΐ7ν ευτυχιαν άκού- 
σαντες εττι τε ταΓς τηρΐ την Έ.νβοιαν άρτι ξνμφοραΊς 
καί κατά την στάσιν γεγεντ/^αεναις, ττολυ Ιττερρωσθη- 
σαν, καί ^νόμισαν σφίσιν ετι δυνατά εΤναι τά ττράγ- 
ματα, ην ττροθνμωζ άντιΧαμβάνωνται, ττεριγενεσ^αι. 

Μετά δε τ^ν νανμα^ίαν ημίρα τετάρτη νττο σττου- 107 
δ^5 ετΓίσκευάσαντες τάς ναυς οί εν τ^ %η(ττω ^Αθη- 
ναίοι εττλεον εττί Κΰ^ικον άφεστηκνΐαν καί κατιδόντες 
κα^' Άρττάγιον καί Πριαττον τάς άττδ του Βυζάντιου 
οκτώ νανς όρμονσας επιττλεΰσαντες καί μάχη κρα- 
τησαντ€ς τους ΐντη γη ΐΧαβον τάς νανς. άφικόμενοι 2 
δε καί επί την Κνζικον, άτείγιστον ονσαν, προσηγά- 
γοντο πάλιν καί χ^ρηματα άνίττραζαν. έπλευσαν δ' εν 
τούτω καί οί Πελοποννϊ/σιοι εκ της ΆβνΒον επί τον 
Έλαιουντα καί των σφίτί,ρων νεών των αιχ/Λ<χλωτων, 
δσαι ήσαν υγιείς, έκομίσαντο — τάς δε άλλας Έλαι- 
ουσιοι κατε'καυσαν — καί ες την Ένβοιαν άττίττεμψαν 
Ίτητοκράτην καί Έπικλε'α κομιονντας τάς εκει^ενναΰς. 

Κατε'πλευσε δε ΰπδ τους αυτούς χρόνους τούτους 108 
καΐ 6 *ΑΧκιβιά8ης ταΓς τρισί καί δε'κα ναυσίν άπο 
τ^ς Καυνου καί Φασϊ;λιδος ες τ^ν %άμον, άγγελλων 
δτι τάς τε Φοινισσας νανς άποστρε'ι/^ειε Πελοποννι;- 
σίοις ώστε μη ΙΧΘειν, καί τον Ύισσαφερνην δτι φίΧον 
7Γ€ποιηκοι μάλλον Άθηναίοις η πρότερον. καί ττΧψ 262 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΣΪΓΓΡΑΦΗΣ Η', Ρθ'. 
ρωσας νανζ ίννία, -προς αΙ<; εΤχεν, Άλικαρνασεας Τ€ 
■ΤΓολλά -χρήματα Ι^ίττραξ,ί. κοΧ Κών ίτίίχισ^. ταύτα 
δέ ττράζαζ, και άρχοντα εν τύ) Κω καταστι^σα5, ττρος 
το μετόττωρον ηΒη €9 τί^ν ^άμον κατέπλευσε. 

2 Και ό Τισσαφέρνη•; άττο τ^5 Άσττενδου, ώζ εττυ- 
^ετο τάς των Πελοττοννι^σιων ναΰ? εκ τ^5 Μιλτ/του 
€5 τον Έλλι^στΓοντον ττεττλευκυιας, αναζευ^αζ ^λαυνεν 
€7Γΐ της Ίωνία5. όντων δε των Πελοττοννϊ^σιων εν τω 
Έλλϊ^σττόντω, Άντάνδριοι, — είσι δε Αίολος, — τταρα- 
κομισάμΐ,νοι Ικ της Ά)8υδου ττεζτ) δια της "ΐΒηζ τον 
ορονζ οΊτλίτα•; Ισηγαγοντο ες την ττολιν, νπο Αρσακον 
του Περσου, Ύισσαφέρνονζ υπάρχου, άδικου/χενοι, 

3 οσττερ και ^ήλιους τουδ Άτραμύττων κατοικησαντας, 
οτζ ΰττ' Ά^ι^ναιων Δ•>;λου καθαρσίων ένεκα άνίστησαν, 
ίγθραν 'προσιτοιησάμΐ.νο'» αδτ/λον και ετταγγειλας 
στρατιαν αυτών τοις βελτίστοις, ε^αγαγών ως εττι 
φιλία και Ι^υ/λ/χαχια τηρησας άριστοποίουμενους και 
ττεριστί^σας τους εαιττοΰ κατϊ/κόντισεν. φοβούμενοι 
ουν αντον δια τούτο το ψγον, μηττοτε και ττερι σφας 
τι τταρανομησΎ}, και άλλα επι^βάλλοντος αυτού α φε- 
ρειν ουκ ι^δΰναντο, ίκβάλλονσι τους φρουρουζ αυτοΰ 

109 εκ τ^ς ακροπόλεως, ο' δε Τισσαφέρνης, αΙσθόμεΐ'Οζ 
και τοίίτο των Πελοποννι^σιων το €ργον και ου μόνον 
το εν Μιλτ/τω και Κνιδο) — και ενταύθα γαρ αυ'τοΰ 
ε^επεπτωκεσαν οί φρουροί — Ειαβεβλησθαί τε νορ,ι- 
σας αυτοΓς σφόδρα και δεισας ρ.ι) και άλλο τι ετι 
βλάπτωσι, και αμα άχθόμενος ει Φαρνάβαζος ε^ 
ελάσσονος χρόνου και δαπάνι^ς δε^^ά/αενος αυτούς 
κατορθώσει τι μάλλον των προς τους Α^ϊ^ναιους, 
2 πορευεσ^αι διενοεΐτο προς αυτούς επι τοί5 Έλλι^σ- 
πόντου, όπως μέμψηταί τε των περί τϊ}ν "Αντανδρον 
γεγενημένων, και τάς δια^ολας και περί. των Φοινισ- 
σών νεών και των άλλων ευπρεπέστατα αττολογηση- 
ται. και άφικόμενος πρώτον ες "Εφεσον θυσίαν εποι- 
ί^σατο τ^ Άρτέμώι. [όταν 6 μετά τούτο το ΘΙρο% 
χειμων τελευτηστ], εν και εΐκοστόν έτος πλι;ρουται.] ΙΝΌΕΧ 

ΝΟΜΙΝϋΜ ΡΕΟΡΚΙΟΚυΜ. ΝπΗίβπ, ρτχτηΗ5 \\\)τατα, ίβαιηάηί οαρπί, Ιετϋοί, ν\)Ί ίβΓίϊπβ &ά- 
8οηΙ)ϋαΓ, βεοΐϊοηβιη άβηοίαηί. ΝοιηίηϊΙ)α8 τίΓΟΓαιη ^εηΐίΐβ 
ηοιηεη 1)Γβτΐ οοιηρεικϋο &(1άϊΙαΓ. Α. 

Άβίηρα ϋ. 97. 1, 2 
Άβίηρίτηί η. 29. 1 
Άβρωνιχο^ ΑίΗ. 1.91. 2 
Άβυίοί ΜϊΙεϊίοΓίιπι οοΐοηίατΐϋ. 

61. 1. 62. 1, 2; οί. 79. 3. 

102. 2. 103. 1. 104. 1. 106. 

1. 107. 2. 108. 2 
Άγαθαρχίοα^ Οογ. ϋ.83. 4 
'Αγοθα/)χοϊ8;Γ.νη. 25.1. 70.2 
Αγαμέμνων ϊ. 9. 1, 4 
Άγήσανδροί 1•&ΰ. ϊ. 139. 3. τϋΐ. 

91.1 
ΆγησίΊΓ-πίίαί 1.Ά0. Τ. 56. 1 
'ΤΑ.γΐϊ ό 14/)χιδα'μοι/, Αακεδαί- 

μονίων βασιΧβύί. ίη ΑΙΙΐ- 

ΟΛίη άϋοϊί ηί. 89. 1. ίν. 2. 1. 

6. 1. 8ΐιΙ)50Γ. ί(Β(1.τ. [19.1] 

24. 1. άιιοίί; αά Ι,βιιοΐΓ^ 54. 

1. οοηΐΓ» ΑΓ^ίνο3 ν. 57. 2. 
58. 2, 3. 59. δ. 60. 1, 2, 4. 
63. 1, 3. ΐΙεΓυιη 65. 2 δ(ΐ(ΐ. 
60. 2. τίοΐ171. 1. 72.3. 73. 

2. ΙβΓίϊαιη οοπΙγ» Αγ§ϊτο8 
τ. 83. 1. Όεοείεαπ» οοιηιηα- 
ηίΐ τϋ. 19. 1. 27. 3. &Η»3 
Γεδ ίεηίίΐί τϋΐ. 3. 1. 5. 1. 7. 
2. 8. 2. 9. 1. 11, 2. 12. 2. 
45. 1. 70. 2. 71. 1, 2, 4 

Άγνοον 6 Νικίου ί. 117. 2. ϋ. 
58. 1-3. 95. 3. ίτ. 102. 2. 
ν. 11. 2. 19. 2. 24. 2. νί. 
31. 1. Τ1ΐ8ΓΕπιεηί3 ΡαΙβΓ 
νϊϋ.68. 4. 89.2 Άγννανίΐα οίκοίομηματα τ. 11. 

2 
Άγροΐοι ϋ. 102. 2. ίη. 106. 2. 

111.3. 113.1. 114.2. ίτ.77. 

2. 101. 2 
Αγ/ιαΐϊ ϋϊ. 111. 3 
Άγριάνα η. 96. 3 
Άίίίμαντοί Οογ. ΐ. 60. 2 
Άομητοί Μθ1θ330Γαΐη Γβχ ϊ. 

136. 2 8(14. 
Άθηνίί ϋ. 13. 4 8(1. ίν. 116. 2 

τ. 23. 5. οΓ. Χσλκίοι«θ5. 
Άΐίμνησ•το3 ΡΙεΙ. ηί. 52. 4 
Άθηναγόραί 8^Γ. τϊ. 35 8<1(1. 
Άθηναγόραί €γζ. νΐϋ. 6. 1 
Άθήναζ( ϊτ. 21. 3. 46. 2. 118. 

5. ν. 32. 4, 5. 47. 3, 12 
Άθ^ί-οί ί. 2. 3. 89. 3. ϋ. 15. 

2-4. ίν. 109. 3. τ. 18. 10. 

23. 5. 47. 13. ιηηΓί ΐ. 90- 

92. 8ΐηΙ)ϋϋ3 ϋ. 13. 6. τη. 

28. 3. Ιοη^ί ιηαΓΐ ί. 107. 1. 

108. 2. ϋ. 13. 6. ίΓ6(ΐαβηίί» 

ϋ. 8. 1. Ιαυβ ί. 10. 3. ϊτ. 95. 

2. τη. 64, 2. «(Ιβδ ϋ. 15. 3. 

τί.54 βς. τά έρηματηί νό- 
λεωϊ ϋ. 17. 1. τ>)ϊ " Ελλαδοϊ 
Ίταίοευσίί ϋ. 41. 1. τύραννοι 
ιτόλΐϊΐ. 122, 3, 124, 3. Αογο- 
ρο1ϊ8 ί. 126. 2 8(1(1. εοΐαπ»- 
ηα τί. 55. 1. ΙεΓΓββ ιηοΐαβ 
ϋί. 87. 2 
Ά&ηυαϊοί ηοιηεη οοΠεοΙΐταιη 
νί. 78. 1, 2. οι Ά. Ιοηββ τί. 200 
82, 2. τϋ. 57. 1, 8. βυίο- 
ο1ιΙ;Ηοηβ8 ΐ. 2. 2. ϋ. 36. 1. πιο- 
Γβ8 ϊ. 70. 2-5. ϋ. 37. νϋ. 48. 
6. τηί. 90. 5. ΊΓοΧυτΓραγμο- 
σύνη νϊ. 87. 3. τολμηροί και 
ΡίωτίροτΓοιοί ί. 102. 2. νϋ. 
21. 3 6ίί. 71. 3, φρόιιηααΐ 
81. 2. φιλόίικοι ί. 77. 2. 
ναυτίκοί έγέι/οντο Ί. 18. 4. 
14. 3. τίιγ^ομαχεϊυ ουνατοΊ 
5. 102. 1. ώνητη 5ύναμι^ 5. 
121. 2. Αθηναίων αρχή Ί. 
67. 3. μβγ/στι; νϋ. 66. 2; οΓ. ΐ. 122. 2. 17. 60. 1, 108. 

3. χαλείΓΐί ί. 77. 3; οί. 19!). 
1-3. νΐ. 76. 3 

Άθήναίο<ι Ι,αο. ίν. 119. 1. 122. 

1 
Άθιίΐ'»ΐσιι/ ») βουλή και αί ίκδη- 

μοι άρχαί \. 47. 11 
•Α0ω5 ΐν. 109. 1 βοιφ; οί. ν. 3. 

4. 35. 1. 82. 1 
ΑΙαντίδη^ Ιιαπιρ3. νΐ. 69. 3, 5 
το ΑΙγαΤου ΐ. 98. 1. Ίτέλαγοί 

ίν. 109. 2 
τό ΑΙγάλεων δροί ϋ. 19. 2 
Αίγινα ΐ. 105. 2-4; οί. ΑΙγινί}- 

ται. 8ΐιΙ))θοί;αΐ. 139. 1. 140. 

4; οί. 67.2. Οοΐοηία ΑΐΙιβ- 

ηΐβηδϊυηι ϋ. 27. 1; οΡ. ϋ. 

31. 1. ϋϊ. 72. 1. ν. 53. 2. νΐ. 

32.2. νϋ. 20.3. 26. 1. 57. 

2. νίϋ. 92. 3, 4 
Αίγιι/αΐοϊ. όβολόί, Βραχμη ν, 

47.8 
ΑΙγινηται, οίαβδθ ναΐίάί ΐ. 14. 

3. &1) ΑΙΙίθη. 8υΙ)]βο[ί 41. 2. 
ϋ. 27. 2. ηϊ. 64. 2. ϊν. 56. 4. 
105. 2-4. 108. 3. 1)β1Η αάν. 
ΑίΗ. αποίοΓββ ϋί. 67. 2. βχ- 
ριιΐδί ΤΗ^τβ^ηι ΐηοοίαηί ϋ. 
27.1,2. ίν.56.4. οοοϊάαη. 
ίυΓ ίν. 57. 1-4. ΑίΗοί ^^ί- 
ηβΐ£6 η. 27. 1. ν. 74. 2. νϋ. 
57. 2, νίϋ. 69. 2 

ΑΙγίτιον ϋ). 97. 2, 3 ΙΝΟΕΧ. 

ΑΊγύντίοι ί. 104. 1, 2. 105. 3. 

109. 1-3. ο'ι 'ίλΐίοι 110. 1. 
δορυφόροι 130. 1 

ΑΐγυτΓτοϊ νϊάβ ΑΊγύττηοι. 
ο1α33βπι βο ηιίίΐαηΐ ΑίΗβη. 
ΐ. 104. 2. 105. 3. 109. 1-3. 

110. 1, 2. 112. 1. ϋ. 48. 1. 
αί άττ' Ά. ολκάδΐί ίν. 53. 3. 
νίϋ. 35. 2 

Αίθαί7Λ• ί. 101. 1 
Α Ίθιοττία η. 48. 1 
ΑΙμο<ι, όροί ίί. 96. 1 
Αΐι/εαϊ Οοη ίν. 119. 1 
ΑΊνησίαί ΕρΙιΟΓ, ίί. 2. 1 
ΑΊνιάνΐί ν. 51. 1 
Α'ίνιοι. ΑΊοληί ν!ί. 57. 4 
ΑΙΐΌϊ ίν. 28. 3 
Α'ωλάδαί ΎϊϊβΚ ίν. 91. 2 
ΑΊολΓ,ί ίϋ. 2. 2. ίν. 42. 2. νϋ. 

57. 4, 5. νϋί. 100. 3. 108. 2 
ΑΙολικά ΤΓολίσματα ίν. 52. 3 
Αίολίϊίϋ. 31. 1. 102.3 
Αιόλου νίϊσοιίϋ. 88. 1δ<|. 115.1 
ΑΊσιμίδηί ΟοΓθ}τ. ί. 47, 1 
Αϊσων Αγ§. ν. 40. 3 
Αίχί/)) ΐ. 116. 1 δί^. 
ΑΙτοολία ίϋ. 96.1. 102.2. 105. 

3. 114. 2 
ΑΙτωλικόν ττάθοί ίν. 30. 1 
Αιτωλοί. ΤΓοδωκίΐί ίϋ. 98. 2. 

ψιλοί 98. 1, 2. 94. 4. Αία'χι- 

μοι Ϊ. 5. 3. /ΐί'γα ίθι/ο« ίϊί. 

94. 4. Ιιοοπδ νίοίη. ϋί. 95. 3. 

οίκοϋσι κατά κιόμαί α'τίΐ- 

χίστοι/ϊ ίη. 94. 4. 97. 1. 

ίηίΓηίοί ΑΙίιεη. ίϋ. 94. 38(}(}. 

102. 1. ιηβΓοβάβ οοηάαοίί 

νϋ. 57. 8 
Άκαμαντίί. φυλή ίν, 118. 8 
Άκάνθιοι ίν. 88; οΓ. 124, 1. τ. 

18.5 
Ά/^αι;θοϊίν.84. 1. 114.2. 120. 

3. ν. 18. 4 
"Ακανθοι Ι.Ε10. τ. 19. 1. 24. 1. 
Άκαρνάν ό Άμφιάρΐω ίί. 102. 5 
ΆκαρνιΤνα. ρΙθΓΪίΐαβ Αΐΐιβη. ΙΝΟΕΧ. 267 ΒΟοίί ϋ. 9. 3. 7. 3. 68. 5; 

οί. ϋ. 7. 3. ΑιηΙ)Γαοίοΐί»3 

νϊηουηΐ ϊϋ. 105-108 
Ά.καμι>ανία\130.2. 33.2. 80. 

1; οι. 83. 2, 3. ίϋ. 102. 4. 

106. 1. ϋ. 80.5. 102.1,2. 

ϋΐ. 106. 2. νϋ. 31. 2 
Άκαρνανικόν ττΐοίον ϋ. 102. 2 
Άκίσίυηί η. ϊν. 25. 5 
Άκραι νϊ. 5. 3 
ΆκραΊον λί'τταϊ τϋ. 78. 3 
Άκρόθωοι ΐν. 109. 2 
ίΑκρα^/αΐ'τΐΐΌί ν. 4. δ ; οΓ. νη. 

32. 2. ηβυίΓΟΓυιη ραΓίϊϋιιβ 

ΓατεηΙ τϋ. 33. 2. 58. 1 
Ακράγας ΈΙ. νί. 4. 4 
Ακράγας τϊ. 4. 4. 6. 46. 50. 1 
Άκτάΐαι ττόλβίϊ ίν. 52. 2 
Άκτΐ) ΐν. 109. 1 
ΆκΎΐον ί. 29. 2. 30. 3 
Άλβξαι/δροί ραΙβΓ ΡθΓί1Ϊ003Β ί. 

57. 1. ϋ.29.5. 95.1. 99.2, 

4; οί. ί. 137. 1 
Άλΐζαρχοί ΟοΓ. νϋ. 19. 4 
Άλίζικληί ΑϊΗ. νίη.92.5. 93. 

1. 98.1 
ΆλίζπΓττίοαί ΕρΗοη τίϋ. 58.1 
Άληζ ΓΙ. ϋΐ. 99 
Άλιάρτιοι ϊτ. 93. 3 
Άλί'αϊ ί. 115. 1. ϋ. 56. 3. ϊν. 

45.3 
Άλιίϊ ί. 105. 1 
Άλίκαρνασηί νΐϊΐ. 108. 1 
Άλικαρνασόί νϊϋ. 42. 3 
Άλικυαϊοι τϋ. 32. 1 
•Αλι;9 η. ί. 16 

Άμαζιτόί ορρΐάπιη τηί. 101. 2 
ΆλκαΤοϊ ΑΓοΗοη τ. 19. 1. 25.1 

Άλκαμίνηί ΙλΟ. τϋϊ. 5. 1, 2. 

8.2. 10.1,3. 11.3 
Αλκιβιάδης ηοιηβη Ι^αοεά.τίϋ. 

6.3. 6 Κ\ίΐ»ίονγΛ3.1. τι. 
12.2. 15.2 5ς. 16.1. 89.3-5. 
τϊοίΐ ΟΙ^ιηρΐατϊ. 16. 2. Ι^βο. 
βάτβΓδαΙΠΓ τ. 43. 2. 45. 1. 46. 
6. 52.2. 53.2. 55.4. 56.3. 61.2. 76.3. 84,1. ίπη^Ι 
ίοεάαβ οοηίΓ. 1.30. τϊ. 16. 6. 
17.1. 89.1. εχρεάϊΐϊοηϊβ δϊ- 
ουΐ3θ άυχ τί. 8. 1. θ]α3 ογεΙϊο 
τϊ. 16-18. ΗβΓπίΕπιιη τίοΐαίο- 
Γηιη ααοαδΒΐπΓ νΐ. 28. 2. 29. 
1 δςς. Γ63 2β8ΐ3β ίη δίοΠϊα 
τϊ. 50. 51. 74. ΓβτοοαΙατ τί. 
53. 1. 61. 1, 3, 4. τεηίί, 
8ρ3Γΐαπι τί. 88. 10, 11. ογε- 
ίΐο ίΙ)1 τί. 89-92. οιιιη ΟΙιαΙ- 
οί(1εο ΟΜαιη εΐ ΜϋεΙαιη 
ηιίΙΙίΙπΓ τίϋ. 11.3. 14.1,2. 
17. 1, 2. αά ΤίδδβρΙιεΓηεηι 
86 οοηίεΓί τίϋ. 45. 1, 2. 46. 
1-5. 50. 1, 2, 5. 52. 1, 2. 
83. 1. 85. 2. ΓεάΙΙιιιη 8ί1)ϊ 
ίη ρ3(ΓΪ3Ι11 ρ3Γ3ί τϊϋ. 47. 1-3. 
48.1-3. 49. δαπιαιη 3 ΤΙίΓΗ- 
8^ι)υ1ο Γεάαοίαβ ίπιρεΓ3ίθΓ 
ίαοΙπ3 εδί 81. 1. 82. 1, 2 
Αλκ-ίδαβ 1,30. ίιϊ. 16. 3. 26. 1. 
30.1. 31. 1. 32.1,2. 33.1. 
69. 1, 2. 76. 79. 2. 80. 2. 
92.4 
Ά\κιιιάοα9 (-ίίαϊ) Ιλο. Τ. 19. 

1. 24. 1 
Ά\κίι/ου τίμενοί ηΐ. 70. 3 
Άλκίσθί'ι/ΐίϊραίεΓϋειηοδίΙιεηίβ 
ϋί. 91. 1. ίτ.66.2. τϋ.16.2 
Άλκίφρων Ατζ. τ. 59. 5 
Άλκμαίων 6 Άμφιάρεω ϋ. 102. 

4,5 
Άλκμαιωνίίαι τί. 59. 5 
Άλμωττία, Αλμώττίβ ϋ. 99. 4 
Άλυξίατϋ. 31. 2 
Άλώττη ϋ. 26. 
Άμίΐνιάίη^ ΑΛ. ϋ. 67. 2, 3 
•ΑμίΐνΙας 130. ίτ. 132. 2 
'Αμ€ΐνοκ\ηί ΟοΓ. ί. 13. 2 
Άαμεαί Ρΐ3ί. ϋί. 22. 3 
ΆμόρΎηι ΡεΓ3. τίϋ. 5. 5. 19. 1. 

28. 2-5. 54. 3 
'Α/χτΓ6λίδαϊ 130. τ. 22. 2 
ΆμτΓρακ'ια ϋ. 80. 2. ϋί. 113. 4. 
114.4. ΐτ. 42. 3 268 ΙΝΌΕΧ. ΆμΊτρακικοί κόλττοί ΐ. 55. 1. 
ϋ. 68. 2. ϋί. 107. 1. στόμα 
ί. 29. 2. ΐν. 49 
Άμ-ττρακίώται. ΟοιΐηΙΙιίοΓυτη 
οοΐοηίο, ϋ. 08. 3. 80. 2. ϋί. 
108. 2. ΟοήηΙΙι. 8θοϋ ϊ. 26. 
1. 27. 3. 46. 1. Ιαοβάδβπι. 
8θοϋ ϋ. 9. 2. ϋί. 69. 1. τϋ. 
7. 1. 25.6. β8.3. ΐηναάυηί 
Αγ§03 ϋ. 68. 1, 4. 80. 1-3. 
81. 2. δ^Γαουδαηίδ αιιχΐΙΐϋΓη 
ίβΓηηί ϋί. 102. 4. 105. 1, 4. 
106. 1, 2. 107. 2. 107-113. 
114. 2 8(1(1. νί.104. νϋ.58. 7 
ΆμττρακιωΎΐδεί νηΐί ϊ. 48. 3. 

νί. 104. 2. νϋί. 106. 3 
Άμύκλαιον ϋ. 3. 5. ν. 18. 10 
Άμύι/τα^ 6 ΦιλίΐΓίΓου ϋ. 95. 3. 

100.2 
!Α/χυ/3ταϊο5 2Ε§)•ρΙ. ϊ. 110. 1. 

112. 1 
Άμφιάρεων ϋ. 68. 2. 102. 4 
Άμφίας Ερΐ(1. ΐν. 119. 2 
Άμφίδωροί Μβ^. ϊν. 119. 2 
Αμφιλοχία ϋ. 63. 2. 102. 4. 

Κ,ο»7ΐ'α» ϋ. 68. 1. 105. 2 
Άμφιλοχικά δρη ϋί. 112. 2 
ΆμφιΧοχική η. 68. 3 
Άμφίλοχοι. βάρβαροι η. 68.4. 
102.2. ηΐ.110. 112.5. ψιλοί 
ΐϋ.112.4. άκοντισταί 107.4: 
Άμφίλοχοί 6 Άμφιάρεω ϋ. 68. 

2 
ΆμφίτΓολίί ίν. 102. 1, 2; οΓ. ί. 
100. 3. ίν. 103. 3. 104. 2, 3. 
108. 1, 2. ν. 3. 4. 6. 3 δοιει. 
7.3. 10.1,6,7. 11.3. 14.1. 
16.1. 18.3. 21.1,2. 26.5. 
35.2,4. 46.2. 103.2. 106. 
1. 132.3. νϋ.9.1;οΓ. ν. 83.4 
Άμφιττολΐται Ίν.103. 5.11.1, 

2 
Άμφισσηί των Αοκρων ϋί. 101. 

1 
Άναια ΐϋ. 32. 1. ίν. 75. 1. νϋί. 
19.1 Άναϊΐται ϋί. 19. 2 
Άυαιίτΐί ι/αϋϊ νϋί. 61. 2 
Άνάκΐΐον νϋί. 93. 1 
Άνακτόριοι ί. 46. 1. ϋ. 9. 2. 
80. 3. 81. 2. Άκτιον τΓ/Ί 
Άνακτορίαί γη^ ί. 29. 2 
Ανακτόρων ί. 55. 1. ϋ. 80. 2; 
ο£. ί. 46. 1. ϋί. 114. 3. ίν. 
49; οί. ν. 30. 3. νϋ. 31. 2 
Άνάζανδροί ΤίιβΙ). νίϋ. 100. 3 
Άναζίλα^ νί. 5. 1 
*Αι/α•7Γ09 η. ΑοαΓπ^ηίβΒ ϋ. 82 
"ΑνατΓοί Ρ1. δίοΐϋδθ νί. 66. 2. 
96. 2. νϋ. 42. 6. οιάβασίί 
νϋ. 78. 2 
Ανδοκίδης 6 Αΐωγόρου ί.51.3. 

νί. 60. 2 
Άνίιοίοί ίν. 42. 1. νίί. 57. 3. 
νΐϋ. 69. 2. εοΓαιη οοΙοηϊοΒ 
ΑοαηΐΗυ8ίν.84.1. 8(;α§ΪΓα3 
88. ν. 6. 1. ΑΓ§ί1α8 ίν. 103. 
2. δαηβ 109. 2 
Άνδροκληΐ Αΐΐι. νϋί. 65. 2 
Άνδροκράτουί ηρώον ϋί. 24. 1 
Άνδρομίνηί Ι^αο. ν. 42. 1, 2 
Άνδροί ϋ. 55. νί. 96. 3 
Άνδροσθένηί Αγο. ν. 49. 1 
Άνηριστοί Εαο. 67. 1 
Άνθέμους ϋ. 99. 4. 100. 3 
Άνθΐστηρίίάν ίί. 15. 3 
Άνθήνη Τ))* Κιτυου/ο/αί V. 41. 1 
Άντάνδριοι. Αίολίΐϊ νίϋ. 108. 2 
Άντανδροί ίν. 52. 3. 75. 1. 

109.2 
Άντιγένη^ Αϊϊι. ϋ. 23. 1 
Άντικληί Αίΐι. ί. 117. 2 
Άντ<;α€ί/ί5α« Ιιίΐο. ν. 42. 1 
Άντίμνηστοί ΑίΗ. ίϋ. 105. 3 
Άντίοχοί θΓ63ΐαΓαιη Γβχ ϋ. 80. 

4 
Άι/τΜπτοϊ Ι^ΕΟ. ν. 19. 1. 24. 1 
Άί;τίσθεί/>)5 Ι,αο. νίϋ. 39. 2, 

3. 61. 2 
Αντισσα ίϋ. 18. 1, 2. 28. 3. 

νίϋ. 23. 3, 4 
Άντίσσαΐοι ίϋ. 18. 2 ΙΝΟΕΧ. 209 Αιττίφημο^ νΐ. 4. 3 

Αντιφών ΑΛ. νίϋ. 68. 1-3. 90. 
1,3 

ΆζιοίΠ. η. 99. 3 

ΆΐΓίοαί/θ5 η. ϊν. 73. 5 

ΆτΓοοωτοϊ,-οι ϋΐ. 94. 4. 100. 1 

Ά•κο\\όοαροι ΑΐΗ. τϋ. 20, 1 

Αχόλλα»!/. άρχηγΐτη'! νί. 3. 1. 
Δ•ίλιο5 ί. 13. 5. ϋΐ. 104. 2. 
Μαλο'εΐΐ ϋί. 3. 2. Πνθαβνϊ 
τ. δ3. 1. Πύθιοϊ ϊτ. 118. 1. 
»1ίΕΓβ τι. 3. 1. 54. 6. ίβιη- 
ρίαιη ΐη ΑοΙίο ϊ. 29. 2. Αγ- 
§18 τ. 47. 13. ΑΐΗβηίδ ; τϊ(1θ 
Ήύθιον. αρυά ΟβΠοη ίτ. 76. 
3. 90.1. 97.3. ίη Ι,Εοοηί» 
τϋ. 26. 2. 3ριΐ(1 Ι.ευοα<ϋθ3 
ϋϊ. 94. 2. δρ&Γΐ2Β τ. 23/ 5. 
&ρηά ΤΓΪορίπιη τΐϋ. 35. 2. 
ΟΓαοοΙηιη η. 102. 4. τροοί- 
μιον Άνόλλωνοί ίϋ. 104. 3, 
6; οι. Άμύκλαιον. 

ΆίΓοΧΧωνία ί. 26. 1 

ΆτΓολΧωνιον ϋ. 91. 1 

Άργίία ϋ. 27. 2. ΐν. 56. 3. τ. 
41. 1. 75. 3. τι. 7. 1. 83. 2. 
116.1 

Άργίία Αιηρίιίΐοοίιοπιιη ϋ.80. 
5. ΐπ. 106. 2. αω Οΐρ» ϋΐ. 
105.1 

Άργεννοΰσαι τϊΗ. 101. 1 

ΆργίΧιοί 1.αο. ί. 132. 6. Άρ- 
γίλιοι οοΐοηΐα ΑικΙτΐοΓαιη ίτ. 
103. 2. τ. 6. 3 

ΆργιΧοί τ. 18. 4 

'Αρ~/€Ϊοι Ι,αοθθδΒΐη. Ιιοϊίβδ ϊ. 
102. ν. 14, 22, 33, 38, 40-43, 
50, 52. οαιη Αίΐιβη. Γοβάαβ 
ίβοΐαηί ϊ. 102. 107. τ. 46. 
ίηοΙαάηηίιΐΓ αΐ) Α§ί(1β βί άί- 
παΐΙίηηΙΠΓ τ. 57-60. ηίΓδίΰ 
1)β11αιη ^βΓαηΙ βί τίηοπηίατ 
τ. 61-75. ρορυΙ&Γβ ϊιηρβ- 
πϋΐη ΓβδΙϊΙαϋηί εί άβΓβηθαηί 
τ. 82-84; ίη 8ϊοϋϊα οαιη 
Α(1ιβπ. ιηϊϋ(2η( τϊ. 29, 43, 61, 67-69, 70, 100. τϋ. 44, 

57 
ΆργϊΐΌν τΐϋ. 34. 1 
Άργινονσαι τϊάβ Άρ'/ίνροΰσαι. 
Άρ-γοίϊ. 135.2. 137.3. ϊν.42. 

3. ΤβιηβηϊίΙκ ϋ. 99. 2. 8α- 

οβΓάοίϊαιη ϋ. 2. 1. ^αηοη^8 

ίβιηρίηπι οοηή&^τ&Ι ίτ. 133. 

1 δς. νϊ. 95. 1. 105. 1 
Άργον ΆμφιΧοχικόν η. 68. 2-5. 

ϋί. 102. 4. 105. 1. 107. 2 
Άριανθί£ηί ΒίΒοί. ίτ. 91. 2 
Άρισταγόραί ίτ. 102. 1 
Άρίσταρχοί ΑΛ. τϋί. 90. 1. 

92.7,9. 98.1. -3ΕηοβπρΓο- 

άίΐ 98. 1 βη. 
Αρι<ΓΤ(ύ^ ό Ά£(ίμανΎου ΟοΓ. 

ί. 60-65. ϋ. 67. 1-4 
ΆρισΎΐύί 6 Πίλλίχοι; ί. 29. 2 
'Αρΐ(ΓΤ€ύί Ιλο. ίτ. 132. 2 
Άριοττίίοηί ό ΆρχίττίΓον Α.Λ. 

ίτ. 50. 1. 75. 1 
Άρίστίίοηί 6 Αυσιμάχο» ί.9ΐ. 

2. « φόροί ό έ-τ'ΆρΐΰΓΤίίίον 
τ. 18. 4 

ΆρκΓΓο-γίίτων ϊ. 20. 2 δφ τί. 

ΆριστοκΧίίοηί Αίΐι. ϋ. 70. 1 
ΆριιτΓοκΧήί Ιλο. τ. 16. 5. 71. 

3. 72. 1 
Άριστοκοίτη^ Τ&Γ. Ιβοί. τ. 19. 2 
Άρίίττοκράτηί ΑΛ. τ. 19. 2. 

24. 1. ό Σκίλλίου τίϋ. 9. 2. 

89. 2. 92. 3, 5 
ΆριστοΐΌκϊ νί. 4. 4 
Άριστόνονί 1.3Γί553εη3 ϋ. 22.3 
ΐ4/)ΐστοτ€'λ»25 Αΐΐι. ίϋ. 105." 3 
Άριστοφών ΑΐΙι. τίίί. 86.^ 
Άριστων €θΓ. τϋ. 39. 1 
Άριστώνυμο^ Αΐΐι. ίτ. 122. 1, 2 
Άριστώνυμο^ €,οτ.'ύ.3β.2. ίτ. 

119.1 
'ΑρΊφρων Αίΐι. ίτ. 66. 2 
'ΑρκαοΊα ΐ. 2. 1. τ. 29. 1. 33. 

1. 61. 3. τϋ. 58. 4 
ό 'Αρκαοικοι Όρχομΐΐιόί τ. 61.3 270 

Άρκάΰΐί ί. 4. 3. ΙΝΌΕΧ. ϋί. 34. 2 ες. ν. 31. 2, 57. 2. 58. 3. 64. 

2,4. 67.2,3. νη.19.4. 67. 

8. νίϋ. 3. 3; οί. η. 9. 1 
Άρκΐσίλαο^ 1.αο. V. 50. 3. 76. 

2. νίϋ. 39. 2 
Άρκτούρου έτΓίτοΧαί η. 78. 2 
Ά/Ο;αατοΰϊ νίϋ. 101. 2 
Άρμιίδίοϊ ί. 20. 2, 3. νϊ. 54-67 
Άρναι τί/ϊ Χαλκιδικ^ϊ ΐν. 103.1 
"Α/)ί/ι, ί. 12. 12 
"Αρνισσα ΪΤ. 128. 2 
"Α,ο-τΓαγ/οι; γϊϋ. 107. 1 
ΆρριανοΊ νίϋ. 104. 1 
ΆρριβαΊοΐ Ι,^ηοβδΙαΓυηι Γβχ ίν. 

79. 2. 83. 1. 124. 1, 2, 4. 

125. 1 δς. 127. 1 
Άρσάκης ΡβΓ8. νίϋ. 108. 2 
Άρτάβαζοί ΡβΓ8. ί. 129. 1, 3. 

132.6 
Άρταφίρνης ΡβΓ8. ίν. 50. 1, 3 
^1/)ταξί>ζ,,5 ί. 137. 3. 104. 1. 

ίν. 60. 3. νϋί. 5. 4 
Άρταί νϋ. 33. 4 
Άρτΰμίσ-ιον ϋί. 54. 2 
Άρτ€μίσιοι μην ν. 19. 1 
"Αρτεμις ίϋ. 104. 6. Ιβηιρίηιη 

αρ. ΚΗβ^ίαηι νί. 44. 3. Ερίιο- 

εϊ νϋί. 109. 2 
Άρτΰναι ν. 47. 11 
Άρχε^ίκη ») ΊττΊτίου νΐ.59. 3,4 
Αρχέλαος 6 ΐίερδίκκου ίί. 100. 

1 
Άρχέστρατοί ΑΛ. ί. 67. 4. 

νϋί. 74. 1 
Άρχετιμοί ΟοΓ. 5. 29. 2 
Άρχίαί €ατηατ. ίν. 25. 4 
Άρχίας ΟοΓ. νί. 3. 2 
Αρχίδαμου Ι,αο. Γβχ ΐ. 79. 2. 

ΟΓΕίίο 80-85. Ροποΐϊε Ηθ8ρθ3 

ϋ. 10 δς. 12. 1. 13. 1. 18. 

2, 3. 19. 2. 20. 1-3. 47. 1. 

Ρ1αΐ3εα3 ορρυ^ηαί 71 βςη. 

ίϋ. 1. 1. Α^Ιθίδ ραΙβΓ ίϋ.89. 

1. ίν. 2. 1. ν. 54. 1. 57. 2. 

83. 1. νΐί. 19. 1 Ά/οχί•7Γ•7Γθϊ Αίΐι. ίν. 50. 1 
Άρχωι/ίδη^ νϋ. 1. 4 
Ά/οχοντίϊ ί. 120. 5. ϋ. 2. 1 
•Ασία ί. 9. 1. π. 67. 1. 97. 5. 

ίν. 75.3. τ. 1.2. νϋί. 39. 3. 

58.1 
Άσιανόΐ ί. 138. 5. βάρβαροι 

ί. 6. 4 
Άσίί/»; ίν. 13. 1. 54.4. νί. 93. 3 
Άσττευδοί νίϋ. 81. 3. 87. 1, 2, 

3, 5. 88. 99. 1. 108. 2 
ΆσσΙναροί Ρ1. νίί. 84. 1 
Άσσύρια γράμματα ίν. 50. 2 
Αστακοί η. 30. 1. 33. 1. 102. 

1 
Άστύμαχοί ΡΙαΙ. ϋί. 52. 4 
Άστύοχοϊ Ιιαο. νίϋ. 20. 1. 23. 

1-3. 26. 2. 29.2. 31.ΐ80|<ι. 

32. 1, 3. 33. 1, 2. 38. 3. 40. 

1,3. 41.1-3. 42. 18(^(1. 45. 

1. 50. 3δςο[. 61.1,2. 63.1. 
68.3. 78.1. 79.18(1(1. 83.2. 
84. 1, 2. 85. 1 

ΆσωτΓίοί ΑίΗ. ΐ. 64. 1. ϊίί. 7. 

1δς(ΐ. 
Άσωττόλαοϊ ΡΙ&Ι. ίϋ. 52. 4 
ΆσωτΓοϊ Ρ1. ϋ. 5. 2 
Αταλαι/τ>) ϋ.32. ϋί. 89. 3. V. 

18.6 
Αταλάντη Μαο. ίί. 100. 2 
Άτιντάνεί ίί. 80. 4 
Άτραμύττιον V. 1. 2. τίϋ. 108. 

3 
Άτρεύϊ ί. 9. 2 
^Αττικ»; ί. 2. 2. ίί. 36. 1. <ΐπα- 

1ί8 Γϋβΐ'ίΙ αηΐβ Τΐιβδβαηι ίί. 

15. 1. οοΐοηίδβ ί. 2. 3. 81. 

4. ίί. 16. Άττίκη αγορά ί. 
67. 3. 139. 2. δραχμή νηί. 
29. 1. 45. 2. ιερά ϋί. 114. 1. 
ναυτικοί) ί. 31. 3. νηεί ϊύΛ. 

2. 109. 1. 112. ^. νί. 43. 1. 
νίί. 34. 1. νϋί. 23. 1. ττόλε- 
μοί V. 31. 3, 4. σίΓονδαί τ. 
29. 3. 36. 2. συγγ,οαψί) ί. 
97. 2. χοΐι/ίί ΐν. 16. 2 Άττικΐζα» ΜΪ. 62. 1 
^ττικισαοϊ ίτ. 133. 1. τηΐ. Οδ. 

2. 87. 1 
Ανλών Ίν. 103. 1 
ΑύτοΛλήϊ ΑΐΗ. ΐτ. 53. 1. 119. 2 
Αύτοχσ|θίο<ϊ5 1ι30. ν. 12 
Άφροοισία 1.30. ίν. 56. 1 
'Αφροδί'τίΐ νϊ. 40. 2 
Άφυτίϊ -Η/ϊ Παλλίίΐ'ηί ΐ. 64. 2 
Αχαία ί. 115. 1. ϋ. 84.-2. ϊτ. 

21. 4. τ. 82. 1. τϋ. 34. 1, 7 
Αχαΐα ίη Τΐιβδδαΐί» ίν. 78. 1 
Αχαϊκοί ϋ. 86. 1, 2. 92. 3. ▼. 

52.2 
Αχαιοίί. 3. 3. 111.2. ϋ. 9. 1; 

οί. ϋί. 92. 4. ϋ. 66. ΐτ. 120. 

1. τι. 2, 3 

Άχαιοΐ οι Φθίωται τϋί. -3. 2 
'Αχα/)ΐ/αί ϋ. 19. 2. 20.1,2. 21. 

2. 23. 1 

Αχσρι/»7ϊ ϋ- 20. 2. 23. 3 
Αχίλωοί ΓΙ. ϋ. 102. 2-5. ϋΐ. 

7. 2. 106. 1 
Αχερουσία λίμνη ί. 46. 3 
Αχί>ω;» ΓΙ. ϊ. 46. 3 
Αχίλλίύϊ ί. 3. 3 Έάρβαροι ί. 3. 4. 5. 1. 6. 1, 4 
Βατ-Γο5 ΟοΓ. ίν. 43. 1 
Βέροια ί. 01. 3 
Βιθυνοί θράκί•! ίν. 75. 3 
Βισαλτί'α ίϊ. 99. 4 
Βισαλ-Γίκοι/ ίτ. 109. 3 
Βοί^ι; ί. 107. 1 
Βοιωχαρχίΐι/ ϋ. 2. 1 
Βοιωταρχαι πηάβοίηι ίν. 91. 1 
Βοιωτία 3ηίθ3 Κοοα»μϊ ί. 12. 2 
Βο£ίοτίθ5 ίν. 76. 2. 106. 3. 

Ίτράγματα ίν. 76. 1 
Βοιωτοί ί, 10. 5. 12.2. 111.1. 

113. 1. ίϋ. 2. 2. τϋ. 57. 5. 

ίΐά (ΕηορΠνΙα τίοίί ϊ. 108. 

1, 2. 1,30. δοοίί ίί. 9. 2. ίη 

δίοίΐίίΐη απχίΐίηηι ιηίΐίιιηΐ 

τίί. 19, 43, 45, 57, 58 I^■^Εx. 

Βο'Χ^ι; λίμνη ί. 271 
ΐτ. 103. 1 Βο\ισσοϊτϋ1. 24. 3 

Βυοιά£ί)5 ίΐί. 100. 1 

Βοττία ίί. 99. 3 

Βοττιαία ίί. 100. 3 

Βοττιαϊοί ί. 57. 3. ό?. 1. ϋ. 
79. 1. 99. 3. 101. 1. ίν. 7 

Βοχτίκ,,' ί. 0-5. 2. ϋ.79.2. 101. 
2 

Βούΐορον ίί. 94. 2. ίϋ. 51. 1 

Βουκολίων ίτ. 134. 2 

Βονφρά^ ίτ. 118, 3 

Βρασίδας ό Τίλλίοοϊ 1.30. ίί. 
25. 2. Ϊτ. 81. 1, 2. 84. 2. 
103. 2. τ. 7. 1. ξύμβον\ο9 
ϋ. 85. 1. 86. 4. 93. 1. ΐϋ 
69. 1, 2. 76. Ρνΐί ίν. 11. 3 
δς. 12.1. 79.2. Μβ^ΒΠδίν. 
70-74. ίη Τ1ΐΓ3θί3πι ΐΓαηϊίΙ 
6ί ί5ί Γβ3 ςβΓΪΙ ίν. 78-88. 
102-117. 120-132. τ. 6. 11. 
16. 18. 34. 110. 

Β/ι«σίοειοι τ. 67.1. 71.3. 72. Βραυρω ίτ. 107. 2 
Βρικιννίαι τ. 4. 3, 5 
Βρίλησσοϊ ίί. 23. 1 
Βρομΐρό^ Ι,νηοθδί. ίν. 83. 1 
Βρομ'ισκοί ίν. 103. 1 
ΒυΧ,άντιοι ί. 115. 5. 117. 3 
Βυζάντιου ί. 94. 123. 

129. 2. 130. 1. 131. 1. 

97. 2. τίίί. 80. 2, 3 
Ββ/11^5 ίϋ. 96. 2 3 5<ι. Γαληψο'ί ίτ. 107. 2. τ. 6. 1 
Γαι/λίτηϊ 03Γ. τίίί. 85. 2 
Γε'λα ΓΙ. νί. 4. 3 
Γε'λα ίν. 58. ν. 4. 5: οΓ. τϋ.50. 
1. 57. 9. νί.4. 3. 5.4. τϋ. 
80. 2 
Γίλ6ωτΐ5"Γ/3λο νί. 62. 4 
Γε'λων τί. 4. 2. δ. 4. 94. 1 
Γελώοι τίί. 57. 5. νόμιμα Δω- 
ρικά ίτ. 58. τί. 4. 3, 4. 5. 4. 272 

33. 1. 67. 3. νϋ. 67. 5. 68. 

1; οί.νΐί. 1. 4, 5 
Γίραιστο'ϊ ϊϋ.3. 4 
Τίράνεια ΐ. 105. 3. 107. 2, 3. 

108. 1. ϊν. 70. 2 
Γερα'στί05 μήι> ϊ\. 119. 1 
Γί-τα τϋ. 2. 3 
Γε'ται ϋ. 96. 1, 2. 98. 3 
Γ>7ϊ 'αρόν ϋ. 15. 3 
Γίγωνοί ί. 61. 3 
Γλαύκ»; τζ/ί Μιικαληίτίη.79.2 
Γλαυκών Αίΐι. ΐ. 51. 3 
Γο'αξίϊ Εάοη. ίτ. 107. 2 
Γογγυλοϊ ΕΓβίΡ. ί. 128. 4 
Γογγυλοϊ ΟοΓ. νϋ. 2. 1 
Γο^τυι/ι'α ϋ. 100. 2 
Γο/οτύνιοϊ ϋ. 85. 4 
Γρααΐοι ϋ. 96. 3 
Γραϊκι'ι η. 23. 2 
Γρηστυινία ϋ. 99. 100. 3 
Γύλι-τητοϊ Ι,αο. τι. 93. 2, 3. 

104. 1-5. νϋ. 1-5; οί. 11. 1. 

42. 3. νϋ. 2-6. 12. 1. 21. 1. 

22. 23. 37. 1 5ς[. 43-46. 60. 

1. 53. 1-4. 65. β^νι5 οΓαΙίο 

νϋ. 66-68. 74. 2. 79. 3. 82. 

1. 83.1,2. 85.1,2. 8ρ.1,2. 

νΐϋ. 13. 1 
Τυμνοτταιδίαι ν. 82. 1, 2 
Γι//3Τί«>ι/ιοί 22. 2, 3 Δαίθοί Ι,ΆΟ. V. 19. 1. 24. 1 
Ααίμαχοί Τ\&1. ϋϊ. 20. 1 
Ααμάγητοί ί,&ΰ. V. 19. 1. 24. 

1 
Ααμάγων Ι,αο. ϋΐ. 92. 4 
Ααμότιμοί δΐο. ΐν. 119. 2 
Ααναοί ί. 3. 3 
Αάρδανοί νηί. 104. 1 
Ααρΐΐκόί στατι'ιρ νίη. 28. 4 
Ααρεΐοί 6 Άρταζέρζου νϋΐ. 5. 

4. 18. 1 εη. 37. 1, 2. 68. 1 
Ααρεϊοί (ό ΎστάστΓου) \. 14. 

2. 16. ϊν. 102. 1. νί. 69. 

3,5 ΙΝΏΕΧ. 

ΔασκυΧΐτΐί νατρανΐΐα ί. 129. Αάσκων νί. 6. 3. 66. 2 
Ααυλία τΐ)ϊ Φωκίδοϊ ίΐ. 29. 2 
ΑαυΧιάί ορνίί ϋ. 29. 3 
Ααφνούί νίη. 23. 5. 31. 2 
Δίίΐ/ια'δο5 τηρίοικο^ νϋΐ. 22. 2 
Αίΐνίαΐ ϋί. 3. 2 
ΔΕΛΓελεία νϋ. 19. 1, 2. 20. 1. 

27. 2,3. νϋΐ. 3.1. 5.3. 69. 

1. 70. 2. 71. 2, 4. 98. 3 
Δελφ/νιον νϋΐ. 38. 1. 40. 3 
ΑίΧφοί. 6 έν Δ. θεόϊ ί. 124. 4. 

ν. 32. 1; οί. ΐ. 25. 1. 118.3. 

126. 2. ϋΐ. 92. 4. ίε,οόι/ ί. 

112. 3. >ί ττρόμαντίί ν. 16. 

6. μαντβΖον ί. 28. 2. χ/»ί- 

ματα ΐ. 121. 2. 143. 1. τρί- 

'ϊΓουϊ132.2. Ιϋ.57.2. σκνλα 

ϊν. 134. 1. ν. 18. 1 
Δε>δα5 Μαο. ί. 57. 1. 69 
Α€ρκυλίδα9 δρΆτί. νΐϋ. 61. 1. 

62. 1 
Δερσαϊοι η. 101. 2 
ΑίυκαΧίων ί. 3. 1 
Αηλια ϋΐ. 104. 2 
Δ))λ1αι^ός χο/)θ5 πι. 104. 5 
Δ)/λιοι/ ΐν. 76. 3. 89.1. 90.1. 

100. 1. ρη^ηα αραά Β. ΐν. 

91 8ς(ΐ. ν. 14. 1. 15. 2 
Διίλιοϊ Ά-ττόλλων ΐ. 13. 5. ϋΐ. 

104. 2. Διίλίοι βχριιΐδΐ ν. 1. 

1 6(1. νϋΐ. 108. 3. Γβάαοΐί 

ν. 32. 1 
Δήλοϊ ϋΐ. 104. 2. 5. 7. τα- 

μιεΐον ϋ. 96. 2. 16ΓΓ» πιοΐυβ 

ϋ. 8. 1. ρνίΓ^αί» ΐ. 8. 1. ΐϋ. 

104. 2; οί. ΐϋ. 29. 1. νΐϋ. 77. 

80. 2. 86. 1 
Αημάρατοί ΑΛ. νΐ. 105. 3 
Αι'ιμαρχοί δ^Γ. νΐϋ. 85. 3 
Αημίαί ΑΐΗ. V. 116. 2 
Αημιουργοί V. 47. 11 
ΑνμόΒοκοί Αίΐι. ΐν. 75. 1 
Αημοσθίν^)^ ο Άλκισθε'ι/ουβ 

ΑΙΗ. ΐΐΐ. 91. 1. ν. 19. 2. 24. ΙΝΒΕΧ. 278 1, ^ίοΐίβ 1>6ΐ1ππι ϊηίβΓί ίϋ. 
94. 2 δφ 95-98. 105-113. 
€]π3 σκϋλα 114. 1. Ρ^ίπηι 
οοοιιραΐίν. 2-16. 29-39. ίβη- 
ίίΐί Μρ^αη ΐν. 66-69. βρπά 
ΝαπραοΙαιη ϊν. 76. 1. 77. 1, 

2. 8ΐρ1ιΐ3 89. 1, 2. ίη Άζτο 
βϊοίοηίο οίαάβ αίΒοίΙϋΓ ίτ. 
101. 2. ΕρίάααΓΪ ν. 80. 3. 
βά 1)β11ιιιη δραουδΒηιιιη ρΓΟ- 
βοίδοΐΙαΓ νϋ. 20. 2 8ς[(ΐ. 26. 
1, 3. 31. 1,4. 33.3. 35.1 

8€[. Γ63 ΐΙ)ί §β3ί38 42-45. 47. 

2 8(1. 49. 2. 69. 4. 72. 2. 
75. 1. 78-82. 83. 1. 85. 3. 
ίηνϋο Ο^ΐϊρρο ϊηίεΓβοίΙπΓ 
86. 1-4 

Λημοτΐληί Μθδδ. ίτ. 25. 8 
Διαγόραί νίϋ. 35. 1 
Αιακός νϋ. 27. 1; οί. Λΐοι, 
Διακριτοί Ίλο. 'ύ. 12. 1 
Διάσια ί. 126. 4 
Αιδύμη ίϋ. 88. 1 
ΛίίμτΓοροί Βοεοί. ϋ. 2. 1 
Αίϊτρίφηί ίϋ. 75. 1. ίν. 119.2. 
129. 3. τϋ. 29. 1 ; οί. Διο- 

Δι>75 Τ. 82. 1 
Δικτιδΐι75 ν. 35. 1 
Δίόοοτοϊ Αΐΐι. ϋϊ. 41-49 
ΔΓοί η. 96. 2; οί. Αιακόί. 
Δίομίοων Αίΐι. νίϋ. 19. 1. 20. 

1. 23.1. 24.2. 54.2. 55.1. 

73. 3 δί^. 
Διομιλοϊ ΑηάΓίηβτί. 96.3. 97. 

3 
ΔΤου &ά ΑίΙιοη. ίν. 109. 2, 3 
Δίον ίη ^Ιαο6(1. ίν. 78. 6 
Διονύα-ια ϋ. 15. 3. ν. 20. 1. 

23. 1 
Διονυσιακόν θίατρον νϊϋ. 93. 

1 
Δίονΰσιον νίίί. 93. 3 
Διόνυσοί ϊϋ. 81. 4. ίβπιρίπιη 

ϋ. 15. 3. ίϋ. 81, 4. ναϊ. 94. 1 
Δ«$« ίερόν τϋϊ. 19. 1 Δίοσκόραονίν. 110.1 
Διόσκοροι ίίί. 75. 2 
Διότιμοβ ΑΐΙι. ί. 45. 1. γίϋ. 

15.2 
Διοτρίψί)5 Αίΐι. ίν. 53. 1. νϋί. 

64. 1 ; νΐ. Διϊτρέφην. 
Δίφιλοί ΑΛ. τϋ. 34. 3 
Δόβηροί »;" Ώαιονικί'] ίί. 98. 2. 

99. 1. 100. 2 
ΔολοτΓβϊ ϊ. 98. 1. ν. 51. 1 
ΔοΧοττία ϋ. 102. 2 
Δόρκα £»ο. ί. 95. 4 
Δράβησκοί ι; Ήδωνική ί. 100. 

3. ίν. 102. 1 
Δραχμή. ΑΙγιναία τ. 47. 8. 

Αττική νίϋ. 29. 1. 45. 2. 

"Κορινθία ΐ. 27. 1 
Δριμοϋσσα νίϋ. 31. 2 
ΔρύοτΓΐί νϋ. 57. 4 
Δρυόί κΐφαλαί ίίί. 24. 1 
Δρωοί ίί. 101. 2 
Δύ/χ»; τ>75 Αχαΐαϊ ίί. 84. 2, 3 
Δίβ/οιεύϊ ΚΗοάίαβ ίίί. 8. 1. νϋί, 

35. 1. 84. 1 
Δωρίΐύί ηοιηβη οοΐΐβοίίναιη ίν. 

64.2 
Δωρφ 1 107. 1. ίϋ. 92. 2; οΓ. 

ί. 18. 1. Ρβίοροηηβδπιη ίβ- 

ηεηί ΐ. 12. 2; οί. νϋ. 5. 3. 

ίη Αδία ίί. 9. 3. ία δίείΠα ίϋ. 

86. 1. ίν. 64. 2. νί. 77. 1. 

νίί. 58. 2. δ^Γαοαδίδ νίί. 57- 

58. Ιοηηιη Ιιοδίββ ίν. 61. 

2. 80. 3. 82. 1 ; οί. ί. 124. 1. 

ΚαρνΐΊοί μ}]ν ϊβρομήνια Δο- 

ρίίΰσιν V. 54. 2 
Δωριακόί -ττόΧίμοί ίί. 54. 1 
Δα)/οικο9 ίίί. 95. 1. 102.1. 1Γ0- 

λε/αο5 ίί. 54. 2. γει/οί ί. 24. 

2. νόμιμα νί. 4. 4. 'όσον 

Δωρικού μ€τ' Αθηναίων ί/ι» 

νϋ. 44. 7 
ΔωρΊίγ\ωσσαηϊ.112.2, φωνή 

νί. 5. 2. Δωρίδΐί ττόλεΐίΐϋ, 

86. 1 
Δωροί Τ1ΐβ88. ίν. 78. 1 Ε. "Εβροί ΓΙ. ϋ. 90. 4 

Έγΐστα νΐ. 2. 3. 6. 4. 44. 4, 

40. 1, 3, 4. 62. 1, 4. 88. 7. 
93. 1 

Έγΐσταϊοι. άνορ^•: βάρβαροι 
\\. 11. 4. νϋ.57. 10. Αίΐιβη. 
ίη δϊοϊΗαιη αάάαοιαηί νϊ. 6. 2, 
8(}(ΐ. 8. 1. 10. 3. 11. 2, 4. 
13.3. 33. 2. 47.1. 62. 1 8(ϊ, 
77. 1. νϋ. 57. 10. βοΓυιη 
ίΓαυβ νί. 46. 2 δηη. 
Είίο/χεί/ίϊ Μαο. ϋ. 100. 2 
ΕΖλωτίϊ ΐ. 101. 2. 102. 103. 
123. 1. 132. 4 8η. ϋ. 27. 2. 
ϊϋ. 54.3. ΐν.8.7. (26. 3 8φ) 

41. 3. 56. 4. 80. 3. ν. 14. 
2. 34. 1 ες. 35. 5. 57. 1. 
64. 1. νί. 56. 2, 3. νϋ. 19. 3. 
20.2. 58.3 

Εκκριτον δρανί. νϊί. 19. 3 
Ελαιάτίϊ τί/ί θεσπρωτικός ί. 

46.2 
Ελα.οίϊ νϋί. 102. 2. 103. 1. 

ϋ. 107. 2 
Ελαιούσιοι νϋί. 107. 2 
Ελαφί)/3ολΐ£θί/ IV. 118. 8. V. 

19.1 
Ελένη 1 9. 1 
Ελεο5 νϊϋ. 26. 2 
ΕΧίυσίνιοι ϋ. 15. 1 
Ελευσί)/ίον ϋ. 17. 1 
Ελεϋσί5Ϊ.114.2. Π. 19. 2. 20. 

2. 21. 1. ίν. 08. 4 
Έλιμιωται Μαο. ϋ. 99. 2 
Ελι^οί Με^. νϋί. 80. 3 
Ελλαι/ικοϊ ΙιίδΙοήουδ ΐ. 97. 2 
Ελλαϊ Ϊ, 3. κατά κοάμαί Ϊ. 10. 

3. σιδηροφορΐΐ ΐ. 6. 1 ; οί. 
δ. 3. βασιΧεϊαι ίν. 13. 1. 
τυραννίδες 17. 1. 18. 1-3. 
Οοΐοηίββ 12. 1-3 

Έλλ»)!/ ό Αευκαλίωνος ί. 3. 1. 

ϋ. 36. 3 
Έλλι;ι/εϊ. -πρώτοι 5. 3. 3. τα ΙΝϋΕΧ. 

νόμιμα των 'Ε. ίν. 97. 2. 

"Ελληι/ε! νΐανίσκοι νΐϋ. 69. 3 
Έ\λΐ}νικόι. εβνη των ίν Σικε- 
λία νϋ. 58. 2. α>χΐ) ί. 128. 2. 

^όλε/^οϊ ΐ. 112. 1. 128. 2. 

θάλαο-σαί.4. £ύι/α/ϋ5νί.31.1. 

στρατόπεδον ν. 60. 3. έργον 

τϋ. 87. 5. χωρίον ΐ. 80. 2. 

νϋ. 60. 2. το 'Ε. 138. 1. 

έκιι/ιι'Οη ϋί. 82. 1; οί. 83. 1. 

το άλλο 'Ε. ΐ. 1. 1. 15. 3. 

ϊν. 20. 3. ττάν το 'Ε. ϋί. 57. 

2. το ξύμτταν 'Ε. νί. 90. 3. 

το •παλαιοΐ' 'Ε. ί. 6. 4. ανα- 
κωχή των 'Ε. νίίί. 87. 4. τά 

'Ε. ζυνετίθεσαν ί. 97. 2 
'Ελλΐ)ΐ/<ϊ •7Γολΐ5 ϋί. 113.3. -ττό- 

λείϊί. 35. 1. νί.20. 1. 46.3. 

νίίΙ. 5. 5. ίη ΤΙίΓΕοία ϋ. 97. 3 
Έλλ»;ι/οταμίοί ΐ. 90. 2 
Έλλ))σ7Γθί/τίθΐ νί. 77. 1 
Έλλι/σποντοϊ ιηαΓβ ίί. 67. 1. 

96. 1. ίν. 75. 1. νίίί. 80. 3. 

99.2. 100.1. 103.1. 108.2. 

στενός 106. 1. γθ§Ιο ί. 128. 

2. νίϋ. 6. 1, 2. 8. 3. 22. 1. 

23. 4. 89. 2. 61. 1. 62. 1. 

79. 3, 4. 80. 2 8(1. 101. 2. 

109. 2. φιιλακ») τοΰ τταντός 

'Ε. νίίί. 62. 2. Αΐΐι. 800. ϋ. 

9. 3; οι. ί. 89. 2. νϋί. 86. 3. 

96.3 
ΈλΧόμενον της Αευκαοίας ϋί. 

94.1 
"Ελο5 Ιιαο. ίν. 54. 4 
ΈΧυμοιν'ι. 2. 3,6 
Έλωρινη όδο'ϊ νί. 66. 3. 70. 4• 

νίί. 80. 3 
"Εμβατον της Ερυθραίας ϋί. 

29. 2. 32. 1 
Έ,ατΓεδί'αϊ 1,3.0. V. 19. 1. 24. 1 
Έι/διοϊ Ι,αο. ν. 44, 1. ΕρΙιοΓ. 

νϋί. 0. 2. 12. 1, 2. 17. 2 
Ένι-πεύς ΈΙ. ίν. 78. 3 
Έννεάκρουνος ϋ. 15. 4 
Έι/ί/εα οδοί ί. 100. 2. ίν. 102. 2 ΙΝϋΕΧ. 275 Έιη-ιμοί 0ΓβΙβπδί8 νϊ. 4. 3 
Ένυάλιον ϊν. 67. 1 
ΈζήκΐστοΊ δΥΓ. νί. 73. 4 
Έοροία, Έορ£οί ϋ. 99. 4 
Έττιοάμνιοι ϊ. 24 δί^φ 
Έττίοαμνυί ΐ. 24. 1 δί^φ 25. 1 

βς. 26. 2, 3. 28. 1-3. 146. 

ϋί. 70. 1 
'ΕτΓίοαυρία ΐν. 45. 2, 3. Τ. 34. 

3. 55. 2, 3. τίϋ. 10. 2 
'Έ-ιτιοαύριοι ϊ. 27. 3. 105. 1. 

114. 1. ΐίί. 75. 3 ; οΓ. 77. 3. 

ν. 03-58. νϋϊ. 3. 3 
'Έ,ΤΓίοαύριοί ττόλίμοί Τ. 26. 3 
ΈτΓίΟαυροί η. 56. 2 5ς[. ϊν. 45. 

2. Τ.56. 1. 7δ.3δ<ι.; οί. 77. 

2. 80. 3. γί. 31. 1, νϋϊ, 92. 

3 
Έχί^ανμοβ Ι) Αιμ^ιρά^^I^56. 2. 

τϊ. 105. 3. τίί. 18. 4. 26. 2 
ΈΐΓίδημιουργοί Ί. 56. 2 
'ΕίΓίΧ,ΐφύριοι Αοκροί τίί. 1. 1; 

οί. Αοκροί, 
ΈΐΓίκλη^ ΑίΗ. ί. 45. 1. ϋ. 23. 

1-8. 107. 2 
'ΈττΊκουροί Αΐΐι. ϋί. 18. 2 
ΈτΓίκυδί'οαϊ Ι.αο. ν. 12. 
ΈΐΓίττοΧαί νί. 75. 1. 9β. 1-3. 

97. 1.4. 101. 1, 2. 103. 1. 

▼ϋ 44. 8. κΰκλοϊ 102. 1. 

τίΓχοί νϋ. 1. 1. 2. 4. 4. 1. 

5. 1. 42. 5, 43. 1, 2, 4. 45. 

1. 46. 47. 2 
'ΕτΓίτοοαϊ 1.30. ίν. 8. 7. 31.2. 

33. 1. 33. 1. 39. 2 
ΈΐΓίτίλίοαϊ Ιλο. ίτ. 132. 2 
Έραί τϋί. 19. 2. 20. 2 
Έρασίΐ;ίίί)5 ΟοΓ. νϋ. 7. 1 
Έρασίστρατοί ΑΙΙι. ν. 4. 1 
ΈραΎοκλίίοηί ΟοΓ. ί 24. 1 
'Έρΐσιοι τϋί. 23. 3 
Έρβσοϊ ϋί. 18. 1. νίϋ. 23. 2. 

100. 3. 101. 1. 103. 1 
'Έρίτρια τίίί. 60. 1. 95. 1 80[. 

τίίχισμα § 4 
Έρΐτριηί νϋ. 57. 3. νϋί. 95. 1-4; οί. 60. 1, 2. βοΓπιη οο- 

Ιοηίίΐ Μβηάβ ίτ. 123. 1 
Έρΐχθΐύί η. 15. 2 
Έρινΐόί Τ7/5 Άχαίαί τίί. 34. 

1,7 
Έρινεο'ϊ ί. 107. 1 
ΈρΐΡ€Οί ΓΙ. τίί. 80. 4. 82. 4 
Έρίνι/βϊ!. 126.7 
Έρμαϊ τι. 27. 1. 23. 1. 53. 1, 

2. 60.3. 61.1 
"Ερμαιον νϋ, 29. 2 
Έρ/ιαιώνοοί Τ1ΐθ5. ΐίί. 5. 3 
Έρμιονηί ί. 27. 3. τίίί. 3. 3 
Έρμιοκίί γ»; ίί. 56. 3. τριήρης 

ΐ. 128. 2; οί. 131. 1. τϋί. 

33.1 
Έρμοκράτίΐί δ;Γ. ΟΓΕίίοπβδ ίτ. 

58-64. νί. 32-34. οοηβϋία 

72. ]-4. ίηιρθΓ3ΐοΓ 73. 75- 

80. 96. 3. τϋί. 29. 2. 45. 3. 

85.2-4 
Έρμων ΑΙΙι. τϋί. 92. 6 
"Ερμων ίν. 53. 2. νί. 32. 3. 

72.1 
'Ερύθραι ίη Βοεοί. ϋί. 24. 2 
'ΕρνΟραία ΐίί. 33. 1. Τΐίχη νίίΐ. 

24.2; οί. 33. 1 εί ίϋ. 29. 2 
'Ερνθραΐοι νϋί. 5. 4. 6. 4. 14. 

2. 16. 1. 33. 2 δ(ΐ. 
Έρυζ νί. 2. 3. 46. 2 
Έρυξιλαίδαί 1.Ε0. ίν. 119. 1 
Έστίοια τίί. 57. 2 
Έστιαι»)ϊ ί. 114. 2. νίί. 57. 2 
Έστίίίοωροϊ Αΐΐι. ίί. 70. 1 
Έτίόνικοί 1.Ε0. νϋί. 23. 3 
Εύίίλαϊ δραΓί. νίϋ. 22. 2 
£ύαρχο« Αδ(αοί ΐ5Γαηηη3 ίϊ. 

30. 1. 33. 1 
Εΰαρχοί οοηάίΐ Οαίαηίΐιη τί.3.3 
Εί/βοηί ί. 98. 2. φυ-γάοΐί 113. 

2. δϊι^)^6^ι^ίν.92.3. ΓβΙ)θ11ε3 

νϋί. 5.1; οί. 60. 1. 91. 1 
Εύβοια ί. 114. 1, 2. ϋ. 55. 1. 

ίϋ. 93. 1. ίν. 109. 2. νί.3.1. 

4.5. 76.2. 84.2; οί.τϋ.29. 

2. αλωσίί ίΐ). ί. 23. 4. 6( ϋ. 276 ΙΝΟΕΧ. 2. 1. 14 20. 32. ίίί. 17. 1. 

87. 2. 89. 2. 92. 2. 93. 1. 

νϋ. 28. 1. νϋί. 1. 4. 5. 1 δη. 

60. 1 βςοι. 74. 2. 86. 6. 91. 

1 8(ϊ. 95. 1, 4. 96. 1 3^(1. 

106. 4. 107. 2 
Ευβοϊκά ΐ. 87. 4 
Είί^ουλοϊ 0Ιιία8 νϋί. 23. 3 
Έΰεσ-ττεμΐται νϋ. 50. 2 
Εύετίίϋΐ' ΑΐΗ. νϋ. 9. 1 
Έϋηνοί ΓΙ. ϋ. 83. 3 
ΈΰΟύίημοί ΑίΗ. ν. 19. 2. 24. 

1. ϊηιρβΓΕίοΓ νϋ. 16. 1. 69.4 
ΈϋθυκΧίΐί ΟοΓ. ΐ. 46.2. ϊη.114.4 
Εΰ»ολεί(5ΐ)ί οοηάΐΙ; ΗίωβΓαιη νί. 

5.1 
Εύκλί/ί Α«ι. ίν. 104. 2 
ΕύκλίΤϊ δ^Γ. νΐ. 103. 4 
Έϋκράτηί Αίΐι. ίϋ. 41 
Έϋκτι'ιμων ΑΙΙ). νϋί. 30. 1, 2 
Έΰμαχοί ΟοΓ. ϋ. 33. 2 
Έΰμίνίοες ί. 126. 7 
Εύ/χολττίδαι νϊα. 53. 2 
Έϋμολττίδης ΡΙαί. ϋί. 20. 1 
Εί/μολτΓΟϊ ϋ. 15. 2 
Είίζειι/οϊ Ίτόντος ϋ. 90. 1. 97. 

1,5 
Εΰτταίΐδα* Ερίίΐ. ίν. 119. 2 
Εύττα'λίον ϋί. 96. 1. 102. 1 
Εϋττομττίδαί ΡΙαί. ΐη. 20. 1. 

ν3Γ. Ιβοί. 
Έΰρητίδηί η. 70. 1. 79. 1 
Εΰριττοί νϋ. 29. 1, 2. 30. 1 
Εϋρύβατοί ^ο^^^^. Ϊ. 47. 1 
Έ,ϋρύηλοί αρ. δ^Γ. νί. 97. 2. 

νΐί. 2. 4. 43. 3 
Έΰρύλοχοί δρίΐΐ'ί. 1η. 100. 2. 
102. 3 8<ι. Α. 105-108. οο- 
οίάϋ ΙΟί). 1 
Εύ/ού/ιαχοϊ ΤΗβίι. ϋ. 2. 2. 5.4. 
Ενρυμέδων ΑΐΗ. ϋί. 80. 2. 
81. 3. 85. 1. 91. 2. 115. 3. 
ίν. 2. 1. 3. 1. 8. 2. 46. 1. 
65. 3. νϋ. 16. 2. 31. 2-4. 
33. 3. 35. 1. 42. 1. 43. 2. 
49.4. οοοί<ϋί52.2 Εύρυμίίων ΕΙ. ί. 100. 1 
Έΰρυσθεύΐ ΐ. 9. 2 
Ένρυτάρ ίϋ. 100. 1 
Εύρυχαι/εϊ ίϋ. 94. 4 
Εύρύτιμο9 ΟοΓ. ί. 29. 2 
Εύ/ίώίΓ», ί. 89. 1, 2. ϋ. 97. 6 
ΕύρωτΓΟϊ Μαο. ίί. 100. 2 
Έΰστροφοί Ι^αο. ν. 40. 3 
Έΰφαμίδα^ Οορ. ίί. 33. 2. ίν. 

119.1. ν. 55. 1 
Έΰφημοί ΑΙΗ. νί. 75. 3. 81-88 
Εΰφίλητοί Αίΐι. ϋί. 86. 1 
Έφέσια ίϋ. 104. 3 
"Εφεσοί ί. 137. 3. ϋί. 32. 1. 
33. 1. ίν. 50. 3. νϋί. 19. 1. 
Βίαηα νϋί. 109. 2 
Έφοροι, Σθενελαίδαί ί. 85. 3. 
έπιφηφίζει 87. 1. Ραυβα- 
ηίαιη Γβνοοαηί 131. 1. ίοεάί- 
ίΓα^ί ν. 36. 1. 38. 4. νίϋ. 

12. 1, 2 
'Εφύρη ί. 46. 2 8(1. 
'Εχίκ/)ατίδ»)5 Τίΐ653. ί. 111. 1 
'Εχετιμίδαί 1.80. ίν. 119. 1 
'Εχινάδεί η. 102. 3 

Ζ. 

Ζάγ»τλ») νΐ. 4. 5, 6. 5. 1 
Ζακύνθιοι ί. 47. 2. ίί. 7. 3. 9. 

3; οί. ϋί. 94. 1. 95. 2. νϋ. 

57.6 
Ζϋ'κυί/θοϊ ϋ. 60. 80. 1. ίν, 8. 

2. 13. 2. νϋ. 31. 1 
Ζευζίδαμοί 1.30. ϋ. 19. 2. 47. 

1. 71. 1. ίϋ. 1. 1 
Ζευξίδα^ Ιαο. ν. 19. 1. 24. 1 
Ζίύϊ. ίλευθί/οιο5ίί.71.2. 'Ιθω- 

μάταί ί. 103. 2. /χειλ/χιοβ 

126. 4. Νε>ειοϊ ίϋ. 96. 1. 

Όλύμνιοί ϋ. 15. 3. ίϋ. 14. 

1. ν. 31. 2. 50. 1. Διόί ΐβ- 

ρόν ίϋ. 14. 1. ν. 16. 6. 47. 

13. τε/ίεί;ο5 ίϋ. 70. 3. εορτή 
ί) μεγίστη ί. 126. 2-4. υ109 
■ημίθεοι V. 16. 5 

ΖαίτΓΐ/ροί ΡβΓ8. ί. 109. 2 ΙΙΦΕΧ. 

Ή/ιακλβώτίί ίτ. 75. 3 277 Εγησανορίίαι δρϊΓ*. τΐϋ. 91. 

2. 94. 1. 95. 2 
Ηγ-ήσανοροί 1.10. ίτ. 132. 3. 

τϋί. 94. 2 
Η>»)σαι/5/)θϊ Τΐιβδρϊβηβίβ νϋ. 

19.3 
Εγησιιτπίίαί Ι,ΛΟ. ▼. 52. 1 
Ηίών« ϋ. 99. 3. ίτ. 102. 1, 2. 

109.3. ν. 6.1. Γβχίτ. 107.2 
Ηοωνικόί ΐ. 10Ο. 3. ίτ. 107. 2 
Ηίωνοί ί. 100. 3 
Ηετιωι/εια νΐϋ. 9. 4 5Γ[. ; οΓ- § 2 

δφ 91.2. 92.6 
Ηιωι/ ι) έτΓΐ θράκηί, ϋΐνδαίαν 

άτΓοικία ϊτ. 7 
Ηιιόν ιί ίτΓί ^τρνμόνι ϊ. 98. 1. 

104.3. 106. 2. 108.1; ο£.τ. 

6. 1. 10. 1, 7. 10. ϊτ. 50. 1. 

102. 2; οί. 107. 1 
Ήλίία ϋ. 25. 3. ν. 34. 2. τϊ. 

88. 10 
Ήλίΐοί ν. 31. 2. 35. 1. 47. 1 

5(1(1. *9• 1 5(1(1. δΟ. 2. 62. 1 

5(1. 75. 4. τϋ. 31. 1. εοΓαιο 

ίττίναον ί. 30. 2. ΰ. 84. 3 
Ήλ« ϋ. 66. τ. 47. 11, 12. ή 

κοίλη ϋ. 25. 3 
Ηρα ίίΐ. 68. 3. ίβιηρίαιη ίτ. 

133. 1 
'ΰραιης Άρκάοων τ. 67. 2 
ΈραΊον ^οΓ^^^^8 ί. 24. 4. ΐϋ. 

75.4. 79.1. 81.2. ΡΙλιχββ 

ΐϋ. 68. 1 
Ήράΐον. άκρα Τ. 75. 5 
Ήμιζκλεια η ίν Τραχιι/ίσ ΐη. 

92. 1. η έ» Τραχίνι ΐϋ. 92. 5. 

93.1. 100.2. ΐτ. 78.1. τ. 12. 

52. 1. 66. 1 
ΈρακΧίίΰαι ΐ. 9. 2. νΐ. 3. 2. 

Γβάϋοβ ΐ. 12. 2 
'Η/»ακλ6ίδιΐ5 δ/Γ. τι. 73. 1. 

103.4 
•Ηρα'κλίΐοί» τ. 64. 4. 66. 1 
Ήρακλίώται οί ΐ» Τ/οοχΤι/ί Τ. 

61. 1, 2 
Π— -22 73. 2. Ή. ί. 24. 1 
Ήσίοοοϊ ΐϋ. 96. 1 
"ΤΙσσιοι ϋϊ. 101. 2 
"Ηφαιστοί ΐϋ. 83. 1 θσρυψ ΜοΙοδδΟΓπιη Γβχ ϋ. 80. 

4 
θασιοί ΐ. 100. 2. 104. 1. ΐτ. 

107.2; ο•Γ. τ. 6. 1. τίϋ.64.2 
θάσοί ΐ. 100. 2. ί;^. 104. 3. 

105. 1. τϋΐ. 64. 2 δς. 
θάκΐ/οί τι. 4. 1. 97. 1, 2. 99. 

3. 101. 2. 102. 3; ο£. τα. 
49. 1 

θεαγει/τΐϊ Μβ^. ΐ. 126. 2 8€[. 
θεσίί/ετοϊ ΡΙαΙ. ΐϋ. 20. 1 
θϊατρον Λιονυσιακόν τΐϋ. 93. 

1 
θίμιιττοκΧηί ΐ. 138. 1-4. ηΐ. 

74. 1. 135-138 
θίογε'ΐΊΐί .\ί1ι. ΐτ. 27. 3. τ. 19. 

2. 24. 1 
θΐόοωροί ΐϋ. 91. 1 
θ(ό\υτοί ΑοαΓπαη. ΐΐ. 102. 1 
θϊρμη Μαο. ΐ. 61. 1. ϋ. 29. 5 
θεραότΓΐ/λαι ΐΐ. 101. 2. ΐϋ. 92. 

5. ΐτ. 36. 3 

θέρμων 1,30. τϋΐ. 11. 2 
θείττΓίίύϊ τϋ. 19. 3. θΐσνιηί 

αραά Οβϋηπι ΐτ. 93. 4. 96. 

2. ΐη δίοίΐϊα τϋ. 25. 3 
θεσ-ΐΓίκη 7•7 ΐτ. "6. 2 
θίσιτρωτίϊ γι] ί. 46. 2 5(1•; οΐ. 

30. 3. 50. 3 
θίστΓρωτοΙ άβασίΚίυτοι ϋ. 80. 

1 
θ€σσα\ία ί. 2. 2. 111. 1. ΐτ. 

78. 2. τ. 13. τΐϋ. 43. 4 
Θεσσαλοί ΐ. 12. 2. 102.3. 107. 

4. 111. 1. ϋ. 22. 2. ΐϋ. 93. 
2. ΐτ. 78. 3 5ς. τ. 51. 1 

θΐσσαλόί 61. ΡΐβΐδΙηιΙΐ ϊ.20. 2. 
τι. 55. 2 278 

θηβαι ίΐ, δ, 1. όρμητήριον 

ΡβΓβαΓαπι ΐ. 90. 2 
Θηβαίοι. ΡΙίΐΙίΕαβ οοοιιραΓβ 

ϋοηβηίαΓϋ. 2-6. ϊηίβηδΐ ΡΙα- 

*8Ββηδΐ1}ΐΐ8 ϋ. 71. 3; οι. ϊϋ. 

β4-50. 60. εοΓαιη οι-αΐΐο ϋί. 

61-67. ρυ^ηίΐηΐ αραά ϋβ- 

ϋαιη ίν. 93. 4. 96. 4 
θηβαί•} ϋί. δ8. 4 
θήρα ϋ. 9. 3 
θ»)/οαμίΊ/>|5 ό'Άγί/ωΐΌϊ Αίΐι.νϋί. 

68.4. 89.2. 90.4. 91.1,2. 

92. 3, 6, 9. 94. 1 
θηραμέι/η^ {θηριμΐνΐ]^) Ι>αο. 

νϋϊ. 26.2. 29.2. 31.1. 36. 

2. 38. 1. 43. 3. 52. 1 
θησίΖου το ίμ ττόΧα τι. 61. 3 
Θη<Τίύί ϋ. 15. 1 80[. 
Θορικό^ νίϋ. 95. 1 
θου»ίλ>75 ΑίΙ). ϋί. 80. 1. 91. 2. 

115. 3. νπ. 16. 2 

θου/ν-λί/ϊ ΟΗ^Ιο. οοηάίΐΝαχυιη 
βί Ι,βοηΙϊηοδ νί. 3. 1, 3 

θονκυδίόηί (ό Μελΐ)σίοι;) ί. 
117. 2 

θουκυοίδηί ό 'Ολόρου. Αθη- 
ναίοι ΐ. 1. 1. ϋ. 48. 2. ίν. 
104. 3. 105. 1, 106. 3. ν. 
26. 1, 5. τάδε ζννίγραφΐν 
ίν.104.2; οΡ. η.70.3. 103.2. 
ϋί. 25. 2. 88. 2. 116. 2. ίν. 
51. 135. 2. ν.26. 1. νί.7. 4. 

93. 4. νϋ. 18. 5. νϋϊ. 6. 5. 
60. 3 

Θουκυδίδης ΡΙιαΓδαΙίαΒ νίϋ. 92.8 
θου/)ία νί. 61. 6. 88. 10. 104. 

3. νϋ. 33. 5 5ς[. 
θουρίαται Ι,&ο. ί. 101. 1 
θοι>/θίάτίϊ γη νϋ. 35. 1 
θούριοί. ι/ι7εϊ νϋϊ. 35. 1. 61.2. 

θούριοινί. 61. 5. 104.4. νϋ. 
33. 6. 35. 1. 57. 10. 84. 1 
θράκίϊ ϋ. 29. 2. Βίθυνοί ί. 
100.3,4. 102.1. ϋ. 29. 1,2. 
95. 1 8€[. 96. 1, 2. 97. 4. 
98.2. 100 δ<ι. 101.2. ίν.75. ΙΝΟΕΧ. 
3, 129.2. ν. 6. 2, 4. 29. 30. 
νϋ. 29. 4 
Θράκη ι 100. 3. ϋ. 29. 2, 4 δη. 
ίν. 101. 3. οΐ 6-ϊΓί θράκην 
30. 3. οι έΐΓΐ θ. ζύμμαχοι ΐ. 
66. ίί. 26. 3. 35. 2. ίν. 102. 
1. 122. 1. οι ίΤΓΪ θ. Χαλ- 
κιδηί ι 67. 2. ϋ. 95. 1. οΐ 
έτΓΐ θ. α'φεστώτίϊ ίν. 79. 1. 
τα έττΐ θ. ί. 59. 68. 4. ϋ. 9. 
3. ίν. 82, ν. 21. 1. τα έττΙ 
θ. χωρία π. 29. 4. ν. 2. 1. 

80. 4. ό ΐΙΓΙ θ. •7Γθλί/α05 ίί. 

29. 4. 95. 2 
θράκιοί, στρατιά ϋ. 29. 4. 

νύλαι V; 10. 1, 7 
θρασνβυυΧοί ο Αύκου Αΐΐι. 

νίϋ. 73. 3. 75. 2. 76. 1 ; οί. 

100.4. 104.2. 105. 1,3 
θ/οασΐ'Λ-λ»7ϊ ΑΐΙι. ν. 19. 2. 24. 

1. νίϋ. 15.2. 17.3. 19. 1 
θράσυλλοί ΑΙΗ. νίϋ. 73. 3. 

75. 2. 76. 1. 100. 1. 104. 2 
θ/οάσυλλοϊ Αγ^. V. 59. δ. 60. 

5 
θρασυμηλίδαί Ι,αο. ίν. 11. 1 
θριάσιον Ίϊέδιον ίί. 19. 2. 20. 

2. 21.1 

Θρίω1( ί. 114. 2. ίί. 21. 1 
θρύνιον ίί. 26 
θύαμίί Ρ1. ί. 46. 2 
θύα/ίοϊ ίϋ. 106. 2 
θυμοχάρης Α(Η. νίίΙ. 95. 1 
θυρ€α ίί. 27. 2. ίν. 56. 3. 57. 

3. ν. 41. 1 

Θυρεατίί νί. 95. γη ϋ. 27. 2 
θύσσοϊ ίν. 109. 2. ν. 35. 1 Ίαττυγεί άκουτιστα'ι νίί. 33. 3. 

57. 10 
Ίίίττυγία α/ί/οα νί. 30. 1. 34. 4. 

44. 2. νϋ. 33. 3 
Ία'ϊ ίν. 61. 1 
Ίασίκόϊ κόλχοΓ νίϋ. 26. 2 ΙΝΟΕΧ. 27» Ίβίτοί νϋΐ. 28. 2, 3. 29.1. 36. 

1. 54. 1 
Ίβ,,ρίί νΐ. 2. 2. 90. 2 
•Ιβηρία νί. 2. 2 
Ίοα»ίο5 νίϋ. 104. 1 
Ίοη ίγ. 52. 3. τίϋ. 108. 2 
Ίίομενυ.ϋί. 112. 1. 113. 2. 

Ίδομεναι ίΐ). 
'Ιί'γάϊ τϋ. 2. 3. τατ. Ιβοί.; οί. 

Γί'τα. 
Ίβ'/ια ίη. 88. 1, 2 
Ίεραμίνην νίϋ. 58. 1 
Ίίρ.Τϊ ϊϋ. 92. 1 
'Ιΐρόφων ΐ. 105. 3 
Ίηλυσόί τΐϋ. 44. 2 
Ιθώμη ι 101. 1 Βφ 102, 1. 

103. 1. ϊϋ. 54. 3 
Ίθωμι'ιτηί Ζΐύί Ϊ. 103. 2 
Ίκαροί ΐϋ. 29. 1. [33. 1?] νϊϋ. 

99.3 
Ίλιον ί. 12. 1, 2. τι. 2. 3 
Ίλλυ/Οίκόϊ ί. 24. 1 
Ιλλυριοί ί. 26. 3. ίν.12138(ΐ. 

125. 1 8(1. 
'ϊμβριοι ϊϋ. 5. 1, ίν, 28. 3. τ. 

8. 2, τϋ. 57. 2 
'Ιμβρο^ ▼ΐϋ. 102. 3. 103. 2 
'Ιμίρα νΐ. 5. 1. 62. 2; οΓ. τη. 

58. 2. τϋ. 1. 1-3 
'Ιμΐραία ίϋ. 115. 1 
'Ιμΐραΐοι τϋ. 1. 3, 5. 58. 2 
Ί/κΐραΐσι/ τϋ. 9. 1 
Ίι/α>α,5 ΐ. 104. 1. 110. 1 
Ίνησσα ίϋ. 103. 1 8ε[. 
'Ινησσαϊοι νί. 94. 3 
Ίόλσοϊ Μαο. 1. 62. 1 
Ίόνιοί κόλτΓοί ί. 24. 1. η. 97. 

5. νΐ. 13. 2. 30. 1. 34. 4. 

44.1. 104.2. τϋ.33.3. 57.9 
ΊτΓΐ/ηί ϊϋ. 101. 2 
Ίτηταγρίτη^ ίν. 38. 1 
Ί'τηταρχο'! 6 ΤΙΐίσιστράτου ΐ. 

20. 2 8ς. τ1. 54-58 
ΊτΓττίαϊ Αγο. ίϋ. 34. 3 βς. 
ΊττίΓίαί ό Ιίίίσιστράτου ί. 20. 

2 8(1. ?ϊ. 54-58. 59. 3 βς. ΊτΓτοκλίϊϊ ΑΙΙι. νϋί. 13. 1 

"Ιτητοκτλοί (-ί/5?) 1.απιρ3. τί, 

59.3 
ΊττΊΓοκράτη^ ό'Αρίφρονοί ΑΙΙι. 

ίν. 66. 2. 67. 1. 77. 1. 89. 

1, 3. 90. 1, 4. 93. 2. ογλΙϊο 

94. οοοίάϊΐ 101. 2 
ΊττίΓοκράτη^ ΟέΪΒβ ΙγταοΏτΐΆ 

νΐ. δ. 4 
Ίτητοκράτην Ί-Λΰ. νίη. 35. 3. 

99.1. 107.2 
ΊΐΓΤΓολοχίδαϊ ΤΗβδδ. ίν. 78. 1 
Ίττ-ττονικοϊ ΑΐΙι. ΐϋ. 91. 2 
ΊτΓΤΓονοίδοϊ ΙιΕίο. ν. 71.3. 72. 

1 
Ίσαρχϋαν ΟοΓ. ί. 29. 2 
Ίσσρχο5 ΟοΓ. ί. 29. 2 
Ίσθ/ιιια νΐϋ. 9. 1. 10. 1 
Ίσθ/ίΐαοίϊ αττονδαί ί. 9. 1 
Ίσθμιόνικοί Αίΐι. τ. 19. 2. 24. 

1 
Ίσθμόϊί. 13.3. 108.1. π. 9. 

I. 10. 2. 13. 1. ϋί. 89. 2, 
ίν. 42. 3. ν. 75. 1. νϋί. 7. 2. 

II. 3. ό Αευκαίίων ίϋ. 81. 
1. ίν. 8. 1. ό τί)5 Παλλ»)ί'η5 
ί. 56; ο£. 62. 2. 64. 1 

Ισοκράτης ΟοΓ. ίί. 83. 4 
Ίσόλοχοί Α.ύι. ίϋ. 115. 1 
"Ιστροί ΓΙ. π. 96. 1. 97. 1, 2 
'Ιστώι/η ίϋ. 85. 2. ίν. 46. 1 
Ιταλία ίν. 24. 3. να. 2. 5. 90. 

3. Μίταττόντιον τηί Ί. νη. 

33.4 
Ίταλίώται νί. 44. 4. 88. 8. 

90. 1. τίί. 57. 10. 87. 4 
Ίταλιώτιέίδ ηΤβϊ τίϋ. 91. 1 
Ίταλόί Γβχ τί. 2. 5 
Ίταμάνη^ ίίί. 34. 1 
'Ιτονηί ν. 5. 2 
Ίτυϊ ϋ. 29. 3 
Ίσχαγο/>β5 Ι.αο. ίν. 132. 2 8(ΐ. 

ν. 19. 1. 21. 1 8(1. 24. 1 
Ίχθίϊ άκρα ίί. 25. 3 
Ίώλκιοί ΑΙΗ. ν. 19. 2. 24. 1 
"Ιων Οΐιίαβ νϋί. 38. 2 280 ΙΝϋΕΧ 

Ιωι/€ϊ ϊ. 12. 3. ϋ. 15. 3. νϋ. 

67. 1. έλκεχίτωνίϊ ΐϋ, 104. 

4. βΟΓίιπι σκ£υι') Ι 6. 3. ζΰν- 

οδοί «5 Δί/λοί; ίϋ. 104. 3 
Ιωνία ϊ. 2. 3. 89. 2. ϋ. 9. 3. 

ϋϊ. 33. 2. τϋ. 57. 3. Ίωι/ίαϊ 

ΐίττα/οχοΓ νϋΐ. 31. 1 
Ιωνικοί -ττόλΐμοί τϊϋ. 11. 4 Κ. 

Καίμί)ΐϊ γη ί. 12. 2 
Καιαδ«ϊ ϊ. 134. 3 
ΚαϊκΊνυί Ρ1. ίϋ. 103. 2 
Κακύτταρίί νϋ. 80. 3 
Κάληξ ΈΙ ίν. 75. 3 
Καλλία'δί,ϊ ΑίΗ. ί. 61. 1 
Καλλίαί ΑΙΙ). ί. 61. 1. 63. 3 
Καλλιαϊ ΟοΓ. ί. 29. 3 
Καλλίαί (ό Ί-πτΓονίκου) ΐη. 91. 

2 
Καλλί'αϊ ό 'Ύτηρί-χ^ίοου νί.55. 

2 
Καλλίγατοί Μβ§. νϋί. 6. 1. 

8.1. 39.1 
Καλλίΐΐϊ ΐϋ. 96. 2 
Καλλΐλ7>ατιΐ5 €θΓ. ΐ. 29. 2 
Καλλίμαχου ΑΙΙι. ϋ. 67. 2 
Καλλίμαχου ΑΙΗ. ϋ. 70. 1 
Καλλιρρόη ϋ. 15. 4 
Καλυία'ι/ϋϊ. 102. 3 
Κα/καρίκα νϋ. 80. 2. οοηάίΐα 

νΐ. 5. 3 
Καμαριναία νΐ. 78. 4 
Καμαριναΐοί ΐϋ. 86. 1. ίν. 58. 

1. 65. 1. ν. 4. 5. νΐ. 5. 4. 

67.3. 75.3. 78.4. νϋ.58.1 

ΟΓαίϊοηββ ίΐά Οαηι. νΐ. 76-87 
Καμβύσης ΐ. 13. 5. 14. 2 
Κάϋΐΐΐροι τίϊϊ 'Ροδ/αϊ νΐίΐ. 44. 2 
Και/αστ/ιοΐον ΐν. 110. 3 
Καττάτων ΙιΟΟΓ. ηΐ. 103. 2 
Κάρ νϊΐΐ. 85. 2 
Καρδαμύλ») Οΐιίαδ νϋί. 24. 3 
Κό/>€5 ΐ. 4. 8. 1. ίΐ. 9. 3. ίπ. 

19. 2 οι ί. 13. 5. α'/οχ») νΐ. 
νΐ. 2. 6. 15. 1. 34. Καρία ΐ. 116. 1, 3. ίΐ. 69. ΐΐΐ. 

19. 2. νϋί. 5. 5. ι] έτΓΐ θα- 

λάσστι ΐί. 9. 3 
Καρκΐνοί ΑΙΗ. ίΐ. 23. 1 
Κάρυεία ν, 75. 2. ΐν. 76.1 
Κ(ΐρι/6ί05 ;αΐ)Ί/ ν. 54. 2 5ς[. 
Κσρτ6/οια νϋί. 101. 1 
Καρύαι ν. 55. 3 
Καρύστιοι ΐ. 98. 2. ίν. 42. 1. 

43. 2, 3, νΐΐ. 57. 3, 4. νϋί. 

69.2 
Καρχηοό. 

90. 1 

Καρχηουί 

2. 88.7 
Κα'σ/χίΐ/αι νί. 5. 3 
Κατβι<«7οϊ νΐ. 64. 3. Κατα- 

ι/αΓοιΐϋ. 116.1. νΐ.3.3. 60. 

3. 51. 1 8(}.; οι. 64. 5. 98. 
1; οί. νϋ. 57. 10 

Κατο'ι/ι; ΐν. 5. 5, 6. 50. 2, 4. 

51. 2. 52. 2. 63. 2. 64. 4. 

65. νΐ. 3. 3. 71. 1. 72. 1. 

74. 1. 88. 6. 94. 1. νίί, 14. 

2. 42. 3. 49. 2. 60. 1, 2. 

80. 2. 85. 4. 94. 3, 4 
Και/λωνιατίί νΐΐ. 25. 2 
Καΰνοί ί. 116. 3. τηι Άσίαβ 

νΐίΐ. 39. 3. 41.1,3. 42.2,4. 

57. 1. 88. 108. 1 
Κίγχρίΐαϊν. 42. 4. 44.3. νϋί. 

23. 5. Κΐγχρίΐαί νϋί. 10. 1. 

20. 1. 23. 1 
Κ€Ϊο£ νΐΐ. 57.3 
Κί'καλοϊ Μβ{ί. ίν. 119. 2 
Κβκροκ]/ η. 15. 1 
Κεκρυφίλΐΐα ΐ. 105. 1 
ΚίνΎύριψ νΐ. 94. 3. νΐΐ. 32. 1 
Κοραμίΐκόί νΐ. 57. 1. 58. 1; οΓ. 

ΐί. 34. 2 
Κί^ούλίοι/ ν. 6. 3, 4. νίη. 1. 

10.2 
Κ(ρκίνη, έρημον όροί ϋ. 98 
Κόρκυρα ί. 24. 4. 25. 4. 26, 2. 

3ϋ. 2. 37. 2. 44. 2. 46. 2. 

Η. 7. 3. ϊίϊ. 72, ίτ. 2. 2, 8. ΙΝΏΕΧ- 1, τι. 30. 1. 32. 2. 44. 1. 
▼ϊί. 26. 3. 31.4. 33.3 

^ίρκυρα'ίκά \. 118. 1 
Κ€ρκυρα-ϊοι ΐ. 13. 3. 14. 2. 

24-31. 36.4. 33.3. 44.1,2. 

45-55. 68. 4. 136. 1. ϋ. 9. 

3. 25. 1. 94. 1. 95. 2. ϋί. 

69-81. 84. 85. ίν. 46 48. 

τϋ. 44. 7. 57. 6. ιτακονισ- 

μόί τϋ. 44. 7. θΟΓπιη ΟΓαΙίο 

αά Αΐ1ιβηίβη3β3 ΐ- 32-36 
Έ.ΐΐΓΤρίιτη Ϊ. 46. 3 
Κ(φαΧ\ηνίί\.2-.2. ϋί.94.1. 

95. 2. τϋ. 57. 6 
Κεφαλληνία Π. 7. 3. 30. 2. 

33. 2. 80. 4. τ. 35. 6. τϋ. 

31.1 
Κηναιον τη^ Έΰβοίαί ίϋ. 93. 1 
Κηρυκί^ τϊϋ. 53. 2 
Κιθαιρών ϋϊ. 24. 1. ζύλα η. 

75.2 
Κίλι«βί. 112. 2 
Κίμων Α(}ιεη. ί. 45. 1. 98. 1. 

100. 1. 102. 1 βς. 112. 1, 2 
Κίτιονι. 112. 1 8ς. 
Κλαζομίναί. νησ/ς τηΐ.14. 3. 

ατίίχίστοί τϊϋ. 31. 1 
ΚλαζσμεΐΊΟΐ τϋϊ. 14. 3. 16. 1. 

23. 4. 31. 1 8(1. 
Κλάροί πϊ. 33. 1, 2 
Κλ{αίν€τοί ϋί. 36. 4. ίτ. 21. 

3 
Κλίανορίίαί Γλο. τί. 93. 2. 

104. 3. τϋ. 2. 2 
Κλίαρίοαϊ δρατί. ίτ. 132. 3. 

τ. 6. 4. 8. 3. 9.5. 10.1,7, 

9, 11. 11. 3. 21. 1, 2. 34. 1 
Κλί'αρχοί Ι,αο. τϋϊ. 8. 3. 39. 

2. 80.1-3 

Κλίΐί/ίββ τ. 43. 1. 52. 2. τι. 

8. 21. 15. 1 
Κλίΐνίαί ΑΙΗ. ίΐ 26. 58 

ΚλίϊΐΓ1Γ«3η5 1.Β0. ίϋ. 3. 2 

Κλίο/3ο«;λοϊ ΕρΙιΟΓ. τ. 36. 1. 

37. 1. 38. 4 
Κλίόμβμοτοί Νίεοπιβάΐ$ ρ&Ιβτ Ϊ. 107. ΡΛΐΐ5»ηί» ραΙβΓ ϊ. 94. 
ϋ. 71. 2 
Κλεο,ΐί£Ί/»ΐ5 1.30. ί. 120. 7. ϋί. 

26.2 
Κλ(ομ>]6ηΐ Αίΐΐ. Τ. 84. 4 
Κλίοχομιτοϊ Αΐΐι.ϋ.26. 58.1 
Κλέων ό Κλίαινέτον ίίϊ.36.5. 
ίτ. 21. 3. ΟΓ31ΪΟ οοηΐΓ» Μ7- 
Ιΐΐ6η3608 ίϋ. 36-40; οΓ. 50. 1. 
Ρ^ίαιη ιηΗΐϊΙαΓ 28. 29. 30. 
3. 39. 2. θ)α5 Γβ8 ^68(9 ία 
ΤΙΐΓ3θί4 τ. 2. 1, 3 5<ι. 5. β- 
ίο. 10.8. 16.1 
Κλεωναί ίη ΑοΙβ ϊτ.109.2. ίη 

Αγ^. τί. 95. 1 
Κλεωνοΐοι τ. 67. 3. 72.3. 74. 

2 
Κλΐάνυμοί 1^30. ίτ. 132. 3 
Κνημοί 8ρ4Γί- ϋ. 66. 80. 2 δφ 

5. 81. 2. 83. 1. 84. 3. 85. 
1, 2. 86. 4. 93. 1 

Κνιίία τϋϊ. 35. 2 

Κνίοιοί ίίί. 83. 1. τϋί. 35. 3. 
41.3 

Κνίδκ Ιλο. τ. 51. 2 

Κνίοοϊ. β'τείχκΓτοί τϊϋ. 35. 3 

Κολοφωνιοι ϋί. 34. 1-4 

Κολοφωνίων Χιμήν Τ. 2. 1 

Κολωναΐ αϊ Τρα>αΟβ« ί. 131. 1 

Κο\ωνόί τίϋ. 67. 2 

Κόνων ΑΛ. τϋ. 31. 3 

Κορινθία ίτ. 42. 1. 45. 1. τίϋ. 
10.2 

Κορίνθιοι €οτο\τχο% οθβηιηί 
ί. 25. 3. ΟΓαΙϊο &(1 Αϋιβ- 
ηί6η568 ί. 37-43. ΡοϋάβΕαΙίβ 
αυχϋίαιηιηίΙΙαηΙ 6<3-66. οΓα- 
Ιίοηεβ οοηίΓΛ ΑΐΙιβηίεηδββ 
67-71. 119-124. ραεβιη Γβ- 
δρηυηΐ ν. 17. 25. 35. 36-38. 
43. 50. 52, 57-59. 83. 115 
βίο. 

Κορίνθιος, άνι'ρ ί. 25. 3. ναυ- 
1ΓΤΙ70Ϊ ί. 13.2. οραχμή ί.27.1 

Κορίνϋοί ί. 13. 3. ίτ. 42. 3. 
45.1 ΙΙίϋΕΧ. Κόροιβοί ΡΙαί. ΐϋ. 22. 3 
Κορυφάσιον Ίν. 3. 2. 118. 3. 

ν. 18. 6 
Κορών, Κόροντα? ίη Αο&Γη. 

ϋ. 102. 1 
Κορωναΐοι ίν. 93. 4 
Κορώνΐΐα ΐ. 113. 2. ΐϋ. 62. 4. 

07. 2. ίν. 92. 6 
Κοτύρτα ίν. 66. 2 
Κρονιοι ϋ. 30. 2. 33.3. τ. 35. 

6. 50.3 
Κ/οαι/ωνιοι ίί. 22. 3 
Κραταιμΐΐιη^ νϊ. 4. 5 
Κρατίρια νϋϊ. 101. 1 
Κρατιισί/ίλί> ί,&ο. ίν. 11. 1. 

46.1 
Κρηνηι τί/ϊ !Α/Μφιλοχία5 ίϋ. 

105. 2. 106. 2 
Κ^οίϊ ϋ. 85. 4. νΐ. 43. 2. τϋ. 

57. 8 δ€[. 
Κρηστωνία ϋ. 99. 4. 100. 5 
Κρηστωνικόν ίν. 109. 3 
Κρ,/τ», ϋ. 9. 3. 85. 3, 4. 86. 1. 
92. 4. ίϋ. 69. 1. νΐ. 4. 3. 
25. 3. νϋ. 57. 9. νϋί. 39. 3 
Κρητικόν ΊΓΐλαγοί ίν. 53. 3. 

ν. 110 
Κρισαΐοί κο'λτΓΟί 5. 107. 2. ϋ. 
69. 1. 83. 1. 92. 4. 93. 1. 
ίν. 76. 2 
Κροίσο•! ί. 16 
Κροκύλίΐον ίϋ. 96. 1 
Ιίρομμύων ίν. 4:2. 3. 44.3 
Κροτωνιάται νϋ. 35. 2 
Κροτωι/ιίτιβ νϋ. 35. 1 
ΚρουσΙί γη ϋ. 79. 3 
ΚρωτΓΐία π. 19. 3 
Κυδωνιά ίί. 85. 4 
Κι/δωνιατα» ϋ. 85. 4 
Κυζίκίΐι/οϊ νΐϋ. 6. 1. 39. 1 
Κνζικοί, ατείχιστοι νίίί.107. 2 
Κύθηρα ίν. 63-55. 56. 2. 57. 
4. 118. 3. ν. 14. 2. 18. 6. 
νϋ. 26. 2 
Κυθιίρίοί ίν. 53-55. 57.4. τϋ. 
67.6 Κυθηρούικης ίν. 53. 2 
Κυκλόδα (ι/ησοι) ί. 4. ίί. 9. 3 
ΚύκΧωτΓΐί νΐ. 2. 1 
Κυλλήνη, την Ήλβίαί νϊ. 88. 

10. το Ήλΐίων ίττίναον ί. 

30. 2, ϋ. 84. 3. 80. 1. ίϋ. 

69.1. 76 
Κύλων ΚΧ\\. ί. 126.2,6 
Κι/μαία νίϋ. 101. 1 
Κύμη η ΑΙολίί Ϊϋ. 31. 1. νίϋ. 

22. 2. 31. 2. 100. 3 
Κύμη ή ϊν Όπικία νϊ. 4. 5 
Κύ;/ί)5 Αθ3Γηαπ. ίϊ, 102. 1, 
Κυνόί σήμα, άκ'ρα νϋί. 1Ό4ί.4. 

105.2. 106. 3 ■..•.,:: 

Κυνουρία γη ίν. 56. 3, 4} οί. 

ϋ. 27. 2. ν. 41. 1 
ΚύτΓρο<: ί. 94. 104. 2. 112. 1 

8<ι. 128. 3 
Κυρηναΐοι νίί. 50. 2 
Κυριίνη ί. 110. 1 
Κΰροϊ ιηα)οΓ ί. 13. 5. 16. 
Κΰροί ηύηοτ ίί. 65. 8 
Κύρροί ίί. 100. 3 . . 
Κυτίνιον ί. 107. 3. το Δωρι- 

«01/95.1. 102.1 
Κύψΐλα ν. 33. 1, 2 
Κίοτταίϊϊ ίν. 93. 4 
Καίρυκοϊ νίϋ. 14. 1. 34. 1. τ)7<ί 

Έρυΰραίαί 33. 1 
Κώϊ ») Μίροττίϊ νίϋ. 41. 2; οί, 

44.3. 55.1. 108.1 

Α. 

ΑάβδαΧον. φ/οούριοιι νϊ. 97.4. 

98. 2. νϋ. 3. 4 
Λα5»} νίϋ. 17. 3. 24.1 
Ααιαΐοι ίί. 96. 3. 97. 2 
ΛαισίΓοδί'αϊ νί. 105.3. νϋί.86. 

7 
Ααιστρυγόνίί νΐ. 2. 1 
Αακΐδαιμόυιο^ Αί\ϊ. ί. 45 
Αακΐδαιμόνιοι. ηιΟΓεβ ί. 69. 3 

Βς. 70. 1-3. 84. 1-4; οί. ίί. 

132. 5. 37 εςις. νίϋ. 96. 5. 

οαηοΙ&ίΟΓβδ ί. 69. 3 δ^. 118. 2. <»ηίϊ69. 4, ▼.107. 109. 
"τκΓτόν ί. 65. 1. ίοΓίβδ 72. 2. 
ϊτ. 34. 1. 40.1; οί. τ. 75. 2. 
ρΓ3Β8βΓΐίιη ιηΐΗΐία ρεάβδίΓϋν. 
12. 3. άμχαιότροΊτα ΐ. 71. 2. 
/ί«τρίβέσθι;ϊΐ.6.2. ζΐνηΧα- 
σίαί. 144. 2; οΓ. 77. 4. 1)Γα. 
ο1ΐ7ΐο^» ϊτ. 17. 2; οί. 84. 2. 
40. 2. ραηεοΓατη άοιηϊηΕ- 
ίΐοηϊ δίαάβηί ί. 19. 3. 82. 1. 
ίτ. 126. 2. τηι -ΤΓολιΤίίαϊ 
το κριηττόν ν. 68. 1. ατιμία 
τ. 34. 3. ηιΐ1ί(ΑΓί3 (ϋβαρϋπΑ 
66 73. ίτΓίΓίΤϊ ΐτ. 05. 3. 
τοξόται ίΐ}. Γβ^ββ ϊ. 20.4. γ. 
66.25ς. }ι&1)6ηίξυμβού\ουί 
ν. 63. 3. υί βί &1ϋ <1ηοβ5 ϋ. 
85. 1. ίϋ. 69. 1. 76. 1. τίϋ. 
39.2. 41.1. 43.2. 79.1. ω- 
ρεήΐω ϋϊ. 93. 3. Αακΐδαι- 
μόνιοι των περιοίκων ίτ. 53. 
2. 0Γ31Ϊ0 &ά Αΐΐιβηϊεηδεβ ίτ. 
16-20 

Αακίοαίμων Ί. 18. 2. 90. 3, 4. 
ϊτ.δΟ.1. ν. 10. 2. 16.6. 18. 
10. 23. 3. τίϋ. 58. 1 

Αάκων ϋί. δ. 3. νϋϊ. 55. 2 

Αάκω» Ρ1»ί. ϋϊ. 52. 4 

Αακωνικόί. όνομα τϋί. 6. 3. 
σ-Γΐ)λ?ί τ. 56. 3. ηανβδ τίϋ. 
33. 1. 35. 1. (106. 3.) -γη 
ίτ. 12. 3. δίηβ 7'7 >▼• 3. 1. 
41.2. 53.3. τί. 105. 2. τϊΐ, 
26. 1. 31.1. τίϋ. 4.1. 6.5. 
91. 1. Μίθω'νη χ.Τϊ Α. ϋ. 25. 
1;οΓ.ίν.3.2. 41.2. ϋ. 27. 2. 
ΐτ.56.3. τ. 34. 2. 41.1. τιΤϊ 
Λ. τα ΐΤΓΐϋ αΚάσσια χωρία 
ίϋ. 7. 1. ίτ. 53. 2. τϊϋ. 2 

Αάμαχοί Αίΐι. Ιτ. 75. 1, 2. τ. 
19. 2. 24. 1. ό Λΐνοφάνουί 
τι. 8. 2. 49. 1-3. 50. 1. 101. 
5. 10-3. 1, 3 

Ασ'αίϊ Μβ^. τί. 4. 1 

Αάμττων Αϋ). τ. 19. 2. 24. 1 

Αά{μ)φι\οί Ι.&0. τ. 19. 1. 24. 1 ΛαΜ<!τσιο|ΐο?, -ΟίΤΪ. 59. 3. τίίϊ. 

62.1 
Αάμ\1/ακο<}. στίίχιοτΓΟϊί. 138. 

6. τί. 59. 3, 5. τϋί. 62. 1, 2 
Ααοοίκιον τήϊ Όρίσβίοο^ ίτ. 

134.1 
Ααοφων Μθ». τίϋ. β. 1 
Αάρισσα ίη Αδΐα τϋί. 101. 2 
Αάρισσα ίη ΤΗβδδ. ϋ. 22. 3 
ΑαρισσαΊοι Τΐιβδδ. ϋ. 22. 3 
ΑάϊΧί/ϊ Αακωνικ^ϊ τϋί. 91. 1. 

92.3 
Ααύριον ίί. 55. τί. 91. 6 
Ααφιλοϊ τ. 19. 1. 24. 1 
Αα'χιΐϊ Αΐΐι. ίτ. 118. 8. ▼. 19. 

2. 24. 1. 43. 2. ό Μελο- 

να-'τΓου ίϋ. 86. 1. 90. 2. 115. 

4. τ. 61. 1. 74. 2. τί. 1. 1. 

6.3. 103.2 
Αΐαγροί ΑΛ. ί. 51. 3 
Αίαρχοί ΑΙΙ». ϋ. 67. 2, 3 
Αΐβίοοί τίϋ. 19. 2 
Αί'κτοϊτϋί.ΙΟΙ. 2 
Α€οι/τ-ίά5»ΐ5 Τΐιβί). ϋ. 2. 2 
Αΐοντίνη τ. 4. 3. τί. 65. 2 
ΑεοντϊίΌ» ίϋ. 86. 1; οί. ίτ. 25. 

6-8. τ. 4. 1-3, 5. τί. 3. 3. 

4.1. 6.3. 8.2. 19. 2α 2. 

44. 3. 46. 1. 47. 2. 48. 2. 

50. 3δ<ι. 63.3. 76.2. 77.1. 
79. 1. 84. 1. 86. 3 

Αετρείται τ. 31. 2-4, 50. 2 
Αΐττρίον Υ. 31. 2. 34. 2; οί. 

62. 1 8(1. 49. 4. 50. 1 
Α(ρο% Ι. τίίί. 26. 2. 27. 1 
Αίσβιοι ί. 19. 116. 2. ίί. 9. 3. 

56.2. ϋί. 10. 11. 15.1. 50. 

2 δη. 69. 1. ίτ. 52. 1-3. ▼. 

84.2. τί. 31. 2. τϋί. 5. 2, 4. 

32. 1, 3 
Αέσβο^ ί. 116. 1. 117. 2. ϋί. 

2.1. 5.1. 13.5. 35. 50.3. 

51. 1. ίν. 52. 3. τϋί. 7. 2. 

8.2. 22.1. 23.1-5. 24.2. 
32. 3. 34. 2. 33. 1. 100. 
2 28* ΙΝΒΕΧ. Αβι;κοοίθ5. ι»οΰϊ ϋ. 91. 2. 92. 
2. νίϊίί νί. 104. 2. Α(υκά- 
ίίοί ΐ. 26. 1. 27. 3. 46. 1. 
ϋ. 9. 2. 80. 3. 81. 2. 92. 4. 
ίϋ. 69. 1. 94. 2. νϋ. 7. 1. 
58. 3. νϋί. 106. 3. Ισθμός 
ίϋ. 81. 1. ϊν. 8. 1. Αΐυκαδία 
'ύΐ 94. 1. ϊν. 42. 3. νϋί. 13 

Αίυκά^ΐ.80.2; οΓ. §3. 46. 2. 
ϋ. 80. 2. 84. 3. ίϋ. 7. 3. 80. 

2. 94. 1, 2; οί. ϋ. 30. 2. ίϋ. 
95. 1, 2. 102. 2. τι. 104. 1. 
νϋ. 2. 1 

Α€νκίμμη,τηίΚ€ρκύραί άκρω- 
τ,ίριονϊ.30. 1,4. 47.2. 51. 

3. ίϋ. 79. 2 
Λίυκόΐ' τβΤχοϊ ϊ. 104. 2 
Αίϋκτρα τι7« ΛακωνικζϊΥ. 54. 

1 
Αίυκωιιιον νϋί. 24. 3 
Λ€ω70/ΐ>05 ΑΐΗ. ί. 51. 3 
Αΐωκόριον \. 20. 3. νΐ. 57. 3 
Αίωκράτη•! ΑΐΗ. ΐ. 105. 2 
Λε'ωι/ ΑΛ. ν. 19. 2. 24.1. νίϋ. 
23. 1. 24. 2. 54. 2. 55. 1. 
73. 3, 4 
Λε'ωι/ 8ραΓί. ίϋ. 92. 4. ν. 44. 2. 

νϋί. 28. 5. 61. 2 
Λε'ωι/ νίθϋ8 νΐ. 97. 1 
Λίωι/ίδβϊ ΐ. 132. 1 
Λεωτυχίί»)} ί. 89. 1 
Λιι'κιιθοϊ, ί/'. φρούριον ίν. 113. 
2. 114.1. 115.1. ΐβηιρίαιη 
ΜίηβΓνδβ 116. 2 
Λ>;μΐΊ0ΐ ίϋ. 5. 1. ίτ. 28. 3. τ. 

8. 2. νϋ. 57. 2 
ΑΓιμι/οΊ ί. 115. 3, 5. ϋ. 47. 2. 

ϊν. 109. 3. νϋί. 102. 2 
Λ£)3ύ»; ί. 110. 1. η. 48. 1. ίν. 
53. 3. νί. 2. 4. νίΐ. 50. 1, 2. 
58.1 
Αίβύί ί. 104. Λι/3υ6ϊ ί. 104. 1, 

110. 1. νίί. 50. 2 
Αίγυα νί. 2. 2 
Αιμηρά νίάβ Έττίίαυ/ΟΟϊ. 
Αίμναι ΑίΗβηίδ ίί. 15. 3 Ι Αιμναία τιΤί Άγραία^ ϋ. 80. 5. 

ίπ. 106. 2 
Αίυοιοι νί. 4. 2 
Αίνίοί νίϋ. 44. 2 
Αιττάρα Ι. ίϋ. 88. 1 
Λιττα^οΐοί ΟηίάϊοΓαιη οοΐοηία 

ίϋ. 88. 1 
Αίχαϊ ν. 22. 2. ό Ά/)ΐ{βσιλσοι; 

ν. 50. 3. 76. 2. ζύμβυνλοί 

νίη. 39. 2. 43.3. 52.2. 84. 

3. 87.1 
Αοκ/οίϊ Ερίζθρ1ΐ7Γί£ΐ ίϋ. 99. 

103. 2. ι/)7ί5 Αοκρίδβί ίν. 1. 

1 
Αοκρίί ΟζοΙαΓυπι ίϋ. 95. 3. 

96. 1. τα έτΓίθαΚάσσια ίϋ. 
91.3; οΓ.98. 3. δυσίσβολώ- 
τατοϊ 101. 2 

Αοκρίί ΟραηίίοΓπηι ίί, 26. 1. 

32 
ΑοκροΙ ΈΐΓίζΐφύριοι ίη. 86. 1. 

99. 115. 4. ίν. 1. 1, 2. ίΙ>. 

24. 1 8(1. 25. 2, 8. νίί. 1. 1. 

61Γ01Κ01 ίη Μββδβηα ν. 5. 1 
Αοκροϊ 'Οζόλαι ί. 5. 3. 102. 1. 

103. 2. ϋί. 95. 3. 101. 1. 

103. 2. ψίλοΐ άκοντισταί 

97. 2. ν. 32. 2 

Αοκροϊ ΌτΓούντιοι ί. 108. 2. 

113. 1. ίί. 9. 2. 26. 32. ίϋ, 

89. 3. ίν. 96. 5. νϋί. 3. 3. 

(43. 4 ?) 
Λυγκησται ϋ. 99. 1. ίν. 79. 2. 

83. 1. 124. 2, 3 
Αύγκοϊ, »). Γβ^ίο ίν. 83. 1, 

124. 1. 129. 1. 132. 1 
Αύκαιον ν. 16. 6. 54. 1 
Λυκία ϋ. 69. 1. νίίί. 41. 3 
Ανκομή^η^ ί. 57. 4. V. 84. 2 
Αόκοϊ ΑΙΗ. νίίί. 75. 2 
Λυκόφ(θωί/ ΟοΓ. ίν. 43. 1. 44.1 
Αυκόφρων Ιιαο, ίί, 85. 1 
ΑυσικλΓ,ί ΑίΗ. ί. 91. 2 
Αυσίκληί Αΐΐΐ. ίϋ. 19. 1 
Αυσιμαχί8η•! ΤΗβΙ). ίν. 91. 2 
Αυσίμαχοί Αίΐι. ί, 91. 2 ΙΝΟΕΧ, 285 Αυνίμαχοί δ^ΓΓ. νϊ. 73. 1 
Ανσιμελεια. λίμνη νίί. 53. 2 
Λυσίστ)οατο$ 01^ηι1ί^ι1δ ϊν.110. 

3 
Αώρυμα τΊίί. 43. 1 

Μ. 
Μαγνησία ή 'Ααιανη ΐ. 138. 5. 

νίϋ. 50. 3 
Μαγι/ητ65 ϋ. 101. 2 
Μοίανο/οου ττΐοίον ίΐϊ. 19. 2. 

τίϋ. 58. 1 
Μαϊοοι ϋ. 98. 2 
Μαίκολία ν. 6*. 1 
Μαιι/αλίοί τ. 67. 2. 77. 2 
Μακάρια 8ρατί. ίϋ. 100. 2. 

109.1 
Μσκίδονίί ϊ. 61. 3. 62. 3. 63. 

2. ϋ. 99. 1. 100. 1, 3. ΐν. 
124. 1, 2. 125. 2. 126. 3 ; οι. 
Αυγκησταί βΐ ΙΙίρδίκκαί. 

Μακΐοονία τϊ. 7. 3. η κα'τίβ ί. 

58. 1; οί. 57. 4. 59. 61. 2. 

ϋ. 99. 1, 2 4. 101. 3. ϊν. 78. 

6. νί. 7. 3; οΓ. Πβροίκκαϊ. 
Μαλ€α Ι.>€οαΐο»ίτ.53.2. τίϋ. 

39.2 
Μολί'α Ι,ββΜ ρΓοπιοηί. ϋΐ. 4. 

3. 6.2 
Μαλο£(« ϋί. 3. 1, 4 
Μαιττίι/εια ν. 77. 1. ρηρ;η& ν. 

64. 3. 66 «η. τι. 16. 6. οί 
οημιουργοι και η' βονΧη και 
οι άλλαι άρχαί V. 47. 11 

Μαντιι/ηϊ ϋί. 107. 4. 108. 3. 
109.2. 111. 1,2. ϊν. 131. 1 
βς. ▼. 29. 1 5φ 33. 1, 2. 44. 
2. 47. 1 εςη. 50. 1. 65. 1. 
68. 1. 61. 1. 65. 3. 67. 3. 
74. 2. 75. 4. 78. 1. 81. 1. 
τι. 29. 3. 43.2. 61.4. 67.1. 
τη. 57. 8 

Μαι/τίΐ/ίκο'ϊ. Ίτόλίμοί τ. 26. 3. 
Μαντινικά τϊ. 88. 3. Μαν• 
ΎΐΐΊκι'ι τ. 64. 4. 65. 3 

ΙΛαράθουσσα τϋί. 31. 2 Μα/>αθιβι>. Μαραθωνι ΐ. 73. 3. 
(V Μ. ί. 18. 3. ΐί. 34. 3. τϊ. 

59.5 
Μα>ίΐα ΐ. 104. ι 
Μασσαλία ϊ. 13. 5 
Μαχα'ωί» €οΓ. ϋ. 83. 4 
Μεγάβαζοί ΡβΓδΛ ΐ. 103. 2 
Μ£γα/3άτη5 ΡβΓδΛ ί. 129. 1 
ΜίγακλιΤϊ δΐο. Ϊ7. 119. 2 
Μίγαρα ίη ΟΓκεία ί. 103. 3. 

105. 4. 107. 2. ΐν. 66. 3. 

87η. Μεγαρίί ϋ. 31. 1 
Μίγαρα ίη δϊοίΐία νϊ. 49. 3. 94. 

1. 97. 4. φροΰριον 75. 1. 

τϋ. 25. 3 
Μίγο/οί/ϊ ίη ΟΓΚοία ί. 27. 2. 

46. 1. 48. 3. 67. 3. 103. 3. 

139.2. 140.4 8(1. 1*4-2. ϋ. 

9. 2. 93. 1 8η. ίϋ. 51. 1 β^. 

ΐτ. 66-74. 100. 1. 109. 1. 

τ. 38. 1 βς. 58. 4. νίϋ. 3. 3. 

εοΓυιη εοΙοηΪΕ Οΐιαίοβάοη. ϊτ. 

75. &1ί8Β ίη δίείΐία τί. 4. 49. 

75. 94. 97. τϋ. 25. 27 
Μ(γαρΓΐ9 ΎβΧαΙοι τί. 4. 2 
Μεγαρίί. ναΰ: τϋί. 3-!3. 1. ι>η«« 

ί. 48. 3. 105. 3. 108. 1. ίΐ 

31. 1,4; οΓ. ίτ. 66. 1. 76.1 
Μίοίώι; ίϋ. 106. 2 
Μεθύοριον τι7β ΆρκαίίαίΎ. 58. 

2 
ΜεθωναΊοι ίτ. 129. 4 
Μίβώνη ΑΓ^ίτ. ίτ. 45. 2 
Μεθώνη τηϊ Λακωνικών ϋ. 25. 

1 δη. τ. 18. 6 
Μίθωί»»! η ομοροί ΜακεΙονία 

τί. 7. 3 
Μείδιοϊ Ρ1. τίϋ. 106. 1 
Μεικία'οί/ϊ ΟΟΓΟΤΓ. ί. 47. 1 
ΜεΧαγκρίζαν τίϋ. 6. 5 
Μίλαίοι ν. 5. 2 
ΛΙίλαιΌοί Ι,αο. τίϋ. 5. 1 
Μελανώττοϊ ΑΛ. ίϋ. 86. 1 
Μελε'αϊ Ι,&ο. ϋί. 5. 3 
Μίλε'σανοροί Αΐΐι. ίί. 69 
Μελησίοϊ Αίΐι. τπί. 86. 7 . 78. 

, 43. 

129. 
124. 280 

Μίλιίσ-ίτπΓοί I^£ι^. ΐ. 139. 3, 

12. 1 δ^Γ[. 
Μΐλιτία τηί Άχαίαν ΐν. 

1,5 
Μέμφίί ι 104. 2. 109. 2 
Μίνανορος ΑΛ. νϋ. 10.1. 

2. 69.4 
Μίί/δαϊοί ίν. 7. 123.2,4 

3. 5. 130. 2, 5 
Μί'νδι, ίν. 121. 2. 123. 1 

4. 129. 1 5(ΐη. 130. 4 βφ 
Μίνοησιον κίρα^ 5. 110. 2 
Μ6ΐ/ίΚ;θάτΐ)ϊ Μβ^. ίν. 119. 2 
Μβί/ίκωλοϊ οοηάΐΐ Οαηιαηηδίη 

νΐ. 5. 3 
ΜευίδαΤοϊ [Μβι/ίδα'ϊοϊ] δρ&Γϋ. 

ϋί. 100. 2. 109. 1, 2 
ΜενίτΓΤΓΟϊ ΑΙΙι. νΐϋ. 13 
Μει/ων ΡΗαΓδΕίΙϊιΐδ ϋ. 22. 3 
Μί/οοττϊϊ Κώ« νϊϋ. 41. 2 
Μεσσα'τΓίοι ϋί. 101. 2. ί'ΘΐΌϊ 

τϋ. 33. 4 
Μίσσιίι/») τιΤϊ ΣίΚίλίοί ΐν. 25. 

3. νϊ. 4. 6. 5. 1. ΊΓορθμόί 

ϋί. 88. 2. 90. 2 δφ ίν. 1. 1. 

24. 4. Αίο'ώΐαάβδ ί1)ί νί. 50. 
1. 74. 1. 03Ί)ρρϋ3 ίΙ)ί νϋ. 
1.2 

Μεσσηνία γη ίν. 3. 2 
Μεσσιι'ίΊοι ί. 101. 2. π. 9. 3. 

25. 4. 90. 3. 102. 1. ίίΐ. 75. 
1. 81. 1. 94. 3. 05. 1 80[. 
97.1. 98.2. 107.1. 112.2, 

3. ίν. 3. 3. 9. 2. 32. 2. 36. 
1. τ. 35. 5 80|. νϋ. 31. 1. 
41. 2. 57. 7 ; οί. Έ'ίλωτα. 

Μεσσήνιοι δίοΠ. ίϋ. 90. 2 βί}. 

ίν. 25. 1-9. ν. 5. 1. νί. 48. 2 
ΜβσσηνΙί γη ίν. 41. 2 
Μεταγέι/ί)5ΐ,αϋ. ν. 19. 1. 24.1 
Μεταττόί/τιοι νΐί. 33. 5. 57. 10 
ΜετατΓοντιοί; τί;« Ίταλ/αϊ νίί. 

33.4 
Μηδίζειι/ ίϋ. 34. 2. 62.1. 64.1 
Μηδίκόί. -ττόλε/αοίί. 90. 1. 95. 

4. 97. ι. ϋί. 10. 1. Βργον ΙΝΌΕΧ. 

ί. 23. 1. αρχι') νϋί. 43, 4. 

σκΐυαί ί. 130. 1. σκΰλα ίί. 

13. 4. τα Μΐ)ί£/<ίί ί. 14. 2. 

18. 7. 41. 2. 69. 1. 73.2. 

97. 2. 142. 3. ίί. 16. 21. 2. 

νί. 82. 2. νίϋ. 24. 3 
Μΐ|δίσμ05 ί. 95. 3. 135. 1. ϋί. 

62. 4. 64. 3 
Μ»7δο5. ό Μ. ρΓο οί Μ)73οι τεί 

Μιίδωι/ βασιλΐύί ί. 69. 4. 

74. 4. 77. 3, 4. 102. 3. ίϋ. 

10.2. 54.2. 62.3,4. 63.2. 

68. 1. ν. 89. 1. νί. 17. 5. 

£3.6. 76.3,4. 77.1. 82.4. 

83. 1. (οί) ΜΓι&οι & ΡβΓ8ί3 

άίνβΓΒΪ ί. 104. 2. άκροΰίι/ιον 

ί. 182. 2 
Μι,'θυ/χι/α ίϋ. 2. 1. δ. 1. 18.1. 

νΐϋ. 22. 2. 23. 3. 100. 2. 

101.2 
Μηθυμναΐοίηϊ.2.2. 18.2. τΙ. 

85. 2. νϋ. 57. 4 
Μιικύβίρνα ν. 39. 1 
ΜηκυβιρναΊοί ν. 18. 5 
ΜιΑίΟΛοϊ κόλτΓον ίϋ. 96. 2 
Μηλιεΰϊ κόλτΓΟϊ ίν. 100. 1- 

νίϋ. 3. 1. Μ>)λΐί7ϊ ίϋ. 92. 1. 

ν. 51. 1 
Μ)ίλ£θί ίϋ. 91. 1. τ. 84. 3. 

89. 1. 106. βΐ) Αίΐιβη. ορ- 

ρυ<ϊηαηίιΐΓ, οοΙΙοίΐΗίο ίηίβΓ 

1β§αΐ03 βί ΜβΗοδίΓϋδίΓαΗίΐ- 

Ιιϊίο, βί οαρίιιηΙΐΐΓ ν. 84-116 
Μ.Τλοϊ ϋ. 9. 3; οί. ν. 89. 1. ίπ. 

91. 1 8ς[. 94. 1. ν. 108. 112. 

2. νίϋ. 39. 2 
Μ.7ΐ'α5ν.ΐ9.2. 24.1; οί.21.1 
ΜητρόίΓολίί ίϋ. 107. 1 
Μιλνσία νίϋ. 24. 1. 26. 3 
ΜίλίίσίΟί. ί'αί;5νίίί.24. 1. 26. 

3. 61. 2. (οί) Μιλήσιοι ί. 
115. 2. ίν. 42. 1. 53. 1. 54. 
1. νϋ. 57. 3. νηϊ. 17.1. 25. 
1-4. 26.3. 36.1. 45.1. 79. 
1 

Μίλι,το5ί.116. 1. νίϋ. 17. 1-3. ΙΝΒΕΧ 

19. 24-30.35.39.45.50.57. 

60-63. 75. 78-80- 83. 99. 100. 

108. 109 
Μιλτιαοηϊ ί. 98. 1. 100. 1 
Μίααςτϋί. 34.2 
Μ/νοαροϊ Ιαο. τϋί. 85. 1. 99. 

1 8(1. 101. 1. ΐσ2. 2. 104. 2 
Μι^ύίΐοί ΐν. 76. 2 
Μίνωα ϋϊ. 51. 1; οΓ. ίτ. 67. 1, 4. 

118.4 
•Μίνων ί. 1. 4. 8. 1 
ΜόΚοβροί 1.Λ0. ΐτ. 8. 2 
Μολοσσοί ί. 1-36. 2. ϋ. 80. 4 
^ΙοΧυκρικόί η. 86. 1 
Μολύκραον ϊΐ 84. 3. ϋϊ. 102. 1 
^οργαντίνη δϊο. ίτ. 65. 1 
Μοτι/η τι. 2. 6 
Τΐ^ουρυχία ϋ. 13. 6. τίϋ. 93. 1. 

Μουνυ-χίασι 92. 6 
ΜνγβοΐΊα ΐ. 53. 2. ϋ. 99. 3. 

100.3 
Μι/κα'λΐ) ί. 89. 1. τΰϊ. 79. 1 
ΜνκαΧι'ισσιοι νϋ. 30. 3 
Μϋκολί/σσο'ί τϋ. 29. 30 
Μι/κηναίοι ΐ. 9. 2 
Μυκι,ι>η19.2. 10.1 
ΜύκοΐΌϊ ϋϊ. 29. 1 
Μι/λαί ϋί. 90. 2 
ΜυΚητίοαι τι. 5. 3 
Μνοι»75 ϊϋ. 10). 2 
Μι/ο'νΐΊΐσοΐ »/ Ύηίων ϋί. 32. 1 
Μϋοίϊ Ϊ. 138. 6. ϋί. 19. 2 
Μνρκίνιοί. ■Κΐλτασταί τ. 6. 4. 

10. 8 

Μΰ/3Κ»1ΌΪ ΉοονίΚ)) χόλΐϊ ΐτ. 

107. 2 
Μ νρρ (ΐπ) ΗίρρίΐΒ ^ο^^αx τι 55. 

2 
ΜΰρτιλοβΑΟι. Τ.19. 2. 24.1 
Μυρωνίδηί Αίΐΐ. 1 105. 4. 108. 

1. Ϊτ. 95. 1 
νύσκων δ^Γ. τϋί. 85. 3 
Κνίττήρια τί. 28. 1. 63. 1, 2; 

οΓ. 60. 1 
Μυ<τΓΐκά τί. 28. 2. 60. 1. 61. 

1. τϋί. 52. 2 ΜιτΓ(λ<|Ραΐο( ίϋ. 2. 2. 3. 3, 4. 

5. 1-2. 6. 2. 18. 1. 25. 2. 

36.2.4. 49-50; οί.ϊτ.52.2. 

52. 1-3. 75. 1 ί«ι. 
Μιη-ιΧιίνη ϋί. 2. 2. 13. 3. 25. 

1. 35. τϋί. 22. .3. 23. 23<ι.; 

€ί.100.3ς 101.1 

Ν. 

"ϋάζιοι ί. 98. 2. ΐτ. 25. 5 δφ 

τί. 50. 2. 98. 1 
Χαξο5 ί. 137. 1 
Νίί^οϊ »/ Χαλκιεικη ίτ. 25. 5. 

εοη(ϋ(3 τί. 3. 1. οοηάίΐ Ι.βοη. 

ϋηο3 § 3. ΑΐΗβη. 11)ί 50. 2. 

72.1. 74.2. 75.2. 88.3,6. 

τϊί. 14. 2. 57. 10 
Νοι/*λ€ί3>|5 ΡΙαί. ϋ. 2. 2 
Νακκρατηδ δϊενοηίαβ ίτ. 119. 

2 
Ναυχακτίσ ϋί. 102. 1 
ΝαΐΓχάβτίοί ϋ. 92. 2 
Ναύτοκτοϊ ΐ. 103. 2. Μΐσση- 

νίΟΙ οΐ (V Ν. ίί, 9. 3. Οί €Κ 

Ν. Μ. ίτ. 41. 2; οί. τϋ.31. 1. 

57. 7. Αΐΐιβη. ΪΜ ϋ. 49. 1. 

69. 1. 76. 1. 77. 1. 80. 1. 

84. 3. 92. 4. 102. 1. 114. 2, 

ϋί. 7. 2. 75. 1. 94. 3. 08. 4. 

10Ο. 1. 102. 1, 2. ίτ. 13. 2. 

γϋ. 17. 3. 19. 5. 31. 3. 34. 

1, 3. 36. 2; οί. Μ«σσιίνιο(. 
ΝίΜί'ο ϋί- 96. 1. τ. 58. 3, 4, 

59. 1, 2. 60. 3 
Νί'α τ όλα €3τ1}ΐ3^ο τϋ. 50. 2 
Νί/ΐίΓο5 Ζίΐίϊ ϋί. 96. 1 
Νΐοοαμινβΐΐΐ τ. 34. 2. 67. 1. 

τϋ. 19. 3. 58. 3. τϋί. 5. 1 
Νί'στοδ ΓΙ. ϋ. 96. 4 
Νι'ρικοβ ίίί. 7. 3 
"ϋικάι/ωρ Οΐιαοηπιη άαχ ϋ. 80. 

4 
ΝιΆ,-ασοί Με^. ίτ. 119. 2 
Νικ»ί/»οτο5 Αίΐι. ϋΐ. 51. 1. 91. 

1. ίτ. 27. 4. 42. 1. 53. 1. 1ΝΟΕΧ. 

ν. 10.2. 83, 119.2. 129.3. 

4. νΐ. 8. 2 
■Νίκΐίί<5ΐ}ϊ Μβ^. ϊν. 118. 8 
Νίκιαί ΑΛ. Ηα^ιιοηίβ ραΙβΓ 

«. 58. 1. ίν. 102. 2 
Νίκιαϊ ό Νίκηρα'του. άττρα•/- 

μοσύνη νΐ. 18. 6. ίβΐϊχ νί. 

17. 1. 81ΐρβΓ8ΐΐΙίθ8118 νίί. 50. 

4. Μιηο» ϋί. 51. 1 80). αραά 
Μβΐυηι βΐ Ταηα^Γαιη ϊϋ. 91. 
1, 8. άοηιΐ εΙ ητιίΐϊΐϊββ ςηίά 
£βοβπί; ίν. 27. 28. 42.53. 54. 
119. 129. 130. 132. τ. 16. 
19. 24. 43. 45. 46. 83. νί. 8. 
15-25. 46. 47. 62. 67. 69. 
102-104. νϋ. ρίΐ38ίιη. β]α8 
ΟΓ&ίίοηβδ ν).•9-14. 20-23. 68. 
νϋ. 61-64. 77. β^ι13 βρίβίοΐ» 
αά ΑΐΗβη. νϋ. 11-15. ιηοΓδ 
86. 1 
Νικίαϊ ΟΓεί. ϋ. 85. 4 
Νικολαοϊ Ιιαο. ϋ. 67. 1 δί^ς. 
"Νικόμαχοι Ρΐιοοβηβίβ ίν. 89. 2 
Νι*:ομΐ)βί)ϊ δραΓί. ϊ. 107 1 

ΝίΚΟνίίαί 1.αΓΪ383Βϋδ ϊν. 78. 2 
"ϋικόστρατοί 6 Διίτρέφουί 

ΑΐΙι. ϊϋ. 75. 1-4. ίν. 119. 2. 

129. 3. ό Διοτρίφοι/ϊ ίν.53. 

1; οί. 129. 5. 130.2. ν. 61. 

1 
Νί'κωί/ ΤΗβΙ). νίί. 19. 3 
Νί'σαία ϊ. 103. 3. 114. 1. 115. 

1. ϋ, 93. 1. ϊϋ. 51. 3. ίν. 

21. 4. 66. 3. 68. 2. 69. 1-3. 

70. 3, 72. 2 8η. 85. 4. 100. 

1. 108. 4. 118.4; οί. ϊί. 31. 

3. ν. 17. 2, 3 
Νότιοι/ τό Κολοφωνίων ίϋ. 34. 

1-4 
Νυμφόδωροί ΑΜβπΙα ϋ. 29. 

1.* Ηα'μθιτΓχοίΑίΙι.ί. 111.2. 127. 
1. 139. 4. ίί. 13. 1. 31. 1. 
34.4 "Ξ,βυάρηί Ερ1ιοΓΠ8 V. 36. 1. 37. 

1. 38. 4. 46. 4 
Ξενάρηί ο Κνίοιοι ίιΒ,ΰ. ν. 51. 

1 
Θίί/οκλβίίπϊ Κορ. ί. 46. 2. ό 

Έΰθυκλίουί η\. 114. 4 
^(ΐιότιμοί ΑίΗ. ϋ. 23. 1 
Ξίνοφάνηί Αΐΐι. νί. 8. 2 
Ηβι/οφαι/τίδαί Ιιίΐϋοη. νϋί. 55. 

2 
^(νοφων 6 Έϋριττίδου ΑΛ. ϋ. 

70. 1. 79. 1 
36>^.)5 ί. 14. 2. 118. 1. 129. 1, 

3. 137. 3. ϋϊ. 56. 3. ίν. 50. 3 2. ν. 6. 2 

05ρύσαι ίί. 
»8. 2, 3; οί. 5.2. 'Ο&όμαντοί ϋ. 101 

Όορύσηί ϋ. 95. 1. 

96. 1. 97. 1, 3. 

ϊι;>ΐ)5. 
Όίι/σσίύϊ ίν. 24. 4 
'Οζύλαι νίάβ Αοκροί. 
Οίαι/ϋ,Τϊ ϊϋ. 101. 2 
Ο'ίνίώυ τιϊϊ Αοκρίδοί ίίί. 

98. 3. 102. 1 
ΟΙι/ίάδαι τι/δ ΐΑκαρνανίαν ΐ. 

111. 2; οί. ίίί. 94. 1. ίί. 82. 

102. 2 8(1. 5. ίίί. 7. 2. 114. 

2. ίν. 77. 2 
Οίι/όΐ} τ)7ϊ Άττικηί ϋ. 18. 1. 

νϋΙ. 98. 1-3 
ΟΊνοΰσσαι αΐ Ίτρο Χίου νΓ}σοι 

νίίϊ. 24. 2 
Οΐνόφι/τα ί. 108. 2. ίν. 95. 2 
Οίσν^η Τ1ια8ίοΐ'αιη οοΐοηία ίν. 

107.2 
Οΐταΐοι ίίί. 92. 1, 2. νίϋ. 3. 1 
Όλορο^ ΑΐΙι. ίν. 104. 2 
'ΟΚόφυ^ο^ ίν. 109. 2 
Όλτταΐοι ίίί. 101. 2 
•Ολ-7ΓΤ7 ί. 111. 1. 113. 1. ίίί. 

105. 1 δς. 106. 1, 2. 107. 1. 

108. 3. 110 
Ό/\ΐ'μ-π•ίαίίί.8. ρβοηηΐΛ Οίττη- 

ρϊίΐοΑ ί. 121. 2. 143. 1 ΌλύμτΓία ΐ. 126. 3. Υ. 47. 12, 

13. 40. 1. 50. 4 
'Ολυμττίαζβ ηϊ. 8. τΐ. 16. 2 
Όλι;;ι/ΐΓΐα*.-ό? άγιάν ί. 6. 4. νο- 
μοί τ. 49. 1. σίΓονδαί ίύ. 
ΌΧνμτΓΐάί ϋί. 8 
Όλυμιτίασιν ί. 143. 1. Τ. 18. 

10. 47. 13 
ΌλυμτΓκΙον \ι. 64. 2. 65. 4. 

70. 4. 75. 1. νϋ. 37. 2, 3. 

42. 6. ΊΓοΧίχνη νϋ. 4. 7 
Όλι;/ιηΓίοΐ'ί(ίΤ}5 ί. 126. 2 
ΌλύμτΓίοϊ τϊάβ Ζίύϊ. 
ΌλυμτΓοί ϊν. 78. 6 
Όλυι/θίο* ΐν. 110. 3. (οι) Ό. 

Υ. 3. 4. 18. δ. 39. 1 
Όλυνθοί η Χαλκιίίκ,', ί. 58. 2. 

62. 1-3. 63.1,2. η. 79. 2, 3. 

ΐγ. 123. 3. γ. 18. 4 
Όμηροίϊ.3.3. 9.3. 10.4. ίί. 

41. 2, ΐϋ. 104. 3, 6 
ΟνάσιμοΊ δίο. ΐγ. 1 19. 2 
Όι/ειομ ό/οοϊ ΐγ. 44. 3 
Ονητορίο-ηι ϋ. 2. 1 
Ονο/χακλίϊϊ ΑΐΙ). γϊϋ. 25. 1. 

30. 2 
ΌτΓίκία γι. 4. 5 
ΌΐΓίκ-οί ΥΪ. 2. 4 
ΟτΓουίΛΤίοί ΥΪάβ Αοκροί. 
ΟτΓοϋί ϋ. 32 
0/)6σθειοι/ γ. 64. 1, 2 
Ορίσθίί Ϊγ. 134. 1 
Ορε'σχαι ϋ. 80. 4 
Ορί'στίΐϊ ΤΗβ53. ΐ. 111. 1 
Ορνιαί ΑΓβ. νί. 7. 1-3 
Ορι/€ί2ταί γ. 67. 3. 72.3. 74. 

2. γΐ. 7. 1 

Οροβία -τηί Έΰβοίαί ϋΐ. 83. 1 
Οροίίοί ΡαΓ&Υ8Β0Γηιη Γβχ ϋ. 

80.4 
Ορχομίνιοι ΐη ΑΓοαάία υ. 61. 

4. 77. 1 
Ορχομίνιοι ίη ΒοΒοΙία ΐγ. 76. 

3. 93.4 

Ορχομίνόί 6 Αρκαδικοί γ. 61. 
3. 62. 1. 63. 2 Όρχομινοί 6 ΒοΐίβτίΟϊ ίϋ. 87 
2. ό Μινΰειοϊ ΪΥ. 76. 3. ιί 
Ό Ϊ. 113. 2 

'Οσκιοϊ η. ϋ. 96. 4 

'Οφιοίτύϊ ϋΐ. 100. 1. Όφιθμί}5 

ϋί. 94. 4. 96. 2 
Π. 

ΤΙάγΎαιον ϋ. 99. 2 
Υ1α-/ώνδαι ΒοΒΟί. ΪΥ. 91. 2. 

93. 1. 96. 1, 4. β3α8 οΓαΙϊο 

92 
Πα/οϊ/βί ϋ. 96. 3. 98.2 
ΤΙαιονία ϋ. 99. 3 
Παιονικα Ιθν») ϋ. 96. 3. Δο/3^- 

ροί η Π. 98. 2 
ΊΙαΧαιρη^ Άκαρνάνιον ϋ. 30. 1 
Παλ^ϊ ΚΐφαλΧήνων ΐ. 27. 2. 

ϋ. 30. 2 
ΠαλΧτ/ι/η ϊ• 64• 2. ΪΥ. 116. 1. 

123.1. 129.1. ατίίχίστοϊ 5. 

64. 1. Ισθμοί Ϊ. 56. 1 ; οι. 

Πελλί/νη. 
ΙΙάμιλλοί ΥΪ. 4. 3 
Παμφυλία ί. 100. 1 
ΤΙαναθήναία τα μίγάλα Υ. 47. 

12. νί. 56. 2 
ΙΤσι/αθηι/ηΊ\-)) ττομΊτή Ϊ. 20. 3 
ΠαναΤοι ϋ. 101. 2 
Παι/αι/>οϊ Τ1ιβ83. ίγ. 78. 1 
ηάι/ακτον γ. 3. 4. 10. 1, 2. 18. 

6. 35. 5. 36. 3. 39. 1, 2. 42. 

1-3; οΓ.44. 2. 46. 2 
Παι/οίωι; ίί. 29. 2, 3 
Πανορμοϊ, ό ϋ. 86. 2. 92. 1 
Πανορμοϊ τί/ί Μιλησίαϊ γϋΐ. 

24.1 
ΤΙαΊ>ορμο5 γί. 2. 6 
Ιίαντακύαί Ρ1. υ1. 4. 1 
Πσραλίοι ίη. 92. 1 
Πα'ρολοϊ 7»7 ϋ- 55. 1 ; οί. 56. 3 
Πα>αλο5 ϋί. 33. 1, 2. 77. 2. 

ι/αϋϊ νίϋ. 74. 1 
Παραλοι ηαηΐ» γϋΐ. 73. 4, 5. 

74. 2. 86. 6 
Παράσιοι Τ1ιβ85. ϋ. 22. 3 290 

ΙΙαραυαΐοι ϋ. 80. 4 

Πάριοι ίν. 104. 2 

ΤΙαρνασσό^ ϋί. 95. 1 

Παρι/ί}5 (τ<5) ό/)θϊ η. 23. 1. ίν. 

90.5 
Ήαρρασικη ν. 33. 1 
ΤΙαρράσιοι τί/ϊ Άρκαβίαι V. 

33. 1, 2 
Πασιτελί'δαί Ι.αο. Τ. 3. 1, 2; 

οί. Έ7Γ£τελ/βα5. 
ΊΙάτμοί ϋί. 33. 3 
Πατ/οαι Τ17Ϊ Άχαίαί Π. 83. 3. 

84. 2, 3 
Πατ/οτ/ί V. 52. 2 
Τίατροκλης Ιιαο. ίν. 57. 3 
Παυσσί'ίαϊ ό ΚΧίομβρότου ί. 

94. 95. 1,2. 96.1. 128-135. 

ϋ. 71. 2, 3. 72. 1. ίίί. 54. 2. 

58. 4. 68. 1. ΡΙβίδίοαηαοΙίδ 

ραίβΓ ί. 107. 1. 114. 2. ίί. 

21. 1. ν. 16. 2. 33. 1 
Παυσαι/ίαί ΡΙβίδίοαηαοΙίδ βΐϊ- 

118 ία. 26. 2 
ΤΙαυσανίαν Μαο. ί. 61. 3 
Παχ.15 ΑίΙι. ίϋ. 18. 2. 28. 1-3. 

33. 1. 34. 1 Β(ΐο[. 35. 36. 3. 

49. 3. 50. 1 
ΙΙίδα>ιτο5 Ι,αο. νϋΐ. 28. 5. 32. 

2. 33. 2 80[. 38. 3. 39. 2. 40. 

1. 55. 2. ιηοπίυΓ § 3. 61. 
2 

Πείθίαϊ ^0Γ^^Γ. ίϋ. 70. 2, 4 
Πίίραιεύϊ ί. 93. 2 Βφ 107. 1. 

ίί. 13. 6. άκλτιστοί ϋ. 48. 1. 

93. 1 ; οι. 94."3. νϋΐ. 76. 4. 

86. 3. Ήΐτιώνίΐα ίί. 17. 3. 

48. 1. 93. 1. ν. 26. 1. νί. 30. 

2. νϊϋ. 1.3. 90.4-6; οί. 92. 
5. 92.5-10. 94.3 

Ώειραϊκη γη ϋ. 23. 2 
Πει,οαιόϊ νηΐ. 10. 3; ο£. 11. 4. 

14. 2. 15. 2. 20. 1 
ΤΙείσανίροί νϋΐ. 49. 53. 54. 3. 

56. 1. 63. 2. 64. 1. 65. 1. 

67. 1. 68. 1. 73. 1. 90. 1. 

98.1 1ΝΟΕΧ. 

Πίίσίστ/οατοί Τ7ΓΕηηπ8 ί. 20. 

2. ίϋ. 104. 1. νί.53.3. 54.2 

Πεισίστιοατοϊ ό Ίτητίου ϋί. 

64. 6 
ΊΙίλασγικόν εθνοί ί. 3. 2, ίν. 

109.3 
Πελασγικοί/ ΑίΗβηίδ ίί. 17. 1 
Πέλλα Μαο. ίί. 99. 3. 100. 3 
Πελλ;;!;!) ίν. 120. 1. Ισθμοί 

§ 3 ; οί. Παλλίίί/»;. 
Πελλΐ)ΐ/>79 η. 9. 1, 2. ίν. 120. 1. 

ν. 58. 4. νίΐί. 3. 3. 106. 3 
Πελλιχοϊ ΟοΓ. ί. 29. 2 
Πελοττίβαι ί. 9. 2 
ΠίλοτΓοννΐίσιοι ί. 9. 1. 12. 3. 

αυτουργοί 141. 2. φρόνημα 

νί. 18.4; ο£. ί. 121.3. 123. 

1. 141. 2-6. νϋ. 5. 3. τό Π. 

ν. 3. 4 
Πελοττόννησοί Λ Βοηβη5ί1)α3 

οοοπραία ί. 12. 22. 141. νί. 

82 
Πελοψ ί. 9. 1 
Πελωρίϊ τί? Μεσσί}ΐΊ)5ΐν. 25. 

2 
Πεπάρηθοί ίίί. 89. 3 
Πίραιβία ίν. 78. 5 
Περαφοί ίν. 78. 6 
Περδίκκαί ί. 56. 2. ό Αλεξ- 
άνδρου ϋ. 99. 2. Μακεδόνων 

βασιλεύί ί. 57. 1. ΑΐΗβη. 

ίηίβηδα3 ί. 57. 2. ίί. 80. 4. ίν. 

79. 1. ίΐηιίουδ ίν. 82. ΒΓαδίΛ» 

ίηίβηδΠδ ίν. 128. 4. Αΐίιβη. 

ίηίβπδΐΐδ ν. 83. 4. Λΐηίοϋδ νίί. 

9. 1. ΑΓοΙιβΙαί ραίει• ϋ. 100. 1 
Περιήρης νί. 4. 5 
Περικλε/'δαϊ Ι,αο. ίν. 119. 1 
Περικλής ί. 111. 114. 116. 117. 

127. 139. 145. ϋ. 12. 13. 21. 

22. 31. 55. 56. 58. 59. νί. 31. 

Θ)α5 οΓαΙίοηβδ ί. 140-144. ίί. 

34-46. 60-64. ίη^βηίυιη ει 

ιηοΓβδ ίί. 65 
Περσεΐδαι ί. 9. 2 
Πέρσηί. άνηρ ί. 109. 1, 2. ίν. ηϊϋΕΧ- 60. 1, 3. Ώίρσαι και Ηηοοι 
ί. 104.2; οί. ΐ. 13. 5. 14.2. 

137. 3. ϋ. 97. 4. ϊτ. 36. 3 
Περσικοί. βασιΧβία ϊ. 16. 

τράηία 130. 2 
Πίοσίϊ γΧώσσα ϊ. 133. 1 
Ιΐ€τρα Ύηί 'Ρη-/ίιηι^ ΤΠ. 35. 2 
Πη'/αί ί. ΐα3. 3. 107. 2. 111. 

2. 115. 1. ϊτ. 21. 4. 66. 1. 

74.3 
Πιίλιι τίϋ. 31. 2 
Πίιρΐί ϋ. 99. 2 
Πΐίρία ϋ. 99. 2. 100. 3 
Ιίιϊριοιι τηί θίσσολί'αί τ. 13. 1 
Πίνοο« όαο5 ϋ. 102. 2 
Πισσονθνηϊ ό ΎσταοΊΤον ί. 

115. 4; οί. ίϋ. 31. 34. 2. τίίί. 

δ. 5. 28.3 
Πιτακοτίίί λοχοϊ ϊ. 20. 4 
Πίττακόϊ £<1οηαιη Γβχ ϊτ. 107. 

2 
Πλαταια τηί ΒοΐΜ-τ/αΐ η. 2. 

1. 5. 1. 77. 2. αγορά ϋ. 

2-5. 71. 2. ηΐ.61. 2; <ί. π. 

71-78. ίϋ. 68. 3. τ. 17. 3. 

τϋ. 18. 1. Πλαταιοί ϋ, 7. 1. 

10. 1 ; αί. 78. 3. ϋϊ. 21. 1. 

36. 1. ηλαταιάσι» ί. 130. 1. 

ϊτ. 72. 1 
Ώλαταιηί ϋ. 9. 3. ϋϊ. 54. 2. 

58. 4. 62. 1 ; οί. ϋΐ. 20-24. 

52-68.3. τ. 32.1. ψιλοί ϊτ. 

67. 2, 6. τϋ. 57. 5 
Πλαταιΐϊ ϋ. 71. 3. 74. 2. ίϋ. 

58. 4. 68. 2 8<ι. 
Πλίίβταρχοϊ δρ3Γΐ£ Γβχ ί. 

132.2 
Ι1\€ΐστοάναζ Ρ&αβοηΜΒ 61. ϊ. 

107. 1. 114. 2. ϋ. 21. 1. τ. 

16. 4-6. 19. 1; οΓ. 24. 1. 

33. 1. 75. 1. Ρ&ιΐ5&ηΜΒ ρ&ίβτ 

ϋΙ 16. 2 
Πλειστϋλοϊ ΕρΙιοΓΟβ ν. 19. 1. 

24. 1. 25. 1 
ΤΙΧίνράν ϋΐ. 102. 2 
ηΚημμνρίοι/ τϋ. 4. 4. 24. 4; 291 

2. 23.1, ίί.τΠ.4.7. 22.1, 
4. 24. 1, 3. 25. 7. 31. 2. 
32.1. 36.6 
Πκιίζ τίϋ. 97. 1 
Πόλί5 ϋϊ, 101. 2 
Πολ/χνα τϋϊ. 14. 3. £3. 5 
Πολιχνΐταί ϋ. 85. 4 
Πολλίϊί ΟάοηοΛηίαιη Γβχ τ. 6. 

2 
Πο'λλίί Αγ^. π. 67. 1 
ΤΤολυανβης €θΓ. τϋ. 34. 2 
Παλνοαμίοαΐ Ι^ο. ϊτ. 123. 4. 

129.3. 130.2 
Πολυκράτης ϊ. 13. 5. ϋϊ. 104. 2 
Πολνμιίοιικ Ιλο. ϋ. 22. 3 
Πόντοί ίϋ. 2. 1. ϊτ. 75. 1, 2. 

στόμα § 3 ; οί. Ενζεινος. 
Ποσειέών ί. 128. 1, 2. 84. 3. 

τϊϋ. 67. 2 
Ώοσίίοιάνιον ίο Ροίοροηη. ΐτ. 

118.4 
Ώοσΐίοώιηονϊα Τ1ιΤ30ΪΑ ΐτ.129• 

3 
ΤΙόταμκ 8τΓ. τϋί. 85. 3 
ΤΙοτίοαια ί. 56. 63. 2- 64. 1. 

ϋ. 2. 1. 53. 1-3; οί. 13. 3- 

31.2. ϋϊ. 17.ΐ3<ι. τι. 31.1 

85. 2. 139. 1. 140. 4. ϊτ. 

56-65. 68. 4. 119. 120. 3. 

ΑΐΗ. ΐτοικοί η. 70. 3. 79• 

6. 135. Ιβς.; οί.120.3. ίτ. 

120.3 
Ποτιίοώτβι ΐ. 124. 1. ϋ. 70. 1 
ϋοτιοαιατικά ϊ. 118. 1 
Ιίοτι6αι/ία ϋϊ. 96. 1 
ΊΙρασιαί τίϋ. 95. 1 
ΏρασιαΊ της Αακανικίΐί, τό- 

Χισμα ί-ηθοΧάσσιον η. 56. 

3. τϊ. 105. 3. τϋ. 18. 4 
Ώρατόοημος Ι•αο. Η. 67. 1 
ΙΙρία-τοί τϋϊ. 107. 1 
Πριιίι^ ί. 115. 1 
ΏροκΧης ΑΛ. ηΐ.91. 1. 98. 

τ. 19. 2. 24.1 
Ώρόκιη) η. 29. 2 
ΤΙρονναΧοι ϋ. 30. 2 292 ΙΝΟΕΧ. 

Πρόζΐνοί Ι.οοΓυ3 ϋί. 103. 2 
Ώρόσχιοι/ τι/ί Αΐτωλίαί ϋί. 

102. 3. 106. 1 
Π/οοσώτΓίτίϊ ί. 109. 2 
Π/οΐίται/ίΓοι/ ϋ. 15. 2. ίϋ. 89. 3 
ΙΙ/οιιταΐΊ75 ν. 47. 11• νί. 14. γϋΐ. 

70. 1; ΰΐ. 17.118.8 
Πρωτί'αϊ Αί1ι.ΐ.45. 1. ϋ.23.1 
ΙΙ/οωτ6σίλαοϊ.ί€ρϋί/ νϊϋ. 102.3 
ΤΙρώτη ίν. 13. 2 
Πτελεοι/ ορριάπηι τ. 18. 6. 

νϊϋ. 24. 1. 31. 1 
Πτοίοόα)/3θϊ ΊΊιεΙ). ίν. 76. 2 
Πτυχία ίν. 46. 2 
ΤΙύδιοί η. νϊϋ. 106. 1. ναΓ. ΙβοΙ. 

νί(ΐ6 Μείοιοϊ. 
Πύδΐ)α ί. 61. 2. 137. 1 
ΊΙυθάγγΐλοί ΒοβοΙ&ΓοΙιαβ ϋ. 

2. 1 
Πυθαίϋϊ ΆτΓο'λλωι» ν. 53. 1 
τΐυθήν ΟοΓ. νί. 104. 2. νϋ. 1. 

1. 70.2 
Πύθί)? ΑΙχΙβΓΪΙα ϋ. 29. 1 
Πυθία ν. 1. 1 

Πυθικο9. χρηστηριον ί. 103. 2 
Πύθιο;/ ίί. 15. 3. 17. 1. νί. 54. 

6, 7 
Πύθίοί. Απόλλων ίν. 118. 1 
ΤΙνθόδωροί ΑγοΙιοπ ϋ. 2. 1. 

(ίϋχ ίϋ. 115. 1,3 8(1. ίν. 2.1. 

05. 3. ν. 19. 2. 24. 1 
Πι/θοΐ ν. 18. 10 
Πύλοϊίν.3. 2. 8.4,6. 13.3. 

41. 2. ιζκρόΐΓολΐ9 ίν. 4 8ς|0[. 

8.1. 26.1-2. 27-39. 41.1-3. 
ν. 7. 2. 14.1,2. 56.2 3(]|. 115. 
1. νί. 89. 1. 105. 2. νϋ. 18. 
3,4. 26.2. 35.2. 36.3. 39. 

1.2. 44.2. 45.2. 57.7. 71. 

7. 86. 2 
ΊΙυράαηοι ϋ. 22. 3 
ΠύρραϋΙ. 18. 1. 25. 1. 35. νί». 

23.2 
Τίνρριχο^ ΟοΓ. νϋ. 39. 2 
Πύσ-χίλοϊ οοηάίί Α^Γί^βηΙαηι 

τι. 4. 4 Ρ. 

'Ραμφίαί Ι,ηο. ί. 139- 3. ν. 12. 

13. 14. 1. €1β3ΐχ•1ϋ ραΙβΓ 

νϊϋ. 8. 3. 39. 2. 80. 1 
'Ρΐΐτοι ίί. 19. 2 
'ΡίΊτον ίν. 42. 2 
'Ρΐ)7ίΐ/>} νίί. 35. 2 
'ΡΐίγϊΐΌί ϋί. 86. 1. 88. 1. Ιν. 1. 

1 8(1. 24. 2 δί}. 25. 1 8ς[. νί. 

5. 1. 44. 3. 46. 1. 79. 1 
'Ρήγιον. ττϊϊ Ίταλί'αϊ ίίί. 86. 

2. 88. 2. 115. 1. ίν. 1.2. 

24. 3 8(1. 25. 9. νί. 44. 2. 45. 

1. 46. 1. 50. 1 8(1. 51. 2. νϋ. 

1. 2. 4. 7 
•ρ,/ί/ίΐο ί. 13. 5. 104.1 
'Ρί'οί/ ίί. 84. 3. το ίν Πίλ. βΐ 

το Αχαϊκό ν 86. 2. 92. 3. ν. 

52. 2. τα 'Ρία 86. 3 
'Ροδία νϊϋ. 44. 2 
'Ρο'ίίΟί ίίί. 8. 1. 'Ροίίοιν νεν• 

τιικουτό/οοιυ νί. 43. 1. σφίΐ/• 

δονίϊται 'Ροδίων § 3 
'ΡοοότΓ»} ϋ. 96. 1,2. ίν.98.3 
'Ροοο9 νί. 4. 3. νίί. 57. 5, 9. 

νϋί. 41. 3. 44. 1-2. 45. 1. 

62. 1. 55. 1. 60. 2. 61. 2 
'Ροίτΐΐον ίν. 52. 1. νϋί. 101. 2 
'ΡυτΓίκι; τίί. 34. 1 Σαβύλινθοί Μο1θ88θΓηηι Γβχ ϋ. 

80.4 
Σάδοκοί Τ11Γ8Χ ίί. 29. 4. 67. 2 
Σάκων οοηάίί; ΗίιηβΓβηι νί. 5. 1 
Σάλαιθοί Ι,αο. ίϋ. 25. 1. 27. 

35. 36. 1 
Σαλαμινία ϋί. 33. 1, 2. 77. 2. 

νί, 61. 6, 6. ι/αϋϊ νί. 53. 1. 

61.4 
Σαλάμια άκρωτηριον βΐ φρού- 

ριον ί. 73. 3. 137. 4. ίί. 9•3. 

3, 4; €ί. ϋί. 17.1.51. 2. 94. 

1 8(1. 

ΣαλαμΙι ή ίν Κύττρω ί. 112. 2 1ΝΒΕΧ. Σαλίι/θιοί Α^ΓΚΟΓΠΠ» Γβχ ϋΐ. 

111. 3. 114. 2. ΐν. 77. 2 
Σαμαϊοι 'ύ. 30. 2 
Σα/χινβο! τ. 59. 1 
Σαμία ναΰί νίϋ. 16. 1 
Σάμιοι 1. 13. 2. 115-117. τί. 

4. 6. 5. 1. 57. 3. οΊ ίζ Άν. 

αίων ϋΐ. 32. 1. ίτ. 75. 1 δί^. 
Σάμοί ί, 13. 5. ϋΐ. 104. 2. τϋί. 

76. 3. 79. 2. στίίχιστοϊ 

τϋί. 16. 1, 2. 19. 2. 21. 1; 

οί. 63. 2 5<ι. 25. 1. 30. 1. 

33. 2. 38. 3. 39. 3. 44. 3. 

47.2,3. 50.3,5. 60.3. 73. 

1 ε€[ς[. 75. 2 80[. 79. 2, 4. 

88. 1. 108. 1 
Σανο(ο« λόφοί ϋί. 19. 2 
Σαναϊοι τ. 18. 5 
Σοι/η ΑηάΓ. οοΐ. ίν. 109. 2 
Σα/ογεύϊ 8ίο. νϋ. 19. 2 
Σάρδίΐί ί. 115. 4 
Σίλίί/ούι/τιοι τι. 6. 2, 4. 8. 3. 

13. 3. 65. 2. 67. 3. νϋ. 1. 

3,5. 57.7. 58.1. νίϋ. 26.1 
Σίλινοίί νί. 4. 3; οί. τη. 57.7. 

20.2δ<ι. 47. 18(}. 48.2. 62. 

1. τη. 50. 1, 2. 58. 1 
Έίρμύλιοι 5. 65. 2. ν. 18. 3 
Σίύθί)5 ΟάΓ^83ΓιιIη Γ6Χ η. 97. 

2; οι. 101. 3, 4. ίν. 101. 4 
Σθίΐ/ίλοΐδαί ΕρΙιοΓ. ί. 85. 3. 

86 8η. τϋί. 5. 1 
Σηστοϊ ί. 89. 2. τϋί. 62. 2. 

102. 1. 104, 2. 107. 1 
Σί77οϊοι ν. 18. 5 
Σίγίΐου τί. 59. 5. τηί. 101. 2 
Σιδοίσσα τίη. 24. 2 
Σικανία τί. 2. 3, 5 
Σικανικό» τί. 62. 3 
Σίχαι/οί τί. 2. 2, 3, 5 
Σικανοϊ Ρ1. τί. 2. 2 
Σίκανόί 8γτ. τί. 73. 1. νίί. 46. 

50. 1. 70. 2 
Σίκίλία ί. 17. 2. 36. 2, 3. 44. 2. 

ϋ. 7.2; οί. ί.36.2. νίίΐ.2.2. 

ϋί.86.ΐ8€[. 88.1. 90. Ιδαα. 
11—23 103. Ιβη. 115.1-3. 116.1. 
ίτ. 1. 1 80[. 2. 1. 24-25. 58- 
65; οί. ν. δ. 1. 4-5. νί. 1- 
6; οί. ί. 12. 2. τϋ. 52. 2. τί- 
6-τϋ. 87; οί. ίϊ. 65.8. τί.9θ. 
1. 91. 2 8(1. τίί.13.3. 33.2. 
50.2 
Σικ«λ<κο?. Ίτόντοί νί. 13. 22. _ 
■η•€λα705ίν.24. 4. 53.3. νό- 

λισμα 103. 1. νηίί τίϋ. 91. 

1. Ίτόλβ/χοϊ τίί. 85. 3. ζνμ- 
φορά νίϋ. 24. 4. το Σ. τίϋ. 
2.3 

Σίκίλίώτοί ίίί. 90. 1. ίτ. 64. 3. 
65.1. ν. 4. 4. τί.10. 2. 11. 

2. 13.2. 33.4. 34.4, 49.3. 
τη. 18. 2, 87.4. ναι. 26. 1 

Σίκβλοί νί. 2. 4. 4.6; οί.ίίί.88. 

2. 115,1. ίν, 25. 6. ν. 4. 5. 

νί, 3. 2, 3. 4. 2. 62. 3 
Σικυοίν ϋ. 80. 2. ίν. 70. 1. Τ. 

81,2 
Έικυωνία ίν, 101. 2 
Σικυωνιοί νϋ. 19. 5. Σικνάνιοι 

ί. 28.1. 108,3. 111,2, 114, 

1, ίί.9.2. ίν.70.2. 101.3. 

ν. 52. 2. 58.4. νίί. 19.5. 58. 

4. νίίί, 3. 3 
Σίμοί οοηάίΐ; ΗίιηεΓαιη νί, 5. 1 
Σιμωνίδης ΑΛ. ίν. 7 
Σιντοί ϋ, 98, 1, 2 
Σιταλκί}ϊ ΤίίΓΕουηι Γβχ ίί. 29. 

1 ες. 
Σϊφαίίν.76.2. 77.1,2. 89.2. 

101. 2 
Σκάι/Βεια V. 54. 1, 4 
Σκελλίοϊ ΑΙΗ. νϋί. 89. 2 
Σκ-ιρϊται ν, 67. 1. 68.2,3. 71. 

2,3 

Σκί/0ΪΤ15 τ. 33. 1 
Σκιρφώνίαί ΤΙιβΙ). τίί. 30. 3 
Σκιρωνίίην Αί\ι. τίϋ. 25. 1. 

54.2 
Σκιώνη ίν. 120-122, 123. 2 βς. 

129. 1. 130. 133. τ. ?. 1. 

13. 6 294 ΙΝ. 

ΣκιωναΊοι ϊν. 120. 1. 129. 3. 

ν. 18. 8. 32. 1 
Σκάμιον ϋροζ ϋ 96. 3, 4 
Σκύβαι η. ϋΟ. 2. 07.5 
Σκύλλαιον ν. 53. 2 
Σκνρο9 ί. 98. 1 
Σκώλοβ ν. 18. 4 
Σόλλιον η. 30. 1. ϊϋ. 95. 1. τ. 

80.3 
Σο\0€κ νί. 2. 6 
Σολύγίΐα ϊν. 42. 2. 43. 1 
Σολύγ'οϊ λόφοδ ίν. 42. 2 
Σούι/ίοι» νϋ. 28. 1. νϊϋ. 4. 1. 

95.1 
Σοφοκλής 6 Σωστρατίίου ΑΙΗ. 

ίϋ. 115.3. ΐν. 2. 1. 3.1. 46. 

1. 05.3 
ΣΊΓάρδοκοί,ΣίΓαράδοκα Τ1ΐΓ»χ 

ϋ.101. 3. ϊν. 101.4 
Σττάρτη ί. 131. 1, 2. ίν. 3. 2. 

15.1. 81.1. 132.3. ν. 14.2. 

άζίωί τ})ί Σ. ΐ. 86. 3. σ€ΐσ- 

μόί ίν Σ. 128. 1. ό η-^(μ<Λν 

τΐ,ίΣ. §5. ϋί.51. 3. Σ. και 

■η άλλ), Έλλαϊ ί. 131. 5; οί. 

ϋ. 2. 1. 21. 1 
Στταρτίάτηί ϊϋ. 100. 2. ίν. 11. 

1. ν. 9. 6. νϋ. 19. 3. 58. 3. 

τΐϋ.22.2. 39.1. 91.2. ξύμ- 

βουλοι ν. 63. 3. νϋί. 39. 2. 

(οί) Στταρτιάται ί. 128. 2. 

131.1. 132.1. ίν. 8. 1. 38. 

4. ν. 15.1. οΜ,ν Σ. 132. 5. 

ϋ.12. 1. 25.2. άρχωι/νΐ.91. 

3; οΓ. νϋί. 11. 2. 61. 1, 2. 

91.2 
Στταρτωλοϊ >;' Βοττίκΐ} ίί. 79. 

2 δί}. ν. 18. 4 
Στα'γβιροί Αηάποπαιη οοΐοηΐίΐ 

ίν. 88; οί. ν. 6. 1. 18.4 
Στάγηί ΡβΓ3α νϋί. 16. 3 
Στατηρ Βαρεικόί νίϋ. 28. 4. 

Φωκαΐτΐ)5 ίν. 52. 2 
Στησαγόραν 8αηϋα3 ί. 116. 3 
Στ/3αχιοι ϋ. 81 8(1.; οΓ.ϋί. 106. 

1 βς. Στρατόδημοί ΙιΆΟ. ϋ. 67. 1 
Στρατονίκΐ] Μαο. ϋ. 101. 4 
Στράτου η. 82. 84. 3. 102. 2; 

οί. Στρίτιοι, 
Στρίψα [ηπ. ηϋΐΏ ίη ίττιστρί. 

ψαντεί Ι&ίβΕΐ] ί. 61. § 3 
Στρογγυλή ίϋ. 88. 1 
Στρόϊβοί Αΐΐι. ί. 105. 2 
Στρομβιχίοηί Αΐΐι. νϊίί. 15. 2. 

16. ],2. 17.1,3- 30. 1,2. 

62.1. 63.1. 79.3,4 
Στρόμβιχος ΑίΗ. ί. 45. 1 
Στρόφβκοϊ ΤΗβδΒ. ίν. 78. 1 
Στρύμων η. ϋ. 90. 3. 97. 2. 

99. 2, 3. 101. 2. ίν. 102. 1, 

3 ; οί. ί. 100. 3. νϋ. 9. 1 
Στυρηί νϋ. 57. 3 
Στύψων £αο. ίν. 38. 1 
Σύβαρίί Ρ1. νϋ. 35. 1 
Σύβοτα. νήσοι ϊ. 47.1, 54.2. 

τηί θβστΓρωτίΒοί Χιμι'ιν ΐρί}- 

μοί 50. 3. 52. 1. 54. 1, 4. 

ίϋ. 76. 1 
Συκη νί. 98. 2 
ΣύμαιΰοίΈΙ. νί. 65. 2 
Σύ/χ»; νϋί.41.3. 42.1,4. 43.1 
Σνρακοσία νϊ. 52. 2 
Συρακόσιοί ηοιηβη οοΐΐβοΐίνηιη 

νϊ. 78.1,2. Συρακοσίοι νί. 72. 

2-4. νϋ. 57. 1, 5. νίϋ. 96.5. 

1)β11αΓη οοηΐΓίΐ Ιι€οη(ίηο3 ϋί. 

86.1 δ(}. ΙιβΠαιη οοηίΓα Αΐΐιβ- 

ηίβη8β5νί.33-νϋ. 87. β(}ΐιί1β3 

νί. 20. 3; οί. 52. 2. 64. 2. 

63. 4. 66. 1. 70. 3. νίί. 78. 

2. XV ίοιρβΓαΙοΓβδ νί. 72. 2• 

ίΓβδ 73. 103. 4 
Συράκουσαι οοικίίί» νί. 3. 2. 

ό μέγαί λί/ίΐ/ι/ νί.99. 1. 101. 

2. ροΓίαβ ιηα^ηιιβ νϋ. 2. 3, 

4. 22. 23. 36. 56. ροΠιιβ 

ρ£ΐΓνα3 νί. 22. 1 
Σφακτηρία ίν. 8. 4-7. 13. 2. 

30. 1 8^. 31.2. 33.3. 36.2 8ς[. 
Σωκράτης Αΐΐΐ. ϋ. 23. 1 
Σίοστρατί&ηί ΑΐΙι. ίϋ. 115. 3 Ύα'ιναροι -ηί λακωνικής •νιι. 

19. 3; οΓ. ϊ. 128. 1. 1ο3. 1 
Τα,ιιωϊ ΡθΓϊει τϊϋ. ο1. 1. 87. 

2.3 
Ύάνα-γρα τί)5 Βοιωτίαί ί. 103. 

1. ϊϋ. 91. 2 δη. ΐν. 91. 1. 

97. 1. νϋ. 29. 2 
Ύαναγραία ίν. 76. 3 
ΎαναγράΙοι ί. 108. 2. ϋί.91.3. 

93.4 
Τάνταλου Ϊν. 57. 3 ες. 
Ταραϊ νί. 54. 4, 5. 44. 2; οΓ. 

104. 2, 3. τϋ. 1. 1. νϋϊ. 91. 

2 
Ίαυλάντιοι Ί. 24. 1 
ΎαΖροί Ι.βο. ίν. 119. 1 
Ύίγΐα ν. 32. 2. 62. 1 δΓ]. 64. 

1. 74.1. 75.1. 76.1. 78.1• 

82.3 
Τβγίάτη! π. 67. 1 
Τεγεάχαι ίν. 134. 1 30[.•, οι. τ. 

32. 3. 57. 2. 62. 2. 65. 3. 

67.2 
Τεγίάτΐϊ ν. 65. 3 
Τίίχιοι/ ίίί. 96. 1 
Τίΐχίοΰσσα ττ^ϊ Μιλησίαί τίΐϊ. 

26. 3. 28. 1, 2 
Τίλλίαϊ δ^Γ. τί. 103. 4 
ΤελλίϊΙ,αο. ϋ.25. 2. ίϋ.69.1. 

Ιν. 70. 1. ν. 19. 1. 24. 1 
Ίΐμενίτν^ νί. 75. 1. 100. 2. 

άκρα νϋ. 3. 3 
Ύίνέοιοι ϊϋ. 2. 2. νϋ. 57. 4 
Τί'νεοοί ία. 28. 3. 35. 
Τερικαΐοϊ κολτοϊ νί. 104. 3 
'ΐΐσσαρακοσταΐ Χϊαι ναί. 101. 

1 
Τευτίαττλοϊ Εΐβπδ ϋί. 29. 1 
ΤεύτΧουσσα τίϋ. 42. 3 
Τε'ωϊ νίϋ. 16. 1. 19. 2. τεϊχοί 

20. 2; οΓ. 16. 3 

Τΐί'ίοι ϋί. 32. 1. τϋί. 16. 2 80[. 

19. 2. 20. 2 
Ίημαιίοαί ϋ. 99• 2 1ΝΟΕΧ. 295 

Τ.,',/ίοί νϋ. 57. 3. νίϋ. 69. 2 
Ύηρεαί, Ύηρίαί Ρ1. νί. 50. 3. 

94.2 
Ύηρίύί η. 29. 2 
Τι;ρί)« ΟάΓτίαΓυηι γθχ ίί. 29. 1 

5(1. 4 δίχ. 67. 1. 05. 1 
Τιλσταϊοι ϋ. 96. 4 
Ύιμαγόρα^ Ογζ. νίϋ. 6.1. 8.1. 

39.1 
Ύιμαγόρα^ Τβ^. ϋ. 67. 1 
Ύιμάνθη^ ΟΟΓ. ϊ. 29. 2 
Ύιμάνωρ ΟοΓ. ί. 29. 2 
Ύιμοκράτη•! ΑίΗ. ϋί. 105. 3. ν. 

19. 2. 24. 1 
Ύιμοκράτηί ΟοΓ. ϋ. .33. 2 
Ύιμοκράτΐίί Ι<£10. ίί. 85. 1. 92. Ύιμόζΐνοί ΟοΓ. ΰ. 33. 2 
Τισα/ιεί/ο'ϊ ΤΓαοΙι. ίϋ. 92. 1 
Ί'ισαναροί Αροάοίαδ ίπ. 100. 2 
Τίσ/αϊ Αΐΐι. ν. 84. 4 
Τισί/ίαχο5 Αίΐι. τ. 84. 4 
Τισσαφέρνης στρατηγοί των 

κάτω νίίί. 5. 4 δί]. 6• 1, 3. 

18. 20. 2. 25. 2. 26. 3. 28. 

2-4. 29.1 δς. 35.1. 36. 44. 

1. 45. 1-5. 46. 1-5. 48. 1. 

52.1. 66.1-5. 57.1. 58; οί. 

43. 2 6(1^. 63. 2. 78. 1 δφ 

80.1. 81.1-3. 82. 2 3ς. 83. 

1, 2. 84. 2 δφ 85. 2. 87. 1, 

5. 83. 99.1. 108.1. 109. 

1.2 
Ύληττόλεμοΐ ΑΛ. ί- 117. 2 
ΤολμαΤοϊ Αΐϋ. ί. 108. 3. 113. 

1. ίν. 53. 1. 119. 2 
Ύολμίοηί ΑΛ. ί. 103. 3. 113. 1 
Τολμίοηϊ ΡΙαΙ. ϋί. 20. 1 
ΎόΧοφοΊ Ορίιίοηβηδίδ ίϋ. 100 Λ 
ΎοΧοφώνιοι ϋί. 101. 2 
Τοαεύϊ ίν. 118. 3 
Ύορύλαοί ΤΗβδδ. ίν. 73. 1 
Ύορωναΐοι V. 2. 1. 18. 8 
Ύορωνη ή ΧαλκιΟίκη ίν. 110- 

116. 120.3. 122.1. 129.1. 

132. 3. ν. 2. 3 ΙΝΟΕΧ. Ύραγία ί. 110. 1 

Ύραχινία ϊϋ• 92. 1 

ΊραχίΐΊοι η\. 92. 2 

Ύραχίί ϊϋ. 100. 2. ίν. 78. 1. 

ν. 12. 51. 1 
Ίρηρε^ η. 96. 4 
Ύριβαλλοί η. 96. 4. ΐν. 101. 3 
Ύρινακρία τι. 2. 3 
ΎριότΓίον νϋΐ. 35. 2, 3. 60. 3 
Ίριιτο&ίσκοΊ ίν. 70. 1, 3 
Τρίταιιϊϊ ϋί. 101. 2 
Ύριωβολον νϋΐ. 29. 1. 45. 2 
Τροία 5. 8. 3. 11.3. ΐν. 120.1. 

νΐ. 2. 4 
Τροιζηι/ϊ. 115.1. ΐν.21.4. 45. 

2; οΓ. 118.4 
Τροιζ.)«Ίθΐ ΐ. 27. 3. τίη. 3. 3. 

Τροι'ζηνία γη Ϊν. 45. 3 
ΎροιΙηνΙί γη η. 56. 3 
Τρωα'ϊϊ. 131.1 
Τρώεβ ί. 11. 2. νί. 2. 3 
Τρα.ί»ία' ΐ. 3. 1, 3. ϋ. 08. 2. ίν. 

12.1,2. 14.1 
Ίρωγίλον νϊ. 99. 1. νϋ. 2. 5 
Τρωτίλο)/ νί.4. 1 
Τυδεύϊ νίϋ. 38. 2 
Τυί/δαρβωϊ ΐ. 9. 1 
Ύυρσηνία τι. 88. 7. 103. 2 
Ύνρσηνικόί. ττόιιτοί νϋ. 58. 2. 

-ττελαγοϊ ΐν. 24. 2 
Τι/ρσηι/οί ΐν. 109. 3. νϋ. 53. 1. 
64. 57.10 

Υ. 

♦ΥαΤοι ΐϋ. 101. 2 
Τακίι/θια ν. 23. 4. 41.3 
"Υ^λα ί) Γελεάτίϊ ν1. 62. 4. 

63.2 
'Ύβλαΐοι \ϊ. 94. 3. Μεγαρίβ 

οΐ "Υ. νί. 4. 2 
"Υβλων 8ίοιι1αδ νί. 4. 2 
"Υκκαρα νί. 62. 3 
'Υκίτσρικοϊ νϋ. 13. 3 
'Γλίαϊ ΓΙ. νίΐ, 35. 2 
'Γλλαϊκόϊ Χιμνν ΐπ. 72. 81. 1. 
■Υ-π-ερΡοΧοϊ ΑΛ. νίϋ. 73. 2 Ύνΐρεχίδηι ΑίΗ. νί. 55. 2 
'ΥσιαΙ τί)ί Άργείαϊ V. 83. 2 
'Ύσιαί ΐϋ. 24. 2 
'Υστα'σττηϊ ΡβΓδ» ί. 115. 4 Φα'γρηβ ΐί. 99. 2 
Φαειν/ϊ ΑΓ{;ίν» ίν. 133. 3 
Φαίακεϊ ί. 25. 4 
Φαίαξ ΑΛ. ν. 4. 5 
Φαίδιμοί Ι/αο. V. 42. 1 
Φαί'ΐΊτηΓΟϊ Αΐίι. ίν. 118. 8 
Φάκιον ίν. 78. 5 
ΦαΧηρικόν τεϊχοϊ ΐί. 13. 6 
Φαλ»;ρονδε ί. 107. 1 
Φαλιοϊ ΟοΓ. ΐ. 24. 1 
Φάναι νϊϋ. 24. 3 
Φανόμαχον ΑΙΗ. ΐί. 70. 1 
ΦαζΌτεύϊ ίν. 89. 2 
Φα'ι/οτίϊ τ>75 Φ6β«ίδο5 ΐν. 76. 3 
Φα'ραζ Ι.αο. ίν. 38. 1 
Φαρνάβαζοί ΡεΓδΕί ϋ. 67. 1 
Φαρι/α'/ϊαζοϊ ό Φαρνάκου νίϋ. 
6. 1. 8. 1. 39. 1. 62. 1. 80. 
1 δη. 99. 2. 109. 1 
Φαρνάκης ΡβΓδα ί. 129. 1. ϋ• 

67. 1 
Φάροί ί. 104. 1 
Φαρσάλων νίϋ. 92. 8. Φαρ- 

σάλωι η. 22. 3 
Φάρσαλοί τ^β θεσσαλίοιβ ΐ• 

111. 1. ίν. 78. 1. 5 
Φάσηλίί ίί. 69. νίϋ. 88. 99. 1. 

108.1 
Φειά τ»;ί Ήλε/αβ ϋ. 25. 3, 4. 

νϋ. 31. 1 
Φεραϊοι ίΐ. 22. 3 
Φϋιωται νίϋ. 3. 2 
Φθίώτΐϊ ί. 3• 1 
Φιλημων ΑίΗ. ϋ. 67. 2 
ΦίλιτπΓΟϊ ϊαΛΟ. νϋί. 28. 5. 87. 

5. 99. 1 
Φίλΐ7Γτο<;Μαο.ΐ.57.2.59. 61. 

3. ΐί.95. 2, 3 
Φιλοκράτης ΑίΗ. ν. 116. 2 
Φιλοκτ»ίττ)5 ΐ. 10. 5, 6 1ΝΟΕΧ. 

ΦιΧοχαρϋαν Ι,&ο, ίτ. 119. 1. 

ν. 19. 1. 21. 1. 24. 1. 44. 2 

Φλίοσία V. 83. 3. 115. 1. τι. 105.3 
Φλιάσιοι ΐ. 27. 2. ίτ. 70. 2. ν. 

57. 2. 58. 4.. 59. 1. 115. 1 
Φλίοθ5 ίν. 1.33. 2. τ. 57. 2. 68. 

1,2 
Φοίι/ικί« ί. 8. 1. νϋί. 87. 3• 

ναυτικόν 1. 16; οΓ. 100- 1. 

110. 2. 112. 2. ι/)7ί5 νϋΐ. 81. 

3. ΐη 8ίοί1ϊ& τι. 2. 6 
Φοινίκι) η. 69 
ΦοινικικαΙ ττόλείδ νί. 46• 3 
Φοίνικοΰί γΐϋ. 34. 2 
Φοίνιιτσαι νηΐΐ ϊ. 116• 3. τϋί. 

46. 1, 5. 59. 78. 2. 87. 1-3- 

88. 99. 1. 108. 1. 109- 2 
Φορμίων 6 Άσωττίου ΑίΗ. ί. 

(54. 65. 117. 2. ϊη ΑοβΓηαηϊ» 

ϋ. 68. 4. 3ρυ<1 ΡοίϊάΒΒΒτη ϊ. 

64. 1 5ς. ϋ. 29. 5. 53. 3- ίϋ. 

17-2. &ρα(1Ναυρ&οΙηιη69.1. 

80. 3. 81. 1. 83. 2. 85. 3. 

86.1. 83 8<ι. 92.4. 102. 1. 

103. Αδορϋ ραΐ6Γ ϋί. 7. 1 
Φρυγία ϋ. 22. 2 
Φρϋνΐί ί&α. τϋί. 6. 4 
Φρύνιχο3 ΑίΗ. νϊϋ. 25• 1. ίη- 

^βηϊαηι 27. 1-5. 48- 3-6. 

ρΓοάίϋο 50-51. ρΓίεΓβοίϋΓα 

βιηοΐαβ 54. 2 8(ΐ. 90. 1, 3. 

92.2 
Φί/λίίδηί Τ1ιβΐ3. ϋ. 2. 1 
Φύρκοί V. 49. 1 
Φύσκα η. 99. 4 
Φι/τ/α ηί. 106. 2 
Φωκαηί ϊ. 13. 5 
Φώκαια τϋ!. 31. 3 
Φώκαια Τ. 4. 3 
Φωκαίϊ γΐϋ. 101. 1 
Φωκαίτί)5 στατηρ ίν. 52. 2 
Φωκβύϊί. 107. 1. 111.1. ϋ. 9. 

2. ΐη. 95. 2; οί. ίτ.76. 3. 89. 

2. 101.1. τ. 32.2. ΤΪ.2. 4. 

τϋί. 3. 3 Φωκίί ί. 108. 2. ίί. 29. 2. ίϋ. 

9-5. 1. ίν. 76.3 
Φωτυοί ΟΗαοηαιη <1αχ ϋ• 80. 4^ Χσφίαϊ ΑίΗ. νϋΐ. 74. 2. 86• 2 
Χαιρώνεια ί. 113. 1. ίν. 76. 3. 

89. 3 
Χαλαΐοί ίϋ. 101. 2 
Χάλκη νϋΐ. 41.4. 44.3. 55.1. 

60.3 
Χαλκ»)δωι/ ίτ. 75. 3 
Χαλκιίίύί Ι,ίΐο, τϋί. 6• 5. 8. 2. 

11. 3. 12. 2. 14. 1. 15. 2; 

οΓ. 25. 2. 16. 1, 3. 17. 1-3. 

19• 1. 28. 1. 32. 2. 36. 2. 

ίηΙβιβοΐΙαΓ 24. 1. 45. 1 
Χαλκιέίύϊ (ό) ηοπιεη οοΐΐβο- 

ίίνηιη ίν. 64. 2. νί. 84. 3. 

Χαλκιίηί ΐη ΕαΙίοεα ί. 15. 3. 

νΐ. 76. 2. 84, 2. νη. 57- 3. 

Χ. οί €Τγ1 Θράκης ϋ. 99. 3. 

νΐ. 10. 3. Ίτρόζίνος ίν. 78. 1. 

<1β6οίαηί αΙ) ΑΐΗβη. ί. 57. 3. 

58. 1 5(1. 62. 2. 65. 2. ϋ. 29. 

5. 58. 1. 79. 1. 95. 1. 101. 1. 

ίν.7. 78.1. 79-1. 81.1. 84. 

103.2. 114.1. 123.4. 124.1 

5€|. ν. 6.4. 21.2. 31.5; ο£. 

80.2. 82.1. τΐ,7.4. ίη δί- 

οΐΐΐανί. 3. 1-3;οΓ.4.5. 44.3. 

76.2. 79. 1. ΐπ 11&1ίατί.44. 

3. 79. 1. φοβνή νί. 5. 2 
Χαλκιίικιί ί. 65. 2. ΐΐ. 70. 2. 

101. 3. ίν. 79. 1. 103. 1 
Χαλκιδικϋϊ. (τό) Χ. ίν. 61. 2. 

αά Αΐΐιοη 109. 3. γίνοί 61• 

3. -ττόλεΐϊ (ΐη 8ΐο.) ίϋ. 86. 1. 

Νοζοί ι) Χ. ΐν. 25. 5. "Ολυν- 

θοί ν Χ. 123. 3. Ύοριόνη ») 

Χ. 110. 1. οΐ. ν. 3. 3. νόμι. 

μα νί. 5. 2. ίτπΓΟϊ τ. 10. 9 

8ε[. ττόλκμοί η. 95. 2 
Χαλκίοικοί ί. 128. 2. 134. 1,4 
Χαλκι'ϊ ίη ΕαΙ)οεα νί. 4. 5. τϋ. 

29.2. νίϋ. 95.4 ΙΝΒΕΧ. Χαλκίϊ ΟοΓίηΐΗ. ορρΐ(1αηι ί. 

108. 3. ϋ. 83. 3 
Χαοι/€5 ϋ. 68. δ. 80. 1, 3 8(ϊ. 

81. 2, 4 
Χάρα8ροί ίη ΑΓ£;ο1ϊάβ ν. 60. 5 
Χαρικληί ΑΙΗ. τϋ. 20. 1, 3. 

20. 1, 3 
Χαρμΐι/οί Αΐΐι. τϋί. 30. 1. 41. 

3. 42. 2. 73. 2 
Χαροιάοη^ Αΐΐι. ίϋ. 86- 1. 80. 

2 
Χάρυβοι•! ΐν. 24. 4 
Χαμίριου τη9 θεσίΓρωτίδοί ΐ. 

30. 1. 46. 2, 3. 48. 1 
Χίρσόνησοί ΟοήηΙΙι. ΐν. 42. 2. 

43.1. ΤΓΟΕζβη. 45. 2. ΤΗγοο, 

ί. 11. 1. τϋί. 62. 2. 99. 2. 

102. 1. 104. 1 
Χίονα Ι,αο. ν. 19. 1. 24. 1 
Χίοϊ ϊ. 116. 1. ϊϋ. 104. 6. νϋΐ. 

6. 2. 7. 1. 8. 2. 10. 1. 15. 

3. 16. 1. 17. 1. 20. 1. 24. 

2, 5. 23. δ. 30. 1 βί^. 31. 1. 

32. 1, 2. 33. 2. 38. 1, 3. 60. 

2 80[. 79. 3. 99. 3. 100- 2. 
Χϊοίϊ. 19. ΐϋ.10. 3. νϊ.85. 2. 

νϋ. 57. 4. ορυΐβηΐί βΐ 8θ1)ΐ•ϋ 

νϋΐ. 24. 4. 40. 2; οι. 15. 1. 

45. 4. ρ1απηΐ03 8βΓνο8 Η»- 

1)βηί 40. 2. ηανβ3 πιϊίί,υηΐ ϊ. 

116. 2. 117. 2. ϋ. 9. 4. 56. 

2. ίν. 13. 2. 51. 129. 1. ν. 

84. 2. νΐ. 31. 2. 43. 1. νΐΐ. 20. 2. 57. 3. νίίί. 5. 4 ες. 
6. 3 8(1. 9. 2 80|. 10. 1, 2; 
οΓ. νϋ. 1. 15. 3. 40. 2. άβ- 
βοίυηΙ; έΐ) ΑΐΗ. νϋί. 14. 1. 
15.3. 17.2. 19.1. 22.1. 23. 
2 30[. 24. 2, 4. 28. 1. 31. 1. 
32. 2. 33. 1. 38. 1-3. 40. 1- 
3. 41.1. 55.2. 56.1. ρΓΟΒ- 
Ιίιιιη η»ναΐ6 οοιηπιίΙΙυηί 61. 
1-3. ηΐΕΓΐ 1Ϊ136ΓΪΟΓΘ ίηιυηίϋΓ 
63. 1. τεσσαρακοστά^ Χίαϊ 
ί. 101. 1. Χίων άνορΐί ηί• 
32.2 

Χοιρά^ΐί νϋ. 33. 3 

Χρόμων Μθ88. ϋί. 98. 2 

Χρύσιπ-π-ΟΊ ί. 9. 2 

Χρυσίί 8αοβΓάθ8 ίβιηίηΕ ϋ. 2.1. 
ίν. 133. 1 δθ[. 

ΧρΟσίϊ ΟοΓ. ϋ. 33. 2 

Ψ. 
Ψαμμήτιχοί ΙηαΓΪ ραΙβΓ ί. 104. 

Ι 

Ω. 

"Ωκυτο^ ΟοΓ. ίν. 119• 1 
Ώρΐόί νϋΐ. 95. 4 
Ώρωττία ίν. 91. 2. 99 
ΏρϋάτΓίοι ϋ. 23. 3 
Ώρωττόί η. 23. 2. ϋί. 91. 2. 

ίν. 96. 5, 0. νϋ. 28. 1• τίΠ 

60. 1 8^. 95.1^ 80Η00Ι ΑΝΒ ΟΟΙΧΕΟΕ ΤΕΧΤ-Β00Κ8 ΓΓΒΙ.Ι3ΣΙΕΒ ΒΤ ΗΔΕΡΕΗ & ΒΗ0ΤΗΕΗ3, Γεα>-κι.ιν δοΓΑΐα:, Κ. Υ. ^ρ=• Ηαβρεκ & ΒκοτΗΕκβ ιτίΠ Ββηά βίύιεΓ οί ί1»β ίοϋοπϋΐζ ΜΓογΙμ 
1)χ Μ»Π, ροδίβββ ρΛΐά (ίοΓ Μ ί" (ϋδίΛποβ χη Οιβ υηίΐβοί £ΐ4ΐ€3 πηΐετ 3000 
ιιιίΐβδ), οα Ρβοβϊρΐ; οί Ιΐιβ ^Ιοηβ^Γ. ΑΗοτάΒ ΟΓββΙε ΤβδίΗΐηβη*. 

ΤΗβ θΓθβ^ ΤβδίΑιηβηΙ : » ϊϋι » Οπ1ϊο»1ΐ7 Κβτϊδβά Τβχί ; & ΟίςβΕ* 
οί ν»Γίοιΐ3 Κβ»<1ϊη25; Ματκϊη»! ΚβίβΓβηοβκ ίο ΤετΙ»! »πά ΙΑΙοπιβΗο 
υ«»^ ; Ρτοΐβ^οιηεη» ; »η<1 & ΟγϊΙϊολΙ »η4 Εχί^βίϊο»! ΟοπιηίθηίΛτν. 
ΓοΓ Λβ Γϊβ οί Τ1ιβο1θ2ϊοίΐ1 δίοάβηΐβ ίΐηά ΜϊηίϊΙβΓΧ. Βν Ηε>•2Τ 
Αΐ-ΓΟΒρ, Β.Π., ΜίηΪΒίβΓ οί ^α^ι)β^ 01ι»ρ6ΐ, ΐΛΠάοη, ιιη<1 1»1β Γβΐΐον 
οί ΤΗηϊΙχ ΟΌΙΙθ^β, ΟΑΠιΐηά^β. Τοί. Ι., ϋοη(αίηϊη§ ίΐιβ Γοητ Οοβ- 
ρβΐΒ, 8νο, Μαείϊη, $5 00 ; βΐϊοερ εχίτ», $5 50 ; Ηαΐί €α1ί εχΐι», $6 Οα 

Αηάτβντβ'β Ι>α{1η-Ι!η§1ϊ3ΐι Ιιβχΐοοη, 

Γοηικίεά οη Ιΐιβ Ιατ^εΓ Οεππίΐιι-Ι^ιΙϊη Ι,βιϊοοη οί Ογ. "ννιι. ΓβΕϋΐπχ. 
ΛΥιώ ΔάϋΙϊοηβ ίΐηιΐ ΟοΓτεοΙίοηΒ &οιιλ Ιΐιε Ι/ειϊοοηβ οί ΟεβηεΓ, Γμ- 
οΐο1»ίΐ, δεΙιεΠεΓ, ΟεοΓ^εβ, &α Κον»1 δτο, βΐιββρ εχΐΓ», $5 00. 

ΑΙ>βΓ0ΓθΐηΙ}ί6 οη ίΐιβ Ιη^ΠεοΐτιαΙ Ρο•^βΓ3. 

Ε85»7 οη Οιβ ΙηΙεΙΙεοΙυ»! ΡοτεΓδ. Ιηςιιΐήεβ οοηοβπιϊη^ Λβ Ιη- 
(ευεοίικί Ρο^τεΐδ ααά Λε Ιηνε5Η§»ϋοη οί ΤΓϋΐΙι. "«ΊΛ ςπεβίίοηδ. 
Βγ ^ΟIIΝ Αβκκοβομβιε, Μ.ϋ., Γ.Ε.3. Ιδπιο, Μϋδϋη, 45 οεηΐΒ; 
Η«1ί Βοαηά, 50 οβηΐβ. 

ΑΙϊβΓΟΓΟίηΙϊίβ οη ίΐιβ ΜογοΙ ΓββΗηεΒ. 

ΤΙιε Ρ1ιϊ1ο8ορ1ιχ οί Ιΐιβ Μογ»1 Γίεΐϊη^ ΛΜιΙι ςυεδΙΐοηΒ. Ιβιηο, 
ΜαβΙϊη, 40 οεηΐβ ; Η&1ί Βοϋηά, 50 οβηίδ. 

Α1)6ΓεΓθΐηΙ>ΐ6'8 ΜϊΒΟβΙΙαηβοπβ £53378. 

ΟοηΒΪϊϋη^ οί Ιΐιε Η&πηοη^ οί ΟΤιήκΙϊαη Γ3ϋ1ι »η<1 ΟΙιπΒΐίίΐη 01ι»γ- 
ΜίεΓ; ΤΙιε ΟαΙΙιιτε αηά ΒίεοίρΠηβ οί Ιΐιε Μϊηά ; Τΐιϊηΐε οη Οιβββ 
Τ1ιϊηε3 ; ΤΙιε ΟοηΙεβί »ηά ϋβ ΔπηοΓ ; ΤΙιε Μβεβϊαΐι αβ »η £χυη- 
ρΐε. 13ιηο, Μαβίίη, 37}^ οεηΐΒ. 

ΛΙίΒοη οη Τ38ΐ:6. 

£Ε8&ν8 οη Λε ΝβΙπΓβ »ηά Ρτίηοϊρίβδ οί Τββΐβ. \Πΐ1ι Οοπ«<Λίοη3 
»ηά ΙπιρΓπνβηιεηΐΒ. Βί" Αβλαηαι» Μπ-ιλ. 12ιηα, Μαβίίη. 75(%ηΙβ. 2 ΗΑηΡΕβ & ΒΒΟΤΗΕΗδ' 

Αηΐΐιοη'8 Ιιαϋη Ιι688οη8. 

Ι,αΙϊη Οι•ίΐιηιηαΓ, Ραι•1; Ι. Ο'οηΙίΐϊηίηβ ίΐιο πιοδί ίηιροΓίαηΙ ΡίΐΓΐβ οί 
ίΐίβ ΟΓαΜίηαι• οί Ιΐιβ Ι,&ΙΊη Γ,αη^α&ββ, ΙοββΙΙιβΓ -ντϊΐΐι &ρρΓορπαίθ 
ΕχβΓοΐδββ χη ίΐιβ ΐΓαηδΙίΐΙϊηβ αικί ιντΗϊπβ οί Ι,αΙϊη. 12ιηο, δΐιεβρ 
εχΐΓίΐ, 75 οβηΐβ. 

Δηίΐιοη'β Ιι&ίΐη ΡΓΟββ Οοηιροβίΐΐοιι. 

Ι,Λΐΐη Ογ&πιπι&γ, Ραιί II. Αη ΙηίΓοάαοΙϊοη ίο Ι^αίίη Ρτοδβ Οοηι- 
ροΒΪΙίοη, ινίΐΐι 8. οοηιρίβΐβ ΟοιίΓβο οί Εχοιχϊβββ, ϊΙΙιικίΓαΙϊνβ οί ίΐΐΐ 
Ιΐιβ ίηιροΓίαηΙ Ρήηοϊρίεβ οί Ι,αΙϊιι δγηίαχ. 12πιο, δΐιβερ οχΐΐ'α, 75 
εβηΐβ. 

Α Κβγ Ιο Ιιαϋη Οοηιρθ8ϊ1;ίοη 

Ιβ ριιΙϊΙϊΒΐιβά, \ν1ιϊο1ι ιηα.γ 1)β οΐιίαίηοιΐ \)γ ΤεαοΙιΟΓΑ 12ηιο, Ιΐαΐί 
δΐιββρ, 50 οβηΐΒ, 

Αηΰιοη'8 Ιιαϋη βγηΐαχ. 

Ε&Ιϊη ΙιβΒδοπΒ, Ρατί II. Οοηΐ3,ΐηίη§; 1>α(ίη δχηίαχ, »ΪΙΗ Κβεκίίη^ 
Ι,βδΒΟΠΒ, &ηά ΕχβΓοίεβΒ ϊη ίοιιΙ)1β ίΓβηβΙαΙϊοη, οη ίΐιβ ΒαΒΪβ οί Κϋΐι- 
ηβΓ'8. 12ιηο, δΐιββρ θχΙγ». (ϋηΐίοπη τϊίΐΐι "ΐΛΐίη ΙιβΒβοηΒ, ΡίΐΓΐ; 
Ι.") {Ιη Ρτβ$8.) 

Αηϋιοη'β ΖτιιηρΙ'β Ιιαϋη 0τΧ3ταια.ΒΧ. 

ΓΐΌΐη Ιΐιβ Νϊηίΐι ΕάΐΙίοη οίΐΐιβ Οήείηβΐ, βάαρίοά Ιο Ιΐιβ υββ οί Βη- 
βΙΪΒΐι δΙαίβηΐΒ. Βχ Εεονακβ δοπΜίτζ, Ρΐι.ϋ. ΟοιτβοΙβί &ηά 
Εη1&Γ£β(1, ϊ)γ 0ηακι.ε8 Αντηοκ, Ι.Ιι.ϋ. 12ιηο, δΐιββρ βχίΓα, 76 
οβηΐΒ. 

Δηΐ1ιοη'8 Ζτιιηρΐ'β ΙιΐΛϊη ΟτταπαηΛτ, ΑΪ3Γίά§βά. 

12ιηο, δΐιββρ οχΙγ», 50 οβηΐΒ. 

Αη1:1ιοη'8 Ιι»11η νβΓβίβο&ΐΛοη. 

Ιη α δβήθΒ οί ΡΓοκνβδΒΪνο ΕχβΓοϊββΒ, ίηοΐυάϊπβ δρβοϊιηοηΒ οί Τι-ίΐηβ- 
ΙβΙίοη ίΓοιη ίΐιβ ΕπβΙίΒΐι »η(1 αβπηίΐη ΡοοΙι^ ϊηΐο Ι^αΙϊη ΥβΓΒβ. 
12ιηο, δΐιββρ βχίΓ», 75 οβηΐβ. 

Α Κβγ ίο Ιιαϋη νβΓβίϋο&ΐΐοη 

Ι3 ρυ1)Η3ΐιβ(ϊ, νΐήοΐι ιηα)^ 1)β οΐιίαϊηεα 1>7 Τ6&ο1ΐ6Γ8. 12ιιιΟ, Η&ΐί 
δΐιββρ, 50 οβηΐΒ. 

ΑηΙΙιοη'β Ιι&ΐΐη Ρτοβοάγ βηά Μβίτβ. 

Ειοηι Ιΐιβ 1)681, ΑιιΛοΓίΙίΘβ, ΑηοΐβηΙ β,ηά ΜοιϊβΓΠ. 12πιο, δΐιββρ 6Χ- 
Ιτα, 75 οβηΐ3. 50ΗΟΟ1. ΑΝΟ ΟΟίΙ-ΕΟΕ ΤΕΧΤ-ΒΟΟΚ5. 3 

Αηϋιοη'β Οχββι. 

€868αΓ'8 ΟοιηιηβηΙίΐΓΪβΒ οη Ιΐιβ Ο&ΙΗο ΛΥ^γ, οηά Ιΐιο ΓιγηΙ Βοοίί οί 
Ιΐιβ ΟΓβεΙί Ρ»ΓίΐρΙΐΓ3£β ; λνϊΐΐχ ΕπβΙϊΒΐι ΝοΙββ, ΟγϊΙϊο&Ι λικΙ Εχρίαη.•»- 
ΙοΓχ, Ρ1αη3 οί Β»αΐβ8, δΐβ^βδ, &ο., ήπά Ηΐδίοήοαΐ, Οβο^ΓίίρΙιίοαΙ, 
ηηά ΔΓοΙίίοοΙοδϊωΙ Ιηάβχ63. Μαρ, ΡοΓίΓοίΙ, &ο. 12ιιιο, Βΐιεβρ 6χ- 
Ιι•α, $1 00. 

Δηΐίιοη'8 ^Χϊηείά οί νϊτβϋ. 

Λνϊίΐι Εη§1ίί>η ΧοΙβδ, Οηίϊοιιΐ απά ΕχρΙίΐηαΙοΓ^, & ΜβΙήο&Ι ϋΙ.ινΪΗ, 
ίΐηά ίΐη Ηΐδίοήοαΐ, ΟβοβΓαρΙιϊοαΙ, αηίΐ Μ^ΙΙιοΙοείοίΐΙ Ιηάβχ. Ρογ- 
Ιι-ΛχΙ αηά ηΐίΐη^τ ΙΙΙαδΙτ&Ιίοηβ. 12ιηο, δΐιβερ βχΐΓ», $1 25. 

Αηϋιοη'β Εοΐοεαββ αηά (3γ6ογ§ϊ03 οί νΐτβϋ. 

λνίΐΐί Εη^ΙΪΒΚ Χοίββ, Οηΐϊοαΐ αηά Εχρ1αηαίοΐ7, ίΐηά α ΜεΙήε&Ι Ιη- 
άεχ. 12πιο, δΐιεερ εχΐΐ'α, $1 25. 

Αηϋιοη'8 δαίΐτιβί. 

δαΙΙιΐδΙ'Β ^α2ι1ι•ι11^ηβ ΛΥιΐΓ &ηά €οηΒρΊτα.ογ οί ΟαΙΠϊηε. "ννίΐΐι αη 
Εηβΐϊδίι ΟοιηιηεηΙίΐΓχ, άπα αεο^Γ^ρΗΐο»! αηά ΙΙϊβΙογϊο&Ι ΙηοΙεχεβ. 
Νβλϊ• ΕάίΙχοη, οοιτεοΐεά ΒΛά εηΐ&τςεά. ΡοΓίτβϊΙ. 12ιηο, δΐιεερ βχ- 
ΐΓα, Τ5 08ηί3. 

Αη1:Ιιοη'8 ΗοΓαοβ. 

Τΐΐθ λνοΛβ οί ΗοΓ»οβ. ΛνίΙΙι Εη^ϋδΐι Νοΐ83, Οήΐίοαΐ δηά Εχρίαη- 
ΛΐοΓχ. Α ηετν Εάϊϋοη, οοΓΓεοΙβά ίΐηά εηΙαΓ^εά, ττΐΐΐι Εχοπρβίοηδ 
Γείβΐϊνε Ιο Ιΐιε νΐπεβ 8η<1 νΐηεχ&Γάβ οί ίΐιε Αηοϊεηίδ; & Ιΐίε οί 
ΗοΓ&οβ, α Βϊο£Γίΐρ1ιϊθΕΐ βίεείοΐι οί Μκεεηαδ, α ΜεΙίΊοαΙ Οίανίβ, &α 
12ιηο, δΐιεερ εχΐια, $1 25. 

Αηϋιοη'β ΟίοβΓΟ. 

ΟΐοβΓο'β δείεοί Οπι1ϊοη3. 'ννΐΐΐι Ευκϋεΐι ΝοΙβ3, Οήΐϊοίΐΐ λικΙ Εχ- 
ρΙαηαΙοΓγ, αικί ΗΪΒίοΓϊοίΐΙ, Οεο^ΓίίρΙιϊοαΙ, &η(1 Εε^αΐ Ιηίεχεβ. Αη 
ϊιηρΓονεά Είΐϊΐίοη. ΡοΓίπιίΙ. 12πιο, δΐιεερ εχΐΓ», $1 00. 

Αηυιοη'β ΟίοβΓο'β Τηβουΐαη ϋΐβρηΐαΐΐοηβ. 

ΛνϊΙΗ Εη^ΗδΙι ΝοΙεβ, €ήΙίο&1 άπα ΕχρΙαηαΙΟΓγ. 12ιηο, δΐιεερ βχ- 
Ιτ&, $1 00. 

Αηϋιοη'β ΟΐοβΓΟ άβ δβηβοίηίβ, &ο. 

Τΐιε ϋε δεηεοΐιιίβ, Όβ ΑπιϊοίΗ», Ραι-αάσχ», Ληά δοιηηίαιη δείρϊ- 
οηϊβ οί ΟίοβΓΟ, &η(1 {Ηε Εϊίβ οί ΑΙΙίοιιβ, 1)χ Οοπιείΐαβ ΝεροΒ. "ννϊΙΗ 
ΕαςΙϊΕΐι ΝοΙοΒ, 0'ΓϊΙίο&1 αηά ΕχρΙαηαΙΟΓχ. 12ιηο, δΠεερ οχΙγο, 75 
οβηΐβ. 4 ΗΑΡΡΕΒ & ΒΚΟΤΗεΚ3• 

Δηίΐιοη'β Οϊοθγο άβ ΟΕοϋβ. 

Μ. Τ. ΟϊοοΓοηίδ άβ ΟίΒεϋβ Ι,ϊ1)Γί ΤΓβδ. ΛΥϊΙΙι Μ&ΓβϊηαΙ ΑηαΙχδΪΒ 
αικί αη ΕιικΗβΙι Οοπιιη6η{αΓ7. Εάΐΐβιΐ ίοι• Οιβ βγηάϊοΒ οί ίΐιβ ϋπΐ- 
νοι•5ί(;7 Ργο88, 1)7 Ιΐιβ Εβν. ΙΙυΒΕΚΤ Λβιιτον ΙΙοΐ-ηΕΝ, Μ. Α., Υΐοβ- 
ΡΓβδϊάβηΙ οί €1ΐ6Ηοη1ιαηι Οοΐΐοβο, ΙαΙο ΓβΠοΗτ αηά ΑΒΒΪβΙαηΙ ΤαίοΓ 
οί ΤΓΪηΐΙ^ ΟοΠβΒβ, Οαηιΐ3ΓΪ(1κο. ΓΪΓΒί ΑπιοΓΪο»η ΕαίΙϊοη, ΟοΓΓβοΙεΙ 
οηά Εη1αΓ£β(1, Ιιγ ΟιίΑΕί,Εβ Λνιπον, ΕΙι.Π., Ρι•οίβ88θΓ οί ΟτΓεβΙί ίη 
Οο1ιιτη1)ϊα Οοΐΐε^β. 12ηιο, δΐιοερ, 75 οβηίδ. 

Αηΐΐιοη'β Ταοΐΐηιβ. 

Τΐιβ ΟοΓπιαηϊίΐ »η(1 Α^ήοοία, απί αίβο δβίβοΐίοηδ ίΓοιη ίΐιβ Αηη&ΐβ 
οί ΤαοϊΙυδ. ννίιΐι Εη^ΗδΙι ΝοΙεβ, ΟήύοίΙ Άηά ΕχρΙαηαΙοΓ/. 11ε- 
νίβεά αηα ΕπΙαΓ^βΛ ΕάϊΗοη. 12ιηο, δΐιββρ εχΐΓ», $1 00. 

Αη'(:Ιιοη'8 Οοηιεϋηβ Νβροβ. 

ΟοΓπβΙϋ ΝεροΙίβ νΐΐβϊ ΙιηρβΓ&ΙοΓϋΐη. Τν^ΐι ΕηβΙΪΒΐι ΝοΙεβ, &ο. 
12ηιο, δΐιβερ οχΙγ», $1 00. 

ΔηίΙιοη'Β Ονΐά,. 

δοΐοοίίοηδ ίΓοιη Ιΐιβ ΜεΙαιηοΓρΙιοβεΒ οί ΟνΊά. ΛνίΙΙι Εη^ΠβΙι ΝοΙεε, 
Οήϋοαΐ αηά. ΕχρΙαη&ΙοΓχ. 12ιηο, δΐιεβρ εχίΓα. (ίη Ριχββ.) 

Δηΐΐιοη'β Τανβηδί. 

Τΐιβ 8αΙΪΓ88 οί ^ανεηα1 αηά ΡεΓείιΐδ. 'ννίΐΐι Εη^ΗδΙι ΝοΙεβ, ΟγϊΙϊοεΙ 
αηα Εχρ1αη&ΙθΓ7, ίΓοιη Ιΐιβ 1)681; ΟοιηηιεηίαΙοΓβ. ΡοΓίπιίΙ. 12πιο, 
δΐιεερ εχίΓα, 90 οεηίδ. 

Δηΐΐιοη'β ΤβΓβηοθ. 

Τβι•εηϋΐ Οοιηοβ(1ϊ», \νί11ι ΕπεΜβΗ Νοίεβ, Μεΐήοαΐ Τ&1)1β8, Ληί »η 
Ε88»7 οη ΙΗβ δοαηηϊη^ ο( ΤεΓεηοβ, &ο. 12πίθ, δΐιεερ βχΐ™. (Τη 

Ρΐ•ΰ38.) 

Δηΐΐιοη'β Γϊγβϊ θΓβ6^ ΙιβΒβοηβ, 

ΟΌηΙίΐϊηίη^ ίΐιβ πιοίΐ ϊιηροΓίαηΙ ΡαιΊϊ οί Λβ θΓαηιιη»Γ οί ίΐιβ ΟΓβεΙε 
Γ,απβαβββ, Ιο^βίΙιεΓ -«γϊΙΙι αρρΓορΓϊαίβ ΕχβΓοΐβεδ ϊη Ιΐιε ΐΓαηβΙαΙίη^ 
ίχηά ^ΓϊΙϊηκ οί ΟΓεεΙι, ίοΓ Ιΐιβ υβο οί Ββ^ίηηει-Β. 12ηιο, δΐιεβρ εχ- 
ίΓα, 75 οβηΐΒ. 

Δηΐΐιοη'β ©Γββ^ σοχηροΒΪϋοη. 

Οι•βε1ς Γ,εΒΒοηκ. ΡαΓί II. Αη ΙηΙΐΌαιιοΙΐοη Ιο ΟΓβεΙε Ργοβθ Οοιη- 
ροβϊΜοη, ■ννίίΐι α Οοιηρίεΐβ ΟοιίΓββ οί ΕχεΓοΐβεβ ϊΙΙιΐΒίΓαίίνβ οί ιιΠ 
Λβ ΐιηροΓίαηΙ; Ρπηοϊρίββ οί 6Γββ^ δχηΐίΐχ. 12ιηο, δΐιββρ βχΐΓ», 75 50ΗΟΟΙ. ΑΝΟ 001.1.Ε0Ε τΕΧΤ-ΒΟΟΚ5. 5 

Αηΰιοη'8 Ο-Γββ^ 0•Γ3Γηιη&Γ. 

ΓύΓ :!ιβ α3€ ο£ βοΐιοοίϊ &ιΐι1 Οοΐΐβ^εϊ. 12ιηο, δίιββρ βχίτα, 15 οβηίδ. 

Δηίΐιοηδ Νβ^ν (χΓββΙε 0•Γ3πιιη.3χ. 

ΓΐΌΐη ΙΙιο θ€πηαη οι ΚαΙϋΐβΓ, Μ&ΙΙΙήβε, Βα(ϋη&ηη, ΒοβΙ, »3αά 
Τ1ιί6Γ5θ1ι ; ίο ίί-ΜοΙι »Γβ «ρρβηάεά ΙΙεηι&τ]» οη Ιΐιβ Ρϊοηπηά»Μοη 
οΓ 11ΐ6 ΟΓββΙε Ιλώ^λ^, »ηά Οιτοηοΐοζΐο•! Τ»Μβ3 6χρΙ»ΒΛίοτγ οί 
Ιίιβ 5ΐιηο. 1•2πιο, δΐιεβρ βϊΐτ», 75 οβη{5. 

Αηϋιοη'β θΓββ^ ΡΓθ8θά7 βηά. Μβίιβ. 

ΡοΓ Λβ υ3β οί 5€ΐιοοΐ8 «πα ΟΌΙΙβϊβϊ; Ιο^ΙΙιβΓ ντϊιΐι Ιΐιβ ΟΙιοηΙ 
£<»ιιηϊιΐ£ οί Λβ ΡτοιηβΙΙιεαβ ΥϊηοΙακ οί -Είοΐΐίΐιΐδ, &ηά (£άϊριΐ8 
ΤίΤΜΜίϊΐβ οί δορίιοοίββ, Ιο ττΐιϊοΐ» »Γβ &ρρβηΑεά Ββηα&τ^ οα Ιΐιβ 
Ιηίο-Οβπηίϋΐίο Αηίΐο^ϊββ. 12ιηο, δίιββρ βχίτ», 75 εβηΐβ. 

Δηίΐιοηβ ί&οοΐ35'5 Ο-Γββίε ΗβΕάβΓ. 

Α Ορεβίί ΚβΛίΙβΓ, ρηηοίραΐΐ^ δτοιη ΙΙιβ Οβπη»η ττοΛ οί ΓΓβάβτίο 
^>^οI>5. \νϊ11ι Εη^ϋδΐι Νο:β8, Οιΐϋ»! »ηά Εχρ1»η»{0Γ7, » Μβ»- 
ήο*1 Ιηάβχ ίο ΗοΕοβΓ »αά Αηαετβοη, »ηά » οορϊοαβ Ι^Βχίεοη. 
12πιο, δΐίββρ βιίτ», $1 οα 

Αηΐ^ιοη'β Χβηορίιοηβ ΑηαΙ>£ΐ8Ϊ8. 

ΛΥΐϋι Εηείϊδίι ΝοΕβδ, ΟτίΙϊο»! αικί Ειρ1»η»ίθΓν, & Μ»ρ &τηιις6<1 
ϋίχιτάϊΏξ ίο ίΐιβ 1&ίβ8( &η(1 1)€5( Λαίΐιοηΐϊεβ, &η(1 8 ρΐ&η οί ΰιβ Β&ί- 
Ιΐβ οί Οαηαζχι. 1'2ιηο, δίιββρ βχΐι», $1 25. Αηϋιοη'8 Χβηορίιοη'δ ΜεηιθΓαΙ}ί1ϊ3 οί 8οοι:3ΐ:68. 

Λνϊιΐι Εη§1Ϊ3ΐι ΝοΙβϊ, ^πι^^α1 »ηι1 ΕιρΙϋϋΐοΓν, Λβ Ρπ>Ιε^ιηεη& 
οί ΚαΙιηβΓ, ΛΛ'ί^δβτβ'β Ιαίβ οί δοοηίβδ, 4β., && Οοττεοΐβά «ιι4 βη- 
Ι&τςεά. 12πιο, δίιββρ βχΐτ*, $1 00. 

Δηίΐιοη'β ΗοιηβΓ. 

Τίιβ ΓϊΓϊΙ 5ΪΧ Βοοϊ3 οί ΗοιηβΓ'5 Ι1ί«θ, ίο ιτΙιΐΛ »Γβ «ρρβηάβά Εη- 
ςΐΐβΐι ΝοΙββ, Οτΐίίοαΐ &ηά Εχρΐ3ΐι&ίοτ7, > ΜείτίηΙ Ιηάβχ, >ιι4 Ηο- 
ΜβΓΪο 01ο55»ΐ7•. Νβιτ αηά βηΙϊτ^βΛ ΕάϊΙΐοη. ΡοΓίΤΛΪΙ. Ιβιηο, 
βΐίββρ εχίτη, $1 25. 

Ληΰιοη'8 ΜηητίΒΐ οί 6γ66^ Αηϋ(ΐηίϋβ8. 

ΓΐΌΐη ιίιβ 1)β£ΐ αεί ηιο-^ Γβϋβηί δοπΓοβι ΧαπιβΓΟϋδ Πΐιΐδίιβίίοπΐ 
12ιηο, δίιββρ ειί-,ι. ^3 ΓβηΙβ. 6 ΗΑΒΡΕΚ & ΒΒΟΤΗΕΡ8• 

Δηΐΐιοη'β Μ&ηυ&Ι ο£ Κοιηαη Δηίϊηηϊίίββ. 

Γγοπι ίΐιβ ιηοεί. ι-βοβηΐ Οοιτηαη λΥοι-Ιίδ. ΛνίΙΙι α ϋβδΟΓΪρΙϊοη οί ίΐιβ 
€'ύγ οί ΚοίΒβ, &ο. ΝιιιηεΓοιΐ3 ΙΙΙιΐδΙιαΙίοηΒ. 1•2ηιο, δΐιεερ βχΐΓ&, 
83 οοηίδ. 

ΑηΙΙιοη'β Μ&ηυ&Ι οΓ ΟγθθΙ^ ϋΐθΓ&ΙηΐΓβ. 

Γγοπι Ιΐιβ οαιΠοΒΐ ΛΐιΙΙιβηΙίο ΡθιίοΛβ Ιο Ιΐιβ οίοδβ οί Ιΐιβ ΒχζίΐηΙίηβ 
ΕΓβ. ΛνίΙΙι α Οι•ϊ1,ίο&1 ΙΙϊβΙογ/ οί Ιΐΐθ ΟΓΟβΙε Ι,αη£αα£β. 12π)ο, 
δΐιοορ βχ1ι•3, $1 00. 

ΔηΙΙιοη'8 διηϊΐΐι'β ΌίοΙίοηΆτγ ο£ Αηΐϊ<ΐΐΐί*ΐθ8. 

Α ϋϊοΐϊοηαι-χ οί ^^1•^^1^ αηΛ Ιίοιιιαιι Αη1ί(ΐιιϊ1ίβ8, ίιοηι Ιΐιβ Ι^εκΐ; Αη- 
ίΙιΟΓΪΙίββ, αηί βιαΙ)0(1>•ΐηίί α11 11ΐ8 ΓβοοηΙ Οίβοονοήβδ οί Ιΐιβ ηιοδί οπι- 
ϊηβηί ΟβΓίηαη Ρ1ιί1ο1θ2Ϊ8ΐ3 ίίικί ^α1•^8ί8. ΡϊγβΙ; ΑιηοΓίοαη ΕάϊΙϊοη, 
οοΓΓβοίβίΙ ϋπίΐ βηία,τζ&ά, α,ηά. οοηίαϊηίπβ αίδο ηιιιηβι•οιΐ8 ΑΓίίοΙββ Γβίβ- 
ίΐνβ Ιο Ιΐιβ ΒοΙαη^, ΜΐηβΓαΙο^χ» *ιι^ Ζοο1οκ5τ οί Ιΐιβ ΑηοϊβηΙβ, ^γ 
ΟπΑΒί,Εβ Αντηοιι, ΙιΙι.ϋ. Κο^αΐ 8νο, 81ιββρ βχΐΓίΐ, $4 00. 

διηίΐΐι'β Δηϋο,τιΐΙίβΒ, ΔΙιιΙάββά, 

Ι5χ ίΐιβ Αιι11ιοι•3. 12ιηο, Ιΐαΐί 81ιββρ, 00 οβηΐβ, 

Αηΐΐιοη'β ΟΙ&ββϊο&Ι ϋίοϋοη&τγ. 

αοηίαϊηίη^ αη ΑοοοηηΙ οί ίΐιβ ρπηοίρ&Ι ΡΓορβΓ Ναιηβδ ιηβηΐίοηβά 
ϊη ΑηοϊβηΙ ΑιιΙΙιοΓδ, β,ηά ίηίθηίΐθά Ιο βΐιιοϊςίαΐθ 8.11 Ιΐιβ ίιηροΓίαηΙ 
ΡοίηΐΒ οοηηεοΙβΛ ΛνίΙΙι ίΐιο Οεοει-αρίιχ, ΗΙβΙογ}^, ΒϊοβΓ&ρΙι^, Μί- 
Ιΐιοΐο^γ, απά Γϊηε ΑγΙβ οί Ιΐιε Οι-εείίβ &η(1 Εοηιαηβ, ίθ5ε11ΐ8ΐ• τνίΙΗ 
αη Αοεοιιηί οί Ιΐιε Οοΐηκ, ΛνείκΙιΐΒ, αη(1 Με&βυι-εΒ οί 11ΐ6 ΑηείβηΙβ, 
ΛτϊΙΙι ΤαΙίΐιΙαΓ Υαΐαεβ οί Ιΐιβ εαιηε. ΊΧογ&λ 8νο, δΐιεερ εχΐι-β, $4 00. 

Δηΐΐιοη'β Βιηΐΐΐι'β Νβ-ν^τ σΐ&ββίο&Ι ϋίοίΐοη&Γγ 

Οί Οι•εε1ι αικί Κοιηαη Βϊο^ΓαρΙΐ}^, Μ}Ί1ιο1ο^7ι »ί<1 Οεο^ναρίιχ. 
ΝαιηεΓουβ ΟοιτεοΙίοπβ αηά ΑάάίΙίοηβ. ΕάιΙεα 1^7 €παβι.Ε8 Αν- 
» τποΝ, Ι,Κϋ. Κοί'αΐ 8νο, δΐιεερ βχ1ι•», $2 50. 

Αηΐΐιοη'β Εαΐ.-Εηε. 3ηά Εη§.-1&1;. ϋΐοϋοη&τγ. 

Α Ε»1ίη-Εη§1ΐ8ΐι ηικί ΕηεΙΪΒΐι-ΕαΙίη υϊοΙϊοηαΓχ, ίοΓ Ιΐιβ ΠΒβ οί 
8ε1ιοοΐ8. Οΐιίείΐχ ϊγοπι Ιΐιβ Ι^εχίοοηβ οί Γιευηά, αεοΓ^εΒ, αηά Κ&Η- 
Βοήηιίάΐ;. δια&Π 41ο, 81ιεβρ, $2 00. 

Κΐάάΐβ Άπά ΔΓΠοϊά'β Έη^ΙϊβΙί-ΙιΈΛίη Ιιβχϊοοη, 

ΓοπηίεΛ οη ίΐιβ αοηιΐίΐη-Ι.!).Ιίη ΌϊοΙϊοπίνΓχ οί Ργ. Ο. Ε. ακοκΟΕΒ. 
ΓΪΓδΙ Αηιεποίΐη Εάίίϊοη, οαΓείαΙΙ^ ΐ'βνίεβιΐ, ίίικί οοηίηΐηίη^ α οο- 
ρΐοπΒ Γ)ΐοϋοηίΐΓ7 οί ΡΓΟρΟΓ ΝβιηεΒ ίΓοιη ίΐιο 1)θκί Ροπγορβ. ^7 
(;ιΐΛκτ.Τϊ3 Λντπον, ΕΤ..Γ). Τίο5•»1 8νο, ί^Ιιεβρ βχίΓα, $3 00. δΟΗΟΟι. ΑΝΟ ΟΟΙ-Ι-ΕΟε ΤΕΧΤ-ΒΟΟΚ5. 7 

Αηϋιοη'8 Δηοΐβηΐ: βηά Μβάΐβεναί Οβοδτ^ρΐιγ. 

ΓοΓ ιΐιβ υδβ ο£ έοϊιοοίθ Ληά Οο11έ§€3. δνο, Μαβϋη, $1 δΟ ; δ1ιβ«ρ 
βιίτ», $1 75. 

Βατΐοη'β ΟταηαηΒχ. 

Αη Οαΐΐϊηβ οί Ιΐιβ ΟβηβΓ»! Ρτϊηοϊρίββ οί Οηιηχη&Γ. ΤνίΛ > &ίβί 
£χρο2Ϊϋοη οί ΙΙιβ Οΐίΐβί Ι(ϋοιη&Ιϊο ΡεοιιΙί&ηΙϊββ οί ίΐΐθ £η§1ΪΕΐι 
ΐΑίιςηο^β. Το ίτΜοΙι ^ηβδι^οη5 Ιΐίΐνβ 1)«€η Λάάϋά. Σ^ΙβΛ «η4 
Εη1ίΐΓ5β<1 *>?■ *1ιβ Κβτ. ^. Οιιαιτγ Βακτοκ, Α.Μ., Ρτοίβίδορ οί ΙΙιβ 
Εη^ΐϊδίι ΐΛπριβχβ »η ί ϋΙεπιΐιΐΓβ ϊη ΙΙιβ Χβ» ΥοΛ ΓΓββ Αοβάεηιχ. 
16πιο, Μαείϊη, 55 οβηίδ. 

ΜΪΒβ Βββο1ΐ6ΐ:'8 Ρΐιγβίοίοςγ 3ΐιά Ο3ϋβϋΐ6ηίθ8. 

ΓΪΓ51 Βοο^ οί Ρ1ΐ}•5ίο1οβ7 •ηΊ 0«1ΐκί1ιβηϊθ8. Β7 ΜΪΒβ Οατπακπλ 
Ε. ΒκΕΟΗΕΒ. ΟνεΓ 100 Εηςηγϊηςβ. 16ιηο, Μοδίϊη, 50 εβαΐκ 

Βογά'β Η]ΐ6ΐ»ιτ(Χ 

εΐεπΐ6η(3 οί Κ1ιε(οπε αηβ ϋίβητ^ Οτϊϋάβιη, ιτϊΐΗ οορΐοαβ Ρηβϋο- 
«I ΕιβΓΟΪββκ ιιη(1 ΕίΛΐηρΙεβ: ίηοίηάϊη^, λΙβο, & εαοηηεϊ Ηϋ(οΐ7 οί 
ΰιβ Εο^ϋδΐι ΐΛϋζαΛξί, &ηά οί Βηΐίΐΐι &ηά Αιηεπααι Ιϋβτ>{αιβ, 
Αόπι ϋιε ε3τ1ϊε8( Ιο (Ιιε ρΓβ^ηΙ Τίιηεβ. Οη ΰιε Βββϊβ οί ΙΙιβ τβοβη( 
νΤοΛΒ οί ΑΙ.ΕΧΑΚΟΕΒ ΒκΕΟ »ηά Ε. Οττχΐίΐυ.; »ϊΰ» Ι«γ^ Αάϋϊ- 
ϋοι» ίτοπ) οϋιεΓ 8οαπ;6& ΟοιηρΠεΑ >οά λτηηςβα ύγ ^. Κ. Βοτι>, 
Α. Η. 12ιηο, Ηαΐί Κο&ο, 50 εεηϊβ. 

Βογά'Β Εοΐβοΐίο ΜογηΙ Πήΐοβορίι 7 : 

ΡΓερατθίΙ ίοΓ ΕϊΙεπίΓν ΙηΒίϊΙυΐίοηβ βηά Οβηεπιΐ 1788. Βν ^. Κ. 
Βοτρ, Α. Μ. 12πιο, Μπ3ΐϊη, 75 οβηΐ3. 

ΒηϋβΓ'8 Δη3ΐο§7• Β7 ΕιηοΓγ 3ηά Οτοοίεβ. 

Βϊδίιορ ΒαΙΙεΓ-β Αη»1θ07 οί Κβΐϊ^οη, Χ»ΙϋΓ»1 Μά ΕβνεβΙεΛ, ίο Ηιβ 
ςοη5«ίπϋοη &ηά Οοατδβ οί Χ»ΙιΐΓβ. Λ\~η1ι 4η ΑιωϋνΒίΒ, ΙείΙ ηη£η- 
ιΛεά, ^γ 41ιβ Ιβίθ Βοβκβτ Εμοκτ, Ό.Ό., ΡτεώάεηΙ οί ΒΪ(^ΐη8οα 
ΟοΠεςε. ΟοπιρΙβίβΛ «ηί Σάϋοά, τιΛ & ϋίβ οί ΒϊβΙιορ ΒαΗβΓ, 
Χοίβδ βηά Ιηάβχ, 1)7 Ββν. Ο. Β. Οιιοοκβ, Ο. Ο. 12πιο, ΜπδΠη, 75 
οβηίβ. 

ΒαϋβΓβ Δη&1ο§7• Β^ ΗοΙϊδΓΐ:. 

Αηαΐνδίβ οί ΒαΙΙβΓδ Αηαίο^ οί Κβ1ϊ§ιοη, Ν»ίαΜΐ «ηά Ββτ6«1βύ, »ο 
Λβ ΟοηδίΐΙαΰοη αηά ΟοαΡδβ οί Χ»ίηΓ«, νίΛ χοίεβ. ΑΙ» Οκαγ- 
ίΟΚΒ'β ςαβδΗοηβ ίοΓ Ει»πιΐη»Ηοη, ΓθνΪΒβίΙ »ηά Αι1«ρ»ε<1 ίο {1»β η» 
οί 8ο1ιοοΐ8. η^ ϋΗΑΚι,Εβ Ε. ΛΥΕβτ. 1>ηιο, Μηκϋη. 40 οβηίδ. 8 ΗΑΗΡΕβ & ΒβΟΤΗΕβ8' 

Βυίϊιη&ηη'β Οιββ^ βΓ&ιηιη&Γ. 

Γοι• Ιΐιο υ80 οί ΙΙί^Ιι βοΐιοοίκ άπα υηίνοΓΒΪΙίβΒ. ΕβνΪΒβΛ &ηα βη- 
Ια,τζβά. \}γ 1ιΐ8 8οη, Αι,εχανοεκ ΒυττΜΑΝΝ. Τι•αη8ΐ&ί.β4 ίχΌΐη ίΐιο 
ΙδΙΙι αβί'ΐηαη ΕάϊΙίοη, \}γ ΕοννΑΕΟ Κοβινβον, ϋ.Ο., ί,Ι^Ό. 8νο, 
δΐιββρ βχίΓΟ, $3 00. 

Βιιτ^β οη Ιΐΐθ δΐΐΙΐΙΐηΐΘ αηά Ββαυϋίαΐ. 

Α Ρ1ιί1θ5ορ1ιίθ£ΐ1 ΐΓκιαΐι^ ίηΐο Ιΐιβ Οπςϊη οί οιΐΓ Ιάβαδ ο£ Ιΐιβ δυΐ)- 
Ιίιηο &ηόΙ Ββ&ηΐίίιιΐ. λΥϊίΙι &η ΙηίΓοάιιοΙοΓγ ΰΪ8θοιη•8β οοηοβΓηίη^ 
ΤίΐΒίβ. Βγ ίΐιο Κϊ^ΐι!; Ηοη. Εβμιινι) Βτιεκε. ΑάαρΙβά ίο Ιΐΐθ υββ 
οί 8ο1ιοοΐ8, \)γ ΓΓοίβ88θΓ ΛΙιι,ι,β. 12ιηο, Μαδίϊη, 75 οβηΐ8. 

Ο&ιηρ'ϋεΐΐ'δ ΡΜΙοβορΙιγ οί Κ1ιβ1;οΓίο. 

Τΐιβ ΡΙιϊΙο8ορ1ΐ7 οί Κΐιείοήο. Βγ Οεοεοε Οαμγββι,ι,, Ο.Ο., Γ.1ί.8., 
ΕάΐηΙιιίΓδΙι, Ράηοϊραΐ οί Ιΐιο ΜαΓϊίοΙιαΙ αοΗοςο, ΑΙιβηΙβοη. Α ηβ^ν^ 
Είΐϊΐίοη, \νίΙΙι ίΐιβ ΛαΙΙιΟΓ'β ΙαδΙ Δ(1(ϋίϊοηΒ αηά ΟοιτβοΙΐοηβ. 12ιιιο, 

Μιΐδΐίη, $1 25. 

01&Γ^'8 Είβηιβηΐδ ο£ ΔΙββΙϊΓα. 

ΕΙβπιβηΙβ οί Αΐβίΐιια : οιηΐΜ-η,οϊης αίβο Ιΐιβ ΤΙιεοΓ^ βλΛ ΑρρΠοαΙίοη 
οί ΕοβΜΪΙΙιιηϊ ; ίο^οΙΙιοΓ ΛνϊΙΙι αη Αρρβηηϊχ, οοηίαϊηίηβ Ιηδηίίβ 
ΒβΓΪβε, Λβ ΟβηθΓΗ,Ι ΤΙιβοΓ^ οί ΕςιιαΙϊοηϊ, ηηά Ιΐιβ μοβΙ ίΐρρΐΌνβ<1 
ΜβΙΙιοίβ οί Γβδοΐνϊηκ Ιΐιβ Ιη^Ιιει- ΕςιααΙΐοηΒ. Βγ Βεν. ϋΔΥΐβ Λν. 
Οι,ΑΕΚ, ϋ.ϋ. 8νο, 81ΐ6βρ βχΐΓ3, $1 00. 

ΟοιηϊΘ'β Ρ1ιί1θ8ορ1ΐ7 οί Μ»ΐ1ΐΘΐη&ΐϊθ8. 

Τΐίΐπίϊΐαίθίΐ ίΓοιη Ιΐιο Οοιιγβ Λα ΡΙπΙοΒορΙιίο Ρθ8ΪΙίνθ, \)γ ΛΥ. Μ. Οιι,- 
ι,Ε8ΡΐΕ, Α. 51. δνο, Μαδίίπ, $1 25. 

ΟοιηΙ)β'8 Ρηηοίρίββ οί ΡΤαγαίόΙοζγ. 

ΤΙΐΘ ΡΓίηοίρ1β8 οί Ρ1ιχ8Ϊο1ο2/ αρρϋοίΐ Ιο Ιΐιο ΡΓβεβΓΤδίίοη οί Ηβ&ΙΙΙι, 
Λπά ΙΗβ ΙηιρΓονειηβηΙ οί ΡΙιγΒίοαΙ αηιΐ Μεηίαΐ Εάιιοαίϊοη. Βγ Αν- 
ΒΕΕνν ΟοΜΒΕ. "ννΐΛ ^αβ8ί^οη8. Εη2ΐ•»νϊη|;3. 18πιο, Μαβίϊη, 45 
οεηΐ8; ΙΙη,Ιί δΐιοερ, 50 οεηίδ. 

θΓ&ΐ5ΐ3'Β Έη§1ί8ΐι δγηοη^ΊΠδ. 

Εη^ΠεΙι δ^ηοπί^ηβ εχρίαίηεά. ΛνϊΙΙι οορϊοπΒ ΙΙΙιΐδίΓαΙίοηδ αικί Εχ- 
ρΐαηαΐϊοηβ, άΓίΐινη ίι-οιη ίΐιβ ΊίεΒΐ; ΛΥηΙει-β. Βγ (ϊεοκοε Οκαβπ, 
Μ.Α., ΑυΙΙιοΓ οί Ιΐιε " Τεοΐιηοΐοκΐοίΐΐ ϋϊοΙϊοηπΓ/' απά Ιΐιε "υηί- 
νβΓΒαΙ ΙΙΪ8(;οΓΪθ!ΐ1 ϋϊοΙίοηαΓχ." ΤβηΙΙι ΕιΙΗίοη ίι-οηι Ιΐαο ΙαδΙ ^υαΓίο 
ΕάΐΙίοη. 8γο, δΐιεερ εχΐΓ», .$2 00. 

Ο&ηΐβΙΓβ Ρ1ιί1θ8ορ1ΐ7. 

ΓαΜΪΙΐηΓ ΙΙ1ιΐ8ΐΓίΐΙίοη3 οί Ν&ΙιίΓηΙ ΡΙΓιΙοδορΙιγ. δβίεοΐβά ρΓΪηοϊραΙΙ^ 
ίΓΟΜ ϋΑΝίΕΐ,ι'β Οΐιεηιίοαΐ ΡΙιΐΙοΒορΙιγ. Βγ ^ΑΜΕΒ ΕΕΝν?ιοκ, 
ΙΑι,Ό., ΡΓοίεβΒΟΓ οί \»1ιιι•α1 άπα Εχρεήπιεηίαΐ ΡΗί1θ3ορ1ιγ ηηιΐ 
ΟΙιβιηίβΙ.Γχ ϊη Οο1αιηΙ)ί» ΟοΠβςβ, Ν. Υ. Ιδιιιο, ΜαΒίϊη, 45 εεηίδ. 50ΗΟΟΙ. ΑΝΟ 001.Ι.Ε0Ε ΤΕΧΤΒΟΟΚ5. 9 

ϋοοίιατΐγ'β ΑιϋίίΓηβΙίο. 

Α Ρπιοιϊοαΐ αηί ΟΌιηιηεΓοϊ»! ΑήΙΙιιηεΙΙο : οοηίαΐηϊηβ ΟεβηίΙίοηΒ 
οί ΤβΓπΐϊ, £ΐη(1 Ειι1β3 οί ΟρβΓ&Ιϊοηβ, -κ^ϊΙΗ ηηπιεΓοαδ Ειαπιρ1ε8. 
Τΐιβ νΐιοΐβ ίοΓπιϊης & οοπορίειε ΤΓβαΙίδβ ίυτ Ιΐιβ υκε οί δοΐιοοίβ αηά 
Αε&άειη1ε5. Β^ΟκΕΑκουβ ΒΕΕΚΜΑ>ί Οοοπδεττ, Ι^Ιι.ϋ., ΡροΓεβδΟΓ 
οί ΜαΙΙιειπΛίϊοδ ϊη Ιΐιε Νβ»^ ΥοΛ ΓΊββ Αο&άειιι^• 12ιιιο, βΐιββρ εχ- 
ίτ», 75 οεηίδ. 

ΟοοΙίΗχίγ'β ΙηδίΐίπιΙββ οί ΑΙ^αΤαχΛ. 

ΤΙιε Ιη5ΐί1ϋ1β3 οί ΑΙ^εΙιι-α. ϋεδί^πεά ίοι• ίΐιε ιΐ5β οί δίΐιοοίβ, Αθ3(1- 
βπιίβδ, αηά ΟοΙΙε^εΒ. Βγ